Murakab masalalar yechish usullari. Masalani bir o'zgaruvchi tenglama yordamida yechishYüklə 82,5 Kb.
tarix18.12.2022
ölçüsü82,5 Kb.
#76202
Murakab masalalar yechish usullari. Masalani bir o\'zgaruvchi tenglama yordamida yechish.


Murakab masalalar yechish usullari. Masalani bir o'zgaruvchi tenglama yordamida yechish.
I. Kirish
II. Asosiy qism
1 «Yuzlik» mavzusida masalalar yechish.
2. «Minglik» mavzusida masalalar yechish.
3. «Ko`p xonali sonlar» mavzusida masalalar yechish.
III. Xulosa
Kirish.

Boshlanğich sinflarda matematikadan masalalar yechish o`quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga, o`z fikrlarini mustaqil bayon qila olishga, egallagan bilimlarini ijtimoiy faoliyatlarda qo`llashga xizmat qiladi.


Har bir masala berilgan (ma’lum) va izlanayotgan (noma’lum) sonlarni o`z ichiga oladi. Masaladagi sonlar, to`plamlar sonini yoki miqdorlarning qiymatini xarakterlaydi, munosabatlarni ifodalaydi yoki topilishi kerak bo`lgan noaniq sonlar bo`ladi.
Masala shartida berilgan sonlar orasidagi va berilgan sonlar bilan izlanayotgan sonlar orasidagi boğlanish ko`rsatiladi; bu boğlanishlar tegishli arifmetik amallarni tanlashni belgilab beradi. Savol esa qaysi son izlanayotgan son ekanini bildiradi.
Yechilishi uchun bir nechta o`zaro boğliq amallarni bajarish talab qilinadigan masalalar murakkab masalalar deyiladi.
Sodda masalalar kabi murakkab masalalar ham bilimlarni o`zlashtirishga, olingan bilimlarni mustahkamlash va mukammallashtirishga xizmat qiladi.
Masala yechish ketma-ketligida quyidagilarni amalga oshirish lozim.
1.Masalani tinglashni o`rganish va uni mustaqil o`qiy olish.
2.Masalani, dastlabki tahlil qilish, ma’lumni noma’lumdan, muhimli nomuhimdan ajratish, berilgan bilan izlanayotganlar orasida boğlanish o`rnatish.
3.Masalani qisqa yozish malakasi.
4.Murakkab masala tahlilini amalga oshirish, so`ngra yechish rejasini tuzish.
5. Yechimni bajarish, uni o`qituvchi talabiga mos qilib daftarga yoki doskaga yozib masala savoliga javob berish.
6. Masala yechimini tekshira olish.
«Yuzlik» mavzusida masalalar yechish.
«Yuzlik» mavzusi ikkinchi sinfdan boshlab o`qitiladi. Shundan boshlab sodda masalalardan sekin murakkab masalalar yechishga o`tish jarayoni boshlanadi.
Bunda ham eng avvalo masala shartini tahlil qilishdan boshlamoq kerak. Masalan: 1-qutida 6 ta, 2- qutida undan 2 ta kam qalam bor, ikkala qo`tida qancha qalam bor.
Masalaning shartini ko`rgazmali tahlildan boshlash kerak. 1-qutida 6 ta qalamni ko`rsatadi, 2- qutida undan 2 ta kam qalam bor, deb yoriq holda ko`rsatiladi. Ikkala qutini bir-biriga yaqinlashtirib jami qancha qalam borligini topishni aytadi. Uning chizmalarini doskada tasvirlaydi.
Savol. a) Ikkinchi qutida qancha qalam bor 6-2=4 ta
v) Ikkala qutida qancha qalam bor? 6+4=10
Undan keyin masalalarning umumiy yechimini ifodalalovchi ifoda tuzamiz 6+(6-2)=10
Qo`shish va ayirishga doir murakkab masalalardan tashqari yana quyidagi mazmunlarda ham masalalarni yechish tavsiya qilingan.
1.Ko`paytirish va bo`lishga doir;
2.Sonni bir necha marta orttirish va kamaytirishga doir;
3.Sonlarni karrali taqqoslashga doir M: katakli taxtachaga 3 ta kvadrat qo`yiladi va undan 2 marta ko`p uchburchak olishni taklif qiladi.
Murakkab masalalarning deyarli hammasi uchun qisqacha yozuv zarur bo`ladi.
Bu yozuvdan masalani takrorlashda, qayta-qayta eslashda foydalaniladi. Yozuvda asosan masala sharti va savol qismi orasidagi boğlanish ko`rsatilish kerak.
Masalaga doir qisqacha yozuvda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak.
1) qisqacha yozuv masala mazmuni bilan tanishtirilgandan keyin tuziladi va yechish yo`llarini izlashning muhim vositasi bo`lib xizmat qiladi. Shu asosda masalani tahlil qilish mumkin.
2). qisqacha yozuv ixcham, aniq bo`lishi va miqdorlar orasidagi boğlanishlarni har xil shaklda (jadval, chizma, rasm sxema) tasvirlash mumkin.
3). Qisqa yozuvning har bir bosqichini bajarishda o`qituvchi rahbarlik qiladi.
4. Darsning maqsadlari va masalaning qiyinchilik darajasiga qarab, o`quvchi yoki o`qituvchi doskaga yozishi mumkin.
Masalan: bolalar boğchasida ikki bidonda sut keltirishdi. Bir bidonda 32 l, ikkinchi bidonda esa 30 l sut bor. Tushlik uchun 40 l sut ishlatildi. Necha l sut qoldi?
Masalaning qisqacha yozuvi quyidagicha bo`ladi:
Keltirishdi-32l va 30 l
Ishlatishdi-40l
Qoldi-?
Echish: 32+30-40=22 l
Javob: 22 l sut qoldi
Masala6 o`quvchilar 80 kg uzum uzishdi.
S’Hundan 20 kgni maktab uchun qoldirib, qolgan uzumlarni yashiklarga joylab boğchaga jo`natildi. Har bir yashikka 10 kg dan uzum ketsa, boğchaga necha yashik uzum jo`natishgan?
Bu masalada ikkita har xil kattaliklar bor: uzum massasi va yashiklar soni.
Buni quyidagi jadval bilan yozuv qilib yechamiz.Узил
ган узум

Мактаб
да qолди

qанча узум жo`на
тилди

hар бир
яшик
массаси

неча
яшикка жой
бo`лади

80 кг

20 кг

?

10 кг

?

Echish: 80 kg-20 kg=60 kg 60 kg:10=6
Javob: 6 yashik uzum jo`natildi.
«Minglik» mavzusida masalalar yechish endi «o`nlik», Yuzlik» mavzulariga oid masalalarga tayangan holda uch xonali sonlar ustida masalalar yechishni ko`rib chiqamiz.
Masalan: bir bola uchta kitob o`qidi. Ularning hammasi 653 betdan iborat. 1 kitob 256 betli, 2-kitob undan 58 bet kam, 3-kitob necha bet? Masala shartini quyidagicha yozamiz.
1k-256 bet, 2 k-58 bet kam, 3k-?
Echish. 1). 256 2). 256 3). 653
- 58 +198 -454
----- ------ -----
198 в 454 в 199 в

Umumiy ifodasi 653-( (256-58)+256)=199


Javob: 3-kitob 199 bet
Masala: birinchi son 35, ikkinchi smon birinchi sondan 8 ta kam uchinchi son ikkinchi sondan 3 marta katta.
1 son-35
2son- 8 ta kam birinchi sondan
3 son 3 marta katta ikkinchi sondan
(35-8)*3=27*3=81
Javob: 3 son 81
«Ko`p xonali sonlar» mavzusida masalalar yechish.
4-sinfdagi murakkab masalalarni shartli ravishda quyidagi tarlarga bo`lish mumkin:
Nisbatlar usuli bilan yechiladigan masalalar. Birlikka keltirish qoidasiga asosan yechiladi. Oldin bir son ikkinchi sondan necha marta ortiq yoki kamligini bilish kerak, so`ngra orttirish, yoki kamaytirish kerak, oxirgi savolga javob topish kerak.
Misol. 2 ta kulcha 12 so`m turadi. 6 ta kulcha qancha turadi?
1)1ta kulcha 12:2=6 so`m turadi.
2) 6*6=36
Umumiy yozuv (12:2)*6 bo`ladi.
2).Proporsional bo`lishga doir masalalar.
Bunday masalalar yechishdan oldin tayyorlo mashqlari bajariladi. Misol oldin 3 ta piyola sotib olindi, keyin shundan 2 ta olindi. Hammasi uchun 250 so`m to`landi.
Har qaysi olgan piyolalarga necha so`mdan to`langan?
1).hammasi bo`lib qancha piyola olingan 3+2=5 p
2).bitta piyola qancha turadi? 250:5=50 so`m
3). 3 ta piyola qancha turadi? 3*50=150 so`m
4). 2 ta piyola qancha turadi? 2*50=100 so`m.
Masalani yechib bo`lgandan keyin masala javobini tekshirib qarash kerak. To`langan hamma pul 150+100=250 so`m bo`ladi.
Profesional bo`lishga doir masala tahlilini va qisqacha tushuntirishni jadvalda ko`rsatib, undan keyin yaxshi natijaga erishish mumkin.
Misol. Bir bo`lakda 5 gazlama, ikkinchi bo`lakda shunday 7 gazlama bor. Agar ikkala bo`lak uchun 3600 so`m to`langan bo`sa, har bir bo`lak gazlama qancha turadi.Баhоси

Миq
дори

жами

жами
пул

1м газлама

5 м

7 м

Бир хил

5м, 7м

3600 сo`м

12 м

???3). Ikki ayirmaga ko`ra noma’lumni topishga doir masalalar. Bunga tayyolov mashqlarini quyidagicha tuzish mumkin: bir to`pdagi gazlama ikkinchi to`pdagi gazlamadan 4 m ortiq bo`lib, birinchidan 2400 so`m ortiq to`landi. 1m gazlama qancha turadi?


Bundan keyin ayirmaga doir murakkabroq masalalarga o`tiladi. Misol, 1-to`pda 3m, 2-to`pda 7 m gazlama bor. 2-to`pdagi gazlama 1-ga qaraganda 2400 so`m ortiq turadi 1 m gazlama va har bir to`p qancha turadi?
Masalani yechish uchun savollar tuzamiz:
a) necha m gazlama 2400 so`m turadi? 7-3=4 m
b) 1 m gazlama qancha turadi? 2400:4=600 so`m
v) 3 m gazlama qancha turadi? 600*3=1800 so`m
g) 7 m gazlama qancha turadi? 600*7=4200 so`m
4). Xarakatga doir masalalar. Tezlik, vaqt, masofani hisoblashga doir masalalar:
a) tezlikni topishga doir. «Piyoda 3 soatda 12 km yo`l yurgan, uning tezligi qancha?
Bunda tezlikni topish uchun masofani vaqtga bo`lish kerak, degan qoidani keltirib chiqaradi.тезлик

Ваqт

Масофа

?

3 соат

12 км

v) Masofani topishga doir. Piyoda 3 soatda 6 km tezlik bilan yo`l yurdi. U qancha masofa o`tgan.

тезлик

Ваqт

Масофа

6 км

3 соат

?

6*3=18 км
Masofa tezlik bilan vaqtning ko`paytmasiga teng,-degan qoidani keltirib chiqaradi.
v). Vaqtni topishga doir. Vaqt masofaning tezlikka bo`linmasiga teng.

тезлик

Ваqт

Масофа

6 км

?

12 км

Bu 3 ta kattalikning har birini topish o`zaro teskari bo`lgan 3 turdagi masalani yechish demakdir.


Umumiy holda quyidagicha bo`ladi.тезлик

Ваqт

Масофа

6 км
6 км
?

3 соат
?
3 соат

?
12 км
12 км

5). Uchrashma harakatga doir masalalar.
Tayyorlov mashq sifatida quyidagi masalani yechish mumkin. 2 ta bola bir-biriga qarab yugurmoqda, uchrashgunga qadar birinchi bola 48 m, 2 si 37 m yugurdi. Ikkalasi necha m yugurgan?
S’Hundan keyin bir vaqtda va uchrashganda kabi so`zlarning mohiyatini va masala shaklini ko`rsatib ularga taaluqli masofa, tezlik, vaqtlarni hisoblash mumkinligini tushuntiradi. Misol. Ikkita shahardan bir-biriga qarab 2 poyezd turli vaqtda yo`lga chiqdi. 4 poyezdsoat 7 da, 2-si soat 9 da, ular soat 11 da uchrashadi.
Har qaysi poyezd uchrashguncha qancha vaqt yurgan? Bunday masalalarni yechishda 5 v, t kabi belgilashlarni kiritish tavsiya etiladi.
Masalan: 2- qishloqdan bir vaqtda 2 piyoda bir-biriga qarab yulga chiqdi va 3 soatdan keyin uchrashdi. Birinchisining tezligi 4 km, 2-siniki km. Qishloqlar orasidagi masofani toping?
Uni 4*3+5*3=27 ёки (4+5)*3=9*3=27
Ko`rinishlarda yechish mumkin.
Bu yerda ham kombinasiya qilib 3 ta komponentdan ikkitasiga ko`ra 3-sini topishga doir teskari masalalar tuzib yechish mumkin. Teskari masala 27 km masofani 1-si 4 km, 2-si 5 km tezlik bilan yurib uchrashdilar.
Uchrashguncha qancha vaqt o`tgan?
4+5=9 км, 27:9=3 с
Teskari masala: 27 km masofani bir-biriga qarab yo`lga chiqib 2 piyoda 3 soatdan keyin uchrashdilar 1-sining tezligi 4 km bo`lsa 2-siniki qancha?
4*3=12 27-12=15 15:3=5 км
Gugurt cho`plarining soni har xil bo`lgan uchta to`da. Uchala to`dada 48 ta cho`p bor.
Agar birinchi to`dadan 2-to`dada, shu 2-to`dada qancha bo`lsa, shuncha cho`pni olib qo`ysam, keyin ikkinchisidan 3-siga, shu uchinchida 3-to`dadan 1-ga, shu 1- to`dada bo`lgan qadar cho`p olib qo`yilsa, u holda hamma to`dadagi cho`plar soni bir xil bo`ladi.
Boshda har qaysi to`dada qancha cho`p bo`lgan.
M: Sirkka 260 o`quvchi kelishi kerak. Maktab 11 ta avtobusga buyurtma berdi. Avtokorxonada 20 va 30 o`rinli avtobuslar bor. Maktaga har qaysi avtobusdan nechta ajratish kerak?
20х+30у=260 2*(11-у)+3 у=26
10 (2х+3у)=260 22-2у+3у=26
2х+3у)=26 22+у=26
х+у=11 у=26-22
х=(11-у) у=4
11-4=7

Ikki yashikda 18 kg olxo`ri bor. Ikkinchi yashikda birinchi yashikka qaraganda 2 marta ortiq olxo`ri bor. Har bir yashikda necha kilogramm olxo`ri bor?


2x+x=18 3x=18 x=18:3 x=6 6*2=12
2.Ikkita qayiqlar to`xtash joyida teng miqdorda qayiqlar turibdi. Ulardan 25 tasi suvga tushgandan keyin birinchi to’xtash joyida 10ta , ikkinchi to’xtash joyida esa 5 ta qayiq qoldi. to`xtash joyida nechtadan qayiq bo`lgan.
x+x-25=10+5 2x-25=15 2x=15+25 2x=40 x=40:2
x=20
3.Avval olmalarning yarmi, so`ng yana 3 tasi yeyilgandan keyin likopchada 12 ta olma qoldi. Likopchada nechta olma bo`lgan?
х:2-3=12 х=(12+3)*2 х=15*2 х=30
4. Ota va ikki o`ğil 24 to`p ko`chat ekishdi.
Ota ikki o`ğil qancha ko`chat ekkan bo`lsa, shuncha ko`chat ekdi. O`ğillar esa o`zaro teng songa ko`chat ekishdi. Har qaysi o`ğil nechtadan ko`chat ekkan?
2x+x+x=24 4x=24 x=24:4 x=6
5. 18 ta bir xil shisternada xuddi shunday 11 ta shisternada qaraganda 350 t ko`p neft bor. 18 ta shisternada qancha neft bor.
18-11=7 350:7=70 18*50=900 t
Masala.
Kamola, Dinora va Shoirada estrada yulduzlarining rasmlari bor. Kamoladagi rasmlar Dinoradagiga qaraganda 4 ta ortiq. Shoirada esa Dinoradagiga qaraganda 3 dona kam rasm bor. Agar qizlardagi rasmlar soni 46 ta bo`lsa, har birida nechtadan rasm bor?
Kamola-x+4 х+4+х+х-3=46
Dinora-x 3х=46-4+3
Shoira-x-3 3х=45
х=45:3
х=15
Daryo bo`yida joylashgan ikki qishloq orasidagi masofa 48 km. Kater bu masofani oqim bo`yicha 2 soatda va oqimga qarshi 3 soatda bosib o`tdi. Bu masofani sol necha soatda o`tadi?
48km:2=24 km 24 –х=16+х 8=2х 48:4=12
48km:3=16 km 24-16=2х х=4
Aravaning oldingi ğildiragi 180 m masofaga 90 marta aylanadi.Keyingi ğildirag aylanasining uzunligi oldingi ğildirag aylanasining uzunligidan 1 m ortiq. Shu 180 m masofada aravaning keyingi ğildiragi necha marta aylanadi.
180:90=2
2+1=3
180:3=60 marta aylanadi.
Kitob javonining uchta tokchasida 105 ta kitob bor. Birinchi tokchadagi kitoblarga yana 15 ta kitob qo`shilgandan song hamma tokchalardagi kitoblar baravardan bo`ldi. Birinchi tokchada nechta kitob b0`lgan.
х+х+15+х+15=105
3х=105-30
3х=75
х=75:3
х=25
Gayrat va Ma’suda bajargan ishlari uchun 20 jeton to`lashdi. Gayrat 3 soat, Ma’suda 2 soat ishladi. To`langan pulni ular qanday bo`lib olishgan.
3х+2х=20
5х=20
х=20:5
х=4
Yüklə 82,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin