MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

912 Xəritələr 
 
618.
 
Azərbaycan Respublikası [Xəritə] /red. 
H.Ə.Musayeva; Azərb. Resp. Dövl. Geodeziya və  Xəritəçəkmə 

92 
 
Komitəsi.- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 1994.- [1] xəritə, 
rəngli; 59x62 sm.- 5000 nüs.- [1994-11]  
619.
 
Azərbaycan tarixi xəritələri [Xəritə]: atlas /tərt.: 
İ.Süleymanov, V.Sultanova, A.Səmədzadə; ön söz Z.Bünyadov.- 
Bакı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1994.- 24 s., rəngli; 29 sm.- 
nüs. yox.- [1994-10]  
620.
 
Azərbaycanın oroqrafiya xəritəsi [Xəritə] /tərt. ed.: 
B.Ə.Budaqov,  İ.E.Mərdanov, R.Y.Quliyev; red. N.V.Rzayeva; 
Azərb. Resp. Geodeziya və  Xəritəçəkmə üzrə Dövl. Komitəsi.- 
Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 1994.- [1] xəritə, rəngli; 84x104 
sm.- 2000 nüs.- [1994-18]  
 
93/94 Tarix elmləri 
 
94 Tarix 
 
621.
 
Ağayev, A. Muxtar Əfəndi [Mətn]: bioqrafik oçerk 
/Ağəli Ağayev; red. B.Nəbiyev; rəy. M.A.Teymurov.- Bakı: 
Sabah, 1994.- 73 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6067-3.- 
[1994-62818]  
622.
 
Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktələr üçün dərslik 
/red. hey.: Z.M.Bünyadov, T.Ə.Bünyadov,  Ə.Q.Səfərli [və b.]; 
müəl.: Y.B.Yusibov [və b.]; rəy.: S.S.Əliyarov, Q.M.Bayramov, 
İ.A.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- Cild 1: Ən qədim 
zamanlardan XX əsrədək.- 680 s.; 21 sm.- 50000 nüs.- ISBN 5-
5520-1386-7 (cildli).- [1994-62946]  
623.
 
Azərbaycan tarixi fənni  üzrə mühazirələr və 
materiallar məçmuəsi [Mətn]: mühazirə /Azərb. Texniki Un-ti.- 
Bakı: AzTU, 1994.- 24 s.- [AzTU k/x] 
624.
 
Azərbaycan tarixi üzrə yoxlama işlərinin yazılmasına 
dair metodik göstəriş [Mətn]: qiyabi şöbənin tələbələri üçün /tərt. 
ed.: N.N.Əsədov, Z.H.Kərimov; red. S.A.Məmmədov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- 
Bakı, 1994.- 31 s.; 20 sm.- 50 nüs.- [1994-62608] 

93 
 
625.
 
Cəlaloğlu, S. Azadlığa məhkumuq [Mətn] /Sərdar 
Cəlaloğlu; red.: M.Qardaşlı, V.Bəhmənli.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 
160 s., portr.; 21 sm.- 5000 nüs. (cildli).- [1994-62979] 
626.
 
Cəmilzadə, H. Azərbaycan  polisinin milli 
qəhrəmanları [Mətn]: fotokitab /Hikmət Cəmilzadə; red. 
S.Nəzərli.- Bakı: Bilik, Bayatı, 1994.- 32 s., portr.; 20 sm.- nüs. 
yox.- [1994-62300] 
627.
 
Cəmilzadə, H. Döyüşən  şəfa ocağı [Mətn] /Hikmət 
Cəmilzadə; red. S.Nəzərli; sponsor N.Abdullayev.- Bakı: Bayatı, 
1994.- 80 s., fotoşək.; 21 sm.-nüs. yox.- [1994-63298]  
628.
 
Cəmilzadə, H. Sakit okeandan odlu Laçına [Mətn] 
/Hikmət Cəmilzadə; red. S.Nəzərli.- Bakı: Bayatı, 1994.- 32 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63297]  
629.
 
Çəmənzəminli, Y.V. Müstəqilliyimizi istəyiriksə... 
[Mətn] /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; topl., ərəb qrafikasından 
transliterasiya, tərt., müqəd. və qeyd. müəl. A.Bayramoğlu; red. 
T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 72 s., portr.; 20 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8020-1070-3.- [1994-62776] 
630.
 
Çıraqzadə, V.A. Aslan bəy Səfikürdski [Mətn] /Vahid 
Çıraqzadə; red. S.Cabbarova; rəssam Azər.- Bakı: Azərnəşr, 
1994.- 60 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1994-63231]  
631.
 
Elçin. Məmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: oçerk /Elçin; 
red. G.Əmrullahqızı.- Bakı:  Şərq-Qərb, 1994.- 24 s.; 20 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-5650-0123-4.- [1994-62690]  
632.
 
Erməni terrorizmi və cinayətləri: Azərbaycanda, 
Türkiyədə və dünyada [Mətn]: hadisə və faktların xronikası /tərt. 
ed. D.Vəliyev; AEA, Şərqşünaslıq  İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 184 
s.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8066-0582-5.- [1994-64004] 
633.
 
Ələkbərli,  Ə.Y.  Qədim Türk-Oğuz yurdu - 
"Ermənistan" [Mətn] /Əziz  Ələkbərli; red. R.Mirzə; kitabın 
sponsoru İ.Qəmbər.- Bakı: Sabah, 1994.- 204 s., portr., xəritə; 20 
sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8610-6029-0.- [1994-62777] 
634.
 
Gəncə  [Mətn]: tarixi oçerk /red. hey.: M.Ə.İsmayılov, 
F.M.Əliyev, A.Ə.Məmmədov [və b.]; AEA, A.Bakıxanov ad. 

94 
 
Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 152 s.; 20 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-
8066-0628-7.- [1994-62858] 
635.
 
Gəncəli, S. Hər sətirdə bir tarix... [Mətn]: ensiklopedik 
toplu /Sabir Gəncəli; red. Ş.Əbülfəzqızı; ön söz müəl. 
Z.Verdiyeva.- Bakı:  Şur, Cik-cik, 1994.- 432 s., portr., fotoşək.; 
21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-7094-0008-4 (cildli).- [1994-63170]  
636.
 
Gülmalıyev, M.M. Tarix: onun öyrənilməsi 
problemləri [Mətn] /M.M.Gülmalıyev.- Bakı, 1994.- 130 s.- [BDU 
k/x] 
637.
 
Günəş  mədəniyyət ocağı [Mətn] /çapa hazır. 
M.Həsən.- Tehran, 1994.- 128 s.; 20 sm.- Mətn  ərəb 
qrafikasındadır.- nüs. yox- [1994-81676] 
638.
 
Hacıyev, A.N. Qars və Araz-Türk Respublikalarının 
tarixindən [Mətn] /Aydın Hacıyev; red. S.Cabbarova; rəssam 
G.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 124 s.: ill.; 20 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 8-5520-1402-2 (cildli).- [1994-62594] 
639.
 
Hüseynova, A. Çingizli dünya [Mətn] /Aidə 
Hüseynova; red. F.Ələsgərli; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 
1994.- 32 s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1548-7.- 
[1994-63036] 
640.
 
İsmayıl, M. Azərbaycan xalqının yaranması [Mətn] 
/Mahmud  İsmayıl; red. T.Bünyadov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 64 
s.; 21 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5520-1393-X.- [1994-63488] 
641.
 
İsmayıl, M. El atası [Mətn] /Mahmud İsmayıl, 
M.İbrahimov; elmi red. A.Paşayev.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 21 s., 
portr.; 21 sm.- 15000 nüs.- ISBN 5-5520-1428-6.- [1994-62692] 
642.
 
Qafqaz tarixi fənninin proqramı [Mətn] /tərt. 
Q.Əliyev; red. T.Vəliyev; rəy.: Y.Mahmudov, Ş.S.Hüseynov; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövl. Un-
ti.- Bakı: Bakı Kitab mətbəəsi, 1994.- Hissə 1: Ən qədim 
çağlardan XVIII yüzilliyin sonuna qədər.- 14 s.; 20 sm.- 100 nüs.- 
[1994-63639] 
643.
 
Qeybullayev, Q.Ə. Azərbaycanlıların etnik tarixinə 
dair [Mətn] /Qiyasəddin Qeybullayev; elmi red. M.İsmayıl.- Bakı: 

95 
 
Elm, 1994.- 102 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 98-100.- 500 nüs.- ISBN 5-
8066-1865-X.- [1994-63114]  
644.
 
Məmmədzadə, M. Azərbaycan milli hərəkatı: 27 aprel 
işğalı  və "Müsavat" diplomatik mübarizəsi [Mətn] /Mirzəbala 
Məmmədzadə.- Bakı, 1994.- 20 s.; 21 sm.- [1994-62509] 
645.
 
Nərimanov, N.N. Hacı Zeynalabdın Tağıyevin 50 
illiyi: məişətə və cəmaətə xidmətləri [Mətn] /Nəriman Nərimanov; 
red. və ön söz müəl. T.Əhmədov; AEA, Milli Münasibətlər İn-tu.- 
Bakı: Önər, 1994.- 48 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1994-64028]   
646.
 
Orucov, N.  İrəvan, Naxçıvan və  Zəngəzur soyqırımı 
[Mətn]: 1918-1920-ci illərdə erməni silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycan türklərinə qarşı etdikləri vəhşiliklər haqqında /Nəcəf 
Orucov; rəy.: F.F.Ramazanov, Ə.M.Tağıyev.- Bakı, 1994.- 48 s.; 
20 sm.- 500 nüs.- [1994-63565] 
647.
 
Öməroğlu,  İ. Dünya susur, tarix susmur [Mətn] 
/İsmayıl Öməroğlu; xüsusi red. E.Cabbarov; red. E.Fərruxzadə.- 
Bakı: Gənclik, 1994.- 432 s.: ill.; 21 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-
8028-0712-5.- [1994-63097] 
648.
 
Rəsulzadə, M.Ə. Bolşeviklərin  Şərq siyasəti [Mətn] 
/Məhəmməd  Əmin Rəsulzadə; çev. A.Rüstəmli; red. T.Kərimli; 
AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Sabah, 1994.- 134 s.; 16 
sm.- Qeydlər: s. 131.- 5000 nüs.- [1994-62775] 
649.
 
Rusiyanın Van və  Ərzurumdakı baş konsulu 
Mayevskinin xatirələri [Mətn] /rus dil. tərc. ed. N.Həsənəliyev; 
red. G.Əmrullahqızı.- Bakı:  Şərq-Qərb, 1994.- 40 s.; 21 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-5650-0122-6.- [1994-62773] 
650.
 
Rüstəmov, A. Erməni təcavüzünün xronikası [Mətn] 
/Aydın Rüstəmov; red. R.Bayramov.- Bakı: Elm, 1994.- 24 s., 
portr.; 18 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-0630-9.- [1994-63618] 
651.
 
Rüstəmov, C.N. Qobustan dünyası [Mətn] /Cəfərqulu 
Rüstəmov; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 176 s.: [8] v. 
ill.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-1097-3.- [1994-62978] 
652.
 
Sadıqov, H.H. Tarix dərslərində biliklərin 
formalaşdırılması [Mətn]: metodik göstəriş /Həsənbala Sadıqov, 

96 
 
Ə.Zahidov; red. S.Şükürov; H.Zərdabi ad. Gəncə Dövl. Pedaqoji 
İn-tu.- Gəncə,1994.- 110 s.; 22 sm.- Bibl.: s. 107-109.- 500 nüs.- 
[1994-66042] 
653.
 
Səfərli, Ə.Q. Tarixin dörd günü [Mətn] /Əliyar Səfərli, 
H.Əlibəyli; Azərb. Resp. İrandakı  Səfirliyi.- Tehran, 1994.- 52+ 
94 s., [11] v. fotoşək.; 24 sm.- nüs. yox. (super cildli).- [1994-
77048] 
654.
 
Səmədov, V.  Vətən üçün lazım gəlsə... [Mətn] /Vasif 
Səmədov, S.Aslanov.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 192 s., fotoşək.; 
21 sm.- 10000 nüs.- [1994-63045] 
655.
 
Süleymanov, M.F. Azərbaycan milyonçuları: Nağıyev 
Ağa Musa [Mətn] /Manaf Süleymanov; red. G.Mehdiyev.- Bakı: 
Gənclik, 1994.- 40 s., portr.: ill.; 20 sm.- 25000 nüs.- ISBN 5-
8020-1063-0.- [1994-62938] 
656.
 
Süleymanov, M.S. Milli Qəhrəmanlar [Mətn] /Mehman 
Süleymanov; red. Ü.Kürçaylı; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 
1994.- 228 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-1536-3.- [1994-
62910] 
657.
 
Şamaxı [Mətn] /Ə.M.Cəfərzadə, S.H.Qəniyev, 
R.Ş.Alışov, S.R.Rəsulov; elmi red. Ə.Cəfərzadə; red. S.Nəzərli.- 
Bakı: Bayatı, 1994.- 200 s., fotoşək., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 196-
197.- 5000 nüs.- ISBN 5-8687-4057-2.- [1994-63064] 
658.
 
Şardən, J. Parisdən İsfahana səyahət. Amsterdam 1711 
[Mətn] /Jan Şardən; red. G.Davudova; frans. dil. tərc. ed. 
V.Aslanov; AEA.- Bakı: Elm, 1994.- 96 s.; 21 sm.- İzahlar və 
şərhlər: s. 86-92.- 5000 nüs.- ISBN 5-8066-0584-1.- [1994-62506] 
659.
 
Tarixin dərsi- zəkanın səsi [Mətn] /red. M.Ələsgərov; 
ön söz müəl. S.İbrahimli.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 46 s.; 
20 sm.- 3000 nüs.- [1994-62700] 
660.
 
Yücel, Y. Qazi Bürhanəddin Əhməd və dövləti: 1344-
1398 [Mətn] /Yaşar Yücel; türk dil. çev.: Z.Bünyadov, 
N.Vəlixanlı; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- Bаkı: Elm, 1994.- 200 s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 193-198.- Qeyd və  şərhlər: s. 159-192.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8066-0271-0.- [1994-62809] 

97 
 
661.
 
Гарабаглы,  С.  Армянство  [Текст] /Салех  бей 
Гарабаглы; науч. ред. М.Исмаил.- Баку: Элм, 1994.- 440 с.; 21 
см.- Библ.: с. 437-439.- 6 ман., 6000 экз.- ISBN 5-8066-0627-9 
(в пер.).- [1994-2-783592] 
662.
 
Гасанова,  Э.Ю.  Идеи  "исламского  социализма"  в 
общественно-политической  мысли  Турции (1960-е  гг.) 
[Текст] /Эсмеральда 
Гасанова; 
ред.: 
М.М.Софиев, 
А.М.Мамедов; АНА, Ин-т Востоковедения.- Баку: Элм, 1994.- 
164 с.; 20 см.- 300 экз.- ISBN 5-8066-0612-0.- [Prezident k/x] 
663.
 
Зейналов,  И.М.  История  Азербайджана  [Текст]: 
учебник  /И.М.Зейналов,  Д.Ш.Садыхов.-  Баку:  Тебиб, 1994.- 
61 c.- [Tibb Un-ti k/x] 
664.
 
Меликов, А.Дж. Я обвиняю... /Ариф Меликов; ред. 
М.Мамедова.-  Баку:  Гянджлик, 1994.- 208 с.; 21 cм.- 15000 
экз.- ISBN 5-8020-1191-2.- [Prezident k/x] 
665.
 
Наджафов,  Б.И.  Лицо  врага.  История  армянского 
национализма  в  Закавказье  в  конце XIX- начале XX века 
[Текст] /Бахтияр  Наджафов;  ред.  О.А.Садыхов.-  Баку: Шарг-
Гарб, 1994.- Часть 2: 1917-1924 гг.- 336 с.; 16 см.-  Библ.:  с. 
320-334.- 10000 экз.- ISBN 5-5650-0124-2.- [AMEA k/x] 
666.
 
Садыхов,  Г.Ш.  Армяне  в  Сумгаите  [Текст]: 
краткий  историко-социологический  очерк (1938-1994гг.) 
/Гасан  Садыхов,  Р.С.Мамедов.-  Баку:  Шур, 1994.- Книга 1.- 
150  с.,  табл.; 19 см.- 10000 экз.- ISBN 7094-0038-6.- [AMEA 
k/x] 
667.
 
Топчибашев,  А.А.  Дипломатические  беседы  в 
Стамбуле  [Текст]:  записи  чрезвычайного  посланника  и 
полномочного министра Азербайджанской Республики: 1918-
1919  гг. /Алимардан  бек  Топчибашев;  под  ред.  Г.Гасанова; 
сост.: А.Пашаев, В.Агаев.- Баку: Эргюн, 1994.- 160 с.; 20 см.- 
3000 экз.- ISBN 5-8240-0004-2.- [Prezident k/x] 
668.
 
Armenian nasizm - two interpretations [Metn] /trans. 
G.Bairamov; comp. N.Ibrahimov; ill. N.Babayev.- Baku: 

98 
 
Azerbaijan, 1994.- 24 p.; 20 cm.- Mətn ingilis dilindədir.- 
[Prezident k/x] 
669.
 
They are in danger = Они в опасности [Text] /Press-
service of the President of Azerbaijan, Azerbaijan Republic State 
comission on the citizens, taken prisoners, missing and taken 
hostages.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 1994.- 80 p.: 
photo; 20 sm.- Mətn ingilis dilindədir.- 1000 nüs.- [Prezident k/x] 
 
Şəhidlər 
 
670.
 
Ağayev, S. Elimin şəhid oğulları [Mətn]: oçerklər 
/Səlim Ağayev; red. A.Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 1994.- 72 
s., [4] v. fotoşək.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1994-62986] 
671.
 
Aslan, Q. Goranboy qartalları [Mətn]: fotokitab /Qədir 
Aslan; red. və ön söz S.Nəzərli.- Bakı: İşıq, 1994.- 144 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8965-0432-2.- [1994-62718] 
672.
 
Əlzamin.  Vətən fədailəri [Mətn]: Ağdam  şəhidləri 
/Əlizamin; naşir B.Axundov; red. T.Tofiq qızı.- Bakı: Öyrətmən, 
1994.- 236 s., portr.; 20 sm.; 5000 nüs.- [1994-63223]  
673.
 
Həmzəyev, H. Dağlar, qartallar [Mətn]: Qəbələ 
şəhidləri /Həmzət Həmzəyev; red. C.Zeynal; sponsor 
D.S.Səfərov.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 112 s., portr.: ill.; 22 sm.-
1000 nüs.- [1994-63017]  
674.
 
  Həsənov, E.V.  Şəhid tələbələr [Mətn] /Eldəniz 
Həsənov.- Bakı, 1994.- 80 s., portr.; 21 sm.- 500 nüs.- [1994-
63026]  
675.
 
  Hüseynov,  S.Q.  Şimşək çaxır dağlarda [Mətn] /Sabir 
Hüseynov; red. A.T.Hüseynova; rəssam B.Qasımov; fotolar 
K.Nəbiyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 152 s.: ill., portr., fotoşək.; 
20 sm.- 2000 nüs.- [1994-63166]  
676.
 
  İmanzadə,  İ.M. Torpağın qanlı köynəyi [Mətn]: 
Cəbrayıl  şəhidləri /İsmayıl  İmanzadə, Tariyel Abbasov; red.: 
K.Həsənov, Z.Şahsevənli.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 336 s., 
portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1994-62179] 

99 
 
677.
 
  Kərimli, A.V.  İşğal [Mətn]:  Zəngilan  şəhidləri /Akif 
Kərimli; red. N.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 165 s., portr.: 
ill.; 21 sm.- 5000 nüs.- [1994-62894]  
678.
 
Kərimli, A.V. Zəngilan şəhidləri [Mətn] /Akif Kərimli; 
red. Q.Aslanov.- Bakı:  İşıq, 1994.- 192 s., portr.; 22 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8965-0440-3.- [1994-62735]  
679.
 
Qurbani, A. Murovun qəm karvanı [Mətn] /Abdulla 
Qurbani; red. Ə.Sayılov, rəssam B.Yəhyayev; ön söz müəl. 
D.İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 224 s., fotoşək., portr.; 20 
sm.- 5000 nüs.- [1994-63043] 
680.
 
Məhəmməd qızı, L. Qaradağlı-qəlbi dağlı [Mətn] 
/Lyudmila Məhəmməd qızı.- Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi, 
1994.- 52 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-7220-0496-0.- 
[1994-62761] 
681.
 
Nərimanoğlu, M. Dağların sinə dağı [Mətn]: Kəlbəcər 
şəhidləri /Məhəmməd Nərimanoğlu; spons.: E.Hümbətoğlu, 
R.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 144 s., portr.; 21 sm.- 6000 
nüs.- [1994-63044] 
682.
 
Novruzov, N.Q. Masallının  şəhid oğulları [Mətn] 
/Novruz Novruzov; red. V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 
128 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1994-63024] 
683.
 
Sarvanlı, F. Sarvan şəhidləri [Mətn] /Firdovsi 
Sarvanlı.- Bakı: Murad, 1994.- 32 s.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1994-
63035]  
684.
 
Sultanov, Z.K. Burdan bir atlı keçdi [Mətn] /Ziyəddin 
Sultanov; red.-tərt. H.Sadıqova.- Bakı:  İşıq, 1994.- 176 s., 
fotoşək., portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8965-0446-2.- [1994-
62654]  
685.
 
Süleymanov, M.S. Azərbaycanın səma  şahinləri 
[Mətn]: hərbi oçerklər /Mehman Süleymanov; red. Ş.Nəzirli; ön 
söz müəl. R.Rzayev.- Bakı: Şur, 1994.- 144 s., portr.; 20 sm.- 500 
nüs.- ISBN 5-7094-0039-4.- [1994-62899]  

100 
 
686.
 
  Şahmar, E. Kövrək məhəbbətim Qubadlı [Mətn] 
/Elbrus Şahmar.- Bakı: Bayatı, 1994.- 176 s., portr.; 20 sm.- nüs. 
yox.- [1994-63152]  
687.
 
Şamiloğlu, S.  Şəhid  şəhərin  şəhid oğulları [Mətn] 
Ağdam  şəhidləri /Sarvan Şamiloğlu; red. V.Quliyev; sponsor 
R.Məmmədov.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 208 s., portr.; 20 sm.- 
5000 nüs.- [1994-62857]  
 
Avtoreferatlar 
 
Fəlsəfə elmləri 
 
Fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsi 
 
688.
 
Məmmədov,  Ə.B. Dialektik idrak və elmi tədqiqatın 
ümumelmi metodları [Mətn]: 09.00.01 /Əziz Məmmədov, Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bakı,1994.- 50 
s.- [1994-62886] 
 
Fəlsəfə elmləri namizədi dərəcəsi 
 
689.
 
Allahyarova, T.B. Ekoloji mədəniyyət və ictimai 
tərəqqi [Mətn]: 09.00.11 /Tahirə Allahyarova; AEA, Fəlsəfə  və 
Hüquq İn-tu.- Bakı,1994.- 24 s.- [1994-62386] 
690.
 
Bayramov, A.M. 
Tələbə 
gənclərin elmi 
dünyagörüşünün təşəkkülü [Mətn]: 09.00.11 /Azad Bayramov
AEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- Bakı, 1994.- 20 s.- [1994-62277] 
691.
 
Fərəcli, E.B. Elmi idrakda abstrakt və konkret 
kateqoriyaların dialektikası [Mətn]: 09.00.01 /Elman Fərəcli; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- 
Bakı,1994.- 25 s.- [1994-62874] 
692.
 
 Hacıyeva, A.Ə. N.Nərimanovun nəzəri-fəlsəfi irsində 
dinə münasibət [Mətn]: 09.00.03 /Arzu Hacıyeva; AEA, Fəlsəfə 
və Hüquq İn-tu.- Bakı, 1994.- 28 s.- [1994-62841] 

101 
 
693.
 
Абдуллаев,  Н.Я.  Проблема  народности  в  эстетике 
Узеира  Гаджибекова  [Текст]: 09.00.04 /Намик  Абдуллаев; 
АНА,  Ин-т  Философии  и  Права.-  Баку, 1994.- 25 с.- 
[Аз1994/61] 
694.
 
Гасанов,  Р.М.  Свобода  личности  и  социальная 
ответственность [Текст] /Рафаил Гасанов.- Баку, 1994.- 25 с.- 
[Аз1994-130] 
695.
 
Гасымова,  Г.И.  Роль  художественной  культуры  в 
духовном  прогрессе  личности  [Текст]: 09.00.11 /Гаджар 
Гасымова;  АНА,  Ин-т  Философии  и  Права.-  Баку, 1994.- 21 
с.- [Аз1994-248] 
696.
 
Микаилова,  Н.Э.  Эстетическая  потребность  и 
искусство  [Текст] /Нармина  Микаилова;  АНА,  Ин-т 
Философии и Права.- Баку, 1994.- 26 с.- [Аз1994-28] 
697.
 
Муслим-Заде, 
Д.М. 
Художественно-образное 
воплощение  эстетического  идеала  в  искусстве  [Текст]: 
09.00.04 /Диляра  Муслим-Заде;  АНА,  Ин-т  Философии  и 
Права.- Баку, 1994.- 19 с.- [Аз1994-75] 
698.
 
Султанов, 
Э.Н. 
Интегративная 
функция 
гуманизации науки [Текст]: 09.00.01 /Эльчин Султанов; М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ  им.М.Э.Расулзаде.-  Баку, 
1994.- 23 с.- [Аз1994/311] 
699.
 
Эюбова,  Э.М.  Социальный  факт,  его  значение  в 
познании 
общественных 
явлений: (теоретико-
методологический аспект) [Текст]: 09.00.11 /Эсмира Эюбова; 
АНА, Ин-т Философии и Права.- Баку, 1994.- 25 с.- [Аз1994-
195] 
 
Psixologiya 
 
Psixologiya elmləri namizədi dərəcəsi 
 
700.
 
Абдулвахед,  А.Р.  "Психологические  особенности 
воспитания  юношей  и  девушек  в  Йеменской  Республике 

102 
 
[Текст]: 19.00.07 /Абдул  Абдулвахед;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  БГУ  им.  М.Э.Расулзаде.-  Баку, 1994.- 31 с.- 
[Аз1994-219]  
701.
 
Аллахвердиева,  И.Р.  Социально-психологический 
анализ  супружеского  конфликта  в  азербайджанской  семье 
[Текст]: 19.00.05 /Ирада  Аллахвердиева;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  БГУ  им.  М.Э.Расулзаде.-  Баку, 1994.- 18 с.- 
[Аз1994/238] 
702.
 
Кадырова, Р.Г. Чтение художественных текстов как 
предмет  психологического  анализа  [Текст]: 19.00.01 /Рена 
Кадырова;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ  им. 
М.Э.Расулзаде.- Баку , 1994.- 25 с.- [Аз1994-72] 
 
İlahiyyat elmləri 
 
İlahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
 
703.
 
Həsənli, S.H. Ortaçağ (XII-XVI əsrlər) Azərbaycan 
dini-fəlsəfi fikrində iman və bilik [Mətn]: 09.00.06 /Sabir Həsənli; 
AEA, Əlyazmalar İn-tu.- Bakı, 1994.- 26 s.- [1994-62285] 

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə