MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

432.
 
Səfərov, M.  Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında məktəb və 
müəllim [Mətn]: müəllim üçün vəsait /Mübariz Səfərov; elmi red. 
A.İ.Eminov; rəy. S.C.Şükürov.- Bakı: Maarif, 1994.- 72 s.; 20 
sm.- 2000 nüs.- [1994-62940] 
433.
 
Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik [Mətn]: 
ümumrespublika elmi konfransının materialları. 25-27 may 1994-
cü il /AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: AEA, 1994.- 112 s.; 20 sm.- 
100 nüs.- [1994-62972] 
434.
 
Talıbzadə, K.A. Seçilmiş  əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Kamal Talıbzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 432 s.; 22 sm.- Cild 2.- 
1500 nüs.- ISBN 5-5520-1131-7 (cildli).- [1994-62619]  
435.
 
Yusifli, V.Ə.  Məmməd Araz dünyası [Mətn]: 
monoqrafiya /Vaqif Yusifli; elmi red. Y.Qarayev.- Bakı:  Şur, 
1994.- 160 s.; 19 sm.- 550 nüs.- ISBN 5-7094-0029-7.- [1994-
63454] 
436.
 
Ал-Исфахани,  А.  Книга  песен  [Текст]:  главы  о 
Меджнуне  и  арабоязычных  азербайджанских  поэтах  /Абу-л-
Фарадж  Ал-Исфахани;  филолог.  пер.  с  араб.,  предисл., 
исслед.,  коммент.  и  указ.  Г.Б.Бахшалиевой;  АНА,  Ин-т 
Востоковедения.-  Баку:  Элм, 1994.- 284 с.; 20 см.-  Библ.:  с. 
282-283(172  назв.).- 200 экз.- ISBN 5-8066-0611-2.- [AMEA 
k/x] 

72 
 
437.
 
Бабаева,  А.  Мировоззрение  Назима  Хикмета: 
Генезис  и  сущность  [Текст] /Айтен  Бабаева;  науч.  ред. 
Ф.Касимзаде;  отв.  за  вып.  Ш.Аскерова;  спонсор  книги 
Ф.Рзаев.- Баку: Баяты, 1994.- 104 с.: портр.; 21 см.- Библ.: с. 
96-102.- 1000 экз.- ISBN 5-8687-4058-0.- [1994-1-700134] 
438.
 
Велиханова,  Ф.A.  История  перевода  Азербайджана 
[Текст] /Фарида Велиханова.- Баку: Элм, 1994.- 194 с.- [Аzərb. 
Dillər Un-ti k/x] 
439.
 
XX asır Azerbaycan edebiyatı [Metn]: derslik /tert. 
M.Hacıyeva; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim fakültesi.- 
Samsun: Ondokuz Mayıs Universitesi Yayınları, 1994.- 240 s.; 24 
sm.- Kaynakça: s. 239.- Mətn türk dilindədir.- ISBN 9757-636-
18-5.- [1994- Xarici Oxu Zalı B-10879] 
 
82/821 Folklor 
 
440.
 
555 tapmaca [Mətn] /ön söz müəl. və seçmələri nəşrə 
hazır. G.Davudova; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat  İn-tu.- Bakı: 
Elm, 1994.- 80 s.; 19 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-8066-0617-7.- 
[1994-62764]  
441.
 
Allah yıxan evi qızlar tikər [Mətn]: ilk dəfə nəşr olunan 
nağıllarımız /topl. tərt. ed.: O.Əliyev, R.Xəlilov; red. V.Bəhmənli; 
rəssamı A.Ələkbərov.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 304 s.; 20 sm.- 40000 
nüs.- [1994-62694]  
442.
 
Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /tərt.: 
T.Fərzəliyev, M.Qasımlı; elmi red. İ.Abbasov.- Bakı: Sabah, 
1994.- Cild 1: Naxçıvan folkloru.- 383 s.: [6] v. şək.; 21 sm.- 
Göstərici: s. 362-368.- Əşya-predmet adları: s. 369-371.- 3000 
nüs.- ISBN 5-8610-6018-5 (cildli).- [1994-63004]   
443.
 
Azərbaycan folkloru: toplama,  nəşr və  tədqiqat 
problemləri [Mətn]: 19-22 oktyabr 1993-cü ildə Şəkidə keçirilmiş 
respublika folklor müşavirəsinin materialları /red. İ.Abbaslı; AEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Sabah, 1994.- 124 s.; 20 sm.- 
500 nüs.- ISBN 5-8610-6036-3.- [1994-63005]  

73 
 
444.
 
Balasaqunlu, Y. Qutadqu bilik-xoşbəxtliyə aparan elm 
[Mətn]: poema /Yusif Balasaqunlu; türkiyə və özbək türkcəsindən 
istifadə etməklə xaqaniyyə türkcəsindən çevirənlər: K.Vəliyev, 
R.Əskər.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- Əlavələr: s. 471-487.- 3000 
nüs.- ISBN 5-5520-1409-X (cildli).- [1994-63174]  
445.
 
Dualar, bəddualar [Mətn] /tərt. ed.: T.Fərzəliyev, 
İ.Abbasov, N.Hacıyeva; red. M.Qaradaşlı.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 
120 s.; 17 sm.- Bibl.: s. 119.- 25000 nüs.- [1994-62911]  
446.
 
Əfəndiyev, P.Ş. Azərbaycan folklorşünaslığı [Mətn]: 
1920-ci ilə qədər /Paşa Əfəndiyev; elmi red. M.Həkimov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- 
Bakı: ADPU, 1994.- 155 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 141-153.- 200 nüs.- 
[1994-62709]  
447.
 
Gəlinin cehiz kitabı [Mətn]: ev dərsliyi /müəl., tərt. 
Ə.Əylisli; red. N.Rüstəmli.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 416 s.: ill.; 20 
sm.- 20000 nüs.- [1994-63217]  
448.
 
Göyçəli, B.  Vətən, küsmə  məndən [Mətn]:  gəraylılar, 
təcnislər, beşliklər  /Bəhmən Göyçəli; topl. və  tərt. ed. 
Q.B.Qarayev.- Bakı: Elm, 1994.- 132 s., portr.; 21 sm.- 2000 nüs.- 
ISBN 5-8066-0604-X.- [1994-62505]  
449.
 
Həsənov, X.N. Təbiət ülviyyəti və söz sərraflığı [Mətn]: 
xalq yaradıcılığı və təbiət silsiləsindən /Xudaverdi Həsənov; red. 
T.Rüstəmova.- Bakı: Gənclik, 1994.- Kitab 1.- 240 s.: ill.; 20 sm.- 
5000 nüs.- ISBN 5-8020-1202-1.- [1994-62824]  
450.
 
Xəlilbəyli, M.R. Salyanın məzəli adamları [Mətn] 
/Məhəmməd Xəlilbəyli; red. A.B.Quliyev.- Salyan, 1994.- 56 s., 
fotoşək.; 21 sm.- 2000 nüs.- [1994-62678]  
451.
 
Kərimova, T.M. Ana folkloru [Mətn]: laylalar, 
oxşamalar, bəsləmələr /Tahirə 
Kərimova; məsl.: 
S.N.Alyamovskaya, O.F.Kərimov; rəssam Y.Y.Dontsova; red. 
Ü.İ.İmanova; sponsor AİLASBANK.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 
48 s.: şək., not.; 29 sm.- 300 nüs.- [1994-62988]  
452.
 
Koroğlu dastanı [Mətn].- Təbriz, 1994.- 168 s.: ill.; 21 
sm.- Mətn ərəb qrafikasındadır.- nüs. yox.- [1994-66802]  

74 
 
453.
 
Qaçaq, U.  Ağababa folklorundan nümunələr [Mətn] 
/Usuf Qaçaq; topl.: A.Ağababa, N.Məmmədcanlı; red. İ.Türkay.- 
Bakı: Yazıçı, 1994.- 56 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1994-62960]  
454.
 
Seyidov, M. Qam-Şaman və onun qaynaqlarına ümumi 
baxış [Mətn] /Mirəli Seyidov; red. V.Həbiboğlu.- Bakı: Gənclik, 
1994.- 232 s., portr.; 20 sm.- 6500 nüs.- ISBN 5-8020-0858-X.- 
[1994-Azf 207013]  
455.
 
Səlimov-Şağani, T.Q. Abşeron folklorundan seçmələr 
[Mətn] /Təvəkkül Səlimov-Şağani; red. R.Ə.Kərimova; AEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 120 s.; 21 
sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-0631-7.- [1994-68564]  
456.
 
Şeytana papış tikənlər [Mətn]: dünya xalqlarının 
məhkəmə  rəvayətləri və  lətifələri /tərc. ed. İ.Türkay; red. 
V.Bəhmənli; rəssam A.Ələkbərov.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 160 s.: 
ill.; 20 sm.- 6000 nüs.- [1994-62981]  
457.
 
Şəki lətifələri [Mətn] /topl., işl. və  tərt. ed. 
H.Əbdülhəlimov; red. S.Əzizova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 136 s.; 
20 sm.- 35000 nüs.- ISBN 5-5520-1429-4.- [1994-63325] 
458.
 
Təbrizdən dörd dəftər [Mətn]: atalar sözləri, məsəllər, 
hikmətlər /topl. və tərt. ed. Ə.Azərlu; ön söz müəl. B.Abdulla; red. 
Ü.Kürçaylı.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 168 s.; 21 sm.- 7000 nüs.- 
[1994-62877]  
 
821.51 Bədii ədəbiyyat. Azərbaycan ədəbiyyatı 
 
459.
 
Abbas, H. Dostluq şarjları [Mətn] /Həmid Abbas, 
Q.Sarıvəlli; ön söz müəl. V.Bayramov; sponsor Qazax Xeyriyyə 
Cəmiyyəti.- Bakı: Sabah, 1994.- 152 s.: şək.; 16 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-8610-6010-1.- [1994-62893] 
460.
 
Abbaszadə, B. Ömrün dönümləri [Mətn] /Balaş 
Abbaszadə.- Bakı: Elm, 1994.- 88 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1994-
63602] 

75 
 
461.
 
Ağazadə, Ü. Qanadsız pərvanələr [Mətn]: şeir məcmuəsi 
/Ülyayi Ağazadə.- Yersiz, 1994.- 113 s., portr.; 22 sm.- nüs. yox. 
(cildli).- [1994-63743]  
462.
 
Altunbay, O. Tufanlarda keçən ömür [Mətn]: sənədli 
bədii povest /Oqtay Altunbay.- Bakı: Gənclik, 1994.- 320 s., 
portr., fotoşəkil.; 20 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-8020-1231-5.- 
[1994-63350]  
463.
 
Araz, M. Qayalara yazılan səs [Mətn]: şeirlər /Məmməd 
Araz; red. C.Məmmədzadə; tərt. ed., ön söz müəl., tərcümeyi-hal 
göst. və bibl. müəl. İ.Həbibbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s.; 
16 sm.- 5000 nüs.- [1994-62784]  
464.
 
Aslan, D. Zəlzələ [Mətn]: mənzum dram /Davud Aslan; 
red. A.Hüseynova; tərt. N.Davudoğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 
136 s.; 16 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1560-6.- [1994-63204] 
465.
 
Azaflı, M. Özüm ölsəm, sözüm ölməz [Mətn]:  şeirlər 
/Mikayıl Azaflı; tərt. M.Quliyev; red. Q.Əcaib.- Bakı: Şur, 1994.- 
167 s.; 14 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-7094-0028-9.- [1994-62812] 
466.
 
Babayeva,  Ə.H. Darıxıram, a dağlar [Mətn]: povestlər 
/Ələviyyə Babayeva; red. G.Əsədova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 288 
s., portr.; 20 sm.- 3500 nüs.- ISBN 5-8020-0560-X.- [1994-62728]  
467.
 
Babayeva,  Ə.H.  Əlvida [Mətn]: roman /Ələviyyə 
Babayeva.- Bakı: Azərb. Bədii Tərcümə  və  Ədəbi  Əlaqələr 
Mərkəzi, 1994.- 344 s.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-7220-0497-9 
(cildli).- [1994-62682]  
468.
 
Baxışlı, S.N. Zaman özü deyəcək [Mətn]:  şeirlər 
/Simuzər Baxışlı; ön söz S.Sərxanlı.- Bakı: Bayatı, 1994.- 80 s., 
portr.: ill.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1994-63293] 
469.
 
Bakir,  Ə. Min bir gözəl, min bir qəzəl [Mətn]: qəzəllər 
/Əliağa Bakir.- Bakı: Azərb. "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyəti, 
"Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1994.- 208 s., portr.; 20 sm.- 
5000 nüs.- [1994-62502]  
470.
 
Bayram qızı, S.  Ağlama, könül, ağlama [Mətn] /Səfurə 
Bayram qızı; red. F.Mənsur.- Bakı: Göytürk, 1994.- 16 s., portr.; 
21 sm.- nüs. yox.- [1994-63112]  

76 
 
471.
 
Bayramoğlu, N.  Qəribə dünya [Mətn]: atalar sözləri, 
povest, hekayələr /Nəsib Bayramoğlu; red. Z.Əsgərova.- Bakı: 
Səda, 1993.- 192 s., portr.; 20 sm.- 4000 nüs.- ISBN 5-8687-
4050.- [1994-62808] 
472.
 
Bəxtəvər, Q. Elşad elin oğludur [Mətn]: poema /Qəni 
Bəxtəvər; baş red. Q.İsabəyli.- Bakı: Cik-Cik, 1994.- 14 s., portr.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [1994-63458] 
473.
 
Bərgüşad, C. Bozatın belində [Mətn]: roman /Cəlal 
Bərgüşad; red. A.Hüseynova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 319 s.; 20 
sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-5520-1355-7.- [1994-62620] 
474.
 
Bərgüşad, C.  Sıyrılmış  qılınc [Mətn]: roman /Cəlal 
Bərgüşad; red.: Z.Bünyadov, R.Əyyubov.- Bakı: Gənclik, 1994.- 
344 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-1039-8.- [1994-62632] 
475.
 
Canıyev, X. Bu dünyadan nigaranam [Mətn]:  şeirlər 
/Xudaqulu Canıyev.- Bakı: Bayatı, 1994.- 96 s., portr.; 21 sm.- 
3000 nüs.- [1994-63291] 
476.
 
Cavad,  Ş. Təkcə sənin xətrinə [Mətn]: şeirlər /Şahverən 
Cavad.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 72 s., portr.; 16 sm.- 3000 nüs.- 
[1994-63376] 
477.
 
Cavadoğlu, İ. Ya qismət [Mətn]: şeirlər /İsa Cavadoğlu.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 120 s., portr.; 17 sm.- 3000 nüs.- [1994-
62674] 
478.
 
Cənubi Azərbaycan  ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt. ed. Z.Əkbərov [və b.]; red. M.İbrahimov; AEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- Cild 4.- 404 s.; 21 
sm.- (Azərbaycan klassik irsi).- Lüğət: s. 386-397.- 5000 nüs. 
(cildli).- [1994-62685]  
479.
 
Çıraqlı, Q. Dünya həmin dünyadır [Mətn]:  şeirlər 
/Qəşəm Çıraqlı.- Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi, 1994.- 97 s., 
portr.; 14 sm.- 700 nüs.- ISBN 5-7220-0487-1.- [1994-62598] 
480.
 
Dərələyəzli, A. Qaramanlı Qamboy ağa [Mətn]:  şeirlər 
və poemalar /Alim Dərələyəzli; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 
1994.- 166 s., portr., foto; 20 sm.- nüs. yox.- ISBN 5-8020-1225-
50.- [1994-65165] 

77 
 
481.
 
Dilbazi, M.P.  Bənövşələr üstə göz yaşları...[Mətn]: 
xatirələr /Mirvarid Dilbazi; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 
128 s., portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-1214-5.- [1994-
63013] 
482.
 
Dünyamalı, K. Borçalım mənim [Mətn] /Kərim 
Dünyamalı; red. A.Murovdağlı.- Gəncə: Gəncə, 1994.- 124 s., 
portr.; 17 sm.- nüs. yox.- [1994-76928] 
483.
 
Elcanlı, S. Qanlı Quzğun meydanı [Mətn]: mifoloji-
fantastik roman /Sadıq Elcanlı; red. G.Kərəm qızı.- Bаkı: Gənclik, 
1994.- 280 s., portr.; 21 sm.- 8000 nüs.- ISBN 5-8020-0975-6.- 
[1994-62601] 
484.
 
Əcaib, Q.  Əgər ömür ömür olsa [Mətn]:  şeirlər /Qiyas 
Əcaib.- Bakı: Şur, 1994.- 80 s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-
7094-0036-X.- [1994-62939]  
485.
 
Ədiloğlu, N. Azərnur. Qanlı ocaq [Mətn]: roman-pritça 
/Nurəddin  Ədiloğlu; red. V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 
232 s., portr.; 21 sm.- 3000 nüs.- [1994-62932]  
486.
 
Əhməd, V.  Qız cehizi [Mətn]:  şeirlər /Vəli  Əhməd.- 
Bakı: Azərb. Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 76 s., portr.; 14 sm.- 2000 
nüs.- ISBN 5-7220-0485-5.- [1994-62295]  
487.
 
Əhmədov, Z.  Əlin cibində olsun [Mətn]:  satirik 
miniatürlər   /Zöhrab Əhmədov; red.: M.R.Xəlilbəyli, 
F.Fərzəliyev; baş red. Q.İsabəyli.- Bakı: Cik-Cik, 1994.- 32 s.; 17 
sm.- 300 nüs.- [1994-63455] 
488.
 
Əlirza.  Məni düşün [Mətn]:  şeirlər /Əlirza; red. 
M.Xələfli.- Bakı: Qorqud, 1994.- 36 s., portr.; 17 sm.- 3000 nüs.- 
[1994-63033] 
489.
 
Əliyev, A.A.  Məhəbbət ölüncə var [Mətn]: povest /Asif 
Əliyev; red. Ə.Babayeva.- Bakı: Mütərcim, 1994.- 128 s., portr.; 
20 sm.- 5000 nüs. (cildli).- [1994-65087] 
490.
 
Əliyev,  Ə.İ. Biz əzablı ömür yaşadıq [Mətn]: xatirələr 
/Əli Əliyev; red. S.Hüseyn; rəssam A.Ələkbərov; kitabın sponsoru 
N.A.Əliyev.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 64 s., fotoşək., şəcərə; 20 sm.- 
7000 nüs.- [1994-62856] 

78 
 
491.
 
Əlizadə, A. Adımdan danışıram [Mətn]: şeirlər /Aləmzər 
Əlizadə.- Bakı: Şur, 1994.- 48 s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- ISBN 
5-7094-0033-5.- [1994-62854] 
492.
 
Əmirov, C.C. Brilyant məsələsi [Mətn]: povest /Cəmşid 
Əmirov; red. İ.Sadıq; rəssam F.Fərəcov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 
264 s., portr.; 21 sm.- 18000 nüs.- ISBN 5-5520-1415-4(cildli).- 
[1994-62970]  
493.
 
Ənsər, B. Dünyaya gəlmişəm ki... [Mətn]:  şeirlər /Bilal 
Ənsər; red. S.Nəzərli.- Bakı: Günəş, 1994.- 81 s., portr., fotoşək.; 
20 sm.- 500 nüs.- [1994-63301]  
494.
 
Əntiqə, G.  Sən və o [Mətn]:  şeirlər, qəzəllər /Gövhər 
Əntiqə.- Bakı: Elm, 1994.- 48 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1994-62785]  
495.
 
Ənvər. Bir gözəl gördüm [Mətn]: lirik şeirlər /Ənvər; 
tərt. və naşir M.Abbasov; red. Ə.Səyyah.- Bakı: İrşad, 1994.- 24 
s.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1994-62743]  
496.
 
Ərəfəsli,  Ə. Asimana qovuşan [Mətn]:  şeirlər /Əhliman 
Ərəfəsli; ön söz müəl. və burax. məsul S.Qocayev.- Bakı, 1994.- 
48 s., portr.; 14 sm.- 5000 nüs.- [1994-62855]  
497.
 
Ərgünəş  [Mətn]:  ədəbi almanax: poeziya /tərt. ed. 
M.Misir; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 168 s., portr.: ill.; 
20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1113-0.- [1994-63365]  
498.
 
Əsgər, T. Dünya düzələn deyil [Mətn]:  şeirlər /Tarif 
Əsgər.- Bakı: Gənclik, 1994.- 64 s., portr.; 17 sm.- 1000 nüs.-
ISBN 5-8020-1210-2.- [1994-62918]  
499.
 
Faxralı, R. Müharibə  nə vaxt qurtaracaq? [Mətn]: 
publisistik məqalələr /Rəşid Faxralı; sponsor E.Məmmədova.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 88 s., portr.; 20 sm.- 2500 nüs.- [1994-
62618] 
500.
 
Fazil,  Ş.  Qəzəllər [Mətn] /Şahin Fazil.- Bakı: Azərnəşr, 
1994.- Cild 1.- 199 s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1994-63499] 
501.
 
Fəxri, F. Qarabağım od içində [Mətn]:  şeirlər /Fazil 
Fəxri; red. V.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s., port.; 17 
sm.- 5000 nüs.- [1994-64435]  

79 
 
502.
 
Fətəliyev, N. Daha sənə sözüm yoxdu, a dünya! [Mətn]: 
şeirlər, bayatılar /Nizami Fətəliyev; red. V.Quliyev.- Bakı: 
Azərbaycan, 1994.- 64 s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1994-63203]  
503.
 
Füzuli qəzəlləri,  Füzuli gözəlləri [Mətn] /rəssam 
Fəxrəddin  Əli.- Bakı:  İşıq, 1994.- 12 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- 
[1994-62584] 
504.
 
Füzuli, M.S.  Kərbəla vaqiəsi [Mətn]: "Hədiqətüs-
süəda"dan parçalar /Məhəmməd Füzuli; çapa hazır. H.Abıyev; 
red.: Ə.Səfərli, T.Kərimli; sponsor Ə.Şıxəliyev; AEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Sabah, 1994.- 180 s.; 22 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-8610-6031-2.- [1994-62796] 
505.
 
Gəncəli, N.  Zərdüşt Peyğəmbər [Mətn]: iyirmi şəkildə, 
iki hissəli drama /Novruz Gəncəli; red. S.Nəzərli.- Bakı, 1994.- 
184 s., portr.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63106] 
506.
 
Hacı Mail.  Qəzəllər [Mətn] /Hacı Mail; red. Ə.Vəkil.- 
Bakı: Azərnəşr, 1994.- 296 s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1994-
63012]  
507.
 
Hasilova, X. Xoruzlu dəsmal [Mətn]: hekayələr /Xalidə 
Hasilova.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 95 s., portr.: ill.; 21 sm.- 
10000 nüs.- [1994-62989]  
508.
 
Həbiboğlu,  İ. Dağlara söykənən ömür [Mətn]:  şeirlər 
/İdris Həbiboğlu; red. V.İsaoğlu.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 72 s., 
portr.; 17 sm.- 2500 nüs.- [1994-62944] 
509.
 
Həmid, X. Babək Xurrəmi [Mətn]:
 
şeirlər /Xanlar 
Həmid.- Bакı:  İrşad, 1994.- 155 s.; 21 sm.- 3000 nüs.- [1994-
62750]  
510.
 
Həsənli,  Ə.Q.  Qınama məni vətən [Mətn]:  şeirlər və 
nağıl-poema /Ələsgər Həsənli.- Bakı: İrşad, 1994.- 130 s., portr.; 
20 sm.- 3000 nüs.- [1994-62966]   
511.
 
Həsənoğlu,  Ş.  Ağlama, bülbül, ağlama [Mətn]:  şeirlər 
/Şiruyyə Həsənoğlu; red. Ə.Qurban.- Gəncə: Gəncə, 1994.- 372 s., 
portr.; 20 sm.- 10000 nüs. (cildli).- [1994-c] 

80 
 
512.
 
Hüseyn, N. Ömürlərdə yaşayanlar [Mətn]:  şeirlər 
/Novruz Hüseyn.- Bakı: Mayıl isteh. kommersiya firması, 1994.- 
36 s.- [Pedaqoji Un-ti k/x]   
513.
 
Hüseynoğlu, S. Bayıl türməsi [Mətn]:  şeirlər /Sərvaz 
Hüseynoğlu.- Bakı: Gənclik, 1994.- 64 s., portr.; 17 sm.- 500 nüs.- 
[1994-63113] 
514.
 
Hüseynov,  Ə.Ə. Mustafa xanın xəzinəsi [Mətn]: tarixi 
povest /Əbdül Hüseynov; rəy. və ön söz müəl. M.İsmayılov; red. 
Ş.Novruzov.- Bakı: Vətən, 1994.- 168 s., portr.; 20 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8996-8071-7.- [1994-62768]  
515.
 
Hüseynova, Ş.Ə. Xatirələrdə əbədiləşən sənətkar [Mətn] 
/Şövkət Hüseynova; red. F.Qurbanov.- Bakı: Bilik, Bayatı, 1994.- 
27 s.+ [6] v. şək., fotoşək., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1994-
63295]  
516.
 
Hüseynzadə,  Ə. Siyasəti-fürusət [Mətn]: oçerklər /Əli 
bəy Hüseynzadə; tərt. ed., müqəd. və izah. müəl. O.Bayramova; 
elmi red.: Ə.Mirəhmədov; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat  İn-tu.- 
Bakı: Elm, 1994.- 236 s., portr.; 20 sm.- İzahlar: s.: 165-225.- 
Lüğət: s.: 226-234.- 2000 nüs.- ISBN 5-8066-0628-7.- [1994-
62984]  
517.
 
Xasiyev, H.Ə.  Şahdağ sovqatı [Mətn]:  şeirlər /Həsən 
Xasiyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 61 s., portr.; 16 sm.- 1000 
nüs.- [1994-62993] 
518.
 
Xəzri, N. Səndən eldə bir nişanə qalar söz [Mətn]: şeirlər 
/Nəbi Xəzri; tərt. S.Məmmədzadə; red. Y.Nəsirli.- Bakı: 
Azərbaycan, 1994.- 23 s., portr.; 15 sm.- 20000 nüs.- [1994-
63039] 
519.
 
Xramçaylı, V. Bir dərvişəm yer üzündə [Mətn]:  şeirlər 
/Vəli Xramçaylı; red. R.Sədi.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 64 s., portr.; 
14 sm.- 5000 nüs.- [1994-62687]  
520.
 
Xudafərin nəğmələri [Mətn]:  şeirlər, hekayələr, 
publisistik düşüncələr: toplusu /tərt. 
İ.İmanzadə; red. 
Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 104 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-8020-1115-7.- [1994-70191] 

81 
 
521.
 
İldırımoğlu,  Ə. Telepat [Mətn]: feletonlar /Əli 
İldırımoğlu; red. N.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 376 s., 
portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- [1994-62896] 
522.
 
İlyas oğlu, T. Anamı axtarıram [Mətn]:  şeirlər /Tofiq 
İlyas oğlu; red. H.İsmayılov.- Bakı, 1994.- 48 s.: ill.; 20 sm.- 500 
nüs.- [1994-63314]  
523.
 
İsaqoğlu, V. Dünya dostun düşmənidir [Mətn] /Vaqif 
İsaqoğlu, H.Babaoğlu.- Bakı, 1994.- 84 s.- [BDU k/x] 
524.
 
İsaqoğlu, V.  Vətən oğlu [Mətn]: məqalələr,  şeir və 
hekayə /Vaqif İsaqoğlu.- Bаkı: Azərbaycan, 1994.- 112 s., portr., 
fotoşək.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1994-62778] 
525.
 
İsgəndər, H. Yol savabdır, çörək bıçaqdır [Mətn]: 
hekayə, povest, pyes /Hüseyn İsgəndər; ön söz əvəzi S.Sərxanlı.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 128 s., portr.; 21sm.- 10000 nüs.- 
[1994-62898]  
526.
 
İsmayıl, E. Allah amanatı [Mətn]: şeirlər, poema /Eldar 
İsmayıl; red. S.Nəzərli; rəssam  İ.Mehdiyev; kitabın sponsoru 
N.İ.Zeynalov.- Bakı: Azərb. "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin 
"Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1994.- 112 s., portr.: ill.; 20 
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8687-4059-9.- [1994-62897]  

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə