MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

285.
 
Məmmədov, S.C. Kirpi piyi, yarpız iyi, mərcimək... 
[Mətn]: türkəcarə /Sərdar Məmmədov; red. M.Axundov.- Bakı: 
Yazıçı, 1994.- 96 s.; 20 sm.- 60000 nüs.- [1994- 62500]  
286.
 
Mövsümqızı, M. Bitkilərlə müalicə üsulları [Mətn] 
/Məlahət Mövsümqızı.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 64 s., portr.; 20 
sm.- 30000 nüs.- [1994-68587]  
287.
 
Şərq təbabəti və milli xörəklərimiz [Mətn] /ön söz, tərt., 
tərc., lüğəti və çapa hazır. F.Ələkbərov; AEA, Əlyazmalar İn-tu.- 
Bakı: Elm, 1994.- 212 s.; 21 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8066-0607-
4.- [1994-62902]   
 
616 Onkologiya 
 
288.
 
Ağayev,  İ.N. Onkologiya [Mətn]: dərslik /İbadulla 
Ağayev; rəy.  Ş.B.Quliyev.- Bakı: Təbib, 1994.- 580 s., fotoşək.; 
22 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-8035-0035-6 (cildli).- [1994-62987]  
289.
 
Ağayev,  İ.N. Onkologiya [Mətn]: tibb universiteti üçün 
dərslik /İbadulla Ağayev; rəy.  Ş.B.Quliyev.- Bakı: Təbib, 1994.- 
631 s., fotoşək.: ill.; 22 sm.- 3500 nüs.- ISBN 5-8035-0035-6 
(cildli).- [1994-62930]  
290.
 
Əmiraslanov,  Ə.T.  Bədxassəli sümük şişlərinin 
proqnozu [Mətn] /Əhliman Əmiraslanov; elmi red. F.İ.İslamzadə.- 

49 
 
Bakı: Təbib, 1994.- 152 s., cədv.: şək.; 21 sm.- 3000 nüs.- ISBN 
5-8035-0082-8.- [1994-63849]  
291.
 
Əmiraslanov, Ə.T. Dəri xərçəngi [Mətn]: tədris-metodik 
vəsait /Əhliman  Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev, Q.M.Hacıyev; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb 
Un-ti.- Bakı: Təbib, 1994.- 20 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- [1994-63846]  
292.
 
Əmiraslanov,  Ə.T. Melanoma [Mətn]: tədris-metodik 
vəsait /Əhliman  Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev, N.Ə.Şıxəmmədov; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb 
Un-ti.- Bakı: Təbib, 1994.- 24 s.; 20 sm.- 270 nüs.- [1994-63845]  
293.
 
Əmiraslanov,  Ə.T. Sümük şişləri [Mətn]: tibb 
universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /Əhliman  Əmiraslanov, 
A.Y.Qazıyev, N.V.Qasımov.- Bakı: Təbib, 1994.- 41 s.: ill.; 20 
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8035-0080-1 (cildli).- [1994-63549]   
294.
 
Əmiraslanov,  Ə.T. Yumşaq toxumaların sarkomaları 
[Mətn]: tədris-metodik vəsait /Əhliman 
Əmiraslanov, 
A.Y.Qazıyev, Q.M.Hacıyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı: Təbib, 1994.- 16 s.; 20 
sm.- 1000 nüs.- [1994-63851] 
295.
 
Успехи онкологии и смежных наук в Азербайджане 
[Текст]:  материалы  конференции  /М-во  Здравоохранения 
Азерб. Респ., Нац. Центр Онкологии.- Баку, 1994.- 24 c.- [Tibb 
Un-ti k/x]  
 
616 Pediatriya 
 
296.
 
Ana südü ilə qidalanma [Mətn].- Bakı: OKSFAM-
Azərbaycan, 1994.- 12 s.: ill.; 18 sm.- 10000 nüs.- [1994-63198]  
297.
 
Аллахвердиев, 
А.Р. 
Возрастные 
особенности 
созревания  функций  мозга  детей  в  норме  и  при  неврозах 
[Текст] /А.Р.Аллахвердиев;  М-во  Здравоохранения  Азерб. 
Респ.,  Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку:  Тебиб, 
1994.- 257 c.- [Tibb Un-ti k/x] 
 

50 
 
616 Epidemiologiya 
 
298.
 
Tibbi biliklərin  əsasları  və  uşaqların sağlamlığının 
mühafizəsi üzrə. Epidemiologiyanın  əsasları.  İmmunitet. QİDS 
[Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed.: L.Y.Ağayeva, 
L.V.Mursalbəyova, S.Ələkbərova; elmi red. T.Ə.Feyzullayeva; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-
ti.- Bakı, 1994.- 18 s., cədv.; 21 sm.- 50 nüs.- [1994-62615] 
 
616.1 Kardiologiya. Qan xəstəlikləri 
 
299.
 
Əzizov, V.Ə. Ürək-qan damar sisteminin xəstəlikləri 
[Mətn]: təsnifatı, diaqnostikası, müalicəsi və ekspertizası /Vəsadət 
Əzizov, S.N.Alimetov; elmi red. S.N.Alimetov.- Bakı: Təbib, 
1994.- 280 s., cədv.: ill.; 21 sm.- 250 nüs.- ISBN 5-8035-0071-2.- 
[1994-70831]  
300.
 
Quliyev, O.A. Praktik kardiologiya [Mətn] 
/O.A.Quliyev, S.N.Alimetov; ixt. red. Y.P.Nuraliyev.- Bakı: 
Təbib, 1994.- 104 s.: şək.; 20 sm.- 200 nüs.- ISBN 5-8035-0053-
4.- [1994-63553]  
301.
 
Salihov, M.S. Sahə terapevtinin iş  təcrübəsində 
kardioloji terminlər [Mətn] /Mustafa Salihov, S.N.Alimetov, 
A.Ş.Məmmədov.- Bakı: Azərb. Dövlət Kitab Palatası, 1994.- 64 
s.: ill.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1994-62850]  
302.
 
Абдуллаев, Р.Ф. Нарушения ритма сердца и факторы 
риска  электрической  нестабильности  миокарда  [Текст]: 
методы  диагностики,  прогноз  и  лечение  /Р.Ф.Абдуллаев.- 
Баку: Маариф, 1994.- 443 с.- [Tibb Un-ti k/x] 
303.
 
Актуальные 
вопросы 
гематологии 
и 
трансфузиологии  [Текст]:  тезисы  докладов  юбилейной 
сессии, 
посвященной 50-летию 
Азербайджанского 
Медицинского 
института 
им. 
Н.Нариманова 
/сост. 
Б.Э.Эйвазов.- Баку: Тебиб, 1994.- 168 с.- [Tibb Un-ti k/x] 

51 
 
304.
 
Диагностика и лечение основных нарушений ритма 
сердца [Текст].- Баку, 1994.- 24 c.- [Tibb Un-ti k/x]  
305.
 
Кадиомиопатии  неизвестной  этиологии  [Текст]: 
учебно-методическое пособие  /М-во  здравоохранения  Азерб. 
Респ.,  Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку, 1994.- 38 
с.- [Tibb Un-ti k/x] 
 
616.3 Mədə-bağırsaq xəstəlikləri 
 
306.
 
Алиев,  С.А.  Калькулезный  холецистит  и  факторы 
риска  [Текст] /С.А.Алиев;  М-во  Здравоохранения  Азерб. 
Респ.,  Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку,  Тебиб, 
1994.- 75 с.- [Tibb Un-ti k/x] 
307.
 
Султанов,  Г.А.  Проктология  [Текст]:  учебное 
пособие /Г.А.Султанов, Р.И.Мехтиев, С.Р.Мусаева; науч. ред. 
Б.А.Агаев;  рец.:  А.А.Ашрафов,  Б.Х.Абасов.-  Баку: Təbib, 
1994.- 136 с.:  ил.; 21 см.- 1000 экз.- ISBN 5-8035-0062-3 (в 
пер.).- [2-773574] 
 
616.9 İnfeksion xəstəliklər 
 
308.
 
İshal [Mətn].- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 8 s.: ill.; 17 sm.- 
10000 nüs.- [1994-62753]  
 
617 Cərrahlıq 
 
309.
 
Azərbaycan Tibb Universitetinin  cərrahi xəstəliklər 
kafedrasının 50 illik yubiley konfransının materialları [Mətn] 
/red.:  Ə.T.Əmiraslanov, R.M.Məmmədhəsənov, M.Y.Nəsirov, 
T.Y.Budaqov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. 
Azərb. Tibb Un-ti.- Bакı, 1994.- 255 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [1994-
63178]  
 
 

52 
 
618 Ginekologiya 
 
310.
 
Nurəliyeva, F.T.  Gələcək analara: ginekoloqun 
məsləhətləri [Mətn] /Firuzə Nurəliyeva; red. M.Quliyeva; rəssam 
M.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 64 s.; 20 sm.- 15000 nüs.-
ISBN 5-5520-1523-1.- [1994-63195] 
311.
 
Oğlan istəyirsiniz, ya qız? [Mətn] /L.L.Nevskaya; tərc. 
ed. M.Quliyeva; red. M.Əfəndiyeva; rəssam R.Əzizov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 24 s., sxem; 17 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5520-
1426-X.- [1994-62497]  
 
62 Mühəndis işi . Ümumi texnika 
 
312.
 
Petri  şəbəkəsi və sistemin modelləşdirilməsi [Mətn]: 
hesablama prosesləri və strukturları  nəzəriyyəsi üzrə  rəhbərlik 
/tərt. ed.: F.İ.Abdullayev, X.N.Rzayev, R.Ə.Zeynalov; red. 
N.N.Vəliyev; rəy.: T.İ.İbrahimzadə, A.R.Həsənov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 24 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 23.- nüs. yox.- [1994-63243]  
 
620 Materialşünaslıq. Energetika 
 
313.
 
Fotoelastik modelləşdirmə 
[Mətn]: dərslik 
/Z.E.Abdullayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 36 с.- [AzTU k/x] 
314.
 
İsayev, H.İ.  Qərarlaşmış istilikkeçirmə [Mətn] /Hidayət 
İsayev, A.C.Tahirov; red. Y.A.Bədəlov; rəy.: S.Ə.Şahmarov, 
A.N.Şahverdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət 
Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 64 s.: ill.; 20 sm.- 100 
nüs.- [1994-63245]  
315.
 
Məmmədova, R.V.  İngilis dilində energetika ixtisası 
üzrə metodik vəsait [Mətn]: II kurs tələbələri üçün dərslik 
/R.V.Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət 
Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 32 s.- [ADNA k/x]   

53 
 
316.
 
Mustafayev, S.M. Materialşünaslıq [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Sənan Mustafayev, S.Ə.Qasımov; red. A.T.Məmmədov; rəy.: 
S.H.Babayev, M.M.Balaoğlanov,  Ə.S.Nəcəfov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- Hissə 1.- 176 s., cədv.; 21sm.- 400 nüs.- [1994-62647] 
 
621 Ümumi maşınqayırma 
 
317.
 
Xəlilov,  Ə.M. Analitik üsulla fəza və yastı dördbəndli 
lingli mexanizmlərin kinematik sintezi və anlizi [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Ə.M.Xəlilov; elmi red. V.A.Məmmədov; rəy.: Ş.N.Əliyev, 
R.İ.Camalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-
ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 62 s., cədv.:  şək.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
[1994-63313]  
318.
 
Kərimov, Z.H. Mexaniki ötürmələrin konstruksiya 
edilməsinin  əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Zahid Kərimov, 
K.Ə.Quliyev, E.H.Bağırov; red. H.Y.Qurbanov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 92 s.: ill., cədv.; 22 sm.- 200 nüs.- [1994-62649]  
319.
 
Rəsulov, N.M. Maşınqayırma texnologiyası [Mətn]: 
mexaniki emal payının təyini /Nəriman Rəsulov; elmi red. 
Y.M.Ümid; rəy.: V.A.Abbasov, Q.H.Əhədov; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 84 s., cədv.; 
20 sm.- Bibl.: s. 84.- nüs. yox.- [1994-66971]  
 
621.31 Elektrotexnika 
 
320.
 
Abdullayev, N.D. Elektromexanikada riyazi 
modelləşdirmə [Mətn]: dərs vəsaiti /Nicat Abdullayev, 
F.M.Nəbiyev; red. T.Q.Qasımova; rəy.: K.N. Ramazanov, 
P.H.Əlizadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 96 s.: ill.; 21 sm.- Bibl. rus 
dilində: s. 94.- 200 nüs.- [1994-63058]  

54 
 
321.
 
 Elektrik maşınlarının layihələndirilməsi və istehsalının 
avtomatlaşdırılmasının vəziyyəti və perspektivləri [Mətn]: 
respublika elmi-texniki konfransının tezisləri (noyabr, 1994) 
/Azərb. Energetiklər və Elektrotexniklər Elm-Texnika Cəmiyyəti 
(AzEEETC); "Azərelektromaş" Elmi-İstehsalat Birliyinin Azərb. 
Elmi-Tədqiqat Elektrotexnika İn-tu (AzETETİ); Azərb. Texniki 
Un-ti.- Bakı, 1994.- 61 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1994-64132]  
322.
 
 Əlizadə, A.S.  İstehsalat və isitmə qazanxanaları [Mətn]: 
mühazirələrin konspekti /Arif Əlizadə,  Ş.Y.İmanov; red. 
K.M.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət 
Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 64 s.: şək., cədv.; 20 
sm.- Bibl.: s. 62.- 100 nüs.- [1994-63056]  
323.
 
İmamverdiyev, Q.M. Analoq veriliş sistemlərinin 
əsasları [Mətn]: dərslik /Qəzənfər  İmamverdiyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 200 
s.- [AzTU k/x] 
324.
 
Məmmədov, F. Sənədli elektrik rabitəsi  şəbəkələri və 
sistemləri [Mətn] /F.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 181s.- [AzTU k/x] 
325.
 
Электротехника,  электрическая  связь  [Текст] /М-
во  Образования  Азерб.  Респ.,  Азерб.  Технический  Ун-т.- 
Баку: АзТУ, 1994.- 162 с.- [AzTU k/x] 
 
621.37 Radiotexnika 
 
326.
 
 Tağıyev,  İ.H. Radiotexnika terminləri lüğəti [Mətn]: 
rusca-azərbaycanca /İmdad Tağıyev; red. T.Məmmədov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 188 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 
3500 nüs.- ISBN 5-5520-0785-9.- [1994- 62879]  
 
621.38 Elektronika 
 
327.
 
 RBM tipli istiqamət güc relsinin yoxlanması üzrə 
laboratoriya işinə rəhbərlik [Mətn] /tərt. ed. K.N.Ramazanov; red. 

55 
 
N.D.Abdullayev; rəy.: A.C.Zeynalov, M.Ə.Əskərov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 12 s.: ill., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 10.- 100 nüs.- [1994-
63051] 
328.
 
 Qasımov, R.C. Kvant elektronikası üzrə ixtisas praktikası 
[Mətn] /R.C.Qasımov, F.N.Hacıyev,  Ş.N.Əmirov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU- Bakı: BDU, 1994.- 87 
s.- [BDU k/x] 
 
621.398 Telemexanika 
 
329.
 
 Telemexanika: funksional elementlər, qovşaqlar və 
qurğular [Mətn]: dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov,  İ.M.Abdullayev, 
A.H.İsmayılov, A.Ə.Əhmədov; rəy.: M.Ç.Paşayev, 
B.Q.İbrahimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 116 s., cədv.:  şək.; 20 sm.- 
150 nüs.- [1994-63241]  
 
621.8 Maşın detalları 
 
330.
 
 Vint-qayka  ötürmələri  [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 42 s.- 
[AzTU k/x] 
 
621.9 Mexaniki emal 
 
331.
 
 Xəlilov, 
Ə.H. Mexaniki emalın avtomatik 
layihələndirilməsi [Mətn]: dərslik /Ə.H.Xəlilov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-  Bakı: AzTU, 1994.- 164 
s.- [AzTU k/x]  
 
 
 
 

56 
 
 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması 
 
332.
 
Birinci Azərbaycan Beynəlxalq  Xəzər Neft və Qaz 
Konfransı [Mətn]: sentyabr 19-22, 1994 /Azərb. Neft Şirkəti.- 
Bakı, 1994.- 26 s.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 
nüs. yox.- [1994-77050]  
 
624.1 Yeraltı tikinti 
 
333.
 
Кульчицкий,  Л.И.  Длительная  прочность  и 
структура  водонасыщенных  глинистых  грунтов  [Текст] 
/Леонид  Кульчицкий,  Ф.Г.Габибов;  ред.  А.А.Султан-заде.- 
Баку, 1994.- 42 с.:  ил.; 20 см.-  Библ.:  с. 39-41.- 250 экз.- 
[Ар1994/11] 
 
629 Nəqliyyat vasitələrinin texnikası 
 
629.3 Yolüstü nəqliyyat vasitələri 
 
334.
 
Məmmədov, Y.Ə. Avtomobil. İstismar xüsusiyyətləri 
nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /Yaqub Məmmədov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 140 
s.- [AzTU k/x]  
 
63 Kənd təsərrüfatı 
 
335.
 
Həsənov, U. Qafqaz kənd təsərrüfatı  cəmiyyətinin 
yaranması  və onun Azərbaycanda fəaliyyəti [Mətn] /Urfan 
Həsənov; elmi red. H.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
H.Zərdabi ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu.- Bakı, 1994.- 141 s.; 20 
sm.- 300 nüs.- [1994-62722]  
336.
 
Müxtəsər kənd təsərrüfatı terminləri lüğəti [Mətn]: 
rusca-azərbaycanca /X.İ.Abdullayev.- Bakı: Bilik, İrşad mərkəzi, 

57 
 
1994.- 52 s.; 17 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 2000 nüs.- 
[1994-63162]  
 
631.8 Aqrokimya 
 
337.
 
Mövsümov, Z.R. Bitki məhsullarında nitratların 
toplanması [Mətn] /Zeynal Mövsümov, V.Ağayev; AEA, 
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 60 s., 
cədv.:  şək.; 20 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8066-0602-3.- [1994-
63160] 
 
633/635 Bitkiçilik 
 
338.
 
Hüseynov, Q.İ. Dirrikçinin stolüstü kitabı [Mətn] /Qulu 
Hüseynov; red. B.Eyvazlı; rəssam X.Qasımov.- Bakı: Azərnəşr, 
1994.- 144 s., cədv.; 20 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-5520-1072-8.- 
[1994-62934]  
 
633.7 Tütünçülük 
 
339.
 
Tütün sərfəli bitkidir [Mətn] /Ə.İ.Mehdiyev; elmi red. 
R.B.Eyvazov Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İn-
tu.- Bakı: AzETETİİ, 1994.- 4 s.; 21 sm.- 100 nüs.- [1994-63660]  
 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı 
 
641/642 Yeyinti məhsulları. Qida hazırlanması 
 
340.
 
İsmayıloğlu, Ə-C. Azərbaycan şərbətləri və sərinləşdirici 
içkilər [Mətn] /Əhməd-Cabir  İsmayıloğlu.- Bakı: Azərb. Dövl. 
Kitab Palatası, 1994.- 104 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 100.- 20000 nüs.- 
[1994-62504]  
341.
 
Mürəbbə bişiririk-  şəkər  qatmırıq [Mətn]:  şəkərsiz, 
yaxud cüzi şəkərlə bişirilən mürəbbə reseptləri /tərc. M.Quliyeva; 

58 
 
red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 40 s.; 21 sm.- 10000 
nüs.- ISBN 5-5520-1568-1.- [1994-63334]  
 
65 İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. 
İstehsalatın, ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam 
 
654 Elektrik rabitəsi 
 
342.
 
Ümumxidmət teleqraf rabitəsi 
şəbəkəsinin 
layihələndirilməsinə dair medodik göstəriş [Mətn] /Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 40 s.- 
[AzTU k/x]. 
 
655 Poliqrafiya sənayesi 
 
343.
 
Həsənqızı, F. Acılı-şirinli günlər [Mətn]: bioqrafik əsər 
/Fatma Həsənqızı.- Bakı:  Şur, 1994.- 260 s., [35] v. fotoşək., 
portr.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63629] 
 
657 Mühasibat uçotu 
 
344.
 
Sadıqov,  Ə.A. Mühasibat uçotu [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Əbdül Sadıqov, R.P.Rüstəmov; red.: S.M.Səbzəliyev, 
Ə.Daşdəmirov, Y.Q.Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: ADİU, 1994.- Hissə 1.- 90 s.; 
20 sm.- 200 nüs.- [1994-62922]  
 
658 İstehsalın təşkili. Müəssisələrin iqtisadiyyatı 
 
345.
 
Mustafayev, N.M. İdarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik 
/N.M.Mustafayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki 
Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 130 s.- [AzTU k/x] 
 
 

59 
 
66 Кimya texnologiyası. Kimya sənayesi 
 
66.0 Кimya texnologiyası 
 
346.
 
Ümumi kimya texnologiyası kursundan laboratoriya 
işləri [Mətn] /tərt. ed.: F.F.Muğanlinski,  Ə.M.Hüseynzadə, 
İ.N.Hacıyev; red. A.İ.Nağıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 44 s., 
sxem., cədv.: ill.; 20 sm.- Əlavə: s. 42.- Bibl.: s. 43.- 100 nüs.- 
[1994-63048]  
 
669 Metallurgiya. Metallar və ərintilər 
 
347.
 
Çuqun və polad istehsalında şixtə və materıal balansının 
hesablanması [Mətn]: metodik göstəriş /Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 90 s.- 
[AzTU k/x] 
348.
 
Quliyev,  Ə.Q.  Dəmir-beton istehsalı: təmərküzləşmə  və 
yerləşmə [Mətn] /Əsəd Quliyev; red. A.A.Nadirov; AEA, 
İqtisadiyyat  İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 112 s., cədv.; 20 sm.- 500 
nüs.- [1994-62676] 
 
67/68 Sənayenin müxtəlif sahələri 
 
678 Yüksək molekulyar maddələrin sənayesi. Plastik 
kütlələrin sənayesi 
 
349.
 
Алигулиев,  Р.М.  Краткие  очерки  по  теплофизи-
ческим  исследованиям  полимеров  [Текст] /Р.М.Алигулиев.- 
Баку: Элм, 1994.- 136 с.- [AzTU k/x]  
 
 
 
 

60 
 
681.5 Avtomatika. Texniki kibernetika 
 
350.
 
Həsənov, Z.Ə. Tipik texnoloji proseslərin və qurğuların 
avtomatlaşdırılması [Mətn]: mühazirələrin konspekti /Zakir 
Həsənov, F.X.Vəzirov, F.M.Süleymanov; red. E.S.Əliyev; rəy.: 
A.Ə.Əfəndizadə, R.Ə.Paşayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 52 s., 
cədv.: ill.; 21 sm.- Bibl.: s. 51.- 100 nüs.- [1994-62646]  
351.
 
PT-80 tipli induksion cərəyan relesinin yoxlanması üzrə 
laboratoriya işinə  rəhbərlik [Mətn] /V.İ.Abdullayev; red. 
N.D.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət 
Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 12 s.: ill. cədv.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 10.- 100 nüs.- [1994-63052]  
352.
 
Tipik istehsal mexanizmlərinin avtomatlaşdırılmış 
elektrik intiqalı [Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed. 
F.M.Süleymanov; red. R.Ə.Paşayev; rəy. F.M.Nəbiyev; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1994.- 24 s., cədv.: ill.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-62645]  
 
69 Tikinti işləri 
 
353.
 
İmanov, X.İ. Konstruksiya materiallarının texnologiyası 
[Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /X.İ.İmanov; ixt. 
red. R.İ.Şükürov.- Bakı: Maarif, 1994.- 592 s., cədv.: ill.; 20 sm.- 
3500 nüs.- ISBN 5-5566-0544-3 (cildli).- [1994-63094] 

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə