MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Zeynalov, K.Ş. Azərbaycanda istehsal münasibətləri 
sisteminin ziddiyyətləri və onların həlli yolları [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Kamil Zeynalov; rəy.: F.Əmikişiyev, Ə.Allahverdiyev; elmi red. 
R.Qarayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı: ADPU, 1994.- 158 s., cədv.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 152-156.- 200 nüs.- [1994-62881]  
 
339 Ticarət. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 
 
339.9 Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 
 
141.
 
Аббасов,  Ч.М.  Основные  направления  формиро-
вания внешнеэкономической политики Азербайджана [Текст] 
/Чингиз  Аббасов.-  Баку:  Сабах, 1994.- 68 с.; 20 см.-  Библ.  в 
конце главы.- 1500 экз.- ISBN 5-8610-6032-0.- [AMEA k/x] 
 
 

26 
 
34 Hüquq. Hüquqşünaslıq 
 
340 Hüquqşünaslığın ümumi məsələləri 
 
142.
 
Əliyev, B.  Məhkəmə-psixoloji ekspertizası [Mətn] 
/B.Əliyev.- Bakı, 1994.- 84 s.- [BDU k/x] 
 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ 
 
143.
 
Abdullayev, E.İ. Azərbaycanın inzibati hüququ [Mətn]: 
tədris vəsaiti /Elşad Abdullayev, elmi red. M.Rəsulov; rəy.: 
C.Mövsümov, S.Onullahi.- Bakı: Maarif, 1994.- 86 s.; 25 sm.- 
Bibl.: s. 81-83.- 1500 nüs.- ISBN 5-5560-0629-7.- [1994-69662]  
144.
 
Abdullayev, E.İ. Dövlət və hüquq [Mətn]: dərslik /Elşad 
Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. 
BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 158 s.- [BDU k/x] 
145.
 
Əliyev,  Ş. Prezidentlik İnstitutu [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Şahin  Əliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 115 s.; 21 sm.- 
3000 nüs. (cildli).- [1994-62789]  
146.
 
İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Məcəlləsi [Mətn]: 1 iyul 1994-cü il tarixə edilmiş 
dəyişiklik və əlavələrlə verilir.- Bаkı, 1994.- 113 s.; 21 sm.- 1000 
nüs.- [1994-62755]  
147.
 
İsmayılov, İ.İ. Qanunla qorunan hüququn iddia vasitəsilə 
müdafiəsinin bəzi məsələləri [Mətn] /İbrahim  İsmayılov.- Bakı: 
ADPU, 1994.- 157 s.- [BDU k/x]  
148.
 
Oğuz, Y. Siyasi hakimiyyətin idarəetmə prinsipləri 
[Mətn] /Yunus Oğuz; rəy. və ön söz A.Şükürov; ixt. red. 
Ə.Tağıyev; red. C.Məmmədzadə; rəssam R.Əzizov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 71 s.; 16 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-1423-5.- 
[1994-62727]  
 
 
 

27 
 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya 
 
149.
 
 Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsi [Mətn]: 1994-cü il noyabrın 1-nə olan dəyişiklik və 
əlavələrlə.- Bakı, 1994.- 200 s.- [BDU k/x]  
150.
 
 İsmayılov,  İ.A.  Cinayət qanunu [Mətn] /İlyas 
İsmayılov.- Bakı:  Ədliyyə Nazirliyi, 1994.- 55 s.; 15 sm.- 500 
nüs.- [1994-63976]  
151.
 
 Səməndərov, F.Y. Cinayət hüququ: cinayət və  cəza 
məsələləri [Mətn] /Firudin Səməndərov.- Bakı, 1994.- 380 s.- 
[BDU k/x]  
152.
 
 Сулейманов, 
Д.И. 
Концептуальные 
основы 
использования  информации  при  раскрытии  преступлений 
[Текст] /Джаваншир  Сулейманов;  Азерб.  НИИ  Проблем 
Криминологии,  Криминалистики  и  Судебных  Экспертиз.- 
Баку: АНИИПККиСЭ, 1994.- 176 с.; 21 см.- 1500 экз. (в пер.).- 
[1994-1-697290] 
 
349.2 Əmək hüququ 
 
153.
 
Qasımov, A.M.  Əmək və  bəzi mülki hüquq 
münasibətlərinin oxşar və  fərqli cəhətləri [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Alış Qasımov; elmi red. Y.Ə.Mehdiyev; rəy. M.B.Rəsulov [və 
b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- 
Bakı: BDU, 1994.- 91 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1994-62788]  
154.
 
Orucov, N.O. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan 
Demokratik Respublikasında  əmək hüququ münasibətlərinin 
nizama salınması [Mətn] /Nəcəf Orucov; elmi red. İ.İ.İsmayılov; 
AEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- Bakı, 1994.- 104 s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 65-101.- 150 nüs.- [1994-63561]  
155.
 
Rəsulov, M.B.  Əmək hüquq münasibətlərində  əmlak 
səlahiyyətləri sistemi [Mətn] /Məmmədxan Rəsulov, A.Qasımov; 
elmi red. Q.İ.Manayev.- Bakı, 1994.- 132 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
[1994-62790]  

28 
 
156.
 
Rəsulov, M.B. Əmək hüququ kursunun proqramı [Mətn] 
/Məmmədxan Rəsulov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 25 s.- [BDU k/x] 
 
35 Dövlət inzibatı idarəetmə. Hərbi iş. 
 
355/359 Hərbi iş 
 
157.
 
Artilleriyanın atəş bölmələrinin döyüş işinə dair təlimat 
[Mətn] /tərc. ed. M.H.Məhərrəmov; məsl. Ç.M.Məmmədov; red. 
B.T.Abdullayev; Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi.- Bakı: Vətən, 
1994.- 176 s.: şək., cədv.; 17 sm.- Əlavələr: s. 96-169.- 2000 nüs. 
(cildli).- [1994-63209] 
158.
 
Bağırov,  İ.N.  Kəngərli yurdunun generalları [Mətn] 
/İbrahim Bağırov; red. R.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 56 s + 6 
s., portr.: ill.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1994-63029]   
159.
 
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin  əsasları [Mətn] 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 
1994.- 135 c.- [AzTU k/x]   
160.
 
Rusca-Azərbaycanca hərbi lüğət [Mətn] /tərt. ed. 
M.Məhərrəmov; məsl. Ç.Məmmədov; elmi red. Z.Mustafayev.- 
Bakı: Vətən, 1994.- 208 s.; 22 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 5000 nüs.- ISBN 5-8996-8069-5 (cildli).- [1994-
62849] 
161.
 
Zeynalov, R. Azərbaycan xalqına xidmət edirəm [Mətn] 
/Rizvan Zeynalov, M.Süleymanov, N.Əliyev; red. V.Musa; Azərb. 
Resp. Müdafiə Nazirliyi, Elmi Tədqiqatlar  İdarəsi.- Bakı: Vətən, 
1994.- 96 s., fotoşək., gerb, portr.; 20 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-
8996-8068-7.- [1994-62862]   
 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim 
 
162.
 
Axundov, S.H.  İbtidai təhsil pedaqoqları  və 
metodistləri [Mətn] /Soltansəlim Axundov, X.Q.Fətəliyev, 

29 
 
S.H.Məcidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Ped.Un-ti.- Bakı, 1994.- Hissə 2.- 106 s.; 20 sm.- 200 nüs.- 
[1994-62706]  
163.
 
Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil  məktəbinin 
nümunəvi  Əsasnaməsi [Mətn] /İ.Hacıyev.- Bakı: Öyrətmən, 
1994.- 20 s.; 20 sm.- 6000 nüs.- [1994-62670]  
164.
 
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil 
məktəblərində imtahanlar, şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi və 
buraxılışı haqqında təlimat [Mətn].- Bakı, 1994.- 17 s.; 20 sm.- 
6000 nüs.- [1994-62669]  
165.
 
Elmi-metodik  şura [Mətn].- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 
92 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [1994-63387]  
166.
 
Əhədov, E.Ə. Sabaha açılan pəncərə [Mətn]: Lənkəran 
Pedaqoji Texnikumunun 70 illiyinə  həsr olunur /Etibar Əhədov; 
red. S.Nəzərli; ixt. red. Ə.Vəkil.- Bakı: Göytürk, 1994.- 64 s., 
portr.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63110]  
167.
 
Məmmədzadə, R.H. Valdorf məktəbi [Mətn] /Ramiz 
Məmmədzadə, B.A.Həsənli, R.O.Atayeva; elmi red. 
R.Ş.Mustafayeva.- Bakı, 1994.- 56 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 51-52.- 
1000 nüs.- [1994-64317]  
168.
 
Sadıqov, F.B. Xalq pedaqogikasının atası  Əliheydər 
Həşimov [Mətn] /Fərahim Sadıqov.- Bakı: Ünsiyyət, 1994.- 98 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63119]  
 
372.8 Müxtəlif tədris fənlərinin tədrisi 
 
169.
 
Əmirov, M.M. Tarix, insan və  cəmiyyət fənlərinin 
tədrisində  şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması 
[Mətn] /Mübariz Əmirov; elmi red. A.Şirinov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 
1994.- 123 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [1994-65603] 
170.
 
Ərəb dili proqramı [Mətn]:  ərəb dili təmayüllü 
məktəblərin III-XI sinifləri üçün /tərt. ed. Ə.Məmmədov; red. 
M.Qarayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Proqram-Metodika 

30 
 
şöbəsi.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 40 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [1994-
62747]  
171.
 
Gənclərin ibtidai hərbi hazırlığı proqramı [Mətn] /tərt. 
ed.:  Ə.S.Hüseynov, C.M.Ələkbərov, A.Rza oğlu [və b.]; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Tədris-Metodika Mərkəzi.- Bakı, 1994.- 48 
s.; 20 sm. + [1] v. qat. cədv.- nüs. yox.- [1994-62758]  
172.
 
İbtidai siniflər üzrə proqram [Mətn]: layihə /red. 
Y.Ş.Kərimov.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 160 s., cədv.; 21 sm.- 
10000 nüs.- [1994-62823]  
173.
 
Qəbul imtahanlarının proqramları [Mətn]: test üsulu 
ilə /red.: Z.İ.Qaralov [və b.]; Tələbə  Qəbulu üzrə Dövl. 
Komissiyası.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 63 s.; 28 sm.- 8000 nüs.- 
[1994-62864]  
174.
 
Muradova, N.Ş. Doğma Azərbaycana səyahət [Mətn]: 
ibtidai sinif şagirdləri üçün əyləncəli oyun keçirilməsi üçün 
metodik tövsiyə /Nigar Muradova; elmi red. Ə.Ağayev; rəy.: 
Y.Kərimov, N.Zöhrabova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 
İn-tu.- Bakı, 1994.- 24 s.; 20 sm.+ [1] v. şək.- 500 nüs.- [1994-
62876]  
175.
 
Orta ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın 
tədrisinə dair
 
[Mətn]: metodik tövsiyələr /T.Gərayzadə [və b.]; ixt. 
red.: M.A.Müseyibov, T.P.Gərayzadə; rəy. S.T.Seyidov.- Bakı: 
Öyrətmən, 1994.- 108 s., cədv.; 20 sm.- 4000 nüs.- [1994-62393]  
176.
 
Orta ümumtəhsil məktəblərinin  proqramları [Mətn]: 
orta ümumtəhsil məktəbləri üçün insan və  cəmiyyət kursunun 
tədrisi proqramı: VIII-XI siniflər /tərt. ed. C.Əhmədli; elmi red.: 
Ə.Əlizadə, S.Xəlilov, M.Əmirov; rəy.:  Ə.Şahmirov, A.Şirinov.- 
Bakı: Öyrətmən, 1994.- 48 s.; 20 sm.- 4000 nüs.- [1994-62672]  
177.
 
Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün 
ədəbiyyat proqramı [Mətn] /elmi red. Ə.Q.Səfərli; tərt. ed.: 
S.Rüstəmova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Proqram-
Metodika  şöbəsi.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 64 s.; 21 sm.- 5000 
nüs.- [1994-62748] 

31 
 
178.
 
Rəhimova,  Ə.M. Türk (Azərbaycan) dili dərslərində 
rabitəli nitqin inkişafı [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin V-
VIII siniflərinin türk dili proqramına  əlavə  /Ə.M.Rəhimova; red. 
İ.Ə.Əhmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Proqram-Metodika 
şöbəsi.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 72 s., cədv.; 20 sm.- Əlavə: s. 64-
71.- 2000 nüs.- [1994-62741]  
179.
 
Sadıqov, F.B. Orta məktəbdə Qasım Bəy Zakirin həyat 
və yaradıcılığının tədrisi [Mətn] /Fərahim Sadıqov, S.Hüseynov; 
Bakı Özəl Un-ti.- Bakı, 1994.- 134 s.; 20 sm.- Bibl. s. 125-131.- 
500 nüs.- [1994-70925]  
180.
 
Sadıqov, F.B. 
Uşaqların bədii yaradıcılıq 
qabiliyyətlərinin formalaşması  işinin elmi-pedaqoji əsasları 
[Mətn] /Fərahim Sadıqov; elmi red. Ə.Ş.Həşimov.- Bakı, 1994.- 
224 s., cədv.; 20 sm.- Bibl. s. 217-221.- 500 nüs.- [1994-69067]  
181.
 
Tağıyev, H.N. Riyaziyyatın tədrisində hesablama 
texnikası komplektindən istifadə metodikası [Mətn]: V-IX 
siniflərin materialları əsasında /Hidayət Tağıyev.- Bakı, 1994.- 24 
s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-64387]  
182.
 
Türk (Azərbaycan) dili proqramı [Mətn]: təlim rus 
dilində olan məktəblərin I-XI sinifləri üçün /tərt. ed. 
Ə.M.Abbasov; red. Ə.R.Əfəndizadə; Azərb. Elmi-Tədqiqat 
Pedaqoji Elmlər  İn-tu, Proqram-Metodika şöbəsi.- Bakı: 
Öyrətmən, 1994.- 26 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-62746]  
 
373.167.1 Ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliklər və dərs vəsaitləri 
 
183.
 
Abdullayev, N.A. Oxu [Mətn]: 4-cü sinif üçün dərslik 
/Nəriman Abdullayev; elmi red. T.Tofiq qızı.- Bakı: Öyrətmən, 
1994.- 224 s.: ill.; 20 sm.- Sözlük: s. 215-217.- 70000 nüs.- [1994-
63430] 
184.
 
Agibalova, Y.V. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: 7-ci sinif 
üçün dərslik /Yekaterina Agibalova, Q.M.Donskoy; tərc. ed. 

32 
 
Y.M.Mahmudov.- Bakı: Maarif, 1994.- 320 s.: ill.; 21 sm.- 
Termin göstəricisi: s. 319-320.- nüs. yox.- [1994-62749] 
185.
 
Araslı, N.H.  Ədəbiyyat [Mətn]: orta ümumtəhsil 
məktəblərinin VII sinfi üçün dərslik /Nüşabə Araslı.- Bakı: 
Maarif, 1994.- 248 s., portr.; 21 sm.- 120000 nüs.- [1994-62807] 
186.
 
Biologiya: Bitkilər. Bakteriyalar. Göbələklər. 
Şibyələr [Mətn]: onbirillik məktəbin 6-7-ci sinifləri üçün dərslik 
/U.K.Ələkbərov, Ü.M.Ağamirov, 
Ə.Ş.İmaməliyev, 
B.N.İsmayılov.- Bakı: Maarif, 1994.- 352 s.: ill.; 21 sm.- 60000 
nüs.- ISBN 5-5560-0294-0.- [1994-62483]  
187.
 
Botvinnikov, A.D.  Rəsmxət [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 9-11-ci sinifləri üçün dərslik /Aleksandr 
Botvinnikov, V.N.Vinoqradov, İ.S.Vışnepolski; tərc. 
Y.Ə.Cəfərov.- Bakı: Maarif, 1994.- 240 s.: ill.; 21 sm.- 80000 
nüs.- ISBN 5-5560-030706.- [1994-62806]  
188.
 
Budaqov, B.Ə. Azərbaycan Respublikasının fiziki 
coğrafiyası [Mətn]: 8-ci sinif üçün dərslik /Budaq Budaqov, 
Y.Qəribli; rəy. O.Alxasov; ixt. red. M.Müseyibov.- Bakı: 
Öyrətmən, 1994.- 192 s.: ill., cədv., xəritə; 21 sm.- Əlavələr: s. 
177-185.- 100000 nüs.- [1994-62895]  
189.
 
Cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: orta məktəbin 10-
11-ci sinifləri üçün dərslik /red.: A.N.Kolmoqorov, 
A.M.Abramov, Y.P.Dudnitsın [ və b.]; tərc. ed. İ.F.Əliyev.- Bakı: 
Maarif, 1994.- 318 s.: şək.; 22 sm.- 50000 nüs.- ISBN 5-5560-
0783-2.- [1994-62927]  
190.
 
Əhmədov, B.A. Türk dili [Mətn]: 6-cı sinif üçün 
dərslik /Bəşir  Əhmədov,  Аğamusa Axundov; ixt. red.: 
Т.İ.Hacıyev,  İ.Ə.Əhmədov.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 176 s.: ill., 
cədv.; 20 sm.- Orfoqrafik lüğət: s. 146-149.- İzahlı lüğət: s. 150-
158.- Etomoloji lüğət: s. 159-70.- 90000 nüs.- [1994-63346] 
191.
 
Əhmədova, T.R. Deutsch [Mətn]: X sinif üçün dərslik 
/Tamara  Əhmədova, Y.Xəlilov; ixt. red. F.Aslanov; rəy.: 
Z.Quliyev, F.Aslanov.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 200 s.: ill.; 20 

33 
 
sm.- Almanca-türkcə lüğət: s. 144-170.- Türkcə-almanca lüğət: s. 
171-197.- 4000 nüs.- [1994-63134] 
192.
 
Əliyev,  Ə.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik /Əziz Əliyev, A.A.Nuruşov; 
elmi red. B.Vəliyev.- Bakı: Maarif, 1994.- 184 s., cədv.: şək.; 22 
sm.- 100000 nüs.- [1994-62737] 
193.
 
Əliyev, R.Ə.  İnformatika və hesablama texnikasının 
əsasları [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 9-10-cu sinifləri üçün 
dərslik /Rafiq Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı; red. 
T.M.Əsgərov.-  İkinci nəşri.- Bакı: Maarif, 1994.- 272 s.; cədv.: 
ill.; 22 sm.- 60000 nüs.- ISBN 5-5560-0835-X.- [1994-62309] 
194.
 
Feldman, F.G. Ümumi kimyanın  əsasları [Mətn]: 
ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün sınaq dərs vəsaiti /Frits 
Feldman, Q.Y.Rudzitis; tərc. ed. F.Z.Qayıbova.- Bakı: Maarif, 
1994.- 96 s., cədv.: şək.; 21 sm.- 40000 nüs.- [1994-62739]  
195.
 
Hacıyev, T. Türk dili [Mətn]: 10-11-ci siniflər üçün 
dərslik /Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov; ixt. red. İ.Ə.Əhmədov.- 
Bakı: Öyrətmən, 1994.- 152 s., portr.; 20 sm.- 110000 nüs.- 
[1994-63445] 
196.
 
Hacıyev, T.İ. Türk dili [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik 
/Tofiq Hacıyev,  Ə.Quluyev, N.Cəfərov; ixt. red.: İ.Əhmədov, 
T.Əhmədov.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 144 s., portr.: ill.; 20 sm.- 
100000 nüs.- [1994-63142] 
197.
 
Hatəmi, N.M.  Fars  dili  [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin X sinfi üçün dərslik /Nəyyerzaman Hatəmi, 
Ş.İ.Şirəliyev.- Bakı: Maarif, 1994.- 176 s.; 22 sm.- Lüğət: s. 153-
175.- Mətn Azərb. və fars dillərindədir.- 10000 nüs.- [1994-
62710]  
198.
 
Həsənov, M.S. Türk dili [Mətn]: orta ümumtəhsil 
məktəblərinin IV sinfi üçün dərslik /Məhəmməd Həsənov, 
A.N.Rəhimov, N.M.Xudiyev; ixt. red. H.B.Balıyev.- İkinci nəşri.- 
Bakı: Maarif, 1994.- 176 s.: cədv.: ill.; 22 sm.- Lüğət: s. 170-172.- 
80000 nüs.- [1994-62605] 

34 
 
199.
 
Hüseynov,  Ə.M. Təbiətşünaslıq 5 [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəbləri üçün dərs vəsaiti /Əli Hüseynov, M.H.Mirzəyev; red. 
Z.İ.Qaralov.- 4-cü nəşr.- Bаkı: Maarif, 1994.- 168 s:, ill.; 22 sm.- 
100000 nüs.- ISBN 5-5560-0073-5.- [1994-62731]  
200.
 
Xəlilov, Y.Q. Deutsch [Mətn]: IX sinif üçün dərslik 
/Yusif Xəlilov, Zahid Əliyev; ixt. red. F.Veysəlov; rəy.: 
F.Veysəlov, B.Baxşıyev.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 184 s.: ill.; 20 
sm.- Lüğət: s. 158-176.- Mətn Azərb. və alman dillərindədir.- 
4000 nüs.- [1994-63133] 
201.
 
İnsan və cəmiyyət [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik /red. 
Cəmil Əhmədli; rəssam A.Cabbarlı.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 224 
s., portr.; 19 sm.- 100000 nüs.- [1994-63448] 
202.
 
İnsan və  cəmiyyət [Mətn]: 10-cu sinif üçün dərslik 
/red. Cəmil  Əhmədli.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 120 s., portr.; 22 
sm.- 60000 nüs.- [1994-63137] 
203.
 
İsmayılov, B.B. Le Français [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslik /Bilal İsmayılov, 
Ç.Babaxanova.- Bakı: Maarif, 1994.- 214 s.; 21 sm.- 5000 nüs.- 
[1994-63143] 
204.
 
Kazımov, Q.Ş.  Türk dili [Mətn]: 7-8-ci siniflər üçün 
dərslik /Qəzənfər Kazımov, Y.Seyidov; ixt. red.: T.İ.Hacıyev, 
İ.Ə.Əhmədov.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 264 s.: ill.; 20 sm.- 
200000 nüs. [1994-66301] 
205.
 
Kazımov, N.M. Oxu [Mətn]: orta ümumtəhsil 
məktəblərinin 4-cü sinfi üçün dərslik /Nurəddin Kazımov; red. 
A.F.Əhmədova.- Bakı: Maarif, 1994.- 264 s.: ill.; 20 sm.- 50000 
nüs.- [1994-62744 
206.
 
Kərimov, Y.Ş. Oxu [Mətn]: 2-ci sinif üçün /Yəhya 
Kərimov; elmi red. B.H.Muradov.- İkinci nəşri.- Bakı: Maarif, 
1994.- 176 s.: ill.; 21 sm.- 100000 nüs.- [1994-62457]  
207.
 
Kərimov, Y.Ş. Oxu [Mətn]: III sinif üçün dərslik /Yəhya 
Kərimov.- Bakı: Maarif, 1994.- 64 s.: ill.; 22 sm.- 120000 nüs.- 
ISBN 5-5560-0639-X.- [1994-62440]  

35 
 
208.
 
Kərimov, Y.Ş. Türk dili [Mətn]: orta ümumtəhsil 
məktəblərinin II sinfi üçün dərslik /Yəhya Kərimov; rəy. 
M.Məmmədov; elmi red. Ə.Əhmədov.-  İkinci nəşri.- Bakı: 
Maarif, 1994.- 96 s.: ill.; 21 sm.- Lüğət: s. 96.- 10000 nüs.- ISBN 
5-5560-0834-9.- [1994-62642]  
209.
 
Kərimov, Y.Ş. Türk dili [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin III sinfi üçün dərslik /Yəhya Kərimov, 
N.M.Xudiyev.- Bakı: Maarif, 1994.- 112 s.: ill.; 21 sm.- nüs. yox.- 
[1994-62816] 
210.
 
Kikoin,  İ.K. Fizika [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 
9-cu sinfi üçün dərslik /İsaak Kikoin, A.K.Kikoin; tərc. ed. 
Ə.V.Cavadov.-  İkinci nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.- 176 s.: ill., 
portr.; 20 sm.- Ad göstəricisi: s. 170.- 50000 nüs.- [1994-62612] 
211.
 
Korovkin, F.P.  Qədim dünya tarixi [Mətn]: orta 
məktəbin 6-cı sinfi üçün dərslik /Fyodor Korovkin; tərc. ed. 
Q.S.İsmayılov.- Bakı: Maarif, 1994.- 272 s., portr.: ill.; 22 sm.- 
40000 nüs.- ISBN 5-5560-0016-6.- [1994-73132]  
212.
 
Mahmudov, Y.M. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 7-ci sinif 
üçün dərslik /Yaqub Mahmudov, Y.Yusifov, elmi red. R.Əliyev; 
red. T.Vəliyev; rəy.:  İ.Babayev, V.Piriyev.- Bakı: Öyrətmən, 
1994.- 112 s.: ill., portr.; 21 sm.- 100000 nüs.- [1994-62830] 
213.
 
Materiklər və ölkələr  coğrafiyası [Mətn]: 7-ci sinif 
üçün dərslik /B.Paşayev, Ş.Pənahov, O.Alxasov [və b.]; ixt. red.: 
M.Müseybov, B.Paşayev.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 208 s., cədv.: 
ill.; 20 sm.- 100000 nüs.- [1994-63446] 
214.
 
Məmmədov,  Ə.C.  Ərəb dili [Mətn]: 6-cı sinif üçün 
dərslik /Ələsgər Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1994.- 216 s.: ill., 
cədv.; 22 sm.- Əlavələr: s. 189-194.- Lüğət: s. 195-214.- nüs. 
yox.- [1994-62821] 
215.
 
Məmmədov,  Ə.Ə.  Ərəb dili [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /Əli Məmmədov; ixt. red. 
X.N.Əl-Abbasi.- Bakı: Maarif, 1994.- 176 s.: ill.; 22 sm.- 
Əlavələr: s. 145-152.- 10000 nüs.- [1994-62822] 

36 
 
216.
 
Musayev, O.İ. English [Mətn]: 8-ci sinif üçün dərslik 
/Oruc Musayev; ixt. red. E.İ.Hacıyev.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 
288 s., portr.; 21 sm.- İngiliscə-azərbaycanca  lüğət: s. 224-283.- 
60000 nüs.- [1994-62715]  
217.
 
Musayev, O.İ. English [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik 
/Oruc Musayev; ixt. red. Е.İ.Hacıyev; rəy.: F.Ə.Seyidov, 
P.A.Salahov,  Ə.Y.Səfiyev.- Bakı: Təhsil, 1994.- 304 s.: şək.; 20 
sm.- Lüğət: s. 261-295.- 65000 nüs.- [1994-62679] 
218.
 
Müseyibov, M.A. Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: 11-
ci sinif üçün dərslik /Müseyib Müseyibov, V.Əfəndiyev, 
N.Seyfullayeva.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 192 s., xəritə və cədv.; 
20 sm.- 60000 nüs.- [1994-63442] 
219.

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə