Mühazirələr -15 saat Məşğələ dərsləri 15 saat Tələbənin sərbəst işi 30 saat Kreditlərin sayı 2Yüklə 27,67 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü27,67 Kb.
#39028
növüMühazirə
Ekologiya (1)


Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Milli Aviasiya Akademiyası

Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi” kafedrası


TƏSDİQ EDİRƏM”

Tədris işləri üzrə prorektor
__________________prof.Ə.S.Səmədov
“_____”_____________2021-сi il

"EKOLOGİYA"

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI
(sillabusu)

İxtisas: 050614 Hava nəqliyyat


Kurs 4

Semestr 7

Qrup(lar) 1138a

Fənnə ayrılmış saatların cəmi – 60 saat

Onlardan:

Mühazirələr -15 saat

Məşğələ dərsləri – 15 saat

Tələbənin sərbəst işi - 30 saat

Kreditlərin sayı - 2

Müəllim İslamova Rəna Famil qızı


BAKI -2021


  1. Fənnüzrəmühazirələrinmövzuları


Tarix

Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditoriyasaatları

TSİ*

(saat)

1

2

3

3

4

1.

17.02.21


Ekologiya fənni və onun məsələləri

Ekologiya elminin anlayışı.

Ekologiya elminin qarşıda qoyulan məsələləri[1,4,5].


2

2

2.

03.03.21

Müasir ekologiyanın inkişafının XX-XXI əsirlərin elmi paradiqmaları.

Ekologiya elmin paradiqmaları. Sinergetika və onun vacib məsələləri[2,3].

2

2

3.

17.03.21

Abiotik və biotik ekoloji faktorlar.İşıq və elektromaqnit şüallanması, temperatur,nəmlik,yağıntı, edafik faktorlar, hidrokimyəvi, hidrofiziki, topoqrafik, kosmik,geofiziki.Biotik faktorlar. Antropogen faktorlar [3,5].

2

1

4.

31.03.21

Biosfer.

Biosferin maddi əsasları və sərhədləri.Biosferin quruluşu. Biosferdə enerji və maddə mübadiləsi.Biosferdə canlıların paylanması və funksiyası [3,6].2

1

5.

14.04.21

Ətraf mühitin çirklənməsində antropogen faktorun təsiri. Sənaye, məişət qazanxanaları, nəqliyyat tərəfindən insanlara və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi [4,5].

2

1

6.

28.04.21

Atmosferin kimyəvi çirklənməsi. Fotokimyəvi duman. Atmosferin aerozolla çirklənməsi [5,6].

2

1

7.

12.05.21

Dünya okeanlarında çirkləndiricilər. Neft və neft məhsulları, məişət tullantıları[3,5].

2

1

8.

26.05.21

Radioaktiv şüallanma. Elektromaqnit və radioaktiv çirkləndiricilərin ətraf mühitə və canlılara təsiri[1,5].

1

1Fənn üzrə cəmi

15

10

*TSİ – Tələbənin sərbəst işləməsi üçün tövsiyə olunan saatlar


  1. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi

Mövzunun adı

Auditor saatlar

TSİ*

(saat)

1.

24.02.21

Ekologiya elminin inkişafı və yaranan ekoloji problemlərinhəlli yolları

2

1

2.

10.03.21

Ekoloji faktorların təsirilə bağlı canlılarda dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi

1

1
10.03.21

Kollokvium № 1

1

1

3.

24.03.21

Biosferin ekoloji vəziyyəti, baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsi

2

1

4.

07.04.21

Ətraf mühitin çirklənməsində antropogen faktorun təsiri

2

1

5.

21.04.21

Atmosferin kimyəvi çirklənməsi

1

1
21.04.21

Kollokvium № 2

1

1

6.

05.05.21

Dünya okeanlarında, dənizlərdə neft və neft məhsulları, məişət tullantıları ilə çirklənməsi

2

1

7.

19.05.21

Elektromaqnit və radioaktiv çirkləndiricilərin ətraf mühitə və canlılara təsiri

2

1

8.

26.05.21

Kollokvium № 3

1

1
Cəmi

15

10

*TSİ – Tələbənin sərbəst işi


  1. Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları


Təhvil verilmə tarixi

Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri

TSİ

(saat)

1.

II həftə

Ekologiya fənni və onun məsələləri və qlobal ekoloji problemlər

1

2.

III həftə

Ekologiya elminin tarixi və müasir dövrdə müxtəlif alimlər tərəfindən onun inkişafı

1

3.

V həftə

Abiotik və biotik faktorlarların təsirlərin nəticələri

1

4.

VIhəftə

Antropogen faktorların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi

1

5.

XIIIhəftə

Biosferdə baş verən proseslərin ekoloji qiymətləndirilməsi

1

6.

Xhəftə

Biosferdə maddələrin dövranı və onun əhəmiyyəti

1

7.

XIhəftə


Sənayenin, nəqliyyatın inkişafı və ətraf mühitə təsirinin qitmətləndirilməsi

1

8.

XII həftə


Dünya okeanlarında, dənizlərdə çirkləndirici mənbələrin canlı orqanizmlərə təsiri

1

9.

XIII həftə

Ətraf mühitin mühafizəsi və antropogen amillərin təsiri

1

10.

IV

həftə

Atmosferin çirklənməsi və onun qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər

1Cəmi

10

Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst işlər 3 - 5 vərəq həcmində (şrift Times New Roman 14, interval 1,5) referat şəkilində hazırlanır və nəzəri materialları daxil edir.

Sərbəst işlər üzrə məqbullar fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda keçirilir.


4. Tələbənin sərbəst işi və nəzarət növləri


Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin №-si

1

2

3

4

5

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

1

1 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

1

2

2№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

2

3

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

3

3

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

3

4

3№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

4

4

2 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN

4

4

Kollokvium №1

1

CN

4

5

3№-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

5

5

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

5

6

4№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

6

7

3 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

7

7

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

7

7

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

7

8

5№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

8

8

4 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN

9

9

6 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

9

9

5 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

9

10

Kollokvium № 2

1

CN

10

11

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

11

11

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

11

12

7 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

12

12

6 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

12

13

8 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

13

13

7 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

13

14

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

14

14

10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

14

15

Kollokvium №3

1

CN

15
Fənn üzrə cəmi

30*CN – cari nəzarət (məşğələ dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)

5. Tələbələrin biliklərinin qiymətləndirilməsi
Semestr başa çatdıqda tələbənin topladığı balı müəyyənləşdirmək üçün müəllim yekun balın hesablanması cədvəlini doldurur. Bura daxildir:


Sıra

sayı


Tələbənin S.A.A

Dərslərədavamiyyət
(0-10)

Sərbəst işlərin yerinə yetirilməsi

(0-10)


Seminar (məşğələ) dərslərinin vəkollokvi-umların nəticələri

(0-10/20/30)Kurs işi (layihəsi)
(0-10)

Laborato-riya işləri
(0-10)

Fənn üzrə yekun bal
(0-50)

Müəllimin imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
Semestrin nəticələrinə görə tələbənin aldığı yekun bal imtahan balı ilə toplanılır və yekun nəticə maksimum 100 bala bərabərdir.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
51 baldan aşağı– “qeyri-kafi”– F

51-60 bal– “qənaətbəxş” – E

61-70 bal – “kafi” – D

71-80 bal – “yaxşı –C

81-90 – “çox yaxşı – B


    1. – “əla” – A


6. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar.

6.1. Ədəbiyyat

Əsas ədəbiyyat
1. Əliyeva R., Mustafayev Q.T. Haciyeva S. Ümumi ekologiya. Bakı. 2001.

2. Əlizadə E.A., Mustafayev Q.T. Ekologiya, Bakı. 2001.

3.БигонМ. Экология, Глобальные проблемы.М.(Мир), 1989.

4.Məmmədov Q.Ş, Xəlilov M.Y. "Ekologiya,Ətraf mühit və insan”. Bakı,2006.

5.Məmmədov Q.Ş, Xəlilov M.Y. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi.Bakı, 2005.

6.Əliyeva R.Ə., Haciyeva S.R. Ətraf mühiti kimyasından laboratoriya praktikumu. Bakı, 2004.


Əlavə ədəbiyyat
1.Məmmədov T.S. Ekologiya. Bakı, 2003

2.Алексеева T.И. Адаптация человека в различных экологических нишах земли. М., 1998

3.Банников А.Г., Бакулин А.А., Рустамов А.К.Основы экологии и охрана окружающей среды.М.1999
6.2. Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı
Adı

Mövzu planı üzrə mövzunun şifri

Miqdarı

1

Slaydlar
Elektron

2

Fənnin öyrənilməsinə dair metodiki göstərişlər
Elektron və çap nüsxəsi

3

Fənn üzrə kurs işlərinin yazılmasına dair metodiki göstərişlər
Elektron və çap nüsxəsi

“Ekologiya” fənninin sillabusu 050627 -“Kosmik texnika mühəndisliyi” tədris planı və “Ekologiya” fənninin proqramı əsasında tərtib olunmuşdur.


(“ ___” “__________” 2021-ci il tarixli iclas “__” №-li protokol)

Sillabusu tərtib edən müəllim________________İslamova R.F.


Kafedra müdirinin, prof. _________________ A.N. Bədəlova
Yüklə 27,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin