Mühazirə №2 plank hipotezi. Plank düsturu. Fotoelektrik effekti. Eynşteyn düsturu. DaxiLİ fotoeffekt fotoelementlər planYüklə 116,65 Kb.
səhifə6/6
tarix31.12.2021
ölçüsü116,65 Kb.
#49664
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6
2. Plank düsturu. Fotoelektrik effekti. Fotoelementlər

SUALLAR:

1. Планк фярзиййясини сюйляйин.

2. Мцтляг гара ъисмин шцаланмасы цчцн Планк дцстурунун ри­йа­­­зи ифадяси неъядир?

3. Планк дцстурундан MQC şüalanma qanunauyğunluqları necə alınır? .

4. Фотоеффектин щансы нювləri варdır?

5. Фотоеффектин щансы ганунлары варdır?

6. Фотоеффектин «гырмызы сярщядди» няйя дейилир?

7. Дойма ъяряйанынын və bаьлайыъы эярэинлийин гиймяти нядян асылыдыр?

8. Bаьлайыъы потенсиалын тезликдян асылылыьындан щан­­сы кямиййятляри тяйин етмяк олар?

9. Фотоеффект щадисясиня ясасян дцзялдилмиш ъищазлар щансыдыр?

10. Електронларын металдан чыхыш ишинин ващиди нядир?
Ədəbiyyat

1. M.İ.Murquzov, Atom fizikası, “Kür ” nəşriyyatı, Bakı 2010. (s. 410-414; 56-75)

2. E.Məsimov, T.Mürsəlov, Atom fizikası, “Çaşıoğlu ” nəşriyyatı, Bakı 2001. (s. 32-67)

3. В.И.Сивухин, Курс общей физики, V том, книга I, М. «Наука». 1989.4. И.В.Савелев, Курс общей физики, III том, М. «Наука». 1988.
Yüklə 116,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə