Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə


 Azərbaycan xor cəmiyətinin kamera xoruYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

294. Azərbaycan xor cəmiyətinin kamera xoru: Hacıbəyli 
İ. Xor və simfonik orkestr üçün kantata “Memorial”; Şikəstə (işl. 
N.Əliverdibəyov); Nağıyev F.- Gəncəvi M. Şamın naləsi; 
Gözəlim sənsən /xalq; işl. F.Əmirov; Hacıyev C.-Nizami G. Ey 
gül /ifa ed. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı-
nın orkestri; dirijor R.Abdullayev; solistlər Tofiq Mirzəyev; 
Lüdmila Minasova; bədii rəhbər Ləman Atakişiyeva.- Qramval 
№ 20419; СD № 3125. 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
54 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin  
Hərbi orkestri 
295. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 
Hərbi orkestri (10 illiyinə  həsr olunur): Təntənəli fanfar /işl. 
Y.Axundzadə; Quliyev C. Azərbaycan  əsgəri; Quliyev C. 
Abşeron marşı; Dadaşova E. Marş;  Ələsgərov S. Yurüş marşı; 
Babayev A. Marş; Mirişli R. Azəri türkü; Babayev A. Marş; 
Sabitoğlu E.-Vahabzadə B. Azərbaycan  əsgəri /Baş  hərbi dirijor 
Yusif Axundzadə.- СD № 83. 
 
Qırmızı Bayraqlı Bakı Hava Müdafiə dairəsinin  
Mahnı və Rəqs Ansamblı 
296. Qırmızı Bayraqlı Bakı Hava Müdafiə dairəsinin 
mahnı  və  rəqs ansamblı.  BVM zamanın mahnıları mövzusuna 
kompozisiya: Əsgər haqqında ballada; Belov V.-Berens S. Raket 
qarnizonu; Novikov A.Q.-Verşinin M. Lenin bizimlədir; Zotin 
V.-Malikov V. Bakı HMD haqqında mahnı; Paxmutova A.- 
Qrebennikov S.  Tarlaların səsi; Bülbüloğlu P.-Hacıqasımov O. 
Bakı haqqında mahnı;  Əmirov F.-Elçin T. Reyhan /ifa ed. 
O.Kozlov;  İ.Sazonov; P.Ryabuxa; B.Filanoviç; İ.Mehdiyev; 
V.Şirmanov; bədii rəhbər V.Paramonov.- Qramval № 22592 A; 
CD № 1857. 
 
Azərbaycanın musiqi irsi 
297. Azərbaycanın musiqi irsi. Azandan parça /ifa ed. Səlim 
Muazzin; F.Əmirovun “Şur” simfonik muğamından parça; Nəva 
/ifa ed. Abdülhəsən Xan İqbal;  Şahnaz /ifa ed. Xan Şuşinski; 
Humayun /ifa ed. Rubabə Muradova; Şüştər /ifa ed. Keçəçi oğlu 
Məhəmməd; Zabul segah /ifa ed. Bülbül; Yetim segah /ifa ed. 
İslam Abdullayev; Kəsmə  şikəstə /ifa ed. Fatma Mehrəliyeva; 
Müxalif /ifa ed. Əbülfət  Əliyev; Mirzə Hüseyn segahı /ifa ed. 
Cabbar Qaryaqdıoğlu; Üşşaq /ifa ed. Zülfü Adıgözəlov; Kərəmi 
/ifa ed. Məcid Behbudov; Çahargah /ifa ed. Seyid Şuşinski; Hisar 
/ifa ed. Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev; Mənsuriyyə /ifa ed. Ya-
qub Məmmədov; Bayatı Şiraz /ifa ed. Rəşid Behbudov; Zil Baya-

B i b l i o q r a f i y a  
 
55
tı Şiraz /ifa ed. Mütəllim Mütəllimov; Маani /ifa ed. Alim Qası-
mov; Caz muğam /ifa ed. Vaqif Mustafazadə (f-no), Hacıbaba 
Hüseynov (xanəndə) /Azərbaycanın musiqi irsi.- СD № 97. 
 
Bəxtiyar Vahabzadə. Musiqisi Paul Polidor 
298. Bəxtiyar Vahabzadə. Musiqisi Paul Polidor.  Sənə 
çatmaq ücün; Mojamat; Metamorfoze; Mumiya; Ev. Qadın; Şərab 
və göz yaşları; İttiham.- CD № 76.  
 
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 
solistlər ansamblı 
299. Ü.Hacıbəyli ad. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkes-
trinin solistlər ansamblı. Ayvz C. Cavabsız sual; Lütoslavski V. 
Xətt; Busotti S. Gizlədilmiş; Qarayev F. C.Kramb üçün bir az 
musiqi /dirijor R.Abdullayev.- Qramval № 22444; CD № 1355. 
 
Həzrəti Əli. Seçmə kəlamlar 
300. Həzrəti  Əli: Seçmə  kəlamlar (Bu CD inam və iman 
sahibi olan insanlara Əli Poladın hədiyyəsidir) /bəstəkar Cavanşir 
Quliyev; mətni oxuyur Nurəddin Mexdixanlı.- CD № 53. 
 
Nigar Rəfibəylinin sözlərinə yazılmış mahnılar 
301. Nigar Rəfibəylinin  sözlərinə yazılmış mahnılar: 
Neyləyim; Gülər /Emin Sabitoğlu; ifa ed. Xədicə Abbasova; 
Aman ayrılıq /ifa ed. Emin Sabitoğlu; Ala gözlüm /ifa ed. 
ansambl; Dağları duman alanda; Səni yada salanda /ifa ed. 
Zeynəb Xanlarova; Gülə biləydim /ifa ed. Mehriban Zəki; Yar 
ağacı /N.Rəfibəyli; ifa ed. Rəsul Rza.- CD № 3460.  
 
Nizami Gəncəvinin sözlərinə Azərbaycan  
bəstəkarlarının əsərləri 
302. Nizami Gəncəvinin sözlərinə Azərbaycan bəstəkarla-
rın əsərləri: C.Cahangirov “Nizami düşüncələri” /ifa ed. Ş.Həşi-
mova; müş. ed. “Göy-göl” Xalq çalğı alətləri ansamblı; Hacıbəyli 
Ü. Sənsiz;  Əmirov F. Sevdiyim yardı  mənim /ifa ed. L.İmanov; 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
56 
müş. ed. Azərbaycan Radiosunun və Televiziyasının Kamera 
orkestri; dirijor Nazim Rzayev.- CD № 2868. 
303. Nizami Gəncəvinin sözlərinə Azərbaycan bəstəkarla-
rının  əsərləri: Hacıbəyli Ü. Sevgili canan /ifa ed. Bülbül; müş. 
ed. V.Kozlov (f-no); Hacıbəyli Ü. Sənsiz /ifa ed. M.Maqomayev; 
müş. ed. Estrada orkestri; Cahangirov C. Gül camalın /ifa ed. 
Bülbül; müş. ed. V.Kozlov (f-no); Hacıyev C. Ey gül /ifa ed. 
Azərbaycan Radiosunun xoru; Xalq musiqisi “Sənsiz” /ifa ed. 
İ.Rzayev; müş. ed. xalq çalğı alətləri ansamblı; Səmayi Şəms /ifa 
ed. E.Heybətova; müş. ed. C.Qaryağdı ad. trio.- CD № 2869. 
304. Nizami Gəncəvinin sözlərinə Azərbaycan bəstəkarla-
rının  əsərləri:  Mirzə Hüseyn Segahı /ifa ed. A.Qasımov; müş. 
ed. xalq çalğı alətləri triosu; Bədəlbəyli Ə. “Nizami” operasından 
Nizaminin odası; “Nizami” operasından Nizaminin birinci 
ariyası; “Nizami” operasından Nizaminin ikinci ariyası /ifa ed. 
Bülbül; müş. ed. M.F.Axundov ad. Opera və Balet Teatrının 
orkestri; dirijor Ə.Bədəlbəyli.- CD № 2870. 
 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
57
 
 
AZƏRBAYCAN DRAMATİK TEATRININ  
QIZIL SƏHİFƏLƏRİ 
 
C.Cabbarlı adına Azərbaycan Teatr Muzeyinin fondlarından 
 
305. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının 50 il-
liyinə tamaşalardan parçalar:  Şatrov M. Üsyanın adı ilə 
/Lenin- Q.Sıqankov; Dzerjinski- A.Xarçenko; Katib- N.Lonqvi-
noviç; Vaska- İ.Ryabova; Petka- İ.Vasilyeva.  Tendryakov V. 
Buraxılışdan sonrakı gecə /Sokrat- R.Mahmudzadə; Vera- 
R.Krasnova;  İqor- R.Baqdanov; Qenka- R.Əliyev; Natka- 
T.Xaritonova; Yulya- N.Saulova. İbrahimbəyli R. Unudulmuş 
avqust /Elik- V.Butrimenko; Lenya- R.Əliyev; Rafiq- R.Mah-
mudzadə; Xoryok- A.Xarçenko. Fonvizin D. Nadan /Prostakova- 
T.Razumovskaya; Prostakov- V.Semerenko; Mitrofan- Q.Kurqa-
yev; Skotinin- Q.Sıqankov; Eremeyeva- O.Dolinskaya; Sofya- 
T.Xaritonova.  Şvars E. İki ağcaqayın  /İvanuşka- R.Krasnova; 
Vasilisa- O.Dolinskaya; Ayı- Q.Zveryev; Pişik- A.Xarçenko; 
Şarik- K.Artyomov; Babayaqa- V.Semerenko; Fyodor- T.Xarito-
nova; Yeqoruşka- N.Saulova.- Qramval № 142734; СD №3606. 
306. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının 50 
illiyinə tamaşalardan parçalar: Dağlı S. Aydınlığa doğru /Jan-
darm- M.Dadaşov; C.Cabbarlı- A.Salmanov. Vəzirov N.B. Hacı 
Qəmbər /Qıdı kirvə- O.Hacıbəyov; Hacı  Qəmbər- S.Ələsgərov; 
Cəbi- T.Qasımov;  Əşrəf bəy- F.Naibov. Coşqun  İ. Söhrab və 
Rüstəm /Təhminə- F.Şərifova; Rüstəm- Y.Vəliyev; Söhrab- 
T.Qasımov.  Hüseynzadə H. Yolda /Səməd Vurğun- Y.Vəliyev; 
İmran- T.Qasımov; Sergey- A.Mirzəyev; Musa- F.Nüyıbov.- 
Qramval № 14273; СD № 3605. 
307. Azərbaycan Dram Teatrının aktyorlarının ifasında 
əsərlərdən parçalar:  Vurğun S. Fərhad və  Şirin: [dramdan 
parçalar] /Şirin-H.Qurbanova; Fitnə-M.Sadıxova; Fərhad-Ə.Zey-
nalov;  Şapur-H.Xanızadə; Xosrov-K.Qubuşev.  Vurgun S. Vaqif: 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
58 
[dramdan parçalar] /Xuraman- H.Qurbanova; Vaqif- Ə.Zeynalov; 
Qarı- M.Sadıxova;  Şeyx- A.Rzayev. Şekspir V. Hamlet: (mono-
loq); Puşkin A.S. Boris Qodunov: (monoloq); Tolstoy K.N. Canlı 
meyit: (səhnə  və Protasovun monoloqu); Cavid H. Xəyyam
(monoloq);  Xəyyam Ö. Rübai- /M.Məmmədov.- Qramval № 
10317 А; СD № 3602. 
308. Azərbaycan Dram Teatrının aktyorlarının ifasında 
əsərlərdən parçalar:  Qorki M. Meşşanlar /Perçixin- İ.Osmanlı. 
Cabbarlı C. Solğun çiçəklər /Əbdul əmi- İ.Osmanlı. Şirvanzadə Ə. 
Cin  şeytan /Voskan- İ.Osmanlı.  Məmmədquluzadə C. Ölülər 
/Məşədi Oruc- İ.Osmanlı.  Cavid H. Xəyyam /Bağçı-  İ.Osmanlı. 
Rəhman S. Əliqulu evlənir /Xəlil-  İ.Osmanlı.  Şekspir V. Otello 
/Otello- İ.Dağıstanlı; Emiliya- M.Novruzova. Dezdemona- L.Bə-
dirdəyli.  Vurğun S. Vaqif /Vaqif- İ.Dağıstanlı; Qacar- A.Zeyna-
lov; Xuraman- L.Bədirbəyli; Əlibəy- R.Məlikov; Şeyx- Ə.A.Rza-
yev; Gülnarə- S.İbrahimova; Vəzir- H.Qafqazlı; Qapıçı- M.Sü-
leymanov; Vidadi- İ.Osmanlı.- Qramval № 10318 А; СD № 3603. 
309. Azərbaycan Dram Teatrının aktyorlarının ifasında 
əsərlərdən parçalar:  Axundov M.F. Lənkəran xanının vəziri 
/Vəzir-  Ə.Ağayev; Ziba xanım- B.Şəkinskaya.  Rəhman S. Toy 
/Kərəmov- Ə.Ağayev; Kamilə- E.Haşımzadə; Salmanov- A.Rza-
yev; Mirzə Hüseyn- M.Sadıxov.  İbrahimov M. Həyat /Məşədi 
Hüseyn- A.Gəraybəyli; Abbas- Ə.Qədirov; Süleyman- Ə.Zeyna-
lov.  Cabbarlı C. Almaz /Almaz- L.Bədirbəyli;  Şərif- M.Sənani. 
Vurğun S. Fərhad və  Şirin /Xosrov- A.Gəraybəyli;  Şirin- B.Şə-
kinskaya. Şekspir V. Romeo və Cülyetta /Cülyetta- B.Şəkinskaya; 
Süd anası- S.Hacıyeva.- Qramval № 10319 А; СD № 3604. 
310. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Ağasadıq Gəraybəyli ilə görüş.- CD № 3514. 
311. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Əliabbas Qədirov ilə Radiobenefis.- CD № 3515. 
312. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Məmmədrza  Şeyxzamanov haqqında xatirələr.- 
CD № 3516. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
59
313. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Hamlet Qurbanov ilə müsahibə.- CD № 3517. 
314. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Barat Şəkinskaya ilə müsahibə.- CD № 3518. 
315. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Leyla Bədirbəyli ilə müsahibə.- CD № 3519.  
316. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının aktyoru Rza Təhmasib ilə müsahibə.-
 
CD № 3520. 
317. Respublikanın Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teat-
rının rejissoru Tofiq Kazımov ilə müsahibə.- CD № 3521. 
318. SSRİ Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teatrının 
aktrisası Hökümə Qurbanova haqqında xatirələr.-
 
CD № 3523. 
319. SSRİ Xalq artisti, Azərbaycan Milli Dram Teatrının 
rejissoru Ədil İsgəndərov haqqında xatirələr.-
 
CD № 3522. 
320. SSRİ Xalq artisti, professor, aktyor, rejissor və ictimai 
xadim Mehdi Məmmədov ilə müsahibə.- CD № 3524 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
60 
 
 
II. Rusiya bəstəkarları 
 
Александр
 
Аверкин
 
321. Аверкин,  А.  Песни: 1.России  простор  вековой  /сл. 
И.Волков; 2.Небесные братья /сл. П.Градов; 3.Ярославна /сл.: 
В.Бутенко,  Г.Георгиев; 4.Ушедшаа  юность  /сл.  И.Волков; 
5.Метелица  /сл.  Н.Палкин; 6.Чок-Чок,  каблучок  /сл. 
Л.Шишко; 7.Морская пехота /сл. Ю.Черных; 8.Как я люблю 
тебя /сл. Н.Палкин; 9.В пяти шагах /сл. В.Брутенко; 10.Поча-
вочки  /сл.  В.Туркин; 11.Озорная  /сл.  Е.Михайлов; 12.Я 
калужская  девчонка  /сл.  И.Волков; 13.С  конопушками 
девчонка (частушки); 14.Хочу тебе понравиться /сл. А.Авер-
кин  /Александр  Аверкин;  исп.  Хор  русской  песни  ВР (1, 6, 
12, 13, 14); Краснознаменный  ансамбль (2); Ольга  Воронец 
(3, 4, 5); Ансамбль  песни  и  танца  Черноморского  флота (7); 
Людмила Зыкина (8); “Улыбка” вокальный квартет (9); “Дие-
ло”  вокально-инструментальный  ансамбль (10); Екатерина 
Шабрина (11).- Грамвал № 9065 А; СD № 3164.  
 
Анатолий Александров 
322. Александров, A. Романсы:  Пахнут  медом  и  лимо-
ном  /сл.  А.Глоба;  Спокойный  взор  /сл.  И.Бунин;  Как  пере-
жить  /сл.  А.Белый;  Когда  мои  мечты  /сл.  А.Фет;  Как  лилия 
/сл.  А.Фет;  Я  знал  ее  еще  тогда  /сл.  Ф.Тютчев;  Вот  бреду  я 
/сл.  Ф.Тютчев;  Сонет  /сл.  Ф.Петрарка;  Ночь  /сл.  А.Пушкин; 
Альбомное  стихотворение  /А.Пушкин  /Анатолий  Алексан-
дров; исп. Л.Давыдова (сопрано); A.Бахчиев (ф-но).- Грамвал 
№ 6957 А; СD № 3194. 
323. Александров, A. Странички  из  дневника: [сборник 
пьес  для  фортепиано]:  Тетрадь 1 соч. 94; Тетрадь 2 соч. 95 
/Анатолий Александров; исп. Виктор Бунин (ф-но).- Грамвал 
№ 17084 A; CD № 1260. 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
61
Борис Александров 
324. Александров,  Б. Песни: “Дело Ленина бессмертно” 
из  поэмы-оратории:  Ленин  жив  в  солдатском  сердце  /сл. 
С.Бенке;  Идет  Ильич  планетой  голубой  /сл. A.Годов; 
Великий  праздник  октября  /сл.  С.Бенке;  Книга  Родины  /сл. 
Н.Доризо; Кантата для солиста, хора и оркестра; Ветеран /сл. 
С.Бенке; Пути солдатские /сл. Б.Дубровин; Любимые, вспом-
ните нас /сл. Н.Добронравов; Солдатские матери /сл. Н.Бен-
ке;  Едем,  едем  в  армию  /сл.  В.Татаринов  /Борис  Алексан-
дров; исп. Краснознаменный ансамбль песни и танца Совет-
ской Армии им. А.В.Александрова; солисты; Хор мальчиков 
Московской хоровой школы; Художественный руководитель 
Б.Александров.- Грамвал № 15149; СD № 3208. 
325. Александров,  Б.  Свадьба  в  Малиновке: [монтаж 
оперетты]:  Начало;  Окончание  /Борис  Александров;  текст: 
В.Типот, Л.Юхвид; исп. cолисты, хор и оркестр ВР; дирижер 
В.Кнушевидский;  режиссер  Г.Ярош.-  Грамвалы  № 1175 А, 
1176 А; СD № 3202, 3203. 
 
Юрий Александров 
326. Александров,  Ю.  «Восемь  романсов»  на  слова 
М.Ю.Лермонтова  для  хора  и  симфонического  оркестра: 
Сосна;  Горные  вершины;  Утес;  Могила  бойца;  Пир;  Пан; 
Гроза;  Парус  /исп.  Большой  хор  и  оркестр  ЦТ  и  ВР; 
художественный  руководитель  К.Птица;  дирижер  М.Шосто-
кович; Токката /исп. Т.Рубина. (ф-но). Песня в лесу: [форте-
пианный  цикл]: 1.Маленькая  увертюра; 2.Песня  в  лесу; 
3.Холодно  и  сыро; 4.Капли  на  листьях; 5.Белочка; 6.Канцо-
нетта; 7.Этюд; 8.Молдавский  танец; 9.Мотя; 10.Вальс; 
11.Менуэт; 12.Джигит  /исп.  Т.Барановская (1, 3, 6, 7); 
Ю.Муравоев (2, 4, 5, 8, 10); Т.Вишнякова (9, 11, 12) /Юрий 
Александров.- Грамвал № 10807 А; CD № 3195. 
327. Александров, Ю. Белеет парус одинокий: [фрагмен-
ты балета по мотивам повести В.Катаева]: Вступление (№ 1); 
Два  молдавских  танца  (№ 2, 3); Дедушка  и  Гаврик  (№ 4); 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
62 
Мотя (№ 5); Вальс в Аркадии (№ 6); Галоп (№ 7); Интермец-
цо (№ 8); Скерцо (№ 9); Шарманщик (№ 10); Люда (№ 11); 
Раздумье  (№ 12); Быстрый  танец  (№ 13); Финал  (№ 14) 
/Юрий  Александров;  исп.  Симфонически  оркестр  ЦТ  и  ВР; 
дирижер Е.Серов.- Грамвал № 9343 А; СD № 3201. 
 
Антон Аренский 
328. Аренский,  А.  Бахчисарайский  фантан: [музыка  к 
поэме А.С.Пушкина]: соч. 46: Вступление; Татарская песня; 
Ноктюрн;  Ария  Заремы;  Заключение  /Антон  Аренский;  исп. 
И.Архипова;  Симфонический  оркестр  Большого  театра 
СССР; дирижер А.Мелик-Пашаев.- Грамвал № 15189; СD № 
2995. 
329. Аренский, A.  Египетские  ночи: [сюита  из  балета]: 
соч. 50 a /Антон Аренский; исп. Симфонический оркестр ЦТ 
и  ВР;  дирижер  В.Демченко.-  Грамвал  № 12020 A; CD № 
1273. 
330. Аренский, A. Концерт: [для фортепиано с оркестром 
фа минор], соч. 2.; Фантазия на темы Рябинина для фортепи-
ано  с  оркестром:  ми  минор,  соч. 48 /Антон  Аренский;  исп. 
Александр  Черкасов  (ф-но);  Симфонический  оркестр  ЦТ  и 
ВР;  дирижер  А.Алексеев (1); Академический  оркестр  рус-
ских  народных  инструментов;  дирижер  Н.Некрасов (2).- 
Грамвал № 17412 A; CD № 1293. 
331. Аренский, A. Сюита № 1: [для симфонического ор-
кестра]: соч. 7; Сюита № 2 (Силуэты): [для симфонического 
оркестра]: соч. 23. /Антон Аренский; исп. Большой симфони-
ческий оркестр ЦТ и ВР; дирижеры: К.Иванов (1); М.Шоста-
кович (2).- Грамвал № 12649 A; CD № 1439. 
332. Аренский, A. Трио: [для фортепиано, скрипки и вио-
лончели]: ре минор, соч. 32 /Антон Аренский; исп. И.Жуков 
(ф-но);  Г.Фейгин  (скрипка);  В.Фейгин  (виолончель).-  Грам-
вал № 8646; CD № 2354. 
333. Аренский, A.  Увертюра  из  оперы  «Сон  на  Волге»: 
/Антон  Аренский;  исп.  Симфонический  оркестр  Большого 

B i b l i o q r a f i y a  
 
63
театра СССР; дирижер Г.Приваторов.- Грамвал № 17064; CD 
№ 2625. 
 
Вячеслав Артемов 
334. Артемов,  В.  Вариации: 1.Птенец  антилии; 2.Закли-
нания  (Заклинание  судьбы  змей,  Заклинание  звезд-птиц, 
Заклинание душ-ветра, Заклинание звуков огня); 3. Пробуж-
дение; 4.Тотем /Вячеслав Артемов; исп. А.Корнеев (флейта), 
В.Артемов (ф-но) (1); Л.Давыдова (сопрано); Ансамбль удар-
ных  инстр.;  дирижер  В.Артемов (2); О.Крыса, T.Гринденко 
(скрипки) (3); Ансамбль ударных инстр. Под управлением М. 
Пекарского (4).- Грамвал № 22558 A; CD № 1840. 
 
Милий Алексеевич Балакирев 
335. Балакирев, M. В  саду: [этюд-идилия],  соч. 1884 г. 
Исламей: [Восточная фантазия], соч.1869 г. /Милий Алексее-
вич Балакирев; исп. Л.Брумберг (ф-но).- Грамвал № 6945 A; 
CD № 2657. 
336. Балакирев, M. Октет: до минор, соч. 3 /исп.: Д.Па-
перно,  А.Корнеев,  С.Трубашник,  Б.Афанасьев,  М.Лубоцкий, 
Ф.Дружинин,  В.Симон,  Л.Андреев.  Тирольский  танец 
Исламей: [Восточная  фантазия] /исп.:  Джон  Огдон  (ф-но). 
Юношеский концерт: [для фортепиано с оркестром]: фа диез 
минор,  соч.1 /Милий  Алексеевич  Балакирев;  исп.  Б.Жилин-
ский  (ф-но);  Симфонический  оркестр  ВР;  дирижер  А.Гаук.- 
Грамвалы № 501, 1115, 2258 (2); CD № 2218. 
337. Балакирев, M. Романсы и Песни: Не пой красавица 
при мне; Взошел на небе месяц ясный; Слышу ли голос твой; 
Песня  золотой  рыбки  /исп.  И.Казанцева;  Ты  пленительной 
неги  полна;  Баркарола  /исп.  С.Лемишев.  Сон;  Из  под 
таинственной,  холодной  полумаски;  Введи  меня;  О  Ночь; 
Тайком  /исп.  Е.Белов.  Пустыня;  Догорает  румяный  закат; 
Прийди  ко  мне;  Песня  старика  /исп.  А.Пирогов.  Среди  цве-
тов;  Я  любила  его  /исп.  З.Долуханова.  Вчерашняя  ночь; 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
64 
Иступление  /исп. A.Иванов  /Милий  Алексеевич  Балакирев.- 
Грамвал № 635; CD № 2217. 
338. Балакирев, M. Симфония  № 2: ре  минор  /Милий 
Алексеевич  Балакирев;  исп.  Большой  симфонический  ор-
кестр  ЦТ  и  ВР;  дирижер  Г.Рождественский.-  Грамвал  № 
12666 A; CD № 1431. 
339. Балакирев, M. Тамара: [симфоническая  поэма  по 
М.Ю.Лермонтову];  Увертюра  на  темы  трех  русских  песен: 
(Как не белая береза в поле прилегла, Во поле береза стояла, 
Во пиру была); Русь: [симфоническая поэма] /Милий Алексе-
евич  Балакирев;  исп.  Гос.  Симфоничеси  оркестр  СССР; 
дирижер Е.Светланов.- Грамвал № 12108 д; CD № 2223. 
340. Балакирев, M. Юношеский концерт: [для фортепиа-
но  с  оркестром]:  фа  диез  минор,  соч.1 /Милий  Алексеевич 
Балакирев; исп. Б.Жилинский (ф-но); Симфонический оркес-
тр  ВР;  дирижер  А.Гаук.  Романсы: (Взошел  на  небо  месяц 
ясный /сл. М.Яцевича; Утес, Слышу ли голос твой, Песня /сл. 
М.Лермонтова;  Так  и  рвется  душа  /сл.  А.Кольцова;  исп. 
М.Максакова (вокал); Б.Юртайский (ф-но). Октет: до минор, 
соч. 3 /исп.:  Д.Паперно,  А.Корнеев,  С.Трубашник,  Б.Афа-
насьев,  М.Лубоцкий,  Ф.Дружинин,  В.Симон,  Л.Андреев.- 
Грамвалы № 3059 (2), 1358 (2), 409 (2); CD № 2224. 
 
Вениамин Баснер 
341. Баснер, В. Вечный огонь: [вокально-симфонический 
цикл  на  слова  М.Матусовского] /Вениамин  Баснер;  сл. 
М.Матусовского;  исп.  В.Сельдюков  (бас);  Хор  мальчиков 
Ленинградского  хорового  училища;  дирижер  Ф.Козлов;  Ле-
нинградский  концертный  оркестр;  дирижер  А.Бадхин.- 
Грамвал № 22766 A; CD № 1833. 
 
Александр Порфирьевич Бородин 
342. Бородин, A. Квинтет: [для ф-но двух скрипок, альта 
и  виолончели]:  до  минор,  соч. 1862 г.;  Секстет: [для  двух 
скрипок,  двух  альтов  и  двух  виолончелей]:  ре  минор,  соч. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
65
1860-1861  г.;  Русское  скерцо:  ре  мажор, 2 тетрадь, 3 часть, 
соч.1882  г. /исп.  Квартет  Большого  театра  СССР;  М.Грубер 
(ф-но) (1); Р.Баршай (2 й альт) (2); С.Кнушевицкий (2 я вио-
лончель) (2) /Александр Порфирьевич Бородин.- Грамвал № 
19069 A; CD № 2330. 
343. Бородин, A. Маленькая сюита: В монастыре, Интер-
меццо,  Мазурка,  Грезы,  Серенада,  Финал  /Александр 
Порфирьевич  Бородин;  инструментовка  А.Глазунова;  исп. 
Большой  симфонический  оркестр  ЦТ  и  ВР;  дирижер  Г.Рож-
дественский.- Грамвал № 14401; CD № 2327. 
344. Бородин, A.  Серенада  /исп.  Л.Коган  (скрипка);  Ма-
ленькая  сюита  /исп.  В.Софроницкий  (ф-но);  Для  берегов 
отчизны  дальней,  Спящая  княжна  /исп.  Б.Христенко  (бас); 
Море  /исп.  В.Розинг  (тенор) /Александр  Порфирьевич 
Бородин.- CD № 2326. 
345. Бородин, A.  Симфония  № 1: ми  бемоль  мажор 
/Александр Порфирьевич Бородин; исп. Гос. Симфонический 
оркестр СССР; дирижер К.Иванов.- Грамвал № 23560; CD № 
2329. 
346. Бородин, A. Симфония № 2: си минор (Боготырская) 
/исп.  Гос.  Симфонический  оркестр  СССР;  дирижер  К.Ива-
нов;  Симфония  № 3: ля  минор, (Неоконченная);  В  средней 
Азии: [симфоническая картина] /исп. Симфонический оркес-
тр ВР; дирижер В.Небольсин /Александр Порфирьевич Боро-
дин.- Грамвал № 1818; CD № 2328. 
 
Револь Самуилович Бунин 
347. Бунин,  Р. Музыка для струнных: ре минор: соч. 36; 
Концерт: [для фортепиано с оркестром]: соль минор, соч. № 
34 /Револь  Самуилович  Бунин.  исп.  Московский  камерный 
оркестр;  дирижер  Р.Баршай (1); В.Деветси  (ф-но) (2).- 
Грамвал № 2820; CD № 2393. 

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə