Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərəYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

1014. Haydn,  İ. Simfoniya № 95: do minor, (Londonskaya 
№ 5). /İosif Haydn; ifa ed. ÜR Böyük simfonik orkestri; dirijor 
S.Samosud.- Qramval № 4429 A; CD № 1516. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
178 
1015. Haydn, İ. Simfoniya № 98: si major /İosif Haydn; ifa 
ed. Drezdenin filarmonik simfonik orkestri; dirijor Q.Xorbiç.- 
Qramval № 12044 A; CD № 1518. 
1016. Haydn, İ. Simli kvartetlər: opus 50. (Kvartet: fa major; 
Kvartet: re major) /İosif Haydn; ifa ed. Kvartet “Tatrai”.- 
Qramval № 16540; CD № 1321. 
1017. Haydn, İ. Simli kvartetlər: opus 50 (Kvartet: mi bemol 
major; Kvartet: fa diez minor) /İosif Haydn; ifa ed. Kvartet 
“Tatrai”.- Qramval № 16539; CD № 1320. 
1018. Haydn, İ. Simli kvartetlər: opus 50 (Kvartet: si bemol 
major; Kvartet: do major) /İosif Haydn; ifa ed. Kvartet “Tatrai”. 
Qramval № 16538; CD № 1319. 
1019. Haydn, İ. Toviyanın qayıtması (Возвращение Товия): 
[oratoriya] /İosif Haydn; mətn C.Q.Bokkerini; ifa ed. solistlər; 
“Madriqal” – Budapeştin ansamblı; Macar dövlət simfonik orkes-
tri; dirijor F.Sekereş.- Qramval № 11584 A, 11587 A; CD № 
1504-1507. 
1020. Haydn, İ. Uşaq simfoniyası: do major /İosif Haydn; ifa 
ed. ÜR simfonik orkestri; dirijor İ.Markeviç.- Qramval № 15226; 
CD № 2331. 
 
Georq Fridrix Hendel 
1021. Hendel, G.F. Klavir üçün on altı süita: Süita № 3: re 
minor / ifa ed. A.Qavrilov (f-no); Süita № 4: mi minor; Süita № 
5: mi major /ifa ed. S.Rixter (f-no) /Georq Fridrix Hendel.-Qram-
val № 19517 A; CD № 1364. 
1022. Hendel, G.F. Feuerverksmusik; Konsert: [qaboy və or-
kestr üçün], sol minor; “Konsert” [skripka və orkestr üçün], si 
major; “Konsert” [iki qorn və orkestr üçün], fa major /Georq 
Fridrix Hendel; ifa ed. Q.V.Vatzik (qoboy); K.Funke (skripka); 
F.Qrave və Q.Averbax (qorn); V.D.Qauşild (çembalo); Berlinin 
simfonik orkestrləri; Berlinin kamera orkestrləri; dirijor Q.Kox.- 
Qramval № 13019 D; CD № 2425. 
1023. Hendel, G.F. Fuqa: do minor /ifa ed. V.Q.Bernşteyn 
(orqan); Sonata: sol minor /İfa ed. F.Qenzel (skripka), V.Q.Bern-

B i b l i o q r a f i y a  
 
179
şteyn (spinet), P.Kluq (viola da qamba); Pastoral /ifa ed. A.Stolta 
(soprano), P.Kluq (violonçel), V.Q.Bernşteyn (çembalo); Prelyüd 
və Aria variasiyalarnan: si major /ifa ed. İ.Alqrim (çembalo); 
Sonata: do major /ifa ed. P.Kluq (viola da qamba), V.Q.Bernşteyn 
(çembalo); Fuqa: do major /ifa ed. V.Q.Bernşteyn (orqan) /Georq 
Fridrix Hendel.- Qramval № 7516 D; CD № 2426. 
1024. Hendel, G.F. İtalyan Kantataları: Qrudel tirano amor: 
[soprano, klavesin və orkestr üçün]; An che troppo inequali o del 
ciel Maria Regina: [reçitativ və ariya soprano, klavesin və orkestr 
üçün]; “Tra le fiamme: [kantata soprano, simli alətlər və klavesin 
üçün] /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. A.Ştolte (soprano); V.Net-
sold (klavesin); orkestr; dirijor T.Zanderlinq.- Qramval № 8906 
A; CD № 2427. 
1025. Hendel, G.F. Klavir üçün on altı süita: Süita № 1: lya 
major; Süita № 10: re major /ifa ed. A.Qavrilov (f-no); Süita № 2: 
fa major; Süita № 14: sol major /ifa ed. S.Rixter (f-no) /Georq 
Fridrix Hendel.- Qramval № 19516 A; CD № 1363. 
1026. Hendel, G.F. Klavir üçün on altı süita: Süita № 6: fa 
diyez minor; Süita № 12: mi minor; Süita № 13: si bemol major
Süita № 7: sol minor /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. A.Qavrilov 
(f-no) (№ 6, 7, 13); S.Rixter (f-no) (Т 12).- Qramval № 19518A; 
CD № 1365. 
1027. Hendel, G.F. Klavir üçün on altı süita: Süita № 8: fa 
minor; Süita № 9: sol minor; Süita № 11: re minor; Süita № 15: 
re minor; Süita № 16: sol minor /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. 
A.Qavrilov (f-no) (№ 11, 15); S.Rixter (f-no) (№ 8, 9, 16).- 
Qramval № 19519 A; CD № 1366. 
1028. Hendel, G.F. Koncerto qrosso: opus 3 (S.Sedinin 
redaksiyasında);  №1: si bemol major; №  4:  fa  major;  № 2: si 
bemol major; № 3: sol major /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. 
Moskvanın kamera orkestri; dirijor R.Barşay; M.Debüst (fleyta).- 
Qramval № 7860 A; CD № 2001. 
1029. Hendel, G.F. Konsert: [arfa və orkestr üçün]: si bemol 
major, opus 4, № 6; Süita № 7: sol minor (arfa üçün işləyəni 
Maqictrelli) /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. E.Moskvitina (arfa); 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
180 
Moskva Dövlət Filarmoniyasının solistləri ans..- Qramval № 
4099 A; CD № 2012. 
1030. Hendel, G.F. Konsertlər: [orqan və orkestr üçün]: № 4: 
fa major, opus 4; № 1: sol minor, opus 4; № 9: si bemol major, 
opus 7 № 3; № 5: fa major, opus 4 /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. 
Q.Lexotka (orqan); F.List ad. Kamera orkestri (Budapeşt); dirijor 
F.Şandor.- Qramval № 13560 D; CD № 2005. 
1031. Hendel, G.F. On iki Koncerto qrosso: № 1: sol major; 
№  2:  fa  major;  № 3: mi minor; № 4: lya minor /Georq Fridrix 
Hendel; ifa ed. F.List ad. Kamera orkestri (Budapeşt); konsert-
meyster Y.Rolla.- Qramval № 16109 D; CD № 1993. 
1032. Hendel, G.F. On iki Koncerto qrosso: № 5: re major; 
№ 6: sol major; № 7: si bemol major; № 8: do minor /Georq 
Fridrix Hendel; ifa ed. F.List ad. Kamera orkestri (Budapeşt); 
konsertmeyster Y.Rolla.- Qramval № 16110 D; CD № 1994. 
1033. Hendel, G.F. On iki Koncerto qrosso: № 9: fa major; 
№ 10: re minor; № 11: lya major; № 12: si minor /Georq Fridrix 
Hendel; ifa ed. F.List ad. Kamera orkestri (Budapeşt); konsert-
meyster Y. Rolla.- Qramval № 16111 D; CD № 1995. 
1034. Hendel, G.F. Oratoriyalardan populyar xorlar: (Messi-
ya; Saul; Samson; Əzrail Misirdə; Yahudi Makkovey) /Georq 
Fridrix Hendel; ifa ed. Budapeştin xoru; rəhbər Ş.Marqitai; Macar 
dövlət simfonik orkestri; dirijor M.Erdeyi.- Qramval № 14455 A; 
CD № 1580. 
1035. Hendel, G.F. Sonata: [iki skripka və f-no üçün]: sol 
minor; Ariya: /işləyəni K.Fleş; Larqo /işləyəni Q.Bezrukov 
/Georq Fridrix Hendel; ifa ed. SSRİ Böyük teatrının skripaçılar 
ans.; bədii rəhbər Y.Reyntoviç; İ.Şerbina (f-no).- Qramval № 
2714 A; CD № 2013. 
1036. Hendel, G.F. Sonata: [viola da qamba və klavesin 
üçün]: do major: Adagio; Alleqro; Adagio; Alleqro. Sonata: [vio-
la da qamba və klavesin üçün]: sol minor: Andante larghetto; Al-
leqro; Adagio; Alleqro /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. Alla Vasil-
yeva; (viola da qamba, violonçel); Mixail Muntyan (klavesin, f-
no).- Qramval № 21450; СD № 2960.  

B i b l i o q r a f i y a  
 
181
1037. Hendel, G.F. Sonatalar: [fleyta, klavesin və viola da 
qambo üçün]: № 1: mi minor opus 1; № 2: sol minor, opus 1; № 
4: lya minor, opus 1; № 5: sol major, opus 1; № 7: do major, opus 
1 /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. Q.Kostea (fleyta); E.Botor (kla-
vesin); İ.L.Qerbert (viola da qamba).- Qramval № 13962 D; CD 
№ 2007. 
1038. Hendel, G.F. Sonatalar: [fleyta, klavesin və violada 
qambo üçün]: № 9: si minor opus 1; № 11: fa major, opus 1; 
“Hallenser sonata” № 1: lya minor; “Hallenser sonata” № 2: mi 
minor; “Hallenser sonata” № 3: si minor /Georq Fridrix Hendel; 
ifa ed. Q.Kostea (fleyta); E.Botor (klavesin); İ.L.Qerbert (viola da 
qamba).- Qramval № 13963 D; CD № 2008. 
1039. Hendel, G.F. Süita: fa major, (Suyun üstündə musiqi); 
Süita: sol major; Süita: re major /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. 
F.List ad. Kamera orkestr (Budapeşt).- Qramval № 7448 A; CD 
№2000. 
1040. Hendel, G.F. Sülq odası: (rus mətni A.Maşistova) 
/Georq Fridrix Hendel; ifa ed. SSRİ Dövlət akademik rus xoru; 
Moskva dövlət konservatoriyasının orkestri; Solistlər E.Eqorova 
(soprano); Q.Koroleva (alt); V.Şuşlin (bas); dirijor A.Sveşnikov.- 
Qramval № 1528 A (2); CD № 2428. 
1041. Hendel, G.F. İuda Makkavey: [solistlər, xor və orkestr 
üçün oratoriyadan fraqmentlər] /Georq Fridrix Hendel; ifa ed. 
Q.Kaukayte (soprano); A.Çiplis (tenor); Vilnüsun “Ajuolükes” 
oğlanlar xoru; bədii rəhbər Q.Perelşteynas; Q.Lukştayte (klave-
sin); Litvanın filarmonik orkestri; dirijor Ü.Domarkas.- Qramval 
№ 11185 A; CD № 1999. 
 
Cerri Herman 
1042. Herman, C. Hello Dolli: [musiqili tamaşa] /Cerri Her-
man; libretto M.Stüart, T.Uaylderin “Elçi” pyesi əsasında; tərc. 
P.Melkova; aranjiman V.Maxlyankin; ifa ed. Vaxtanqov ad. 
Teatrının aktyorları; “Melodiya” ansamblı.- Qramvallar № 15752 
A, 15754 A; CD № 1653-1655. 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
182 
Artur Honeqqer 
1043. Honeqqer, A. Çar David: [opera-oratoriya] /Artur Ho-
neqqer; ifa ed. solistlər; Praqanın filarmonik xoru; xormeyster 
Y.Xvala; Çexiyanin filarmonik orkestri; dirijor S.Baydo.- Qram-
val № 21404, 21405; CD № 1196, 1197. 
1044. Honeqqer, A. Orkestr üçün pyeslər: (Yay pastorli: 
[simfonik poema]; Pasifik 231: [pyes]; Noktyurn; Reqbi; Mono-
partita /Artur Honeqqer; ifa ed. SSRİ MN simfonik orkestri; diri-
jor Q.Rojdestvenski.- Qramval № 21372 A; CD № 1405. 
1045. Honeqqer, A. Simfoniya  № 3: (Liturqik) /Artur 
Honeqqer; ifa ed. Leninqrad filarmoniyasının orkestri; dirijor 
E.Mravinski.- Qramval № 4899 A; CD № 1189. 
1046. Honeqqer, A. Simfoniya № 5: (Di tre re); Yay pasto-
ralı; Pasifik 231; Sevinc mahnısı /Artur Honeqqer; ifa ed. Çexi-
yanın filarmonik orkestri; dirijor S.Bodo.- Qramval № 23615; CD 
№ 2690. 
1047. Honeqqer, A. Simli kvartet № 2 /Artur Honeqqer; ifa 
ed. A.Dvojak ad. kvartet.- Qramval № 5219 A; CD № 2689. 
1048. Honeqqer, A. Sonata № 1: [skripka və f-no üçün]: do 
diez minor /Artur Honeqqer; ifa ed. B.Qolşteyn (skripka); 
E.Selkina (f-no).- Qramval № 2528 A; CD № 1190. 
 
Paul Xindemit 
1049. Xindemit, P. Dünyanın harmoniyası: [simfoniya], 
opus 1951 il.: Musica instrumentalis: Musica humana; Musica 
mundane /Paul Xindemit; ifa ed. Əməkdar kollektiv, Leninqrad 
Dövlət filarmoniyasının simfonik orkestri; dirijor E.Mravinski.- 
Qramval № 4502 А; CD № 2958. 
1050. Xindemit, P. Filarmonik konsert: [orkestr üçün varia-
siyalar] /Paul Xindemit; ifa ed. Berlinin simfonik orkestri; dirijor 
Klenert.- Qramval № 14223 А; CD № 2957. 
1051.  Xindemit, P. Kamera musiqisi № 4: [skripka və 
orkestr üçün], opus 36 № 3: Signal. Breite maiestatische Halbe; 
Sehr lebhaft; Nachtstuck. Massig schnelle Achtel; Lebhafte 
Viertel. So schnel, wie moglich /Paul Xindemit; ifa ed. İqor 

B i b l i o q r a f i y a  
 
183
Oystrax (skripka); ÜR Böyük simfonik orkestri; dirijor Q.Roj-
destvenski.- Qramval № 23444; CD № 2965. 
1052. Xindemit, P. Konsert: [violonçel və orkestr üçün]: Al-
leqro moderato; Alleqro con moto; Alleqro marcialo /Paul Xinde-
mit; ifa ed. Pol Tortelye (violonçel); Çexiya filarmoniyasının or-
kestri; dirijor Karel Ançerl.- Qramval № 2392; CD № 2966.  
1053. Xindemit, P. Mərasim musiqisi: [alt və orkestr üçün]: 
Lento; Poco mosso; Vivo; Xoral. Larqo /Paul Xindemit; ifa ed. 
A.Lüdeviq (alt); Leninqrad kamera orkestri; dirijor Q.Rojdestven-
ski.- Qramval № 518 А (2); СD № 2825. 
1054. Xindemit, P. Orkestr üçün variasiyalar: [filarmonik 
konsert 1932] /Paul Xindemit; ifa ed. Berlinin “Rundfuk” simfo-
nik orkestri; dirijor R.Klaner.- Qramval № 14223 A; CD № 1565. 
1055. Xindemit, P. Simfonik metamarfozlar: [K.M.Veberin 
mövzusuna]: Alleqro. Turondot scherzo. Moderato; Andantino; 
Marcia /Paul Xindemit; ifa ed. Brno Dövlət Filarmoniyasının 
simfonik orkestri; dirijor Yaroslav Foqel.- Qramval № 23301; 
СD № 2963 
1056. Xindemit, P. Sonata № 2: [orqan üçün]: /ifa ed. İrjo 
Popek (orqan). Kiçik kamera musiqisi: [fleyta, qoboy, rojok və 
faqot üçün], opus 24 № 2: /ifa ed. Çexiya filarmoniyasının nəfəsli 
kvinteti. Sonata: [arfa üçün]: /ifa ed. Kalrel Patras (arfa). Sonata: 
[truba və f-no üçün]: si bemol: /ifa ed.: Vaslav Yunek (truba); 
Zorka Laxmanova (f-no) /Paul Xindemit.- Qramval № 2890 А; 
СD № 2959. 
1057. Xindemit, P. Sonata № 3: [fortepiano üçün]: si bemol 
major: Ruhig bewegt; Sehr iebhaft; Massig schnell; Lebhaft. 
Fuga /Paul Xindemit; ifa ed. Mariya Yudina (f-no).- Qramval № 
6065 А; СD № 2961. 
1058. Xindemit, P. Sonata: [violonçel və f-no üçün]: Pasto-
rale; Moderately fast; Passacaglia /Paul Xindemit; ifa ed. Mixail 
Muntyan (klavesin, f-no).- Qramval № 21450; СD № 2960.  
1059. Xindemit, P. Alman xalq Qu quşlarının rəqsi: [qədim 
xalq mahnıların mövzularına viola və kiçik orkestr üçün konsert]: 
(Zwischen Berg und tiefem Tal; Nun laube, Lindlein, laube; Vari-
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
184 
ationen) /Xindemid Paul; ifa ed. Alfred Lipka (viola); Leypsiq 
radiosunun simfonik orkestri; dirijor Qerbert Keqel.- Qramval № 
11411; CD № 2964. 
 
Dmitri Xristov  
1060. Xristov, D. Uvertüra; Simfonik epizod; Simfonietta: 
[simli orkestr üçün] /Dmitri Xristov; ifa ed. Sofiyanın filarmonik 
orkestri (1, 3); Belqrad Radio və Televiziyasının simfonik orkes-
tri; dirijorlar D.Petkov (1); V.Stefanov (2); K.İliyev (3).- Qramval 
№ 2040 А; CD № 2979.  
 
Ejen İzai  
1061. İzai, E. Altı Sonata: [solo skripka üçün]: Sonata № 1: 
sol minor: Grave-Fugato-Allegro poco schersando-Finale; Sonata 
№ 3: re minor "Ballada"; Sonata № 5: sol major: Avrora-Kənd 
rəqsi; Sonata № 2: lya minor "Xəyal": Prelyüd-Melanxoliya-Köl-
gələrin rəqsi-Furii; Sonata № 4: mi minor: Allemanda-Sarabanda- 
Final /Ejen İzai; ifa ed. Qidon Kremer (skripka).- СD № 3360. 
 
Şandor Kalloş 
1062. Kalloş,  Ş. Üç Riçerkar: [alt solo üçün]: (Alleqro, Mo-
derato, Alleqro) /Şandor Kalloş; ifa ed. M.Tolpıqo (alt).- Qramval 
№ 10181 A; CD № 2249. 
 
İmre Kalman 
1063. Kalman, İ. Bayadera: [operetta] /İmre Kalman; libretto 
O.Cocin; ifa ed. MT və ÜR solistləri; estrada-simfonik orkestri
dirijor Y.Silantyev.- Qramval № 6619A, 6620A; CD № 2056-
2057. 
1064. Kalman,  İ. Maritsa: [operetta] /İmre Kalman; ifa ed. 
MT və ER solistləri, xoru və orkestri; dirijor L.Nikolayev.- 
Qramval № 14496 A, 14498 A; CD № 1581-1583. 
1065. Kalman,  İ. Monmartrın bənövşəsi: [operetta] /İmre 
Kalman; ifa ed. Solistlər; ÜR orkestri; dirijor L.Pyatiqorski.- 
Qramval № 8629 A, 8630 A; CD № 2054, 2055. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
185
1066. Kalman,  İ.  Silva: [operetta] /İmre Kalman; mətn 
V.Mixaylov və D.Tolmaçov; ifa ed. solistlər; Moskvanın Operet-
ta teatrının xoru; MT və ÜR estrada-simfonik orkestri; dirijor 
Y.Silantyev.- Qramval № 11873-11875; CD № 1014-1016. 
1067. Kalman,  İ. Sirkin kraliçası: [operetta] /İmre Kalman; 
ifa ed. MT və ÜR solistləri; estrada-simfonik orkestri; dirijor 
Y.Silantyev.- Qramval № 1165 A,1166 A; CD № 2052-2053. 
 
Georgi Kançeli 
1068. Kançeli, G. Larqo və Alleqro: [simli orketr, fortepiano 
və litavr üçün] /Georgi Kançeli;  ifa ed. Gürcüstan radiosunun 
orkestri; solistlər N.Qabuniya və O.İnsadze.- Qramval № 350 А 
(2); СD № 2855. 
 
Alfredo Kazella 
1069. Kazella, A. Paqaniniana: [Paqanininin musiqisinə di-
vertisment]: (Alleqro; Polyakotta; Romans; Tarantella) /Alfredo 
Kazella; ifa ed. Moskva filarmoniyasının simfonik orkestri; 
dirijor K.Kondraşin.- Qramval № 2026 A; CD № 1187. 
 
Samson Kelmaxer  
1070. Kelmaxer, S. Mahnılar: Uşaq oyunu; Bahalı skripka; 
Yay kafesi; Qismət belə imiş; Toy möcüzədir; Daymi qərib; Ka-
laraşda bayram; Hər şey keçdi; Təzə moda; Uşaqlıq qözəl məmlə-
kətdir; Bayram eməkləri; Mənim mahnım – mənim hayatım. 
(Бесценная скрипка; Летнее кафе; Так было суждено; Свадь-
ба – это чудо; Вечные странники; Праздник в Калараше; Все 
прошло; Новая мода; Детство - прекрасная страна; Празднич-
ные  блюда;  Моя  песня – моя  жизнь) /Samson Kelmaxer  (yə-
hudi mahnılarinin müəllifi və ifaçısı); ifa ed. “İdişe Lid” dəstəsi; 
rəhbər İ.Berşadski. - Qramval № 22010; СD № 2735. 
 
Luidji Kerubini 
1071. Kerubini, L. Medeya: [üçhissəli faciyəli opera] /Luidji 
Kerubini; libretto F.B.Qofman; ifa ed. Macar radio və televiziya-
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
186 
sının solistləri, xoru və orkestri; dirijor L.Qordelli.- Qramvallar 
№ 14098 A, - 14100 A; CD № 1551- 1552. 
1072. Kerubini, L. Rekviyem: (İntroit. Kyrie; Graduale; 
Dies ire; Offertorium; Sanctus; Pie Jesi; Agnus Dei) /Luidji Keru-
bini; ifa ed. Çexiyanın xoru; xormeyster C.Veselka; Çexiyanın 
filarmonik orkestri; dirijor İ.Markeviç.- Qramval № 21762 A; CD 
№ 1844. 
 
Zoltan Koday 
1073. Koday, Z. Duet: [skripka və violonçel üçün]: opus 7 
/ifa ed. P.Komloş (skripka); E.Batda (violonçel); Epiqrammalar: 
[klarnet və f-no üçün] /ifa ed. B.Kovaç (klarnet); K.Zempleni (f-
no); Üç xoral prelüd: (İ.S.Bax-Z.Koday) /ifa ed. E.Banda (violon-
çel); A.Felqi ( f-no) /Zoltan Koday.- Qramval № 11491 A; CD № 
2495. 
1074. Koday, Z. Macar psalmı /Zoltan Koday; ifa ed. SSRİ 
Akademik rus xoru; Oğlanlar xoru; xormeyster A.Sveşnikov; 
SSRİ simfonik orkestri; dirijor İ.Markeviç.- Qramval № 2806 A; 
CD № 2496. 
1075. Koday, Z. Sonata: [violonçel üçün solo]: si minor, 
opus 8; Sonata: [violonçel üçün solo]: opus 25, № 3 /Zoltan Ko-
day; ifa ed. V.Aparsen (violonçel).- Qramval № 1221 A; CD № 
2494. 
1076. Koday, Z. Tovuz quşu - uç: [Macar xalq mahnısının 
mövzusuna variasiyalar] /Zoltan Koday; ifa ed. Macar radio və 
televiziyasının simfonik orkestri; dirijor D.Lexel.- Qramval № 
10236 A; CD №1499. 
1077. Koday, Z. Variasiyalar: [macar xalq mahnılarına] /Zol-
tan Koday; ifa ed. Brno(şəhərin adıdır) Dövlət Filarmoniyasının 
simfonik orkestri; dirijor Yaroslav Foqel.- Qramval № 23301; 
СD № 2963. 
1078. Koday, Z.  Секейская  прядильня: [opera (Macar 
həyatından şəkillər)] /Zoltan Koday; ifa ed. Macar radio və televi-
ziyasının solistləri və xoru; Budapeştin filarmonik orkestri; dirijor 
Y.Ferençik.- Qramval № 6432 A, 6433 A; CD № 2497, 2498. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
187
Ayron Koplend 
1079. Koplend, A. Konsert: [klarnet və orkestr üçün] /Ayron 
Koplend; ifa ed. Lev Mixaylov (klarnet); Kamera orkestri; dirijor 
Lev Markiz.- Qramval № 11190; СD № 3185. 
1080. Koplend, A. Sarı poni: [kino musiqisindən süita]: 
(Rançoda səhər; Hədiyyə; Marş  və Kilsə musiqisi; Babanın 
hekayəsi;  İşin müvəffqiyətlə bitməsi) /Ayron Koplend; ifa ed. 
Sent-Luis simfonik orkestri; dirijor A.Preven.- Qramval № 13442 
A; CD № 1486. 
 
Arkancelo Korelli 
1081. Korelli, A. Böyük konsert № 1: re major , opus 6; Bö-
yük konsert № 3: do minor, opus 6; Böyük konsert № 6: fa major, 
opus 6; Böyük konsert № 7: re major, opus 6. /Arkancelo Korelli; 
ifa ed. Slaveniyanın kamera orkestri; dirijor B.Varxal.- Qramval 
№ 3680 A; CD № 2501. 
1082. Korelli, A. Böyük konsert № 1: re major , opus 6; Bö-
yük konsert № 2: fa major, opus 6; Böyük konsert № 3: do minor, 
opus 6; Böyük konsert № 4: re major, opus 6 /Arkancelo Korelli; 
ifa ed. “Skarlatti” ad. Simfonik orkestrin solistləri (Neapol); 
dirijor E.Qrasis; C.Prençipe (1 skripka); A.Qaudino (2 skripka ); 
Q.Karamia (violonçel); M.Robertis (çembalo).- Qramval № 
12748; CD № 2504. 
1083. Korelli, A. Böyük konsert № 5: si bemol major, opus 
6; Böyük konsert № 6: fa major, opus 6; Böyük konsert № 7: re 
major opus 6; Böyük konsert № 8: sol minor, opus 6 /Arkancelo 
Korelli; ifa ed. Moskva Dövlət Filarmoniyasının akademik 
simfonik orkestrin solistləri; dirijor İ.Oystrax; V.Juk (1 skripka); 
M.Kopelman (2 skripka); S.Qranin (violonçel).- Qramval № 
11687; CD № 2503. 
1084. Korelli, A. Böyük konsert № 9: fa major, opus 6; 
Böyük konsert № 10: do major, opus 6; Böyük konsert № 11: si 
bemol major, opus 6; Böyük konsert № 12: fa major, opus 6 
/Arkancelo Korelli; ifa ed. Moskva Dövlət Filarmoniyasının 
akademik simfonik orkestrin solistləri; dirijor İ.Oystrax; V.Juk (1 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
188 
skripka); M.Kopelman (2 skripka); S.Qranin (violonçel).- 
Qramval №10472 A; CD № 2502. 
1085. Korelli, A.  İki sonata: [iki skripka və baso kontenuto 
üçün] (1 – Sonata sol minor, opus 1 № 10; 2 – Sonata re minor, 
opus 3 № 5) /Arkancelo Korelli; ifa ed. V.Spivakov (skripka); 
A.Şeynük (skripka); Ü.Turovski (violonçel); S.Dijur (klavesin). 
Qramval № 6017 A; CD № 2500. 
1086. Korelli, A. Koncetto-qrosso № 6: fa major, opus 6 № 6 
(V.Velinin redaksiyasında) /Arkancelo Korelli; ifa ed. Azərbay-
can Teleradiosunun kamera orkestri; dirijor N.Rzayev.- Qramval 
№ 23324; CD № 2041. 
 
Fris Kreysler 
1087. Kreysler, F. Rondo [L.Bethovenin mövzusuna]: La 
Precieuse; Reçitativ and scherzo; Neqro folk tune; Chinese Tam-
burin; Cipsy Caprice; Caprice vienois; Marsch vienois; Schon 
rosmarin; Libeslaieb; Libesfreud; Syncopes; La gitana /Fris 
Kreysler; ifa ed. E.Qraç (skripka); İ.Çernışov və A.Ştern (f-no).- 
Qramval № 1223 A; CD № 2505. 
1088. Kreysler, F. Rondo: [L.Bethovenin mövzusuna]; M.De 
falya-F.Kreysler “İspan rəqsi”; A.Dvorjak-F.Kreysler “Qaraçı 
mahnısı” opus 55 № 4; A.Dvorjak-F.Kreysler “Slavyan rəqsi”: mi 
minor, opus 46 № 2; A.Dvorjak-F.Kreysler “Slavyan rəqsi” sol 
major, opus 72 № 8; A.Dvorjak-F.Kreysler “Yumoreska”: opus 
101  № 7; İ.S.Bax-F.Kreysler “Qavot”: [üç nömrəli Partitadan, 
skripka solo üçün]; E.Poldini-F.Kreysler “Rəqs edən kukla”; 
S.Skott- F.Kreysler “Lotosun dünyası”; N.Rimski-Korsakov-
F.Kreysler “Hind mahnısı”, “Günəş himni”; F.Kreysler “Məhəb-
bətin  əzabları”, “Məhəbbətin sevinci”. /Fris Kreysler; ifa ed. 
F.Kreysler (skripka).- Qramval № 12908 A; CD № 1461. 
 
Fransua Kuperen 
1089. Kuperen, F. Konsert: [iki violonçel üçün]: Prelüd; 
Melodiya; Sarabanda; Çakona; Bilmirəm nədi; /Fransua Kuperen; 

B i b l i o q r a f i y a  
 
189
ifa ed.: Pol və Mod Tortelye (violonçellər); Çexiya filarmoniyası-
nın orkestri; dirijor Karel Ançerl.- Qramval № 2392; CD № 2966. 
1090. Kuperen, F. Konsert pyeslər: [violonçel və simli 
orkestr üçün] (red P.Bazeler) /Fransua Kuperen ifa ed. Qeorqi 
Qinovker (violonçel); Leninqrad Dövlət Filarmoniyasının kamera 
orkestri; dirijor V.Fedotov.- СD № 3347. 
 
Svetoplik Qavelka 

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə