Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərəYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 
 
 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
 
 
Milli Kitabxananın Not nəşrləri və 
Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan 
qrammofon vallarından kompakt disklərə 
(CD) köçürülmüş musiqi əsərləri 
 
Biblioqrafiya 
 
II Hissə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2016 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 

KBT Я19:Щ30(2А)+Щ303(2А)7-8,0 
UOT 016:781.97(479.24) 
 
Tərtibçi:   
 
 
Marat İbrahimov, 
 
 
 
 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 
 
İxtisas redaktoru və  
buraxılışa məsul:       
Kərim Tahirov,  
 
 
 
 
professor, 
 
 
 
 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 
 
Redaktor:    
 
Mehriban Cəfərova 
 
 
 
 
 
 
Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fon-
dunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə (CD) 
köçürülmüş musiqi əsərləri: Biblioqrafiya /tərt.: M.İbrahimov; ixtisas 
red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Cəfərova; Azərbaycan Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2016.- Hissə II.- 376 s.  
 
 
 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının tərtib etdiyi bibioqrafik vəsaitin 
II hissəsində  də Not nəşrləri və  səsyazmaları  şöbəsində mühafizə olu-
nan qrammofon vallarından CD-lərə köçürülmüş musiqi əsərləri öz 
əksini tapmışdır. Vəsaitdə Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri 
toplanmış, janr və forma müxtəlifliyinə görə bölmələr ayrılaraq qrup-
laşdırılmışdır.  
Kitab kitabxanaçı-biblioqraflar, musiqişünaslar və geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
  
 
 
ISBN 978 9952 504 40 08 
 
 
©Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016 

B i b l i o q r a f i y a  
 
3
 
 
TƏRTİBÇİDƏN 
 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Not 
nəşrləri və  səsyazmaları  şöbəsində bu günə kimi 29 732 ədəd 
qrammofon valı toplanıb saxlanılır. 1900-cü ildən 1990-cı ilə qə-
dər müxtəlif səsyazma şirkətləri tərəfindən buraxılmış bu vallarda 
dünyanın və Azərbaycanın məşhur musiqi ifaçılarının əsərləri öz 
əksini tapır.  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sa-
həsinin 2008-2013-cü illərdə inkşafı üzrə Dövlət Proqramı”na 
uygun olaraq bu musiqi əsərlərinin qorunub gələcək nəsillərə 
çatdırılması  məqsədi ilə Milli Kitabxananın fondunda saxlanılan 
qrammofon vallarını  rəqəmsal daşıcılara köçürülməsi işi davam 
etdirilir. 
İlk növbədə Azərbaycanın klassik musiqi əsərləri yazılmış 
qrammofon valları CD-lərə köçürülmüş  və “Azərbaycanın səs 
irsi” adlı baza yaradılmışdır. Eləcə də, dünya klassiklərinin əsər-
lərinin də elektron-informasiya daşıyıcılarına köçürülmə  işi apa-
rılmışdır. 2011-ci ildə Milli Kitabxana tərəfindən “Azərbaycanın 
səs xəzinəsi” seriyasından: “Milli Kitabxananın Not nəşrləri və 
səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon valların-
dan kompakt disklərə (CD) köçürülmüş əsərlər” adlı biblioqrafik 
kataloqun I hissəsi çap edilmişdir. Oxuculara təqdim edilən bu 
vəsait biblioqrafik kataloqun II hissəsidir. 
Vəsaitdə CD-lərə köçürülmüş qrammofon valları  aşağıdakı 
bölmələrdə təqdim olunur: 

 Azərbaycan musiqisi; 

 Rusiya bəstəkarları; 

 Xarici ölkə bəstəkarları; 

 Dünya klassik musiqi əsərləri məhşur musiqiçilərin və 
kollektivlərin ifasında; 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 


 Estrada, caz, pop, rok musiqi əsərləri populyar ifaçıların 
ifasında; 

 Uşaqlar və məktəblilər üçün musiqi; 

 Mərasim musiqisi; 

 Köməkçi göstəricilər. 
Bölmələrdə  və yarımbölmələrdə materiallar əlifba sırasına 
uyğun olaraq düzülmüşdür. Sonda bəstəkarların əlifba göstəricisi 
tərtib edilmişdir.  
Hazırda Milli Kitabxana bu işi davam etdirir və kataloqun 
digər hissələrinin də nəşr edilməsi nəzərdə tutulur.  
Göstərici haqqında rəy və  təkliflərini göndərən mütəxəssis-
lərə  və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirir, arzu və 
iradlarını M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya göndərmələrini 
xahiş edirik. 
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 29;  
E-mail: contact@anl.az; www.anl.az 
 
 
              

B i b l i o q r a f i y a  
 
5
 
 
I. Azərbaycan musiqisi 
 
Azərbaycan bəstəkarları 
 
Əşrəf Abbasov
 
1.  Abbasov, Ə. Səndən mənə yar olmaz: [operettadan parça] 
/Əşrəf Abbasov; ifa ed. M.Əhmədov; K.Abbasovun rəhb. altında 
orkesr.- Qramval №1386; CD №1792. 
 
Vasif Adıgözəlov 
2.  Adıgözəlov, V. Konsert: [fortepiano və orkestr üçün] /Vasif 
Adıgözəlov; ifa ed. Zivər  Əliyeva (f-no); Azərbaycan Dövlət 
Simfonik Orkestri; dirijor Niyazi.- Qramval №1158; CD №1791.  
3.  Adıgözəlov, V. 24 prelyüd: [fortepiano ücün] /Vasif Adı-
gözəlov; ifa ed. Elnarə Kəbirlinskaya.- CD № 81; 82. 
 
Polad Bülbüloğlu  
4.  Bülbüloğlu P. Bənövşə /söz. O.Hacıqasımov; Gözlər /söz. 
N.Xəzri; Fikir /söz. O.Hacıqasımov; Quşların söhbəti /A.Derbe-
nev;  Sehrli ip /söz. O.Hacıqasımov; Mənim yuxuma gəl; Keçib 
/söz. A.Qoroxov;  Nə edim /söz. A.Dmoxovski; Sənin yolun /ifa 
ed. M.Maqomayev; M.Mondrus; P.Bülbüloğlu.- Qramval № 
1594; CD № 1782. 
 
Cahangir Cahangirov 
5.  Cahangirov, C.  Xəzər /Cahangir Cahangirov; söz. 
E.Əlibəyli; ifa ed. Gülyanaq Məmmədova.- Qramval № 1631 А 
(2); СD № 3084. 
 
Süleyman Ələsgərov 
6.  Ələsgərov, S. Ulduz: [üçhissəli musiqili komediya] 
/Süleyman  Ələsgərov; libretto S.Rəhman;  şeirlər Z.Cabbarzadə; 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 

ifa ed.: Ş.Qurbanov ad. Musiqili Komediya Teatrının aktyorları, 
xoru və orkestri; dirijor С.Hacıbəyli.- Qramval № 21504A, 
21505A; CD №1201, 1202. 
7.  Ələsgərov, S. “Ulduz” musiqili komediyasından Məhəm-
mədin və Züleyxanın dueti /Süleyman Ələsgərov; ifa ed. 
M.Əhmədov; K.Abbasova və S.Ələsgərovun rəhb. altında or-
kestr.- Qramval № 1386; CD № 1792.
 
8.  Ələsgərov, S. Ala gözlü yar /söz. A.Rza; Küsmərəm /söz. 
M.Müşfiq /Süleyman Ələsgərov; ifa ed. Rəhilə Cabbarova; müş. 
ed. Azərbaycan radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri; bədii 
rəhbər S.Rüstəmov.- Qramval № 1123 (2); СD № 3147. 
 
Aqşin Əlizadə 
9.  Əlizadə, A. Pastoral: [simli orkestr üçün] /Aqşin Əlizadə; 
ifa ed. Azərbaycan Televiziyasının kamera orkestri; dirijor Nazim 
Rzayev.- Qramval № 23324; CD № 2041. 
 
Cəmil Əmirov 
10.  Əmirov, C. Poema: [simli orkestr üçün] /Cəmil Əmirov; 
ifa ed. Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri; dirijor Nazim Rza-
yev.- Qramval № 15865 A.- CD № 1235. 
 
Fikrət Əmirov 
11.  Əmirov, F. Yeddi gözəl: [balet] /Fikrət  Əmirov; ifa ed. 
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri; dirijor Niyazi.- CD № 1541. 
12.  Əmirov, F. Nizami: [simfoniya] /Fikrət Əmirov; ifa ed. 
Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri; dirijor Yaşar İmanov.- CD 
№ 80. 
13.  Əmirov, F. Miniatürlər: Aşıqsayagı, Ballada, Vals, Barka-
rola, Ovda /Fikrət Əmirov; işl. R.Mirişli; ifa ed. N.Əzimovun rəhb. 
alt. Xalq çalğı alətləri orkestri.- Qramval № 3158 А; СD № 3094. 
 
Üzeyir Hacıbəyli 
14.  Hacıbəyli, Ü. O olmasın, bu olsun: [musiqili komediya] 
/Üzeyir Hacıbəyli; ifa ed. Ş.Qurbanov ad. Musiqili Komediya 

B i b l i o q r a f i y a  
 
7
Teatrının aktyorları, xoru və orkestri; dirijorlar S.Hacıbəyov və 
A.Həsənov.- Qramval № 1719, 1720; CD № 1540, 1790. 
15.  Hacıbəyli, Ü. Fantaziya № 1; Fantaziya № 2 /Üzeyir 
Hacıbəyli; ifa ed. Azərbaycan Radiosunun xalq çalğı alətləri 
orkestri; dirijor S.Rüstəmov.- Qramval №1631А(2); СD №3084. 
16.  Hacıbəyli, Ü. Arazbarı; Aşıqsayağı /Üzeyir hacıbəyli; 
ifa ed. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri; dirijor Yaşar 
İmanov.- CD № 80. 
17.  Hacıbəyli, Ü. “Koroğlu” operasından parçalar: Uvertüra; 
Nigarın səhnəsi və ariyası (I hissə); Üçüncü hissəyə giriş  və 
“Çənlibel” xoru; Kör oğlunun ariyası (III hissə); Operanın sonu 
(V hissə) /Üzeyir Hacıbəyli; ifa ed.: Nigar - Firəngiz Əhmədova; 
Koroğlu - Lütfiyar İmanov; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət 
Opera və Balet Teatrının xoru və orkestri; dirijor Niyazi.- Qram-
val № 8408 А; СD № 3154. 
18.  Hacıbəyli, Ü. “Arşın mal alan” musiqili komediyasından 
parçalar: Uvertüra; Əsgərin mahnısı (I hissə); Süleymanın 
mahnısı; Qızların xoru; Əsgərin mahnısı (II hissə); Gülçöhrənin 
naləsi; Vəlinin və Tellinin dueti /Üzeyir Hacıbəyli; ifa ed.: Əsgər 
- Rəşid Behbudov; Süleyman - Mürsəl Bədirov; Gülçöhrə - Fidan 
Qasımova; Vəli - Hüseyn Hüseynov; Telli - Nəzəkət Məmmə-
dova; Dövlət Xor Kapellasının qadınlar xoru (bədii rəhbər 
E.Novruzov); Ü.Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət Simfonik Orkestri; 
dirijor Niyazi.- Qramval № 8408 А; СD № 3154. 
19.  Hacıbəyli, Ü. Arşın mal alan: [4 hissəli musiqili kome-
diya (Azərbaycan dilində)]: I Hissə; I Hissənin sonu; II Hissə 
/Üzeyir Hacıbəyli; libretto Ü.Hacıbəyli; redaksiya və instru-
mentovka Niyazi: ifa ed.: Əsgər - R.Behbudov; Gülçöhrə - 
F.Qasımova (L.Bədirbəyli); Sultan bəy - E.Haqverdiyev (S.Rza-
yev); Cahan - S.Qasımova (M.Novruzova); Süleyman - M.Bədi-
rov (H.Turabov); Asya - X.Qasımova (B.Şəkinskaya); Vəli - 
H.Hüseynov (S.Aslan); Telli - N.Məmmədova (O.Aslan); 
Ü.Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət Simfonik Orkestri; dirijor Niyazi.- 
Qramval № 7711 A; CD № 2879. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 

20.  Hacıbəyli, Ü. Arşın mal alan: [4 hissəli musiqili kome-
diya (Azərbaycan dilində)]: II Hissə (davamı); II Hissənin sonu; 
III Hissə /Üzeyir Hacıbəyli; libretto Ü.Hacıbəyli; redaksiya va 
instrumentovka Niyazi.- Qramval № 7712 A; CD № 2880 
21.  Hacıbəyli, Ü. Arşın mal alan: [4 hissəli musiqili kome-
diya (Azərbaycan dilində)]: III Hissənin sonu; IV Hissə /Üzeyir 
Hacıbəyli; libretto Ü.Hacıbəyli; redaksiya və instrumentovka 
Niyazi.- Qramval № 7713 A; CD № 2881. 
22.  Hacıbəyli, Ü. Arşın mal alan: [4 hissəli musiqili kome-
diya (rus dilində)]: I Hissə; I Hissənin sonu; II Hissə /Üzeyir 
Hacıbəyli; libretto Ü.Hacıbəyli; redaksiya va instrumentovka 
Niyazi; tərcümə: D.Qlikşteyn, T.Stresneva; ifa ed. Əsgər - 
R.Behbudov; Gülçöhrə - F.Qasımova (R.Qinzburq); Sultan bəy - 
E.Haqverdiyev (K.Adamov); Cahan - S.Qasımova (M.Şahmar-
yan); Süleyman - M.Bədirov (H.M.Yagizarov); Asya - X.Qası-
mova (L.Duxavnaya); Vəli - H.Hüseynov (A.Skiba); Telli - 
N.Məmmədova (L.Nəzərli); Ü.Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət Sim-
fonik Orkestri; dirijor Niyazi.- Qramval № 7696 A; CD № 2876. 
23.  Hacıbəyli, Ü. Arşın mal alan: [4 hissəli musiqili kome-
diya (rus dilində)]: II Hissənin davamı; II Hissənin sonu; III Hissə 
/Üzeyir Hacıbəyli; libretto Ü.Hacıbəyli; redaksiya va instrumen-
tovka Niyazi; tərcümə: D.Qlikşteyn, T.Stresneva.- Qramval № 
7697 A; CD № 2877. 
24.  Hacıbəyli, Ü. Arşın mal alan: [4 hissəli musiqili kome-
diya (rus dilində)]: III Hissənin sonu; IV Hissə /Üzeyir Hacıbəyli; 
libretto Ü.Hacıbəyli; redaksiya va instrumentovka Niyazi; tərcü-
mə: D.Qlikşteyn, T.Stresneva.- Qramval № 7698 A; CD № 2878. 
 
Cövdət Hacıyev 
25.  Hacıyev, C. Ey gül /Cövdət Hacıyev; söz. Nizami; ifa 
ed. C.Cahangirovun rəhb. altında Azərbaycan radiosunun xoru.- 
Qramval № 1631 А (2); СD № 3084. 
26.  Hacıyev, C. Kvartet №3: Burleska; Düşüncə; Dəfn 
marşı;  Əbədilik /ifa ed. Taneyev ad. Dövlət kvarteti; Simfoniya 
№ 3: Allegro; Allegro (sonu); Largo. Allegro moderato; Allegro. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
9
Andante /ifa ed. D.Şostakoviç ad. Leninqrad filarmoniyasının 
Akademik simfonik orkestri; dirijor A.Dmitriyev.- СD № 3601. 
 
Rauf Hacıyev  
27.  Hacıyev, R. Sevgilim: Azərbaycan mahnısı; “Romeo və 
Cülyetta” kinofilmindən vals; Bakı haqqında mahnı; Lirik mahnı; 
Sevgilim; Hanı mənim sevgilim; Yuxu; “Hamı rəqs edir” kinofilmin-
dən Düşüncə, Rekviyem; Saçlarına gül düzüm; “Qaraçı  qız” kino-
filmindən Sevgi mövzusu, Həyəcan; Yeganə; “Kuba mənim məhəb-
bətim” operettasından Kompozisiya; “Yer, göy, alov, dəniz” kinofil-
mindən Toqquşma; “Əhməd haradadır” kinofilmindən Bakı haqqına 
mahnı;  Şən rəqs; Ceyran; “Burada və orada və  hər yanda” ope-
rettasından Uvertüra; Sənsiz sıçrayış /Rauf Hacıyev.- CD № 78, 79.  
 
Hacı Xanməmmədov 
28.  Xanməmmədov, H. Bir dəqiqə: [operettadan parçalar]: 
Tuqayın ariyası, Tuqayın birinci mahnısı, Tuqayın ikinci mahnısı 
/Hacı Xanməmmədov; ifa ed.: M.Əhmədov, K.Abbasova, S.Ələs-
gərovun rəhb. altında orkestr.- Qramval №1386; CD №1792. 
 
Fərəc Qarayev    
29.  Qarayev, F. Xütbə muğam və si, re /Fərəc Qarayev; ifa 
ed. SoNar ansamblı.- CD № 77. 
 
Qara Qarayev 
30.  Qarayev, Q. “İldrımlı yollarla” baletindən “Laylay” və 
“Rəqs” /Qara Qarayev; ifa ed. Azərbaycan Dövlət Kamera Orkes-
tri; dirijor Nazim Rzayev.- Qramval № 16413; CD № 499. 
31.  Qarayev, Q. Prelüd; Fuqa; Alleqro; Pasakalya: [kamera 
orkestri ücün dörd pyes] /Qara Qarayev; ifa ed. Azərbaycan 
Televiziyasının kamera orkestri; dirijor Nazim Rzayev.- Qramval 
№ 23324; CD №2041. 
32.  Qarayev, Q. Simfoniya № 3, opus. 1964 il: Alleqro mo-
derato; Alleqro vivace; Andante /Qara Qarayev; ifa ed. Moskvanın 
kamera orkestri; dirijor R.Barşay.- Qramval № 3450; СD № 3097. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
10 
33.  Qarayev, Q. Yeddi gözəl: Vals; Adajio; Gözəllər gözəli; 
Mərasim /Qara Qarayev; ifa ed. Azərbaycan Dövlət simfonik 
orkestri; dirijorlar: Yalçın Adıgözəlov CD № 80. 
 
Cavanşir Quliyev  
34.  Quliyev, C. Mahnılar: Sevəcəyəm (söz. Ə.Hacızadə); 
Sevda gəmisi (söz. Z.Rüfət oğlu); Məni atdın (söz. Z.Rüfət oğlu); 
Yarımgilə (söz. xalq); Gülür hicran (söz. B.Dadaşova); Muradım 
(söz. B.Dadaşova); Açılacaqmı? (söz. xalq); Sevgilim (söz. 
Ə.Tudə); Oldu (söz. M.Şəhriyar); Sevdalım (söz. Z.Rüfət oğlu); 
Gəl-gəl (söz. B.Vahabzadə) /Cavanşir Quliyev; oxuyur Brilyant 
Dadaşova.- CD № 3484. 
 
Eldar Mansurov 
35.  Mansurov, E. Adajio: [skripka və fortepiano üçün] /ifa 
ed. Bayazet Axundov (skripka); Akif Abdullayev (f-no).- 
Qramval № 21198 D; CD № 1236. 
36.  Mansurov, E. Miniatürlər: [f-no üçün] /ifa ed. Teymur 
Şəmsiyev (f-no).- Qramval № 21198 D; CD № 1236. 
37.  Mansurov, E. Saqinamə: [tar, iki skripka, alt və violon-
çel üçün] /ifa ed. Həmid Vəkilov (tar); B.Axundov (skripka); 
Seyran Axundov (skripka); Tofiq Aslanov (alt); Adil Babaev 
(violonçel).- Qramval № 21198 D; CD № 1236. 
38.  Mansurov, E. Saqinamə: Tar və simli kvartet ücün /ifa 
ed.: H.Vəkilov (tar), B.Axundov (violin), S.Axundov (violin), 
Tofiq Aslanov (viola); A.Babayev (cello). Rubato /ifa ed. Akif 
Abdullayev (klavesin; celesta; f-no). Sevgi bayatıları: [kamera 
xoru ücün] /ifa ed. Kamera xoru; dirijor L.Atakişiyeva. Minia-
türlər /ifa ed. T.Şəmsiyev (f-no). Simfoniya № 4 /ifa ed. Azərbay-
can Dövlət Teleradio Şirkətinin simfonik orkestri; dirijor E.Rüs-
təmov /Eldar Mansurov.- CD № 99. 
 
Nəriman Məmmədov, Tofiq Bakıxanov 
39.  Məmmədov, N. Məmmədəli kurorta gedir: [operettadan 
parçalar] /Nəriman Məmmədov, Tofiq Bakıxanov; ifa ed. S.Aslan; 

B i b l i o q r a f i y a  
 
11
Ş.Qasımova; O.Aslanova; K.Zeynalov; Ş.Qurbanov ad. Musiqili 
Komediya Teatrının orkestri; dirijor K.Abbasov.-Qramval № 
5444; CD № 551. 
 
Arif Mirzəyev 
40.  Mirzəyev, A. Orqan süitası: İ.S.Baxa ithaf /ifa edir Arif 
Mirzəyev (orqan); Mərasim messası: 20 Yanvar faciəsinə ithaf 
/ifa ed.: A.Abdullayev (vokal), Ə.Vəzirov (kamança), Azərbay-
can Dövlət Filarmonik orkestri; “Nüyyork 2001” op.52 2002-ci 
il: ifa edır Azərbaycan Dövlət kamera orkestri /Arif Mirzəyev.- 
CD № 2829. 
41.  Mirzəyev, A. Fortepiano və kamera musiqisi: Sonata: 
skripka və fortepiano üçün (Leypsiqskaya), op.7 1969 il /ifa ed. 
Nana Yaşvili (skripra), Nina Koqan (f-no); Kvartet: [simli alətlər 
üçün], op. 23, 1978-ci il /ifa ed. Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının kvarteti. Alleqro-Toccata-Praer and epilog /ifa ed. Azər-
baycan Dövlət Filarmoniyasının kvarteti; Prelyudlar: [fortepiano 
üçün], op.2, 1966 il, op.21, 1976 il, № 7-№ 12 /ifa ed. Arkadi 
Sviridov (f-no); Prelyudlar № 13-№ 18 /ifa ed. Fərhad Bədəlbəyli 
(f-no); Caz konsertino: [iki fortepiano üçün] /ifa ed. Arif və İlyas 
Mirzəyevlər; Sarabanda “Prisessa Diana”, op. 47, 1997 il /ifa ed. 
Arif Mirzəyev (orqan); Orqan üçün klassik fuqalar, op.1, 1964 il 
/ifa ed. Arif Mirzəyev (orqan).- СD № 2830. 
 
Elmir Mirzəyev 
42.  Mirzəyev, E. Görüntülər və  əks-səda /Elmir Mirzəyev
ifa ed. SoNar ansambli.- CD № 77. 
 
Vaqif Mustafazadə 
43.  Mustafazadə, V. Caz kompozisiyaları /Vaqif Mustafa-
zadə; ifa ed.: V.Mustafazadə (f-no); T.Kuraşvili (kontrabas); 
V.Boldırev (zərb); E.Mustafazadə (vokal).- Qramvallar № 13495, 
13496; CD № 569. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
12 
44.  Mustafazadə, V. Caz kompozisiyaları /Vaqif Mustafa-
zadə; ifa ed.: V.Mustafazadə (f-no); D.Kaufman (kontrabas); 
A.Dadaşyan (zərb).- Qramval № 6650; CD № 775. 
45.  Mustafazadə, V. Caz kompozisiyaları /Vaqif Mustafa-
zadə; ifa ed.: V.Mustafazadə (f-no); D.Kaufman (kontrabas); 
A.Dadaşyan (zərb). - Qramval № 4233; CD № 517. 
46.  Mustafazadə, V.  Səhər; Neft Daştarı; Tbilisidə görüş; 
Gecə yarısı; J.Kosma. Soyumuş yarpaqlar; Q.Nadiraşvili. Borjom 
parkı /Vaqif Mustafazadə; ifa ed.: V.Mustafazadə (f-no); Q.Nadiraş-
vili (kontrabas); F.Şabsis (zərb).- Qramval № 3262; CD № 1813. 
 
Niyazi 
47.  Niyazi. Rast: [simfonik mugam]; Vətən /söz. S.Rüstəm; 
Konsert valsı; “Xumar oldum”, “Qara qilə” xalq mahnılarının iş-
lənməsi; Arzu /söz. İ.Səfərli; Qaytağı /Niyazi; ifa ed. ÜR Böyük 
simfonik orkestri; Lütfiyar İmanov;  Şövkət  Ələkbərova; Bülbül; 
Azərbaycan dövlət simfonik orkestri.- Qramval № 5479 A; CD 
№ 1990. 
 
Səid Rüstəmov 
48.  Rüstəmov, S. Bilmədin /Səid Rüstəmov; söz. İ.Səfərli; 
ifa ed. Şövkət Ələkbərova.- Qramval № 1631 А (2); СD № 3084. 
49.  Rüstəmov, S. “Durna” musiqili komediyasından parça; 
Azərbaycan: musiqili şəkil; Alagöz (söz. Z.Cabbarzadə); Harda-
san (söz. T.Eyyubov) /ifa ed. Rəhilə Cabbarova; müş. ed. Azər-
baycan Radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri; bədii rəhbər 
S.Rüstəmov /Səid Rüstəmov.- Qramval № 1123 (2); СD № 3147.  
50.  Rüstəmov, S. “Rəisin arvadı” musiqili komediyasından 
parça /ifa ed. Səid Rüstəmovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri 
orkestri.- Qramval № 3158 А; СD № 3094.  
 
Azər Rzayev
 
51.  Rzayev, A. “Hacı Kərimin yay səyahəti” operettasından 
Səftərin ariyası; Çayçının ariyası /Azər Rzayev; ifa ed. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
13
M.Əhmədov; K.Abbasov; S.Ələkbərovun rəhb. altında orkestr.- 
Qramval № 1386; CD № 1792. 
52.  Rzayev, A. Poema /Azər Rzayev; ifa ed. Azərbaycan 
Teleradio Komitəsinin Kamera Orkestri; dirijor Nazim Rzayev.- 
Qramval № 23324; CD № 2041. 
 
Ağabacı Rzayeva 
53.  Rzayeva, A. Ay yaxası güllü qız /Ağabacı Rzayeva; söz. 
Q.Abbaszadə; ifa ed. Rəhilə Cabbarova; müş. ed. Azərbaycan 
radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri; bədii rəhbər S.Rüstəmov.- 
Qramval № 1123 (2); СD № 3147. 
 
Rəşid Şəfəq  
54.  Şəfəq, R.  Ariya,  romans  və mahnılar: Nə gözəlsən ey 
Vətən /söz. S.Mustafa; oxuyur Ş.Ələkbərova; Həyat eşqi /söz. 
R.Heydər; oxuyur F.Kərimova; Ana yurdum Azərbaycan /söz. 
Ə.Ağazadə; oxuyur Elxan Ağazadə; Bir çiçəklə yaz açılar /söz. 
Ş.Əkbərzadə; oxuyur T.Vəlizadə; Bu torpağın qızları /söz. 
Z.Xəlil; oxuyur C.Behbudov; Xan çınarlar /söz. Z.Xəlil; oxuyur 
C.Əliyev; Anama bənzəyən analar /söz. H.Əli; oxuyur F.Kərimo-
va; Arzum gəlir /söz. Gəray Fəzli; oxuyur E.Həsənov və 
T.Vəlizadə; Alma ağacları çiçəklənəndə /söz. B.Vahabzadə; 
oxuyur R.Adıgözəlov; Haradayam mən /söz. İbn Sina; oxuyur 
İ.Mehdiyev; Məhəbbət qocalmaz /söz. S.Rüstəmxanlı; oxuyur 
T.Vəlizadə; Qol vur “Neftçi” /söz. H.Ziya; oxuyur “Sevil” vokal-
instrumental ansamblı; Diləklər qalır /söz. F.Məmmədov; oxuyur 
F.Kərimova; “Ana! Bu kəlmənin vurğunuyam mən” /söz. 
M.Müşfiq; oxuyur R.Qasımov; Azərbaycan müəllimlərinin himni 
/söz. Ə.Ağazadə; oxuyur xor /Rəşid Şəfəq.- CD № 2828. 
55.  Şəfəq, R. Mahnılar: Azərbaycan-Evrovizion /söz. 
A.Ağazadə; ifa ed. Az.TV musiqi kollektivləri və solistləri; Yax-
şıdan yaxşılıq gözləmə /söz. Füzuli; “Ana!, bu kəlmənin vur-
ğunuyam mən”/söz. M.Müşfiq; Suların aynası /söz. Füzuli; ifa ed. 
R.Həşimov; müş. ed. S.Rüstəmov ad. Xalq çalğı alətləri an-
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
14 
samblı; Həyat eşqi /söz. R.Heydər; Xan çinarı /söz. Z.Xəlil; ifa 
ed. B.Aşurbəyli /Rəşid Şəfəq.- CD № 3488. 
 
Ələkbər Tağıyev 
56.  Tağıyev,  Ə.  Qonşu qız /söz. Q.Hüseynzadə; Bənövşə 
/söz. M.Gülgün; Maral /söz. B.Vahabzadə; Bakı gecələri /söz. 
A.Ziyatay;  Şirin arzular /söz. B.Vahabzadə; Göygöl /söz. Q.Hə-
sənzadə /ifa ed.: S.Qədimova (1, 6); F.Kərimova (2); Z.Xanlarova 
(3);  Ş.Ələkbərova (4,5); Q.Məmmədovun,  Ə.Bakıxanovun, 
M.Muradovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblları.- 
Qramval № 741 A; CD № 1762. 
 
İbrahim Topçubaşov 


Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə