Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşuYüklə 0,61 Mb.
səhifə1/11
tarix25.12.2016
ölçüsü0,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Bölmə 1. Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu

1) Azərbaycan Respublikasında bakterioloji xidmətin əsasları nədən ibarətdir?
A) Əhalinin sağlamlığının qorunması tədbirləri sistemindən

B) Xəstələrin profilaktikası üzrə tədbirlər sistemindən

C) İctimai sağlamlıq və səhiyyə haqda elmdən

D) Profilaktik təbabətin sosial problemləri haqda elmdən

E) Təbabətin sosial problemləri haqda elmdən
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.
2) Müasir dövrdə səhiyyənin inkişafının optimal yolu hansıdır?
A) Müalicə müəssisələrinin aksiyalaşdırması

B) Sığortalı təbabət

C) Dövlət büdcəli təbabət

D) Özəl tibbi praktika

E) Büdcəli-sığortalı təbabət
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.
3) Həkim vəzifəsi haqqında olan elm – deontologiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Bütün qeyd olunanlardan

B) Müalicə müəssisələrinin aksiyalaşdırmasından

C) Ən yaxşı müalicəni təşkil etmək və xəstənin sağlamlığı üçün faydalı şərait yaratmaqdan

D) Administrativ, cinayət, intizamlı məsuliyyətdən

E) Cəmiyyət tərəfində mənəvi məsuliyyətdən
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.
4) Həkim etikası və deontologiya əsasına hansı kriteriya daxil deyil?
A) Humanizm

B) Rasionalizm

C) Peşəkarlıq

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Fərdiyyətçilik
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.

Bölmə 2. Ümumi mikrobiologiya

5) Rənglənmənin hansı üsulu ilə kapsulalar аşkar olunur?
A) Romanovski

B) Sil-Nilsen

C) Ojeşko

D) Qram


E) Buri-Qins
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология», 1983г.
6) Bakteriyaların hərəkətliliyi nə ilə təmin olunur?
A) Qamçıların fırlanması ilə

B) Sitoplazmatik membran ilə

C) Kapsula ilə

D) Hüceyrə divarının yığılması ilə

E) Fimbriyalarla
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
7) Spor əmələgətirmə zamanı sintez olunan dipikalino turşusu harada toplanır?

A) Sporaların qişasında

B) Nukleotiddə

C) Vegetativ hüceyrələrdə

D) Sporların protoplastında

E) Membranada


Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
8) Hansı şərt spor əmələgətirmə üçün əlverişlidir?
A) Hüceyrə divarının yığılması

B) Mühitdə qidalı maddələrin çatışmaması

C) İşığın artıq təsiri

D) Glükozanın qidalı mühitə əlavə edilməsi

E) Hüceyrədə qidalı maddələrin yığılması
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
9) Volyutin dənələri hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?
A) İşığın artıq təsirindən müdafiəni

B) Katalitik funksiyaların yerinə yetirilməsini

C) Antibiotik təsirə malikdirlər

D) İnfraqırmızı şüaların təsirindən müdafiəni

E) Qidalı maddələrin toplanmasını
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
10) Fimbriyalar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?
A) Qidalı maddələrin yığılmasını

B) Bakteriofaqların adsorbsiyasını

C) İnsan və heyvan hüceyrələrinə bakteriyaların yapışmasını

D) Katalitik funksiyaların yerinə yetirilməsini

E) Mübadilə zamanı əmələ gələn maddələrin toplanmasını
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
11) Aşağıdakılardan hansılar sitoplazmatik membranın əsas funksiyalarına aiddir?

A) Orqanellalar və sitoplazma arasında mübadilənin tənzimlənməsi

B) İnfraqırmızı şüaların təsirindən müdafiə

C) Sporların əmələgəlməsində, hüceyrə divarlarının komponentlərinin sintezində iştirak etməsi

D) Fermentlərin əmələ gəlməsi

E) İnsan və heyvan hüceyrələrinə bakteriyaların yapışması


Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
12) Cinsi xovlar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?
A) Katalitik funksiyaların yerinə yetirilməsi

B) Bakteriyaların konyuqasiyası zamanı bir hüceyrədən digər hüceyrəyə genetik materialın ötürülməsi

C) Faqositozdan müdafiəni

D) Hüceyrə divarının yığılmasını

E) Mübadilə zamanı əmələ gələn maddələrin yığılmasını
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
13) Sporların əmələ gəlməsi zamanı hansı fizioloji proseslər baş verir?
A) Dipikalino turşusunun toplanılması

B) Fermentativ proseslərin aktivləşməsi

C) Enerji və biosintetik proseslərin aktivləşməsi

D) Suyun miqdarının artması

E) Metabolitlərin və ionların daşınmasının tənzimlənməsi
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
14) Bakteriyaların sporları hansı və neçə tipə bölünür?
A) 1(endosporlar)

B) 4 (endo, ekzo, artro, xlamidiosporlar)

C) 2(endo, artrosporlar)

D) Bölünmürlər

E) 3 (endo, artro, xlamidiosporlar)
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
15) Qram-mənfi bakteriyaların hüceyrə divarının əsas struktur elementləri hansıdır?
A) Proteinlər

B) Peptidoqlikan, lipopolisaxaridlər

C) Lipidlər

D) Qlükoza

E) Teyxo turşuları
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
16) Qram-müsbət bakteriyaların hüceyrə divarının əsas struktur elementləri hansıdır?
A) Peptidoqlikan, teyxo turşuları

B) Qlükoza

C) Saxaridlər

D) Lipidlər

E) Proteinlər
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
17) Qram-müsbət bakteriyaların hüceyrə divarına xas olmayan əlamət hansıdır?
A) Çoxqatlı lipopolisaxaridlər

B) Teyxo turşuları

C) Çoxqatlı murein kisəsi

D) Birqatlı murein kisəsi

E) Çoxqatlı peptidoqlikan
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
18) Qram-mənfi bakteriyaların hüceyrə divarına nə xas deyil?
A) Çoxqatlı lipopolisaxaridlər

B) Çoxqatlı peptidoqlikan

C) Teyxoy turşuları

D) Birqatlı murein kisəsi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
19) Bakterial hüceyrənin hansı xarici strukturları əsasdır?
A) Hüceyrə divarı, sitoplazmatik membran

B) Fimbriyalar

C) Qamçılar

D) Qamçılar, fimbriyalar, kapsula

E) Kapsula
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
20) Bakterial hüceyrənin əsas daxili strukturları hansılardır?
A) Volyutin dənələri, kapsula

B) Sitoplazma, nukleoid

C) Qamçılar

D) Kapsula

E) Sporlar
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
21) Bakterial hüceyrənin nukleoidini nə xarakterizə edir?
A) Mitoz

B) Xromosomların olması

C) Membrananın olmaması

D) Yalnız DNT-nin olması

E) Yalnız RNT-nin olması
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
22) Bakterial hüceyrələrin ribosomları hansı proseslərdə iştirak etmirlər?
A) Sporların əmələ gəlməsində

B) Polisomların əmələ gəlməsində

C) Zülalın sintezində

D) Dezoksiribonuklein turşusunun replikasiyasında

E) Metabolizm proseslərində
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
23) Zülalın sintezində transkripsiya rolunu hansı maddə yerinə yetirir?
A) Nəqliyyat ribonuklein turşuları (N-RNT)

B) Kiçik ribonuklein turşuları (K-RNT)

C) Ribosomal ribonuklein turşuları (R-RNT)

D) Dezoksiribonuklein turşuları ( DNT)

E) İnformasion ribonuklein turşuları (İ-RNT)
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
24) Aşağıdakı birləşmələrdən hansı RNT və DNT-nın arasındaki fərqə təsir göstərmir?
A) Morfologiya

B) Fosfat qrupu

C) Pentozlar

D) Azot əsasları

E) Spesifik zülallar
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
25) Sitoplazmatik membranın törəməsi olan bakteriyaların mezosomları hansı prosesdə iştirak etmirlər?
A) Sporların əmələ gəlməsi

B) Hüceyrə divarının sintezi

C) Hüceyrələrin bölünməsi

D) Fermentlərin və toksinlərin əmələ gəlməsi

E) Metabolizm
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
26) Sitoplazmatik membranın əsas funksiyalarına hansı aid deyil?
A) Metabolitlərin və ionların daşınmasının tənzimlənməsi

B) Sporların əmələgəlməsində iştiraki

C) Orqanellalar və sitoplazma arasında mübadilənin tənzimlənməsi

D) Hüceyrə divarının komponentlərin sintezində iştiraki

E) Fermentlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
27) Bakteriyaların mezosomları hansı proseslərdə iştirak etmirlər?
A) Energetik metabolizm

B) Spor əmələgəlməsi

C) Hüceyrə divarının materiallarının sintezi

D) Hüceyrələrin bölünməsi

E) Fermentlərin və toksinlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
28) Aşağıdakılardan hansı nuklein turşularının əsas komponentlərinə aid deyil?
A) Fosfat qrupu

B) Azot əsasları

C) Hec biri

D) Pentozalar

E) Histonlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
29) Zülalın sintezi zamanı transkripsiya rolunu aşağıdakılardan hansı yerinə yetirir?
A) Ribosomal ribonuklein turşusu (R-RNT)

B) Nəqliyyat ribonuklein turşusu (N-RNT)

C) Dezoksiribonuklein turşusu

D) Ribonuklein turşusu

E) İnformasion ribonuklein turşusu (İ-RNT)
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
30) Vərəmin mikobakteriyaları hansı üsulla rənglənirlər?
A) Romanovski

B) Gimza


C) Sil-Nilsen

D) Ojeşko

E) Qram
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
31) Mikrobların spor olmayan formalarının sterilizasiyası- pasterizasiya rejimi hansıdır?
A) 70 dərəcədə 10 dəqiqə.

B) 80 dərəcədə 5 dəqiqə.

C) 90 dərəcədə 30 dəqiqə

D) 65-70 dərəcədə 1saat.

E) 90 dərəcədə 3 saniyə
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
32) Sterilizasiya üsulu ilə nəyi məhv edirlər?
A) Yalnız sporları

B) Yalnız qeyri-patogen mikroorqanizmləri

C) Yalnız şərti patogen mikroorqanizmləri

D) Yalnız patogen mikroorqanizmləri

E) Bütün mikroorqanizmləri
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
33) Sterilizasiyanın kimyəvi metodunda aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Buxar sterilizatorları

B) Kimyəvi maddələrin məhlulları

C) Paster sobası

D) Qaz sterilizatorları

E) Kox aparatı
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
34) Axar hava sterilizasiyası zamanı hansı aparat istifadə edilir?
A) Kox aparatı

B) Sterilizator

C) Avtoklav

D) Paster sobasında

E) Bütün qeyd olunan aparatlar
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
35) Axar hava sterilizasiyası ilə hansı material sterilizasiya olunur?
A) Spor olan material

B) Zülal, zərdab, antibiotiklər

C) Tibbi ləvazimatlar

D) Karbohidratlar, süd, jelatin sidik cövhəri

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
36) Tibbi ləvazimatların sterilizasiyası hansı tədbirlərdən sonra aparılır?
A) Yuyulandan, silinəndən sonra

B) Kimyəvi maddələrdən yuyulandan sonra

C) Yuyulandan, silinəndən və kağıza büküləndən sonra

D) Su ilə yaxaladıqdan sonra

E) Avtoklavlaşdırmadan sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
37) DNT-nin tərkibinə hansı maddələr daxildir?
A) Dezoksiriboza

B) Riboza, azot əsaslarının analoqları

C) Dezoksiriboza, pentozalar

D) Pentozalar

E) Dezoksiriboza, azot əsaslarının analoqları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
38) RNT-nin tərkibinə hansılar daxildir?
A) Dezoksiriboza,pentozlar

B) Riboza, azot əsaslarının analoqları

C) Pentozalar

D) Dezoksiriboza

E) Dezoksiriboza,azot əsaslarının analoqları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
39) Mendel qanunlarına əsasən nişanələrin irsiliyinə iki anlayış daxildir:genotipik və fenotipik.Fenotipik anlayışa hansılar daxildir?
A) Genotipin və mühitin qarşılıqlı təsiri

B) Bütün qeyd olunanlar

C) Xarici nişanələrinin və genotipin cəmi

D) Orqanizmin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində orqanizmin xarici nişanələrinin aşkar olunması

E) Xarici nişanələrinin cəmi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
40) Mutasiyaların mexanizmini hansı göstəriciyə görə təsnif etmirlər?
A) Heç bir göstəriciyə görə

B) İstiqamətinə görə

C) Fenotipik nəticələrinə görə

D) Əmələ gəlməsinə görə

E) Mutasiya olunmuş qenlərin sayina görə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
41) Genetik mutasiyalar hansı hallarda əmələ gəlmir?

A) Cüt əsasların ayrılması zamanı

B) Ttranspozonların yerdəyişməsi zamanı

C) Əsasların əlavə edilməsi zamanı

D) Heç bir proses baş vermədikdə

E) Cüt əsasların ayrılması və dəyişməsı zamanı


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
42) Bakteriofaqların nukleokapsidinin 5 morfoloji tiplərindən hansı tip həm RNT həm də DNT-təpkiblidir?
A) 5-ci tip

B) 3-cü tip

C) 4-cü tip

D) 1-ci tip

E) 2-ci tip
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
43) Kimyəvi quruluşuna görə bakteriofaqların virionları nədən ibarət deyil?
A) Neytral yağlardan

B) Karbohidratlardan

C) Nuklein turşularından

D) Yağ turşularıdan

E) Zülallardan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
44) Faqın dəyişməsi zamanı nə baş vermir?
A) Defekt zərrəciklər əmələ gəlir

B) Litik təsirin spektri dəyişir

C) DNT-tərkibli faqlar RNT-tərkibli faqlara keçir

D) Orta faqlar virulent faqlara dəyişir

E) Neqativ koloniyaların morfoloqiyası dəyişir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
45) Bakteriyafaqların ayrılması üçün bir neçə üsuldan hansı ən dəqiqdir?
A) Sil-Nilsen üsulu

B) Zənqinləşmə üsulu

C) Qram üsulu

D) Appelman üsulu

E) Aqar qatlar üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
46) Praktiki cəhətdən bakteriofaqlar hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Orqanellalar və sitoplazma arasında olan mübadiləyə nəzarət üçün

B) Bakteriyaların morfologiyasını təyin etmək məqsədi ilə

C) Diaqnostika,müalicə, profilaktika

D) Bakteriyaların serodiaqnostikası üçün

E) Ultra-bənövşəyi şüaların təsirindən müdafiə üçün
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
47) Adsorbsiya prosesinə təsir göstərməyən amillər hansıdır?
A) Hərarət

B) Ultra bənövşəyi şüalar

C) Kofaktorlar

D) Duzların tərkibi

E) PH
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
48) Bakteriyaların taksonomik təsnifatında bir sıra bakteriyalarda hansı əlamətin təyini mütləq deyil?
A) Spor əmələgətirmə qabiliyyəti

B) Morfoloqiya

C) Biokimya

D) Hüceyrə divarının strukturu

E) DNT-nin strukturu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
49) Bakteriyaların taksonomiyasının əsası nədir?

A) Mikroorqanizmlərin əlamətlərinin məcmuəsinin bənzərliyində

B) Mikroorqanizmlərin əsas əlamətlərinin mininumunun bənzərliyində

C) Öyrənilən mikroorqanizmlərin mümkün qədər çox olan əlamətlərinin uyğunluğu uçotu

D) DNT-nin əsasında olan əlamətlərinin bənzərliyində

E) Mikroorqanizmlərin əlamətlərinin geniş sahəsinin bənzərliyində


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
50) Mikroorqanizmlərin rənqlənməsi üçün hansı üsul ən çox istifadə olunur?
A) Qram

B) Gins


C) Buri

D) Sil-Nilsen

E) Romanovski
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
51) Mikroorqanizmlərin rənglənməsi üçün ən çox hansı boyalardan istifadə olunur?.
A) Metilviolet

B) Tuş, fuksin

C) Vezuvin, xrizoidin

D) Vezuvin

E) Gensianviolet, fuksin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
52) Tibbi bakteriologiyada lyumisent mikroskopiyanın əsas üsulu hansıdır?
A) Komplementin birləşmə reaksiyası

B) İmmunofluoresensiyanın düz reaksiyası

C) Düz flüoroxromlama

D) İmmunofluoresensiyanın dolayı reaksiyası

E) Koloniyaların spontan fluoresensiyanın təyini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
53) Mikroorqanizmlərin aşkarı üçün hansı qidalı mühitlər istifadə olunur?
A) Pepton suyu,mürəkkəb

B) Elektiv, zənginləşdirici mühitlər

C) Ət pepton bulyonu, şəkərli bulyonlar

D) Mürəkkəb

E) Adi, şəkərli mühitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
54) Qidalı mühitlərin sterilizasiya üsullardan ən geniş yayılan üsul hansıdır?
A) Qaynadılma

B) Filtrasiya

C) Avtoklavlaşdırma

D) Quru istilik

E) Paster sobası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
55) Praktiki laboratoriyalarda heyvanların yoluxdurulması zamanı daha geniş istifadə olunan üsullar hansılardır ?
A) Peroral, dərialtı

B) Damardaxili

C) Dərialtı, dəriüstü

D) Qarındaxili, dərialtı

E) Damardaxili, peroral
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
56) Mikroorqanizmlərin aşkarı üçün aşağıdakılardan hansılar ən vacib sayılır?
A) Mühitin aerasiyasının müəyyən dərəcəsinin təmini

B) Böyümə faktorlarının kifayət miqdarı

C) Mühitin oksidləşmə-reduksiya potensialının təyini

D) Yalnız hərarət rejimi

E) Hərarət rejimi, müəyyən pH
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
57) Patogen bakteriyaların arasında ən geniş yayılanlar hansılardır?

A) Obliqat anaeroblar

B) Fakultativ anaeroblar

C) Obliqat aeroblar

D) Oksigenə həssas olanlar

E) Turşuyadavamlılar


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
58) Kultivasiya temperaturuna görə patogen bakteriyalar hansı qruplara bölünür ?

A) Psixrofillər

B) Heç birinə

C) Mezofillər

D) Termofillər

E) Bütün qruplara


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
59) Antibiotiklərin qəbul edilmiş təsnifatı nəyə əsaslanır?
A) Antibakterial təsirinin spektrinə

B) Təsir mexanizminə

C) Qanda antibiotiklərin konsentrasiyasına

D) Bütün qeyd olunanlara

E) Antibiotiklərin kimyəvi strukturasına
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
60) Bakteriyaların hüceyrə divarının sintezinin inqibitorları kimi hansı antibiotiklər sayılır?
A) Xinolonlar

B) Penisillinlər

C) Aminoqlikozidlər

D) Sulfanilamidlər

E) Polimiksinlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
61) Praktiki laboratoriyalarda antibiotiklərə qarşı mikroorqanizmlərin həssaslığının təyini üçün ən geniş istifadə olunan hansı üsuldur?
A) Bərk qidalı mühitdə serialı durulaşma üsulu

B) Tezləşdirilmiş üsul

C) Disklər vasitəsilə aqarda diffuziya üsulu

D) Qanla tezləşdirilmiş üsul

E) Duru qidalı mühitdə serialı durulaşma üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
62) Aqarda diffuziya üsulu ilə antibiotiklərə qarşı streptokokkların həssaslığının təyini

hansı mühitdə aparılır?
A) Saburo mühitində

B) Bütün qeyd olunmuş mühitlərdə

C) Hemokulturaların ayrılması və streptokokkların kultivasiyası üçün qidalı mühit

D) “Şokolad” aqarında

E) Adi qidalı mühitlərdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
63) Sporlar hansı üsulla rənglənir?
A) Qram

B) Ojeşko

C) Qins

D) RomanovskiE) Sil-Nilsen
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
64) Vezuvin hansı boyalara aiddir?
A) Qırmızı

B) Sarı


C) Bənövşəyi

D) Qara


E) Göy
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
65) Odluğun üstündə olan fiksasiya hansı növlərə aiddir?
A) Kimyəvi

B) Fiksasiyanın heç bir növünə aid deyil

C) Fiziki

D) Bütün qeyd olunanlara

E) Bioloji
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
66) Yaxmalar-izlər hansı materialdan hazırlanır?
A) Qandan

B) Sidikdən

C) Bəlğəmdən

D) Ərzaqlardan

E) Nəcisdən
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
67) Nikiforov qarışığında olan fiksasiya hansı növə aiddir?
A) Heç birinə

B) Bioloji

C) Bütün qeyd olunan növlərə

D) Kimyavi

E) Fiziki
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
68) Qram-müsbət bakteriyalar yaxmalarda hansı rəngdə görünür?
A) Qırmızı

B) Göy


C) Qara

D) Sarı


E) Yaşıl
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
69) Yaxmalarda olan kapsulalar hansı üsulla rənglənir?
A) Ojeşko

B) Buri-Qins

C) Qram

D) Sil-NilsenE) Romanovski
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
70) Mikroorqanizmlərin fiksasiyası nə üçün lazımdır?
A) Biovarın təyini üçün

B) Kultural xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün

C) Kulturaların zərərsizləşmşsi üçün

D) Kulturanın antigen xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün

E) Bakteriofaqların öyrənilməsi üçün
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
71) Mikroorqanizmlər üçün ən optimal pH hansıdır?
A) 7,8 – 8,0

B) 9,1-10

C) 7,2 – 7,4

D) 8,1-9,0

E) 6,8 – 7,8
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
72) Mikroorqanizmlərin yanaşı yaşamağının növlərindən hansı hər biri üçün əlverişlidir?
A) Mutualizm

B) Endosimbioz

C) Ekzosimbioz

D) Antoqonistik simbioz

E) Kommensalizm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
73) Bakteriyaların hüceyrə divarının aşağıdakı strukturlarından hansı bakteriyaların hüceyrə səthinə birləşməsinə imkan yaradır?
A) Qamçılar

B) Sporlar

C) Kapsulalar

D) Mezosomlar

E) Xov
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
74) Sadə qidalı mühitlər nə üçün istifadə olunur?
A) Bakteriyaların müəyyən qruplarının toplanması üçün

B) Patoqen bakteriyaların məhv olmasının qabağını almaq üçün

C) Saprofitlərin atrmasını dayandırmaq üçün

D) Materialın ilkin əkməsi üçün

E) Bakteriyaların ayrı-ayrı növlərin öyrənilməsi və indikasiyası üçün
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə