Microsoft Word Raxmatullayeva Mushtariy 2Yüklə 94,16 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix18.06.2023
ölçüsü94,16 Kb.
#132210
  1   2
4523-Текст статьи-11135-1-10-20211227 O‘QUVCHI SHAXSINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY 
YO‘NALISHLARI. 
II-kurs magistri Raxmatullayeva Mushtariy Pardaboy qizi. Jizzax Davlat 
pedagogika instituti. 
 
 
 
Annotasiya. Ushbu maqolada o‘quvchi shaxsini rivojlantirishning 
asosiy yo‘nalishlari, 
individ va shaxs haqida tushuncha masalalari yoritilgan

Shaxsning rivojlanishi esa barcha tug'ma va hosil qilingan xususiyatlar: 
organizmning anatomik tuzilishi va boshqa faktorlarga bog’liqligi keltirib o’tilgan
Tayanch iboralar: shaxs tushunchasi, individ, inson, ruh, aql, bosh 
miya, rivojlanish, salomatlik, ta'lim-tarbiya, shaxsning rivojlanishi, shaxsni 
rivojlantiruvchi omillar, ta'lim-tarbiya, biologik, ijtimoiy omillar, irsiyat, muhit, 
oila muhiti, ijtimoiy muhit, mahalla, maktab, tarbiya, shaxsning kamol topishida 
tarbiya va faoliyatning bog'liqligi, go'daklik davri, yangi davr, maktabgacha tarbiya 
yoshi, kichik maktab yoshi, O'smirlik davri, o'spirinlik davri, jismoniy va ruhiy 
kamolot, barkamol shaxs. 
Shaxs - tarbiya obyekti va subyekti sifatida. Shaxsni shakllantiruvchi asosiy 
omillari. 
Dunyoga kelgan go'dak ma'lum yoshga qadar individ hisobla-nadi. 
«Individ» lotincha «individium» so'zidan kelib chiqqan boiib, «bo'linmas», 
«alohida», «yagona» ma'nolarini anglatadi. Individ bio-logik turga kiruvchi alohida 
tirik mavjudotdir. Shaxsning shakllanishidaharakato'zigaxos omil sanaladi. Go'dak 
(chaqaloq) ham turli harakatlarni bajaradi. Biroq, bu harakatlar keyin-chalik 
reflekslar boiib, ongli ravishda emas, balki shartsiz va shartli qo'zg'atuvchilarga 
javob tarzida yuz beradi. Go'dakda nutqning hosil bo'lishi, shuningdek, lining 
tomonidan tashkil etilayotgan harakatlar ongli ravishda sodir bo'la boshlashi va 
albatta, ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi ishtirokining ro'y berishi shaxs 
shakllanishining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Shaxs deganda, muayyan 
jamiyatning a'zosi tushuniladi. Odam (inson individi) shaxsga aylanmog'i uchun 
ruhiy jihatdan taraqqiy etgan, o'z xususiyati va sifatlari bilan farq qilishi lozim. 
Ruhiy jarayonlar va bola ruhiyatidagi o’zgarishlar, chunonchi, diqqat va xotira 
darajasi, tafakkur xususiyatlari, so'z boyligi hamda nutqning rivojlanganlik darajasi 
va boshqa ruhiy rivojlanishga taalluqlidir. Shaxs rivojlanishida, u yoki bu faoliyat 
turlari (o’yin, o’qish, mehnat va boshqalar)ning turli yoshdagi faoliyat mazmuni 
(maq-sadga yo'naltirilganlik, harakatning ongli, rejali bo'lishi, ularning 
samaradorligi va h.k) 
Shaxs — kadrlar tayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekti, ta'lim 
sohasidagi xizmatlarning iste'molchisi va ularni amalga oshi-ruvchisi. Demak, 
shaxs - ijtimoiy munosabatlar mahsuli bo'lib, ongli faoliyat bilan shug'ullanuvchi 
ijtimoiy mavjudot sifatida jamiyatda o'z o'rni bor. Shaxsning rivojlanishi esa 
barcha tug'ma va hosil qilin-gan xususiyatlar: organizmning anatomik tuzilishi, 
faoliyat va xatti-harakatlarning miqdoriy va sifat o'zgarishi jarayonidir. Shaxsning 
shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagi shaklda aks ettirilgan.


Irsiyat - bu ota qoni yoki ajdodlariga xos bo'lgan biologik xusu-siyat va 
o'xshashliklarning nasl (bola)ga o'tish jarayoni. Nasldan naslga o'tadigan 
xususiyatlarga quyidagilar kiradi: anatomik-fiziologik tuzilish (misol uchun yuz 
tuzilishi), organlar holati, qaddi-qomat, asab tuzilishi xususiyatlari, teri, soch 
hamda ko'zlarning rangi. Shuningdek, nutq, tafakkur, ixtiyoriy harakat va amailar, 
vertikal holatda yurish, mehnat, ijod qilish qobiliyati va boshqa iste'dod alomatlari 
ham nasldan naslga o'tadi. Iste'dod alomatlari umumiy xususiyat kasb etadi
muayyan mehnat va ijod turiga yo'naltirilgan ernas. Iste'dod alomatlari muayyan 
faoliyatga moyilligini aks ettirdi, xolos. Layoqat go'yo «mudroq» holatda bo'lib, 
uning «uyg'onishi» — rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishini talab qiladi. 
Shaxs muayyan ijtimoiy jamiyat mahsulidir. Bu jamiyatning ma'naviy qiyofasi, 
unda tashkil etilayotgan munosabatlar mazmuni hamda darajasiga bog'liq. 
Muhit - bu shaxsning shakllanishiga ta'sir etuvchi tashqi voqea-hodisalar 
majmuyi. «Muhit» tushunchasi o'ziga geografik-hududiy, ijtimoiy va mikromuhit 
(oila) xususiyatlarini ifoda etadi. Mikromuhit o'zida qisman ijtimoiy muhit 
qiyofasini aks ettiradi. Ayni chog'da nisbatan mustaqillikka ega. Mikromuhit, bu 
ijtimoiy muhitning bir qismi bo'lib, oila, maktab, do'stlar, tengqurlar, kishilar va 
shu kabilarni o'z ichiga oladi 
Oila muhiti - mikromuhit ham o'ziga xos muhim tarbiyaviy ta'sirga ega. Shu 
bois mustaqillikka erishilgandan so'ng, o'tgan davr mobaynida oila muhitining 
shaxs kamolotida tutgan o'rni va ahamiyati masalalari chuqur tahlil etilmoqda. Shu 
maqsadda tashkil etilgan «Oila» ilmiy markazi oilaning bu boradagi 
imkoniyatlarini ochib berish borasida samarali faoliyat olib bormoqda. Mavjud 
ijtimoiy muhit insonning o'sib borayotgan ongiga ta'sir etadi. Ijtimoiy tuzim 
darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning shaxsga nisbatan ongli ta'siri ham 
shunchalik yuqori boiadi.
 
Psixologik fanda "shaxs" toifasi asosiy tushunchalar sonini anglatadi. Ammo 
"shaxs" tushunchasi sof psixologik emas va barcha ijtimoiy fanlar, shu jumladan 
falsafa, sotsiologiya, pedagogika va boshqalar tomonidan o'rganiladi. Ko'pincha, 
inson ijtimoiy rivojlanish jarayonida o'zi tomonidan olingan ijtimoiy va hayotiy 
fazilatlar yig'indisidagi shaxs sifatida tushuniladi. Ko'pincha, "shaxsiyat" 
tushunchasining mazmuni insonning barqaror xususiyatlarini o'z ichiga oladi, ular 
boshqa odamlarga nisbatan muhim bo'lgan harakatlarni belgilaydi. 
Shunday qilib, shaxsiyat - bu ijtimoiy munosabatlar va munosabatlarda namoyon 
bo'ladigan, uning axloqiy xatti-harakatlarini belgilovchi va o'zi va boshqalar uchun 
zarur bo'lgan barqaror ijtimoiy aniqlangan psixologik xususiyatlari tizimida qabul 
qilingan o'ziga xos shaxs. 
Shaxs sifatida dunyoga kelganda, inson ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar 
tizimiga qo'shiladi, natijada u alohida ijtimoiy fazilatga ega bo'ladi - u 
aylanadi shaxsiyat. Buning sababi, jamoat munosabatlari tizimiga kirgan odam 
shunday harakat qiladi mavzu - faoliyat jarayonida shakllanadigan va 
rivojlanadigan ong tashuvchisi. 
Shaxs - bu ijtimoiy sharoitda inson ruhiyatining rivojlanishining mahsulidir. 
Ijtimoiy va aqliy rivojlanishning ma'lum bir darajasida inson shaxsga aylanadi. 


Shaxs - bu umuman insonning o'ziga xos xususiyati, u barcha faoliyat turlarida 
o'zini namoyon qiladi. Shuning uchun A.N. Leontyevning ta'kidlashicha, inson 
psixikasini tahlil qilish uchun faoliyatga asoslangan yondashuv ham shaxsiy 
yondashuvdir. Va aksincha, shaxsiy yondashuv - bu ayni paytda faoliyatga 
yondashuv. Shu bilan birga, shaxs shaxsni faqat bir tomondan tavsiflaydi: uning 
ijtimoiy munosabatlardagi ishtiroki, faoliyat, xatti-harakatlarning etakchi sabablari 
bilan belgilanadigan yo'nalishi. Shaxsning yo'nalishi ijtimoiy yoki xudbin bo'lishi 
mumkin. Ba'zi hollarda jamoat va shaxsiy manfaatlar bir-biriga to'g'ri kelishi 
mumkin, boshqalarida - xudbinlik boshqa odamlar, umuman jamiyat uchun zarar 
etkazishi mumkin. 
Bunga asoslanib, mumkin shaxsning ijobiy va salbiy rivojlanishi haqida 
gapiring. Ijobiy shaxsiyatni rivojlanish darajasi aniqlanadi insonning boshqa 
odamlar, atrof-muhit, faoliyati uchun, o'zi uchun javobgarlik darajasi. Inson 
tomonidan qabul qilingan va uning aqliy hayotining ichki rejasiga o'tkaziladigan 
axloqiy me'yorlar deyilgan tuyg'ular yordamida boshqariladi burch hissi, vijdon, 
uyat. Halol so'z, sharaf kodi, insonning qadr-qimmati kabi tushunchalar shaxsiyat 
va axloq bilan ham bog'liqdir. Shaxsning salbiy rivojlanishi bilan, odam jamiyatda 
qabul qilingan narsalarga zid bo'lgan normalarga e'tibor qaratadi . Axloqsiz 
qoidalarga asoslangan xatti-harakatlar boshqa odamlarga zarar etkazadi; bu 
holatlarda ular odamning mas'uliyatsiz munosabati haqida gapirishadi. Biroq, 
qabul qilingan me'yorlardan og'ish har doim ham shaxsning salbiy rivojlanishini 
anglatmaydi. Aksincha, bu ko'pincha odamning boshqa odamlarga nisbatan yuqori 
darajada javobgarligini ko'rsatadi. 
Boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. 
Yosh o'quvchining shaxsiy fazilatlarini psixologik va pedagogik muammo sifatida 
shakllantirish. Nazariy qism bo'yicha xulosalar 
Maktabga qabul qilinishi bilan bola ko'plab shaxsiy xususiyatlarni 
shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Avvalo, bu o'ziga xos shaxsiy 
xususiyatlar majmuasi haqida gapirish kerak muvaffaqiyat motivatsiyasi. 
Ma'lumki, maktabgacha yoshda bu motivni shakllantirish uchun zarur shart-
sharoitlar allaqachon shakllana boshlagan. Biroq, muvaffaqiyatga erishish 
(muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik) motivatsiyasining shaxsiy belgisi sifatida 
yakuniy shakllanish va birlashish boshlang'ich maktab yoshida ro'y beradi. Ushbu 
motivatsiyani amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan kompleksga qaysi xususiyatlar 
kiradi? 
Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan 
cheksiz kattalarga ishonishasosan o'qituvchilar, bo'ysunish va ularga taqlid qilish. 
Bu shunchalik ko'p ifodalanadiki, yosh talaba o'zini tavsiflab, kattalarning u haqda 
aytganlarini takrorlaydi. 
Voyaga etganlarni baholash bevosita ta'sir qiladi o'z-o'zini hurmat 
qilishyigitlar. Yosh o'quvchilarda, maktabgacha yoshdagi bolalardan farqli 
o'laroq, o'zini o'zi qadrlash farq qiladi va etarli, haddan tashqari oshirib 
yuborilgan, kam baholanishi mumkin. Kattalar buni e'tiborga olishlari va 
boshlang'ich 
maktab 
yoshidagi 
bolalarning 
qobiliyatlari, fazilatlari, 
muvaffaqiyatlari va kamchiliklari haqidagi xulosalarida ehtiyot bo'lishlari kerak. 


Ikkinchidan kabi xususiyatni ta'kidlash kerak muvaffaqiyatga erishish uchun 
harakatni ongli ravishda belgilash va xatti-harakatlarni ixtiyoriy tartibga solish, bu 
bolaga erishishga imkon beradi. Bu shuni ko'rsatadiki, bola allaqachon 
maqsadlarning faoliyat motivlariga bo'ysunishini shakllantirgan. Shunday qilib, 
biror narsaga qiziqqan bolalarni bu mashg'ulot bir necha soatlab olib ketishi 
mumkin. 
Muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya (muvaffaqiyatsizlikka yo'l 
qo'ymaslik) o'z-o'zini hurmat qilish (yuqorida aytib o'tilganidek) va individual 
intilishlar darajasi bilan bevosita bog'liq. Ushbu munosabatni quyidagicha kuzatish 
mumkin. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, muvaffaqiyatga erishish 
uchun kuchli motivatsiyaga ega bo'lgan va muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik 
uchun past motivatsiyaga ega bo'lgan shaxslar etarli darajada o'zini yuqori 
baholaydilar, shuningdek da'volarning yuqori darajasi. Shu sababli, bolalarda 
muvaffaqiyatga erishish uchun motivni ishlab chiqish jarayonida o'z-o'zini hurmat 
qilish va da'volar darajasiga e'tibor berish kerak. 
Bolaning da'volar darajasi har qanday faoliyatdagi muvaffaqiyatga emas, 
balki tengdoshlari bilan shaxslararo munosabatlar tizimida u egallagan mavqega 
bog'liq. Tengdoshlar orasida obro'ga ega bo'lgan bolalar o'zlarini munosib 
baholashlari va da'volar darajasiga ega. 
Va nihoyat uchinchi mulk yutuq motivatsiyasining xususiyatlari to'plami bu 
ularning qobiliyatlari va imkoniyatlarini anglashdir, boshqasini farqlash va shu 
asosda o'z muvaffaqiyatlariga ishonchni mustahkamlash. 
Yana bir muhim nuqta (qobiliyatlarning etishmasligi haqida xabardor 
bo'lgan taqdirda), qobiliyatning etishmasligi kuchni ko'paytirish orqali qoplanishi 
mumkinligi va aksincha. 
Shunday 
qilib, 
boshlang'ich 
maktab 
yoshi 
bu 
muhim 
shaxsiy 
xususiyatlarning paydo bo'lishi va birlashishi davri bo'lib, u barqaror bo'lib, turli 
xil harakatlardagi bolaning muvaffaqiyatini, ya'ni muvaffaqiyatga erishish uchun 
motivatsiyani (muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik) belgilaydi. (Nemov, 172-174-
betlar). 
Muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya yana ikkita shaxsiy fazilatlarni 
rivojlantiradi: qattiq mehnat va mustaqillik. 
Mehnatsevarlik
Etarli 
kuch 
sarflanganda 
va 
bola 
bu 
uchun 
rag'batlantirilganda, qayta-qayta takrorlangan yutuqlar natijasida paydo bo'ladi. 
Mehnatsevarlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganki, dastlab 
ta'lim faoliyati u uchun juda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu 
munosabat bilan, kattalar tomoni muhim rol o'ynaydi, bolani muvaffaqiyat uchun 
mukofotlashning oqilona tizimi. Bu oson erishgan yutuqlarga emas, balki qiyin va 
amalga oshirilgan sa'y-harakatlar bilan aniqlangan yutuqlarga qaratilishi kerak. 
Voyaga etganlar, bolaning boshida unchalik sezilmaydigan bo'lsa ham, ularning 
muvaffaqiyatlariga bo'lgan ishonchini qo'llab-quvvatlashlari kerak. Bu o'z-o'zini 
hurmat qilish va da'volar darajasiga ta'sir qiladi. 
Mehnatsevarlikni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yana bir shart - 
bu mehnatdan qoniqish. Ya'ni, muvaffaqiyat uchun mukofotlar bolada ijobiy his-
tuyg'ularni uyg'otishi kerak. 


Mustaqillik. Yosh maktab yoshi bu shaxsiyat sifatini shakllantirishda 
burilish nuqtasidir. Bolada bu fazilatni tarbiyalashda "oltin o'rtacha" qoidaga amal 
qilish juda muhim, chunki kattalar tomonidan haddan tashqari qaramlik bolaning 
qaramligiga va mustaqillikka olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, 
avtonomiyaga va mustaqillikka erta urg'u berish itoatsizlik va maxfiylikni keltirib 
chiqarishi mumkin. 

Yüklə 94,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin