Mattanin nəql etd y müJDƏ g r ş «Mattanın nəql etdiyi Müjdə»Yüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix19.06.2017
ölçüsü0,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

MATTANIN  

NƏQL ETD Y  MÜJDƏ  

G R Ş  

«Mattanın nəql etdiyi Müjdə»

də  sa Məsihin vəd edilmiş Xilaskar olduğu 

barədə danışılır. Burada Onun vasitəsilə Allahın Əhdi-Ətiqdə Öz xalqına 

verdiyi vədlərin yerinə yetməsi vurğulanır. Bu Müjdə yalnız aralarında 

sanın böyüyüb başa çatdığı Yəhudi xalqı üçün deyil, bütün dünya üçündür.  

Mattanın nəql etdiyi Müjdə səlis ardıcıllıqla yazılıb. Bu kitab  sanın 

doğuluşu, vəftizi və sınağa çəkilməsindən başlayır. Sonra müəllif  sanın 

vəzləri, təlimləri və Qalileyada şəfa verməsi barədə danışır. Müjdə  sanın 

Qalileyadan Yerusəlimə səyahəti, Onun həyatında son həftə ərzində baş 

vermiş hadisələr, çarmıxa çəkilməsi və dirilməsi ilə bitir.  «Mattanın nəql etdiyi Müjdə»

  sanı Qanunu izah etmək və Allahın 

Padşahlığı haqqında təlim vermək səlahiyyətinə malik olan böyük Müəllim 

kimi təqdim edir. Onun insanlara həyat verən təlimləri bu kitabda 

yazılmışdır.  

Kitabın məzmunu:  

1:1-2:23  sa Məsihin nəsil şəcərəsi və doğulması  

3:1-12 Vəftizçi Yəhyanın vəzi  

3:13-17  sa Məsihin vəftiz olunması  

4:1-11  sanın sınağa çəkilməsi  

4:12-18:35  sanın Qalileyada ictimai xidməti  

19:1-20:34 Qalileyadan Yerusəlimə  

21:1-27:66  sanın Yerusəlimdəki son günləri  

28:1-20  sanın dirilməsi  

 sa Məsihin nəsil şəcərəsi  

(Luka 3:23-38)  

Davudun Oğlu,  brahimin də Oğlu olan  sa Məsihin nəsil şəcərəsi:  brahimdən  shaq törədi.  shaqdan Yaqub törədi. Yaqubdan Yəhuda və 

onun qardaşları törədi. 

Yəhudadan Tamarın doğduğu Peres və Zerah törədi. Peresdən Xesron törədi. Xesrondan Ram törədi. 

Ramdan Amminadav törədi. Amminadavdan Naxşon törədi. Naxşondan Salmon törədi. 

Salmondan Raxavın doğduğu Boaz törədi. Boazdan Rutun doğduğu Oved  

törədi. Oveddən Yessey törədi. Yesseydən padşah Davud törədi.  

Davuddan Uriyanın arvadının doğduğu Süleyman törədi. 

Süleymandan Rexavam törədi. Rexavamdan Aviya törədi. Aviyadan Asa törədi. 

Asadan Yehoşafat törədi. Yehoşafatdan Yehoram törədi. Yehoramdan Uzziya törədi. 

Uzziyadan Yotam törədi. Yotamdan Axaz törədi. Axazdan Xizqiya törədi. 10 

Xizqiyadan Menaşşe törədi. Menaşşedən Amon törədi. Amondan Yoşiya 

törədi. 

11 *


Babil sürgünü zamanı Yoşiyadan Yekonya

a

 və onun qardaşları törədi.  

12 


Babil sürgünündən sonra Yekonyadan Şealtiel törədi. Şealtieldən 

Zerubbabil törədi. 

13 

Zerubbabildən Avihud törədi. Avihuddan Elyaqim törədi. Elyaqimdən Azur törədi. 

14 


Azurdan Sadoq törədi. Sadoqdan Yaxin 

törədi. Yaxindən Elihud törədi. 

15 

Elihuddan Eleazar törədi. Eleazardan Mattan törədi. Mattandan Yaqub törədi. 

16 


Yaqubdan Məryəmin əri Yusif 

törədi. Məryəmdən də Məsih adlanan  sa doğuldu.  

17 

Beləliklə,  brahimdən Davuda qədər olan bütün nəsillər on dörd nəsildir, Davuddan Babil sürgününə qədər on dörd nəsildir, Babil sürgünündən 

Məsihə qədər də on dörd nəsildir.  sa Məsihin doğulması  

(Luka 2:1-7)  

18 *


sa Məsihin doğulması belə oldu. Anası Məryəm Yusifə nişanlanmışdı. 

Amma birlikdə olmalarından əvvəl Məryəmin Müqəddəs Ruhdan hamilə 

olduğu aşkar oldu. 

19 


Onun nişanlısı Yusif saleh bir adam idi və Məryəmi 

camaat arasında rüsvay etmək istəməyərək gizlicə boşamaq niyyətinə düşdü. 

20 

Amma belə düşündüyü halda Rəbbin bir mələyi röyada ona görünüb dedi: «Davud oğlu Yusif! Məryəmi özünə arvad etməkdən qorxma, çünki onun 

bətnindəki körpə Müqəddəs Ruhdandır. 

21 *

Məryəm bir Oğul doğacaq və Onun adını  sa

b

 qoy, çünki O Öz xalqını günahlarından xilas edəcək».  22 *

Bütün bunlar Rəbbin peyğəmbər vasitəsilə söylədiyi bu söz yerinə 

yetsin deyə baş verdi:  

23 


«Budur, bakirə qız hamilə olub Oğlan doğacaq, adını  mmanuel 

qoyacaqlar».  

« mmanuel» «Allah bizimlədir» deməkdir.  

                                                 

 

*

1:11 2Pad. 24:14-15; 2Saln. 36:10; Yer. 27:20  

a

1:11 Yekonya – başqa adı Yehoyakin. 

 

*

1:18 Luka 1:26-27  

*

1:21 Luka 1:31 

 

b

1:21  sa – ibrani dilində Rəbb xilas edir.  

*

1:22-23 Yeş. 7:14  

24 Yusif yuxudan oyananda Rəbbin mələyinin buyurduğu kimi etdi və 

arvadını qəbul etdi. 

25 *

Amma Məryəm bir Oğul doğana qədər Yusif onunla yaxınlıq etmədi. Doğulan Körpənin adını  sa qoydu.  Müdrik adamların ziyarəti  

sa padşah Hirodun dövründə Yəhudeyanın Bet-Lexem şəhərində anadan olduqda müdrik adamlar

c

 şərqdən Yerusəlimə gəlib 2 *

dedilər: «Yəhudilərin 

anadan olmuş Padşahı haradadır? Şərqdə Onun ulduzunu gördük və Ona 

səcdə qılmağa gəldik». 

Padşah Hirod bunu eşitdikdə özü və bütün Yerusəlim xalqı təlaşa düşdü. 

Hirod xalqın bütün başçı kahinlərini və ilahiyyatçılarını toplayaraq onlardan Məsihin harada doğulduğunu soruşdu. 

«Yəhudeyanın Bet-Lexem şəhərində» dedilər. «Çünki peyğəmbər vasitəsilə belə yazılıb:  

6 *


“Ey Yəhuda torpağındakı Bet-Lexem, sən  

Yəhuda hökmdarları arasında ən kiçik deyilsən,  

Çünki xalqım  srailə çoban olan  

Hökmdar səndən çıxacaq”».  

Onda Hirod müdrik adamları gizlicə çağırıb onlardan ulduzun göründüyü dəqiq vaxtı öyrəndi. 

«Gedin, Körpəni diqqətlə axtarın, tapan kimi mənə xəbər verin ki, mən də gedib Ona səcdə qılım» deyərək onları Bet-Lexemə 

göndərdi. 

Onlar padşahı dinlədikdən sonra yola düşdülər. O vaxt şərqdə gördükləri ulduz onlara yol göstərirdi. O, Körpənin olduğu yerin üzərinə 

çatdıqda dayandı. 

10 

Onlar ulduzu gördükləri vaxt çox sevindilər. 11 

Evə girib 

Körpəni anası Məryəmlə birlikdə gördülər və yerə qapanaraq Ona səcdə 

qıldılar. Xəzinələrini açıb Ona hədiyyələri – qızıl, kündür və mirranı təqdim 

etdilər. 

12 


Sonra röyada Hirodun yanına qayıtmamaq üçün xəbərdarlıq 

aldıqlarına görə başqa yolla öz ölkələrinə getdilər.  Misirə qaçma  

13 


Müdrik adamlar yola düşəndən sonra Rəbbin bir mələyi Yusifə röyada 

görünərək dedi: «Qalx, Körpə ilə anasını götür, Misirə qaç. Mən sənə xəbər 

verənə qədər orada qal. Çünki Hirod Körpəni öldürmək üçün axtarmağa 

                                                 

 

*

1:25 Luka 2:21  

c

2:1 Müdrik adamlar – hərfi tərcümədə mağlar, yəni şərq ölkələrindən olan 

din və elm adamları. 

 

*2:2 Say. 24:17; Yer. 23:5; Zək. 9:9; Mark 15:2; Yəh. 1:49 

 

*2:6 2Şam. 5:2; 1Saln. 11:2; Mik. 5:2 

 

başlayır». 14 

Beləliklə, Yusif qalxdı, həmin gecə Körpə ilə anasını götürüb 

Misirə yollandı. 

15 *


Hirod ölənə qədər orada qaldı. Bu, Rəbbin peyğəmbər 

vasitəsilə söylədiyi söz yerinə yetsin deyə baş verdi:  

«Öz Oğlumu Misirdən çağırdım».  

16 


Hirod müdrik adamlar tərəfindən axmaq yerinə qoyulduğunu görəndə 

çox hiddətləndi. O, müdrik adamlardan öyrəndiyi vaxta görə Bet-Lexem və 

onun ətrafında yaşayan iki və iki yaşdan aşağı körpə oğlan uşaqlarını 

öldürtdü. 

17 

Beləliklə, Yeremya peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yetdi:  

18 *


«Ramada bir səs eşidildi,  

Ağlaşma


d

 və böyük fəryad səsləri!  

Rəhilə uşaqları üçün ağlayır,  

Təsəlli istəmir.  

Çünki onlar daha yoxdur».  

Misirdən Nazaretə dönüş  

19 


Hirod öləndən sonra Rəbbin bir mələyi Misirdə Yusifə röyada görünüb 

20 


dedi: «Qalx, Körpə ilə anasını götür,  srail ölkəsinə qayıt. Çünki Körpənin 

canını almaq istəyənlər öldü». 

21 

Yusif qalxdı, Körpə ilə anasını götürüb srail ölkəsinə qayıtdı. 

22 


Amma Arxelanın öz atası Hirodun yerinə Yəhudeya 

padşahı olduğunu eşidəndə oraya getməyə qorxdu. Röyada xəbərdarlıq 

alaraq Qalileya bölgəsinə getdi. 

23 


Gəlib Nazaret deyilən şəhərdə məskən 

saldı. Bu, peyğəmbərlər vasitəsilə söylənən «Ona Nazaretli deyiləcək» sözü 

yerinə yetsin deyə baş verdi.  Vəftizçi Yəhyanın gəlişi  

(Mark 1:1-8; Luka 3:1-18; Yəh. 1:19-28)  

1 *


O günlərdə Vəftizçi Yəhya Yəhudeya çölündə vəz edərək meydana 

çıxdı. 


O belə deyirdi: «Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb». 

3 *

Bu o adamdır ki, Yeşaya peyğəmbər onun barəsində demişdi:  «Səhrada nida edənin səsi gəlir:  

“Rəbbin yolunu hazırlayın,  

                                                 

 

*2:15 Huşə 11:1 

 

*2:18 Yer. 31:15 

 

d2:18 Ağlaşma – bəzi əlyazmalarda Mərsiyə, ağlaşma. 

 

*3:1-2 Mat. 4:17; Mark 1:15 

 

*3:3 Yeş. 40:3 

 

Onun keçəcəyi yerləri düz edin”».  4 *

Yəhya dəvə yunundan paltar geymiş, belinə dəri qurşaq bağlamışdı, 

yeməyi çəyirtkə və çöl balı idi. 

Yerusəlim sakinləri, bütün Yəhudeya diyarından olanlar və  ordan ətrafında yaşayanlar Yəhyanın yanına gəlirdi. 

Onlar günahlarını etiraf edərək onun tərəfindən  ordan çayında vəftiz olunurdu.  

7 *


Fariseylər və sadukeylərdən çoxunun vəftiz olmaq üçün onun yanına 

gəldiyini görən Yəhya onlara belə dedi: «Ey gürzələr nəsli! Üzərinizə gələn 

qəzəbdən canınızı qurtarmağı sizin beyninizə kim yeridib? 

ndi isə tövbəyə layiq bəhrə verin. 

9 *


Ürəyinizdə “atamız  brahimdir” deyə düşünməyin. Mən 

sizə deyirəm: Allah bu daşlardan  brahimə övlad yaratmağa qadirdir. 

10 *

Artıq balta ağacların dibində yatır. Beləliklə, yaxşı bəhrə verməyən hər ağac kəsilir və oda atılır.  

11 


Mən sizi tövbəniz üçün su ilə vəftiz edirəm, amma məndən sonra Gələn 

məndən daha qüdrətlidir. Mən Onun çarıqlarını daşımağa belə, layiq 

deyiləm. O sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək. 

12 


Onun kürəyi 

ə

lindədir və xırmanını sovuracaq, Öz taxılını anbara toplayacaq. Küləşi isə sönməz odda yandıracaq».  

sanın vəftiz olunması  

(Mark 1:9-11; Luka 3:21-22)  

13 


O vaxt  sa Yəhya tərəfindən vəftiz olmaq üçün Qalileyadan  ordan 

çayına, Yəhyanın yanına gəldi. 

14 

Yəhya Ona mane olmaq istəyərək dedi: «Sən Məni vəftiz etməlisən, Sən niyə mənim yanıma gəlirsən?» 

15 


sa ona 

cavab verdi: «Hələlik buna razı ol. Çünki biz salehlik işini beləcə yerinə 

yetirməliyik». Onda Yəhya razı oldu. 

16 


sa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı. O 

vaxt göylər yarıldı və Allahın Ruhunun göyərçin kimi endiyini və Öz 

üzərinə qonduğunu gördü. 

17 *


Göylərdən bir səda gəldi: «Bu Mənim sevimli 

Oğlumdur, Ondan razıyam».  

sanın sınağa çəkilməsi  

(Mark 1:12-13; Luka 4:1-13)  

                                                 

 

*

3:4 2Pad. 1:8  

*

3:7 Mat. 12:34; 23:33; Luka 3:7 

 

*

3:9 Yəh. 8:33  

*

3:10 Mat. 7:19 

 

*

3:17 Zəb. 2:7; Yeş. 42:1; Mat. 12:18; 17:5; Mark 1:11; Luka 9:35  

1 *Bundan sonra  sa iblis tərəfindən sınağa çəkilmək üçün Ruh tərəfindən 

səhraya aparıldı. 

sa qırx gün-qırx gecə oruc tutandan sonra acdı. O zaman 


sınağaçəkən yaxınlaşıb Ona dedi: «Əgər Sən Allahın Oğlusansa, bu daşlara 

ə

mr et ki, çörəyə dönsün». 4 *

sa ona belə cavab verdi: «“ nsan yalnız çörəklə 

deyil, Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar” deyə yazılmışdır».  

5 *


Sonra iblis Onu müqəddəs şəhərə gətirdi və məbədin qülləsinə qoyub 

dedi: «Əgər Sən Allahın Oğlusansa, Özünü aşağı at. Axı  “Allah Sənə görə mələklərinə əmr edər ki,  

Səni əlləri üstündə aparsınlar,  

Ayağın bir daşa dəyməsin”  

deyə yazılmışdır». 

7 *

sa ona dedi: «“Allahın Rəbbi sınama” deyə də yazılmışdır».  

blis yenə  sanı çox yüksək bir dağa çıxartdı. Ona dünyanın bütün padşahlıqlarını və şan-şöhrətini göstərib dedi: 

«Əgər Sən yerə qapanıb mənə səcdə etsən, bütün bu şeyləri Sənə verəcəyəm». 

10 *


sa dedi: «Rədd ol, 

Ş

eytan! “Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız Ona ibadət et” deyə yazılmışdır».  11 

Bundan sonra iblis  sanı tərk etdi və mələklər gəlib Ona xidmət edirdi.  sa xidmətinə başlayır  

(Mark 1:14-15; Luka 4:14-15)  

12 *


sa Yəhyanın həbs olunduğunu eşitdikdə Qalileyaya qayıtdı. 

13 *


Nazaretdən çıxıb Zevulun və Naftali bölgəsində, Qalileya gölü kənarında 

yerləşən Kefernahumda məskən saldı. 

14 *

Bu, Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən həmin söz yerinə yetsin deyə baş verdi:  

15 


«Zevulun və Naftali bölgələri,  

Dənizkənarı yol,  

ordan çayının o biri tayı,  

Müxtəlif millətlər yaşayan Qalileya –  

16 

Zülmətdə yaşayan xalq  Möhtəşəm bir işıq gördü.  

Ölüm kölgəsi diyarında məskunlaşanların üzərinə  

                                                 

 

*4:1  br. 2:18; 4:15 

 

*4:4 Qanun. 8:3 

 

*4:5-6 Zəb. 91:11-12 

 

*4:7 Qanun. 6:16 

 

*4:10 Qanun. 6:13 

 

*4:12 Mat. 14:3; Mark 6:17-18; Luka 3:19-20 

 

*4:13 Yəh. 2:12 

 

*4:14-16 Yeş. 9:1-2 

 

Nur doğdu».  17 *

O vaxtdan  sa vəz edib belə deməyə başladı: «Tövbə edin! Çünki Səmavi 

Padşahlıq yaxınlaşıb».  

lk şagirdlər  

(Mark 1:16-20; Luka 5:1-11)  

18 


sa Qalileya gölünün sahilində gəzərkən suya tor atan iki qardaşı – Peter 

adlanan Şimonu və qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. 

19 

sa 


onlara dedi: «Ardımca gəlin, Mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan 

tutacaqsınız». 

20 

Onlar dərhal torları kənara atıb Onun ardınca getdilər. 21 

sa 


oradan irəli gedib başqa iki qardaşı – Zavday oğlu Yaqubu və qardaşı 

Yəhyanı gördü. Onlar ataları Zavdayla birlikdə qayıqda torlarını düzəldirdi. 

sa onları çağırdı. 

22 


Onlar da dərhal qayığı və atalarını qoyub Onun ardınca 

getdilər.  sa xəstələrə şəfa verir  

(Mark 3:7-12; Luka 6:17-19)  

23 *


sa bütün Qalileyanı gəzir, onların sinaqoqlarında öyrədir, Səmavi 

Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, xalq arasında hər cür xəstəliyə və hər cür 

naxoşluğa şəfa verirdi. 

24 


Onun haqqındakı xəbər bütün Suriyaya yayıldı. 

Ona görə də  sanın yanına hər cür xəstəlik və iztirab çəkənləri, cinlərə 

tutulmuşları, epileptikləri və iflicləri gətirdilər. O da onlara şəfa verdi. 

25 


Qalileyadan, Dekapolis bölgəsindən, Yerusəlimdən, Yəhudeyadan və 

ordan çayının o biri tayından böyük izdihamlar  sanın ardınca gedirdi.  

sanın Dağüstü vəzi  

sa izdihamı görüb dağa çıxdı. Oturan kimi şagirdləri Onun yanına gəldi. sa danışmağa başlayıb onları öyrədərək dedi:  Bəxtiyar olanlar  

(Luka 6:20-23)  

«Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar!  Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.  

4 *


Nə bəxtiyardır yaslı olanlar!  

                                                 

 

*

4:17 Mat. 3:1-2  

*

4:23 Mat. 9:35; Mark 1:39 

 

*

5:4 Yeş. 61:1-3  

Çünki onlar təsəlli tapacaq.  5 *

Nə bəxtiyardır həlimlər!  

Çünki onlar yer üzünü irs alacaq.  

6 *


Nə bəxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar!  

Çünki onlar doyacaq.  

Nə bəxtiyardır mərhəmətli olanlar!  Çünki onlara mərhəmət ediləcək.  

8 *


Nə bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar!  

Çünki onlar Allahı görəcək.  

Nə bəxtiyardır sülhyaradanlar!  Çünki onlar Allahın övladları adlanacaq.  

10 *


Nə bəxtiyardır salehlik uğrunda təqib edilənlər!  

Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.  

11 *

nsanlar Mənə görə sizi təhqir edib təqib edəndə, yalan söyləyib sizə hər cür böhtan atanda siz nə bəxtiyarsınız! 

12 *


Sevinin və şadlanın! Çünki 

göylərdə mükafatınız böyükdür. Axı sizdən qabaq gələn peyğəmbərləri də 

belə təqib ediblər.  

Duz və nur  

13 *


Siz yer üzünün duzusunuz. Amma duz öz dadını itirərsə, nə ilə 

duzlanar? Artıq çölə atılıb insanlar tərəfindən tapdalanmaqdan başqa bir 

ş

eyə yaramaz.  14 *

Siz dünyanın nurusunuz. Dağın zirvəsində qurulan şəhər gizli qala 

bilməz. 

15 *


Heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz. Əksinə, çıraqdana 

qoyar ki, evdəkilərin hamısını işıqlandırsın. 

16 *

Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə 

olan Atanızı izzətləndirsinlər.  Qanun və Peyğəmbərlər  

                                                 

 

*

5:5 Zəb. 37:11  

*

5:6 Yeş. 55:1-2 

 

*

5:8 Zəb. 24:3-4  

*

5:10 1Pet. 3:14 

 

*

5:11 1Pet. 4:14  

*

5:12 2Saln. 36:16; Həv. 7:52-53 

 

*

5:13 Mark 9:50; Luka 14:34-35  

*

5:14 Yəh. 8:12; 9:5 

 

*

5:15 Mark 4:21; Luka 8:16; 11:33  

*

5:16 1Pet. 2:12  

17 Sanmayın ki, Mən Qanun və Peyğəmbərlərin sözlərini ləğv etmək üçün 

gəldim. Mən onları ləğv etmək üçün yox, yerinə yetirmək üçün gəldim. 

18 *

Sizə doğrusunu deyirəm: göy və yer keçib getmədən, hər şey icra olmadan Qanundan ən kiçik bir hərf və ya bir nöqtə belə, yox olmayacaq. 

19 


Beləliklə, bu əmrlərdən ən kiçiyindən birini kim pozarsa və başqalarına da 

bu cür öyrədərsə, Səmavi Padşahlıqda ən kiçik sayılacaq. Amma kim bu 

ə

mrləri yerinə yetirər və başqalarına da öyrədərsə, Səmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq. 

20 


Sizə bunu deyirəm: əgər sizin salehliyiniz ilahiyyatçılarla 

fariseylərin salehliyindən artıq olmasa, Səmavi Padşahlığa əsla girə 

bilməzsiniz.  

Hirs və qətl  

21 *


Siz qədim zamanlarda adamlara “Qətl etmə, kim qətl edərsə, 

mühakiməyə məruz qalacaq” deyildiyini eşitmisiniz. 

22 

Mənsə sizə deyirəm ki, qardaşına hirslənən

e

 hər kəs mühakiməyə məruz qalacaq. Kim qardaşına “axmaq” deyərsə, Ali Şuranın hökmünə məruz qalacaq. Kim qardaşına 

“səfeh” deyərsə, cəhənnəm oduna məruz qalacaq. 

23 

Buna görə də qurbangah qarşısına qurbanını gətirdiyin zaman yadına düşsə ki, qardaşının sənə qarşı 

bir şikayəti var, 

24 

qurbanını qurbangahın qarşısında qoy, get, əvvəlcə qardaşınla barış və ondan sonra gəl, qurbanını təqdim et. 

25 *


Səni ittiham 

edənlə yolda ikən tez razılaş ki, o səni hakimə, hakim də səni mühafizəçiyə 

verməsin və zindana atılmayasan. 

26 


Sənə doğrusunu deyirəm: axırıncı 

qəpik-quruşunu verməyincə oradan əsla çıxmayacaqsan.  Zina və boşanma  

27 *


“Zina etmə” deyildiyini eşitmisiniz. 

28 


Mənsə sizə deyirəm ki, qadına 

şə

hvətlə baxan hər adam artıq ürəyində onunla zina etmiş olur. 29 *

Ə

gər sağ gözün səni pis yola çəkərsə, onu çıxar at. Çünki sənin üçün bədən 

üzvlərindən birinin məhv olması bütün bədəninin cəhənnəmə atılmasından 

yaxşıdır. 

30 *


Ə

gər sağ əlin səni pis yola çəkərsə, onu kəs at. Çünki sənin üçün 

bədən üzvlərindən birinin məhv olması bütün bədəninin cəhənnəmə 

düşməsindən yaxşıdır.  

                                                 

 

*Kataloq: text -> ntnorth
text -> Законные основания и моральные нормы пересадки внутренних органов в современной России
text -> In advanced industrial countries prenatal testing in order to
text -> Infectious diseases and pediatrics
text -> Defensive & competitive bidding overcalls (Style; Responses; 1/2 level; Reopening) Style
text -> History of Mosquito-Borne Disease Modeling, 1897-1969
text -> The patient can be very anxious and fearful of their condition and of death
text -> O’zbekiston respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi «Teri va tanosil kasalliklari»
text -> Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
ntnorth -> Yazır ki, sa «fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün»
ntnorth -> Peter n k nc məktubu g r

Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə