Maksimal faiz 10 Sualları qarışdırmaqYüklə 390,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.01.2022
ölçüsü390,89 Kb.
#45846
neft qaz testleri 

 

 Ad 

0101 


Suallardan 

10 


Maksimal faiz  10 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %   1. Aşağıdakı müəyyənliklərdən hansı nefti daha dəqiq xarakterizə edir?       

a)tərkibində karbon və hidrogenli birləşmələrin mürəkkəb qatışığı olan və spesifik fiziki-kimyəvi xassələrə 

malik maddədir 

b)tərkibində karbon, hidrogen, azot və oksigen kimi kimyəvi maddələrin, habelə bir sıra üzvi birləşmələrin 

bərabər hissələrindən ibarət olan spesifik iyli yanar maddədir 

c)mühüm təbii enerji mənbələrindən biri olmaqla kimyəvi tərkibi əsasən azot və hidrogendən, qismən isə 

karbon və oksigendən ibarət spesifik iyli, açıq qəhvəyi və ya tünd-qonur rəngli yanar mayedir 

d))əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmlərin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik 

ə

sasən açıq şabalıdı rəngli yanar mayedir e)yerin dərin laylarında yerləşən, tərkibi əsasən hidratların və azot qarışığının karbonla birləşmələrindən 

ibarət spesifik rəngə və qoxuya malik yanar mayedir 

 

2. Neftin mənşəyi haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur:       a)Elm neftin üzvi mənşəli olduğunu təsdiqləyib 

b)Elm neftin qeyri-üzvi mənşəli olduğunu təsdiqləyib 

c))Neftin həm üzvi mənşəli, həm də qeyri-üzvi mənşəli olması haqqında nəzəriyyələr var 

d)Neftin mənşəyi haqqında elmi araşdırmalar hələ aparılmayıb 

e)Neft üzvi və ya qeyri-üzvi mənşəli ola bilməz 

 

  3. Neftin aşağıda göstərilən fiziki xassələrindən biri yanlışdır:       a)istilik vermə qabiliyyətinə malikdir 

b))neft suda həll olur 
c)neft təbii qazları özündə həll edir 

d)neft yanar mayedir 

e)neftin sıxlığı yüksəldikcə onun istilikvermə qabiliyyəti artır 

 

4.    Hansı neftlərdə karbohidrogen qarışığının payı daha çox olur?       a))yüngül neftlərdə 

b)orta neftlərdə 

c)ağır neftlərdə 

d)parafinli neftlərdə 

e)kükürdlü neftlərdə 

 

5.    Azərbaycanda hasil edilən neft əsasən hansı qrupa aiddir?       a)ağır neftlər 

b)orta neftlər 

c))yüngül neftlər 

d)parafinli neftlər 

e)kükürdlü neftlər 

 

6.    Neftin kimyəvi tərkibində aşağıdakı birləşmələrdən hansı üstünlük təşkil edir?       a)karbohidratlar 

b))karbohidrogenlər 

c)həll olunmuş karbohidrogen qazları 

d)azotlu, oksigenli və kükürdlü heteroatomlu üzvi birləşmələr 

e)müxtəlif minerallar 

 

7.    Təbii qazın tərkibinin daha çox hissəsini təşkil edən qaz hansıdır?       a))metan (CH4) 


b)etan (C2H6) 

c)propan (C3H8) 

d)butan (C4H10) 

e)kükürd qazı (H2S) 

 

8.    Təbii qaz haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?       a)yerin alt qatlarında üzvi maddələrin anaerob (oksigenin olmadığı şəraitdə) yerləşməsi şəraitində yaranan 

müxtəlif qazların qatışığıdır 

b)havadan yüngül olduğuna görə qaz axını baş verdikdə yuxarı toplanır 

c)rəngsiz və iysizdir 

d)standart şəraitdə yalnız qazaoxşar halında olur 

e))xoşagəlməz kəskin iyli və rəngsiz maddədir 

 

9.    Qaz axmasını müəyyən etmək üçün təbii qaza nə əlavə edilir?       a)kükürd qazı 

b)helium 

c))odorantlar 

d) azot 


e)karbon qazı 

 

10.    “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi nə vaxt imzalanıb?       a)1993-cü ilin sentyabrın 20-də 

b)1994-cü ilin iyunun 16-da 

c))1994-cü ilin sentyabrın 20-də 

d)1994-cü ilin oktyabrın 16-da 

e)1995-ci ilin oktyabrın 20-də 

Bölmə: 0102 
Ad 

0102 


Suallardan 

10 


Maksimal faiz  10 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 % 11.    Neft və qaz ona görə “karbohidrogenlər” adlandırılır ki:       

a)Neft və qazın tərkibi yalnız karbon və hidrogendən ibarətdir 

b))Neft və qazın tərkibinin 80 – 90 faizini karbon və hidrogenlər təşkil edir 

c)Neft və qazln tərkibində çoxlu sayda digər komponentlərlə yanaşı həm də bir qədər (təqribən 20 

faizədək) karbohidrogenlər var 

d)Neft və qazın tərkibi əsasən karbohidrat və fosfat qarışıqlarından ibarətdir 

e)Neft və qazın tərkibinin 80 – 90 faizini karbon və hidrogenlər, qalanını isə təsirsiz qazlar və ağır metallar 

təşkil edir 

 

12.    Yüngül neftlərin əlalmətləri hansılardır?       a)sıxlığı kiçik, xüsusi çəkisi yüksək, qarışıqda karbohidrogenlərin pay çəkisi aşağı olur 

b)sıxlığı böyük, xüsusi çəkisi yüksək, qarışıqda karbohidrogenlərin pay çəkisi aşağı olur 

c)sıxlığı kiçik, xüsusi çəkisi aşağı, qarışıqda karbohidrogenlərin pay çəkisi aşağı olur 

d)sıxlığı böyük, xüsusi çəkisi aşağı, qarışıqda karbohidrogenlərin pay çəkisi normal olur 

e))sıxlığı kiçik, xüsusi çəkisi aşağı, tərkibində karbohidrogenlərin pay çəkisi yüksək olur 

 

13.    Neftin fiziki xassələrini göstərən aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri yanlışdır?       a)neftin orta molekul çəkisi 220 – 330 q/mol həddindədir 

b)neftin sıxlığı yüksəldikcə onun istilikvermə qabiliyyəti artır 

c)neftin özüllüyü onun tərkibində yüngül fraksiyaların payından asılıdır 

d))neftin molekulyar çəkisi artdıqca onun özüllüyü azalır 

e)neftin temperaturu artdıqca onun özüllüyü azalır  

  14. Neftin tərkibində yüngül fraksiyalar nə qədər azdırsa:       

a))neftin kristallaşma temperaturu bir o qədər yüksək olar 

b)neftin kristallaşma temperaturu bir o qədər aşağı olar 

c)neftin kristallaşma temperaturu dəyişməz 

d)neftin qatılığı (özüllüyü) artar 

e)neftin qatılığı (özüllüyü) azalar 

 

15.    Neftin özüllüyü (qatılığı) nədən asılıdır?       a)neftin fraksiya tərkibindən 

b)neftin temperaturundan 

c)neftin tərkibində olan qətran-asfalt qatışıqlarının miqdarından 

d))yuxarıda qeyd edilənlərin hamısından 

e)bunların heç birindən 

 

16.    Neftin iyinin kəskinliyinə birbaşa təsir göstərən mühüm parametr hansıdır?       a)parafinin miqdarı 

b))kükürdlülük 

c)asfalt-qətran qatışıqlarının miqdarı 

d)neftdə həll olmuş qazların miqdarı 

e)fraksiyaların miqdarı 

 

17.    Aşağıdakılardan hansından odorant kimi istifadə edilə bilər?       a)çürüdülmüş kələm 

b)lax yumurta 

c)etilmerkaptan 

d))bunların hamısından 
e)bunların heç birindən 

 

18.    Balonlarda daşınan sıxılmış qaz əsasən nədən ibarət olur?       a)daha yüngül karbohidrogenlər 

b)etan 


c)metan 

d))propan və ya ağır karbohidrogenlərdən 

e)bunların hamısının qatışığından 

 

19.    Azərbaycan neft hasilatı və emalı həcminə görə nə vaxt dünyada birinci yerdə olub?       a))1899-cu ildə; 

b)1918-ci ildə; 

c)1949-cu ildə; 

d)1994-cü ildə; 

e)2007-ci ildə. 

 

20.    1950-ci ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanda neft hasilatının ən aşağı səviyyəsi hansı illərdə qeydə alınıb?       

a)1980 və 1987-ci illərdə 

b)1990 – 1991-ci illərdə 

c)1991 – 1993-cü illərdə 

d))1996 – 1997-ci illərdə 

e)1998 - 1999-cu illərdə 

Bölmə: 0201 

Ad 


0201 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 
Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %    

  21. Aşağıdakı sahələrdən hansı mədənçıxarma sənayesinə aid deyildir?       

a)neft və qaz hasilatı 

b))neft və qazın emalı 

c)mineral xammalın hasilatı 

d)daş kömür hasilatı 

e)tikinti materialları (qum, gil və s.) hasilatı 

 

22.    Sənaye istehsalının sahə strukturu nəyi müəyyən edir?       a)ayrı-ayrı sənaye sahələrində istehsal edilən məhsulların tərkibini 

b)ayrı-ayrı sənaye sahələrində istehsal edilən məhsulların dəyərinin dəyişməsini 

c)ayrı-ayrı sənaye sahələrində istehsal edilən məhsulun artmasını 

d)sənayedə istehsal edilən bütün məhsullarının çeşid tərkibinin ayrı-ayrı sənaye sahələri üzrə 

qruplaşdırılmasını 

e))sənayenin ümumi məhsulunda ayrı-ayrı sənaye sahələrinin payını (xüsusi çəkisini) 

 

23.    Hazırda Azərbaycan sənayesinin istehsal strukturunda daha böyük paya malik sahə hansıdır?       a))mədənçıxarma sənayesi 

b)emal sənayesi 

c)maşınqayırma sənayesi 

d)yüngül sənaye 

e)elektri enerjisi, qaz və buxar istehsalı 

 

24.    2010-cu ildə Azərbaycanın ixracında neft və neft məhsullarının payı nə qədər olub?       a)80 faizdən bir qədər az 


b)85 faizədək 

c)87 faiz 

d))93 faizədək 

e)95 faiz 

 

25.    Aşağıdakı sahələrdən hansı mədənçıxarma sənayesinə aid deyil?       a)xam neft və təbii qaz hasilatı 

b)qara və əlvan metal filizlərinin çıxarılması 

c)kömür, torf və başqa yanar maddələrin hasilatı 

d))xam neft və təbii qaz hasilatı, daşınması, saxlanması və emalı 

e)tikinti daşı, qum, çınqıl çıxarılması 

 

26.    Aşağıdakı sahələrin hansı neft sənayesinə aiddir?       a)neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı 

b)neft-qaz hasilatı quyularının qazılması 

c)neft və qazın hasilatı 

d)neft və qazın saxlanması, nəql edilməsi 

e))bunların hamısı 

 

27.    Neft sənayesi üçün səciyyəvi olan əsas əlamətlərdən biridir:       a)kapitaltutumludur 

b)əməktutumluğu aşağıdır 

c)istehsalın kombinələşmə səviyyəsi yüksəkdir 

d)təmərküzləşmə səviyyəsi yüksəkdir 

e))yuxarıdakıların hamısı 

 

28.    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Çərçivə Təsnifatına əsasən mineral və enerji ehtiyatları və 
resurslarının təsnifləşdirilməsi neçə ölçülü sistemdir?       

a)1 


b)2 

c))3 


d)4 

e)5 


Bölmə: 0202 

Ad 


0202 

Suallardan 

Maksimal faiz  9 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 29.    Sənaye sahəsi nədir?       

a))Eynitipli texnologiyalar əsasında eynicinsli və ya spesifik məhsullar istehsal (hasil) edən müəssisələrin 

məcmusudur 

b)Eynitipli texnologiyalar əsasında eynicinsli və ya spesifik məhsullar istehsal (hasil) edən sənaye 

sahələrinin məcmusudur 

c)Eynitipli texnologiyalar əsasında eynicinsli və ya spesifik məhsullar istehsal (hasil) edən iş yerlərinin 

məcmusudur 

d)Müxtəlif tipli texnologiyalar əsasında geniş çeşiddə və nomenklaturada məhsul istehsal edən, iş görən və 

xidmətlər göstərən təsərrüfat subyektidir 

e)Qanunla qadağan edilməyən iqtisadi fəaliyyətlə gəlir əldə etmək üçün məşğul olan, ictimai tələbatları 

ödəmək üçün məhsul istehsal (hasil) edən, işlər görən və xidmətlər göstərən müəssislərin məcmusudur 

 

30.    Sənayenin sahə quruluşu nədir?       a)Sənayeyə aid edilən sahələrin tərkibi və siyahısıdır 


b)Sənayeyə aid edilən sahələrin hər birinin əsas göstəriciləridir 

c)Sənayeyə aid edilən sahələrin iqtisadiyyatın digər sahələri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin kəmiyyət 

nisbətidir 

d)Sənayeyə aid edilən sahələrin ümumi cəhətlərinin xarakteristikasıdır 

e))Sənayeyə daxil olan sahələrin kəmiyyət nisbəti və onlar arasında olan qarşılıqlı əlaqələrdir 

 

31.    Sənaye sahəsinin artım tempi necə hesablanır?       a))sahənin mühüm göstəricilərinin hesabat ilindəki səviyyəsinin həmin göstəricilərin əvvəlki ildəki 

səviyyəsinə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

b)sahənin mühüm göstəricilərinin faktiki səviyyəsinin həmin göstəricilərin planlaşdırılan səviyyəsinə nisbəti 

kimi 


c)sahənin mühüm göstəricilərinin faktiki səviyyəsinin bütünlüklə sənayenin müvafiq göstəricilərinin 

səviyyəsinə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

d)sənayenin mühüm göstəricilərinin faktiki səviyyəsinin sahənin müvafiq göstəricilərinin səviyyəsinə 

nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

e)sahənin mühüm göstəricilərinin faktiki səviyyəsinin digər sahənin müvafiq göstəricilərinin səviyyəsi ilə 

müqayisəsinin faizlə ifadəsi kimi 

 

32.    Aşağıdakı göstəricilərin hansından sənayenin sahə quruluşunun təhlili zamanı istifadə edilmir?       a)sahədə istehsal edilən məhsulun sənayenin ümumi məhsuluna olan nisbəti (faizlə) 

b)sahənin işçilərinin sayının sənayenin bütün işçilərinin sayına olan nisbəti (faizlə) 

c)sahənin əsas fondlarının dəyərinin sənayenin bütün əsas fondlarının ümumi dəyərinə olan nisbəti (faizlə) 

d)sahənin qabaqlama əmsalı 

e))sənaye sahəsinin artım tempi 

 

33.    Aşağıdakılardan hansı ölkəmizdə neft sənayesinin üstün inkişafını şərtləndirən amillər sırasına aid edilə bilməz?       

a))yerli bazarda bu sahənin məhsuluna yüksək tələbatın olması 

b)bu sahənin inkişafı üçün ölkəmizdə tarixi və təbii şərtlərin mövcud olması c)dünya bazarında neftə olan böyük tələbat bu sahəni xarici investorlar üçün cəlbedici edib 

d)bu sahə investorlar üçün böyük gəlirlər vəd edir 

e)Azərbaycan bu sahəyə xarici investorları cəlb etməklə həm də ölkənin üzləşdiyi iqtisadi, sosial və siyasi 

problemlərin həllində vasitə kimi istifadə edib 

 

34.    Son 4-5 ildə Azərbaycanda aşağıdakı inkişaf meyllərindən hansı üstünlük təşkil edir?       a)ÜDM-də neft sektorunun payı artır, qeyri-neft sektorunun payı azalır 

b))ÜDM-də neft sektorunun payı azalır, qeyri-neft sektorunun payı artır 

c)ÜDM-də neft və qeyri-neft sektorlarının payı sabit olaraq qalır 

d)Azərbaycanda neft və qaz hasilatı həcmləri sürətlə azalmağa başlayıb 

e)Dünya neft bazarında Azırbaycanın payı 5 faizə çatıb 

 

35.    Mədənçıxarma (hasilat) sənayesi dedikdə başa düşülür:       a)yeraltı təbii sərvətlərin təbii üsullarla yerin səthinə çıxması və bu sərvətlərin sənaye üsulu ilə istifadə 

edilməsi 

b))təbii ehtiyatların mədən üsulu ilə yerin təkindən çıxarılması 

c)mineral-xammal resurslarının təbii ehtiyat formasında saxlanılması 

d)faydalı qazıntı ehtiyatlarının axtarılması, kəşfiyyatı və mühafizəsi 

e)filiz və qeyri-filiz mineral resurslarının təbii ehtiyatlar şəklində saxlanılması 

 

36.    Aşağıdakılardan hansı biri neft sənayesində istehsalın “texnoloji zənciri”nə daxil deyil?       a)xam neft və təbii qaz ehtiyatlarının axtarılması, kəşfiyyatı, quyuların qazılması 

b)xam neft və təbii qazın hasilatı, saxlanması və nəqli 

c)xam neft və təbii qaz nəqli kəmərlərinin çəkilməsi 

d)neft emalı məhsullarının istehsalı 

e))neft məhsullarının istehsal xarakterli istehlakı 

 37.    2011-ci ildə Azərbaycanın təsdiqlənmiş neft ehtiyatları nə qədər olub?       

a)1 milyard ton 

b))2 milyard ton 

c)3 milyard ton 

d)4 milyard ton 

e) 5 milyard ton 

Bölmə: 0203 

Ad 


0203 

Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 38.    2010-cu ildə Azərbaycan sənayesində fəaliyyət göstərən 2650 sənaye müəssisəsindən 311-i 

mədənçıxarma sənayesinə, o cümlədən 27-si xam neft və təbii qaz hasilatına aid olub. Xam neft və təbii 

qaz hasilatı müəssisələrinin sənaye müəssisələrinin ümumi sayında payı nə qədər olub?       

a))1,0 faiz 

b)8,7 faiz 

c) 11,7 faiz 

d)12,7 faiz 

e)10,7 faiz 

 

39.    2010-cu ildə Azərbaycan sənayesində fəaliyyət göstərən 2650 sənaye müəssisəsindən 311-i mədənçıxarma sənayesinə, o cümlədən 27-si xam neft və təbii qaz hasilatına aid olub. Bundan başqa, neft 

və qaz emalı sahəsində 9 müəssisə fəaliyyət göstərib. Kimya sənayesində olan 77 müəssisədən 12-si 

neft-kimya sahəsinə aid olub. 2010-cu ildə ölkənin neft sənayesinin müəssisələrinin ümumi sayı nə qədər 

olub?       
a)36 

b)39 


c))48 

d)113 


e)104 

 

40.    2010-cu ildə Azərbaycan sənayesində fəaliyyət göstərən 2650 sənaye müəssisəsindən 311-i mədənçıxarma sənayesinə, o cümlədən 27-si xam neft və təbii qaz hasilatına aid olub. Bundan başqa, neft 

və qaz emalı sahəsində 9 müəssisə fəaliyyət göstərib. Kimya sənayesində olan 77 müəssisədən 12-si 

neft-kimya sahəsinə aid olub. 2010-cu ildə ölkənin neft sənayesi müəssisələri səneye müəssisələrinin 

ümumi sayında nə qədər paya malik olub?       

a)1,0 faiz 

b)1,3 faiz 

c)1,5 faiz 

d))1,8 faiz 

e)15,4 faiz 

 

41.    2010-cu ildə Azərbaycan sənayesində fəaliyyət göstərən 2650 sənaye müəssisəsindən 311-i mədənçıxarma sənayesinə, o cümlədən 27-si xam neft və təbii qaz hasilatına aid olub. Bundan başqa, neft 

və qaz emalı sahəsində 9 müəssisə fəaliyyət göstərib. Kimya sənayesində olan 77 müəssisədən 12-si 

neft-kimya sahəsinə aid olub. 2010-cu ildə ölkənin neft sənayesində və kimya sənayesində fəaliyyət 

göstərən müəssisələr səneye müəssisələrinin ümumi sayında nə qədər paya malik olub?       

a))4,26 faiz 

b)4,72 faiz 

c)5,37 faiz 

d)6,06 faiz 

e)9,17 faiz 

 

42.    Ölkənin sənaye məhsulunun istehsal strukturunda xam neft və təbii qaz hasilatının xüsusi çəkisi 2006-cı ildə təqribən 70 faiz, 2011-ci ildə isə təqribən 78 faiz olub. 2006-2011-ci illər dövründə xam neft və 

təbii qaz hasilatının sənaye məhsulu istehsalının sahə strukturundakı mövqeyi nə qədər dəyişib?       
a)8 faiz artıb 

b))8 faiz bəndi artıb 

c)8 faiz azalıb 

d)8 faiz bəndi azalıb 

e)11,4 faiz artıb 

 

43.    2010-cu ildə ölkədə istehsal edilən 28 milyard manatlıq ümumi sənaye məhsulunun təqribən 21 milyard manatı mədənçıxarma sənayesinin məhsulu olub. Sənaye məhsulu istehsalının sahə strukturunda 

mədənşıxarma sənayesinin xüsusi çəkisi nə qədər olub?       

a)21 milyard manat 

b)0,75 


c))75,0 faiz 

d)75 faiz bəndi 

e)yuxarıda verilmiş cavab variantlarının heç biri doğru deyil 

 

44.    Xəzər hövzəsinin Azərbaycana aid bölgəsində mövcud neft və qaz ehtiyatları nə qədər qiymətləndirilir?       

a)1-2 milyard ton neft, 2 trilyon kub metr həcmində qaz 

b)2 milyard ton neft, 3 trilyon kub metr həcmində qaz 

c))3-5 milyard ton neft və 5 trilyon kub metr həcmində qaz 

d)6-7 milyard ton neft, 7 trilyon kub metr həcmində qaz 

e)7-8 milyard ton neft, 10 trilyon kub metr həcmində qaz 

Bölmə: 0301 

Ad 


0301 

Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 % 
 

 

 45.    Hasilat müəssisələrini digər sənaye müəssisələrindən fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?       

a))hasilat müəssisələri bilavasitə mineral resursların yerləşdiyi ərazidə (sahədə) yaradılır 

b)hasilat müəssisələri istehlakşılara yaxın yerləşdirilir 

c)hasilat müəssisələri emal müəssisələrinə yaxın yerləşdirilir 

d)hasilat müəssisələri iri yaşayış məntəqələrindən uzaqda yerləşdirilir 

e)hasilat müəssisələri müvafiq iş qüvvəsinin mövcud olduğu yerlərdə yaradılır 

 

46.    Hasilat sənayesinin yerləşdirilməsinə aşağıdakı amillərdən hansının təsiri daha azdır?       a)təbii-coğrafi amillər və yerin relyefi 

b)elmi-texniki tərəqqi və müasir texnologiyalar 

c)nəqliyyat amili 

d))demoqrafik amillər 

e)ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi amilləri 

 

47.    Neft emalı müəssisələrinin yerləşdirilməsi zamanı aşağıdakı amillərdən hansı nəzərə alınması vacib deyil?       

a)istehlakçılara yaxınlıq 

b)neft məhsulları bazarının həcmi 

c)nəqliyyat şəbəkəsi və nəqletmə imkanları 

d)yaşayış məntəqələrinə olan məsafə 

e))yerli əhalinin adət və ənənələri 

 

48.    Hasilat müəssisələrini digər sənaye müəssisələrindən fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?       a))hasilat müəssisələri bilavasitə mineral resursların yerləşdiyi ərazidə (sahədə) yaradılır; 


b)hasilat müəssisələri istehlakşılara yaxın yerləşdirilir; 

c)hasilat müəssisələri emal müəssisələrinə yaxın yerləşdirilir 

d)hasilat müəssisələri iri yaşayış məntəqələrindən uzaqda yerləşdirilir; 

e)hasilat müəssisələri müvafiq iş qüvvəsinin mövcud olduğu yerlərdə yaradılır. 

 

49.    Hasilat sənayesinin yerləşdirilməsinə aşağıdakı amillərdən hansının təsiri daha azdır?       a)təbii-coğrafi amillər və yerin relyefi; 

b)elmi-texniki tərəqqi və müasir texnologiyalar; 

c)nəqliyyat amili; 

d))demoqrafik amillər; 

e)ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi amilləri. 

 

50.    Neft emalı müəssisələrinin yerləşdirilməsi zamanı aşağıdakı amillərdən hansı nəzərə alınması vacib deyil?       

a)istehlakçılara yaxınlıq; 

b)neft məhsulları bazarının həcmi; 

c)nəqliyyat şəbəkəsi və nəqletmə imkanları; 

d)yaşayış məntəqələrinə olan məsafə; 

e))yerli əhalinin adət və ənənələri. 

 

51.    Aşağıdakılardan hansı sənaye istehsalının yerləşdirməsinin əsas prinsiplərinə aid deyil?       a))istehsalın yaşayış yerlərindən uzaqlaşdırılması; 

b)iqtisadiyyatın beynəlmilləşdirilməsi və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakın zəruriliyi; 

c)istehsalın xammal mənbələrinə və istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması; 

d)sənaye istehsalının ölkənin ərazi üzrə dirqərarda yerləşdirilməsi; 

e)iqtisadi rayonlar arasında səmərəli əmək bölgüsü və onların təssərüfatlarının kompleks inkişafı. 

Bölmə: 0302 
Ad 

0302 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 52.    Neft sənayesinin yerləşdirilməsinin mühüm prinsiplərindən biri budur:       

a))istehsalın xammal mənbələrinə yaxınlaşdırılması 

b)ucuz işçi qüvvəsinə yaxınlaşdırılması 

c)nəqliyyat sisteminə yaxınlaşdırılması 

d)respublika ərazisi üzrə bərabər yerləşdirilməsi 

e)əmək qabiliyətli əhalinin istehsalata cəlb edilməsi 

 

53.    Neft və təbii qaz ehtiyatlarının kəşfolunma və sənaye üçün istifadəyə hazırlıq dərəcəsinə görə kateqoriyaları hansılardır?       

a))geoloji və sənaye ehtiyatları 

b)balans və balansarxası ehtiyatlar 

c)kəşf edilmiş və istismar olunan ehtiyatlar 

d)sənaye, balans və balansarxası ehtiyatlar 

e)geoloji, sənaye, balans və balansarxası ehtiyatlar 

 

  54. Neft və təbii qaz ehtiyatlarının kəşfolunma və sənaye üçün istifadəyə hazırlıq dərəcəsinə görə kateqoriyaları hansılardır?       

a))geoloji və sənaye ehtiyatları; 

b)balans və balansarxası ehtiyatlar; c)kəşf edilmiş və istismar olunan ehtiyatlar; 

d)sənaye, balans və balansarxası ehtiyatlar; 

e)geoloji, sənaye, balans və balansarxası ehtiyatlar. 

 

55.    Aşağıdakılardan hansı sənaye istehsalının yerləşdirməsinin əsas prinsiplərinə aiddir?       a)istehsalın yaşayış yerlərindən uzaqlaşdırılması, ölkənin ərazisi üzrə birqərarda yerləşdirilməsi. 

b)iqtisadiyyatın beynəlmilləşdirilməsi və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakın zəruriliyi, 

təmərküzləşmənin sürətləndirilməsi. 

c))istehsalın xammal mənbələrinə və istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması, ölkənin ərazi üzrə dirqərarda 

yerləşdirilməsi 

d)ixtisassız fəhlələrin və işsizlərin az olduğu rayonlara meyletmə, xarici bazarda rəqabət apara biləcək 

məhsulların istehsalı, xammalın olub-olmamasından asılı olmayaraq ucuz işçi qüvvəsi regionlarına üstünlük 

verirməsi 

e)hərbi sənayenin üstün inkişafını təmin edən ərazilərə meyl etmə, yalnız valyutaya satıla bilən məhsulların 

regionlar üzrə yerləşdirilməsi 

 

  56. Aşağıdakılardan hansıları neftli-qazlı rayonlar hesab olunur?       a)Abşeron və Şamaxı-Qobustan 

b)Bakı arxipelaqı və Quba-Xəzəryanı 

c)Gəncə və Yevlax-Ağcabədi 

d)Aşağı Kür və Kür-Qabırrı çaylararsı 

e))bunların hamısı 

 

57.    Neft-qaz üzrə geoloji ehtiyatlar istismar mümkünlüyü baxımından necə qruplaşdırılır?       a)geoloji və sənaye ehtiyatları; 

b)geoloji, sənaye və istismar ehtiyatları; 

c))balans və balansarxası ehtiyatlar; 

d)geoloji, sənaye, balans və balansarxası ehtiyatlar; 

e)yerin təkində, quruda və dənizdə olan ehtiyatlar.  

  58. Kəşfolunma və hazırlanma dərəcələrinə görə neft-qaz ehtiyatları aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:       

a)ehtimal edilən, kəşf edilmiş, təsdiq olunmuş və istismarda olanlar; 

b)A, B, C, D; 

c)proqnozlaşdırılan, hasil edilən, emal edilən və ixrac edilən; 

d))A, B, C1, C2; 

e)A, B, B1, C, C1. 

 

59.    Xəzər hövzəsindəki qiymətləndirilmiş neft-qaz ehtiyatları dünya karbohidrogen ehtiyatlarının təqribən nə qədər hissəsini təşkil edir?       

a)5 faizinə qədərini 

b)10 faizinə qədərini 

c))15 faizinə qədərini 

d)20 faizinə qədərini 

e)25 faizinə qədərini 

Bölmə: 0303 

Ad 


0303 

Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 60.    Neft-qaz ehtiyatlarının geoloji öyrənilmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin A kateqoriyasına hansı 

ehtiyatlar aid edilir?       

a)proqnoz resurslar b)ehtimal edilən ehtiyatlar 

c)qiymətləndirilmiş ehtiyatlar 

d)müəyyənləşdirilmiş ehtiyatlar 

e))təsdiq edilmiş ehtiyatlar 

 

61.    Neft-qaz ehtiyatlarının geoloji öyrənilmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin C2 kateqoriyasına hansı ehtiyatlar aid edilir?       

a)təsdiq edilmiş ehtiyatlar 

b))ehtimal edilən ehtiyatlar 

c)proqnoz resurslar 

d)qiymətləndirilmiş ehtiyatlar 

e)müəyyənləşdirilmiş ehtiyatlar 

 

62.    Neft-qaz ehtiyatlarının geoloji öyrənilmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin B kateqoriyasına hansı ehtiyatlar aid edilir?       

a))müəyyənləşdirilmiş ehtiyatlar 

b)təsdiq edilmiş ehtiyatlar 

c)qiymətləndirilmiş ehtiyatlar 

d)ehtimal edilən ehtiyatlar 

e)proqnoz resurslar 

 

  63. Neft-qaz ehtiyatlarının geoloji öyrənilmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin C1 kateqoriyasına hansı ehtiyatlar aid edilir?       

a)proqnoz resurslar 

b)ehtimal edilən ehtiyatlar 

c)qiymətləndirilmiş ehtiyatlar 

d))müəyyənləşdirilmiş ehtiyatlar 

e)təsdiq edilmiş ehtiyatlar 
 

64.    Xəzər hövzəsinin Azərbaycana aid bölgəsində mövcud neft və qaz ehtiyatları nə qədər 

qiymətləndirilir?       

a)1-2 milyard ton neft, 2 trilyon kub metr həcmində qaz 

b)2 milyard ton neft, 3 trilyon kub metr həcmində qaz 

c))3-5 milyard ton neft və 5 trilyon kub metr həcmində qaz 

d)6-7 milyard ton neft, 7 trilyon kub metr həcmində qaz 

e)7-8 milyard ton neft, 10 trilyon kub metr həcmində qaz 

 

65.    Sənaye istismarı baxımından neft-qaz ehtiyatlarının geoloji öyrənilmə səviyyəsi aşağıdakı kateqoriyalar üzrə qiymətləndirilir:       

a)A, B və C 

b)A, B, C1 və C2 

c)D1, D2 və D3 

d)A, B, C, D və E 

e))b və c variantları 

 

66.    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Çərçivə Təsnifatına əsasən mineral və enerji ehtiyatları və resursları aşağıdakı meyarlar üzrə təsnifləşdirilir:       

a)layihənin iqtisadi və sosial həyat qabiliyyətliliyi 

b)yatağın istismarı layihəsinin statusu və əsaslandırılması 

c)geoloji öyrənilmə səviyyəsi 

d))yuxarıdakıların hər üçü 

e)yalnız a və b variantları 

Bölmə: 0401 

Ad 


0401 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 
Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 67.    Aşağıdakı qazma üsullarının hansından hazırda istifadə edilmir?       

a))“Bakı qazma üsulu” 

b)rotor qazma üsulu 

c)turbin qazma üsulu 

d)elektriklə qazma üsulu 

e)vibrasiya qazma üsulu 

 

  68. Rotor qazma üsulu ilk dəfə harada tətbiq edilib?       a)Azərbaycanda 

b)Rusiyada 

c)Qazaxstanda 

d))ABŞ-da 

e)Kanadada 

 

69.    Elektrobur nədir?       a)qazma alətidir 

b))quyu dibində elektrik mühərriki ilə işləyən və valında qazma baltası olan maşındır 

c)quyunun ağzında elektrik mühərriki ilə işləyən və valında qazma baltası olan maşındır 

d)baltanı hərəkətə gətirmək üçün quyudan uzaqda yerləşdirilən elektrik mühərrikidir 

e)boruları quyuya endirmək və quyudan çəkib şıxarmaq üçün texniki vasitədir 

 

70.    Quyu dibindəki işlək hissəsinin formasından asılı olaraq qazma baltalarının növləri hansılardır?       
a)gövdəli, şaroşkalı və almazlı 

b)qanadvari, şaroşkalı və almazlı 

c)dəstəkli, şaroşkalı və almazlı 

d)pərli, çuqun və almazlı 

e))pərli, şaroşkalı və almazlı 

 

  71. Neft mədəni nədir?       a)neft emal edilən sənaye sahələrinin kompleksidir 

b)nefti və neft məhsullarını satişa hazirlayan sənaye müəssisələrin kompleksidir 

c))neftin və onunla birlikdə çıxan qazların yerin dərin qatlarından çıxarılması ücün quyu, boru kəmərləri və 

müvafiq avadanlıqdan ibarət texnoloji kompleksdir 

d)hasil edilən neft məhsullarının qrup halında ölçmə qurğusuna verən kompleksdir 

e)qazların yerin dərin qatlarından çixarılan quyudur 

 

  72. Hazırda neftin çıxarılmasında tətbiq edilən üsullar hansılardır?       a)mexaniki, fontan və təzyiq 

b)fontan, kompressor və təzyiq 

c))fontan, kompressor və dərinlik nasosu 

d)kompressor, dərinlik nasosu və təzyiq 

e)dərinlik nasosu, fontan və mexaniki 

 

73.    Mancanaq dəzgahından neftin çıxarılmasının hansı üsulunda istifadə edilir?       a)fontan üsulunda 

b)kompressor üsulunda 

c))dərinlik nasosu üsulunda 

d)hamısında 

e)heç birində  

74.    Neft laylarının işlənməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?       

a))laydan quyu dibinə neftin hərəkətinin idarə edilməsi prosesi 

b)neftin laydan yer səthinə çıxarılması prosesi 

c)layda olan mineral qarışıqların neftdən təmizlənməsi prosesi 

d)layda olan suyun neftdən ayrılması prosesi 

e)lay süxurlarının fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməi prosesi 

Bölmə: 0402 

Ad 

0402 


Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 75.    Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı işlərində daha geniş tətbiq edilən üsul hansıdır?       

a)fiziki-kimyəvi 

b)hidrogeoloji 

c)coğrafi 

d))geofiziki 

e)geokimyəvi 

 

76.    Axtarış neft-qaz quyuları nə məqsədlə qazılır?       a))bu və ya digər ərazidə (sahədə) neft və qaz yataqlarının olub-olmaması haqqında ilkin məlumatları 

toplamaq üçün qazılır 

b)neft və qaz yataqlarının dərinliyini, həcmini, lay təzyiqini, süxurların fiziki-kimyəvi tərkibini və xassələrini, quyuların qazılmasının texnoloji xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq üçün qazılır 

c)yerin dərin qatlarından neft və qazı çıxarmaq məqsədilə qazılır 

d)istisimar olunmuş neft laylarında lay təzyiqini artırmaq məqsədilə qazılır 

e)artezian sularını yerin səthinə çıxarmaq üçün qazılır 

 

77.    İnyeksiya quyuları nə üçün istifadə edilir?       a)ərazidə neft və qaz yataqlarının olub-olmaması haqqında ilkin məlumatları toplamaq üçün 

b)neft və qaz yataqlarının fiziki-kimyəvi tərkibini və xassələrini, quyuların qazılmasının texnoloji 

xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq üçün 

c)yerin dərin qatlarından neft və qazı çıxarmaq məqsədilə 

d))istisimar olunmuş neft laylarında lay təzyiqini artırmaq məqsədilə 

e)artezian sularını yerin səthinə çıxarmaq üçün 

 

78.    Kəşfiyyat neft-qaz quyularının təyinatı nədir?       a)sahədə neft və qaz yataqlarının olub-olmaması haqqında ilkin məlumatları toplamaq 

b))neft və qaz yataqlarının dərinliyini, həcmini, lay təzyiqini, süxurların fiziki-kimyəvi tərkibini və xassələrini, 

quyuların qazılmasının texnoloji xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq 

c)yerin dərin qatlarından neft və qazı çıxarmaq 

d)istisimar olunmuş neft laylarında lay təzyiqini artırmaq 

e)artezian sularını yerin səthinə çıxarmaq 

 

79.    İstismar neft-qaz quyuları nə üçündür?       a)ərazidə neft və qaz yataqlarının olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün 

b)neft və qaz yataqlarının dərinliyini, həcmini, lay təzyiqini, süxurların fiziki-kimyəvi tərkibini və xassələrini 

aydınlaşdırmaq üçün 

c))yerin dərin qatlarından neft və qazı çıxarmaq üçün 

d)istisimar olunmuş neft laylarında lay təzyiqini artırmaq üçün 

e)artezian sularını yerin səthinə çıxarmaq üçün 
 

80.    Dərinlik nasosu ilə neftin çıxarılması üsulu nə vaxt tətbiq edilir?       

a)yataq yeni istismara veriləndə 

b)yataqda lay təzyiqinin yuxarı olduğu dövrdə 

c)neft laylarının istismara verildiyi ilk 2-3 ay ərzində 

d))quyudibində neftin səviyyəsinin və lay təzyiqinin ciddi surətdə aşağı düşməsi hallarında 

e)fontan üsulunu tətbiq etmək mümkün olmadıda 

 

81.    Layın neftvermə əmsalı hansı intervalda dəyişir?       a)0,5 - 1,0 arasında 

b)0,1 - 0,3 arasında 

c))0,3 - 0,7 arasında 

d)0,7 - 0,9 arasında 

e)0,6 - 0,8 arasında 

Bölmə: 0501 

Ad 

0501 


Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 % 82.    Neft emalı nədir?       

a)neftin yer səthin çıxarılması və ilkin təmizlənməsi prosesidir; 

b)neftin mexaniki qatışıqlardan təmilənməsi və zənginləşdirilməsi prosesidir; 

c)neftin şıxarılması, distillə edilməsi, fraksiyalara ayrılması və nəql edilməsi prosesidir; 

d))neftin mexaniki qatışıqlarından təmizlənib distillə vasitəsilə lazımi fraksiyalara ayrılması prosesidir; 

e)neftin lazımi fraksiyalara ayrılması yolu ilə alınan məhsulların istehlakçılara çatdırılması prosesidir. 

 83.    Azərbaycanda respublika daxilində neft məhsullarının qiymətləri:       

a)sərbəstdir 

b)bazar tərəfindən tənzimlənir 

c))dövlət tərəfindən tənzimlənir 

d)dünya bazar qiymətlərinə uyğundur 

e)Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən müəyyən edilir 

 

84.    Neftayırma əsasən neçə prosesdən ibarətdir?       a)1 

b)2 


c))3 

d)4 


e)5 

 

  85. Aşağıdakı proseslərdən hansı neftayırma proseslərinə aiddir?       a)Distillə, yaxud fraksiyalara ayırma 

b)Konversiya 

c)Emal 

d))bunların hamısı 

e)binların heç biri 

 

86.    Neftayırma proseslərinin idarə edilməsi sistemləri necə fəaliyyət göstərir?       a)fiziki 

b)mexaniki 

c)kompleks mexaniki 

d))avtomatik 

e)texniki  

87.    Neft sənayesində atmosferik distillə borusundan harada istifadə edilir?       

a)neftin keyfiyyətinin yoxlanması zamanı 

b)xam neftin zərərli qatışıqlardan təmizlənməsi zamanı 

c))distillə prosesində 

d)konversiya prosesində 

e)xam neftin iri saxlanclara vurulması zamanı 

 

88.    Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növüdür?       a)distillə 

b)qızdırılma 

c) buxarlandırma 

d)ionlaşdırma 

e))kokslama 

Bölmə: 0801 

Ad 

0801 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 % 89.    Sənaye müəssisələrində səmərəlilik meyarı hansıdır?       

a))xalis gəlir 

b)ümumi gəlir 

c)ümumi məhsul 

d)istehsal xərcləri 

e)mahsulun maya dəyəri 

 90.    Sənaye istehsalının ictimai təşkili formaları hansılardır?       

a)təmərküzləşmə, inhisar və korporasiya 

b))təmərküzləşmə, ixtisaslaşma, kooperativləşmə və kombinələşmə 

c)inhisar, transmilli və milli korporasiyalar 

d)trest, alyans, korporasiya, konsorsium 

e)ixtisaslaşma, mərkəzləşmə, assosiasiyalaşma və kompleksləşmə 

 

91.    Sənaye istehsal heyyəti nədir?       a)bilavasitə sənaye və digər istehsal sahələrində çalışan və istehsala xidmət sahələrinin işçiləridir 

b))sənaye müəssisələrində istehsalın təşkili və istehsala normal gedişinə şərait təmin edən kadrların 

məcmusudur 

c)ancaq idarəetmə heyəti – sahibkar, menecer və baş mühəndislərdir 

d)sənaye müəssisələrinin tərkibində olan istehsal və sosial bölmələrdə çalışan bütün işçilərin ümumi 

sayıdır 


e)yalnız bilavastə istehsalda çalışan fəhlə heyətidir 

 

92.    Sənaye istehsal heyyətinin tərkibinə daxil olan kateqoriyalar hansılardır?       a))fəhlələr, mühəndis – texniki işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə işçiləri 

b)sahibkarlar, menecerlər, qulluqçular, fəhlələr və kiçik xidmətedici heyət 

c)menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndis-texniki işçilər 

d)rəhbər işçilər, qulluqçular, fəhlələr, sosial xidmət işçiləri, mühafizə xidməti 

e)mülkiyətçi-sahibkarlar, menecerlər, orta səviyyəli rəhbərlər, fəhlələr, sair işçilər 

 

93.    Sənayenin dövriyyə fondları nədir?       a)öz formasını istehsal prosesində dəyişməyən istehsal fondlarıdır; 

b)istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq dəyərini itirən fondlardır; 

c)öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlardır; d)təbii olan bütün fondlar; 

e))yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz 

natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 

94.    Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır?       a)tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri və pul vəsaitləri; 

b)yanacaq, təmir ehtiyatları və istehsal ehtiyatları; 

c))istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal (o cümlədən, özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar) və gələcək 

dövrün xərcləri; 

d)pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları; 

e)gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri, xammal və materiallar. 

 

95.    Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi:       a)bir istehsal mərhələsində başlayıb digər istehsal mərhələsində başa çatır; 

b)istehsal sferasında başlayıb tədavül sferasında başa çatır; 

c)tədavül sferasında başlayıb istehsal sferasında başa çatır; 

d))tədavül sferasında başlayıb tədavül sferasında başa çatır; 

e)istehsal sferasında başlayıb istehlak sferasında başa çatır. 

 

96.    Aşağıdakılardan biri istehsal ehtiyatlarına aid deyil:       a)mövsümü ehtiyat; 

b)hazırlıq ehtiyatı; 

c))əmtəəlik ehtiyat; 

d)sığorta ehtiyatı; 

e)cari ehtiyat. 

Bölmə: 0802 

Ad 

0802 Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 97.    İstehsalın mütləq səmərəliliyi nədir?       

a)əldə olunan səmərənin kəmiyyətcə miqdarıdır 

b)əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məbləğidir 

c)əldə olunmuş səməərnin keyiyyətini xarakterizə edir 

d))səmərənin əsaslı vəsait qoyuluşunun həcminə nisbətidir 

e)əsaslı vəsait qoyuluşunun məbləöinin mənfəətin kəmiyyətinə olan nisbətidir 

 

  98. Təmərküzləşmənin formaları hansılardır?       a)istehsal və satış 

b)istehsal, satış, idxal və ixrac 

c))aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji 

d)konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son məhsul istehsalı və təşkilati-təsərrüfat 

e)aşağı, orta və yuxarı səviyyəli 

 

99.    İxtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?       ))əşya, hissə və texnoloji mərhələ üzrə 

ə

şya, detal və bazar üzrə sahə, istehsal və texnologiya üzrə 

istehsal, istehlak və bazar mərhələləri üzrə 

yerli, regional və beynəlxalq bazarlar üzrə  

100.    İstehsalın kooperativləşdirilməsi nədir?       

müəssisələrin hər hansı məhsulun birgə istehsalı üçün qısamüddətli təsərrüfat əlaqələridir 

))müəssisələrin hər hansı məhsulun birgə istehsalı üzrə uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələridir 

bazar seqmentini ələ keçirmək üçün müəssisələrin gizli razılığıdır 

ölkədə hər hansı məhsul istehsal etmək məqsədilə xarici investorların cəlb edilməsidir 

bir-birinin fəaliyyət nəticələrinə ehtiyacı olan müəssisələrin öz aralarında əmtəə və xidmətlərlə 

hesablaşmaları prosesidir 

 

101.    Sənayedə kombinələşdirmə nədir?       ))istehsal imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə müxtəlif sənaye sahələri müəssisələrinin 

fəaliyyətlərinin vahid istehsal kompleksində birləşdirməsidir 

istehsalın daha iri müəssisələrdə təmərküzləşməsi prosesidir 

birlik və müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların növü, tipi, ölçüsü və modellərin sayının artması prosesidir 

müəssisələrin fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən əlaqələndirilməsidir 

sənaye istehsalının ölkənin ərazisi üzrə bir qərarda yerləşdirilməsidir 

 

102.    Aşağıdakılardan hansı neft sənayesinin tədavül fondlarına aid deyil?       ))yataqda olan neft ehtiyatı; 

rezervuarlarda (çənlərdə) saxlanan neft; 

boru kəmərləri ilə nəql edilən neft; 

neft məhsulları anbarlarında olan neft məhsulları; 

alıçıya çatdırılmış, lakin hələ dəyəri ödənilməmiş neft. 

 

103.    Sənayedə materiallardan ehtiyat növləri hansılardır?       cari və mövsümü ehtiyatlar; 

uzun müddətli, qısamüddətli, mövsümü, cari, hazırlıq ehtiyatları; 
))cari, hazırlıq, sığorta və mövsümü ehtiyatlar; 

cari və sığorta ehtiyatları; 

istehsal, satış və xidmət ehtiyatları. 

 

104.    Aşağıdakı dövriyyə vəsaitlərindən hansı normalaşdırılmır?       istehsal ehtiyatları; 

bitməmiş istehsal və özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar; 

gələcək dövrün xərcləri 

anbarda olan hazır məhsul; 

))hesablaşma hesabında və ya müəssisənin kassasında olan vəsaitlər; 

Bölmə: 0803 

Ad 

0803 


Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 105.    Hər hansı təşkilati-texniki tədbirin həyata keçirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi necə müəyyən olunur?       

))müəyyən vaxt vahidi ərzində alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalına sərf edilmiş canlı və maddiləşmiş 

ə

məyin kəmiyyətinə nisbəti kimi müəyyən vaxt vahidi ərzində alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalına sərf edilmiş canlı və maddiləşmiş 

ə

məyin kəmiyyətinə hasili kimi müəyyən vaxt vahidi ərzində alınan iqtisadi səmərə ilə onun istehsalına sərf edilmiş canlı və maddiləşmiş 

ə

məyin kəmiyyəti ilə cəmlənməsi kimi müəyyən vaxt vahidi ərzində alınan iqtisadi səmərədən onun istehsalına sərf edilmiş bütün xərclərin 

kəmiyyətinin çıxılması kimi 
müəyyən vaxt vahidi ərzində alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalına sərf edilmiş yalnız canlı əməyin 

kəmiyyətinə nisbəti kimi 

 

106.    Nisbi (müqaisəli) səmərəlilik nədir?       səmərənin əsaslı vəsait qoyuluşunun məbləğinə nisbətidir 

))layihə variantları üzrə müqayisəli şəkildə hesablanan səmərəlilikdir 

variantlar üzrə layihələrin orta səmərəlilik göstəricisidir 

istehsala çəkilən xərclərlə əldə edilən gəlirlərin müqayisəli nisbətidir 

ə

saslı vəsait qoyuluşu həcminin səmərəyə nisbətidir  

107.    Sənayedə ixtisaslaşdırma nədir?       

))konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına və iqtisadi təyinatına görə həmcins məhsul istehsalın 

məhdud sayda müəssisələrdə təmərküzləşməsidir 

müəssisənin həmişə eyni məhsul göndərənlərlə işləməsidir 

müəssisənin həmişə eyni istehlakçılara xidmət göstərməsi və məhsul satmasıdır 

müəssisənin nisbətən uzun müddətə müəyyən bazar seqmentinə uyğun fəaliyyətidir 

müəssisənin mümkün olan bütün fəaliyyət sferalarına daxil olmasıdır 

 

108.    Aşağıdakı dövriyyə vəsaitlərindən hansı normalaşdırılır?       ))anbarda olan hazır məhsul; 

yola salınmış, lakin dəyəri hələ ödənilməmiş (yolda olan) mallar; 

debitor və kreditor borcları; 

hesablaşmalarda olan vəsaitlər; 

müəssisənin bank hesabında və kassasında olan vəsaitlər. 

 

109.    Dövriyyə vəsaitindən istifadənin səmərəlilik göstəricisi hansıdır?       dövriyyə fondlarının orta illik dəyəri; 


dövriyyə vəsaitinin orta illik dəyəri; 

ilin sonuna dövriyyə vəsaitinin qalıq norması; 

))dövriyyə vəsaitinin dövretmə sürəti; 

dövriyyə vəsaitinin orta illik məbləğinin artım tempi. 

 

110.    Aşağıdakı göstəricilərdən hansı dövriyyə vəsaitinin səmərəlilk göstəricisi deyil?       dövriyyə vəsaitinin dövretmə sürəti; 

dövriyyə vəsaitinin dövretmə əmsalı; 

dövriyyə vəsaitinin yüklənmə əmsalı 

))dövriyyə vəsaitinin artım tempi; 

dövriyyə vəsaitinin bir dövriyyəsinin uzunluğu. 

 

111.    Aşağıdakılardan hansı neft sənayesində dövriyyə vəsaitinə aid edilmir?       ))geoloji-kəşfiyyat işləri; 

qazma baltalarını hərəkətə gətirən elektrik enerjisi xərcləri; 

istismar borularında ollan xam neft; 

emal mərhələsində olan neft; 

rezervuarlarda olan qaz. 

Bölmə: 0901 

Ad 

0901 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 
112.    İstehsal prosesində iştirak xarakterinə görə istehsal əsas fondları hansı ünsürlərdən ibarətdir?       

))aktiv və passiv ünsürlər 

qurğular, bina və alətlər 

nəqliyyat vasitələri, işçi qüvvəsi, mənzil fondu, tədris mərkəzi, tibbi məntəqə və s. 

bina, ləvazimat, şoxillik bitkilər, yanacaq ehtiyyatları 

binalar, qurğular, ötürücü mexanizmlər, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, alətlər, istehsal 

ləvazimatları, təsərrüfat inventarları, çoxillik bitkilər və s. 

 

113.    “Bina və tikililər”in neft sənayesindəki təyinatı nədən ibarətdir?       istehsal prosesində bilavasitə iştirak etməklə xammal və materialların yerdəyişməsinə xidmət edir 

istehsal prosesində bilavasitə iştirak etməsə də məhsulun yaradılmasında əsas komponentdir 

müəssisənin fəaliyyətinin təmin edilməsi üçünyalnız ofis funksiyasını daşıyır 

))normal əmək şəraitini, mal-material qiymətlilərinin saxlanması üçün zəruri şəraiti təmin edir 

avadanlıq və material ehtiyatlarının toplanması və saxlanmasına xidmət edir 

 

114.    Aşağıdakı sənaye sahələrindən hansında yeraltı istehsal əsas fondlar mövcuddur?       ağır sənayedə 

yüngül sənayedə 

metallurgiya sənayesində 

maşınqayırma sənayesində 

))neft sənayesində 

 

115.    Əsas fondların köhnəlmə növləri hansılardır?       ))fiziki və mənəvi köhnəlmə; sosial, iqtisadi 

fiziki, texniki, mənəvi köhnəlmə 

texniki və texnoloji köhnəlmə 

sosial, mənəvi və pisxoloji köhnəlmə 
texniki-iqtisadi və mənəvi köhnəlmə 

 

116.    Əsas fondların fiziki köhnəlməsi nədir?       avadanlıqların sınaraq sıradan çıxmasıdır 

ə

sas fondların dəyərini itirməsidir ))əsas fondların tədricən texniki-istismar xassələrini itirməsidir 

ə

sas fondların təmir olunmasıdır ə

sas fondların tamamilə yararsız vəziyyətə düşməsidir 

 

117.    Əsas fondlardan istifadənin ümumi səmərəlilik göstəricisi aşağıdakılardan hansıdır?       ə

sas fondların dəyərinin artım tempi 

ə

sas fondların köhnəlmə müddəti ə

sas fondların yenilənmə əmsalı 

növbəlilik əmsalı 

))fondverimi 

 

118.    Aşağıdakılardan hansı əsas fondlardan istifadənin xüsusi səmərəlilik göstəricisi hesab edilir?       ə

sas fondların dəyərinin artım tempi 

ə

sas fondların köhnəlmə müddəti ə

sas fondların yenilənmə əmsalı 

))növbəlilik əmsalı 

fondverimi 

 

119.    Neft sənayesində nəqliyyat vasitələrinin illik amortizasiya normaları nə qədərdir?       5 faizədək 

10 faizədək 

15 faizədək 20 faizədək 

))25 faizədək 

Bölmə: 0902 

Ad 


0902 

Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 120.    İstehsal əsas fondlarının “Maşın və avadanlıqlar” qrupu hansı yarımqruplardan ibarətdir?       

iş maşınları, güc avadanlıqları, hesablama texnikası, ölçü ləvazimatları 

iş maşın və avadanlıqları, güc maşın və avadanlıqları, nəqliyyat vasitələri, ölçü və tənzimləyici cihazlar, boru 

kəmərləri 

ötürücü qurğular, iş maşın və avadanlıqları, güc maşın və avadanlıqları, mexaniki hərəkət maşınları, elektrik 

avadanlıqları, kompressorlar 

iş maşın və avadanlıqları, güc maşın və avadanlıqları, elektrik və mexaniki maşın və avadanlıqlar, hesablama 

avadanlıqları, dispeşer qurğuları 

))iş maşın və avadanlıqları, güc maşın və avadanlıqları, informasiya avadanlıqları, ölçü və tənzimləyici 

cihazlar 

 

121.    “Qurğular və ötürücü qurğular”ı istehsalın təşkilindəki funksiyasına görə necə xarakterizə etmək olar?       

xammal və materialların formasını və şəklini dəyişməklə əsas texniki funksiyaları yerinə yetirən 

mühəndis-texniki obyektlərdir 

xammal və materialların formasını və şəklini dəyişmədən onların nəql edilməsinə və qorunub saxlanmasına 

zəruri şəraiti yaradan mühəndis-texniki obyektlərdir 

xammal və materialların formasını və şəklini dəyişmədən onların mexaniki, fiziki və kimyəvi emal yolu ilə 

istehsal prosesinin gedişini təmin edən maşən və qurğulardır   ))xammal və materialların formasını və şəklini dəyişmədən müəyyən texniki funksiyaları yerinə yetirmək 

yolu ilə istehsal prosesinin normal gedişinə zəruri şəraiti yaradan mühəndis-texniki obyektlərdir 

hazır məhsulların toplanmasına, qablaşdırılmasına və nəql edilməsinə zəruri şəraiti təmin edən 

mühəndis-texniki obyektlərdir 

 

122.    Aşağıdakı istehsal əsas fond ünsürlərindən hansıları “Qurğular və ötürücü qurğular” qrupuna aid deyil?       

neft və qaz quyuları, texnoloji qurğular, rezervuarlar, dəniz estekadaları, dayaqlar, kollektorlar, yollar, 

körpülər, keçidlər və s. 

boru kəmərləri, qaz şəbəkəsi, su kəmərləri, zavoddaxili ötürücü kəmərlər 

elektrik ötürmə xəttləri, telefon-teleqraf xəttləri, istilik ötürmə sistemi 

magistral boru kəmərləri 

))qazma qurğuları, mancanaq dəzgahları, elektroburlar 

 

123.    Aşağıdaəsas fond elementlərindən hansıları “Güc maşın və avadanlıqları” yarımqrupuna aid deyil?       generatorlar və kompressorlar 

elektrik və daxili yanma mühərrikləri 

buxar qazanları və transformatorlar 

))nasos və kompressorlar, mancanaq dəzgahları 

elektrik mühərrikləri və hərəkət edən elektrik stansiyaları 

 

124.    Aşağıdakılardan hansıları neft sənayesində “İş maşınları və avadanlıqları” yarımqrupuna aid edilir?       ))qazma qurğuları, mancanaq dəzgahları, nasos və kompressorlar (neft və qazı çəkib-vuran avadanlıqlar) 

generatorlar, kompressorlar, elektrik mühərrikləri, daxili yanma mühərrikləri, buxar qazanları, 

transformatorlar 

hesablama texnikası, kompüterlər, rabitə vasitələri, informasiyanın vizual və akustik əksetdirmə vasitələri, 

informasiyanı emal edən, saxlayan və ötürən qurğular 

debitometrlər, dərinlik monometrləri, dispeçer nəzarəti avadanlıqları, tənzimləyici cihazlar 

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri (vaqon, lokomotiv, sistern və s.), su nəqliyyatı vasitələri (gəmi, qayıq, kater, bərə, tanker və s.), hava nəqliyyatı vasitələri (vertolyot, təyyarə və s.), avtomobil nəqliyyatı (avtobus, yük 

maçınları, avtosisternlər və s.), habelə traktorlar, buldozerlər 

 

125.    Aşağıdakılardan hansıları neft sənayesində “Güc maşınları və avadanlıqları” yarımqrupuna aid edilir?       qazma qurğuları, mancanaq dəzgahları, nasos və kompressorlar (neft və qazı çəkib-vuran avadanlıqlar) 

))generatorlar, kompressorlar, elektrik mühərrikləri, daxili yanma mühərrikləri, buxar qazanları, 

transformatorlar 

hesablama texnikası, kompüterlər, rabitə vasitələri, informasiyanın vizual və akustik əksetdirmə vasitələri, 

informasiyanı emal edən, saxlayan və ötürən qurğular 

debitometrlər, dərinlik monometrləri, dispeçer nəzarəti avadanlıqları, tənzimləyici cihazlar 

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri (vaqon, lokomotiv, sistern və s.), su nəqliyyatı vasitələri (gəmi, qayıq, kater, 

bərə, tanker və s.), hava nəqliyyatı vasitələri (vertolyot, təyyarə və s.), avtomobil nəqliyyatı (avtobus, yük 

maçınları, avtosisternlər və s.), habelə traktorlar, buldozerlər 

 

126.    Aşağıdakılardan hansıları neft sənayesində “Maşın və avadanlıqlar” təsnifat qrupuna aid edilmir?       qazma qurğuları, mancanaq dəzgahları, nasos və kompressorlar (neft və qazı çəkib-vuran avadanlıqlar) 

generatorlar, kompressorlar, elektrik mühərrikləri, daxili yanma mühərrikləri, buxar qazanları, 

transformatorlar 

hesablama texnikası, kompüterlər, rabitə vasitələri, informasiyanın vizual və akustik əksetdirmə vasitələri, 

informasiyanı emal edən, saxlayan və ötürən qurğular 

debitometrlər, dərinlik monometrləri, dispeçer nəzarəti avadanlıqları, tənzimləyici cihazlar 

))qdəmiryol nəqliyyatı vasitələri (vaqon, lokomotiv, sistern və s.), su nəqliyyatı vasitələri (gəmi, qayıq, 

kater, bərə, tanker və s.), hava nəqliyyatı vasitələri (vertolyot, təyyarə və s.), avtomobil nəqliyyatı (avtobus, 

yük maçınları, avtosisternlər və s.), habelə traktorlar, buldozerlər 

Bölmə: 1001 

Ad 

1001 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 % 
 

 

 127.    Sənayenin dövriyyə fondları nədir?       

öz formasını istehsal prosesində dəyişməyən istehsal fondlarıdır 

istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq dəyərini itirən fondlardır 

öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlardır 

təbii olan bütün fondlar 

))yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz 

natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 

128.    Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır?       tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri və pul vəsaitləri 

yanacaq, təmir ehtiyatları və istehsal ehtiyatları 

))istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal (o cümlədən, özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar) və gələcək 

dövrün xərcləri 

pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları 

gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri, xammal və materiallar 

 

129.    Sənayenin dövriyyə vəsaitlərinə nələr aiddir?       istehsal ehtiyyatları və tədavül fondları 

dövriyyə fondları və gələcək dövrün xərcləri 

xammal və materiallar, gələcək dövrün xərcləri və tədavül fondları 

))dövriyyə fondları və tədavül fondları 

pul vəsaitləri, xammal və materiallar 

 

130.    Aşağıdakılardan hansı tədavül fondlarına aid deyil?       
anbarda olan hazır məhsul 

yola salınmış, lakin dəyəri hələ ödənilməmiş (yolda olan) mallar 

))bitməmiş istehsal 

hesablaşmalarda olan vəsaitlər 

müəssisənin bank hesabında və kassasında olan vəsaitlər 

 

  131. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi:       bir istehsal mərhələsində başlayıb digər istehsal mərhələsində başa çatır 

istehsal sferasında başlayıb tədavül sferasında başa çatır 

tədavül sferasında başlayıb istehsal sferasında başa çatır 

))tədavül sferasında başlayıb tədavül sferasında başa çatır 

istehsal sferasında başlayıb istehlak sferasında başa çatır 

 

132.    Aşağıdakılardan biri istehsal ehtiyatlarına aid deyil:       mövsümü ehtiyat 

hazırlıq ehtiyatı 

))əmtəəlik ehtiyat 

sığorta ehtiyatı 

cari ehtiyat 

 

133.    Aşağıdakı dövriyyə vəsaitlərindən hansı normalaşdırılır?       ))anbarda olan hazır məhsul 

yola salınmış, lakin dəyəri hələ ödənilməmiş (yolda olan) mallar 

debitor və kreditor borcları 

hesablaşmalarda olan vəsaitlər 

müəssisənin bank hesabında və kassasında olan vəsaitlər 

   134. Sənaye- istehsal heyyətinə daxil edilmir:       

ə

sas fəhlələr köməkçi fəhlələr 

mütəxəsislər 

))mənzil – kommunal təsərrüfatının işçiləri 

mühafizə işçiləri və yanğın söndürənlər 

Bölmə: 1002 

Ad 


1002 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

   135. Aşağıdakılardan hansı neft sənayesinin tədavül fondlarına aid deyil?       

))yataqda olan neft ehtiyatı 

rezervuarlarda (çənlərdə) saxlanan neft 

boru kəmərləri ilə nəql edilən neft 

neft məhsulları anbarlarında olan neft məhsulları 

alıçıya çatdırılmış, lakin hələ dəyəri ödənilməmiş neft 

 

136.    Aşağıdakı dövriyyə vəsaitlərindən hansı normalaşdırılmır?       istehsal ehtiyatları 

bitməmiş istehsal və özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar 

gələcək dövrün xərcləri 

anbarda olan hazır məhsul 
))hesablaşma hesabında və ya müəssisənin kassasında olan vəsaitlər 

 

137.    Neft-qaz üzrə geoloji ehtiyatlar istismar mümkünlüyü baxımından necə qruplaşdırılır?       geoloji və sənaye ehtiyatları 

geoloji, sənaye və istismar ehtiyatları 

))balans və balansarxası ehtiyatlar 

geoloji, sənaye, balans və balansarxası ehtiyatlar 

yerin təkində, quruda və dənizdə olan ehtiyatlar 

 

138.    Kəşfolunma və hazırlanma dərəcələrinə görə neft-qaz ehtiyatları aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:       ehtimal edilən, kəşf edilmiş, təsdiq olunmuş və istismarda olanlar 

A, B, C, D 

proqnozlaşdırılan, hasil edilən, emal edilən və ixrac edilən 

))A, B, C1, C2 

A, B, B1, C, C1 

 

139.    Əmək məhsuldarlığının ölçülməsi üsulları hansılardır?       məhsul vahidi istehsalına sərf olunan fərdi və ictimai əmək 

))məhsul vahidinin istehsalına sərf olunan zaman müddəti və vaxt vahidi ərzində istehsal olunan məhsulun 

həcmi 

müəyyən partiya məhsulun istehsalına sərf olunan zaman müddəti və növbə ərzində istehsal edilən məhsulun ümumi dəyəri 

məhsul vahidi istehsalına sərf olunan iş vaxtı və işlənilən vaxt vahidində məhsul istehsalı həcminin artım 

dinamikası 

bir qrup işçinin müəyyən müddətdə istehsal etdiyi məhsul və onların sərf etdikləri ümumi zaman müddəti 

 

140.    Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri necə təsnifləşdirilir?       intensiv və ekstensiv amillər 


intensiv, qarışıq və ekstensiv amillər 

fəhlələrin iş vaxtının artırılması, növbələrin fasiləsizliyi və istirahət müddətinin qısaldılması 

müəssisədə inzibati idarə heyyətinin sayının artırılması, fəhlələr arasında rəqabət 

))maddi-texniki, sosial-iqtisadi və təşkilati amillər 

 

141.    Əməyin ödənilməsinin işəmuzd üsulunun tətbiqi şərti hansıdır?       ))görülən işlərin dəqiq hesablanmasının mümkünlüyü 

texnoloji qaydaların pozulması 

avadanlıqlara xidmətin təşkilinin briqada üsulunun tətbiqi 

materiallardan israfçılıqla istifadə olunması 

ə

məliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi  

142.    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft emalı müəssisəsi hansıdır?       

H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı zavodu 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 

“Azneftyağ” zavodu 

yuxarıdakıların üçü də 

))a və c variantları 

Bölmə: 1101 

Ad 

1101 


Suallardan 

Maksimal faiz  6 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 
  143. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin ingiliscə qısaldılmış adı necədir?       

COKAR 


SOKAR 

))SOCAR 


SOKAP 

SOCAP 


 

144.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturu hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?       

))Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 

145.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə rəhbərliyi həyata keçirir:       Şirkətin Şurası 

Şirkətin İdarə Heyəti 

Şirkətin Möşahidə Şurası 

))Şirkətin Prezidenti 

Şirkətin İcraşı direktoru 

 

146.    Aşağıdakı müəssisələrdən hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturuna daxil deyil?       

Karbamid zavodu 

Bakı dərin özüllər zavodu 

Xəzər Dəniz Neft Donanması 

))Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı Ali Neft Məktəbi 

 

147.    Aşağıdakı şəhərlərdən hansında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəliyi var?       London 

Nyu-York 

  Cenevrə 

Vyana 


))hamısında 

 

148.    Azərbaycanda neft sənayesinin ən böyük müəssisəsi hansıdır?       ))Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti; 

“Azərikimya” Dövlət Şirkəti; 

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi; 

”Azeft” İstehsalat Birliyi; 

Yeni Bakı Neftayırma zavodu. 

Bölmə: 1103 

Ad 

1103 


Suallardan 

Maksimal faiz  9 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 149.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin hüquqi statusu nədir?       

mərkəzi icra hakimiyyəti qurumudur 

))dövlət kommersiya şirkətidir dövlət səhmdar cəmiyyətidir 

dövlət idarəetmə orqanıdır 

şaquli inteqrasiyalı neft korporasiyasıdır 

 

150.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti hansı müəssisələrin bazasında yaradılıb?       Dənizdə və Quruda Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birlikləri 

“Azərineft” Dövlət Konserni və Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi 

))“Azərneft” Dövlət Konsernivə “Azərneftkimya” İstehsalat Birliyi 

“Azərneftkimya” Dövlət Konserni və Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi 

“Azərneftkimya” İstehsalat Birliyi və Quruda Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi 

 

151.    Aşağıdakı əlamətlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə xasdır?       Şirkət hüquqi şəxsdir 

Şirkət müstəqil balansa, banklarda, o cümlədən xarici banklarda, hesablaşma və digər hesablara malikdir 

Şirkət hasil edilmiş bütün karbohidrogenlərə və onların emalından alınan neft və qaz məhsullarına 

münasibətdə sahibliyi həyata keçirir 

Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının gerbi təsvir edilmiş və Şirkətin adı göstərilmiş möhürə, 

ştamplara, blanklara, digər fərqləndirici nişanlara malikdir 

))yuxarıdakıların hamısı 

 

152.    Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin məqsədləri sırasına daxil deyil?       Azərbaycan Respublikası ərazisində (quru və dəniz sahələri də daxil olmaqla) neft və qaz yataqlarının 

axtarışını, kəşfiyyatını, hazırlanmasını və işlənməsini həyata keçirmək 

neftin, qazın, kondensatın və onlardan alınan məhsulların nəql edilməsini, emalını və satışını həyata 

keçirmək 

istehlakçıların müvafiq enerji daşıyıcılarına olan tələbatının sabit və dayanaqlı ödənilməsini həyata 

keçirmək 

))neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və hasilatında istifadə olunan avadanlıqların istehsalı və satışını 

həyata keçirmək 
həyata keçirdiyi neft-qaz əməliyyatlarından və işlərindən gəlir əldə etmək digər işlərin və xidmətlərin 

həyata keçirilməsindən və gəlir əldə edilməsindən ibarətdir. 

 

  153. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti onda olan dövlət əmlakına münasibətdə aşağıdakıları həyata keçirir:       

sahibliyi 

istifadəni 

sərəncam verilməsini 

))bunların hamısını 

a və b variantları 

 

154.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidentləri vəzifəyə necə təyin edilir?       ))Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi tərəfindən 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti tərəfindən 

 

155.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Şurası:       Şirkətin Ali idarəetmə orqanıdır 

Şirkətin ali icra orqanıdır 

))Şirkətin prezidenti yanında fəaliyyət göstərən kollegial orqandır 

Şirkətin prezidenti yanında fəaliyyət göstərən müşahidə orqanıdır 

Şirkətin müşahidə şurasıdır 

 

156.    Aşağıdakı müəssisələrdən hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinın strukturuna daxildir?       "Azneft" İstehsalat Birliyi 


“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 

"Azərikimya" İstehsalat Birliyi 

))bunların hamısı 

heç biri 

 

  157. Aşağıdakı şəhərlərdən hansında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəliyi yoxdur?       

İstanbul 

Tehran 

Astana 


))Moskva 

Kiyev 


Bölmə: 1302 

Ad 


1302 

Suallardan 

10 

Maksimal faiz  10 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 158.    Azərbaycanda xarici neft şirkətləri ilə bağlanan hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin növü hansıdır?       

hasil edilən bütün neftin neftin tərəflər arasında bölüşdürülməsinə əsaslanır 

))mənfəət neftinin bölüşdürülməsinə əsaslanır 

bütün risklərin bölüşdürülməsinə əsaslanır 

bütün xərclərin tərəflər arasında bərabər bölüşdürülməsinə əsaslanır 

məhsulun (neft və qazın) satışından daxil olan gəlirlərin bölüşdürülməsinə əsaslanır 
 

159.    Hasilatın pay bölgüsü sazişilərində müqavilə yataqlarında olan neft kimin mülkiyyəti hesab edilir?       

))dövlətin 

dövlət neft şirkətinin 

sazişdə iştirak edən neft şirkətlərinin 

sazişin bütün iştirakçılarının 

yataqda olan neftin mülkiyyətçisi olmur 

 

160.    Azərbaycanda hasilatın pay bölgüsü sazişləri hansı qanunla tənzimlənir?       Enerji resurslarından istifadə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

Energetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

Hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

))hər bir saziş ayrılıqda Milli Məclisdə ratifikasiya edilməklə qanun qüvvəsi alır 

 

161.    Mənfəət neftinin şirkətlərə çatan hissəsi şirkətlər arasında necə bölünür?       bərabər bölünür 

))iştirak paylarına uyğun bölünür 

rentabellik norması (İRR) əsasında bölünür 

real ödəmə norması əsasında bölünür 

investisiya xərclərinin bölünməsi hədlərinə uyğun bölünür 

 

162.    Aşağıdakı şirkətlərdən hansı “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalanarkən konsorsiuma daxil olub, lakin hazırda konsorsiumda yoxdur?       

Statoil (Norveç) 

TPAO ((Türkiyə) 

ARDNŞ (Azərbaycan) 
BP (İngiltərə) 

))Lukoil (Rusiya) 

 

163.    Hazırda “Əsrin müqaviləsi” sazişi üzrə fəaliyyət göstərən konsorsiumda şirkətlərinin birlikdə payı daha çox olan ölkə hansıdır?       

Azərbaycan 

İngiltərə 

))ABŞ 


Yaponiya 

Norveç 


 

164.    “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan saziş hansı yataqların istismarını nəzərdə tutur?       

))“Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yatağının dərin hissəsi; 

“Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yatağının dayaz hissəsi; 

“Qarabağ” və “Bahar” yataqları 

“Azəri”, “Bahar” və “Şahdəniz” yataqları; 

“Azəri”, “Çıraq” və “Bulla-dəniz” yataqları. 

 

165.    Aşağıdakı şirkətlərdən hansı “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalanarkən konsorsiuma daxil olmayıb, lakin hazırda konsorsiumun üzvüdür?       

Amoco (ABŞ); 

TPAO (Türkiyə) 

LUKoil (Rusiya) 

Statoil (Norveç) 

))İnpex (Yaponiya) 

 

166.    “Əsrin müqaviləsi” sazişi üzrə Çıraq-1 platformasından ilk neft nə vaxt çıxarılıb?       
1995-ci il noyabrın 7-də; 

1997-ci il sentyabrın 5-də; 

))1997-ci il noyabrın 7-də; 

1997-ci il noyabrın 12-də; 

1998-ci il martın 24-də. 

 

167.    “Əsrin müqaviləsi” sazişi üzrə şıxarılan ilkin neft hansı kəmərlə xarici bazarlara çıxarılıb?       Bakı-Supsa; 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan; 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum; 

))Bakı-Novorossiysk; 

Bakı-Batumi. 

Bölmə: 1601 

Ad 

1601 


Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 168.    Bakı-Supsa neft kəməri hansı ölkələrin ərazisindən keçir?       

Azərbaycan və Rusiya 

))Azərbaycan və Gürcüstan 

Azərbaycan və Türkiyə 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya 
 

169.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri hansı ölkələrin ərazisindən keçir?       

Azərbaycan və Gürcüstan 

Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Yunanıstan 

))Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

Azərbaycan və Türkiyə 

Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə 

 

170.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri hansı terminaldan başlayır?       Ə

lət 


Lökbatan 

))Səngəçal 

Dübəndi 

Sahil 


 

171.    Ceyhan neft terminalı hansı dənizə çıxır?       

Qara dəniz 

Xəzər dənizi 

Mərmərə dənizi 

))Aralıq dənizi 

Qırmızı dəniz 

 

172.    Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac kəməri ilə əsasən hansı layihə çərçivəsində çıxarılan qaz ixrac olunur?       “Əsrin müqaviləsi” sazişi 

))“Şahdəniz” layihəsi 

“Ümid” layihəsi 

“İnam” layihəsi 
“Abşeron” layihəsi 

 

173.    Azərbaycan qazı əsasən hansı ölkələrə ixrac edilir?       Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan və İtaliya 

))Gürcüstan,Türkiyə, İran və Rusiya 

Gürcüstan, Türkiyə və Şərqi Avropa ölkələri 

Rusiya, İran, İraq və Yunanıstan 

Türkiyə, Bolqarıstan, Gürcüstan, Ukrayna və Belarus 

 

174.    Azərbaycan nefti dünya bazarına hansı adla çıxarılır?       ))“Azeri Light”; 

“Azeri-oil; 

“Urals”; 

“Brent”; 

“Azeri Black” . 

Bölmə: 1602 

Ad 

1602 


Suallardan 

Maksimal faiz  5 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 175.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin təməli nə vaxt qoyulub?       

1998-ci ilin martında 

2000-ci ilin sentyabrında 2001-ci ilin sentyabrında 

))2002-ci ilin sentyabrında 

2003-cü ilin sentyabrında 

 

  176. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri layihəsinə aşağıdakı ölkələrdən hansının şirkəti qatılmayıb?       

İngiltərə 

ABŞ 

Səudiyyə Ərəbistanı ))Rusiya 

Yaponiya 

 

177.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin ən uzun hissəsi hansı ölkənin ərazisinə düşür?       Azərbaycan 

Gürcüstan 

))Türkiyə 

Rusiya 


İran 

 

178.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri layihəsində olan Azərbaycanın payı necə maliyyələşdirilib?       

xarici kreditlər hesabına 

Azərbaycanın dövlət borcu hesabına 

Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına 

))Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına 

Mərkəzi Bankın ehtiyatları hesabına 

 179.    Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac olunan neft hansı ölkələrə satılır?       

))Gürcüstan və Türkiyə 

Gürcüstan, Türkiyə və İran 

Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə 

Gürcüstan, Türkiyə və Yunanıstan 

Gürcüstan, Türkiyə və Şərqi Avropa ölkələri 

Bölmə: 1603 

Ad 


1603 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 180.    Bakı-Supsa neft boru kəməri ilə Azərbaycan neftinin ixracına nə vaxt başlanılıb       

1998-ci ilin sentyabrında 

1998-ci ilin dekabrında 

1999-cu ilin martında 

))1999-cu ilin aprelində 

1999-cu ilin sentyabrında 

 

181.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri layihəsinin ən böyük səhmdarı hansı şirkət olub?       ))BP (İngiltərə) 

ARDNŞ (Azərbaycan) 

Yunokal (ABŞ) 

Statoil (Norveç) 
Türk Petrolları (Türkiyə) 

 

182.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsi neçə kilometrdir?       

350 km 


384 km 

418 km 


))443 km 

512 km 


 

183.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin Türkiyə ərazisindən keçən hissəsi neçə 

kilometrdir?       

860 km 


930 km 

960 km 


))1076 km 

1160 km 


 

184.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin ümumi uzunluğu nə qədərdir?       

1680 km 

1720 km 


))1768km 

1820 km 


1980 km 

 

185.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin gündəlik neft ötürücülüyü qabiliyyəti nə qədərdir?       500 min barrel 


700 min barrel 

800 min barrel 

900 min barrel 

))1 milyon barrel 

 

186.    Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin illik orta ötürücülük gücü nə qədər nəzərdə tutulub?       

30 milyon ton 

40 milyon ton 

))50 milyon ton 

60 milyon ton 

70 milyon ton 

 

187.    Azərbaycan ərazisindən hansı ölkələrin nefti tranzit olaraq nəql edilir?       ))Qazaxstan və Türkmənistanın 

Qazaxstan, Türkmənistan və Özbəkistanın 

Qazaxstan, Rusiya və Türkmənistanın 

Qazaxstan, Türkmənistan, Rusiya və İranın 

Qazaxstan, Rusiya və İranın 

Bölmə: 1802 

Ad 

1802 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

  

188.    Dövlət Neft Fondunun yaradılması fəlsəfəsinin əsasını nə təşkil edir?       

Azərbaycan xalqına Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş neft sərvətlərinin səmərəli idarə olunması əsasında 

xərclənməsinin təmin edilməsi 

neft-qaz gəlirlərinin istifadəsi istiqamətləri üzrə layihələrin səmərəliliyinin təmin edilməsi 

Azərbaycan xalqına Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş neft sərvətlərinin infarstruktur layihələrinə və sosial 

məqsədlərə düzgün istifadəsinin təmin edilməsi 

Azərbaycan xalqına Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş neft sərvətlərinin xarici şirkətlərlə Azırbaycan hökuməti 

arasında səmərəli bölünməsinin təmin edilməsi 

))Azərbaycan xalqına Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli 

bölüşdürülməsinin təmin edilməsi 

 

189.    “Əsrin müqaviləsi” sazişi (AÇG layihəsi) üzrə mənfəət neftinin hökumətlə şirkətlər arasında bölüşdürülməsi proporsiyası Azərbaycan hökumətinin xeyrinə nə vaxt dəyişib?       

2005-ci ildə 

2006-cı ildə 

2007-ci ildə 

))2008-ci ildə 

2009-cu ildə 

 

190.    Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya nəyi müəyyənləşdirir?       ))nəzərdə tutulan müddət ərzində neft-qaz gəlirlərindən istifadənin əsas prinsiplərini və ortamüddətli 

xərclər siyasətini 

nəzərdə tutulan müddət ərzində neft-qaz gəlirlərindən istifadənin əsas istiqamətlərini və uzunmüddətli 

xərclər siyasətini 

nəzərdə tutulan müddət ərzində neft-qaz gəlirlərindən istifadənin əsas istiqamətlərini və konkret 

layihələri 

nəzərdə tutulan müddət ərzində neft-qaz gəlirlərindən istifadəni həyata keçirən qurumları və onların 

səlahiyyətlərini 

nəzərdə tutulan müddət ərzində neft-qaz gəlirlərinin toplanması, saxlanması və idarə edilməsi 

prosedurlarını 
 

191.    Startegiyada müəyyən edilmiş neft və qaz gəlirlərindən uzunmüddətli istifadə prinsiplərindən biri 

aşağıda səhv göstərilib:       

uzunmüddətli dövr üçün neft və qaz gəlirləri hesabına xərclərin proqnozlaşdırılması zamanı dəyişməz real 

xərclər prinsipi əsas götürülür 

strategiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində nəzərdə tutulan xərclər üçün illik limit müəyyən edilir 

neft və qaz gəlirlərindən daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 25 faizdən az olmayan hissəsi 

yığıma yönəldilir 

))neft və qaz gəlirlərindən daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 50 faizdən az olmayan hissəsi 

yığıma yönəldilir 

neft və qaz gəlirlərinin qəbul edilmiş xərcləmə qaydaları neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə 

uzunmüddətli strategiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində dəyişməz qalır 

 

192.    Startegiyada müəyyən edilmiş neft və qaz gəlirlərindən uzunmüddətli istifadə prinsiplərindən biri aşağıda səhv göstərilib:       

neft və qaz gəlirlərindən daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 25 faizdən az olmayan hissəsi 

yığıma yönəldilir 

neft və qaz gəlirlərinin qəbul edilmiş xərcləmə qaydaları neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə 

uzunmüddətli strategiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində dəyişməz qalır 

ortamüddətli dövr ərzində xərclərin həcmi uzunmüddətli dövr üçün müəyyən edilmiş limitlər nəzərə 

alınmaqla, qeyri-neft kəsiri əsasında müəyyən edilir, qeyri-neft kəsirinin kəskin dəyişməsinə yol verilmir 

))uzunmüddətli dövr ərzində xərclərin həcmi ortamüddətli dövr üçün müəyyən edilmiş limitlər nəzərə 

alınmaqla, büdcə kəsiri əsasında müəyyən edilir, büdcə kəsirinin kəskin dəyişməsinə yol verilmir 

investisiya yönümlü xərclər hər il üçün tərtib olunan ortamüddətli Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində 

həyata keçirilir 

 

193.    Aşağıdakı istiqamətlərdən biri neft və qaz gəlirlərinin istifadə strategiyasına uyğun deyil:       iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı 

yoxsulluğun azaldılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi və digər sosial problemlərin həlli 

))iqtisadiyyatın xammal və material bazasının səviyyəsinin yüksəldilməsi 

"insan kapitalı"nın inkişafı 
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi 

 

194.    Aşağıdakılar mənbələrdən hansı biri üzrə əldə edilən vəsait Dövlət Neft Fonduna daxil olmur?       Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər 

neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli dövlət 

orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar) 

karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə 

üçün Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli dövlət orqanına ödənilən akrhesabı ödənişlər 

neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər və 

mənfəətin bölüşdürülməsindən əldə edilən gəlirlər 

))hasilatın pay bölgüsü sazişlərində iştirak edən bütün xarici və yerli şirkətlərin gəlirlərindən ödənilən 

mənfəət vergisi 

 

195.    Aşağıdakılardan hansı biri Neft Fondunun İcraçı direktorunun səlahiyyət dairəsinə daxil deyil?       Fondu təmsil etmək 

Fondun işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək 

Fondun cari işini təşkil etmək 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş Qaydalara uyğun olaraq Fondun 

vəsaitlərinin idarə edilməsi və yerləşdirilməsi üzrə sərəncam vermək 

))Fondun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetasını təsdiq etmək 

Bölmə: 1801 

Ad 


1801 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 
196.    Dövlət Neft Fondunun fəalliyyətinə operativ rəhbərliyi kim həyata keçirir?       

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri 

Fondun Müşahidə Şurası 

))Fondun İcraçı direktoru 

 

197.    Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru kimin tərəfindən vəzifəyə təyin olunur və vəzifədən azad edilir?       

))Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri 

Fondun Müşahidə Şurası 

 

  198. Aşağıdakılardan hansı Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun səlahiyyətinə daxil deyil?       Fondun cari işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir 

Fondun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətlərinə (proqramına) dair təkliflər hazırlayır 

))Fondun fəaliyyəti barədə illik hesabatı hazırlayır və təsdiq edir 

Fondun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetasının layihəsini hazırlayır 

Fondun aparatının işçilərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin edir və vəzifədən 

azad edir 

 

199.    Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının üzvləri kim tərəfindən təsdiq olunur?       ))Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri 

Fondun İcraçı direktoru 

 

200.    Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin ən çox hissəsinin istifadə edildiyi istiqamət aşağıdakılardan hansıdır?       

Bakı Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru kəməri layihəsinin maliyyələşdirilməsi; 

qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilməsi 

Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiya edilməsi 

))Dövlət büdcəsinə transfertlər 

 

201.    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun təsis edilməsi ilə bağlı fərman nə vaxt verilib?       ))29 dekabr 1999-cu ildə 

29 dekabr 2000-ci ildə 

18 sentyabr 2002-ci ildə 

27 sentyabr 2004-cü ildə 

22 noyabr 2004-cü ildə 

 

202.    Dövlət Neft Fondu hansı dövlət təsisatının qarşısında hesabat verir və məsuliyyət daşıyır?       Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

))Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurası 

 

203.    Dövlət Neft Fondu üçün göstərilən xüsusiyyətlərdən biri yanlışdır:       büdcədənkənar dövlət təsisatıdır 


ayrıca idarəetmə strukturuna malik hüquqi şəxsdir 

bank təşkilatlarında hesablaşma və digər hesablara malikdir 

))Mərkəzi Bankda xüsusi hesab formasında fəaliyyət göstərir 

üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin əksi və öz adı olan möhürə, müvafiq ştamp və blanklara 

malikdir 

Bölmə: 0502 

Ad 

0502 


Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 204.    Azərbaycanda respublika daxilində neft və neft məhsullarının pərakəndə satış qiymətinə 

aşağıdakılardan hansı daxildir?       

şirkətdaxili qiymətlər 

aksiz vergisi 

təchizat xərcləri 

satış əlavələri 

))bunların hamısı 

 

205.    Saxlanclardakı xam neftin nə qədər hissəsi müasir neft emalı müəssisələrində yanacaq kimi istifadə olunur?       

1 faizindən çox olmayaraq 

təqribən 2-3 faizi 

))təqribən 4-8 faizi 

təqribən 10-15 faizi 15 faizndən az olmayaraq 

 

206.    Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növləri sırasına aid deyil?       katalik parçalayıcı 

hidro parçalama 

yenidən qurma 

))restrukturizasiya 

termiki parçalama 

 

207.    Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növləri sırasına aid deyil?       Katalitik parçalayıcı 

Hidroparçalama 

Yenidənqurma 

))restrukturizasiya 

Termiki parçalama 

 

208.    Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növləri sırasına aid deyil?       ))Distilliyasiya 

Hidrokonversiya 

Alkolyasiya 

Polimerləşdirmə 

Izomerləşmə 

 

209.    Katalitik parçalayıcı konversiya prosesində aşağıdakı maddələrdən hansı alınır?       benzin 

qızdırıcı yağ 

kimyəvi qarışıqlar ))bunların hamısı 

bunların heç biri 

 

  210. Hidroparçalama zamanı yaranan yeni kimyəvi molekul strukturları hansı maddənin iştirakı ilə formalaşır?       

oksigen 


  azot 

)) hidrogen 

kükürd 

karbon 


Bölmə: 0503 

Ad 


0503 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 211.    Azərbaycanda respublika daxilində neft məhsullarının qiymətləri hazırda hansı qərar əsasında 

tənzimlənir?       

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06 yanvar 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 06 yanvar 2007-ci il tarixli Qərarı ilə 

))Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 06 yanvar 2007-ci il tarixli Qərarı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 06 yanvar 2008-ci il tarixli Qərarı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 06 yanvar 2008-ci il tarixli Qərarı ilə 

 212.    Azərbaycanın neft və neft məhsulları hansı qiymətlərlə ixrac edilir?       

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən müəyyən edilən qiymətlərlə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən qiymətlərlə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən müəyyən edilən qiymətlərlə 

))bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kontrakt qiymətləri ilə 

ölkə daxilində satış qiymətlərinə uyğun olaraq 

 

213.    Azərbaycanda respublika daxilində neft və neft məhsullarının topdan və pərakəndə satış qiymətinə aşağıdakı vergilərdən hansı daxil edilir?       

mədən vergisi 

sosial sığorta ayırmaları 

))aksiz vergisi 

gəlir vergisi 

akrhesabı ödəniş 

 

214.    Azərbaycanda respublika daxilində neft və neft məhsullarının topdan və pərakəndə satış qiymətinə aşağıdakı vergilərdən hansı daxil edilir?       

mənfəət vergisi 

))əlavə dəyər vergisi 

ə

mlak vergisi bonus 

dövriyyə vergisi 

 

215.    Aşağıdakı neft məhsullarından hansının pərakəndə satış qiyməti daha yüksəkdir?       Dizel yanacağı 

Məişət soba yanacağı 

Ağ neft (KO-20) ))Avtomobil benzini Aİ-95 

Motor yağı M-12VB, M-14V2 

 

216.    Distillə prosesi nədir?       ))karbohidrogenlərin müxtəlif qaynama səviyyəsi olan məhsul fraksiyalarına, yaxud təbəqələrə fiziki şəkildə 

ayrılmasıdır 

karbohidrogen molekullarının parçalanması və yenidən qurulması vasitəsilə kimyəvi dəyişikliyə uğramasıdır 

kükürd kimi arzu olunmaz maddələrin neytrallaşdırılması, yaxud ümumiyyətlə, məhv edilməsidir 

karbohidrogenlərin eyni qaynama səviyyəsi olan məhsul fraksiyalarına, yaxud təbəqələrə sintez prosesidir 

karbohidrogenlərin müxtəlif qaynama səviyyəsi olan məhsul fraksiyalarına, yaxud təbəqələrə kimyəvi 

şəkildə ayrılmasıdır 

 

217.    Konversiya prosesi aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutur?       karbohidrogenlərin müxtəlif qaynama səviyyəsi olan məhsul fraksiyalarına, yaxud təbəqələrə fiziki şəkildə 

ayrılmasıdır 

)) karbohidrogen molekullarının parçalanması və yenidən qurulması (çox vaxt böyük molekulları kiçik 

molekulları çevirmək yolu ilə) vasitəsilə kimyəvi dəyişikliyə uğramasıdır 

karbohidrogenlərin müxtəlif qaynama səviyyəsi olan məhsul fraksiyalarına, yaxud təbəqələrə kimyəvi 

şəkildə ayrılmasıdır 

hər bir emal avadanlığının spesifik keyfiyyətə malik məhsul istehsal etməsi və spesifik xammal mənbəyi ilə 

işləməsidir 

temperatur, təzyiq və emal avadanlığındakı başqa şərtlərinə, borulardakı axının səviyyəsinə və klapanların 

vəziyyətinə elektron nəzarət prosesidir 

 

218.    Aşağıdakılardan hansı biri neftayırmada emal prosesinə aid edilir?       karbohidrogenlərin müxtəlif qaynama səviyyəsi olan məhsul fraksiyalarına, yaxud təbəqələrə fiziki şəkildə 

ayrılması 

karbohidrogen molekullarının parçalanması və yenidən qurulması vasitəsilə kimyəvi dəyişikliyə uğraması 

))kükürd kimi arzu olunmaz maddələrin neytrallaşdırılması, yaxud ümumiyyətlə, məhv edilməsi 

hər bir emal avadanlığının spesifik keyfiyyətə malik məhsul istehsal etməsi və spesifik xammal mənbəyi ilə işləməsi 

temperatur, təzyiq və emal avadanlığındakı başqa şərtlərinə, borulardakı axının səviyyəsinə və klapanların 

vəziyyətinə elektron nəzarət edilməsi 

Bölmə: 0601 

Ad 

0601 


Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 219.    Sənaye müəssisələrində səmərəlilik meyarı hansıdır?       

))xalis gəlir; 

ümumi gəlir; 

ümumi məhsul; 

istehsal xərcləri; 

mahsulun maya dəyəri 

 

220.    Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri “səmərə” göstəricisinə xasdır?       nisbi göstəricidir 

)) mütləq göstəricidir 

müqayisəli göstəricidir 

faiz göstəricisidir 

xərc göstəricisidir 

 

221.    Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri “səmərəlilik” göstəricisinə xasdır?       
))nisbi göstəricidir 

mütləq göstəricidir 

həcm göstəricisidir 

ölçüyə gəlməyən göstəricidir 

xərc göstəricisidir 

 

222.    Aşağıdakılardan hansı səmərəlilik göstəricisini xarakterizə edir?       məhsul istehsalına sərf edilən resurslarla istehsal xərclərinin fərqi 

ümumi milli gəlir 

))səmərə ilə onun əldə edilməsinə çəkilən xərclərin kəmiyyət nisbəti 

istehsala sərf olunan məsrəflər 

ümumi milli məhsul 

 

223.    Neft səanyesi müəssisələrində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı aşağıdakılardan hansı ola bilər?       

ümumi gəlir 

istehsal olunan məhsulun dəyər ifadəsində həcmi 

ə

mtəəlik məhsul ))mənfəət 

satılmış məhsulun dəyəri 

 

224.    Əmək məhsuldarlığı hansı istehsal amilindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edir?       torpaq 

kapital 


)) əmək (iş qüvvəsi) 

sahibkarlıq qabiliyyəti 

xammal  

225.    Fondverimi göstəricisi istehsalın təşkili ünsürlərinin hansından istifadənin səmərəliliyini xarakterizə 

edir?       

))istehsal əsas fondlarının 

istehsal dövriyyə fondlarının 

müəssisənin tədavül fondlarının 

müəssisənin bütün fondlarının 

müəssisənin ehtiyat fondlarının 

Bölmə: 0602 

Ad 


0602 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 226.    İqtisadi səmərə nədir?       

müəyyən dövr əzində hər hansı bir müəssisənin və ya təşkilatın fəaliyyətinə cəlb edilən bütün resursların 

dəyər ifadəsində miqdarıdır 

hər hansı bir müəssisə və ya təşkilatın müəyyən dövr əzindəki fəaliyyəti ilə əlaqədar çəkdiyi xərclərin 

dəyər ifadəsində məbləği 

hər bir müəssisə və ya təşkilatın müəyyən dövr əzində fəaliyyətindən alınan nisbi ölçüdə iqtisadi nəticə 

))hər bir müəssis və ya təşkilatın müəyyən dövr əzində fəaliyyətindən alınan iqtisadi nəticənin mütləq 

ölçüsüdür 

hər bir müəssisə və təşkilatın il ərzində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin məcmusudur 

 

227.    Səmərəlilik meyarı nədir?       
İstehsal fəaliyyətinin aralıq nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkil¬miş xərclərin kəmiyyətidir 

İstehsal edilmiş məhsulun ümumi həcminin dəyər ifadəsidir 

İstehsal fəaliyyətində istifadə edilən bütün resursların istehlak həcmidir 

İstehsal fəaliyyəti zamanı məhsul istehsalına çəkil¬miş xərclərin faydalı hissəsidir 

))İstehsal fəaliyyətinin son nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkil¬miş xərclərin gətirdiyi səmə¬rə¬dir 

 

228.    Aşağıdakı metodların hansından investisiya layihələrinin səmərəliliyini əsaslandırmaq üçün istifadə edilmir?       

İnteqral səmərənin hesablanması 

))əmək məhsuldarlığının hesablanması 

Rentabellik normasının hesablanması. 

Rentabellik indeksinin hesablanması. 

 

229.    Aşağıdakı metodlar¬ın hansından inves¬tisiya layi¬hələrinin sə¬mə¬rə¬li¬li¬yi¬ni əsaslandırmaq üçün istifadə edilmir?       

İnteqral səmərənin hesablanması 

))əmək məhsuldarlığının hesablanması 

Rentabellik normasının hesablanması 

Rentabellik indeksinin hesablanması 

Rentabellik indeksinin hesablanması. 

 

  230. Müəssisədə investisiya layhəsinin qəbul edilməsi üçün inteqral səmərəlilik göstəricisi necə olmalıdır?       sıfra (0) bərabər olmalıdır 

mənfi kəmiyyət olmalıdır 

))müsbət kəmiyyət olmalıdır 

mənfəətə bərabər olmalıdır 

xırclərdən çox olmalıdır  

231.    Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillərindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən 

göstəricilərdir?       

ə

mək məhsuldarlığı, ümumi rentabellik, məhsul vahidinin maya dəyəri ə

mək məhsuldarlığı, əmək haqqının səviyyəsi, mənfəət 

fondtutumu, əmək məhsuldarlığı, ümumi gəlir 

fondverimi, əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi, əmtəəlik məhsul 

))əmək məhsildarlığı, fondverimi, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı 

 

232.    Aşağıdakılardan hansı neft sənayesində istehsalın səmərəliliyini xarakterizə edə bilməz?       vaxt vahidi ərzində is¬teh¬sal olunan məhsulun kəmiyyətcə artırılması 

məh¬sul va¬hidi istehsalına sərf olunan vaxtın azaldılması 

məhsul vahidinin maya dəyərinin azaldılması 

material məsrəflərinə qənaət eilməsi 

))işçilərin sayının artması 

 

233.    Əməyin səmərəlilik dərəcəsini hesablamaq üçün aşağıda verilənlərdən hansından istifadə edilir?       ))vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun həcmi 

vaxt vahidi ərzində sərf edilən elektrik enerjisi 

vaxt vahidi ərzində sərf edilən materialların həcmi 

məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən xərclər 

investisiya qoyuluşunun rentabelliyi 

Bölmə: 0701 

Ad 

0701 


Suallardan 

Maksimal faiz  9 Sualları qarışdırmaq 

 Suallar təqdim etmək  1 % 

 

  

234.    Sənaye istehsal heyyəti nədir?       

bilavasitə sənaye və digər istehsal sahələrində çalışan və istehsala xidmət sahələrinin işçiləridir; 

))sənaye müəssisələrində istehsalın təşkili və istehsala normal gedişinə şərait təmin edən kadrların 

məcmusudur; 

ancaq idarəetmə heyəti – sahibkar, menecer və baş mühəndislərdir; 

sənaye müəssisələrinin tərkibində olan istehsal və sosial bölmələrdə çalışan bütün işçilərin ümumi sayıdır; 

yalnız bilavastə istehsalda çalışan fəhlə heyətidir. 

 

235.    Sənaye- istehsal heyyətinə daxil edilmir:       ə

sas fəhlələr; 

köməkçi fəhlələr; 

mütəxəsislər; 

))mənzi – kommunal təsərrüfatının işçiləri; 

mühafizə işçiləri və yanğın söndürənlər; 

 

236.    Əmək məhsuldarlığı nədir?       müəssisədəki məhsul istehsalının hər vahidinin dəyəri; 

))konkret əmək növünün vaxt vahidi ərzində nə qədər məhsul yaratmaq qabiliyyətidir; 

istehsal prosesinə nə qədər əmək sərf olunmasını göstərən göətəricidir; 

istehsal heyyətinin əmək haqqı fondunun qeyri-istehsal heyyətinin əmək haqqı fonduna nisbətidir; 

istehsal heyyətinin iş vaxtı fondunun qeyri-istehsal heyyətinin iş vaxtı fonduna nisbətidir. 

 

237.    Əmək məhsuldarlığının formaları hansılardır?       
))fərdi və ictimai; 

müəssisə, sahə və sənaye; 

fərdi, şəxsi, kollektiv və ictimai; 

fərdi və kollektiv; 

şəxsi və ictimai. 

 

238.    Sənayedə əmək haqqının ödənilməsi formaları hansılardır?       günəmuzd və ayamuzd; 

))işəmuzd və vaxtamuzd; 

qarışıq və işəmuzd; 

günəmuzd, ayamuzd və işəmuzd; 

işəmuzd, vaxtamuzd və qarışıq. 

 

  239. Əmək sərfinin səmərəlilik göstəricisi nədir?       ))əməl məhsuldarlığı; 

ə

məyin intensivliyi ə

məyin gərginliyi; 

müəyyən dövr ərzində istehsal olunan məhsulun həcmi; 

müəyyən dövr ərzində sərf edilən zaman müddəti. 

 

240.    Aşağıdakı kateqoriyalardan hansı fəhlənin ixtisas dərəcəsini əks etdirmir?       ixtisassız; 

azixtisaslı; 

ixtisaslı; 

yüksək iztisaslı; 

))orta ixtisas təhsilli; 

 241.    Əmək məhsuldarlığının ölçülməsi üsulları hansılardır?       

məhsul vahidi istehsalına sərf olunan fərdi və ictimai əmək; 

))məhsul vahidinin istehsalına sərf olunan zaman müddəti və vaxt vahidi ərzində istehsal olunan məhsulun 

həcmi; 


müəyyən partiya məhsulun istehsalına sərf olunan zaman müddəti və növbə ərzində istehsal edilən 

məhsulun ümumi dəyəri; 

məhsul vahidi istehsalına sərf olunan iş vaxtı və işlənilən vaxt vahidində məhsul istehsalı həcminin artım 

dinamikası; 

bir qrup işçinin müəyyən müddətdə istehsal etdiyi məhsul və onların sərf etdikləri ümumi zaman müddəti. 

 

242.    Əmək haqqı nədir?       ))iş qüvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyətinə görə işçiyə müəssisə tərəfindən ödənilən pul vəsaitidir; 

vaxtilə müəssisədə işləyib, lakin indi təqaüddə olan işçilərə müəssisələrin ödədiyi vəsait; 

işçinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait; 

işəgötürənin işçi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun işdən çıxdığı halda ödədiyi vəsait; 

müəssisədə işçilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar; 

Bölmə: 0702 

Ad 

0702 


Suallardan 

Maksimal faiz  6 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

   243. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri necə təsnifləşdirilir?       

intensiv və ekstensiv amillər; 

intensiv, qarışıq və ekstensiv amillər; fəhlələrin iş vaxtının artırılması, növbələrin fasiləsizliyi və istirahət müddətinin qısaldılması; 

müəssisədə inzibati idarə heyyətinin sayının artırılması, fəhlələr arasında rəqabət; 

))maddi-texniki, sosial-iqtisadi və təşkilati amillər. 

 

244.    Əməyin ödənilməsinin işəmuzd üsulunun tətbiqi şərti hansıdır?       ))görülən işlərin dəqiq hesablanmasının mümkünlüyü; 

texnoloji qaydaların pozulması; 

avadanlıqlara xidmətin təşkilinin briqada üsulunun tətbiqi; 

materiallardan israfçılıqla istifadə olunması; 

ə

məliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi.  

245.    Aşağıdakı amillərdən hansı neft sənayesində əmək haqqının səviyyəsinin müəyyən edilməsində rol 

oynamır?       

ə

mək bazarının konyunkturası; dövlətin müəyyən etdiyi sosial normativlər; 

neftin çıxarılması və emalı içinin xarakterik xüsusiyyətləri; 

sahənin gəlirlili xüsusiyyətləri; 

))bazarda neft və qazın istehlak həcmləri. 

 

  246. Aşağıdakılardan hansı işçinin əmək haqqının səviyyəsinin müəyyən edilməsinə təsir göstərmir?       fərdi əmək müqaviləsinin şərtləri 

ə

mək bazarının konyukturası dövlətin müəyyən etdiyi sosial normativlər 

))müəssisədə işçilərin ümumi sayı 

işin xarakteri 

 

247.    Aşağıdakılardan hansı müəssisədə kadr axıcılığının motivi hesab edilə bilməz?       
ə

mək şəraitinin əlverişsiz və əmək haqqının səviyyəsinin aşağı olması 

ixtisas səviyyəsinin artırılması im¬kanlarının yoxluğu 

xidməti vəzifə üzrə inkişaf im¬kanlarının yoxluğu 

))istehsalın təmərküzləşmə səviyyəsi yüksəldilməsi 

texnoloji prosesin fasiləsiz xarakterli olması 

 

248.    Vaxt norması nədir?       müəyyən işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan işçilərin sayının plan ölçüsüdür; 

ə

mək məhsuldarlığının yüksəldilməsi tapşırığının plan ölçüsüdür; ))məhsul vahidinin hazırlanması və ya müəyyən həcm¬də işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan iş vaxtının 

plan ölçüsüdür; 

fəhlənin avadanlıqların və iş yerinin işçi vəziyyətdə saxlanması ilə əlaqədar sərf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür 

qurulmuş avadanlıqların miqdarının plan ölçüsüdür. 

Bölmə: 1201 

Ad 


1201 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 249.    Azərbaycanda beynəlxalq neft sazişlərinin hansı tipi daha geniş tətbiq edilir?       

konsessiya (lisenziya) sazişləri; 

birgə müəssisə sazişi; 

risklərin bölüşdürülməsi üzrə xidmət sazişləri; 

akkreditasiya sazişləri; ))hasilatın pay bölgüsü sazişləri. 

 

250.    Hasilatın pay bölgüsü sazişi birinci dəfə harada və nə vaxt tətbiq edilib?       ))1966-cı ildə İndoneziyada; 

1966-cı ildə Malayziyada; 

1967-ci ildə Ekvadorda; 

1968-ci ildə İndoneziyada; 

1968-ci ildə Malayziyada 

 

251.    Hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin növləri hansılardır?       xalis, standart və ənənəvi; 

xalis, tipik və tamhüquqlu; 

))hasilatın birbaşa bölüşdürülməsinə əsaslanan və mənfəət neftinin bölüşdürülməsinə əsaslanan; 

risklərin tam bölüşdürülməsinə əsaslanan və mənfəət neftinin bölüşdürülməsinə əsaslanan; 

xərclərin bölüşdürülməsinə əsaslanan və mənfəət neftinin bölüşdürülməsinə əsaslanan. 

 

252.    İnvestisiya nədir?       ))mənfəət və ya müəyyən sosial səmərə əl¬də olunması məqsədi ilə sahibkarlıq və yaxud digər fəaliyyət 

növ¬lə¬ri ob¬yektlərinə uzun müddətə vəsait qoyuluşudur 

hüquqi şəxslərin, dövlətin və vətən¬daş¬la¬rın investisiyanı reallaşdırmaq üçün praktik fəaliyyətlərinin 

məc¬¬¬musudur 

binaların və qurğuların inşa edil¬mə¬si, tex¬no¬lo¬ji avadan¬lıq¬la¬rın alınması, quraşdırılması və istismar 

edilməsidir 

ə

sas fondların, istehsal güclərinin işə salınması, cari xərclərin və borcların ödənilməsidir mənfəət və ya müəyyən sosial səmərə əl¬də olunması məqsədi ilə həyata keçirilən müxtəlid növ 

fəaliyyətlərin məcmusudur 

 

253.    Aşağıdakılardan hansı biri investisiya vəsaiti sayılmır?       
qiymətli kağızlar 

daşınar və daşınmaz əmlak 

vərdiş və səriştələr (“nou-hau”lar) 

))əmək haqqı və təqaüdlər 

torpaqdan istifadə hüququ 

 

254.    İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutur?       məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına çəkilən cari xərclərini 

xammal və materialların alınması xərclərini 

işləyənlərin əmək haqqını 

))avadanlıqların alınması və quraşdırılması xərclərini 

ə

sas fondların cari təmiri xərclərini  

255.    Kapital qoyuluşları nədir?       

ə

sas fondların cari təmirinə və təkrar istehsalına, habelə qeyri-maddi istehsalın nkişafına investisiya yönəldilməsidir 

))əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər formada inkişafına 

investisiya yönəldilməsidir 

qiymətli kağızlara və fond birjalarına investisiya qoyuluşudur 

ə

sas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə qiymətli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşudur 

mənfəət və ya müəyyən sosial səmərə əl¬də olunması məqsədi ilə həyata keçirilən müxtəlid növ 

fəaliyyətlərin məcmusudur 

 

256.    Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər?       ))dövriyyə vəsaitinin artırılması 

cari təmir 

dövrüyyə vəsaitinin dövriyyəsi vergi xərcləri 

məhsul satışı 

Bölmə: 1202 

Ad 


1202 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 257.    Birgə müəssisə sazişlərinin növləri hansılardır?       

xalis, standart və ənənəvi; 

açıq, qapalı və məhdud xaralterli; 

sadə, orta və mürəkkəb şərtli; 

))xalis, tipik və tamhüquqlu; 

risk bögülü, gəlir bölgülü və xərc bölgülü. 

 

258.    Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seçilməsi hansı göstəricilər vasitəsilə həyata keçirilir?       

məhsulun rentabelliyi; mənfəətin həcmi, daxili rentabellik norması; 

))xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması, ödənmə müddəti; 

istehsal olunmuş məhsulun həcmi, reallaşdırılmış məhsulun həcmi, fondverimi; 

investisiyanın ödənilmə əmsalı, mütləq səmərəlilik göstəricisi, əmək məhsuldarlığı; 

daxili rentabellik norması, əmək məhsudarlığı, materialtutumu; 

 

259.    Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik göstəriciləri hansılardır?       
))investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddəti, xalis cari dəyər 

investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya riski 

daxili rentabellik norması, risklərin gözlənilən səviyyəsi 

bazarın potensial həcmi, risklərin gözlənilən faizi 

bazarın real həcmi, daxili mənfəət norması 

 

260.    Maliyyə investisiyası nədir?       ə

sas fondların yaradılmasına yönəldilən investisiyadır; 

daşınmaz əmlakın alınmasına yönəldilən investisiyadır; 

ə

mək haqqının ödənilməsinə yönəldilmiş investisiya qoyuluşudur ))investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiymətli kağızların alınmasına yönəldilən investisiyadır 

ə

sasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə uzunmüddətli vəsait qoyuluşudur;  

261.    Portfel investistisiyası:       

müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı verir; 

))müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı vermir; 

ancaq kredit şəklində olur; 

ancaq səhm şəklində olur; 

ancaq veksel şəklində olur; 

 

262.    Aşağıdakıdardan hansı müəssisənin investisiya fəaliyyətinə aid deyil?       investisiya strategiyasının müəyyən olunması; 

))strateji idarəetmənin həyata keçirilməsi; 

investisiya layihələndirilməsi 

layihənin və investisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili; 

strateji planlaşdırmanın həyata keçirilməsi. 

 263.    Birbaşa investisiya haqqında aşağıdakı fikirlərin hansı doğrudur?       

))müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı verir; 

müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı vermir; 

istiqrazların alınmasına yönəldilir; 

veksellərin alınmasına yönəldilir; 

imtiyazlı səhmlərin alınmasına yönəldilir; 

 

264.    Aşağıdakılardan hansı əsaslı tikinti planının əsas bölmələrinə aid deyil?       ə

sas fondların, istehsal güclərinin işə buraxılması və habelə "zadel" üzrə tapşırıqlar; 

ə

saslı vəsait qoyuluşunun həcmi və quruluşu; ))əsaslı vəsait qoyuluşunun sosial səmərəliliyi; 

ayrı-ayrı tikintilər və obyektlər üzrə titul siyahıları; 

tikinti-quraşdırma işləri üzrə proqram. 

Bölmə: 1203 

Ad 

1203 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 265.    Aşağıdakılardan hansından beynəlxalq neft sazişləri təcrübəsində istifadə edilmir?       

konsessiya (lisenziya) sazişləri; 

birgə müəssisə sazişi; 

risklərin bölüşdürülməsi üzrə xidmət sazişləri; 

))akkreditasiya sazişləri; hasilatın pay bölgüsü sazişləri. 

 

266.    Beynəlxalq neft sazişlərini bir-birindən fərqləndirən başlıca amil hansıdır?       ))xərclər və gəlirlərin (çıxarılan neft və ya satışdan gələn vəsait) təbii resursların mülkiyyətçisi olan dövlətlə 

iştirakçı şirkətlər arasında necə bölünməsi; 

hasilat sahəsindən nə qədər neftin (qazın) çıxarılması; 

hasil edilən neftin hansı hissəsinin daxili tələbata yönəldilməsi; 

hasil edilən neftin nə qədər hissəsinin ixrac edilməsi; 

neftin hasil edilməsi və ixracı prosesinə kimin rəhbərlik etməsi. 

 

267.    Hasilatın pay bölgüsü sazişi nədir?       neft (qaz) ehtiyatı yataqlarının mülkiyyət sahibliyinin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə dövlətlə xarici şirkətlər 

arasında bağlanan beynəlxalq neft sazişlərinin bir növüdür; 

yalnız neft-qaz sektorunda tətbiq edilən və neft resurslarının dövlətlə şirkətlər arasında bərabər 

bölünməsini nəzərdə tutan müqavilə növüdür; 

))neft (qaz) və ya başqa mineral resursların kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatı ilə bağlı dövlətlə şirkətlər 

arasında bağlanan və məhsulun bölgüsü sisteminə əsaslanan beynəlxalq saziş növüdür; 

dövlətlə (dövlət şirkəti ilə) xarici şirkətlər arasında risklərin, xərclərin və mənfəətin iştirak paylarına uyğun 

bölüşdürülməsi sistemi əsasında bağlanan birgə müəssisə sazişidir; 

mineral resursların sahibi olan dövlətlə şirkət arasında bağlanan, birdəfəlik və ya müntəzəm ödənişlər 

müqabilində müqavilədə göstərilən müddət ərzində şirkətə mineral resursların kəşfiyyatı, işlənilməsi, 

hasilatı və satışı sahəsində müstəsna hüquqlar verən saziş növüdür. 

 

268.    Konsessiya (lisenziya) sazişi nədir?       neft (qaz) və ya başqa mineral resursların kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatı ilə bağlı dövlətlə şirkətlər 

arasında bağlanan və məhsulun bölgüsü sisteminə əsaslanan beynəlxalq saziş növüdür; 

dövlətlə (dövlət şirkəti ilə) xarici şirkətlər arasında risklərin, xərclərin və mənfəətin iştirak paylarına uyğun 

bölüşdürülməsi sistemi əsasında bağlanan birgə müəssisə sazişidir; 

))mineral resursların sahibi olan dövlətlə şirkət arasında bağlanan, birdəfəlik və ya müntəzəm ödənişlər 

müqabilində müqavilədə göstərilən müddət ərzində şirkətə mineral resursların kəşfiyyatı, işlənilməsi, 

hasilatı və satışı sahəsində müstəsna hüquqlar verən saziş növüdür; neft (qaz) ehtiyatı yataqlarının və hasil edilən məhsulun mülkiyyət sahibliyinin dəqiqləşdirilməsi məqsədi 

ilə dövlətlə xarici şirkətlər arasında bağlanan beynəlxalq neft sazişlərinin bir növüdür; 

yalnız neft-qaz sektorunda tətbiq edilən və neft resurslarının dövlətlə şirkətlər arasında bərabər 

bölünməsini nəzərdə tutan müqavilə növüdür. 

 

269.    Birgə müəssisə sazişi nədir?       neft (qaz) ehtiyatı yataqlarının mülkiyyət sahibliyinin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə dövlətlə xarici şirkətlər 

arasında bağlanan beynəlxalq neft sazişlərinin bir növüdür; 

yalnız neft-qaz sektorunda tətbiq edilən və neft resurslarının dövlətlə şirkətlər arasında bərabər 

bölünməsini nəzərdə tutan müqavilə növüdür; 

neft (qaz) və ya başqa mineral resursların kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatı ilə bağlı dövlətlə şirkətlər 

arasında bağlanan və məhsulun bölgüsü sisteminə əsaslanan beynəlxalq saziş növüdür; 

))dövlətlə (dövlət şirkəti ilə) xarici şirkətlər arasında risklərin, xərclərin və mənfəətin iştirak paylarına 

uyğun bölüşdürülməsi sistemi əsasında bağlanan birgə müəssisə saşişidir; 

mineral resursların sahibi olan dövlətlə şirkət arasında bağlanan, birdəfəlik və ya müntəzəm ödənişlər 

müqabilində müqavilədə göstərilən müddət ərzində şirkətə mineral resursların kəşfiyyatı, işlənilməsi, 

hasilatı və satışı sahəsində müstəsna hüquqlar verən saziş növüdür. 

 

270.    Xalis cari dəyər göstəricisi nəyi müəyyən edir?       ))illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasınlakı fərqi; 

illər üzrə material xərclərinin cari dəyərini 

illər üzrə amortizasiya ayırmalarının cari dəyərini; 

illər üzrə məhsulun maya dəyərinin cari dəyəri ilə gəlirlərinin cari dəyəri arasınlakı fərqini; 

illər üzrə əmək haqqını xərcləri və amortizasiya ayırmalarının cəminin cari dəyərini. 

 

271.    İnvestisiyanın rentabellik indeksi necə hesablanır?       illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasınlakı fərq kimi; 

illər üzrə material xərclərinin cari dəyəri kimi; 

))illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyərinin illər üzrə nağd pul məxariclərinin cari dəyərinə nisbəti 

kimi; illər üzrə məhsulun maya dəyərinin cari dəyərinin illər üzrə ilə gəlirlərin cari dəyərinə nisbəti kimi; 

illər üzrə əmək haqqını xərcləri və amortizasiya ayırmalarının cəminin cari dəyəri kimi. 

 

272.    İnvestisiyanın daxili rentabellik norması dedikdə:       xalis cari dəyərin diskontlaşdırma əmsalına nisbəti başa düşülür; 

diskontlaşdırma əmsalının xalis cari dəyərə nisbəti başa düşülür; 

))xalis cari dəyəri sıfra bərabərləşdirən diskontlaşdırma dərəcəsinin qiyməti başa düşülür; 

xalis cari dəyəri vahidə bərabərləşdirən diskontlaşdırma dərəcəsinin qiyməti başa düşülür; 

investisiyanın ödənmə müddətinin diskontlaşdırma dərəcəsinə nisbəti başa düşülür. 

Bölmə: 1703 

Ad 

1703 


Suallardan 

Maksimal faiz  5 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 273.    “Resursların lənəti” nəzəriyyələri nəyi ifadə edir?       

))mineral resurslarla zəngin ölkələrin belə resurslardan əldə etdikləri gəlirlərin həmin ölkələrin inkişafına 

təkan vermək əvəzinə onların vəziyyətinin ağırlaşmasına gətirib çıxarması hallarını; 

mineral resurslarla zəngin ölkələrin belə resurslardan əldə etdikləri gəlirlərin həmin ölkələrin inkişafına 

təkan verməsini; 

mineral resurslarla zəngin ölkələrin belə resurslardan əldə etdikləri gəlirlər hesabına digər ölkələrlə 

müqayisədə daha sürətli inkişaf templərinə malik olmasını; 

mineral resurslarla zəngin ölkələrin hökumətlərinin belə resurslardan əldə etdikləri gəlirlər hesabına 

ə

halinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına diqqəti artırmaq əvəzinə infrastruktur layihələrinə üstünlük verməsini; 

mineral resurslarla zəngin ölkələrin belə resurslardan əldə etdikləri gəlirlər hesabına hərbi qüdrətini 
artırmasını cə qonşu ölkələrlə konfliktlərinin artmasını. 

 

274.    “Holland sindromu”nun əsas əlamətləri hansılardır?       iqtisadi artım templərinin yüksəlməsi və işsizliyin azaldılması; 

inflyasiya səviyyəsinin yüksəlməsi və işsizliyin artması; 

iqtisadiyyatın bütün sahələrinin proporsional inkişafı və tədiyə balansında kəsirin artması; 

))milli valyutanın məzənnə kursunun möhkəmlənməsi və iqtisadiyyatın birtərəfli inkişafı; 

iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı və neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi. 

 

275.    Zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik ölkələrin qarşısında duran ən mühüm vəzifə adətən hansı olur?       iqtisadiyyatın artım templərinin aşağı salınması; 

ə

halinin rifah halının yksəldilməsi; ))iqtisadiyyatın diversifikasiyası və qeyri-neft sektorunun inkişafı; 

neft-qaz hasilatı və ixracı həcmlərinin ildən-ilə artırılması; 

milli valyutanın məzənnə kursunun zəifləməsinin qarşısının alınması. 

 

  276. Zəngin təbii (mineral) resurslardan əldə olunan gəlirlərin ölkənin sosial-iqtisadi durumuna təsiri ilk növbədə hansı amillərdən asılı olur?       

))cəmiyyətdə formalaşmış institutların keyfiyyətindən və hökumətin fəaliyyət qabiliyyətindən; 

ÜDM-in artım tempindən və Mərkəzi Bankın siyasətindən; 

ölkənin təbii-coğrafi yerləşməsindən və infrastrukturun vəziyyətindən; 

beynəlxalq təşkilatların dəstəyindən və hökumətin gücündən; 

milli valyutanın məzənnə kursundan və əldə edilən gəlirlərin həcmindən. 

 

277.    Böyük neft-qaz ehtiyatlarına malik olan hansı ölkənin belə gəlirlərdən istifadə sahəsindəki təcrübəsi ə

n pis nümunə hesab olunur?       

))Nigeriya; Ekvador; 

Küveyt; 


Norveç; 

Venesuela. 

Bölmə: 0703 

Ad 


0703 

Suallardan 

Maksimal faiz  7 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 % 278.    Neft sənayesinin istehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı kateqoriyalara 

bölünür?       

a))fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə işçiləri; 

b)sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, şagirdlər, qulluqçular; 

c)menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndislər, yardımçı təsərrəüfat işçiləri, payçılar; 

d)baş mühəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqçular, servis xidməti göstərənlər, satıcılar, klub işçiləri; 

e)mühəndis-texniki işçilər, fəhlələr, şagirdlər, mühafizə işçiləri, vergi orqanlarının əməkdaşları. 

 

279.    Müəssisələrdə kadrların strukturu necə müəyyən edilir?       a)əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə 

b)köməkçi fəhlələrin saynının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə 

c)heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə 

d)mühafizə işçilərinin sayının əsas və köməkçi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi çəkisinə görə 

e))heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xüsusi çəkisinə görə 

 

280.    Müəssisədə əsas fəhlələrin sayı necə müəyyən edilir?       işçinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumuna nisbəti kimi 


istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun fərqi kimi 

istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun cəmi kimi 

))istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumunun işçinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbəti kimi 

istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun hasili kimi 

 

281.    Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin maddi-texniki amillərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?       istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, istehsalın təmərküzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsi; 

))istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tətbiqi və mövcud avadanlıqların 

modernləşdirilməsi, yeni texnoloji proseslərin işlənməsi və tətbiqi; 

istehsalın idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, iş yerlərinin səmərəli təşkili; 

istehsalın təmərküzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin 

yaradılması, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

mövcud avadanlıqların modernləşdirilməsi, istehsalın fasiləsizlik, ahəngdarlıq və proporsionallıq 

dərəcəsinin yüksəldilməsi; 

 

282.    Aşağıdakılardan hansı əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin təşkilati amillərinə aiddir?       istehsalın təmərküzləşmə və ixtisas¬laş¬ma səviyyəsinin yüksəldilməsi 

sağlam, təhlükəsiz və estetik jəhətdən əl¬verişli əmək şəraitinin yaradılması 

istehsalın fasiləsizlik, ahəngdarlıq və proporsionallıq dərə¬jə¬sinin yüksəldilməsi 

bunların heç biri 

))bunların hamısı 

 

  283. Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin iqtisadi amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?       elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi; 

istehsalın idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi; 

))işçilər üçün əlverişli maliyyə və digər iqtisadi stimulların yaradılması; 

istehsalın təmərküzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

yeni texnoloji proseslərin işlənməsi və tətbiqi;  

284.    Əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə nə daxildir?       

tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi 

iş yerlərinin təşkilinə qoyulan tələblər, işçilərin ixtisasına qoyulan tələblər, işçinin əmək haqqı 

ə

məyin ödənilməsi qaydası və əmək şəratinə qoyulan tələblər ))tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı 

işçilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqının minmum səviyyəsi 

Bölmə: 1401 

Ad 


1401 

Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 285.    Bunlardan hansı ETT-nin istiqaməti deyil?       

mexanikləşdirmə 

mütərəqqi texnologiyanın yaradılması 

))struktur dəyişiklikləri, yeni müəssisələrin yaradılması 

elektrikləşdirmə, yeni enerji növlərinin tapılması 

sənayenin kimyalaşdırılması 

 

286.    Neft hasilatında nanotexnologiyanın tətbiqi aşağıdakıların hansını əldə etməyə imkan verir?       quyudan neft çıxarılması əmsalı yüksəlir 

neft çıxarılmasında enerji sərfiyyatı azalır 

çıxarılan mayedə deemulyasiya nəticəsində suyun miqdarı azalır neft hasilatının səmərəlilik göstəricisi yüksəlir 

))bunların hamısı 

 

287.    Elmi-texniki inqilabın beşinci əlaməti hansıdır?       ))elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlənməsi, saxlanması, məqsədəuyğun formada səmərəli 

istifadə olunması və elmi idarəetmənin həmin informasiya əsasında qurulması 

elmi biliyin nəzəri və eksperimental hissələrinin, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi 

elmi ideyaların istehsalda tətbiq müddətinin getdikcə azalması 

“elm-texnika-istehsal” sistemi ünsürlərinin qarşılıqlı təsiri sayəsində elmin bilavasitə məhsuldar qüvvələrin 

ünsürünə çevrilməsi 

insanın bədən üzvləri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürətin artması, bilavasitə idarəetmənin 

qeyri-mümkün olması, idarəetmə üçün lazım olan informasiya axınının sürətlə artması və yeni xarakteri və 

s. 

 

288.    Elmi-texniki inqilabın dördüncü əlaməti hansıdır?       elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlənməsi, saxlanması, məqsədəuyğun formada səmərəli 

istifadə olunması və elmi idarəetmənin həmin informasiya əsasında qurulması 

))elmi biliyin nəzəri və eksperimental hissələrinin, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi 

elmi ideyaların istehsalda tətbiq müddətinin getdikcə azalması 

“elm-texnika-istehsal” sistemi ünsürlərinin qarşılıqlı təsiri sayəsində elmin bilavasitə məhsuldar qüvvələrin 

ünsürünə çevrilməsi 

insanın bədən üzvləri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürətin artması, bilavasitə idarəetmənin 

qeyri-mümkün olması, idarəetmə üçün lazım olan informasiya axınının sürətlə artması və yeni xarakteri və 

s. 

 

289.    Elmi-texniki inqilabın üçüncü əlaməti hansıdır?       elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlənməsi, saxlanması, məqsədəuyğun formada səmərəli 

istifadə olunması və elmi idarəetmənin həmin informasiya əsasında qurulması 

elmi biliyin nəzəri və eksperimental hissələrinin, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi 

))elmi ideyaların istehsalda tətbiq müddətinin getdikcə azalması 
“elm-texnika-istehsal” sistemi ünsürlərinin qarşılıqlı təsiri sayəsində elmin bilavasitə məhsuldar qüvvələrin 

ünsürünə çevrilməsi 

insanın bədən üzvləri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürətin artması, bilavasitə idarəetmənin 

qeyri-mümkün olması, idarəetmə üçün lazım olan informasiya axınının sürətlə artması və yeni xarakteri və 

s. 

 

290.    Elmi-texniki tərəqqi nədir?       ə

mək vasitələrinin, texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi, əmək cisimlərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması, 

ə

halinin sosial rifahının yüksəldilməsi üzrə fasiləsiz və qanunauyğun prosesdir; ə

mək vasitələrinin, texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi, torpağın yaxşılaşdırılması, əmək cisimlərinin 

keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması üzrə fasiləsiz və qanunauyğun prosesdir; 

))əmək vasitələrinin, texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi, əmək cisimlərinin keyfiyyətcə 

yaxşılaşdırılması, iqtisadi cəhətdən daha sərfəli xammal, material, enerji növlərinin yaradılması və 

istehsalata tətbiqi, əməyin təşkilinin və istehsalın idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi üzrə fasiləsiz və 

qanunauyğun prosesdir; 

torpağın yaxşılaşdırılması, əmək məhsuldarlığının artırılması, əmək haqqının yüksəldilməsi, istehsal edilən 

məhsulların keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması üzrə fasiləsiz və qanunauyğun prosesdir; 

işçi heyətinin təhsil və onların əməyinin texnika ilə silahlanma səviyyələrinin yüksəldilməsi, əmək 

məhsuldarlığının artırılması, əmək haqqının yüksəldilməsi, istehsal edilən məhsulların keyfiyyətcə 

yaxşılaşdırılması üzrə fasiləsiz və qanunauyğun prosesdir; 

 

  291. Nanotexnologiyanın tətbiqi quyunun hasilatını nə qədər artıra bilir?       10 faiz 

20 faiz 


30 faiz 

))50 – 100 faiz 

3 dəfə 

 

292.    Neft hasilatında nanotexnologiyanın tətbiqi imkan verir:       yerin daha dərin qatlarından neft çıxarmağa 

bir neçə mürəkkəb yatağın eyni zamanda istismarına 
))köhnə, "ölmüş" yataqları bərpa edərək oradan yenidən neft və qaz çıxarmağa 

neft yataqlarının axtarılması işlərini asanlaşdırmağa 

neft emalı proseslərini sürətləndirməyə 

Bölmə: 1501 

Ad 

1501 


Suallardan 

Maksimal faiz  8 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  1 %  

 

 293.    OPEK nə vaxt yaradılıb?       

1950-ci ildə 

1955-cı ildə 

))1960-cı ildə 

1965-ci ildə 

1970-ci ildə 

 

294.    OPEK-in üzvləri:       şirkətlərdir 

))ölkələrdir 

beynəlxalq təşkilatlardır 

həm ölkələr, həm də şirkətlərdir 

qeyri-hökumət təşkilatlarıdır 

 

  295. Aşağıdakı ölkələrdən hansı OPEK-in üzv deyil?       
))Rusiya 

İran 


Səudiyyə Ərəbistanı 

İraq 


Küveyt 

 

296.    Hazırda dünyanın ən çox neft istehlak edən ölkələri hansılardır       ABŞ və Rusiya 

ABŞ və Yaponiya 

ABŞ və Almaniya 

ABŞ, Rusiya və Hindistan 

))ABŞ və Çin 

 

297.    Böyük neft-qaz ehtiyatlarına malik olan hansı ölkənin belə gəlirlərdən istifadə sahəsindəki təcrübəsi ə

n pis nümunə hesab olunur?       

))Nigeriya; 

Ekvador; 

Küveyt; 

Norveç; 


Venesuela. 

 

298.    Böyük neft-qaz ehtiyatlarına malik olan hansı ölkənin belə gəlirlərdən istifadə sahəsindəki təcrübəsi ə

n yaxşı nümunə hesab olunur?       

Nigeriya 

Ekvador 


Küveyt 

))Norveç; 
Venesuela. 

 

299.    Aşağıdakı ölkələrdən hansı OPEK-in üzvüdür?       Meksika; 

Rusiya; 


Norveç; 

))Liviya; 

Böyük Britaniya. 

 

300.    Azərbaycan nə vaxtdan OPEK-in üzvüdür?       1997-ci ildən 

2001-ci ildən; 

2003-cü ildən; 

2006-cı ildən; 

))Azərbaycan OPEK-in üzvü deyil. 

 

    

 

  

Yüklə 390,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin