L. A. MƏMMƏdov, E.Ç. ƏKBƏrov, H.Ə. ƏKBƏrovYüklə 14,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/11
tarix01.01.2017
ölçüsü14,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Chaurasia B.D., Human Anatomy, 3 
volumes, Delhi, India, 1998. 
1.  Məmmədov L.A., Baş və boyunda cərrahi 
əməliyyatların topoqrafo – anatomik əsasla-
rı, Bakı, 1997. 
2.  Məmmədov L.A., Bel və peritonarxası 
sahənin topoqrafiyası  və  cərrahi  əməliy-
yatları, Bakı, 2001. 
3.  Məmmədov L.A., Döş nahiyəsinin topoq-
rafiyası  və  cərrahi  əməliyyatları, Bakı, 
2003. 
4.  Məmmədov L.A., Hüseynov L.M., 
Yaqubov S.N.,  İnsan  ətraflarının cərrahi 
anatomiyası, Bakı, 2002. 
5.  Məmmədov L.A., Qarın nahiyəsinin 
topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları, Bakı, 
2004. 
6.  Məmmədov L.A., Ümumi operativ 
cərrahlıq,  ətraflarda cərrahi  əməliyyatlar, 
Bakı, 2003. 
7.  Peter Williams L., Roger Warwick, 
Mary Dyson, Lawrence H. Bannister
Gray’s anatomy, 37
th
 ed., Churchill Living-
stone, Edinburgh, London, Melbourne and 
New York, 1989. 
8.  Putz R. , Pabst R. , Sobotta, Atlas of Hu-
man Anatomy, 13
th
 ed., 2 volumes, Lippin-
cott Williams & Wilkins.  
 
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR 
9.  Ranganatan T.S., Textbook of Human 
Anatomy, S. Chand & Company Ltd., Ram 
Nagar, New Delhi, 2004. 
10.  Золотко Ю.Л., Атлас топографической 
анатомии человека, М.,ч.1, 1967.  
11. Кованов  В.В.  и  др.  Оперативная  хи-
рургия и топографическая анатомия, М., 
Медицина, 1978. 
12. Кованов  В.В.,  Бомаш  Ю.М.,  Практи-
ческое руководство по топографической 
анатомии, М., 1963. 
13. Лубоцкий  Д.Н.,  Основы  топографи-
ческой анатомии, М. Медгиз, 1953. 
14.  Николаев  А.В.,  Топографическая  ана-
томия и оперативная хирургия, Москва, 
2007. 
15. Островерхов  Г.Е.,  Лубоцкий  Д.Н.,  
Бомаш  Ю.М.,  Курс  оперативной  хи-
рургии  и    топографической  анатомии, 
М., 1978. 
16. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р.
Атлас  анатомии  человека,  в 4 -х  томах, 
М., Медицина, 1996.  
17. Топоров Г.Н., Эпонимические термины 
в  клинической  анатомии  человека, 
Словарь. –К.:  Выща  шк.  Головное  изд. 
1988. 

102 
Abbot arteriyasi  
Adamkieviç arteriyası  
Adəm alması  
Axilles vətəri  
Albert tikişi  
Alkоk kanalı  
Amantini büküşü  
Ammon buynuzu  
Anatоmik tənbəki qabı  
Aranti axacağı  
Aranti düyünləri  
Armudu əzələ  
Armudu əzələaltı dəlik  
Armudu əzələüstü dəlik  
Astley – Kuperin asılan bağı  
Aşoff – Tavar düyünü   
At quyruğu  
Atlant  
Auerbax kələfi  
Ayaqaltı arterial qövslər  
Ayaqaltı kanallar  
Aypara sümük  
Bartels düyünü  
Başlı sümük   
Bauhin qapağı  
Bennel tikişi  
Berqman dördbucaqlısı  
Berri bağı  
Bertini bağı  
Beyin orağı  
Beyincik  çadırı  
Beyincik orağı  
Beynin sərt qişa cibləri  
Bilək kanalı  
Biş tоxuması  
Bizəbənzər çıxıntı  
Blelok – Meşalkin tikişi  
Boxdalek yarığı  
Botal axacağı  
Boumen kapsulu  
Boyun ilgəyi  
Breşe venaları  
Brodies kisəciyi  
Broke qırışığı  
Bud kanalı  
Cərrahi boyun  
Cərrahi düyün  
Çarkot arteriyası  
Çerni tikişi  
Çessinak qabarcığı  
Çəkic sümüyü  
Çənəgələbənzər vəzi  
Çılpaq sahə  
Daban kanalı  
Daşıyıcı bucaq  
Denonvil – Salişev aponevrozu  
Dənizçi düyünü  
Dərzi əzələsi  
Dimdiyəbənzər çıxıntı  
Dizaltı çuxur  
Dorello kanalı  
Dördtərəfli dəlik  
Duqlas boşluğu  
Ənsəaltı üçbucaq  
Fallopi boruları  
Fallopi kanalı  
Farabef  üçbucağı  
Fater məməciyi  
Gerota fassiyası  
Giraldes bağı 
Girdi bağı  
Göbək həlqəsi  
Gözəllik çuxuru  
Guyon kanalı  
Günəş kələfi  
Haçayabənzər bağ  
Hallerin üçayağı  
Hartman cibi  
Hartmanın böhran nöqtəsi  
Haymor cibi  
Henle bağı  
Hesner qapağı  
Hesselbax bağı  
Hesselbax üçbucağı  
Heşle qırışığı  
Heyster qapağı  
Hirtl kanalı  
Hiss bucağı   
Hiss dəstəsi  
Holden xətti  
Horner əzələsi  
Hörümçək torunabənzər qişa  
Huebnerin qayıdan arteriyası  
Hünter kanalı  
Hüter üçbucağı  
Xaçabənzər anastomoz  

103 
 Xaçabənzər bağlar  
Xəlbir sümüyü 
Xəlbirəbənzər fassiya və ya Hesselbax 
fassiyası  
Xış sümüyü  
Xoruz pipiyi  
Iltihabi yaxalıq  
Jerdi qabarı  
Jimbernat və ya sahə bağı  
Jober çuxuru  
Kalo üçbucağı  
Kamança yayı 
Kambalayabənzər əzələ  
Kamper fassiyası  
Kanavellin qadağan zonası  
Karrel – Marozova tikişi  
Killian üçbucağı  
Kiss – Flak düyünü  
Kisselbax zonası  
Kleland bağı  
Kloke fassiyası  
Koles və ya Krauze fassiyası  
Krоnleyn  – Bryusova sxemi  
Kubabənzər sümük  
Kuperin daraq bağı  
Kuznetsov – Penski tikişi  
Küneo tikişi  
Qalen venaları  
Qarmaqlı sümük   
Qasıq kanalı  
Qayığabənzər sümük  
Qaz ayaqları  
Qəzəb venası  
Qıfabənzər fassiya  
Qlissоn kapsulu  
Qodmanın əzələ – vətər manjeti  
Qrassinin «böhran» şaxələri   
Qruber kanalı  
Labbe venası  
Lamber tikişi  
Langer xətləri  
Larrey üçbucağı  
Lesqaft – Qrinfelt rombu, üçbucaqlısı  
Lesqaft xətti  
Lisfrank qabarcığı  
Lisfrank oynağı  
Loveri qabarcğı  
Lund düyünü  
Luşka dəlikləri  
Lüdviq bucağı və ya Luis bucağı  
Lyeto üçbucağı  
Majandi dəliyi  
Mak – Kenrod və ya Koks bağı  
Marsel gölü  
Marşall venası  
Masevan üçbucağı  
Maydl yırtığı  
Mekkel boşluğu  
Mekkel divertikulu  
Messi fassiyası  
Meyo venası  
Meysner kələfi  
Məməyəbənzər çıxıntı  
Mətbəx bıçağı 
Mixaelis rombu  
Mili bayıra hərləndirən əzələ kanalı  
 Monro dəliyi  
Morano dəliyi  
Morenheym çuxuru  
Morison çalası  
Morqan cibi  
Morqan dəliyi  
Morqan yarığı  
Morris dördbucaqlısı  
Müller əzələsi   
Noxudabənzər sümük  
Nuk  divertikulu  
Oddi sfinkteri 
Orağabənzər bağ  
Orağabənzər kənar  
Oval dəlik  
Ölüm qapısı  
Ölüm tacı  
Оvuc arterial qövsləri  
Paxion dənəcikləri  
Paxion dəliyi 
Paron – Pirоqоv tоxuma sahəsi  
Pazabənzər sümüklər  
Peti üçbucağı və ya bel üçbucağı  
Piroqovun fassiyası  
Pirоqоv üçbucağı  
Pupart bağı və ya qasıq bağı  
Reyl adacığı  
Ridleyin venoz həlqəsi 
Rixter yırtığı  
Riоlan qövsü  

104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland şırımı  
Rotter düyünləri  
Rozenmüller – Piroqov düyünü  
Rozenmüller çuxuru  
Sappey kələfi  
Sappey venaları  
Silvi su kəməri  
Silvi şırımı 
Simon üçbucağı  
Sioni siniri və ya Hofer siniri  
Sirkə kasası  
Skarp və ya bud üçbucağı  
Spense quyruğu  
Spigel xətti  
Spiral kanal  
Stenson axacağı  
Süvari kisəsi  
Şah vena  
Şipo üçbucağı  
Şopar oynağı  
Tac bağ  
Tenon kapsulu  
Tənəyəbənzər kələf  
Told fassiyası  
Tompson səfhəsi  
Topuq kanalları  
Torel dəstəsi  
Trapesiyaşəkilli sümük  
Trapesiyayabənzər sümük  
Treyts bağı  
Treyts cibi  
Treyts yırtığı  
Trolar venası  
Türk yəhəri  
Ulduzabənzər qanqlion  
Üçbucaq bağlar  
Üçkənarlı sümük  
Üçtərəfli dəlik  
Üzəngi sümüyü  
Üzüyəbənzər qığırdaq  
Valdeyerin limfa – epitelial həlqəsı  
Valsalva cibi  
Varton axacağı  
Veber bağı  
Velpo üçbucağı  
Venkebax dəstəsi  
Vidaci venoz qövs  
Vidi siniri  
Villizin qan dövranı  
Vinslov – Burje bağı 
Vinslоv dəliyi  
Virxov düyünü  
Vitnall qabarcığı 
Voyniç – Syanojeskinin təhlükəsizlik 
üçbucağı  
Vrizberq siniri  
Yaxınlaşdırıcı kanal  
Yakobson anastomozu  
Yazı qələmi  
Yevstax borusu  
Yevstax qapağı  
Yossel kanalı  
Yuxarı əzələ – incik kanalı  
Yuxu cibi  
Yuxu cisimi  
Zaxarçenko qan dövranı 
Zimmerinq venası  
Zindan sümüyü  
Zinn həlqəsi  

105 
 

106 
 

107 
 

Kataloq: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi
123456789 -> Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına Təranə Həsənova bəzən abortlardan
123456789 -> Hamlet İsaxanlı Təsisçi və Rektor
123456789 -> Stimularea electrică funcţională Radu Breahnă, Irina Turtureanu
123456789 -> XƏZƏr universiteti humanitar və sosial elmlər faküLTƏSİ
123456789 -> Azərbaycan Arxeologiyası 2002 Azerbaijan Archeology Vol.: 4 Num.: 3-4
123456789 -> Еколожи Епидемиолоэийа: Сящиййядя Тятбиги вя Тядгигат Методлары
123456789 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti
123456789 -> I fəSİL. TÜTÜn haqqinda üMÜMİ MƏlumat
123456789 -> Azərbaycan Arxeobgiyası 2004 Azerbaijan Archeology Vol.: 6 Num.: 1-4

Yüklə 14,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə