Kür çayı üçün çayın trans-sərhəd menecmenti, II mərhələ – ErmYüklə 487,5 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix02.12.2016
ölçüsü487,5 Kb.
#652
1   2   3   4   5   6

 

Unutmayın  ki:  korrektə  tədbiri  neqativ  deyil.  pozitiv  prosesdir.  Digər  təşkilatlara  oxşar 

olaraq, bu fəsil korrektə tədbirləri deyil, “yaxşılaşdırma imkanları” adlandırıla bilər.    

 

 

3.2.11  

Profilaktik tədbir 

 

İstənilən  laboratoriyada  uyğunsuzluq  mənbələri  vardır.  Buna  görə  də  uyğunsuzluğun potensial  mənbələrinin  aşkar  edilməsi  zamanı  profilaktik  tədbirlər  təşəbbüs  edilməlidir. 

Uyğunsuzluq necə texniki, eləcə də menecment sistemi ilə əlaqədar ola bilər.   

Siyasə

 

Laboratoriyada  eyni  və  ya  oxşar  uyğunsuzluğun  təkrar  edilməsinin  profilaktikası  üçün 

tədbirlərin görülməsi lazımdır. 

 

Prosedur / detallar 

 

Bu fəsil ilə əlaqədar olan əsas məsələlərdir: 

  Uyğunsuzluqların  potensial  mənbəsinin  aşkar  edilmə  prosedurunun  təsviri  və  bu 

uyğunsuzluqların  təkrar  edilməsinin  profilaktikası  üçün  prevensiya  tədbirlərinin 

müəyyən edilməsi; 

 Uyğunsuzluqların  minimuma  endirilməsini  təmin  etmək  üçün  müvafiq  instrument 

“profilaktik tədbirlər planı” olmalıdır; 

 

Bu  profilaktik  rədbirlərin  effektliliyinin  monitorinqi  və  qiymətləndirilməsi  necə həyata keçirilməlidir. 

 

3.2.12 

Qeydlərə nəzarə

 

 Siyasə

 

Laboratoriyada  istənilən  qeyd  fərdi  olaraq  eyniləşdirilmişdir  ki,  o,  lazım  olduqda  asan əlçatan  olsun  və  avtorizə  edilməmiş  girişlə  izlənilməsi  və  dəyişdirilməsindən  qorunmuş 

olsun. 


 

Prosedur / detallar 

 

Bu fəsildə aşağıdakılar təsvir edilməlidir: 

  Qeydlərin  eyniləşdirilməsi,  toplanılması,  indeksasiya,  saxlanılması,  arxivdən 

çıxarılması və məhv edilməsi;  

21 


 

Qeydlər  necə  saxlanılmalıdır  ki,  müəyyən  edilmiş  bütün  saxlanılma  müddəti ərzində  onların  təhlükəsizliyi,  konfidensiallığı,  keyfiyyəti  və  bütövlüyü  təmin 

edilməlidir; 

 

Texniki  qeydlər  necə  saxlanılır  (məs.  lazımdır  ki.  ilkin  müşahidələr  işləmə parametrləri ilə birlikdə saxlanılsın, bu isə yekun nəticələrin başlanğıc məlumatlara 

doğru əks-hərəkətə gətirər); 

 

Qeydlərin  formatı  necədir  (məs.  çap  edilmiş  və  ya  elektron  versiyası)  və  elektron qeydlərin  ehtiyat  fayllarının  qorunması  və  qeydlərə  avtorizə  edilməmiş  girişin 

profilaktika proseduru təsvir edilməlidir; 

 

O  fakta  görə  ki,  səhvlər  olduqda  qeydlərin  düzəlişi  mümkündür,  prosedurun  və sistemin  təsvir  əhəmiyyətlidir  ki,  ilkin  qeydlər  silinmədən  və  üstündən 

köçürülmədən  necə  qorunmalı  və  onlar  müvafiq  şəkildə  necə  saxlanılmalıdır.  Bu 

halda ilkin qeydlər düzəlişlərlə birlikdə saxlanılmalıdır. 

 

3.2.13

 

Daxili auditlə

 

Daxili  audit  keyfiyyətin  menecment  sistemində  nəzarət  instrumentlərindən  biridir.  Daxili auditin  istifadəsi  onu  yoxlamağa  imkan  verir  ki,  laboratoriya  ISO/IEC  17025  standartına 

və  daxili  texniki  və  keyfiyyət  prosedurlarına  uyğundur  yoxsa  deyil.  Daha  artıq,  daxili 

auditlər  həmçinin  laboratoriyanın  xarici  qiymətləndirmələr  üçün  çox  yaxşı  hazırlıqdır  və 

keyfiyyət sisteminin daimi yaxşılaşdırılmasında sizə kömək edə bilər.   

Siyasə

 

Laboratoriya  ISO/IEC  17025  standartının  tələblərini  təmin  edən  daxili  audit  prosesini 

təyin  etməlidir.  Daxili  auditin  qrafiki  yaradılmalıdır.  Daxili  auditin  qrafikində  nəzərdə 

tutulduğu  kimi,  keyfiyyət  sisteminin  bütün  elementlərinin  auditi  aparılmalıdır.  Bütün 

daxili auditlər zamanı hesabatlar hazırlanmalıdır. Daxili auditlərin hesabatlarında nəzarətə 

götürülmüş sənədlər olmalıdır (bax. əlavə 2). 

 

Prosedur / detallar 

 

Daxili auditlərlə əlaqədar aşağıdakılar edilməlidir: 

 

Keyfiyyət sisteminin bütün elementləri üçün daxili auditin aparılması proseduru təsvir edilməli  və  o,  ən  azı  ildə  bir  dəfə  həyata  keçirilməlidir;  bu  prosedur  aşağıdakılar 

haqqında məlumatlardan ibarət olmalıdır: 

  Hansı  növ  auditin  və  nə  zaman  həyata  keçiriləcəyi  necə  müəyyən  edilməlidir 

(adətən, iki növ mövcuddur – horizontal və vertikal daxili audit. Horizontal daxili 

audit  təsadüfən  seçilmə  əsasında  seçilmiş  hissələrdə  aparılır,  vertikal  audit  isə 

başdan  başlayır  və  son  hissəyədək  davam  edir.  Aydındır  ki,  vertikal  audit  üçün 

daha çox vaxt lazımdır); 

 Daxili  audit  prosedurunu  kim  həyata  keçirəcək,  ona  rəhbərlik  edəcək  və 

akkreditasiya  agentliyində  onların  treyninqini  təşkil  edəcəkdir  (daxili  audit 

qrupunun  yaradılması  məqsədəuyğun  ola  bilər,  daxili  auditorlar  kimi  seçilmiş 

şəxslər elə həmin qrupun hissəsini təşkil edirlər);   

 

Analitik  testləşmə  prosedurunun  vasitəsilə  laboratoriya  şöbələrinin  auditi  necə həyata keçirilməlidir (məs. laboratoriyanın hər şöbəsindən 2 nümunə); 

 Auditin nəzarət siyahısı necə aparılmalıdır; 

 

22 


 

Hesabatı  yazmaq  üçün  hazır  formadan  istifadə  edin,  audit  hesabatı  nümunəsinin olması faydalıdır (bax. əlavə 2);ı 

 Daxili audit hesabatını hazırlayın və müzakirə edilməsi üçün daxili audit qrupuna 

təqdim edin; 

 

Müzakirədən  sonra  həyata  keçirilmiş  korrektə  tədbirlərin  siyahısını  (siyahılarını) yazın və korrektə tədbirlərinin həyata keçirilməsi prosesini təsvir edin; 

 

3.2.14

 

Menecmentin reviziyası 

 

Siyasə 

Menecment  hər  il  ISO/IEC  17025  standartının  tələblərinə  uyğun  olaraq,  keyfiyyət 

sisteminin  testləşməsi  ilə  əlaqədar  olan  fəaliyyətin  reviziyasını  həyata  keçirməlidir. 

Menecmentin  illik  reviziyası  keyfiyyət  sisteminin  bütün  elementlərini  yoxlamalı  və 

sənədli şəkildə rəsmiləşdirilməlidir. Menecmentin illik reviziyasından irəli gələn tədbirlər 

həyata keçirilməlidir. 

 

Prosedur / detallar 

 

Menecmentin  reviziyasının  necə  həyata  keçiriləcəyini  təsvir  edin  (Məs.  addımların 

ardıcıllığı təsvir edilməlidir. Həmin addımlara əsasən keyfiyyət meneceri hər il keyfiyyət 

sisteminin  işləməsi  haqqında  hesabatı  hazırlamalıdır.  O,  bu  cür  hesabatı  dekabrda 

hazırlamalı,  sonrakı  ilin  yanvar  ayının  sonunda  isə  bu  hesabat  menecmentin  reviziyası 

üzrə  xüsusi  komitəyə  təqdim  edilməlidir).  Bu  cür  hesabat  aşağıdakı  hissələrdən  ibarət 

olmalıdır: 

  

Keyfiyyət  sisteminin  bütün  aspektləri  ilə  əlaqədar  olan,  sistemin  istənilən 

uğursuzluqları  və  sənədə  daxil  edilmiş  dəyişikliklər  haqqında,  daxili  və  xarici 

auditin  nəticələri  haqqında  hesabat.  Bu  hesabat  keyfiyyət  sistemi  ilə  əlaqədar 

olan  istənilən  problemləri  müəyyən  etməlidir  (məs.  prosedurlar  işçilərin 

çatışmamazlığına  görə  həyata  keçirilmir,  keyfiyyət  sisteminin  uyğunluğu, 

keyfiyyətin  yaxşılaşdırılması  nümayiş  etdirilir,  çünki  korrektə  tədbirləri 

sənədləşdirilmişdir); 

 

Əhəmiyyətli  qeyd:  əgər  KD-in  hazırlanması  zamanı  və  ya  ondan  sonra  aşkar edildisə ki, faktiki iş təcrübəsi düzgün deyildir, mütləq onu təmin etmək lazımdır ki, 

KD-in dəyişdirilməsindən öncə təcrübə dəyişdirilsin. 

 

 Sahənin  laboratoriyaya  uyğun  olmasını  təmin  etmək  üçün  siyasət  sənədini 

nəzərdən keçirin; 

 

ISO/IEC 17025 standartının bütün elementləri illik reviziyaya tabedir, hansı ki elan edilməlidir; 

 Laboratoriya müdirinə göndərilməsindən əvvəl, reviziya sənədinin məsuliyyətli 

komitəyə (və ya məsuliyyətli şəxsə) göndərilməsi lazım ola bilər;  

 

Təsvir  edin,  laboratoriya  menecmenti  tərəfindən  nəzarət  tədbirlərinin effektliliyinin monitorinqini necə həyata keçirəcəksiniz. 

 

  

23 


3.3  

Keyfiyyət dərsliyinin elementləri – texniki tələblə

 

Texniki  tələblər  personalın  səlahiyyətinə,  nümunələrin  seçilməsi  və  testləşməsi metodologiyasına,  avadanlığa,  testləşmə  nəticələrinin  keyfiyyətinə  və  hesabatlara 

uyğunlaşdırılır. 

 

Testləşmə  nəticələrinin  düzgünlüyü  və  etibarlılğı  bir  çox  faktorla  müəyyən  edildiyindən söhbət açan ümumi fəsldən sonra texniki tələblərlə əlaqədar olan doqquz fəsil gəlir. 

 

 3.3.1  

Personal 

 

Tədqiqat  təcrübəsi  onu  aydınlaşdırır  ki,  personal  analitik  testləşmə  nəticələrinin keyfiyyətinə  ən  böyük  təsir  göstərə  bilər.  Bu  fəsil  onu  təmin  etməlidir  ki,  testləşmə 

nəticələrinə  təsir  göstərə  bilən  laboratoriya  işçiləri  öz  vəzifələrinə  uyğun  olan 

kvalifikasiyaya malik olsunlar. 

 

Siyasə 

Laboratoriya təmin etməlidir ki, bütün işçilər öhdəsinə qoyulmuş işi yerinə yetirmək üçün 

lazımi  təhsilə  və  təcrübəyə  malik  olsun.  Laboratoriya  müdiriyyəti  analitik  işin  yalnız 

müvafiq  treyninqdən  keçmiş  və  təsdiq  edilmiş  personal  tərəfindən  yerinə  yetirilməsinin 

təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Personalın treyninqi və təcrübəsi üzrə qeydiyyat 

yazıları aparılmalıdır (onlar laboratoriyada karyeranın başlanğıcından bütün dövrü, sonrakı 

treyninqi və ya sistematik peşə treyninqi və yeni metodikada treyninqi əhatə etməlidir). 

 

Prosedur / detallar  

Treyninqin  prosedurunu  təsvir  edin  və  onun  ISO/IEC  17025  standartına  nə  qədər  uyğun 

olduğunu göstərin. 

 

Laboratoriyanın istifadə etdiyi personalın işə götürülməsi prosedurlarını və laboratoriyanın konkret  vəzifələri  ilə  əlaqədar  olan  təhsil  üzrə  tələbləri  göstərin  (Bu  kadrlar  şöbəsi  və  s. 

tərəfindən istifadə edilən prosedurlar ola bilər. Başdan yazmayın, sadəcə onları göstərin). 

 

Personal haqqında məlumatlar 

 

Bu  vəfizə  üzrə  təlimatları  (bax.  əlavə  3),  subordinasiyanı  və  treyninq  haqqında  qeydləri 

əhatə  edir  (bax.  əlavə  3).  Məsuliyyətlərin  və  səlahiyyətlərin  müəyyən  edilməsi 

əhəmiyyətlidir. 

 

3.3.2

 

Bina və mühit şəraitləri 

 

Siyasə

 

Qeyd  edin  ki,  laboratoriya  və  onun  mühiti  nəticələrə  mənfi  təsir  göstərməməli,  milli 

standartlara  (onların  mövcud  olması  təqdirində)  və  ISO/IEC  17025  standartına  uyğun 

olmalıdır.  

 

Prosedur / detallar 


 

24 


 

KD-in bu hissəsində sənədləşdirilməlidir ki, siyasətin aparılması və saxlanılmasının təmin 

edilməsinə görə məsuliyyəti kim daşıyır, və bu necə qiymətləndirilməlidir. 

 

Xüsusilə aşağıdakı məsələlər nəzərə alınmalıdır:  

 Mühit  şəraitləri  testləşmə  nəticələrinə  mənfi  təsir  göstərməməlidir.  Faktiki  olaraq 

bu o deməkdir ki, avadanlıq istehsalçının sertifikasiyası çərçivəsində işləməlidir; 

 

Laboratoriya  mühit  şəraitlərinin  (məs.  sterilliyin,  tozun,  radiasiyanın,  rütubətin, elektrotəchizatın,  temperaturun,  səs-küyün  və  vibrasiyanın)  monitorinqini, 

nəzarətini  və  uçotunu  həyata  keçirməlidir.  Laboratoriya  mühit  şəraitlərinin 

göstərilən  həddləri  aşdığı  zaman  testlərin  dayandırılması  prosedurunu  təsvir 

etməlidir; 

 

Laboratoriya  təmin  etməlidir  ki,  testləşmə  ərazisinə  giriş  məhdudlaşdırılsın  və yalnız  avtorizə  edilmiş  şəxslər  üçün  mümkün  olsun,  və  bu  tədbiri  təsvir  etməlidir 

(məs. buraxılış vərəqəsi vasitəsilə).  

 

3.3.3

 

Testləşmə metodları və metodun validasiyası 

 

Məlumdur ki, testləşmənin dəqiq nəticələrini yalnız validasiya edilmiş müvafiq metodlarla almaq  mümkündür.  Bu  fəsildə  laboratoriya  onun  tərəfindən  işlənilmiş  metodların 

seçilməsini və validasiyasını, standart metodları, həmçinin ölçmənin qeyri-məhdudluğunu 

və məlumatlara nəzarəti təsvir etməlidir. 

 

Siyasə

 

Laboratoriyada  istifadə  edilmiş  metodlar  istifadəsi  üçün  səlahiyyətli  işçilər  tərəfindən təsdiq  edilməlidir.  İmkan  daxilində  laboratoriya  beynəlxalq  səviyyədə  təsdiq  edilmiş 

testləşmə  metodlarından  və/və  ya  etalon  laboratoriya  tərəfindən  tanınmış  metodlardan 

istifadə etməlidir. 

 

Laboratoriya  tərəfindən  işlənilmiş  metodlar,  ISO/IEC  17025  standartında  nəzərdə tutulduğu  kimi,  tam  şəkildə  validasiya  edilməlidir.  Testləşmə  metodları  təsdiq  edilmiş 

formata  əsasən  yazılmalıdır.  Təsdiq  edilmiş  testləşmə  metodlarının  protokolları  nəzarətə 

alınmış sənədlər olmalıdır. Laboratoriya müdiriyyəti ona görə məsuliyyət daşıyır ki, lazım 

olduqda testləşmə metodlarının son versiyasının personal üçün əlçatanlığı təmin edilsin.  

Prosedur / detallar 

 

Bu fəsildə aşağıdakılar təsvir edilməlidir: 

  Testlərin  sahəsi  aydın  şəkildə  müəyyən  edilməli  və  laboratoriya  bu  metodların  və 

avadanlıqların istifadəsi üzrə yenilənmiş təlimatları hazırlamalıdır.  

 

Metodların  təsdiq  edilməsi  və  validasiya  metodunu  təsvir  edin  (məs.  laboratoriya tərəfindən  işlənilmiş  metodların  validasiyası  üçün  aşağıdakı  parametrlərin  nəzərə 

alınması  lazımdır:  tədqiqatın  hüdudları,  miqdara  əsasən  təsvirin  həddi,  dəqiqlik, 

seçimlilik, düzxəttlilik, təkrarlılıq və/və ya istehsallıq, etibarlılıq və düzxəttlilik). 

 Laboratoriya  ilə  sıx  əlaqədə  olan  əməkdaşı  müəyyən  edin  (məs.  böyük 

mütəxəssis), hansı ki, qeydlərin aparılmasına görə məsuliyyət daşıyacaqdır. 

 

Həmçinin  metodların  yenilənməsi  prosedurunu  (əgər  fasiləsiz  işləmək  üçün uyğunluğa  gətirmək  və  ya  dəyişdirmək  lazım  olursa),  qeydlərin  necə 

 

25 


nömrələndiyini və onların məhv edilməsinə görə kimin məsuliyyət daşıdığını təsvir 

edin. 


 

Prosedurlarla nəzərdə tutulan metodlar və qeydlər üçün standart formatdan istifadə edin. 

 Tövsiyə  edilir  ki,  bütün  sənədlərdə  və  laboratoriyada  istifadə  ediləcək  testləşmə 

abbreviaturları  haqqında  razılaşma  olsun  və  onlar  yazılsın  (məs.  HPLC,  GCMS, 

ICP və s.).  

 

Əməkdaşların siyahısı   

Təsdiq  edilmiş  əməkdaşları,  testləşmə  operatorlarını,  testləşməni  həyata  keçirmiş  və 

qısamüddətli  bildirişlə  tapşırıla  biləcək  əməkdaşları,  testləşməni  həyata  keçirmək 

qabiliyyətinə  malik  olan  əməkdaşları  sadalayın.  (Qeyd:  bu  məlumat  həmçinin  müvafiq 

şöbədə personal haqqında məlumatlarda yazılmalıdır).  

 

İstifadə edilmiş testləşmə metodları  

Laboratoriyada istifadə edilən metodları sadalayın.  

Bilməlisiniz 

ki, 

validasiya 

tələblərin 

və 

sahənin 

göstərilməsini, 

metodların 

xarakterizəedicilərinin  müəyyən  edilməsini,  tələblərin  metoddan  istifadə  edərək  yerinə 

yetirilə  biləcəyini  sübut  etmək  üçün  müvafiq  testləri  və  validlik  haqqında  ərizəni  əhatə 

edir. 

 

Ölçmənin qeyri-məhdudluğ 

Laboratoriya testləşmə üçün ölçmənin qeyri-məhdudluğunun qiymətləndirmə prosedurunu 

təsvir  etməli  və  qeyri-məhdudluğun  bütün  komponentlərini  müəyyən  etməlidir.  Qeyri-

məhdudluğu  bir  neçə  mənbə  şərtləndirir,  məsələn,  istifadə  edilmiş  soraq  materialları, 

nümunələrin seçilməsi və testləşmə üçün istifadə edilmiş metodlar və avadanlıqlar, mühit 

şəraitləri və personal. 

 

Məlumatlara nəzarə

 

Laboratoriya  məlumatların  qiymətləndirilməsi  üçün  istifadə  edilmiş  hesablamaların 

yoxlanılması  və  kompyuterlər  və  elektron  vasitələr  arasında  məlumatların  mübadilə 

prosedurunu  təsvir  etməlidir.  İnstrumentlərə  nəzarət,  məlumatların  qəbul  edilməsi, 

işlənilmısi,  hesablaşma,  məlumatların  verilməsi,  arxivlənməsi  və  arxivdən  çıxarılması 

üçün istifadə edilmiş proqram təminatı, hansı ki, konkret istifadəçilər üçün işlənilmiş və ya 

onun tərəfindən validasiya edilməlidir. Həmçinin müəyyən məqsədlə istifadəsi üçün bütün 

kompyuter sisteminin uyğunluğu validasiya edilməlidir. 3.3.4  

Avanadlıq 

 

Testləşmənin dəqiq nəticələrinin əldə edilməsini təmin etmək üçün əsas şərt yaxşı işləyən, saz  vəziyyətdə  olan  və  texniki  qulluğu  aparılan  avadanlıqdır.  Bu  fəsildə  avadanlığın 

imkanları və keyfiyyəti təsvir edilməlidir. Bu onu təmin edilməsi deməkdir ki, instrument 

seçilmiş  testləri  keçirmək  üçün  uyğundur  və  yaxşı  xarakterizəediciləri,  kalibrləməsi  və 

texniki qulluğu vardır. 

 

Siyasə

 


 

26 


Siz bildirəcəksiniz ki, avadanlıq uyğundur və personal onu istifadə etmək və texniki qulluq 

göstərmək  üçün  və  lazım  olduqda  texniki  qulluq  və  kalibrləmədə  standarta  uyğun  olaraq 

təlimatlandırılmışdır. Dərsliklər nəzarətə alınmış sənədlər və lazım olduqda, personal üçün 

əlçatan olmalıdır. Müvafiq qeydlər aparılmalıdır. 

 

Prosedurlar / detallar 

 

İstənilən  avadanlığa  (proqram  təminat  daxil  olamaqla)  unikal  inventarizasiya  nömrəsi 

verilməli,  apparaturanın  və  onun  proqramlarının  tam  siyahısının  yaradılması  və 

yenilənməsi  faydalıdır  (lazım  olduqda).  Siyahı  avadanlığın  hər  vahidinin  texniki  qulluğu 

və/və  ya  kalibrləməsi  üzrə  tələblər  haqqında  və  hər  əşyanın  yerləşməsi  məlumatı  əhatə 

etməlidir  (məs.  soyuducu  üçün  temperatur  diapazonu,  pipetkalar  üçün  +/-  hüdudları). 

Müəyyən edin ki, bu siyahının yaradılması, aparılması və düzəldilməsinə görə məsuliyyəti 

kim daşıyır. 

 

Texniki qulluq / kalibrləmə qrafikini və avadanlığın hər vahidi üçün məlumatı tərtib edin. Təmin  edin  ki,  avadanlığın  hər  vahidinin  texniki  qulluq  və  kalibrləmə  tarixi  olsun  və  bu 

tarix  avadanlığa  bərkidilmiş  etiketdə  müvafiq  şəkildə  qeyd  edilsin.  Avadanlıq  sıradan 

çıxdığı zaman həyata keçiriləsi proseduru təsvir edin. 

  

İki növ prosedur mövcuddur:  

 Xarici – kallibləmə laboratoriyası (məs. metrologiya institutları) tərəfindən; 

 Daxili – laboratoriya tərəfindən. 

 

Sənədləşdirmə prosedurlarını təsvir edin.  

Təsvir  edin  ki,  avadanlığın  texniki  qulluğunu  və  kalibrləməsini  (məs.  laboratoriya, 

kontraktorlar) kim və hansı proses əsasında həyata keçirəcəkdir. 

 

Qeyd:  bu  məlumat  ayrıca  əməliyyat  prosedurunun  bir  hissəsi  ola  bilər,  bu  zaman  onun  bu hissədə göstərilməsi lazımdır.  

 

3.3.5  Ölçmələrin müşahidə edilməsi imkanı 

 

Müşahidə  imkanı  keyfiyyətin  idarəetmə  sisteminin  əsas  kriterilərdən  biridir,  avadanlığın müşahidə edilməsi imkanı isə eyni standarta əsasən testləşmə nəticələrinin müqayisəliliyin 

ilk şərtini təşkil edir. 

 

Siyasə

 

Bildirməlisiniz  ki,  avadanlığın  kalibrləməsinin  müşahidəsi  vahidlərin  beynəlxalq  sistemi 

ilə (Sl) mümkündür. 

 

Prosedur / detallar  

Təsvir edin ki, Sl vasitəsilə müşahidə imkanına necə nail olmalı, əgər yoxsa, müşahidənin 

hansı  uyğun  standartları  istifadə  edilir  (sertifikatlaşdırılmış  etalonlar,  iş  standartları  və 

standartların və ya metodlar birliyinin istifadə edilməsi). 

 


 

27 


3.3.6

 

Seçim (akkreditasiya təqdirində

 

Bu fəsil onu təmin etməlidir ki, statistik olaraq uyğun nümayəndəlik nümunələri götürülür və  nümunələr  haqqında  bütün  məlumatın,  həmçinin  seçim  prosedurunun  yazılması  və 

sənədləşdirilməsi həyata keçirilir. 

 

Siyasə

 

Seçim seçimin sənədləşrilimiş planı və seçim proseduruna əsasən keçirilməlidir.  

Prosedurlar / detallar 

Seçim  planının  hazırlanmasını  və  məzmununu  təsvir  edin.  Nümunələrin  seçim  yerləri  və 

nümayəndəlik  nümunələrinin  götürülməsi  prosedurları  da  təsvir  edilməlidir.  Daha  sonra 

nümunələrin  seçim  yerləri  və  proseduru,  nümunələri  götürən  şəxs  və  nümunələrin  seçim 

yeri haqqında digər müvafiq məlumat yazılmalıdır. 

 Yüklə 487,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə