«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

       2006- cı il 

 

1648 05.01.2006 

 

«Kompromis»  

Bakı ş. M.Hüseyn 28a, 

mәn.37 

492-06-61 362-10-89 Aylıq 

İctimai-siyasi 

Hәsәnova Әrizә 

Tәr-Tәr r-nu, H.Әliyev 

47 

Aze№03561384 Rzayeva Şәmsiyyә 

Bakı ş. Müşviqabad 

qәs. ev №8a 

Aze№02814288 

1649 

05.01.06 «Әvәzsiz illәr» Bakı ş. Mәtbuat pr-ti, 

529-cu mәh. 

450-21-32   223-50-58 

Aylıq 


67 saylı mәktәbin 

howueu dzәyatı 

Tağıyev Habil Bәhlul 

oğlu 


Bakı ş. 3-cü alatava 

küç.,ev 365 

Aze№02667740 

Tağıyev Habil Bәhlul 

oğlu 

Bakı ş. 3-cü alatava küç.,ev 365 

Aze№02667740 

1650 

05.01.06 «Azәrbaycanlı 

tәlәbә» 


Bakı ş. 7-ci Sallaxana 

7/18 


432-39-53   353-75-15 

Ayda 2 dәfә 

maarifçilik 

Mәlikov Taleh 

Bakı ş. 7-ci Sallaxana 

7/18 


Aze№01307770 

Bәnnayeva Nailә 

Bakı ş. M.Hadi 

101/106 


AZE №00389360 

 

1651 05.01.06 

«Arena press» 

Bakı ş.Mәtbuat pr-ti, 

529-cu mәh. 

678-80-79 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Allahverdiyev Javid 

Әcdәr oğlu 

Bakı ş.Gәncә pr-ti ev 

105, mәn.108 

Aze№00883061 

Allahverdiyev Javid 

Әcdәr oğlu 

Bakı ş.Gәncә pr-ti ev 

105, mәn.108 

AZE №00883061 

1652 


05.01.06 

«Anhel» Xanlar 

r-nu 

Şәhriyar kәndi 

055-789-82-85 

Aylıq 

İnformasiya tәmini Ellәzov Mәtlәb 

Mәhәmmәd oğlu  

Xanlar r-nu Şәhriyar 

kәndi 


Aze№02405017 

 

Elazov Ramil Hidayәtoğlu  

Bakı ş. Ş. Mustafayev  

 küç. 27,ev 2002 

Aze№02583404 

 

1653 


05.01.06 

«Mәndә sığar iki 

cahan» 

Bakı ş. Rüstәmov küç.  ev 48,mәn.28 

423-31-70 

Hәftәlik 

Demokratik proseslәrdә 

fәal iştrak etmәk 

Quliyeva Xatirә 

Bakı ş.R.Rüstәmov 

küç. ev 48 mәn 28 

Quliyeva Xatirә 

Bakı ş.R.Rüstәmov 

küç. ev 48 mәn 28 


Aze№01513465 Aze№01513465 

1654 


05.01.06 

«Tәhsil 


monitorinqi» 

Bakı ş. Xan Şuşinski 37 

468-63-31 

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai-siyasi 

Mәmmәdov Mahir 

Bakı ş. 7-ci binәqәdi 

ev 3a mәn 14 

Aze№00426872 

Qubad Suleymanov  

Bakı ş. Vidadi küç. 23 

Aze№00696903 

1655 

06.01.06  

«Mәnim ailәm» Bakı ş. Talıblı küç. 34, 

mәn. 7 

320-77-12 Aylıq 

Ailә ilә bağlı mәlumatlar 

İsmayılova Aygün 

Elman qızı 

Bakı ş. Talıblı küç. 34, 

mәn. 7 


Aze№ 02693547 

İsmayılova Aygün 

Elman qızı 

Bakı ş. Talıblı küç. 34, 

mәn. 7 

Aze№ 02693547 1656 

07.01.06 

«Elanlar-seçim 

yeri» 


Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәhәllә 

438-54-05 

Hәftәlik 

Alqı–satqı ilә bağlı 

mәlumatlar  

Bağırov Etibar Nadir 

oğlu 


Bakı ş. Şәrifzadә küç. 

33/25 


Aze№05025314 

Mehmanov Rәhman 

Qürbәt oğlu 

Bakı ş. Y. Günәşli qәs. 

«d» y/s ev 30 mәn.39 

Aze№02640003 

1657 

07.01.06 «Poliqlot» Bakı ş. R. Behbudov 

küç. 60 


410-35-05 441-22-31  

441-22-79 

Azәrbaycanda vә xaricdә 

yaşayan dil 

mütәxәssislәrinin elmi-

pedoqoci, әdәbi-bәdii, 

ictimai-siyasi fәaliyyәtinin 

işıqlandırılması 

Hәftәlik 

Azәrbaycan Dillәr 

Universiteti 

№ 1105-A1-419 

16.05.05-ci ildә 

Әdliyyә Nazirliyi 

tәrәfindәn 

Xaliqverdi Behfudov 

Bakı ş. M. Mәmmәdov 

küç. ev 10 mәn,26 

X-CQ№698514 

1658 


11.01.06 

«Jahan Dünya» 

Bakı ş.A.Şaiq küç.ev 9 

mәn2 


050-519-88-92 

İctimai-siyasi 

Aylıq 

Sadıqova Gülnarә Marks qızı 

Bakı ş.A.Şaiq küç.ev 9 

mәn2 

Aze№03921825  

1659 


11.01.06 

«Mәtbuat nәzarәti» Bakı ş.A.Şaiq küç.ev 9 

mәn2 

İctimai-siyasi Aylıq 

Sadıqova Gülnarә 

Marks qızı 

 


050-519-88-92 Bakı ş.A.Şaiq küç.ev 9 

mәn2 


Aze№03921825 

1660 


11.01.06 

«Qanun vә 

mәmur» 

Bakı ş.Hәsәn Әliyev 107 a mәn.47 

564-95-09 339-93-29 

Hәftәlik 

Qanunlar barәdә 

ictimayyәtә mәlumatlar 

vermәk 


Javid Novruz oğlu 

Jәfәrov 


Bakı ş. Mәrdanov 

qard. Küç 96 mәn.16 

Aze№01788760 

Javid Novruz oğlu 

Jәfәrov 

Bakı ş. Mәrdanov 

qard. Küç 96 mәn.16 

Aze№01788760 

1661 

11.01.06 «Stimul» Bakı ş. Mәtbuat pr-ta 

529-cu mәhәllә 

329-16-33 

Gündәlik 

İctimai-siyasi 

Quliyev Bәhruz 

Bakı ş. Zığ 

qәs.H.Aslanov 

küç.112 

Aze№00959350 

Quliyev Bәhruz 

Bakı ş. Zığ 

qәs.H.Aslanov küç.112 

Aze№00959350 

1662 

11.01.06 «İnformasiya +» 

Bakı ş. Kaveroçkin 

küç., 

ev21 mәn 142 a 449-97-57  540-00-91 

Gündәlik 

İctimai-siyasi sosial 

mәdәni 


Abdullayev Ariz Әli 

oğlu 


Bakı ş. Kaveroçkin 

küç.,ev21 mәn 142 a 

Aze№01369477 

Abdullayev Ariz Әli 

oğlu 

Bakı ş. Kaveroçkin küç.,ev21 mәn 142 a 

Aze№01369477 

1663 

16.01.06 «Yardım» Bakı ş. Mәtbuat pr-ta 

529-cu mәhәllә 

325-24-15 

Hәftәlik 

İnformasiya bolluğunu 

yaratmaq 

Mustafayev Sәxavәt 

Yadulca oğlu 

Jәlilabad şәhәri 

Azәrbaycan küç.30a 

AZE№02706359 

Mustafayev Sabir 

Yadulca oğlu 

Jәlilabad şәhәri 20 

yanvar küç.30a 

AZE№00593493 

 

1664 


16.01.06 

«AY-Ulduz» Bakı ş. Naxçıvani küç. 

ev33a mәn. 42 

462-80-46  640-10-06 

Hәftәlik 

İnformasiya bolluğunu 

yaratmaq 

Alişarlı Sәfәr 

Bakı ş. Naxçıvani küç. 

ev33a mәn. 42 

AZE№02228328 

Alişarlı Sәfәr 

Bakı ş. Naxçıvani küç. 

ev33a mәn. 42 

AZE№02228328 

1665 


16.01.06 

«Hepar» Bakı ş. Mәrdakan qәs. 

Pioner küç.48b 

Aylıq 


Elmi-praktiki curnal 

«Ömür»mmc 

№0105-P133-43335 

Jәfәrquliyev Fәrhad 

Jәfәrqulu oğlu 


23.06.05-ci il tarixdә 

Bakı bölgә şöbәsi 

tәrәfindәn qyd. alınıb 

Bakı ş. Mәrdakan qәs. 

Pioner küç.48b 

AZE№00509584 

1666 

19.01.06 «Hünәr» Bakı ş. Mәtbuat pr-ta 

529-cu mәhәllә 

442-74-63  319-10-95 

Hәftәdә 1 dәfә 

Hәrbi vәtәnpәrvәrliyi 

tәbliğ etmәk 

Hüseynova Roza Әli 

qızı 


Xırdalan qәs. Tağıyev 

küç. mәn 17 

Aze№03750812 

Hüseynova Roza Әli 

qızı 

Xırdalan qәs. Tağıyev küç. mәn 17 

Aze№03750812 

1667 

19.01.06 «Search» Bakı ş.S.S. Axundov 

küç. ev 1 mәn 34 

461-13-91  356-01-70 

Rüblük 


Xidmәt obyektlәrinin 

fәaliyyәti barәdә 

mәlumatlar 

«Hir Qrup» mmc 05. 

10. 05-ci il tarixdә 

0105-p163-44094 №-

lә Bakı Bölgә şöbәsi 

tәrәfindәn 

Aslan Sәttarov 

Bakı ş. A.Şaiq küç. ev 

187 

Aze№ 01955587 1668 

21.01.06 

«Yeni Çağ» Abşeron r-nu Xırdalan 

qәs.Quşçuluq massivi 

8k, ev 116 

050 206-20-82 

Gündәlik 

İctimai-siyasi sosial-

mәdәni 

Fәrәcov Aqil Bakı ş.Q.Abbasov 

küç.,ev 46,mәn.22 

Aze01795768 

Fәrәcov Aqil 

Bakı ş.Q.Abbasov 

küç.,ev 46,mәn.22 

Aze01795768 

1669 


25.01.06 

«Ağdamın sәsi» Bakı ş. Pirşağı qәs. 

2№-li sovxoz 

647-04-28 

Ayda 1 dәfә 

İctimai-siyasi 

İbrahimov Әdalәt 

Bakı ş. Pirşağı qәs. 

2№-li sovxoz 

Aze№01914713 

İbrahimov Әdalәt 

Bakı ş. Pirşağı qәs. 

2№-li sovxoz 

Aze№01914713 

1670 

25.01.06 «Mәrhәmәt elçisi» 

Bakı ş. Xәtai r-nu Vunq 

Tau küç.2 mәn.25 

474-96-43 

Aylıq 

Milli mәnәvi dәyәrlәrin tәbliği 

Salmanov Eldar 

Balahüseyn oğlu 

Bakı ş. Xәtai r-nu 

Vunq Tau küç.2 

mәn.25 


Aze№04348805 

 

Salmanov Eldar Balahüseyn oğlu 

Bakı ş. Xәtai r-nu 

Vunq Tau küç.2 

mәn.25 


Aze№04348805 

 

1671 27.01.06 

«Satirik qәzet» Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәhәllә 

Hәftәdә 1 dәfә 

Satirik vә yumoristik 

Suleymanov Araz Lәtif 

oğlu 

Suleymanov Araz Lәtif oğlu 

 

479-31-60  050-560-

61-09 

yazılar Bakı ş. G.Şıxlinski 37-167 

Aze№00458134 

Bakı ş. G.Şıxlinski 37-

167 


Aze№00458134 

1673 


27.01.06 

«Ekoloci kәnd 

tәsәrrüfatı» 

Gәncә ş. Javadxan küç. 

ev 7 mәn.46 

99422-56-94-00  311-

21-87 

Aylıq 


Ekoloci maariflәndirmә 

Babayev Amin 

Hacıbaba oğlu 

Gәncә ş. Ü. 

Hacıbәyov küç.ev7 

mәn.46 


Aze№01886608 

Babayev Amin 

Hacıbaba oğlu 

Gәncә ş. Ü. Hacıbәyov 

küç.ev7 mәn.46 

Aze№01886608 

1674 

31.01.06 «Dövlәt vә din» 

Bakı ş. Ә. Javad küç.12 

492-67-47 492-93-33 

Aylıq 


Dini maariflәndirmә, 

dövlәt vә din 

münasibәtlәrinin 

konsepsiyası 

Dini qurumlarla iş 

üzrә Dövlәt komitәsi 

AR Prezidentinin 

512№ li fәrmanı ilә 

yaradılmış 

 21.06.01-ci il 

Rafiq Әliyev 

Bakı ş. Vaqif pr-ti 11a 

Aze№013688777 

1675 


31.01.06 

«Makler press» 

Gәncә ş. Mәhsәti küç. 

1döngә , ev 2 

022-4-69-22  326-12-

83 


Hәftәlik 

Elan, reklam 

Orucov Hәşim Oruc 

oğlu 


Gәncә ş. Mәhsәti küç. 

1döngә,  ev 2 

Aze№03668094 

Orucov Hәşim Oruc 

oğlu 

Gәncә ş. Mәhsәti küç. 1döngә, , ev 2 

Aze№03668094 

1676 

31.01.06 «Qanunun haqqı» Bakı ş. 3-cü qәsәbә 

küç. 10a 

647-04-28 

Aylıq 


İctimai-siyasi 

İbrahimov Nizami 

Bakı ş. 3-cü qәsәbә 

küç. 10a 

Aze№02788745 

İbrahimov Nizami 

Bakı ş. 3-cü qәsәbә 

küç. 10a 

Aze№02788745 

1677 


31.01.06 

«İnfoqayd» Bakı ş. J.Sabbarlı küç. 

44 

418-07-79 Üç ayda 1 dәfә 

Reklam vә mәlumatlar 

«İnfokey»mmc 

№0105-P125-43139,  

30.05.05-tarixdә Bakı 

bölgә şöbәsi 

İsmayılov Fәrid Eldar 

oğlu 


Bakı ş.M.Hadi küç. ev 

25,mәn25 

Aze02644845 


1678 

02.02.06 

«Gәncliyin sәsi» Bakı ş.Javadxan küç. 

ev 3 mәn.40 

430-19-16  781-57-03 

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai-siyasi,gәnclәrin 

problemlәrinin 

araşdırılması 

«Kәndlәrin İnkişafı» 

Uşaq vә Gәnclәr 

İctimai Birliyi 

№ 1105-Q4-1755, 

 31.05.05-ci ildә 

 Әdliyyә Nazirliyi  

Nuriyev Tapdıq Şәmsi 

oğlu 

Bakı ş. Bilәcәri qәs. 5057/68-ci kvartal, ev 

9,mәn.85 

Aze№03792588 

1679 


02.02.06 

«Müsalman qadın» Bakı ş. F.Xoyski küç. ev 

6  

mәn 11 


472-76-44  050-578-

60-17 


İldә 4 dәfә 

İctimai-siyasi , müsәlman 

qadınların dini әxlaqi 

tәrbiyәsini tәmin etmәk 

Feyzullayeva Calә 

Namiq qızı 

Bakı ş.Q.Abbasov küç. 

ev 76,mәn.22/24 

Aze№01046841 

 

1680 02.02.06 

«Neft i politika» 

Bakı ş. M.Fәtәli küç. ev 

152, mәn.28 

492-82-11 

Neft strategiyasının tәbliği 

2 ayda 1 dәfә 

Kazımlı Xanhüseyn 

Hüseynağa oğlu 

Bakı ş. M.Fәtәli küç. 

ev 152, mәn.28 

Aze№03544945 

Sәmәdov İbrahim 

Salman oğlu 

Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

ev 2,mәn. 32 

Aze№01289489 

1681 


02.02.06 

«R.Biz» Bakı ş. Y.Mürsәlov ev 

170, mәn.8 

 

Aylıq Gәnclәr üçün әylәncәli 

materiallar 

Babayeva Raidә 

Bakı ş. Y.Mürsәlov ev 

170, mәn.8 

Aze№03516586 

Babayeva Raidә 

Bakı ş. Y.Mürsәlov ev 

170, mәn.8 

Aze№03516586 

1682 

02.02.06 «İnfomoda» Bakı ş.J.Jabbarlı 44 

418-07-79 

Aylıq 

Reklam 


«Rodopa» mmc 

01.09.05-ci il tarixdә 

№0105-P153-43840  

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şbbәsi 

Mәsumә Babayeva Bakı ş. D.Әliyeva 

178,mәn.21 

Aze№00005552 

1683 


02.02.06 

 

«İnfokey» Tәsisçinin 

02.05.2006-cı il 

tarixli әrizәsinә 

әsasәn lәğv edilib 

Bakı ş.J.Jabbarlı 44 

418-07-79 

Hәftәlik 

Reklam 


Rodopa» mmc 

01.09.05-ci il tarixdә 

№0105-P153-43840  

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şbbәsi 

Abbasov Ramin Mәşәdi oğlu 

Bakı ş. Z.Әhmәdov 

küç.ev 16 

Aze03035933 1684 

02.02.06 

«Siyasәt» Bakı ş. 8-ci mkr. 

Ş,Mәmmәdova 108 

438-97-96 

Hәftәlik 

İqtisadi-siyasi, mәdәni-

mәnәvi,sosial-hüquqi 

Niyazov Xalid Qüdrәt 

oğlu 


Bakı ş. Ә.Naxçıvani 

küç. 38b,mәn.40 

Aze№02621294 

Niyazov Xalid Qüdrәt 

oğlu 

Bakı ş. Ә.Naxçıvani küç. 38b,mәn.40 

Aze№02621294 

1685 

06.02.06 «Sağlam qәzet» Tәrtәr şәhәri 

Ә.Paşayev küç. ev 

2,mәn.1 

055-712-49-59 

Hәftәlik 

Sağlamlıq haqqında 

mәlumatlar 

Nәcәfov Ramil 

Nürәddin oğlu 

Tәrtәr şәhәri 

Ә.Paşayev küç. ev 

2,mәn.1 


Aze№00865319 

Nәcәfov Ramil 

Nürәddin oğlu 

Tәrtәr şәhәri 

Ә.Paşayev küç. ev 

2,mәn.1 


Aze№00865319 

1686 


06.02.06 

«Harmoniya» Bakı ş. Bakıxanov 

qәs.Neftçilәr küç. ev 7, 

mәn.26 


449-97-57  540-00-91 

Gündәlik 

Sosial iqtisadi siyasi

mәdәniyyәt vә incәsәnәt 

xәbәrlәri 

Abdullayev Ariz Әli 

oğlu 

Bakı ş. Kaveroçkin küç. ev 21, mәn.142 

Aze№01369477 Nәbiyeva Tamella İdris 

qızı 


Bakı ş. Bakıxanov 

qәs.Neftçilәr küç. ev 

7, mәn.26 

Aze№01205271 

1687 

06.02.06 «Vәtәndaş vә 

cәmiyyәt» 

Bakı ş. S.Rüstәm küç. 

55, mәn 105 

492-96-49  050-352-

46-49 


Aylıq 

İnsan hüquqlarının 

müdafiәsi vәtәndaşların 

hüquqi vә siyasi 

maariflәndirilmәsi 

Zahidov Altay Qulam 

oğlu 

Bakı ş.Niyazi küç. ev 5, mәn 47 

Aze№00019773 

Qafarlı Әnvәr Rzaqulu 

oğlu 


Bakı ş.M.Jәlal küç. 121 

mәn.80 


Aze№03873084 

1688 


06.02.06 

«Azan sәsi» Bakı ş. Ü.Hacıbәyov 

küç. 7 

492-56-59 Hәftәlik 

Dini elmi vә ictimai 

xәbәrlәr 

«Әzan» şirkәti 

№27853   05.02.96-cı 

il Әdliyyә Nazirliyi 

Abbasov Rәşad 

Balazar oğlu 

Abşeron r-nu Xırdalan 

qәs. Quşçuluq y/m 16-

cı küç. ev 11 

1689 


07.02.06 

«Best Layf» 

Bakı ş. M. Hüseyn küç. 

59 


497-45-62 

Aylıq 


Әylәncәli xәbәrlәr 

«Solid import-

eksport»mmc  

0103-P36-39044  

29.12.03-cü il HŞDQ 

Mәmmәdova Tamella 

Vәliyevna 

Bakı ş.R. İsmayılov 

küç. ev 3, mәn.39 


üzrә Bakı bölgә şöbәsi Aze№01149046 

1690 


07.02.06 

«Әdalәtli İnkişaf 

naminә» 

Bakı ş.V.Әliyev 9 

500-06-45  556-33-18 

Hәftәlik 

Dövlәtçiliyә xidmәt 

Nәmәtov Vüqar 

Әdhim oğlu 

Bakı ş.V.Әliyev 9 

Aze P1788612 

 

Zeynalov Tofiq Әşrәf oğlu 

Bakı ş.Ә.Javad küç. ev 

22 

Aze№ P1139350 1691 

07.02.06 

«Modern desiqn of 

Azerbaycan» 

Bakı ş. M.Hadi küç. 12 

305-57-75 

2 ayda 1 dәfә 

Dizayn haqqında 

mәlumatlar 

Zahidova Firuzә Әziz 

qızı 

Bakı ş.A.Sultanova küç. 12/26 

Aze№00584543 

Zahidova Firuzә Әziz 

qızı 


Bakı ş.A.Sultanova 

küç. 12/26 

Aze№00584543 

1692 


07.02.06 

«İT nyus» 

Bakı ş. F.Qasımzadә 

küç. ev 1 mәn.90 

773-21-42   497-46-08 

Hәftәlik 

Kompyuterlәr haqqında 

mәlumatlar 

Quliyev Vüqar Arif 

oğlu 


Bakı ş. F.Qasımzadә 

küç. ev 1 mәn.90 

AZE№00425289 

Quliyev Vüqar Arif 

oğlu 

Bakı ş. F.Qasımzadә küç. ev 1 mәn.90 

AZE№00425289 

1693 

07.02.06 «İz ruk v ruki» 

Bakı ş.H.Әliyev pr-ti, ev 

64,mәn.22 

466-13-67 

Hәftәdә 2 dәfә 

Elanlar 


Mahmudov Vahid 

Mahmud oğlu 

Bakı ş.H.Әliyev pr-ti, 

ev 64,mәn.22 

Aze№00677808 

Mahmudov Vahid 

Mahmud oğlu 

Bakı ş.H.Әliyev pr-ti, 

ev 64,mәn.22 

Aze№00677808 

1694 

09.02.06 «İstintaq dairәsi» Bakı ş.Ş.Mustafayev 

küç.27 ev202 

66-29-81 

Hәftәlik  

Beynәlxalq ictimai siyasi 

hüquq qәzeti 

Ramazanova Alimә 

Saleh qızı 

Bakı ş. Daş karxanası 

551 


Aze№03947931 

Ramazanova Alimә 

Saleh qızı 

Bakı ş. Daş karxanası 

551 

Aze№03947931 1695 

09.02.06 

«Reallıq» Bakı ş.Ә.Әlizadә 13 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Rәhimov İkram 

Masallı r-nu 

Rüdәkanәr kәndi 

Rәhimov İkram 

Masallı r-nu 

Rüdәkanәr kәndi 


Aze№02628911 Aze№02628911 

1696 


10.02.06 

«Art-Media» Bakı ş.Bakıxanov 

qәs.Ağayev küç 47 

ev1a mәn44 

540-00-91  449-97-57 

Gündәlik 

Mәdәniyyәt vә icәsәnәt 

xәbәrlәri 

Abdullayev Ariz Әli 

oğlu 


Bakı ş. Kaveroçkin 

küç. ev 21, mәn.142 

Aze№01369477 Abdullayev Firuz Taloş 

oğlu 


Bakı ş.Bakıxanov 

qәs.Ağayev küç 47 

ev1a mәn44 

Aze01284129 

1697 

10.02.06 «İqtisadi İnkişaf» Bakı ş.Sabunçu r-nu  E. 

Mehdiyev küç. 10 

425-93-75 

Hәftәlik 

İqtisadiyyatın inkişafına 

xidmәt etmәk 

«Bakı fәhlәsi» 

maşınqayırma zavodu 

törәmә ASJ   

№D-3365  24.12.01-

ci ildә Әdliyyә nazirliyi 

tәrәfindәn 

Sultanov Şahin Әlibala 

oğlu 


Bakı ş. Qәdirli küç. dal. 

8, ev2 


AZE№01798115 

1698 


10.02.06 

«Elektron 

Azәrbaycan» 

Bakı ş.Azәrbaycan pr-ti 

33 

498-60-72 İnformasiya cәmiyyәti ilә 

bağlı proseslәrin 

işıqlandırılması 

Hәftәlik 

Rabitә vә İnformasiya 

Texnoloqiyaları 

nazirliyi 

20.02. 04-cü il tarixli 

Prezidentin sәrancamı 

Әmirov Müşfit 

Bakı ş.Z.Adıgözәlov 

küç. ev 111 

Aze№04016397 

1699 


15.02.06 

«Azәrbaycan v 

mire» curnalı 

Bakı ş. Qutqaşınlı küç., 

döngә ev 16 

050-204-08-41 

Sosial-mәdәni, kultoroloci 

curnal 


Aylıq 

Fәtullayev Eynulla 

Emin oğlu 

Bakı ş. Qutqaşınlı 

küç., döngә ev 16 

Aze№01507748 

Abbasov Әli 

Seyidabbas oğlu 

Bakı ş.,G.Abbasov küç. 

ev 10/4 


Aze№01478713 

1700 


15.02.06 

«Fidan» curnalı Bakı ş. Tbilisi pr-ti.,ev 

54, mәn.55 

418-03-01 

İldә 4 dәfә 

Yeni әdәbi әsәrlәrin çapı 

İsmayılov İsrail 

İbrahim oğlu 

Bakı ş. Sahil qәs. 

Ş.Әskәrov küç. ev 16, 

mәn 41 

Aze№011937884 Alkәrimov Vaqif Hәmid 

oğlu 


Abşeron r-nu Xırdalan 

qәs. R.Axundov küç. 

ev 1 

Aze№02944001 1701 

15.02.06 

«Hüquq 

problemlәri» Bakı ş. Yasamal r-nu 

H.Javid pr-ti,31 

438-70-20   203-40-27 

Aylıq 


Hüquq elminin inkişaf 

etdirilmәsi 

Azәrbaycan MEA 

Fәlsәfә vә Siyasi-

Hüquqi Tәdqiqatlar 

İnstitutu 

Nazirlәr Kabinetinin 

81№-li 21.05.02 

tarixli qәrarı 

Әliyev Yaşar Mәmmәd 

oğlu 

Bakı ş. S.Vurğun küç. 138,mәn.54 

Aze№01570635 

1702 

15.02.06 «Region plus» 

Bakı ş. Azadlıq pr-ti , 

Abşeron 

mehmanxanası,412-ci 

otaq 

050-225-52-53 Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

«Ocaq Sport» MMJ  

№0102-A1-1234; 

12.12.2002-ci ildә 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şöbәi 

Nәcәfova Günay Malik qızı 

Bakı ş.B.Sәrdarov Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə