«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

14.09.2006 

«Köhnә Paytaxt» 

qәzet 

Bәrdә rayonu, Xanağalı kәndi 

Tel: 423-96-93 

Ayda 2 dәfә 

İctimai-siyasi 

Mübariz Mәmmәdov 

Bәrdә rayonu, 

Xanağalı kәndi 

AZE № 01063960 

 

Mübariz Mәmmәdov Bәrdә rayonu, 

Xanağalı kәndi 

AZE № 01063960 

 

1969 14.09.2006 

 

«Azәrbaycan bәlәdiyyә sistemi» 

curnal 


Bakı şәhәri, S.Rәhimov 

küç.181, m.12 

Tel: 495-83-83, 

        050-221-28-14 

Aylıq 

Azәrbaycan bәlәdiyyәlәrinin fәaliyyәti, 

tәcrübәsi, bәlәdiyyә 

tarixi, dünya bәlәdiyyә 

tәcrübәsi ilә bağlı maarifçi 

xarakterli yazılar dәrc 

etmәk 


Vüqar Jәfәrov 

Bakı şәhәri, 

S.Rәhimov küç.181, 

m.12 


AZE № 05176725 

 

 Vüqar Jәfәrov 

Bakı şәhәri, S.Rәhimov 

küç.181, m.12 

AZE № 05176725 

 

 

1970 18.09.2006 

«El Birliyi» 

beynәlxalq qәzet 

Xırdalan qәsәbәsi, 28-

ci mәhәllә, ev 3, m.42 

Tel: 498-55-33, 

        610-43-42 

Hәftәlik 

Respublikamızın vә 

xaricdәki Azәrbaycan 

diasporunun hәyatını 

işıqlandırmaq 

Alkәrәmov Vaqif 

Hәmid oğlu 

Xırdalan qәsәbәsi, 28-

ci mәhәllә, ev 3, m.42 

AZE № 05099759 

 

Alkәrәmov Vaqif Hәmid oğlu 

Xırdalan qәsәbәsi, 28-

ci mәhәllә, ev 3, m.42 

AZE № 05099759 

1971 

18.09.2006 «Yeni qәzet plyus» 

qәzet 


Bakı ş., Sabunçu 

rayonu, Sabunçu qәs. 

V.Bünyatov küç. 3/1 

Tel: 425-57-34,  

        682-26-48 

Hәftәlik 

Azәrbaycanda ictimai, 

siyasi, mәdәni mühitin  

inkişafına yardımçı olmaq 

 

Kamran  Mәhәrrәmov Bakı ş., Sabunçu 

rayonu, Sabunçu qәs. 

V.Bünyatov küç. 3/1 

AZE № 03942378 

Kamran  Mәhәrrәmov 

Bakı ş., Sabunçu 

rayonu, Sabunçu qәs. 

V.Bünyatov küç. 3/1 

AZE № 03942378 


1972 

18.09.2006 

«Stimul plyus» 

 curnal 


Bakı ş. Xәtai ray. 

M.Hadi küç. ev 91, 

m.83 

Tel: 055-706-29-10 Aylıq 

Gәnclәrin sağlamlıq, 

kosmetologiya, 

psixologiya, kulinariya, 

geyim dәbi vә son 

yeniliklәr sahәsindә 

maariflәndirilmәsi 

«Apo-Stimul» MMJ 

№ 0106-P241-46398 

31.07.2006-cı il  

HŞDQ üzrә Bakı bölgә 

şöbәsi 


Әliyeva Sәdaqәt 

Mәmmәdhüseyn qızı 

Bakı ş. Xәtai ray. 

M.Hadi küç. ev 91, 

m.83 

AZE № 03847580  

1973 


19.09.2006 

«Kapital-market»  

siyasi iqtisadi qәzet 

Bakı ş. Mәtbuat prosp. 

529-cu mәhәllә 

Tel: 050-513-54-94 

Ayda 4 dәfә 

Azәrbaycan vә dünya 

iqtisadiyyatında olan 

yeniliklәri çap edәrәk 

işıqlandırmaq 

Әliyev Fuad Oruc oğlu 

Sumqayıt ş. 1-ci mkr.  

ev 12/23, m.5 

AZE № 00467838 

 

Niftәliyev Asif Rәcәb oğlu 

Bakı ş. Akim Abbasov 

küç.15, m.34 

AZE № 01523389 

1974 

21.09.2006 «Hәyat vә әtraf 

mühit» 


 curnal 

Bakı ş. Pirallahı qәs. 

S.Vurğun küç.12, m.4 

Tel: 596-22-64,  

         050-250-12-08 

Aylıq 


Ölkәmizin vә digәr 

regionların ekoloci 

mәsәlәlәrinin tәsviri vә 

işıqlandırılması 

Rüstәmov Qәhrәman 

Rüstәm oğlu 

Bakı ş. Pirallahı qәs. 

S.Vurğun küç.12, m.4 

AZE № 05274984 

 

 Sәidov Abdulmәcid 

İbrahim oğlu 

Mingәçevir ş. 20 

yanvar küç.20, m.24 

AZE № 02001114 

1975 


21.09.2006 

 

«Yarmarka»  qәzet 

Bakı ş. Pirallahı qәs. 

S.Vurğun küç.12, m.4 

Tel: 596-22-64, 

         050-250-12-08 

Hәftәlik 

Reklam, elanlar vә son 

xәbәrlәrin dәrc edilmәsi 

Rüstәmov Qәhrәman 

Rüstәm oğlu 

Bakı ş. Pirallahı qәs. 

S.Vurğun küç.12, m.4 

AZE № 05274984 

 

 Sәidov Abdulmәcid 

İbrahim oğlu 

Mingәçevir ş. 20 

yanvar küç.20, m.24 

AZE № 02001114 

1976 


21.09.2006 

«Karyer Master» 

curnal 

Bakı ş. S.Vurğun küç. 92, m.25 

Tel: 050-206-20-96 

Aylıq 

İnsan resurslarının idarә edilmәsinә vә 

maariflәndililmәsinә hәsr 

olunmuş ictimai-populyar 

curnal 


«Trinity» MMJ  

№  0105-P112-42808 

20.04.2005-ci il 

HŞDQ üzrә Bakı bölgә 

şöbәsi 

Orduxanova Xәdicә İdris qızı 

Bakı ş. Azadlıq 

prosp.80, m.20 

AZE № 00005660 1977 

22.09.2006 

«Jәlilabad 

xәbәrlәri» qәzet 

Jәlilabad ş. Babәk küç. 

ev 75 


Tel: 055-791-30-58 

 

Jәlilabadda vә başqa rayonlarda  baş verәn 

hadisәlәri obyektiv vә 

qәrәzsiz işıqlandırmaq 

Hәsәnov Asif 

Mәmmәdağa oğlu 

Jәlilabad ş. Babәk 

küç. ev 75 

AZE № 02706321 

Hәsәnov Asif 

Mәmmәdağa oğlu 

Jәlilabad ş. Babәk küç. 

ev 75 


AZE № 02706321 

1978 


22.09.2006 

«Magistr» 

 elmi-ictimai qәzet 

Bakı ş. Şәrifzadә küç. 

ev 40, m.39 

Tel: 434-07-79,  

        349-07-55 

Hәftәlik 

Vәtәndaş problemlәrini 

araşdırmaq, ictimai 

mәlumatlandırmanı tәmin 

etmәk, elmi, mәdәni vә 

әylәncәli mәqalәlәr nәşr 

etdirmәk 

Jәfәri Şirin Abbasqulu 

oğlu 


Goranboy rayonu, 

Qazanbulaq qәsәbәsi 

AZE № 05373633 

Jәfәri Şirin Abbasqulu 

oğlu 

Goranboy rayonu, Qazanbulaq qәsәbәsi 

AZE № 05373633 

1979 

25.09.2006  

«Vergi bәlәdçisi»  

qәzet 

Bakı ş. Mәtbuat pr.529-cu mәhәllә, 7-ci 

mәrtәbә 


Tel: 438-25-70, 321-

51-46, 


        055-811-01-06 

Hәftәlik 

Vergi, maliyyә vә 

iqtisadiyyatın digәr 

sahәlәri barәdә 

maarifçilik işi aparmaq, 

sosial-iqtisadi mәqalәlәr 

dәrci 


«Vergi maarifçiliyi» İB 

№ 1106-Q9-2055 

19.04.2006-cı il  

Әdliyyә Nazirliyi 

Şükürova Esmira 

Seyfәl qızı 

Bakı ş. A.Mәmmәdov 

küç. ev 9 

AZE № 00019861 

1980 


28.09.06 

«Çәtin vәziyyәt» 

qәzet 

Bakı şәhәri, İ.Mәmmәdov  17 

Tel: 508-71-47, 

        476-33-52 

Hәftәlik 

Azәrbaycanda, elәcә dә 

dünyada  baş verәn 

ictimai-siyasi hüquqi 

hadisәlәri işıqlandırmaq 

Günel Jәbrayılova 

Bakı şәhәri, 

İ.Mәmmәdov 

 küç. 17 

AZE № 00661897 

 

Dәyanәt Mәmmәdov Quba rayonu, Vәl-Vәlә 

kәndi 


AZE № 02374892 

1981 


28.09.06 

«Ekonomiks.az» 

sosial-iqtisadi 

curnal 


Bakı ş. Xocalı pr.37,  

«İpәk Yolu» biznes 

mәrkәzi 

Tel: 496-81-86, 

        502-79-07 

İki ayda bir dәfә 

Ölkәdә baş verәn sosial-

iqtisadi proseslәri 

işıqlandırmaq, regionlarda 

sahibkarlıq fәaliyyәtini  

tәbliğ etmәk  

Könül Vәlibәy qızı 

Hümbәtova 

Abşeron ray. Masazır 

kәndi, 

 H.Z.Tağıyev küç. ev AZE № 00844737 

Könül Vәlibәy qızı 

Hümbәtova 

Abşeron ray. Masazır 

kәndi, H.Z.Tağıyev 

küç. ev 1 

AZE № 00844737 1982 

28.09.2006 

«Xan qızı» 

 curnal 


Bakı şәhәri, 

İ.Mәmmәdov  

küç. 17 

Tel: 508-71-47,  

        476-33-52 

Aylıq 


Azәrbaycanda, elәcә dә 

dünyada  baş verәn yeni 

şou-biznes, mәdәniyyәt, 

әylәncәli xәbәrlәri 

işıqlandırmaq 

Günel Jәbrayılova 

Bakı şәhәri, 

İ.Mәmmәdov 

 küç. 17 

AZE № 00661897 

 

Dәyanәt Mәmmәdov Quba rayonu, Vәl-Vәlә 

kәndi 


AZE № 02374892 

1983 


29.09.06 

«Dil vә әdәbiyyat» 

curnal 

Az 1014, Bakı ş. R.Behbudov küç.60 

Tel: 440-35-05, 

        441-22-86 

İldә 4 dәfә 

ADU-nin alimlәrinin son 

linqvistik araşdırmalarının, 

müasir әdәbiyyatda baş 

verәn proseslәrin tәhlil 

olunmaqla filologiyanın 

inkişafına tәkan verәcәk 

elmi-tәdqiqat işlәrinin 

nәşri 


 

Azәrbaycan Dillәr 

Universiteti 

№ 1105-A1-419  

16.05.2005-ci il 

Әdliyyә Nazirliyi 

Sәmәd İsmayıl oğlu 

Seyidov 


Bakı ş. Ә.Әlәkbәrov 

küç. 


mәh 511, ev 18a, 

m.33 


AZE № 00000443 

1984 


29.09.06 

 

«Jәmiyyәt vә Qadın» 

Beynәlxalq, ictimai-

siyasi, hüquqi 

qәzet  


Bakı ş. Mәtbuat pr.529-

cu mәh. 6-cı mәrtәbә, 

«Elm vә zәka» 

redaksiyası 

Tel: 418-10-38, 

        050-678-63-68 

Hәftәlik 

Qadınların 

respublikamızın  

inkişafındakı fәaliyyәtinә 

yardım göstәrmәk 

Sәbuhi Bayram oğlu 

Aslanov 

Tәrtәr ray. H.Aslanov 

küç.65 

AZE № 00372917 Rüstәm Quliyev 

Tәrtәr ray. 

Ş.Qurbanov  

küç. 20 


AZE № 01539875 

1985 


02.10.06 

«Borçalı xәbәrlәri» 

qәzet 

Bakı ş. Rәsulzadә qәs. İ.Hacıyev küç.62 

Tel: 050-300-57-45 

Hәftәlik 

Beynәlxalq ictimai-siyasi 

qәzet 

Sәbuhi Süleymanov Ağstafa ray. Köçvәlli 

kәndi 


AZE № 01801771 

Sәbuhi Süleymanov 

Ağstafa ray. Köçvәlli 

kәndi 


AZE № 01801771 

1986 


02.10.06 

«Realnıy Kavkaz» 

qәzet 

Bakı ş. Rәsulzadә qәs. İ.Hacıyev küç.62 

Tel: 462-17-17,  

        050-300-57-45 

Hәftәlik 

Qafqazın ictimai-siyasi 

hәyatı ilә bağlı yazılar 

Xәyalә 

Gülmәmmәdova Bakı ş. Rәsulzadә qәs. 

İ.Hacıyev küç.62 

AZE № 04902362 

 

Emin Quliyev Bakı ş. Bül-Bülә qәs. 

Ç.Nәsirov küç. dalan 

2, ev 1 

AZE № 04265406 1987 

02.10.06 

«Gәncә xәbәrlәri» 

qәzet 


Bakı ş. Rәsulzadә qәs. 

İ.Hacıyev küç.62 

Tel: 050-300-57-45 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Sәbuhi Süleymanov 

Ağstafa ray. Köçvәlli 

kәndi 


AZE № 01801771 

Sәbuhi Süleymanov 

Ağstafa ray. Köçvәlli 

kәndi 


AZE № 01801771 

1988 


02.10.06 

«72 saat» 

 qәzet 

Bakı ş. Yasamal ray.  M.Sübhi küç.12 

Tel: 437-15-04,  

        050-385-89-40 

Gündәlik 

Ölkәdә ictimai-siyasi 

fәaliyyәti işıqlandırmaq, 

gәnclәrdә vәtәnpәrvәrlik 

ruhunun qaldırılması 

 

Oruc Vüqar Әlövsәt oğlu 

Bakı ş. Yasamal ray.  

M.Sübhi küç.12 

AZE № 02595465 

 

Oruc Vüqar Әlövsәt oğlu 

Bakı ş. Yasamal ray.  

M.Sübhi küç.12 

AZE № 02595465 

 

1989 


02.10.06 

 

  

«Nyu Naxçıvan.Az»  

qәzet 

Bakı ş. Suraxanı ray. Zığ qәs.yataqxana 1 

Tel: 478-83-79 

Ayda 2 dәfә 

İctimai-siyasi, hüquqi 

problemlәrin 

işıqlandırılması 

Kәrimova Nübar 

Әliyar qızı 

Bakı ş. Suraxanı ray. 

Zığ qәs.yataqxana 1 

AZE № 02119803 

 

Kәrimova Nübar Әliyar qızı 

Bakı ş. Suraxanı ray. 

Zığ qәs.yataqxana 1 

AZE № 02119803 

 

1990 


03.10.2006 

«Xalq keşiyindә» 

qәzet 

Sabirabad ş. İ.İsgәndәrov küç. bina 

3, m.21 


Tel: 450-38-38, 450-

57-52,  


        050-311-03-11 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricindә baş verәn 

ictimai-siyasi hadisәlәr, 

insan hüquqlarının 

müdafiәsi, elmi-

publisistik, әdәbi-bәdii 

yazıların dәrci 

Talıbov Tehran İlyas 

oğlu 

Sabirabad ş. İ.İsgәndәrov küç. 

bina 3, m.21 

AZE № 04699161 

 

Talıbov Tehran İlyas oğlu 

Sabirabad ş. 

İ.İsgәndәrov küç. bina 

3, m.21 


AZE № 04699161 

 

1991 03.10.2006 

«Qәlәm» 


 qәzet 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., 


ev 2, m.29 

Tel: 363-78-33,  

        544-75-51 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricdә baş verәn ictimai-

siyasi hadisәlәri,  

elmi-publisistik,  әdәbi-

bәdii yazılar dәrc etmәk 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. 

Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 


1992 

03.10.2006 

«Hippokrat» 

 curnal 


Bakı ş. Әhmәdli qәs. ev 

31, m.35 

Tel: 050-670-62-24 

Aylıq 


Әhalini tibb sahәsindә 

maariflәndirmәk 

Hәsәnov Şәrafәddin 

Sudeyf oğlu 

Masallı ray. Bәdәlan 

kәndi 


AZE № 05281541 

Hәsәnov Şәrafәddin 

Sudeyf oğlu 

Masallı ray. Bәdәlan 

kәndi 

AZE № 05281541 1993 

03.10.2006 

«Bizim Femida» 

 curnal 


Sabirabad ş. 

İ.İsgәndәrov küç. bina 

3, m.21 

Tel: 450-38-38, 450-

57-52,  

        050-311-03-11 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә baş 

verәn ictimai-siyasi 

hadisәlәri, insan 

hüquqlarının müdafiәsi, 

elmi-publisistik, әdәbi-

bәdii yazıların dәrci 

Talıbov Tehran İlyas 

oğlu 

Sabirabad ş. İ.İsgәndәrov küç. 

bina 3, m.21 

AZE № 04699161 

 

Talıbov Tehran İlyas oğlu 

Sabirabad ş. 

İ.İsgәndәrov küç. bina 

3, m.21 


AZE № 04699161 

 

1994 03.10.2006 

«Xalq vә әdalәt» 

qәzet 

Bakı ş. Sabunçu qәs. D.Kişәvәri küç. ev 21 

«Z» 


Tel: 050-586-32-35 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricindә baş verәn 

ictimai-siyasi hadisәlәr, 

insan hüquqlarının 

müdafiәsi, elmi-

publisistik, әdәbi-bәdii 

yazıların dәrci 

Nurәhmәdova 

Yanvarat Әliömәrovna 

Bakı ş. Sabunçu qәs. 

D.Kişәvәri küç. ev 21 

«Z» 


AZE № 05603365 

Nurәhmәdova 

Yanvarat Әliömәrovna 

Bakı ş. Sabunçu qәs. 

D.Kişәvәri küç. ev 21 

«Z» 


AZE № 05603365 

1995 


03.10.2006 

«İqtisadiyyatın 

әsasları»  

curnal 


Bakı ş. Xәtai ray.Babәk 

prosp. ev 74, m.118 

Tel: 418-43-90,  

        354-16-68 

İldә 6 dәfә 

Respublikanın 

iqtisadiyyatı ilә bağlı 

materiallar dәrc edib 

yaymaq 

«Az-Media» MMJ № 0105-P167-44199 

14.10.2005 

HŞDQ üzrә Bakı bölgә 

şöbәsi 


Mehtiyev Mirzakir 

Seyidağa oğlu 

Bakı ş. Xәtai ray.Babәk 

prosp. ev 74, m.118 

 

 

1996 04.10.2006 

«Ağzı Göyçәk»  

әdәbi-bәdii satirik 

qәzet 


Bakı ş. N.Nәrimanov 

ray.  


F. Xan Xoyski küç.132, 

m.27 


Tel: 050-461-72-90 

Aylıq 


İnformasiya toplamaq vә 

yaymaq 


Әhmәdov Әnvәr Misir 

oğlu 


Bakı ş. N.Nәrimanov 

ray.  


F. Xan Xoyski 

küç.132, m.27 

Әhmәdov Әnvәr Misir 

oğlu 


Bakı ş. N.Nәrimanov 

ray. 


F. Xan Xoyski küç.132, 

m.27 


AZE № 03879203 

AZE № 03879203 

1997 

05.10.2006 «İnsan ömrü» 

 curnal 


Bakı ş. Azәrbaycan 

nәşriyyatı, Mәtbuat 

pr.529 1-ci mәrtәbә 

Tel: 746-74-53 

Aylıq 

Respublikanın yüksәlişinә kömәk etmәk, insanlarda 

vәtәnpәrvәrlik ruhunu 

güclәndirmәk 

Leyla Әhmәdova 

Bakı ş. Nәrimanov 

ray. 


Hәsәnoğlu küç. ev 

83a, m.18 

AZE № 05269294 

 

Leyla Әhmәdova Bakı ş. Nәrimanov ray. 

Hәsәnoğlu küç. ev 

83a, m.18 

AZE № 05269294 

 

1998 


05.10.2006 

«Zәfәr» 


 qәzet 

Bakı ş. Azәrbaycan 

nәşriyyatı, Mәtbuat 

pr.529 1-ci mәrtәbә 

Tel: 746-74-53 

Ayda 2 dәfә 

Respublikanın yüksәlişinә 

kömәk etmәk, insanlarda 

vәtәnpәrvәrlik ruhunu 

güclәndirmәk 

Leyla Әhmәdova 

Bakı ş. Nәrimanov 

ray. 

Hәsәnoğlu küç. ev 83a, m.18 

AZE № 05269294 

 

Leyla Әhmәdova Bakı ş. Nәrimanov ray. 

Hәsәnoğlu küç. ev 

83a, m.18 

AZE № 05269294 

 

1999 


05.10.2006 

«Gәnc Ana» 

 curnal 

Bakı ş. Yeni Günәşli 

qәs. 

A/B y/sahәsi, ev 16, m.122 

Tel: 478-04-39 

Aylıq 

Ana olmağa hazırlaşan xanımların hamilә 

olduqları zaman, yeni 

doğulmuş uşaqlara qulluq 

vә uşaqlara yemәk 

hazırlanması barәdә 

mәlumatlandırmaq 

Sәfәrzadә Leyla 

Bakı ş. Yeni Günәşli 

qәs.  

«V» y/sahәsi, ev 5, m.91 

AZE № 01996814 

 

Sәfәrzadә Leyla Bakı ş. Yeni Günәşli 

qәs. 


«V» y/sahәsi, ev 5, 

m.91 


AZE № 01996814 

 

Tәsisçinin 27.10 2006-cı il tarixli müraciәtinә 

әsasәn 08.11.2006-cı 

ildә 

Dәyişiklik edilmişdir  Yeni baş redaktor 

Hәmidova Sevil 

Fomrulovna 

Bakı ş. Qәsr küç. ev 

17, m.10 


AZE № 03516082 

 

2000 05.10.2006 

«Arkiterra» 

 curnal 

Bakı ş. Qara-Çuxur qәs. 

J.Qurbanov küç. ev 95, 

m.20 


Tel: 427-10-98,  

        055-382-88-50 

Aylıq 

Oxucu kütlәsinә memarlıq vә dizayn ilә bağlı 

mәlumatlar çatdırmaq 

Aslanov Mirsәftәr 

Ağahüseyn oğlu 

Bakı ş. Qara-Çuxur 

qәs. 


 J.Qurbanov küç. ev 

95, m.20 

AZE № 03967055 

 

Aslanov Hәsәn Ağahüseyn oğlu 

Bakı ş. Qara-Çuxur 

qәs. 

 J.Qurbanov küç. ev 95, m.20 

AZE № 02434662 

 

2001 


07.10.2006 

«Әrgünәş»  

qәzet 

Füzuli ray. Merdinli kәndi 

(müvәqqәti olaraq Bakı 

ş. Bakıxanov qәs. ev 

78) 


Tel: + 99450-573-46-

17 


Ayda 2 dәfә 

İctimai-siyasi, 

Azәrbaycanda vә 

dünyada baş verәn 

olaylara doğru-dürüst, 

qәrәzsiz münasibәt 

bildirmәk 

Qәhrәman Şükürov 

Füzuli ray. Merdinli 

kәndi 


(müvәqqәti olaraq 

Bakı ş. Bakıxanov qәs. 

ev 78) 

AZE № 01231258  

Qәhrәman Şükürov 

Füzuli ray. Merdinli 

kәndi 


(müvәqqәti olaraq 

Bakı şәh. Bakıxanov 

qәs. 

 ev 78) 


AZE № 01231258 

 

2002 07.10.2006 

«Gәlәcәyin sәsi»  

qәzet 

Mingәçevir ş. Ş.İ . Xәtai küç. ev 14A, mәn 

Tel :  050- 664-10 -34,           055-674-11-34 

Ayda 2 dәfә 

Azәrbaycan gәnclәri ilә 

slavyan  gәnclәri  

arasında әlaqәlәr  

yaratmaq 

Sәbuhi Abbasov 

Mingәçevir ş., 

Ş.İ.Xәtai küç. 

ev 14A, mәn 3 

AZE №  00972068 

 

Sәbuhi Abbasov Mingәçevir ş. Ş. 

İ.Xәtai küç. ev14A, 

mәn 3 

AZE №  00972068.  

2003 


09.10.2006 

«Regional İnsan 

Haqları» 

 siyasi-ictimai 

curnal 

Әli-Bayramlı ş.,  S.Zeynalov küç. ev 21, 

m.9 


Tel: 0197-5-10-81, 

        050-539-88-00 

Ayda 2 dәfә 

Regionlarda vәtәndaş 

problemlәrini araşdırmaq, 

insan haqlarına dair 

mәlumatlar yaymaq, 

ictimai maraqları vә 

mәlumatlandırmanı tәmin 

İskәndәrli Azad 

Vәliyәddin oğlu 

Әli-Bayramlı  ş., 

S.Zeynalov küç. ev 

21, m.9 


AZE № 05018325 

 

İskәndәrli Azad Vәliyәddin oğlu 

Әli-Bayramlı ş., 

S.Zeynalov küç. ev 21, 

m.9 


AZE № 05018325 

etmәk 

2004 


09.10.06 

«Göy qurşağı» 

 uşaq curnalı 

Bakı ş. AZ1022, 

S.Vurğun küç.104 

Tel: 495-39-26,  

        495-39-34 

Aylıq 


Kiçik vә orta yaşlı 

mәktәblilәrin intellektual 

sәviyyәsini yüksәltmәk, 

dünyagörüşünün 

inkişafına müsbәt tәsir 

göstәrmәk, vәtәnpәrvәrlik 

hisslәri aşılamaq 

Quliyeva Fizurә 

Müseyib qızı  

Bakı ş. A.Әliyev küç.  

ev 9a, m.100 

AZE № 00427411 

Aslanov Knyaz İlyas 

oğlu 


Bakı ş. Şüvәlan qәs. 

VMÜİMM-in 

yataqxanası 

AZE № 03494969 

2005 

09.10.06 «Şәvnışt» qәzet 

 (Gecә qonaqlığı)  

Bakı ş. 4-cü mkr. 

Javadxan küç. ev 70, Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə