«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

1929 04.08.06 

«EKOVİTRİN» 

Beynәlxalq, ictimai-

siyasi, elmi 

publisistik hüquq 

qәzeti 


Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, Azәrbaycan 

nәşriyyatı, 529-cu 

mәhәllә 


Tel: 50-660-39-39 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi, elmi 

publisistik 

Nәcәfov Ramil Jәmil 

oğlu 


Bakı şәhәri, Sәbail 

rayonu, 9-cu 

Maqomayev döngәsi, 

ev 6, mәnzil 2 

AZE№ 01290048 

Nәcәfov Ramil Jәmil 

oğlu 

Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, 9-cu 

Maqomayev döngәsi, 

ev 6, mәnzil 2 

AZE№ 01290048 1930 

04.08.06 

«Siyasi Akkord» 

ictimai, siyasi vә 

әylәncәli qәzet 

Bakı şәhәri, 

Şahtaxtinski küçәsi, ev 

Tel: 434-07-79. 349-07-55 

Hәftәlik 

Elmi, mәdәni vә әylәncәli 

mәqalәlәr nәşr etmәk 

Jәfәri Şirin Abbasqulu 

oğlu 


Goranboy rayonu, 

Qazanbulaq qәsәbәsi 

AZE№ 05373633 

Jәfәri Şirin Abbasqulu 

oğlu 

Goranboy rayonu, Qazanbulaq qәsәbәsi 

AZE№ 05373633 

1931 

04.08.06 Curnal «Boom» 

 

Bakı şәhәri, Mәmmәdyarov küçәsi, 

ev 16, mәnzil 4 

Tel: 050-537-46-44 

Aylıq 


Gәnclәr arasında sağlam 

düşüncәli hәyat tәrzinin 

tәbliği 

Deqterev Davud 

Bakı şәhәri, 

Mәmmәdyarov küçәsi, 

ev 16, mәnzil 4 

AZE№ 00403797 

Deqterev Davud 

Bakı şәhәri, 

Mәmmәdyarov küçәsi, 

ev 16, mәnzil 4 

AZE№ 00403797 

1932 


04.08.06 

«Vicıns of 

Azerbaycan әnd 

Britn» curnalı 

Bakı şәhәri, Yasamal 

rayonu, H.Zәrdabi 

küçәsi 55, mәnzil11 

437-19-67, 343-53-39 

3 ayda 1 dәfә 

Azәrbaycan vә Britaniya 

arasında informasiya 

mübadilәsini 

genişlәndirmәk 

«Azәrbaycan-Böyük 

Britaniya Gәnclәr 

Jәmiyyәti» ictimai 

birliyi, 10.11.2000-ci 

ildә 1335 ömrә ilә 

Әdliyyә Nazirliyndә 

dövlәt qeydiyyatıa 

alınmışdır. 

Bağırov Taleh 

Bakı şәhәri, Yasamal 

rayonu,Mәtbuat 

prospeti 36, 2№-li 

yataqxana 

AZE№00000142 

1933 


08.08.06 

«Gün-güzәran» 

qәzeti 

Bakı şәhәri, Yeni Yasamal 1, ev 1, 

mәnzil 67 

Tel: 496-35-30, 050-

327-79-87, 055-660-

11-17  

Hәftәdә 1 dәfә İctimai-siyasi 

«Yeni Hәyat-İqtisadi 

İnkişaf» ictimai 

birdiyi. 29.12.2004-cü 

ildә 1104-Q3-1658 

nömrә ilә Әdliyyә 

Nazirliyindә dövlәt 

qeydiyyatına 

alınmışdır. 

Müşfiq Xәlil oğlu 

Hәsәnov. 

Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal 1, ev 1, 

mәnzil 67 

AZE№ 02165115 

1934 


08.08.06 

«Sosium» curnalı Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal 1, ev 1, 

mәnzil 67 

Tel: 496-35-30, 050-

327-79-87, 055-660-

11-17  

Hәftәdә 1 dәfә İctimai-siyasi, iqtisadi-

hüquqi, elmi-mәdәni 

«Yeni Hәyat-İqtisadi 

İnkişaf» ictimai 

birdiyi. 29.12.2004-cü 

ildә 1104-Q3-1658 

nömrә ilә Әdliyyә 

Nazirliyindә dövlәt 

Müşfiq Xәlil oğlu 

Hәsәnov. 

Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal 1, ev 1, 

mәnzil 67 

AZE№ 02165115 qeydiyyatına 

alınmışdır. 

1935 

08.08.06 «Biznes-Marafon» 

siyasi-ictimai vә 

iqtisadi curnal 

Bakı şәhәri, 8-ci mkr/n, 

S.S.Axundov küçәsi, ev 

1B, mәnzil 71 

Tel: 436-18-40, 055-

201-28-94 

Ayda 1 dәfә 

Siyasi-ictimai, sosial-

iqtisadi, elmi-tәdqiqat, 

analtik yazılar nәşr etmәk 

Nurullayev Razı 

Qulamәli oğlu  

Bakı şәhәri, 8-ci 

mkr/n, S.S.Axundov 

küçәsi, ev 1B, mәnzil 

71 


AZE№ 00659455 

Nurullayev Razı 

Qulamәli oğlu  

Bakı şәhәri, 8-ci 

mkr/n, S.S.Axundov 

küçәsi, ev 1B, mәnzil 

71 

AZE№ 00659455 1936 

08.08.06 

«Marafon» siyasi-

ictimai vә iqtisadi 

curnal 

Bakı şәhәri, 8-ci mkr/n, S.S.Axundov küçәsi, ev 

1B, mәnzil 71 

Tel: 436-18-40, 055-

201-28-94 

Ayda 1 dәfә 

Siyasi-ictimai, sosial-

iqtisadi, elmi-tәdqiqat, 

analtik yazılar nәşr etmәk 

Nurullayev Razı 

Qulamәli oğlu  

Bakı şәhәri, 8-ci 

mkr/n, S.S.Axundov 

küçәsi, ev 1B, mәnzil 

71 


AZE№ 00659455 

Nurullayev Razı 

Qulamәli oğlu  

Bakı şәhәri, 8-ci 

mkr/n, S.S.Axundov 

küçәsi, ev 1B, mәnzil 

71 

AZE№ 00659455 1937 

08.08.06 

«Dekor» curnalı Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, ev 33, 

mәnzil 12 

Tel: 439-95-07, 050-

220-01-74 

Rüblük 


Milli mәdәni әnәnәlәrin 

tәbliği, reklam fәaliyyәti,  

Apelya Abdullayevna 

Orduxanova 

Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, ev 33, 

mәnzil 12 

AZE№ 00537967 

Apelya Abdullayevna 

Orduxanova 

Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, ev 33, 

mәnzil 12 

AZE№ 00537967 

1938 

11.08.06 «Әdalәt vә Hüquq» 

qәzeti 


Bakı şәhәri, Binәqәdi 

rayonu, 9-cu mkr/n, 

Mir Jәlal 113, mәnzil 8. 

Tel: 055-704-07-63, 

418-30-70 

Hәftәlik 

Vәtәndaş cәmiyyәtinin vә 

hüquq maarifçiliyinin 

inkişaf etdirilmәsi 

Azәr Nәcәfov 

Bakı şәhәri, Binәqәdi 

rayonu, 9-cu mkr/n, 

Mir Jәlal 113, mәnzil 

8. 


AZE№ 05352278 

 

Azәr Nәcәfov Bakı şәhәri, Binәqәdi 

rayonu, 9-cu mkr/n, 

Mir Jәlal 113, mәnzil 

8. 


AZE№ 05352278 

 

1939 11.08.06 

«Bakinskiye 

vedomosti vikli» 

Bakı şәhәri, Nizami 

rayonu, Q.Qarayev 92, 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Ruşaniya Hüseynova 

Bakı şәhәri, Nizami 

Әlәkbәr Mәmmәdov 

Bakı şәhәri, Yasamal 


curnalı 

mәnzil 28 

Tel: 423-85-66, 055-

670-70-39 

rayonu, Q.Qarayev 

92, mәnzil 28 

AZE№ 02277696 

 

rayonu, Parlament 4, mәnzil 41 

AZE№ 01604851 

1940 

11.08.06 «Uzaq Sahillәrdә» 

curnalı 


Ağdam şәhәri, Sabir 

küçәsi,  

ev 72 

Tel: 050-582-34-22, 412-12-62 

Aylıq 


İctimai-siyasi, publisistik 

әdәbi-bәdii yazılar dәrc 

etmәk 

Mehdiyeva Nailә  Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, A.Hüseynov 

12. 

AZE№ 02088214 Mehdiyeva Nailә  

Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, A.Hüseynov 

12. 


AZE№ 02088214 

1941 


11.08.06 

«On dörd nur» 

curnalı 

Sumqayıt şәhәri, Jorat 

qәs. ev 155 

Tel: 339-93-64 

Aylıq 

Uşaqlar üçün curnal Mәmmәdov Sahib 

Hüseyn oğlu 

Sumqayıt şәhәri, Jorat 

qәs. ev 155 

AZE № 01110463 

Hümbәtov Elmәddin 

Bayram oğlu 

Sumqayıt şәhәri, 47-ci 

mәhәllә, ev 15, m.24 

AZE № 01785463 

1942 

11.08.06 «Tәfәkkür» curnalı Sumqayıt şәhәri, Jorat 

qәs. ev 155 

Tel: 339-93-64 

 Aylıq 


İctimai-siyasi,mәnәvi-

әxlaqi 


Mәmmәdov Sahib 

Hüseyn oğlu 

Sumqayıt şәhәri,  

Jorat qәs. ev 155  

AZE № 01110463 

Hümbәtov Elmәddin 

Bayram oğlu 

Sumqayıt şәhәri, 47-ci 

mәhәllә, ev 15, m.24 

AZE № 01785463 

1943 

16.08.06 «Sirr qapısı» 

 qәzeti 


Gәncә şәhәri, Nizami 

rayonu, Bayan küçәsi, 

ev 39 

Tel: 055-703-64-09,         022-54-42-03 

Ayda 4 dәfә 

Milli mәnәvi-әxlaqi 

dәyәrlәrimizin inkişafı vә 

qorunub saxlanılmasında 

mübarizәnin tәbliği, 

beynәlxalq, ictimai-siyasi, 

elmi, hüquq qәzeti 

Әliyev Rövşәn Xaliq 

oğlu 


Gәncә şәhәri, Nizami 

rayonu, Bayan küçәsi, 

ev 39 

AZE № 03668328 Әliyev Rövşәn Xaliq 

oğlu 


Gәncә şәhәri, Nizami 

rayonu, Bayan küç. ev 

39 

AZE № 03668328 1944 

18.08.06 

«Azad qәlәm» 

 әdәbi-bәdii, ictimai 

qәzet 

Bakı şәhәri, Mәtbuat prospekti, 529-cu 

mәhәllә 


Tel: 410-51-81, 367-

75-43,   

Aylıq 

Әdәbi-bәdii yazılarla çıxış etmәklә ölkә 

ictimaiyyәtini, gәnclәri 

әdәbi mühitә cәlb edәrәk 

Babakişiyeva Nәcibә 

Xırdalan qәsәbәsi, 

mәhәllә 25, ev 78 

AZE № 02944516 

Zaur Mәlikzadә 

Qaradağ rayonu, 

Müşfiqabad qәs. ev 

5A, m.44 


       530-40-43 

maariflәndirmәk  

1945 

18.08.06 «Hüquq vә Media» 

qәzeti 


Bakı şәhәri, Bül-Bülә 

qәsәbәsi, V.Bәdәlov 

küç.,  

ev 24A, m.15 Tel: 330-20-46 

Hәftәlik 

Jәmiyyәti obyektiv 

informasiya ilә tәmin 

etmәk 

Quliyev Әfqan Bәhlul oğlu 

Bakı şәhәri, Bül-Bülә 

qәsәbәsi, V.Bәdәlov 

küç., ev 24a, m.15 

AZE № 02435282 

 

Quliyev Әfqan Bәhlul oğlu 

Bakı şәhәri, Bül-Bülә 

qәsәbәsi, V.Bәdәlov 

küç., ev 24a, m.15 

AZE № 02435282 

 

1946 21.08.06 

«Ailә әhvalatı 

plyus» curnalı 

Bakı ş. Nәsimi rayonu, 

Ş.Bәdәlbәyli küç. 59, 

m.9 


Tel: 4-94-41-56 

Aylıq 


Ailәlәrdә baş verәnlәri, 

ailәlәri maraqlandıran fakt 

vә hadisәlәri açıqlamaq 

 

Mәmmәdova Dilşad Hәşim qızı 

Bakı ş. Nәsimi ray. 

Ş.Bәdәlbәyli küç. 59, 

m.9 


AZE № 03220423 

Mәmmәdov Sәbuhi 

Hәşim oğlu 

Bakı ş. Nәsimi ray. 

Ş.Bәdәlbәyli küç. 59, 

m.3 


AZE № 05303483 

 

1947 21.08.06 

«Özümüzә 

sözümüz» 

qәzeti 


Bakı ş. Nizami rayonu

Q.Qarayev küç. ev 79, 

m.125 

Tel: 563-60-74 Hәftәlik 

Qanuni yolla informasiya 

axtarmaq, әldә etmәk, 

hazırlamaq, ötürmәk vә 

yaymaq 

 

Dadaşova Zәminә  Salyan şәh. 

M.Әzizbәyov küç.121 

AZE № 00243997 

Dadaşova Zәminә  

Salyan şәh. 

M.Әzizbәyov küç.121 

AZE № 00243997 

1948 


24.08.06 

«İT-Spektr»  

curnal 

Bakı ş. Bakıxanov qәs., Sülh küç.2/6, m.98 

Tel: 354-10-14 

Ayda 4 dәfә 

Beynәlxalq informasiya 

texnologiyaları barәdә 

informasiyalar çatdırmaq 

«Demokratik  

İslahatçı Gәnclәr» 

İctimai Birliyi 

№ 1105-Q5-1868,  

23.08.2005 

Әdliyyә Nazirliyi 

Vüsalә Hüseynova 

Gәncә ş. Aydınbәyov 

küç.1-ci döngә, ev 11 

AZE № 00598418 

1949 

24.08.2006 «Tapdım» 

 qәzet 


Bakı şәhәri, İsmayıl 

Mәmmәdov küç.7A 

Tel:050-540-74-14 

Hәftәlik 

Ölkәdә baş verәn 

yeniliklәri, iqtisadi-sosial 

Süleymanov Zaur 

Ağadadaş oğlu 

Bakı ş. Kürdәxanı 

Әliyarlı Jәmilә Әlәsgәr 

qızı 

Jәlilabad şәhәri,. proseslәri dolğunluqla vә 

zamanındı oxucu 

kütlәsinә çatdırmaq 

qәs., V.Dadaşov küç. 

döngә 7, ev 1 

AZE № 03880719 

M.F.Axundov küç. ev 

15 


AZE № 03236788 

1950 


28.08.2006 

«ATV maqazin»  

curnalı 

Bakı ş.  Abbasqulu 

Abbaszadә küçәsi ,8 

Tel:  


Aylıq 

Oxucuların intellektual 

sәviyyәsinin yüksәlmәsi, 

dünyagörüşünün 

genişlәnmәsi, mәdәniyyәt  

vә incәsәnәtin tәbliği, 

gәncliyi düşündürәn 

problemlәrin hәllinә 

kömәk 

«Azad Azәrbaycan» Teleradio 

Yayım şirkәti 

№ 370, 13.05.1998-ci 

il 


HŞDQ üzrә Bakı bölgә 

şöbәsi 


Rüstәmova Samirә 

Seyfәli qızı 

Bakı ş. S.Rüstәmov 

küç.15 


AZE № 00488315 

1951 


29.08.2006 

 

«İşıqlı»  qәzeti 

Bakı ş., Bakıxanov qәs. 

Y.Әliyev küç. 49 

Tel: 499-76-88,  

        312-83-80 

Aylıq 


İctimai-siyasi, elmi-

publisistik 

Hüseynov İlqar Sultan 

oğlu 


Bakı ş., Bakıxanov 

qәs. Y.Әliyev küç. 49 

AZE № 00479658 

 

Hüseynova Svetlana Tofiq qızı 

Bakı ş., Tolstoy küç. 

59 

AZE № 01799971 1952 

30.08.2006 

«Jinayәt vә 

zaman» qәzeti 

İmişli ş. Ağamalıoğlu 

küç. 47 


Tel: 328-35-67 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi hadisәlәri 

işıqlandırmaq 

Xәlilov Vidadi 

Suvarağa oğlu 

İmişli ş. Ağamalıoğlu 

küç. 47 


AZE № 02387232 

 

Xәlilov Vidadi Suvarağa oğlu 

İmişli ş. Ağamalıoğlu 

 küç. 47 

AZE № 02387232 

1953 

30.08.2006 «Avanqard Press» 

Curnal 


Sumqayıt ş., 17-ci 

mkr.,  


ev 64, m.10 

Tel: 685-50-75 

Aylıq 

Azәrbaycanın daxilindә vә xaricindә baş vermiş 

ictimai-siyasi hadisәlәrin 

dәrci 

Nağıyeva Zәrnişan Vәlixan qızı 

Sumqayıt ş., 17-ci 

mkr., 

 ev 64, m.10 AZE № 04997541 

 


1954 

30.08.2006 

«Quba gәncliyi» 

 qәzet 


Quba ş., Vaqif küç. 

dalan 1, ev 6 

Tel: 311-76-14 

Hәftәlik 

Müstәqil ictimai 

maariflәndirici gәnclәr 

qәzeti 

Ramin Sadıq oğlu Mahmudov 

Quba ş., Vaqif küç. 

dalan 1, ev 6 

AZE № 03503511 

 

Ramin Sadıq oğlu Mahmudov 

Quba ş., Vaqif küç.  

dalan 1, ev 6 

AZE № 03503511 

1955 

30.08.2006 «Ağrıdağ yolu» 

beynәlxalq ictimai-

siyasi qәzet 

Bakı ş., Nәsimi r. 

Q.Quliyev küç. ev 45 

Tel: 411-35-45,  

        055-771-75-00 

Dәyişiklik edilmişdir 

19.10.2006-cı ildә  

Yeni hüquqi ünvanı: 

 Bakı ş. Nәrimanov ray. 

M.Mәmmәdzadә küç. 

ev 15a, m.8 

Hәftәlik 

Maariflәndirmә, 

Azәrbaycan hәqiqәtlәrini 

dünyaya çatdırmaq, 

vәtәnpәrvәrlik ruhunun 

aşılanması 

Allahverdi Aydın oğlu 

Jәfәrov 

Bakı ş., Nәsimi r. 

Q.Quliyev küç. ev 45 

AZE № 01005777 

Allahverdi Aydın oğlu 

Jәfәrov 


Bakı ş., Nәsimi r. 

Q.Quliyev küç. ev 45 

AZE № 01005777 

1956 


31.08.2006 

«Jәnub ziyalısı» 

qәzet 

 

Masallı ş., H.Әliyev pr. RTŞ-nin binası 

Tel: 0151-39-292 

Aylıq 

Jәnub bölgәsinә daxil olan rayonlarda ziyalılığın  

yüksәlişi xidmәtindә 

dayanmaq, ziyalıların 

yaradıcılığını 

işıqlandırmaq 

Arif Xudakәrim oğlu 

Fәrzәliyev 

Masallı ray. 

Xırmandalı kәndi 

AZE № 01950433 

Arif Xudakәrim oğlu 

Fәrzәliyev 

Masallı ray. Xırmandalı 

kәndi 


AZE № 01950433 

1957 


31.08.2006 

«Alma» 


 qәzet 

Bakı ş. Akademik 

H.Әliyev küç.4, m.190 

Tel: 596-47-18,  

        050-521-59-20 

Hәftәlik 

İctimai gәnclәr qәzeti 

İlkin Hәsәnov 

Bakı ş. Yeni Yasamal-

2, ev 3, m.193 

AZE № 05156061 

Şәbnәm Bәkirzadә 

Bakı ş. S.Әsgәrova 

küç. ev 12a 

AZE № 01662599 

1958 


31.08.2006 

«Keyfiyyәt plyus» 

curnal 

Bakı ş. Xәqani küç.36 Tel: 498-13-64,  

        498-15-01 

Aylıq 

Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi mәsәlәlәri vә 

iqtisadiyyatda baş verәn 

yeniliklәr barәdә 

İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi 

İstehlak Mallarının 

Ekspertizası Mәrkәzi 

AR prezidentinin 

Xaliq Әydәr oğlu 

Mәmmәdov 

Bakı ş. 8-ci 

mkr.Azadlıq pr. 

ev 32, m.87 


mәlumatlandırmaq 

23.07.1999-cu il tarixli 

fәrmanı ilә 

yaradılmışdır 

№  D-492, 

07.09.2001-ci il HŞDQ 

üzrә Bakı bölgә şöbәsi 

AZE № 05069699 

1959 

04.09.2006  

«Azәrbaycanda 

xarici dillәr» curnal 

Bakı ş. 1000, 

R.Behbudov küç. 18/30 

Tel: 585-92-83, 

        493-00-83 

İldә 4 dәfә 

Dünya dilçiliyinin hazırki 

sәviyyәsini açıb 

göstәrmәk, Azәrbaycanda 

xarici dillәrin öyrәnilmәsi 

mәsәlәlәrini 

işıqlandırmaq, dünya vә 

Azәrbaycan dilçilәrinin 

irsini öyrәnmәk 

Fәxrәddin Veysәlli 

Bakı ş. 1000, 

R.Behbudov küç., 

18/30 


AZE № 00687227 

 

Fәxrәddin Veysәlli Bakı ş. 1000, 

R.Behbudov küç., 

18/30 

AZE № 00687227  

1960 


06.09.2006 

«İctimai fikir» 

beynәlxalq, ictimai-

siyasi, hüquqi 

qәzet 

Bakı ş. Mәtbuat pr.529-cu mәhәllә, 6-cı 

mәrtәbә,  

«Elm vә Zәka» 

redaksiyası 

Tel: 418-10-38,  

        050-678-63-68 

Hәftәlik 

Respublikada maarifçiliyә, 

demokratik inkişafa 

yardım göstәrmәk 

Sәbuhi Bayram oğlu 

Aslanov 


Tәrtәr ray. H.Aslanov 

65 


AZE № 00372917 

Şәlalә Әnsәrova 

Bakı ş. Bakıxanov qәs. 

Sülh küç. ev 33, m.19 

AZE № 01207083 

1961 


11.09.2006 

«Region sәs»  

qәzet 

Jәlilabad ş. Şәhriyar küç. 62 

Tel: 055-791-30-58  

        0114-3-13-68 

Hәftәlik 

Ölkәdә vә xaricdә baş 

verәn ictimai-siyasi 

hadisәlәri obyektiv, 

qәrәzsiz vә әdalәtlә 

oxuculara çatdırmaq 

Hәsәnov Asif 

Mәmmәdağa oğlu 

Jәlilabad ş. Babәk 

küç. ev 75 

AZE № 02706321 

Hәsәnov Asif 

Mәmmәdağa oğlu 

Jәlilabad ş. Babәk küç. 

ev 75 


AZE № 02706321 

1962 


11.09.2006 

«Hüquq yolu» 

 qәzet 

Lәnkәran rayonu,  Mamusta kәndi 

Tel: 055-795-91-68 

Hәftәlik 

Respublika qanunlarının 

aliliyini tәbliğ etmәk, 

vәtәndaşların hüquq vә 

Vahabov Javanşir 

Mahmud oğlu 

Lәnkәran ray.Şürük 

kәndi AZE № 

Vahabova Gülüş 

Javanşir qızı 

Lәnkәran rayonu, 

Mamusta kәndi azadlıqları haqqında 

yazılar dәrc etmәk, 

neqativ hallara qarşı 

mübarizә aparmaq 

00405811 

 

AZE № 00406387 1963 

11.09.2006 

«Medstar» 

curnal 


Bakı şәhәri, Xәtai 

rayonu. A.Rәhimov 

küç.9, m.38 

Tel: 475-78-94, 

        050-520-77-17 

 

Aylıq Tibb sahәsindә 

informasiya azlığını 

aradan qaldırmaq vә bu 

sahәdә olan yeniliklәri 

әhaliyә çatdırmaq 

 

İbrahimova Sevda Nәrimanov rayonu, 

Ә.Әliyev küçәsi 45, 

m.106 

AZE № 01107248 Dadaşzadә İlahә 

Xәtai rayonu, 

A.Rәhimov küçәsi, ev 

9, m.38 


AZE № 02187788 

1964 


12.09.2006 

«Denqi» 


 qәzet 

Bakı ş. İzmir küçәsi 

1033, Hyat Tauer 2, 

Azexchange 

Tel: + 99412  437-21-

57   


         (58,59) 

Hәftәlik 

Maliyyә-analitik mövzuda 

bütün maraqlı hüquqi vә 

fiziki şәxslәrin 

maariflәndirilmәsi 

«Azexchange» QSJ 

HŞDQ üzrә Bakı 

bödgә şöbәsi № 

0106-P210-45514 

05.04.2006-cı il 

Rauf Rәcәbov 

Bakı ş. 20 Yanvar 

küç.39, m.132 

AZE № 01006512 

1965 


13.09.2006 

«Xınalıq» 

 qәzet 

Quba rayonu, Xınalıq kәndi 

Tel: 0169-3-16-47,  

        361-59-86 

Aylıq 


İctimai maariflәndirmә 

«Xınalıq Mәdәniyyәt 

vә Xeyriyyә 

Jәmiyyәti» İB 

№ 1105-Q3-1683 

31.01.2005  Әdliyyә 

Nazirliyi 

Mәlikov Murad Çırağalı 

oğlu 

Quba rayonu,  Alekseyevka kәndi 

AZE № 04597118 

1966 

14.09.2006 «Yenilik-Press» 

 әdәbi-bәdii, 

ictimai-siyasi qәzet 

Bakı ş. Mәtbuat 

prospekti, 

529-cu mәhәllә 

Tel: 410-56-76, 410-

67-45,  


        351-77-70 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi, әdәbi 

hadisәlәri  

oxuculara çatdırmaq 

Sadıqov Mәhәmmәd 

Nәriman oğlu 

Müşfiqabad qәs. ev 6, 

m.47 

(Kәlbәcәr ray.mәcburi köçkünü) AZE № 

03427148 

Sadıqov Mәhәmmәd 

Nәriman oğlu 

Müşfiqabad qәs. ev 6, 

m.47 


(Kәlbәcәr ray.mәcburi 

köçkünü) AZE № 

03427148 


1967 

14.09.2006 

«Dialoq-XXI әsr» 

Curnal 


Bakı ş. Xәtai ray. 

Mәhәmmәd Hadi küç. 

ev 91, m.59 

Tel: 473-19-33, 447-

37-80,    

        250-77-99 

Rüblük (ildә 4 dәfә) 

Elmi, ictimai proseslәri 

işıqlandırmaq 

Mübariz Göyüşlü 

Bakı ş. Xәtai ray. 

Mәhәmmәd Hadi küç. 

ev 91, m.59 

AZE № 02325578 

 

Mübariz Göyüşlü Bakı ş. Xәtai 

ray.Mәhәmmәd Hadi 

küç. ev 91, m.59 

AZE № 02325578 

 

1968 Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə