«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Jәbrayılov İlham 

Qardaşxan oğlu. Bakı 

şәhәri, Suraxanı 

rayonu, 3-c mәdәn, 

ev 233 


AZE№ 02441360 

Tәsisçinin 

02.06.2007-ci il tarixli 

Yeni tәsisçinin 

02.06.2007-ci il tarixli 

müraciәtinә  әsasәn 

qәzetin redaktoru: 

Quliyev Nazim Sirac 

oğlu müәyyәn 

edilmişdir müraciәtinә  әsasәn 

qәzetin yeni tәsisçisi: 

Quliyev Nazim Sirac 

oğlu müәyyәn 

edilmişdir 

1889 


20.06.06 

«Nur Çeşmәsi» 

curnalı 

Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, 529-c 

mәhәllә, Az Nәş. 

Tel: 055-799-45-45, 

050-304-20-30 

Rübdә 1 dәfә 

Siyasi-ictimai, hüquqi, 

mәdәni, iqtisadi 

Hәsәnzadә Emin. 

Sumqayıt şәhәri, 

Z.Tağıyev qәsәbәsi, 

S.Bәhlulzadә küçәsi, 

ev 4, mәnzil 40. 

AZE№ 03613347  

Hәsәnzadә Emin. 

Sumqayıt şәhәri, 

Z.Tağıyev qәsәbәsi, 

S.Bәhlulzadә küçәsi, 

ev 4, mәnzil 40. 

AZE№ 03613347  

1890 


20.06.06 

«Lider Servis» 

qәzeti  

Bakı şәhәri, M.Hadi 

küçәsi, ev 103, mәnzil 

35. 


Tel : 055-795-68-41, 

531-86-04 

Hәftәlik 

Jәmiyyәtin informasiya 

bolluğunu artırmaq. 

Әhmәdova Yana 

Bakı şәhәri, M.Hadi 

küçәsi, ev 103, mәnzil 

35. 

AZE№ 04624226 Әhmәdova Yana 

Bakı şәhәri, M.Hadi 

küçәsi, ev 103, mәnzil 

35. 


AZE№ 04624226 

1891 


20.06.06 

«Avto Dünya» 

curnalı 

Bakı şәhәri, Bakıxanov 

qәsәbәsi, 4090/94 

mәhәllә, ev 1/3, mәnzil 

17 

Tel:  


Aylıq 

Avtomobillәrlә oxucular 

arasında körpü yaratmaq 

 

Hәsәnov Nofәl Eldar oğlu 

Bakı şәhәri, 

Bakıxanov qәsәbәsi, 

4090/94 mәhәllә, ev 

1/3, mәnzil 17 

AZE № 00525195 

Әliyeva İlhamә Damid 

qızı 


Bakı şәhәri, Maştağa 

qәsәbәsi, B.Bağırov 

küçәsi, Dalan-1, ev 16 

AZE № 03385208 

1892 

23.06.06 «Hüquq Plyus» 

Masallı rayonu. 

Mәmmәdrza kәndi. 

Tel: 050-686-98-15, 

015172-3-33 

Ayda 2 dәfә 

Әhalinin hüquqi 

maariflәndirilmәsi, 

qanunların şәrhi.  

Tahirov Zamin 

Masallı rayonu. 

Mәmmәdrza kәndi. 

AZE№ 02579793 

Tahirov Zamin 

Masallı rayonu. 

Mәmmәdrza kәndi. 

AZE№ 02579793 

1893 


23.06.06 

«Xazri» qәzeti 

Tәsisçinin 

19.12.2006-cı il 

tarixli müraciәtinә 

Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, ev 2, mәnzil 

34 


Tel: 050-396-10-46, 

Gündәlik 

Siyasi-ictimai 

Zәrdüşt Әlizadә 

Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti, ev 2, 

mәnzil 34 

   Rüstәm Seyidov 

Bakı şәhәri, Tavlbl 

küçәsi, ev 34, mәnzil 

12. 


әsasәn fәaliyyәtinә 

xitam verilib 

439-43-42 AZE№ 00548237 

AZE№ 00488729 

1894 

23.06.06 «Şimal-Press» 

qәzeti 


Quba şәhәri, Xәtai 

küçәsi, 13. 

Tel: 055-712-66-79 

Hәftәlik 

İctimai, maariflәndirmә. 

Quliyev Zaur 

Musafәddin oğlu. 

Quba rayonu, Çartәpә 

kәndi. 

AZE№ 00117989 Quliyev Zaur 

Musafәddin oğlu. 

Quba rayonu, Çartәpә 

kәndi. 


AZE№ 00117989 

1895 


23.06.06 

«İnter Media» 

qәzeti 

Bakı şәhәri, 6-cı mkr. Ü.Hacıbәyov küçәsi, ev 

6. mәnzil 46. Tel: 050-

302-06-08, 413-28-51.  

Hәftәlik 

İctimai-siyasi, dünya KİV-

nә inteqrasiya 

Әhәdov Fikrәt Tağı 

oğlu. 


Bakı şәhәri, 6-cı mkr. 

Ü.Hacıbәyov küçәsi, 

ev 6. mәnzil 46. 

AZE№ 05369759 

Әhәdov Fikrәt Tağı 

oğlu. 


Bakı şәhәri, 6-cı mkr. 

Ü.Hacıbәyov küçәsi, 

ev 6. mәnzil 46. 

AZE№ 05369759 

1896 

23.06.06 «Sәmt külәyi» 

qәzeti 


Bakı şәhәri, Xәtai 

rayonu. Javanşir-38. 

Tel: 341-50-78 

İnformasiya xidmәti 

göstәrmәk 

İbrahimova Sәxavәt 

Jәrulla qızı. 

Bakı şәhәri, Xәtai 

rayonu. Javanşir-38. 

AZE№ 02132201 

İbrahimova Sәxavәt 

Jәrulla qızı. 

Bakı şәhәri, Xәtai 

rayonu. Javanşir-38. 

AZE№ 02132201 

1897 


27.06.06 

«Yeni İqtisadiyyat» Bakı şәhәri, Nәrimanov 

rayonu, Qarabağ 

küçәsi 59, mәnzil 8. 

Tel: 496-19-65, 050-

389-93-55 

İqtisadi 

Әsәdov Anar. 

Bakı şәhәri Binәqәdi 

rayonu, gülüstan 

küçәsi 3, mәnzil 9. 

AZE№  01210749 

Mәcidov İlkin. 

Bakı şәhәri, Nizami 

rayonu, Rüstәm 

Rüstәmov küçәsi 39, 

mәnzil 39. 

AZE№  00506730  

1898 

29.06.06 «Dörd Çarx» 

curnalı 


Bakı şәhәri, 

Ә.Әlәkbәrov küçәsi 4. 

Tel: 408-03-78, 050-

335-85-36 

Ayda 1 dәfә. 

Avtomobiil dünyasının 

işıqlandırmaq  

«Nәml Prodakşn» 

MMJ. 09.03.2006-cı 

ildә Hüquqi şәxslәrin 

dövlәt qeydiyyatı üzrә 

Bakı bölgә şöbәsindә 

0106-P206-45338 

nömrә ilә dövlәt 

İsmayılov Samir 

Mәhәmmәd oğlu. Bakı 

şәhәri, 1723-cü keçid, 

mәhәllә 2951, ev 4.  

AZE№ 00782581 


qeydiyyatına 

alınmışdıır. 

 1899 

29.06.06 «İşıqlı Azәrbaycan» Bakı şәhәri, Nәsimi 

rayonu 


1-ci mkr, Tbilisi 

prospekti  

ev 70, mәnzil 30  

379-47-79 

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai-siyasi, hüquqi 

İsmayılova Natavan 

Ağa Mehdi qızı 

Bakı şәhәri, Nәsimi 

rayonu 1-ci mkr, 

Tbilisi prospekti 

 ev 70, mәnzil 30  

AZE№ 01874750 

İsmayılova Natavan 

Ağa Mehdi qızı 

Bakı şәhәri, Nәsimi 

rayonu 1-ci mkr, Tbilisi 

prospekti ev 70, 

mәnzil 30  

AZE№ 01874750 

1900 

29.06.06 «Muğan-Şirvan» 

qәzeti 


Bakı şәәhәri, Mәtbuat 

prospekti, 529-cu 

mәhәllә, Azәrbaycan 

nәşriyyatı 

Tel: 597-78-33 

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai-siyasi, hüquqi 

Nәsibov Elçin Xәlil 

oğlu 

Bakı şәhәri, 14-cü Nәrimanov küçәsi, ev 

4. 


AZE№ 03100084 

Nәsibov Elçin Xәlil 

oğlu 

Bakı şәhәri, 14-cü Nәrimanov küçәsi, ev 

4. 


AZE№ 03100084 

1901 


07.07.06 

«Vәtәndaş vә 

inkişaf» qәzeti 

Bakı şәhәri, Nәsimi 

rayonu, 3-cü mkr 

dairәsi, «Tәmirhissә» 

inzibati binası, 2-ci 

mәrtәbә 


Dәyişiklik 

Tәsisçinin 03.08.2006-

cı il tarixli әrizәsinә 

әsasәn hüquqi ünvan 

dәyişdirilәrәk  Bakı 

şәhәri, Sәbail rayonu, 

Xanlar küçәsi, 55/9. 

mәnzil 13 olmuşdur. 

Hәftәlik 

Vәtәndaş cәmiyyәtinin 

formalamasında iştirak 

etmәk 


Kamal Qurbanov 

Bakı şәhәәri, Sәbail 

rayonu, Xanlar küçәsi, 

55/9. mәnzil 13 

AZE№ 04246821 

Kamal Qurbanov 

Bakı şәhәәri, Sәbail 

rayonu, Xanlar küçәsi, 

55/9. mәnzil 13 

AZE№ 04246821 

1902 

07.07.06  

«Azәrbaycan vә 

azәrbaycanlılar 

dünyada» curnalı 

Bakı şәhәri, Sәbail 

rayonu, Q.Abbasov 

küçәsi, ev 10. mәnzil 4. 

Tel: 050-328-48-81. 

3 aydan bir 

Azәrbaycan vә 

azәrbaycanlıılar haqqında 

mәdәni, sosial-iqtisadi. 

Abbasov Әli Seydabaş 

oğlu 


Bakı şәhәri, Sәbail 

rayonu, Q.Abbasov 

Әliyev Nurlan Әcdәr 

oğlu 


H/Ş, Q.Şәrq küçәsi, ev 

98, mәnzil 10. 050-337-33-34, 439-

34-84 


İctimai-siyasi mövzularda 

mәqalәlәәr yazmaq 

küçәsi, ev 10. mәnzil 

4. 


AZE№ 01478713 

AZE№ 00991178 

1903 

07.07.06 «Qanun vә Şah» 

qәzeti 


Tәsisçinin 

müraciәtinә әsasәn 

dövlәt reyestrindәn 

çıxarılmışdır 

Bakı şәhәri, Nәsimi 

rayonu, 3-cü mkr 

dairәsi, «Tәmirhissә» 

inzibati binası, 2-ci 

mәrtәbә 

Dәyişiklik 

Tәsisçinin 03.08.2006-

cı il tarixli әrizәsinә 

әsasәn hüquqi ünvan 

dәyişdirilәrәk  Bakı 

şәhәәri, Sәbail rayonu, 

Xanlar küçәsi, 55/9. 

mәnzil 13 olmuşdur. 

Hәftәlik 

Qanunçuluğun 

güclәndirilmәsi. hüquqi 

dövlәt qruculuğu 

istiqamәtindә kömәklik 

göstәrmәk.  

Kamal Qurbanov 

Bakı şәhәәri, Sәbail 

rayonu, Xanlar küçәsi, 

55/9. mәnzil 13 

AZE№ 04246821 

Kamal Qurbanov 

Bakı şәhәәri, Sәbail 

rayonu, Xanlar küçәsi, 

55/9. mәnzil 13 

AZE№ 04246821 

1904 


07.07.06 

«Ev bazarı» qәzeti Bakı şәhәri, Yasamal 

rayonu, Mәhәmmәd 

Xiyabani küçәsi, ev 

14a. 

Tel: 430-14-81, 5111-05-75 

Hәftәlik 

KİV-lәrin inkişafına kömәk 

etmәk  


Zaur Mustafayev 

Bakı şәhәri, Yasamal 

rayonu, Mәhәmmәd 

Xiyabani küçәsi, ev 

14a. 

AZE№ 01028103 Zaur Mustafayev 

Bakı şәhәri, Yasamal 

rayonu, Mәhәmmәd 

Xiyabani küçәsi, ev 

14a. 

AZE№ 01028103 1905 

07.07.06 

«Qoşa ulduz» 

Bakı şәhәri, Mәtbuat 

prospekti. 529-cu 

mәhәәllә. Azәrbaycan 

nәşriyyatı 

Tel: 439-70-84, 572-

79-38 

Aylıq 


Dövlәtçilin 

möhkәmlәnmәsinә kömәk 

etmәk 

Namazova Gülzar Mәşәdi qızı 

Bakı şәhәri, Şәfayәt 

Mehdiyev küçәsi 3, 

mәnzil 64. 

AZE№ 03249384  

 

 Namazova Gülzar 

Mәşәdi qızı 

Bakı şәhәri, Şәfayәt 

Mehdiyev küçәsi 3, 

mәnzil 64. 

AZE№ 03249384  

 

1906 


10.07.07 

«Yeni Düşüncә-

Azәrbaycan» qәzeti 

Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, İ.Hacıyev 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Gülmәmmәdova 

Xәyalә Vilayәt qızı 

Gülmәmmәdova 

Xәyalә Vilayәt qızı 


küçәsi 62 

Tel: 462-17-17, 050-

303-93-50 

Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, İ.Hacıyev 

küçәsi 62 

AZE№ 00987594 

Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, İ.Hacıyev 

küçәsi 62 

AZE№ 00987594 

1907 


10.07.07 

«Azәrbaycan Yolu» 

qәzeti 

Bakı şәhәri, Rәsulzadә qәsәbәsi, İ.Hacıyev 

küçәsi 62 

Tel: 462-17-17, 050-

303-93-50 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Gülmәmmәdova 

Xәyalә Vilayәt qızı 

Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, İ.Hacıyev 

küçәsi 62 

AZE№ 00987594 

Gülmәmmәdova 

Xәyalә Vilayәt qızı 

Bakı şәhәri, Rәsulzadә 

qәsәbәsi, İ.Hacıyev 

küçәsi 62 

AZE№ 00987594 

1908 

10.07.07 «Respublika 

qanunları»  

Bakı şәhәri, Bakıxanov 

qәsәbәsi, 

Mehmandarov küçәsi, 

8 nömrәli yataqxana 

 

Hәftәlik İctimai-siyasi, hüquqi 

Әzimov Zәmanәt 

Jabbar oğlu 

Bakı şәhәri, 

Bakıxanov qәsәbәsi, 

Mehmandarov küçәsi, 

8 nömrәli yataqxana 

AZE№ 01207850 

 

 

Әzimov Zәmanәt Jabbar oğlu 

Bakı şәhәri, Bakıxanov 

qәsәbәsi, 

Mehmandarov küçәsi, 

8 nömrәli yataqxana 

AZE№ 01207850 

1909 

10.07.06 «İslam Alәmi» 

curnalı 


Dini Qrumlarla İş 

Üzrә Dövlәt 

Komitәsinin 

30.06.06-ci il tarixli 

razılıq mәktubu 

müraciәtә әlavә 

edilmişdir. 

Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal 2, 3158-60, 

mәnzil 53 

Tel: 434-34-26 

İldә 4 dәfә 

Beynәlxalq elmi 

araşdırmalar 

Әhәdov Azad 

Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal 2, 3158-60, 

mәnzil 53 

AZE№ 00422352 

Әhәdov Azad 

Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal 2, 3158-60, 

mәnzil 53 

AZE№ 00422352 

1910 

10.07.06 «Beynәlxalq 

münasibәtlәrin 

aktual problemlәri» 

Az 1014, Bakı şәhәri. 

R.Behbudov küçәsi 60 

Rüblük 


Beynәlxalq münasibәtlәrә 

vә Azәrbaycanın xarici 

siyasәtinә dair tәhlillәr 

Azәrbaycan Dillәr 

Universiteti 1105-A1-

419 nömrә ilә Әdliyyә 

nazirliyi vә Tәhsil 

Seyidov Sәmәd 

İsmayıl oğlu 

Bakı şәhәri, 

Ә.Әlәkbәrov küçәsi, 


Nazirliyi tәrәfindәn. mәhәllә 511, ev 18A, 

mәnzil 33  

1911 

14.07.06  

«Status» curnalı Bakı şәhәri, Q.Mәcidov 

14, ev 6. 

Tel: 050-337-51-25 

2 ayda 1 dәfә 

Maarifçilik 

Zәkәryәyev Seymur 

Bakı şәhәri, 11-ci 

Xrebtovi ev 11a 

AZE№ 00646187 

Zәkәryәyev Seymur 

Bakı şәhәri, 11-ci 

Xrebtovi ev 11a 

AZE№ 00646 

1912 

14.07.06 «Uzman Gәnclik» 

qәzeti 


Bakı şәhәri, Nizami 

rayonu, Nәsimi küçәsi, 

27, ev 55 

Tel:050-538-64-15 

Hәftәlik 

Gәnclәrin sosial. İqtisadi, 

ictimai-siyasi durumu 

barәdә 


Jәmilov Ruslan 

Bakı şәhәri, Qaradağ 

rayonu, Sahil 

qәsәbәsi, 16 №-li 

yataqxana 

AZE№ 02078852 

Jәmilov Ruslan 

Bakı şәhәri, Qaradağ 

rayonu, Sahil 

qәәsәbәsi, 16 №-li 

yataqxana 

AZE№ 02078852 

1913 

14.07.06 «Şәrqin  xәbәrlәri» 

ictimai-siyasi qәzet 

Ağcabәdi rayonu, 

Hacıbәdәlli 

kәndi 

Tel:050-421-25-38 Hәftәlik 

Sosial, iqtisadi 

Rüstәmov Fәrrux 

Әlәşrәf oğlu 

Ağcabәdi rayonu, 

Hacıbәdәlli 

kәndi 

AZE№ 05538847 Rüstәmov Fәrrux 

Әlәşrәf oğlu 

Ağcabәdi rayonu, 

Hacıbәdәlli 

kәndi 

AZE№ 05538847 1914 

14.07.06 

«100 il» 

Bakı şәhәri, 9-cu mk/r, 

M.Jәlal küçәsi, ev 139, 

mәnzil 3 

Tel:  

Hәftәlik Tibb yeniliklәri, hәkim 

mәslәhәtlәri vermәk 

Rәhimov İdrak Umbay 

oğlu 


Bakı şәhәri, 9-cu 

mk/r, M.Jәlal küçәsi, 

ev 139, mәnzil 3 

AZE№ 00042101 

Mәmmәdli Jeyhun Әli 

oğlu 


Bakı şәhәri, Nәsimi 

rayonu D.Әliyeva 

küçәsi, 102/103, ev 

239/8 


AZE№ 000425323 

1915 


14.07.06 

«Tәbib Dünyası» Bakı şәhәri, 

Ş.Әlәkbәrova küçәsi, 

ev 7, mәnzil 39 

Tel: 492-89-36, 546-

33-02  


Ayda 2 dәfә 

Vәtәәndaşların 

sağlamlığına xidmәt 

etmәk, tibb yeniliklәri, 

hәkim mәslәhәtlәri 

vermәk 


Tağıyeva Zümrüd Faik 

qızı 


Bakı şәhәri, 

Ş.Әlәkbәrova küçәsi, 

ev 7, mәnzil 39 

AZE№ 00768693 

Tağıyeva Zümrüd Faik 

qızı 


Bakı şәhәri, 

Ş.Әlәkbәrova küçәsi, 

ev 7, mәnzil 39 

AZE№ 00768693  

1916 


14.07.06 

 

«Toy» curnalı  

 

Bakv şәhәri, Teymur Әliyev küçәsi, ev 102 

Tel: 359-49-58 

3 ayda 1 dәfә 

Yeni ailә quraanlar üçün 

mәlumat kataloqu 

Әliyev Kәnan Әli oğlu 

Bakv şәhәri, Teymur 

Әliyev küçәsi, ev 102 

AZE№ 03444163 

Әliyev Rauf Nizami 

oğlu 

Bakı şәhәri, N.Yusifbәyli küçәsi, ev 

49, mәnzil 41 

AZE№ 02580983 

1917 


14.07.06 

 

«Qızıl Alma» qәzeti Qәbәlә şәhәri, İ.B.Qutqaşınlı küçәsi 

19/5 


Tel: 0160-5-01-49, 

050-331-61-49 

Ayda 1 dәfә 

Sosial problemlәrin 

hәllinә, mәnәvi vә tarixi 

dәyәrlәrin qorunmasınaa 

yardım 

Ağayeva Nazlı dadaş qızı 

Qәbәlә şәhәri, 

Axundov küçәsi, ev 4 

AZE№ 02143284  

Әliyeva Yekaterina  

Metodyevna 

Bakı şәhәri, Sarayev 

küçәsi, ev 8, mәnzil 91 

AZE№ 02132013  

1918 


14.07.06 

 

«Bazardüzü» reklam vә elan 

qәzeti 


Xaçmaz şәhәri, 

İ.Fәrzәliyev küçәsi 30. 

Tel: 050-302-42-52, 

050-581-97-20  

Hәftәlik 

Şimal bölgәdә biznes, 

iqtisadiyyat xәbәrlәri, 

reklam xidmәti 

Fәrzәliyev Әdalәt 

Xaçmaz şәhәri, 

İ.Fәrzәliyev küçәsi 30. 

AZE№ 00274836 

Heybәt Әmrah 

Xaçmaz rayonu, 

Nәrәcaqn kәndi 

AZE№ 03970326 

1919 

14.07.06 «Real Hәyat» 

qәzeti 


Baık şәhәri, Әlәsgәr 

Әlәkbәrov küçәsi 93. 

Tel: 050-337-97-54 

Hәftәlik 

Ölkәdә baş verәn real 

hadisәlәri işıqlandırıb 

ictimaiyyәtә çatdıırmaq 

Fәrәcov Zeyni Habil 

oğlu 

İmşli rayonu,Bәcrәvan kәndi 

AZE№ 02646254 

 

1920 


18.07.06 

«Vәtәn Sevgisi» 

qәzeti 

Bakı şәhәri, Sahil qәsәbәsi. Şәrq küçәsi, 

ev 16, mәnzil 23 

Tel: 418-16-23 

Hәftәlik 

Beynәlxalq ictimai-siyasi 

qәzet 


Jamalov Vaqif Atlıxan 

oğlu 


Bakı şәhәri, Sahil 

qәsәbәsi. Şәrq küçәsi, 

ev 16, mәnzil 23 

AZE№ 00966728 

 

Alkәrimov Vaqif  Hәmid oğlu 

Xırdalan qәsәbәsi, 28-

ci mәhәllә ev 3, mәnzil 

42 


AZE№  05099759  

1921 «Turizm» 

curnalı Bakı şәhәri, Yasamal 

Ayda 1 dәfә 25.11.2005-ci 

il 

Kәrәmov Nәsimi İslam 21.07.06 rayonu, 

M.Seyidov 

küçәsi, ev 23, mәnzil 

24. 


Tel: 50-358-59-07 

Turizm xәbәrlәri tarixdә Hüquqi 

şәxslәrin dövlәt 

qeydiyyatı üzrә Bakı 

bölgә şöbәsindә 

0105-P1794496 

nömrә ilә dövlәt 

qeydiyyatına alınmış 

«NEY» MMJ 

oğlu . Bakı şәhәri, 

H.Әliyev prospekti 

101, mәәnzil 43 

AZE№ 00216312 

1922 


21.07.06 

«Nurlu Sәhәr» 

qәzeti 

Bakı şәhәri, 3-cü mk/r, A.Mәhәrrәmov 4, 

Maarif nәşrriyyat, 5-ci 

mәrtәbә 

Tel: 055-710-32-50, 

050-597-19-10 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi, satirik 

Mәclumova Xuraman 

Abdul qızı. Bakı 

şәhәrә, Sabunçu 

rayonu, Balaxanı 

qәsәbәsi, Yanardağ 

21. 

AZE№ 02344718 Nәcәfov Tariyel Alış 

oğlu 


Ağdam şәhәri, Dörd 

yol әrazisi 

AZE№ 3578961 

1923 


21.06.07 

«Astana» curnalı Bakı şәhәri, 

A.Mәhәooәmov küçәsi, 

3014-cü mәhәllә 

Tel: 050-201-10-50, 

440-09-04 

Ayda 2 dәfә 

Sosial, mәdәni, iqtisadi 

Әliyev Loğman Rәşid 

oğlu 


Bakı şәhәri, Q.Quliyev 

küçәsi 11/13, mәnzil 

53 

AZE№ 00804263 Әliyev Loğman Rәşid 

oğlu 


Bakı şәhәri, Q.Quliyev 

küçәsi 11/13, mәnzil 

53 

AZE№ 00804263 1924 

21.07.06 

«Sağlam İdrak» 

qәzeti 


Bakı şәhәri, Yeni Bül-

Bülә qәsәbәsi, S.Әliyev 

küçәsi. ev 14S. 

Tel: 050-332-29-59, 

452-58-28  

Hәftәlik 

İctimai-siyasi, tәhsil, 

idman, mәdәniyyәt 

Bağıyeva Gülnarә 

Teyub qızı 

Bakı şәhәri, Yeni Bül-

Bülә qәsәbәsi, 

S.Әliyev küçәsi.  

ev 14S. 


AZE№  02758414 

 

Bağıyeva Gülnarә Teyub qızı 

Bakı şәhәri, Yeni Bül-

Bülә qәsәbәsi, 

S.Әliyev küçәsi.  

ev 14S. 

AZE№  02758414 

1925 

25.07.06 «Trafik» qәzeti 

 

 Bakı şәhәri, Şәrifzadә 

küçәsi 1 

Tel: 497-50-31 

Hәftәlik 

Elanlar, әylәncә 

Şıxlınski Elçin İsmayıl 

oğlu 

Bakıı şәhәri, Üzeyir Şıxlınski Elçin İsmayıl 

oğlu 


Bakıı şәhәri, Üzeyir 

Hacıbәyov 27, mәnziil 

61 


AZE№ 00771318 

Hacıbәyov 27, mәnziil 

61 

AZE№ 00771318 1926 

25.07.06 

«Trafik Plus» 

qәzeti 


 

 

Bakı şәhәri, Şәrifzadә küçәsi 1 

Tel: 497-50-31 

Hәftәlik 

Elanlar, әylәncә 

Şıxlınski Elçin İsmayıl 

oğlu 


Bakıı şәhәri, Üzeyir 

Hacıbәyov 27, mәnziil 

61 

AZE№ 00771318 Şıxlınski Elçin İsmayıl 

oğlu 


Bakıı şәhәri, Üzeyir 

Hacıbәyov 27, mәnziil 

61 

AZE№ 00771318 1927 

01.08.06 

«Ulu Şirvan» qәzeti Bakı şәhәri, Rüstәmov 

küçәsi, ev 18, mәnzil 

50 

Tel:  


Hәftәlik 

İctimai-siyasi, elmi 

publisist әdәbә bәdii 

yazılar. 

Rzayeva Mәtanәt 

Tumarxan qızı 

Bakı şәhәri, Rüstәmov 

küçәsi, ev 18, mәnzil 

50 

AZE№ 01958087  

Rzayeva Mәtanәt 

Tumarxan qızı 

Bakı şәhәri, Rüstәmov 

küçәsi, ev 18, mәnzil 

50 


AZE№ 01958087 

1928 


01.08.06 

«Dәrbәnd» qәzeti Bakı şәhәri, Parlament 

prospekti, 500-cü 

mәhәllә, mәnzil 88. 

Tel: 387-39-16, 439-

94-24 


Hәftәlik 

Azәrbaycanın şimalında 

yaşayan azәrbaycanlıların 

hәyat vә fәaliyyәtini 

işıqlandırmaq. 

 

Әhmәdov Hacı Balamirzә oğlu 

Bakı şәhәri, Parlament 

prospekti, 500-cü 

mәhәllә, mәnzil 88. 

AZE№ 02167660 

 

Әhmәdov Hacı Balamirzә oğlu 

Bakı şәhәri, Parlament 

prospekti, 500-cü 

mәhәllә, mәnzil 88. 

AZE№ 02167660 Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə