«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

i vә digәr mәnәvi  

dәyәrlәr haqqında 

mәlumatlar 

Xәyyam Әliağa oğlu 

Qurbanzadә.  Bakı ş, 

Xәtai  r-nu, M. Hadi 

küç, ev 106,mәn 10.  

AZE №  03684542. 

 

1848 16.05.06. 

 

«Yurdun  Sәsi» curnalı 

Bakı ş. Әlif Hacıyev  

küç,36. 

mәn  12. 

Tel.:  (055) 767-56-70 

Ayda 1 dәfә 

İctimai – siyasi, analtik  

araşdırmalar. 

Eyvazov   Şöhrәt  

Qulam oğlu. Bәrdә r-

nu, İmirli kәndi . 

AZE  №  01518412. 

Eyvazov   Şöhrәt  

Qulam oğlu. Bәrdә r-

nu, İmirli kәndi . 

AZE  №  01518412.                     421-48-

51 


1849 

16.05.06. 

 

«Vәtәn oğlu»  qәzeti 

Bakı ş, Ramana qәs, 

Bünyadzadә küç, ev 

56. 


 

Tel.:  470-58-73 

 

Hәftәlik Milli mәnәvi 

dәyәrlәrimizin, 

böyümәkdә olan  nәslin  

әsl vәtәndaş kimi  

yetişmәsinin  tәbliği. 

Mәmmәdov Qurban 

Әsәd oğlu. Bakı ş, 

Ramana qәs, 

Bünyadzadә küç, ev 

56. 


AZE №  01473314. 

Mәmmәdov Qurban 

Әsәd oğlu. Bakı ş,  

 Ramana qәs, 

Bünyadzadә küç, ev 

56. 


AZE №  01473314. 

1850 


19.05.06. 

«Laçının – Harayı» 

qәzeti 

Tәsisçinin müraciәtinә әsasәn 

29.12.2006-cı ildә 

müraciәt tәkrar 

nüsxәsi verilmişdir 

Azәrbaycan nәşriyyatı . 

Tbilisi pros. 31\ 66.  

Bakı ş.  

Tel.:   (050)   616-64-

44 

                       525-76-54 

Aylıq 


Sosial- iqtisadi . siyasi-

hüquqi. әdәbi-bәdii  

maarifçilik işi. 

Musa  Hәsәnov   

Sәhrad oğlu.  

Bәrdә r-nu. Türk  qızıl 

ay  çadır  şәhәrciyi.       

AZE №   02934648. 

 

1851 


19.05.06. 

«Yeni Nәfәs» 

qәzeti 

Bakı ş. İzmir küç. ev 5.mәn.38. 

Tel.:      (050)   332-

32-98. 

Hәftәlik Ölkәdә baş verәn  

hadisәlәr barәdә  

mәlumat  vermәk. 

İbrahimov Arif  

İbrahim oğlu. 

Bakı ş. İzmir küç. ev 

5.mәn.38. 

 AZE №   01932877. 

İbrahimov Arif  

İbrahim oğlu. Bakı ş. 

İzmir küç. 

ev5.mәn.38. 

AZE №   01932877. 

1852 


19.05.06. 

Proqressiv 

Azәrbaycan 

curnalı 


Bakı ş.   Yasamal r-nu 

529-cu mәhәllә 

Azәrbaycan Nәşriyyatı 

Tel.:   418-76-01 

Ayda 1 dәfә 

Beynәlxalq әdәbi . ictimai  

Rәcәbova Bәsti 

Qamboy qızı 

Bakı ş. N.Nәrimanov 

r-nu F.X. Xoyski  ev 

148 mәn. 3 

 

AZE №  00518715. Rәcәbova Bәsti 

Qamboy qızı 

Bakı ş. N.Nәrimanov r-

nu F.X. Xoyskiy  ev 

148 mәn. 3 

AZE №  00518715. 

1853 

19.05.06. «Standinaviya» 

curnalı 


Bakı ş. Xәtai r-nu  

N.Әliyev  ev 9. mәn .21 

Tel.:   490-07-24 

Aylıq 


Tarixi-әdәbi. iqtisadi 

Mәmmәdov Döylәt 

Hümbәt oğlu. Bakı  

Xәtai r-n N.Әliyev  

 ev 9. mәn .21  

Mәmmәdov Döylәt 

Hümbәt oğlu. Bakı  

Xәtai r-n N.Әliyev  

 ev 9. mәn .21  


AZE №  00906336 

AZE №  00906336 

1854 

19.05.06. İctimai  

Azәrbaycan 

curnalı 

Bakı ş.   Yasamal r-nu 

529-cu mәhәllә 

Azәrbaycan Nәşriyyatı 

 Tel.:  418-76-01 

           501-00-16 

Ayda 1 dәfә 

Beynәlxalq ictimai   

Rәcәbova Bәsti 

Qamboy qızı 

Bakı ş. N.Nәrimanov 

r-nu F.X. Xoyski  148 

mәn. 3 

 

AZE №  00518715. Rәcәbov  Fikrәt  Qabil 

oğlu. Bakı ş. N. 

Nәrimanov r-nu F.X. 

Xoyski  148 mәn. 3 

AZE №  00286095. 

 

1855 23.05.06. 

«Mәktәb» 

qәzeti 

M.Ә.Rәsulzadә qәs. Hacıbababәyov  küç. 2.   

ev 9. 


Tel.:  (050) 379-72-41 

                    461-36-

42. 

Hәftәdә 1 dәfә Yapradıcı insanlara 

kömәk. Tanınmış  

sәnәtkarları  tәbliğ 

etmәk. 


Jәbrayıl İskәndәroğlu 

Әliyev .Bәrdә ş. 

Tәbriz küç.18 

AZE №  04313279. 

Alıyev Rizvan  Nәsib 

oğlu. « Araz»  küç. 4  

.  

4-cü  köndәlәn. AZE  №  03226126. 

1856 


23.05.06. 

«STYLE» 


curnalı 

Bakı ş. B.  Qala   küç. 

13\15 

Tel.:   492-08-20             447-08-20 

Aylıq 


Moda vә incәsәnәt  

xәbәrlәri 

29.081994-cü il 

tarixdә 15589 nömrә 

ilә Әdliyyә 

Nazirliyindә döv qey 

alınmışdır. 

Pәnahova Yuliya 

İqorevna . Bakı ş.  

Ş.Ә. Şirvani  küç. 

mәh.2316  ev 18.  

mәn 63. 


AZE  №  03684299. 

1857 


23.05.06. 

«Siyasi 


Mәdәniyyәt» 

curnalı  

Bakı  ş. Şәri fzadә küç.  

ev  40 mәn. 19 

Tel.:    432-49-33 

               373-01-67. 

Ayda 1 dәfә 

Maarifçiliyi inkişaf 

etdirmәk. söz. Mәtbuat 

azadlığını. İnsan 

hüquqlarını qorumaq. 

Abdullayev  Elçin 

Loğman oğlu. Әli 

Bayramlı ş. 20 yanvar  

küç. 17   mәn  64. 

AZE №   02520522. 

Abdullayev  Elçin 

Loğman oğlu. Әli 

Bayramlı ş. 20 yanvar  

küç. 17   mәn  64. 

AZE №   02520522 . 

1858 


23.05.06. 

«Unikal 


Azәrbaycan» 

qәzeti 


Bakı ş.Xәtai r-u.Gәncә 

pr-ti.  ev 65.  mәn 89. 

Tel.:    

Hıftәlik vә gündәlik. 

İctimai- siyasi. 

Telman Salman oğlu 

Süleymanov.Bakı ş. 

Xәtai      r-nu. Gәncә 

pr-ti. 65\89 

AZE №    03093624. 

Telman Salman oğlu 

Süleymanov.Bakı ş. 

Xәtai      r-nu. Gәncә 

pr-ti. 65\89 

AZE №    03093624. 


1859  

23.05.06. 

«Azәrbaycan 

mәkanı» 


qәzeti 

Bakı ş. Nizami r-nu. 

Nәsimi  küç. ev 29. şәn 

12. 


Tel.:   423-31-56 

           325-80-81. 

Hәftәlik. 

İctimai –siyasi. 

Hәmzәyev Eşqin Paşa 

oğlu. 


Bakı ş. Nizami r-nu. 

Nәsimi  küç. ev 29. 

mәn 12. 

 

AZE №  00752645.  

Hәmzәyev Eşqin Paşa 

oğlu. Bakı ş. Nizami       

r-nu. Nәsimi  küç. ev 

29. mәn 12. 

AZE №  00752645. 

 

1860  


25.05.06. 

«Әdәbiyyat 

naminә» 

qәzeti 


Bakı ş. Binәqәdi r-nu. 

6-cı mikrorayon  

keç.1410.Y\x mәhәllә 

3123. ev 6. 

Tel.:  432-47-81 

          641-13-48 

Hәftәlik. 

Müasir әdәbiyyatımız 

haqqında 

mәqalәlәr. 

Şükürov Kәramәt  Rza 

oğlu. 


Bakı ş. Binәqәdi r-nu. 

6-cı mikrorayon  

keç.1410.Y\x mәhәllә 

3123. ev 6. 

  

AZE №  05370611. Şükürova Könül  

Bәhram qızı 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu. 

6-cı mikrorayon  

keç.1410.Y\x mәhәllә 

3123. ev 6. 

AZE №  05370593. 

1861 


25.05.06. 

«Korrupsiya 21-ci 

әsrdә» qәzeti 

Bakı ş. Әlәsgәr 

Әlәkbәrov.    küç 93 

Tel.:   (050) 572-82-96 

Hәftәlik. 

 Korrupsiyan müdafiә 

haqqında 

mәqalәlәr. 

Nuruyev Rasim 

Xeyrulla oğlu 

Sumqayıt ş. 10-cu  

mkr- n  ev 31 

AZE №  05478748.   

 

1862 25.05.06. 

« Molla Nәsrәddin 

Dünyası»       

curnalı 


Gәncә ş. Hәsәnli 

qardaşları  küç.  ev 32. 

mәn 4. 

Tel.:  (050)  522-15-90           (022)   52-15- 

23 


Ayda 2 dәfә 

Beynәlxalq ictimai –siyasi.  

Satirik-yumorist . 

Әlәsgәrova Şәmsiyә  

Rәfael qızı. Gәncә ş. 

Hәsәnli qardaşları  

küç.  ev 32. mәn 4. 

 AZE №  02053780. 

Әlәsgәrova Şәmsiyә  

Rәfael qızı. Gәncә ş. 

Hәsәnli qardaşları  

küç.  ev 32. mәn 4. 

 AZE №  02053780. 

1863 


25.05.06. 

«Dünyaya Qarabağ 

harayı»  curnalı 

Mәtbuat p-ti. 529-cu 

mәhәllә,«Azәrbaycan 

Nәşriyyatı» 

Tel.:   (050)   558-48-

67 


Ayda 1 dәfә 

Qarabağın tarixini 

araşdırmaq. Qarabağ  

müharibәsindә hәlak olan 

şәhidlәrin  keçdiklәri  

İbrahimova   Aygün. 

Bakı ş. Dәrnәgül qәs. 

14-cü aşırım  N. Tusi 

adına  yataqxana 

AZE №   02474941. 

Әliyev  Etibar.  Bakı ş. 

Ә.Әlәkbәrov  küç. 

522-ci mәhәllә PYDİA-

nın 1 saylı  

yataqxanası 


 döyüş  yollarını  qәlәmә 

almaq.  


AZE №  01028719. 

1864 


31.05.06. 

«Ölkә içi» 

qәzeti  

  Abşeron r-nu,Xırdalan 

qәs,  H.Z.Tağıyev  küç, 

ev 56\25 

Tel.:  442-38-68 

          537-71-29   

Hәftәlik. 

İctimai -siyasi 

Mәmmәdova Arzu  

Qismәt qızı. Abşeron 

r-nu,Xırdalan qәs,  

H.Z.Tağıyev  küç, ev 

56\25  

AZE №  02846334. Mәmmәdova Arzu  

Qismәt qızı. Abşeron 

 r-nu,Xırdalan qәs,  

H.Z.Tağıyev  küç, ev 

56\25  

AZE №  02846334. 1865 

02.06.06. 

Avropa Yolu 

qәzeti 


Bakı ş, «Azәrbaycan  

nәşriyyatı» 

Tel.: 495-90-59.  

Hәftәlik. 

İctimai -siyasi 

Әrәstunov 

Mәmmәdәli  Әşrәf 

oğlu. Bakı ş, 

N.Nәrimanov  68 

 

AZE №  01304303. Әrәstunov Mәmmәdәli  

Әşrәf oğlu. Bakı ş, 

Yasamal r-nu 

N.Nәrimanov  68 

AZE №  01304303. 

1866 


02.06.06. 

«Nota bene !» 

qәzeti 

Sumqayıt  ş, 10-cu m\r , ev 2, mәn 103. 

Tel.:  016460472 

          (050) 611- 95-

21. 


Hәftәlik. 

İctimai -siyasi 

 Ağayev  İlham  Әli 

oğlu. Sumqayıt  ş, 10-

cu m\r , ev 2, mәn 

103. 


 AZE №  01787129 

Ağayev  İlham  Әli 

oğlu. Sumqayıt  ş, 10-

cu m\r , ev 2, mәn 

103. 

 AZE №  01787129 1867 

02.06.06. 

«Vağzalı» 

curnalı  

Bakı ş, Gen. Şıxlınski  

küç,     ev 40, mәn 52. 

Tel.:   479-20-50. 

Aylıq. 


İnformasiya, әylәncә vә  

reklam. 


Manafov  Jeyhun 

Jahangir oğlu. Bakı ş, 

Gen. Şıxlınski  küç,     

ev 40, mәn 52. 

AZE №  00780353. 

Manafov  Jeyhun 

Jahangir oğlu. Bakı ş, 

Gen. Şıxlınski  küç,     

ev 40, mәn 52. 

AZE №  00780353. 

1868 

02.06.06. «ENTER prays: 

Loqistika, 

menecment 

marketinqi» 

curnalı. 

Bakı ş,  Ә.Qasımzadә 

küç,      ev  22. mәn 

28. 


Tel.:  494-68-89 

          437-96-34. 

Rüblük. 

İqtisadi maliyyә  

xәbәrlәri. 

«İşgüzar Mәlumat vә 

Konsaltinq  Mәrkәzi 

Piramida» MMJ  

№ 0105- P104-

42438, 07.03.2005 

Bakı BGŞ 

İsmaylov Samir Abid 

oğlu.  

Göyçay  r-nu  M.Ә. Rәsulzadә  küç. dalan 

13,  ev № 1. 

AZE №  01558430. 


1869 

02.06.06. 

 «Region Post»  

qәzeti 


Bakı ş,  Әlәsgәr 

Әlәkbәrov  küç, 93. 

Tel.:  (050)  627-10-

09. 


Hәftәlik 

Regionlarda  baş verәn  

hadisәni qәrәzsiz, 

obyektiv vә vaxtında  

çatdırmaq. 

Әmәnov Әflan 

Әrәstun oğlu. 

Bilәsuvar  r-nu   

İsmәtli kәndi.         

AZE №  00095032. 

Tәsisçinin 13.07.06-cı 

il tarixli әrizәsinә 

әsasәn Jәlilabad 

şәhәri, Şәhriyar 

küçәsi, ev 62-dә 

yaşayan Hәsәnov Asif 

Mәmmәdağa oğlu 

redaktor tәyin 

edilmişdir.  

1870 


02.06.06. 

 «Biznes  nyus  

klub»                

qәzeti 


Sumqayıt  ş, 11-cu m\r 

, ev 27. mәn 70. 

Tel.: (055)  767-53-27. 

Hәftәlik 

Biznes reklamının yüksәk 

sәviyyәdә tәşkili. 

Qocayev Sәbuhi  

Әkbәr oğlu. Sumqayıt  

ş, 11-cu m\r , ev 27. 

mәn 70. 


 AZE №  03077810. 

Qocayev Samir  Әkbәr 

oğlu. Sumqayıt  ş, 11-

cu m\r , ev 8 , mәn 

22. 

AZE  №  04996085. 1871 

02.06.06. 

«Dünya 

Azәrbaycanlılarının  Hәmrәyliyi» 

qәzeti 


Bakı ş, Zığ yolu. ev 5 

mәn 40. 


 

Tel.: (055) 777-74-54. 

Ayda 2 dәfә 

Xaricdә yaşayan 

Azәrbaycanlılar haqqında 

mәqalәlәr. 

Dünya Azәrbaycanlı  

Gәnclәrinin  

Beynәlxalq   

Hәmrәyliyi  Jәmiyyәti. 

№  850 ,  

15.08.2001-ci il   

Әdliyyә Nazirliyi . 

Tofiq Әli-zadә . Bakı ş, 

Zığ yolu. ev 5 mәn 40. 

AZE  №  04348770. 

1872 

02.06.06. Tәhlükәsiz hәyat  

curnal 


Bakı ş,  Füzuli  küç. 69 

Ayda 1 dәfә 

Nazirliyin  çox sahәli   

fәaliyyәtini  işıqlandırmaq, 

fövqaladә hallarla bağlı  

әhalinin  

maariflәndirilmәsinә  

xidmәt etmәk. 

Azәrbaycan 

Respublikasının  

Fövqaladә  Hallar  

Nazirliyi. 

 

 

1873 02.06.06.  

Fövqaladә  Hallar  

Nazirliyinin qәzeti. 

 

Bakı ş,  Füzuli  küç. 69 Hәftәdә 1 dәfә 

Fövqaladә halların  

proqnozlaşdırılması, 

qabaqlayıcı  tәdbirlәrin 

Azәrbaycan 

Respublikasının  

Fövqaladә  Hallar  

Nazirliyi. 

 


görülmәsi,әhalinin 

operativ 

mәlumatlandırılması. 

1874 


06.06.06. 

«Azәrbaycan yolları 

Elmi Texniki» 

curnalı.   

Bakı ş, Binәqәdi r-nu, 

Bilәcәri qәs, Natәvan 

19. 

Tel.:  460-23-66           430-60-75. 

Aylıq 


Yol vә nәqliyyat işçilәrinin   

hәyatı,  problemlәri,  

yaradıcılığı haqqında.  

«Әlaqә» Xeyriyyә 

Jәmiyyәti  qeyd. № 

0031582.  23 dekabr  

1992 – ci il.   Az. Res. 

Әdliyyә Nazirliyi. 

Hüseynov Hüseyn  

İskәndәr oğlu. Bakı ş, 

M. Jәlal küç - 143, 

mәn -143 AZE №  

01415408. 

1875 


06.06.06 

«Ekologiya  vә 

hüquq» curnalı. 

Bakı ş, Nizami r-nu, 

İsmayıl Mәmmәdov 

küç, ev 15, mәn 118. 

Tel.:   449-94-14 

Aylıq 


 Ekologiya problemlәrinin 

öyrәnilmәsi. Ekologiya vә 

hüququn qarşılıqlı 

münasibәtlәrinin tәhlillәr 

әsasında öyrәnilmәsi vә 

tәbliğ edilmәsi. 

«Avrasiya 

Hüquqşünaslar 

Assosiasiyası» ictimai 

birliyi 27.01.2006-cı il 

tarixdә 1106-Q8-1985 

nömrә ilә Az. Res. 

Әdliyyә Nazirliyi  

Adilov Nadir Adil oğlu. 

Bakı şәhәri, Binәqәdi 

rayonu, Binәqәdi 

qәsәbәsi, Gülüstan 

küçәsi 5, ev 12 AZE № 

02622249  

1876 


06.06.06 

«Azad 


Hüquqşünas» 

qәzeti 


Laçın rayonu, Әrikli 

kәndi 


Tel: 050-359-86-09 

Hәftәlik 

Әhalinin hüquqi cәhәtdәn 

maariflәndirilmәsinә 

kömәk etmәk. 

Hüseynov Mübariz 

Binnәt oğlu. Laçn 

rayonu, Әrikli kәndi. 

AZE № 03554495 

Hüseynov Mübariz 

Binnәt oğlu. Laçn 

rayonu, Әrikli kәndi. 

AZE № 03554495 

1877 


09.06.06 

«Qlobal xәbәrlәr»  

ictimai-siyasi satirik 

qәzet 


Bakı şәhәri, Tbilisi 

prspekti 57 

Tel: 433-46-49  

Hәftәlik 

Azәrbaycanda baş verәn  

ictimai siyasi proseslәri 

işıqlanlırıb xalqa 

çatdırmaq. 

Mehdiyev Subut 

Әyyub oğlu Bakı 

şәhәri, Yeni Yasamal-

1, ev 2, mәnzil 41   

AZE № 03409122 

Mehdiyev Subut 

Әyyub oğlu Bakı 

şәhәri, Yeni Yasamal-

1, ev 2, mәnzil 41   

AZE № 03409122 

1878 

09.06.06 «Aydın fikir»  

ictimai-siyasi satirik 

qәzet 

Bakı şәhәri, Tbilisi prspekti 57 

Tel: 433-46-49  

Hәftәlik 

Azәrbaycanda baş verәn  

ictimai siyasi proseslәri 

işıqlanlırıb xalqa 

çatdırmaq. 

Mehdiyev Subut 

Әyyub oğlu Bakı 

şәhәri, Yeni Yasamal-

1, ev 2, mәnzil 41   

AZE № 03409122 

Mehdiyev Subut 

Әyyub oğlu 

 Bakı şәhәri, Yeni 

Yasamal-1, ev 2, m. 

41   

AZE № 03409122 1879 

09.06.06 

«Xan» curnalı  

Bakı şәhәri, Nәrimanov 

rayonu, Ağa Nemәtulla 

18 


Tel: 409-99-46, 055-

716-63-73.  

Aylıq 

Vәtәnpәrvәrlik vә dövlәtçilik ideyalarını 

cәmiyyәtә çatdırmaqla 

dövlәtçiliyimizin inkişafına 

kömәk etmәk 

Fәrziyev Müşfiq. 

Abşeron rayonu, 

Xırdalan qәsәbәsi, 

Quşçuluq yaşayış 

massivi, 4-cü küçә, 2-

ci döngә. ev 178   

AZE № 00533528. 

Fәrziyev Müşfiq. 

Abşeron rayonu, 

Xırdalan qәsәbәsi, 

Quşçuluq yaşayış 

massivi, 4-cü küçә, 2-

ci döngә. ev 178   

AZE № 00533528 

1880 

09.06.06 Nur+ 2             

qәzeti  


Jәlilabad  r-nu, 

H.Әliyev pr. 151. 

Tel: 3-27-51.   716-20-

83. 


Aylıq 

 İctimai -siyasi 

Mәmmәdova Solmaz 

Hәsәnalı qızı. 

Jәlilabad  r-nu, Xәtai 

61. 


AZE № 02417136. 

Mәmmәdova Solmaz 

Hәsәnalı qızı. Jәlilabad  

r-nu, Xәtai 61. 

AZE № 02417136. 

1881 


09.06.06 

«Min bir dәrdin 

dәrmanı» 

qәzeti 


AR Bakı ş, Sarıteli  küç, 

ev 75,  mәn 1. 

Tel:   

Ayda 2 dәfә Xalq tәbabәti haqqında 

mәqalәlәr. 

Quliyev Elxan Әskәr 

oğlu. Bakı ş. Nizami 5, 

mәn 12. 

 

AZE №  01121996. İbrahimova Leyla 

Rasim  qızı. Bakı ş.  

Şәrifzadә küç. ev 162, 

mәn 44. 


AZE  №  03544848. 

1882 


09.06.06 

«Qadın  İşbirliyi» 

curnalı 

Bakı ş,  Z.Xәlilov  küç 

ev 15 mәn 19 

Tel:   403-13-31.  388-

63-97. 

Ayda 1 dәfә Qadın hüquqlarını 

müdafiә  etmәk. 

qadınların İctimai –siyasii 

fәaliyyәtinә dәstәk 

vermәk, mәnәvi dәyәrlәr 

haqqında  mәqalәlәr 

yazmaq. 

 

 Vәzir Mehriban  Әli qızı .  Bakı Z.Xәlilov  

küç ev 15   mәn 19. 

 

AZE № 02721261. Vәzir Mehriban  Әli qızı 

.  Bakı Z.Xәlilov  küç 

ev 15 mәn 19 

AZE № 02721261. 1883 

09.06.06 

«ŞOUBAZAR.AZ» 

AZ 2000, Gәncә şәhәri, 

Pişnamazzadә  küç,  ev 

7. 


Tel: (022)   56-83-98 

        (050)  312-30-79 

Hәftәdә 1 dәfә   

Şoubiznes alәmindә  vә 

mәdәniyyәt  sahәsindә  

gedәn proseslәr  barәdә 

әhalin mәlumatlandırmaq  

Hәsәnov Mәtlәb  

Qaryağdı oğlu,AZ 

2000 , Gәncә şәhәri, 

Pişnamazzadә  küç,  

ev 7. 


AZE №  05381014. 

Hәsәnov Mәtlәb  

Qaryağdı oğlu,AZ 2000 

, Gәncә şәhәri, 

Pişnamazzadә  küç,  

ev 7. 


AZE №  05381014. 

1884 

09.06.06 

«Nyu-Qafqaz 

plyus» qәzeti 

Bakı şәhәri, 

Ә.Naxçıvani küçәsi, 8, 

mәnzil 7. 

Tel: 055-786-20-62 

Hәftәdә 2 dәfә 

İctimai- siyasi, iqtisadi, 

idman, mәdәniyyәt. 

sosial, tәhsil, sәhiyyә, 

ekologiya  

Әliyev Әdalәt İsaxan 

oğlu. 

Bakı şәhәri, Ә.Naxçıvani küçәsi, 8, 

mәnzil 7. 

AZE№ 00656524 

Әliyev Әdalәt İsaxan 

oğlu. 

Bakı şәhәri, Ә.Naxçıvani küçәsi, 8, 

mәnzil 7. 

AZE№ 00656524 

1885 


13.06.06 

«Dövlәtin 

Yaşadılması» qәzeti 

Gәncә şәhәri, Gülüstan 

qәsәbәsi, ev 35, mәnzil 

24 


Tel: 050-688-21-52, 

022-58-02-01 

Ayda 1 dәfә 

Beynәlxalq, ictimai-siyasi 

Rzayev Akif Rza oğlu. 

Gәncә şәhәri, 

Gülüstan qәsәbәsi,  

ev 35, mәnzil 24 

AZE№ 02150288 

Rzayev Akif Rza oğlu. 

Gәncә şәhәri, 

Gülüstan qәsәbәsi,  ev 

35, mәnzil 24 

AZE№ 02150288 

1886 

13.06.06 «STRATEQİYA.AZ»  

curnalı 


Bakı şәhәri, Әhmәdli 

qәsәbәsi, general 

Ә.Şıxlinski küçәsi, ev 

52, mәnzil 41. 

Tel: 511-12-90, 498-

66-52 


Ayda 2 dәfә 

Azәrbaycanda yaşayan 

rusdilli әhalini 

mәlumatlandırmaq, 

Azәrbaycanla Rusiya 

arsında olan әmәkdaşlığı 

işıqlandıraraq ictimaiyyәti 

çatdırmaq. 

«Bilik Dünyası» 

şirkәti, 29.09.1997-ci 

il tarixdә 37 nömrә ilә 

Hüquqi şәxslәrin 

dövlәt qeydiyyatı üzrә 

Bakı bölgә şöbәsi. 

Әliyeva Qaliya Sosial 

qızı. 


Bakı şәhәri, M.A.әliyev 

küçәsi, ev 47 

AZE№ 02246986 

1887 


20.06.06 

«Prestic» curnalı  

Bakı şәhәri, A.Mirzәyev 

küçәsi, ev 5a 

Tel 050-310-58-47, 

475-87-86 

Ayda 1 dәfә 

İqtisadi, mәdәni. ictimai 

 

Әliyev Müşfiq. Bakı şәhәri, 

A.Mirzәyev küçәsi, ev 

5a 

AZE№ 01816053 Әliyev Müşfiq. 

Bakı şәhәri, 

A.Mirzәyev küçәsi, ev 

5a 


AZE№ 01816053 

1888 


20.06.06 

«Dövlәt Qanunları» 

qәzeti 

 

Bakı şәhәri, Mәtbuat prospekti, 529-c 

mәhәllә, Az Nәş. 

Tel: 511-92-88 

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai-siyasi  Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə