«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

92. Quşçuluq Y\ M,  4-cü 

küçә,            ev 107. 

AZE №  02844232. 

küçә, ev 107. 

AZE №  02844232. 

1805 


25.04.06. 

«Tibb» curnalı: Bakı ş. H.Әliyev küçәsi 

94A, 

mәn  7. 


Tel : (050) 324-27-77. 

Ayda 1 dәfә   

 Tibb elminin müxtәlif 

sahәlәri üzrә  

  yayılması  vә  inkişafı. 

Mәmmәdov Vәli 

Sәmәd oğlu, 

Bakı ş. H.Әliyev 

küçәsi 94A, 

mәn  7. 


 AZE №  00016077. 

Mәmmәdov Vәli . 

Bakı ş. H.Әliyev küçәsi 

94A, mәn 7. 

AZE №  00016077. 

1806 


25.04.06. 

«MARKETİNQ» 

curnalı 

Bakı ş,Zәrdabi 

prospekti ev 47, 

mәnzil  37. 

Tel: 499-19-49 

Ayda 1 dәfә   

Marketinq elminin 

Azәrbaycanda 

yayılması  vә  inkişafı.  

Hüseynzadә  Nigar 

Rәhim qızı 

Bakı ş,Zәrdabi 

prospekti ev 47 

mәnzil  37. 

AZE № 02721423. 

 

Rizvan Qәmbәrov. Şamaxı rayonu 1-ci 

Çaylı 


kәndi. 

AZE № 01866476. 

1807 

25.04.06. «Medikal» curnalı Bakı ş. H.Әliyev küçәsi 

94A, 


mәn  7. 

 Tel : (050) 324-27-77. 

Ayda 1 dәfә   

 Tibb elminin müxtәlif 

sahәlәri üzrә  

  yayılması  vә  inkişafı.  

Mәmmәdov Vәli 

Sәmәd oğlu, 

Bakı ş. H.Әliyev 

küçәsi 94A, 

mәn  7. 

 AZE №  00016077.  

Mәmmәdov Vәli . 

Bakı ş. H.Әliyev küçәsi 

94A, mәn 7. 

AZE №  00016077.  

1808 

26.04.06 «Makler-VİP» Bakı ş,Yasamal rayonu, 

M.Xiyabani küç . ev 

14a 

Tel: 430- 14-81         511-05-75 

Aylıq  


KİV-nin inkişafına aid  

mәqalәlәr 

Zaur Mustafayev 

Bakı ş,Yasamal 

rayonu, M.Xiyabani 

küç . ev 14a 

AZE №  01028103 

Zaur Mustafayev 

Bakı ş,Yasamal 

rayonu, M.Xiyabani 

küç . ev 14a 

AZE №  01028103 

1809 

26.04.06. «Bizim tәbib» 

qәzeti  


Lәnkәran ş. Tofiq 

İsmaylov, 3 

  Tel: (050) 622-66-10  

           4-26-61 

Hәftәlik 

Sәhiyyә haqqında  yazılar  

çap etmәk. 

Hәsәnov Şәfahәt   

Sәyad oğlu  

Lәnkәran  rayonu  

Kәrgәlan kәndi  

Hәsәnov Şәfahәt 

Sәyad oğlu  

Lәnkәran  rayonu 

Kәrgәlan kәndi  


AZE №03091502 AZE 

№03091502  

1810 

28.04. 06. «Uşaq problemlәri» 

qәzeti 


Bakı ş.Nizami rayonu 

Ә.Kürçaylı küçәsi 3 

Tel:  475-90-42 

(055) 721-87-65 

Ayda 1 dәfә 

Uşaqlar haqqında 

mәqalәlәr yazmaq 

Rzayev Teymur 

Balaxan oğlu, 

Bakı ş Xәtai 

rayonu,Neapol küç, ev 

15 ,mәnzil 81 

 

AZE №  02835194. Әlәkbәrova  Nigar 

Hüseyn qızı . 

Bakı ş ,Sabunçu  

rayonu, 


Sülh  küçәsi, ev10,        

mәn 42. 


AZE №  01145121. 

 

1811 28.04.06. 

«Şah әsәr  

Azәrbaycan» qәzeti 

İmişli rayonu  Qaralar 

kәndi 

(050) 561-42-15 Ayda 1 dәfә  

İctimai – siyasi hüquq 

Ağayev Fәrahim  Tağı 

oğlu. 


İmişli rayonu  Qaralar 

kәndi 


 

AZE № 01543040 

 

Ağayev Fәrahim  Tağı oğlu. 

İmişli rayonu  Qaralar 

kәndi 

AZE № 01543040   

1812 


28.04.06. 

«Zamandan  -

Zamana» qәzeti 

İmişli rayonu    

Soltanmuradlı kәndi. 

(050) 359-42-15 

Ayda 1 dәfә  

İctimai – siyasi hüquq  

İbadov Әlәkbәr  

Bәybaba oğlu 

İmişli rayonu    

Soltanmuradlı kәndi.  

AZE №  00823555 

 

İbadov Әlәkbәr  Bәybaba oğlu. İmişli 

rayonu,     

Soltanmuradlı kәndi.  

AZE №  00823555 

 

1813 


28.04.06. 

«Mәnәvi  haqq» 

qәzeti 

Bakı ş, Zabrat –I, Çapayev küç, ev 10, 

mәn 6 


Tel : (055) 709-41-60 

         (050) 399-02-12 

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai – siyasi   

Oruc Әliyev 

Bakı ş, Zabrat –I, 

Çapayev küç, ev 10, 

mәn 6  


 

AZE № 05040591. 

  

Fariz Çıraqov Bakı ş .Gәncә pr –ti .     

ev 39,mәn 139. 

 

AZE № 00492350. 1814 «ESSE» 

әdәbiyyat Bakı şәhәri, Binәqәdi Aylıq Rasәt Qasımov Rasәt Qasımov 28.04.06 curnalı rayonu, 

Naxçivani 

küçәsi, ev 39 «a», 

mәnzil 14 

Tel : 463-04-62 

         (050) 580-57-90 

Әdәbiyyatın inkişafına 

yardımçı olmaq 

Bakı şәhәri, Binәqәdi 

rayonu, Naxçivani 

küçәsi, ev 39 «a», 

mәnzil 14 

AZE № 01215085 

Bakı şәhәri, Binәqәdi 

rayonu, Naxçivani 

küçәsi, ev 39 «a», 

mәnzil 14 

AZE № 01215085 

1815 

28.04.06 «Jәnub Qapısı» 

qәzeti 


 

Tәsisçinin 

20.10.2006-cı il 

tarixli müraciәtinә 

әsasәn lәğv 

olunması ilә bağlı  

08.11.2006-cı ildә 

reyestrdәn 

çıxarılmışdır. 

Bakı şәhәri, Әlәsgәr 

Әlәkbәrov küçәsi, 93 

Tel:  ( 050) 337-97-54 

Hәftәlik 

Jәnub bölgәsindә baş 

verәn hadisәlәr barәdә 

mәlumatlar 

Zeyni Fәrәcov 

İmişli rayonu, 

Bәcrәvan kәndi 

AZE № 02646254 

 

1816 


28.04.06 

«Vәtәndaş vә 

Qanun» qәzeti  

Bakı ş.Әlәskәr  

Әlәkbәrov      küç 93. 

Tel:   (050)  572-82 -

67 

Hәftәlik  Qanunlar haqqında 

mәqalәlәr  

çap  etmәk 

Nuriyev Elçin  Rasim 

oğlu. 

Sumqayıt  şәhәri  10-cu  M-R. 

ev 31.mәn. 14 

AZE №  0046 6792 

 

1817 28.04.06 

«Biz» curnalı Bakı ş B.Sәrdarov küç.  

ev 4\ 5. mәn . 18 

Tel:  461-42-87 

Ayda 1 dәfә 

Maarifçilik   

Babayeva  Tamilla 

Orucәli qızı 

Bakı ş. 8 mkr.Azadlıq 

pros. 


ev 186 .mәn 27. 

AZE №  03532522 

Babayeva  Tamilla 

Orucәli qızı 

Bakı ş. 8 mkr.Azadlıq 

pros. 


ev 186 .mәn 27. 

AZE №  03532522  

1818 

28.04.06 «Xәzәr vә neft» 

curnalı 


Bakı ş.Nәsimi  rayonu     

Ak.H. Әliyev küç. 

ev 1D.mәn22 

Tel : (055)  555-12-12 

Ayda 1 dәfә 

  İctimai –siyasi  

Hatәm Qurbanov 

Bakı ş.Nәsimi  rayonu    

Ak.H. Әliyev küç. 

ev 1D.mәn22 

Zaur İbrahimov 

İbrahim  

oğlu Bakı ş.Yusif Vәzir  

Çәmәnzәminli  küç.         

 AZE № 00553616 

Ev 104.  mәn 54 

AZE № 01664266 

1819 

02.05.06 «AZEV» Bakı ş.Mәtbuat pr-ti -24 

Tel :  434-92-99 

          (050)  375-30-

11 


Hәr gün  

Xәbәrlәr.müsahibәlәr  

haqqında mәqalәlәr çap 

etmәk  


                                      

Әhmәd Orucov.Bakı ş. H.Murad  küç.34A 

AZE №  03910685 

Rakif   Әhmәdov 

Ağaverdi oğlu. Bakı ş. 

J.Mәmmәdquluzadә   

küç  


ev 45 

AZE № 00991078 

1820 

02.05.06  

«Bakı 


mehmanxanalarının 

Gidi» 


Bakı ş. Mirzә Şәfi.6 

Tel:497-13-24 

       492-46-23 

İldә 2 dәfә 

Bәlәdçilik 

«Şәrq»  


informasiya  agentliyi 

Hüseynov Jahangir 

Әsildur oğlu. 

Bakı ş . 5  mkr. 

Mәhәrrәmov küç.ev 

50. mәn 37 

AZE № 03222970 

1821 


04.05.06 

«Real  söz» 

qәzet 

Qәbәlә  şәhәri  Musabәyov küç. ev 75  

Tel:  


 (050)  539-08-22 

  

Hәftәlik Real hәyatda baş verәnlәr 

hadisәlәr  haqqında  

mәqalәlәr 

Kazımov Mürsәl 

Hәmid oğlu 

Qәbәlә  şәhәri  

Musabәyov küç. ev 75 

AZE №  03836602 

Kazımov Mürsәl Hәmid 

oğlu 


Qәbәlә  şәhәri  

Musabәyov küç. ev 75 

 AZE №  03836602  

1822 


04.05.06 

«Ekspressiv» 

qәzet 

Bakı ş. Mәtbuat  pros.529 mәhәllә 

.Azәrbaycan  nәşriyyatı 

Tel:  (055) 667-35-41 

  

Hәftәdә 1dәfә Respublikanın 

dövlәtçiliyinә xidmәt 

etmәk 

Kamil  İsmayılov İsmayıl  oğlu.Bakı 

ş.Suraxanı r-u Hövsan 

qәs. ev 5»B» mәn 

105. 


AZE № 02075637 

Kamil  İsmayılov 

İsmayıl  oğlu.Bakı 

ş.Suraxanı r-u Hövsan 

qәs. Ev 5»B» mәn 

105. 


AZE № 02075637  

1823 


04.05.06. 

«Azәrbaycan Press 

video-foto  

faktoru» 

Bakı ş.  AZ-1073. 

Mәtbuat  pros. 529-cü 

mәhәllә 

 Tel:   418-18-17 

          (050)  331-11-

11 


Aylıq 

Video –foto repertyor 

sәnәti haqqında 

mәqalәlәr 

Sadıxov Rasim 

Mirzәbala oğlu.  

Sumqayıt  ş. mәhәllә 

41. 


ev 5. mәn .16 

AZE №  00513323 

Çinarә Tofiq qızı 

Mütәlimova  Bakı ş. 

Nәsimi r-nu  

2mkr.Jәbiyev küç.   ev 

25. 

mәn 8  


AZE №  02667595 

1824 


05.05.06 

«Qanun vә 

İntizam»  

Gәncә ş.  Әli 

Mәmmәdov küç. 

ev. 24  


Tel:  (050)  524-16-33 

         (022)   57-15-63 

Ayda   2 dәfә 

Hüquqi sahәdә 

maariflәndirmә 

Sәmәndov Vidadi 

Allahyar oğlu. Gәncә 

ş.  Әli Mәmmәdov 

küç. ev. 24  

  

AZE  № 00709951   

Sәmәndov Vidadi 

Allahyar oğlu. Gәncә 

ş.  Әli Mәmmәdov küç. 

ev. 24  

AZE  № 00709951  

 

1825 


05.05.06. 

«İnfokey» Bakı ş. J.Jabbarlı  44. 

Tel:  436-73-75 

Hәftәlik 

Reklam 

«İnfokey» MMJ 30.05.2005-ci il    № 

0105-0125       43139 

Nömrә ilә Әdliyyә 

Nazirliyi    HŞDQ üzrә 

Bakı bölgә şöbәsi 

tәrәfindәn dövlәt 

qeydiyyatına  

alınıb.                      

Abbasov Ramin 

Mәşәdi oğlu . Bakı ş.    

R. Әhmәdbәyov  küç. 

ev 16   


AZE № 03035933  

1826 


05.05.06. 

«Kamillik» Bakı ş.  Sabunçu r-nu. 

Maştaqa qәs. Balәmi 

Dadaşov – 52 

Tel:   455-17-24  

          (055)  667-33-

05. 

Aylıq 


Әdәbi –bәdiivә elmi –

kütlәvi mövzularda 

mәqalәlәr vermәk. 

Namiq Babaxanov .  

Maştaqa qәs. Balәmi 

Dadaşov – 52 

 

AZE №  03038091  

Namiq Babaxanov Bakı 

ş.  Sabunçu r-nu. 

Maştaqa qәs. Balәmi 

Dadaşov – 52 

 AZE №  03038091  

1827 

05.05.06. «Birlik – Press» 

qәzet 


Bakı ş.  Sabunçu r-nu. 

Maştaqa qәs. Balәmi 

Dadaşov – 52 

Tel:   455-17-24  

          (055)  667-33-

05  


Hәftәlik 

Ölkә daxilindә vә 

beynәlxalq alәmdә  baş 

verәn ictimai vә  siyasi  

hadisәlәri  işıqlandırmaq 

Namiq Babaxanov .  

Maştaqa qәs. Balәmi 

Dadaşov küç       ev-

52 

 

AZE №  03038091   

Namiq Babaxanov Bakı 

ş.  Sabunçu r-nu. 

Maştaqa qәs. Balәmi 

Dadaşov  küç ev- 52 

 AZE №  03038091  1828 

10.05.06. 

Azәrbaycan tәhsili 

qәzeti 


 

Bakı ş. Yasamal r-nu . 

Şәrifzadә küç- 4. mәn-

1  


Tel:       434-42-21 

             (050) 340-33-

65 

  

Hәftәdә 1 dәfә Azәrbaycan vә dünya  

tәhsili haqqında 

mәqalәlәr vermәk 

Qurban  Nuriyev. 

Yasamal 

 r-nu. Şәrifzadә -4. 

mәn -3 

 

AZE №  01217357  

1829 


10.05.06. 

«Azәrbaycan –

Rusiya Dostluğu» 

curnalı 


Bakı ş. Mәtbuat 

prospekti. 

522-ci mәhәllә. 

Azәrbaycan Nәşriyyatı 

Tel:    (050)   668-89-

28 


 

Ayda 1 dәfә 

Azәrbaycan vә Rusiya 

münasibәtlәri haqqında 

mәqalәlәr 

yazmaq 


Etibar Әliyev Bakı ş. 

Ә.Әlәkbәrov küç.522-

ci mәhәllә                    

AZE №  01028719 

Etibar Әliyev Bakı ş. 

Ә.Әlәkbәrov küç.522-

ci mәhәllә                    

AZE №  01028719 

1830 

10.05.06. «AS-66»   

Bakı ş. Ü.Hacıbәyov. 

ev 37\ 43. 

mәn. 114 

Tel:     493-20-02 

Ayda 1 dәfә 

KİV-in inkişafına xidmәt 

göstәrmәk 

Sәbinә Hüseynli Bakı 

ş. Ü.Hacıbәyov. ev 

37\ 43. 

mәn. 114 

 AZE № 00016515 

Sәbinә Hüseynli Bakı 

ş. Ü.Hacıbәyov. ev 37\ 

43. 


mәn. 114 

 AZE № 00016515 

1831 

10.05.06. «Mass Media» 

qәzeti  


Bakı ş.Mәtbuat 

prospekti. 24 

Tel:    439-59-52 

          (050) 370-99-99 

Hәftәdә 1 dәfә 

Jәmiyyәtdәki iqtisadi –

siyasi. ictimai vә sosial 

durum haqqında yazılar 

yazmaq 

Ağazadә Yaşar Vaqif oğlu.  Bakı 

ş.Patamdar 

qәs.Mәktәbli küç.14\ 

AZE №  00381425 Ağazadә Yaşar Vaqif 

oğlu.  Bakı ş.Patamdar 

qәs.Mәktәbli küç.14\ 8 

AZE №  00381425  

1832 

10.05.06 «İntellekt –space» 

curnalı  

Gәncә ş.  I. Makeyev  

küç.     ev 40 

Tel:  325-98-5 

         (022)  56-79-57 

Hәr rübdә 1 dәfә 

Magistirlәrә. aspirantlara. 

müәllimlәrә. professorlara  

vә cәmiyyәtin digәr 

üzvlәrinә elmi –kütlәvi 

mәlumat çatdırmaq. 

İbadov Nadir Vәli 

oğlu. Gәncә ş.   I. 

Makeyev  küç.     ev 

40 


AZE №  03265376 

İbadov Nadir Vәli oğlu. 

Gәncә ş.   I. Makeyev  

küç.     ev 40 

AZE №  03265376 


1833 

10.05.06. 

«Haqqın sәdası 

press» qәzeti 

 

Bakı ş. «Azәrbaycan» nәşriyyatı. 2-ci mәrtәbә 

otaq 37 


Tel:    (050)  338-35-

12 


           (013)  418-38-

79 


Hәftәlik 

Dünyada baş verәn 

hadisәlәr haqında  

mәqalәlәr 

Mehdiyev Mehman . 

Bakı ş. Qaraçuxur 

qәs.Z.Şәrifov  küç. 

ev2. mәn25   

AZE №  03238087 

Mehdiyev Mehman . 

Mәtlәb oğlu.  Bakı ş. 

Qaraçuxur 

qәs.Z.Şәrifov  küç. 

ev2. mәn25   

AZE №  03238087 

1834 


10.05.06. 

«SMS  BİRCA» Bakı ş .9mk\r  M.Jәlal 

küç.   ev 34.  mәn 66 

Tel:    468-62-41 

           (050)  313-23-

92 


Hәftәlik                            

Reklam vә elan xidmәti. 

Kommersiya fәaliyyәti 

Quliyev Zirәddin Әli 

oğlu. Bakı ş .9mk\r  

M.Jәlal küç.   ev 34.  

mәn 66 

 

AZE №   03751715   

Quliyev Zirәddin Әli 

oğlu Bakı ş .9mk\r  

M.Jәlal küç.   ev 34.  

mәn 66 

 

AZE №   03751715   

1835 


11.05.06. 

«Meyxana klub» 

qәzeti 

Hüsü Hacıyev küç 28  

Tel:   431-19-43 

          667-55-49 

Ayda  2  dәfә 

Әylәncә   

Rasim  Şıxızadә 

Әlzaman oğlu 

Bakı ş. Mir Jәlal küç. 

ev 6. 

mәn 3.  


AZE № 01873436 

Rasim  Şıxızadә 

Әlzaman oğlu 

Bakı ş. Mir Jәlal küç. 

ev 6. mәn 3.  

AZE № 01873436 

1836 

11.05.06. «Vәfalı» 

Şamaxı r-nu   F çaylı 

kәndi  

Tel:    766-14-35            9-40-59 

Hәftәlik 

Jәmiyyәtin  demokratik  

hәyat tәrzinin  

formalaşmasında  fәal 

iştirak  etmәk  

Fәzullayev Әzizbaba 

Atakişi oğlu. Şamaxı 

r-nu   F çaylı kәndi  

 AZE № 01405495 

Dadaşov Dadaş  

Şamaxı  ş. Qadil küç. 

ev  18 

AZE №  


017075______ 

1837 


11.05.06. 

«Türk İslam  

Dünyası» qәzeti 

Yasamal r-nu. Talıblı 26 

  Tel:  497-64-73 

           (055)  734-59-

50 

Hәftәlik Mәdәniyyәt vә incәsәnәt 

haqqında  

mәqalәlәr vermәk 

Әliyev Dәyanәt . 

Daşkәsәn ş. 

İ.Qayıbov23. mәn 1. 

AZE №  01576195 

Әliyev Dәyanәt . 

Daşkәsәn ş. 

İ.Qayıbov23. mәn 1. 

AZE №  01576195  

1838 


11.05.06. 

«Ulu Zirvә» qәzeti  

Bakı ş.  Yasamal r-nu. 

Rahib   Tağıyev 24 

Ayda  1  dәfә 

Milli mәnәvi dәyәrlәrin  

«Hacı Seyid Manaf 

Ağa» MMJ 

Nurtәn Nәsibbәyli  

Mәhәmmәd qızı. Tel:    4-34-43-06 

           (050)  549-09-

84 

tәbliği 11.08.2005-ci ildә 

0105-P148-43718 № 

ilә HŞDQİ-üzrә Bakı 

bölgә şöbәsindә döv 

qey alınmışdır. 

Yevlax ş. Baxşәli 

İmanov küç.mәn126 

AZE №  00839138 

1839 

11.05.06.  «Әbәdi Turan» 

curnalı 


Bakı mәtbuat pros.529-

cu  mәhәllә. 9-cu 

mәrtәbә 

Tel:   491-46-03 

          438-25-70 

          811-01-06 

Aylıq 

Milli- mәnәvi dәyәrlәr vә vәtәnpәrvәrlik  ruhunda 

yazılar çap etmәk. 

Şukurova Esmira 

Seyfәl qızı. 

Bakı . Aydın 

Mәmmәdov  küç.9 

AZE № 00019861 

ӘbilovAzәr İmamverdi 

oğlu. Bakı  Azadlıq 

pros.49.mәn 2 

AZE № 01679381 

1840 


11.05.06.  

«İstoriya Kavkaza» 

curnalı 

Bakı ş.Xәtair-nu 

N.Әliyev küç.9 mәn 21 

 

Tel:     490-07-24 Aylıq 

 Tarixi  araşdırma - 

publisist curnal 

Mәmmәdov Döylәt  

Hümbәt oğlu.Bakı ş. 

Xәtair-nu N.Әliyev 

küç.9 mәn 21 

 AZE №  00906336 

Mәmmәdov Döylәt  

Hümbәt oğlu.Bakı ş. 

Xәtair-nu N.Әliyev 

küç.9 mәn 21 

 AZE №  00906336 

1841 


11.05.06.  

«İctimai  Lider» 

curnalı 

Bakı ş. Nizami r-nu  

Ordubadi 12.  mәn 15 

Tel :  (055)   756-55-

27 

          (050)   594-74-03 

Aylıq 


 Ölkәdә gedәn   iqtisadi-

siyasi durum haqqında 

yazılar çap etmәk  

Paşayeva Şәfa  

Şәmsәddin qızı 

Yasamal  r-nu Qasım 

İsmayılov  128 . mәn  

9. 


AZE № 01937120    

Paşayeva Şәfa  

Şәmsәddin qızı 

Yasamal  r-nu Qasım 

İsmayılov  128 . mәn  

9. 


AZE № 01937120    

1842 


11.05.06. 

«Azәrbaycan  vә 

Avropa»    qәzeti 

Bakı ş. «Azәrbaycan 

nәşriyyatı»   mәtbuat 

pr. mәhәllә 529. 

Tel:  579-85-49 

Hәftәdә 1 dәfә 

Qanunvericiliyә ,  

qanunçuluğa aid  

mәqalәlәr  yazmaq. 

Hüseynov Yaşar  Baba  

oğlu. 

Bakı ş. M.Mәlikov 29 AZE №  02560940 

Hüseynov Yaşar  Baba  

oğlu. Sabirabad r-nu  

Javad   kәndi. 

AZE №  02560940   

1843 


 

11.05.06.  

Sәhәnd 

Yasamal  r-nu. 20 Yanvar    küç.1   

Tel:   (050)  568-26-14 

          431-20-14 

Hәftәlik 

Maarifçilik vә 

vәtәnpәrvәrlik haqqında 

mәqalәlәr. 

Kәrimova Elnarә 

Әlosman  qızı. 

Binәqәdi r-nu. 

Sulutәpә qәs.Çiçәk. 

AZE №   02147554 

Kәrimova Elnarә 

Әlosman  qızı. 

Binәqәdi r-nu. 

Sulutәpә qәs. Çiçәk. 

AZE №   02147554  


1844 

16.05.06, 

«Ata yolu» 

qәzeti  


Bakı ş, Bilәcәri qәs, M. 

Hüseynzadә küç,  ev 

17, mәn 7 

Tel.:  412-33-02 

          512-43-65 

Hәftәlik 

Adәt-әnәnәlәrimiz 

haqqında mәqalәlәr. 

Nәsibova  Samirә  

Etiqat qızı. 

Bakı ş, Bilәcәri qәs, 

M. Hüseynzadә küç,  

ev 17, mәn 7 

 AZE  № 00778982 

 

Nәsibova  Samirә  Etiqat qızı. 

Bakı ş, Bilәcәri qәs, M. 

Hüseynzadә küç,  ev 

17, mәn 7 

 AZE  № 00778982 

 

1845 16.05.06. 

«Oyunçu» 

qәzeti 

Mәtbuat prospekt, 529-cu mәhәllә, « 

Azәrbaycan nәşriyyatı» 

Tel.:   

Hәftәdә 2 dәfә 

İdman,Avropa 

mәdәniyyәti vә tibbi 

biliklәr haqqında 

mәlumatlar 

Orxan Babayev, Bakı 

ş, Xәtai r-nu,  General 

Şıxlinski küç, 49, mәn 

139, 


AZE №  01464773 

 

Orxan Babayev, Bakı ş, Xәtai r-nu,  General 

Şıxlinski küç, 49, mәn 

139, 

AZE №  01464773  

1846 


16.05.06. 

«Mühasibat» 

curnalı  

Bakı ş, Nәrimanov r-nu  

Mәlik Mәmmәdov  ev 

4, mәn  508 

 

Tel.:              441-64-95 

          (050)    356-96-

61 

Aylıq 


Vergilәr,  gömrük,  qanun   

vә qәrarların   izahlı  

şәrhi.   

Muxtarov Asif  Yusif 

oğlu. 

Bakı ş, Nәrimanov r-nu,  Mәlik Mәmmәdov  

ev 4, mәn  508 

 AZE №  03111668. 

Muxtarov Asif  Yusif 

oğlu. 

Bakı ş, Nәrimanov r-nu,  Mәlik Mәmmәdov  

ev 4, mәn  508 

AZE №  03111668. 

1847 


16.05.06. 

«Fitrәt» 

curnalı 

Bakı ş, Xәtai  r-nu, M. 

Hadi küç, ev 106,mәn 

10. 


Tel.: 471-83-37 

Ayda 1 dәfә 

İnformasiya bolluğunu 

tәmin etmәk , elmi, 

әxlaqi, әqidәvi, tarixi,  din Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə