«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Moda haqqında 

informasiya, әylәncә, 

illüstrasiya 

«El-MUSİJ» MMJ 

№ 0104-P39-39310 

02.02.2004-cü il 

HŞDQ üzrә Bakı bölgә 

şöbәsi 


Qurbanov Rövşәn 

Firudin oğlu 

Bakı ş. Neftçilәr pr. ev 

131, m.27 

AZE 01047203 

2043 


20.11.2006 

«Sözün hökmü» 

Qәzet 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., 


ev 2, m.29 

Tel:  363-78-33,  

         

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricdә baş verәn ictimai-

siyasi hadisәlәri,  

elmi-publisist,  әdәbi-

bәdii yazılar dәrc etmәk 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. 

Oktyabrın 50 illiyi 

küç.,  

ev 2, m.29 AZE № 01480058 

 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

2044 20.11.2006 

«Haqqın 


mәhkәmәsi» qәzet 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., 


ev 2, m.29 

Tel:  363-78-33,  

         

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricindә baş verәn 

ictimai-siyasi hadisәlәri,  

elmi-publisist,  әdәbi-

bәdii yazılar dәrc etmәk 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. 

Oktyabrın 50 illiyi 

küç.,  

ev 2, m.29 AZE № 01480058 

 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

2045 22.11.2006 

«İslam hәqiqәtlәri» 

qәzet 

DQİüzrәDK-nin  DK-489d №-li, 

18.11.2006-cı il 

tarixli razılığı әlavә 

Bakı ş. Nardaran qәs. 

Abşeron küç. ev 5, m.8 

Tel: 055-770-06-22 

Hәftәlik 

Dini-ictimai mәzmunlu 

yazılar dәrc etmәk 

Quliyev Mehman 

Әbülfәz oğlu 

Bakı ş. Nardaran qәs. 

Abşeron küç. ev 5, 

m.8 


AZE № 01205235 

Orucov Bağır Ağasәid 

oğlu 

Bakı ş. Xәtai ray. N.Tusi küç. ev 24, 

m.52 


AZE № 00883694 

olunmuşdur.  

2046 


22.11.2006 

«Talelәr vә yollar» 

qәzet 

Bakı ş. Bәhruz Nuriyev küç. ev 51, m.50 

Tel:     050-211-50-79,  

            050-341-36-74 

Hәftәlik 

Milli mәtbuatın inkişafına 

yardım etmәk 

Mirzәyev İlham 

Әlikram oğlu 

Bakı ş. Bәhruz 

Nuriyev küç. ev 51, 

m.50 

AZE № 00504364  

Hacıyeva Sәadәt 

Böyükağa qızı 

Bakı ş. Әbilov küç. ev 

19 

AZE № 00585147  

2047 


23.11.2006 

«Ayar» curnal 

 

Bakı ş. Rәsulzadә qәs. 2-ci Şimal tingliyi 

küç.12 


Tel:    050-465-00-82, 

           055-721-85-70 

Aylıq 

Әdәbi, elmi, hüquqi Vәliyev Qәrib Әli oğlu 

Bakı ş. Rәsulzadә qәs. 

2-ci Şimal tingliyi 

küç.12 


AZE № 01593946 

 

Vәliyev Qәrib Әli oğlu Bakı ş. Rәsulzadә qәs. 

2-ci Şimal tingliyi 

küç.12 

AZE № 01593946 2048 

23.11.2006 

 

«Persona qrata» curnal 

Abşeron ray.Xırdalan 

qәs. Quşçuluq y/m, 8-

ci küçә, dalan 1, ev 38 

Tel: 409-71-52, 431-

23-09, 


        050-684-95-10 

Aylıq 


İctimai publisistik reklam 

Jәfәrova Nәrgiz 

Әhmәd qızı 

Abşeron ray.Xırdalan 

qәs. Quşçuluq y/m, 8-

ci küçә, dalan 1, ev 

38 

AZE № 01649992  

Әlimәrdanova Mirvari 

Kamil qızı 

Yevlax şәh. 

A.Mәmmәdov küç. 

m.58 


AZE № 03697060 

 2049 


27.11.2006 

«Tәbib mәslәhәti» 

curnalı 

Bakı ş., Sәbail rayonu

Badamdar qәsәbәsi 2-

ci yaşayış Massivi, ev 

195 V 

Tel:(012) 447-77-86,         (050) 210-83-10 

Ayda iki dәfә  

Tibbi araşdırmalar vә bu 

sahәdә elmi mәqalәlәr 

dәrc etmәk 

Qәhrәmanova Aygün 

Qәhrәman qızı 

Bakı ş., Sәbail rayonu, 

Badamdar qәsәbәsi 2-

ci yaşayış Massivi, ev 

195 V 

AZE № 00402397 Qәhrәmanova Aygün 

Qәhrәman qızı 

Bakı ş., Sәbail rayonu, 

Badamdar qәsәbәsi 2-

ci yaşayış Massivi, ev 

195 V 


AZE № 00402397 

2050 «HUMAN-SEKTOR» 

Bakı ş., Yasamal 

Hәftәlik «HUMAN» 

Beynәlxalq Firidun 

Vәliyev Şamil 27.11.2006 qәzeti rayonu, 

Xaqan 


Dadaşov küç.198 

Tel: (012) 434-30-00 

        (050) 370-91-01 

İnsanpәrvәrlik mühitinin 

qorunması naminә 

humanist dәyәrlәri tәbliğ 

etmәk 

Humanitar Assosiasiyası 

19.05.1997 

Azәrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi 

 

oğlu Bakı ş.,  Yasamal 

rayonu, Әlәsgәr 

Әlәkbәrov küç. 

mәhәllә 507/511, ev 

12 A,  mәnzil 21 

AZE №01797097 

2051 

27.11.2006 «HUMAN» curnalı Bakı ş., Yasamal 

rayonu, Xaqan 

Dadaşov küç.198 

Tel: (012) 434-30-00 

        (050) 370-91-01 

Aylıq 


Dövlәt mәnafeinin 

qorunmasına, informasiya 

obyektivliyinin tәmin 

edilmәsinә xidmәt etmәk 

«HUMAN» Beynәlxalq 

Humanitar 

Assosiasiyası 

19.05.1997 

Azәrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi 

 

  

Firidun Vәliyev Şamil 

oğlu 

Bakı ş.,  Yasamal rayonu, Әlәsgәr 

Әlәkbәrov küç. 

mәhәllә 507/511, ev 

12 A,  m.21 

AZE №01797097 

2052 


27.11.2006 

«Qәlb hәyatı» 

curnalı 

Bakı ş., Y.Sәfәrov 

küç.28 

Tel:  (012) 579-64-67          (050) 676-50-25 

İldә 4 dәfә 

Elm, mәdәniyyәt, fikir 

Bayramova Fәridә 

Mәhәz qızı 

Bakı ş,, Gen.Şıxlinski 

küç., ev 39, mәnzil 

141  


AZE № 03093460 

Әlәkbәrov İkram 

İsmayıl oğlu 

Bakı ş,, Gen.Şıxlinski 

küç., ev 39, mәnzil 

141  


AZE № 02327617 

2053 


29.11.2006 

«TV plyus» curnalı Bakı ş., Mehdi Hüseyn 

küç.1 

Aylıq 


«AZTV» QSJ fәaliyyәti, 

texnologiyalar, peşәkar 

televiziya işçilәri barәdә 

materialların dәrci 

«Azәrbaycan 

Televiziya vә Radio 

Verlişlәri» qapalı 

sәhmdar cәmiyyәti, 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

23.03.2005-ci il tarixli 

23 saylı Fәrmanı ilә 

Yolçıyev Varis,  

Sumqayıt ş., 3-cü 

mәhәllә,  

7/10 mәnzil 28 

AZE № 02552126 

 


tәsdiq edilmişdir 

2054 


05.12.2006 

«Tarixi 


şәxsiyyәtlәr» 

curnalı 


Zabrat qәs.,Sәmәd 

Vurğun küç., ev 13/6 

Tel:  (012) 550-58-47 

         (050) 689-13-71 

Aylıq 

Milli-mәnәvi dәyәrlәrin öyrәnilmәsi vә tәbliği 

«Hacı Xәlil»  mәhdud 

mәsuliyyәtli 

cәmiyyәti, 

Qeydiyyat - № 0106-

P239 -46344  

Hüquqi şәxslәri dövlәt 

qeydiyyatı üzrә Bakı 

bölgә şöbәsi 

Şәfiyev Abil Böyükağa 

oğlu 

Bakı ş,, Zabrat qәs., Yeni  

Mәhәllә küç..ev 14 

AZE № 02683115 

2055 


06.12.2006 

«Güzgüçülüyün 

mәnası» curnalı 

Bakı ş., İçәri Şәhәr, 

M.Maqomayev 3-cü 

döngә, ev 8, mәnzil 4. 

Tel: (012) 448-91- 13 

Aylıq 


Azәrbaycan tarixi, tibbi 

mәdәniyyәt vә incәsәnәt 

xәbәrlәri 

 

Sәmәdova Lyudmila Filippovna 

Bakı ş., Bilәcәri qәs., 

A.Zeynallı küç, ev 22, 

mәn.11  


AZE № 01976496 

Eyyubov Rövşәn Rüfәt 

oğlu 

Bakı ş, Zәrdabi küç., ev 17/51,  

mәnzil 81 

AZE № 00698982 

2056 


07.12.2006 

«Yazıçı qadınlar» 

curnalı 

Bakı ş., Ş.Әzizbәyov  

küç., dalan 13, ev 2 

 

Ayda bir dәfә Respublikada vә xaricdә 

baş verәn hadisәlәri, 

әdәbi publisist vә bәdii 

yazıları dәrc etmәk  

«Azәrbaycan Yazıçı 

Qadınlar Jәmiyyәti» 

ictimai birliyi 

Azәrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi tәrәfindәn 

28.12.2005-ci il 

tarixindә qeydә alınıb 

№ 1105-Q7-1970 

Mәmmәdova Nüşabә 

Mәmmәdli qızı 

Bakı ş., Xәtai prospekti 

5, mәnzil 17 

AZE № 01210003 

2057 

06.12.2006 «Ülvi» curnalı Sumqayıt ş., 47-ci 

mәhәllә, ev3, mәnzil 8 

Ayda bir dәfә 

Milli adәt-әnәnәlәri tәbliğ 

etmәk, yeni yazarlar 

haqqında mәlumatlar 

dәrc etmәk 

Sadıxova Ağanәnә 

Seyidağa qızı 

Sumqayıt ş.,47-ci 

mәhәllә, ev 3, mәnzil 

AZE № 05464568 Tağıyev Mәmmәd 

Qulu oğlu 

Naxçıvan MR, Sәdәrәk 

rayonu, Sәdәpәk kәndi 

AZE № 01329140 


2058 

13.12.2006 

«Axısxalım» curnalı Saatlı rayonu, Sımada 

kәndi 


Tel: (050) 319-35-49 

Üç ayda bir dәfә 

Axısxa türklәrinin 

mәdәniyyәtini, dilini, 

tarixini tәbliğ etmәk, milli 

düşüncәni güclәndirmәk 

Sәfәrov Yusif 

Saatlı rayonu, Sımada 

kәndi 

AZE № 00234671 Sәfәrov Yusif 

Saatlı rayonu, Sımada 

kәndi 

AZE № 00234671 2059  

13.12.2006 

«Axısxalının sәsi» 

qәzeti 


Saatlı rayonu, Sımada 

kәndi 


Tel: (050) 319-35-49 

Ayda bir dәfә 

Axısxa türklәrinin 

mәdәniyyәtini, dilini, 

tarixini tәbliğ etmәk 

Sәfәrov Yusif 

Saatlı rayonu, Sımada 

kәndi 


AZE № 00234671 

Sәfәrov Yusif 

Saatlı rayonu, Sımada 

kәndi 


AZE № 00234671 

2060 


13.12.2006 

«Reportyor» qәzeti Bakı ş., 

Gen.Mehmandarov 

küç., ev 14, mәnzil 28 

Tel: (012) 409-00-96 

        (050) 365-43-39 

Hәftәlik  

İctimai-siyasi, analitik 

qәzet 

Әliyeva Sevinc Nәriman qızı 

Bakı ş., 

Gen.Mehmandarov 

küç., ev 14, mәnzil 28 

AZE № 03844745 

Әliyeva Sevinc 

Nәriman qızı 

Bakı ş., 

Gen.Mehmandarov 

küç., ev 14, mәnzil 28 

AZE № 03844745 

2061 


13.12.2006 

«Nyus Respublika» 

qәzeti 

Bakı ş., Nәsimi rayonuTağızadә küç.10, 

mәnzil 9 

Tel: (012) 449-96-27 

Hәftәlik 

Vәtәndaşları ölkәdә 

gedәn ictimai-siyasi 

proseslәrlә tanış etmәk 

Mәmmәdov Rasim 

Qabil oğlu 

Bakı ş., Nәsimi 

rayonu, Tağızadә 

küç.10, mәnzil 9 

AZE № 04823596 

Mәmmәdov Rasim 

Qabil oğlu 

Bakı ş., Nәsimi 

rayonu, Tağızadә 

küç.10, mәnzil 9 

AZE № 04823596 

2062 


15.12.2006 

«Ergün» curnalı Bakı ş., Azadlıq 

prospekti, ev 89, 

mәnzil 23 

Tel: (012) 437-89-08 

Ayda bir dәfә 

Mәdәniyyәt vә incәsәnәt 

dünyasının vә tarixi 

şәxslәrin bәlli olmayan 

tәrәflәrin әksi, әdәbi 

dünyanın proqreslәri 

İlyas Әfәndiyev adına 

Әdәbi Bәdii Xeyriyyә 

Fondu 


Qeydiyyat №si 1105-

Q6-1933 


Azәrbaycan 

Respublikasının 

Әdliyyә Nazirliyi 

Әlizadә Rövşәn Tofiq 

oğlu 

Bakı ş., Müşfiqabad qәsәbәsi, ev 3-e, 

mәnzil 21 

2063 

15.12.2006 «Boutique Baku» 

curnalı 


Bakı ş., Nәsimi rayonu, 

Kaveroçkin küç.13 

Aylıq 

Moda haqqında «JRәndKO» MMJ 

Qeydiyyat  №si 0106-

Qurbanov Rövşәn 

Firudin oğlu Tel: (012) 437-51-01 

        (050) 313-17-71 

informasiya, әylәncә, 

illüstrasiya 

P277-47324 

Azәrbaycan 

Respublikasının 

Әdliyyә Nazirliyi  

Bakı ş. Neftçilәr pr. ev 

131, m.27 

AZE 01047203 

2064 


15.12.2006 

«Forvard» curnalı Bakı ş., Nizami rayonu, 

Özbәkistan küç.24 

 

Ayda bir dәfә Respublikamızda idmanın 

inkişafı istiqamәtindә 

mәqsәdyönlü fәaliyyәtin 

aparılması  

«LİD» MMJ 

Qeydiyyat№si 0106-

P215-45761 

Azәrbaycan 

Respublikasının 

Әdliyyә Nazirliyi 

Babayev Ramin 

Miryusif oğlu 

Bakı ş., B.Nuriyev 

küç., ev 2, mәnzil 47. 

AZE№03085194 

2065 


18.12.2006 

«Bizim Ekologiya» 

qәzeti 

Qәbәlә ş., İ.B.Qutqaşenli, ev8 

Tel: (050) 369-96-69 

        (050) 432-54-41 

Hәftәlik  

İctimai-siyasi hadisәlәri, 

ekoloci problemlәrlә bağlı 

ictimai-publisistik yazıların 

dәrc edilmәsi 

Hacıyev Samir Çingiz 

oğlu 


Bakı ş., Nizami 

rayonu, E.Süleymanov 

118, mәnzil 50 

AZE № 02669132 

Hacıyev Çingiz Hәsәn 

oğlu 


Bakı ş., Nizami rayonu, 

E.Süleymanov 118, 

mәnzil 50 

AZE № 00109772 

2066 

18.12.2006 «Xәbәrçi 

Ekologiya» qәzeti 

«Azәrbaycan 

nәşriyyatı» Mәtbuat 

prospekti, 529-cu 

mәhәllә 


Tel: (050) 369-96-69 

        (050) 432-54-41 

Hәftәlik  

İctimai-siyasi hadisәlәri, 

ekoloci problemlәrlә bağlı 

ictimai-publisistik yazıların 

dәrc edilmәsi 

Xәlilov Vüqar Vagif 

oğlu 

Bakı ş., Hövsan kәndi, İ.Mәmmәdov küç., 

ev24 


AZE № 03554010 

Hacıyev Çingiz Hәsәn 

oğlu 

Bakı ş., Nizami rayonu, E.Süleymanov 118, 

mәnzil 50 

AZE № 00109772 

2067 


19.12.2006 

«Bu saat» qәzeti Bakı ş., keçid 1128, 

mәh.504 

Tel:  (012) 510-43-51,  

         (012) 510-42-59, 

         (012) 510-40-23 

Gündәlik 

İctimai-siyasi qәzet 

«ANS-Press» 

Nәşriyyәt Evi» MMJ  

Hüquqi şәxslәrin 

dövlәt qeydiyyatı üzrә 

Bakı Bölgә şöbәsi 

Qeydiyyat №si M-

1852  

Qasımov Vüsal Әfras oğlu 

İmşli şәh., Koroğlu 

küç., ev 1 

AZE № 04765013 

 

 

2068 19.12.2006 

«Azәrbaycan 

Tәrәqqisi» qәzeti 

Bakı ş., H.Javid 

prospekti, mәhәllә 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi hadisәlәrin 

Hüseynov Rasim Yusif 

oğlu 

Jәfәrova Leyla  Әlixan qızı 

556/57, ev B 

Tel:   (050)  401-51-94 

          (055)  740-59-

33 


şәrh edilmәsi Bakı ş., H.Javid 

prospekti, mәhәllә 

556/57, ev B 

AZE № 02099069 

Bakı ş., Nәsimi 

rayonu, R. Axundov 

küç., ev 9, mәnzil 7 

AZE № 00425836 

2069 

19.12.2006 «ANS-Press itoqi» 

qәzeti 


Bakı ş., keçid 1128, 

mәh.504 


Tel:  (012) 510-43-51,  

         (012) 510-42-59, 

         (012) 510-40-23 

Hәftәlik  

İctimai-siyasi qәzet 

«ANS-Press» 

Nәşriyyәt Evi» MMJ  

Hüquqi şәxslәrin 

dövlәt qeydiyyatı üzrә 

Bakı Bölgә şöbәsi 

Qeydiyyat №si M-

1852  


Qasımov Vüsal Әfras 

oğlu 


İmşli şәh., Koroğlu 

küç., ev 1 

AZE № 04765013 

 

 2070 

22.12.2006 

«Keyfiyyәt vә 

Menecment» 

curnalı 

Bakı ş., Xәtai rayonu, 

Telnov küç., ev 15, 

mәn.22 


Tel: (012) 474-23-85 

        (050) 255-07-37 

Ayda bir dәfә 

Müәssisәlәrdә keyfiyyәtin 

idarә olunması 

Samir Novruzov 

Bakı ş., Xәtai rayonu, 

Telnov küç., ev 15, 

mәn.22 

AZE № 00456836 Samir Novruzov 

Bakı ş., Xәtai rayonu, 

Telnov küç., ev 15, 

mәn.22 


AZE № 00456836 

2071 


26.12.2006 

«Özәl mәktub» 

curnalı 

Bakı ş., Әhmәd Rәcәbli 

küç., ev 24, mәn.32 

Tel: (012) 564-79-40 

        (050) 688-10-49 

İki ayda bir dәfә 

Elm, mәdәniyyәt, 

mülahizәlәr 

Quliyev Rövşәn 

İbrahim oğlu 

Mingәçevir ş., 

A.Mәmmәdov, 10, 

ev3 

AZE № 03117572  

2072 


26.12.2006 

«Hәmvәtәn» qәzeti Bakı ş., İzmir küç. ev 5, 

mәnzil 38 

Tel: (050) 332-32-98  

Hәftәlik 

Azәrbaycanın xaricdәki 

diasporaları haqqında 

mәlumat vermәk 

İbrahimov Arif 

İbrahim oğlu 

Bakı ş., İzmir küç., ev 

5, mәnzil 38 

AZE № 01932877 

İbrahimov Arif İbrahim 

oğlu 

Bakı ş., İzmir küç., ev 5, mәnzil 38 

AZE № 01932877  


Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə