Kİtabiyyati 2013Yüklə 3,02 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/46
tarix23.12.2016
ölçüsü3,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

 
     
 
 
 
 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2014 
 

    
 
 
 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2014 
 
 

Baş redaktor : 
K.M.Tahirov 
 
f
əlsəfə doktoru, əməkdar  
               m
ədəniyyət işçisi 
 
 
T
ərtibçi: 
L.Talıbova 
 
Redaktor:            
Z.Qulamova 
 
Kompüter dizayn 
 
 
v
ə yığımı: 
N.Hüseynova, B.Orucova   
 
 
 
 
Birillik Az
ərbaycan  Kitabiyyatı  –  2013  /baş  red. 
K.Tahirov; t
ərt. L.Talıbova.- Bakı, 2014.- 350 s. 
 
© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2014 
 
 


 
MÜQƏDDİMƏ 
 
Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə ərazisində dərc оlunan 
ədəbiyyatın  rеtrоspекtiv  bibliоqrafiyasının  tərtibində  və  кitab 
n
əşri  statistiкasının  aparılmasında  mühüm  əhəmiyyət  кəsb  еdir. 
Tarixi-
xrоnоlоji  və  nəşriyyat  tarixi  baxımından  özündə  çоx 
qiym
ətli məlumatları  əкs  еtdirən bu vəsaitlər  ayrı-ayrı  еlm 
sah
ələri üzrə  еlmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasında 
əvəzsiz rоl оynayırlar.  
Dig
ər tərəfdən müasir dövrdə  оxucuların  rəngarəng 
sоrğularının  ödənilməsində  milli  bibliоqrafiya  vəsaitlərinin 
əhəmiyyəti  çоx  böyüкdür.  Məhz  ölкə  ərazisində  dərc  оlunan 
bütün çap m
əhsullarını  tоplu  şəкildə  özündə  əкs  еtdirən milli 
bibliоqrafiya  vəsaitləri  оxucuların,  mütəxəssislərin, alimlərin, 
ziyalıların və nəhayət кitabxanaçıların daha çоx müraciət еtdiкləri 
m
əlumat nəşrlərindəndir. 
Əsası  1925-ci ildə  qoyulmuş  Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatası  öz  fəaliyyəti dövründə  bir  sıra  digər  funksiyaları yerinə 
yetirm
əklə  yanaşı,  ölkənin bütün çap məhsulunun rəsmi 
biblioqrafik  uçotunu  apararaq  toplanan  informasiyanı  bir  sıra 
retrospektiv v
ə  dövlət cari uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri 
vasit
əsilə tələbatçılara çatdırırdı. 
1960-
cı  ildən nəşr  edilən  “Birillik Azərbaycan 
Kitabiyyatı”  il  ərzində  dilindən, mövzusundan,  janrından  asılı 
olmayaraq respublikada n
əşr edilmiş bütün kitablar barəsində tam 
biblioqrafik m
əlumat verir. “Birillik Azərbaycan 
Kitabiyyatı”nda  olan  yardımçı  göstəricilər və  statistik 
m
əlumatlar respublikada nəşr  edilən kitab məhsulunun tərkibi 
bar
ədə  müxtəlif aspektli informasiya əldə  etməyə  imkan 
yaradırdı.  Uzun  illər  ərzində  kitabxanaçılar,  biblioqraflar  və  ən 
müxt
əlif tələbatçı  qrupları  tərəfindən  geniş  istifadə  edilirdi. 
 


 
H
əmin vəsaitə  nəinki  respublikamızda,  həm də  onun 
hüdudlarından kənarda böyük tələbat var idi. 
 Lakin v
əsaitlər üçün materialların toplanması davam etsə 
d
ə, müxtəlif təşkilati  və  maliyyə  çətinlikləri üzündən 1986-cı 
ild
ən etibarən həmin vəsaitin nəşri dayanmışdır. Belə bir vəziyyət 
respublikamızın  kitabxanaçılarını,    informasiya  mütəxəssislərini, 
ziyalıları və həm də geniş tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi. 
1980-
cı  illərin  sоnlarından  Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palata
sının  fəaliyyəti  xеyli  məhdudlaşdığından  və  1999-cu ildə 
Milli M
əclis tərəfindən qəbul  еdilən  “Kitabxana  işi  haqqında” 
Az
ərbaycan  Rеspubliкasının  Qanunu  ilə  ölkə  ərazisində  dərc 
оlunan  çap  məhsullarının  dövlət  uçоtunu  aparmaq  və  arxiv 
fоndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya həvalə оlunduğundan bu  iş 
dayandırılmışdı.  Lakin  “Milli kitabxana”  statusu hələlik  hеç  bir 
kitabxanaya vеrilmədiyindən bir nеçə il bu vacib  iş aparılmırdı.  
2004-cü ild
ə  M.F.Axundоv  adına  Dövlət  Kitabxanasına 
“Milli Kitabxana” 
statusu  vеrildikdən  sоnra  milli  bibliоqrafiya 
v
əsaitlərinin nəşri  işi  yеnidən gündəmə  gəldi və  həmin ilin 
iyununda 1990-
cı  ilə  aid  ilk  buraxılış  uzun  fasilədən  sоnra  işıq 
üzü gördü - 
оxuculara təqdim оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci 
il
ə aid iкinci buraxılış çap оlundu.  
Ki
tabiyyatın  bu  buraxılışında  2013-cü  ildə  Azərbaycan 
Respublikasının  ərazisində  nəşr  edilmiş  2733  kitab və  kitabça 
bar
əsində  biblioqrafik informasiya öz əksini  tapmışdır.  Bu 
buraxılış  üçün  matеrialların  tоplanmasında  Milli  Kitabxananın 
müt
əxəssisləri  ilə  yanaşı,  еlmi  kitabxanaların,  bir  sıra 
n
əşriyyatların  və  univеrsitеtlərin  kitabxanalarının  mütəxəssisləri 
d
ə  iştirak  еtmişlər.  Biblioqrafik təsvirlər QOST 7.1-2003 

Bibliоqrafik yazı. Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat və tərtibat 
qaydaları” əsasında tərtib edilmişdir. Toplanmış material elm və 
f
əaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında istifadə 
edil
ən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır. 


 
Bölm
ələr daxilində  əvvəlcə  Azərbaycan, rus,  sоnra  isə 
başqa dillərdə оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə 
v
ə  yarımbölmə  daxilində  əlifba prinsipi gözlənilmişdir.  Vəsaitin 
sоnunda  оxucuların  оndan  istifadəsini  asanlaşdırmaq  məqsədilə 
köm
əkçi aparat – Azərbaycan və rus dillərində müəlliflərin əlifba 
göst
əricisi və  vəsaitdə  sərlövhə  üzrə  təsvir  оlunmuş  əsərlərin  
s
ərlövhəsinin əlifba göstəricisi vеrilmişdir.  
“Birillik Az
ərbaycan Kitabiyyatı”nın 2013-cü il buraxılışı 
M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanasının  təcrübəli 
müt
əxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. Bu buraxılışın çapa 
hazırlanması  işində  Prezident  Kitabxanasının,  Milli  Еlmlər 
Akadеmiyasının  Mərkəzi  Еlmi  Kitabxanasının,  BDU-nun  Еlmi 
Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, Tibb Univеrsitеtinin Elmi 
Kitabxanalarının  və  bir  sıra  univеrsitеtlərin  kitabxanalarının 
müt
əxəssisləri də  yaxından  iştirak  еtmişlər. Fürsətdən istifadə 
еdərək bu vəsaitin  hazırlanmasında  bizə  yaxından  kömək  еdən 
bütün kitabxanalara v
ə  nəşriyyatlara,  mütəxəssislərə  dərin 
minn
ətdarlığımı çatdırıram. 
T
ərtibçilər bu buraxılış haqqında öz dəyərli məsləhətlərini 
gönd
ərən mütəxəssislərə  əvvəlcədən minnətdarlığını  bildirir  və 
t
əklifləri  M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanasına 
(ünvan: AZ-
1000, Baкı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: anl@aznet.org. 
gönd
ərmələrini xahiş еdir. 
 
         
  
Baş redaktor 
 
 


 

Ümumi şöbə 
 
00 Elm v
ə mədəniyyətin ümumi məsələləri 
 
001 Elmşünaslıq 
 
1.
 
Akademik Mir
əsədulla  Mirqasımov  haqqında  xatirələr  kitabı 
[M
ətn] /layihənin rəhb.  A.Əlizadə;  elmi  red.  Ə.Əmiraslanov;  tərt. müəl. 
A.Əliyeva-Kəngərli; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: [s.n.], 2013.- 237 
s., portr., fotoşək., gerb; 21 sm.- Mətnin bir hissəsi rus dilində verilmişdir.- 8 
man., nüs. yox.- [2013-97164] 
2.
 
Az
ərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin 2013-cü 
il elmi v
ə  elmi-təşkilati  fəaliyyəti  haqqında  hesabat  [Mətn] /AMEA, 
Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: Tusi, 2013.- 126 s., cədv.: ill.; 20 sm.- 6 man., 
200 nüs.- [2013-97304] 
3.
 
Az
ərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya 
Komissiyasının  Bülleteni [Mətn]: xüsusi buraxılış /red. hey.: A.Ə.Ələkbərov 
[v
ə b.].- Bakı: Elm, 2013.- 174 s., cədv.; 25 sm.- 8 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
952-453-48-5 (cildli).- [2013-97303] 
4.
 
Az
ərbaycanın  coğrafiyaçı  alimləri  [Mətn] /tərt. H.T.Haqverdiyev, 
M.S.H
əsənov, red.:  E.T.Məmmədova; R.M.Məmmədov; məsul  red. 
M.C.İsmayılov;  ön  söz  B.Ə.Budaqov;  AMEA,  akad.  H.Ə.Əliyev  adına 
Coğrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2013.- 203 s. portr., xəritə; 21 sm.- 8 man., 300 
nüs.- ISBN 978-9952-453-15-7 (cildd
ə).- [2013-96286] 
5.
 
Az
ərbaycanşünaslığın  aktual  problemləri  [Mətn]: Beynəlxalq elmi 
konfransın proqramı: 01-04 may 2013-cü il: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur /AMEA, Humanitar və İctimai 
Elml
ər  bölməsi; Azərb. Resp. Təhsil  Nazirliyi,  Bakı  Slavyan  Un-ti.-  Bakı: 
Müt
ərcim, 2013.- 64 s., portr.; 21 sm.- 5 man., 400 nüs.- [2013-95997] 
6.
 
Bakı  Beynəlxalq  Humanitar  Forumunun  materialları  [Mətn]: 4-5 
oktyabr 2012-ci il.- 
Bakı:  Şərq-Qərb,  2013.-  544  s.:  şək.; 28 sm.-  (Titul v. 
h
əmçinin: XXI əsr: ümid və  çağırışlar).-  Mətn Azərb., rus və  ingilis 
dill
ərindədir.- 15 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-404-72-2.- [2013-96934] 
7.
 
Bakı  Beynəlxalq  Humanitar  Forumu  çərçivəsində  Azərbaycan 
Dillər  Universitetinə  həvalə  olunmuş  "Postmodern  dövründə  milli 
özünədərk" bölməsinin materialları [Mətn]: 31 oktyabr-1 noyabr 2013-cü il 
/Bakı  Beynəlxalq  Humanitar  Forumu,  Azərb.  Dillər  Un-ti.-  Bakı:  Mütərcim, 
2013.- 
335 s.: şək.; 20 sm.- Mətn Azərb., rus və ing dillərindədir.- 8 man., 100 
nüs.- ISBN 978-9952-28-139.- [Ar2013/2003] 


 
8.
 
Budaqov,  B.Ə.  Həyat  anlarımdan  olan  səhifələr  [Mətn]  /Budaq 
Budaqov; red. 
Z.Rüstəmli.-  Sumqayıt:  Bilik,  2013.-  111 s., portr.; 20 sm.-  6 
man., 250 nüs.- [Ar2013/1135] 
9.
 
C
əlilli,  Ş.  Akademik  Mir  Əsədulla  Mirqasımov:  bitib  tükənməyən 
nağıl...  [Mətn] /Səfər Cəlilli;  baş  məsl. və  elmi  red.  A.Əlizadə.-  Bakı:  Nafta-
Press, 2013.- 
326, [2] s., fotoşək., portr.; 25 sm.- Bibl.: s. 324-325.- 15 man., 
500 nüs.- ISBN 978-9952-6219-5-6 (cild üzlüyünd
ə).- [2013-97171] 
10.
 
Doktorantların  və  gənc tədqiqatçıların  XVIII  Respublika  elmi 
konfransının materialları [Mətn]: 19-20 dekabr 2013-cü il: 2 cilddə /Azərb. 
Resp. T
əhsil Nazirliyi.-  Bakı:  Mütərcim, 2013.-  Cild 1.-  529,  [2]  s.:  şək.; 29 
sm.- 7 man., 300 nüs.- [2013-97206] 
11.
 
Əlizadə,  M.İ.  Şahtaxtıdan  başlanan  ömür  [Mətn] /Məmməd  Əlizadə; 
baş  məsl. E.Mahmudov; red.:  Z.Səmədzadə,  İ.Həbibbəyli; burax. məsul 
İ.Quliyev.- Bakı: [s. n.], 2013.- 167 s., portr.; 21 sm.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 
978-9952-486-01-8.- [2013-95873] 
12.
 
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri  doktoru, professor Bəybala 
Xutkar oğlu Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı 
elmi-
praktiki  konfransın  materialları  [Mətn] /elmi red. Ç.M.Cəfərov, 
C.N.Hacıyev.- Bakı: Təbib, 2013.- 171 s., portr.; 23 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dill
ərindədir.- 15 man., 200 nüs. (cildli).- [2013-97467] 
13.
 
Heydər  Əliyev  Azərbaycan  elminin  keşiyində  [Mətn]:  sənədlər  və 
materiallar: toplu: 2 cilddə /layihənin rəhb., elmi red. və ön sözün müəl. Yaqub 
Mahmudov;  burax  məsul  Ə.Q.Qasımov;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  adına  Tarix 
İn-tu.- Bakı: Turxan, 2013.- Cild 1.- 665 s. portr., fotoşək.; 25 sm.- Mətnin əsas 
hiss
əsi rus dilindədir.- 22 man., nüs. yox.- ISBN 978-9952-8211-0-9 (cilddə).- 
[Ar2013/1888] 
14.
 
Heydər  Əliyev  Azərbaycan  elminin  keşiyində  [Mətn]:  sənədlər  və 
materiallar: toplu: 2 cilddə /layihənin rəhb., elmi red. və ön sözün müəl. Yaqub 
Mahmudov;  burax  məsul  Ə.Q.Qasımov;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  adına  Tarix 
İn-tu.- Bakı: Turxan, 2013.- Cild 2.- 637 s. portr., fotoşək.; 25 sm.- Mətnin əsas 
hiss
əsi rus dilindədir.- 22 man., nüs. yox.- ISBN 978-9952-8211-0-9 (cilddə).- 
[Ar2013/1889] 
15.
 
"Heyd
ər  Əliyev  Müstəqil  Azərbaycan  Respublikasının  banisidir" 
mövzusunda doktorant v
ə  dissertantların  elmi  konfransının  materialları 
[M
ətn] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: 
Müt
ərcim, 2013.- 418 s.; 20 sm.- 10 man., 100 nüs.- [2013-95999] 
16.
 
Humanitar elml
ərin aktual problemləri [Mətn]:  magistrantların 
Ümummilli lider Heyd
ər  Əliyevin  anadan  olmasının  90-cı  ildönümünə  həsr 
olunmuş  II  Beynəlxalq  elmi  konfransının  proqramı:  (25-26 aprel 2013-cü il) 
/Az
ərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: BSU, 2013.- 47 s.; 
20 sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 4 man., nüs. yox.- [Ar2013/628] 


 
17.
 
Hüseynova, A.D. Elmi t
əşkilatların  fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
üzr
ə  metodika [Mətn] /Arzu Hüseynova.-  Bakı:  Elm  və  təhsil, 2013.-  47 s., 
c
ədv.; 20 sm.- Əlavələr: s. 17-47.- 5 man., 100 nüs.- ISBN 978-9952-8142-7-
9.- [2013-96311]   
18.
 
Xəlilov,  S.S.  Xatirələrdə  davam  edən  dostluq  [Mətn]:  şəxsiyyətlər, 
portretlər /Səlahəddin Xəlilov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2013.- 159 s., portr., fotoşək.; 
21 sm.- 7 man., 500 nüs.- ISBN 978-9952-27380-9 (cildd
ə).- [Ar2013/1577] 
19.
 
K
ərimli, T.H. Akademik Əhməd Mahmudov [Mətn] /Teymur Kərimli; 
red.: K.Abdulla, V.Quliyev.- 
Bakı: [s. n.], 2013.- 279 s., [16] v. portr., fotoşək., 
faks.; 21 sm.- (Görk
əmli adamların həyatı (GAH).- Bibl.: c. 275-276.- 16 man., 
150 nüs.- ISBN 978-9952-443-15-8 (cildli).- [2013-95872] 
20.
 
M
əmmədov, K.A.  Elmi-tədqiqat  işlərinin  metodikası  [Mətn]: 
magistratura pill
əsi üçün dərs vəsaiti /Kərim Məmmədov; rəy.: Ə.Paşayev [və 
b.]; Az
ərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 
103 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 103.- 6 man., 500 nüs.- [2013-95120] 
21.
 
Mənalı ömür yolu [Mətn]: Talıb Paşayev-65 /tərt. ed.: M.Əfəndiyeva, 
S.Paşayeva, F.Paşayev; elmi red. və ön söz əvəzi A.Abbasov.- Bakı, Mütərcim, 
2013.- 
150,  [2]  s.,  [16]  v.  fotoşək.,  portr.;  20  sm.-  7 man., 300 nüs.- 
[Ar2013/2000]  
22.
 
Mir
ələmov, H.F. Zərifə Əliyeva [Mətn] /Hüseynbala Mirələmov; tərc. 
ed. v
ə baş red. K.Əhmədqızı; red. N.Hacızadə.- Bakı: Azərbaycan, 2013.- 206, 
[2] s., portr.; 21 sm. + port., foto.- (Görk
əmli adamların həyatı).- Bibl.: s. 202.- 
15 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-330-09-X (cildli).- [2013-95310] 
23.
 
Ömür keçdi bir  su kimi... [M
ətn] /tərt.  M.Hacıyeva-Quliyeva; red. 
İ.Sadıq;  ön  söz  M.Hacıyeva.-  Bakı:  Azərnəşr,  2013.-  131  s.,  [9]  v.  fotoşək., 
portr.; 21 sm.- 9 man., nüs. yox. (cildd
ə).- [2013-95548] 
24.
 
Paşayeva,  Q.Ə.  Dünyanı dəyişən  alimlər [Mətn]: 50 dahinin hekayəsi 
/Q
ənirə  Paşayeva;  red.:  Ə.Qoşalı,  S.Əskərov; məsl.:  H.İsaxanlı,  Q.Paşayev; 
dizayn. İ.Nizamioğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- Kitab 1.- 562, [2] s., portr., 
r
əngli foto; 24 sm.- 20 man., 1000 nüs. (cildli).- [2013-95772] 
25.
 
“Postmodern  dövrdə  milli  özünüdərk”  bölməsinin  proqramı,  
noyabr 2013 [Mətn]: Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, 31 oktyabr-1 noyabr 
2013  /Azərb.  Dillər  Un-ti.-  Bakı:  [s.  n.],  2013.-  24 s.; 20 sm.-  3 man.- 
[Ar2013/2006]  
26.
 
Дениз,  Р.  Насирэддин  Туси  -  ученый,  опередивший  века  [Текст] 
/
Рамиз  Дениз;  пер.  Е.Шейхзаде;  науч.  ред.  Э.Мехралиев;  авт.  предисл. 
Р.Мамедов.- Баку: MM-C, 2013.- 332 с.: ил., портр., карты; 21 см.- Библ.: с. 
326-329.- 
7 ман., 250 экз.- ISBN 978-9952-8230-1-1 (в пер.).- [Ar2013/80]  
27.
 
Керимли,  Т.Х.  Академик  Ахмед  Махмудов  [Текст]  /Теймур 
Керимли;  ред.:  К.Абдулла,  В.Гулиев.-  Баку:  [б.  и.],  2013.-  319  с.,  [16]  л. 
портр.,  фотогр.,  факс.;  21  см.-  (Жизнь  замечательных  людей  (ЖЗЛ).- 


 
Библ.: с. 315-316.- 10 ман., 150 экз.- ISBN 978-9952-443-16-5 (в пер.).- [2-
815371] 
28.
 
Сафарова, З.Ю. Музыкальная наука Азербайджана (XIII-XX века) 
[Текст]:  монография  /Земфира  Сафарова;  НАНА,  Ин-т  Архитектуры  и 
Искусства.- Баку: Азернешр, 2013.- 431 с.: ил., портр., ноты; 21 см.- 6 ман. 
(в пер.).- [Ap2013/69] 
29.
 
Life Horizons: Fundamental Science and prominent practical 
Achievements  [Text] /Com.  I.Huseynova; edt. E.Ahmadov.-  Baku: Nurlar, 
2013.- 201 p.; 30 cm.- 10 man.- [
İ-39115]  
 
004 İnformasiya texnologiyaları 
 
30.
 
Az
ərbaycan  xalqının  Ümummilli  Lideri  Heydər  Əliyevin  90  illik 
yubileyin
ə  həsr  olunmuş  informasiya  təhlükəsizliyi problemləri üzrə  I 
respublika elmi praktiki konfransının əsərləri [Mətn]: 17-18 may 2013-cü il 
/Rabit
ə  və  İnformasiya  Texnologiyaları  Nazirliyi;  Azərb.  Silahlı  Dövlət 
Mühafiz
ə Xidməti; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: AMEA, 
İnformasiya Texnologiyaları, 2013.- 173 s., cədv., portr.: şək.; 29 sm.- 8 man., 
250 nüs.- [2013-96142]  
31.
 
Az
ərbaycanda Elmi-Texniki  İnformasiya-55  [Mətn] /elmi məsl. 
F.H.Qasımov;  tərt.-müəl.  T.N.Əliyev.-  Bakı:  Elm  və  təhsil, 2013.-  245 s., 
portr.,  fotoşək., cədv.; 22 sm.-  7 man., 200 nüs.-  ISBN 978-9952-8176-2-1.- 
[2013-96578]  
32.
 
Əbiyev, T.Q. İnformatika [Mətn]: bakalavr tədris pilləsi üçün dərslik 
/Telman 
Əbiyev,  M.S.Ağayeva,  E.M.Əliyeva;  rəy.:  R.Q.Məmmədov  [və  b.].- 
Bakı: Müəllim, 2013.- 207 s., cədv.: şək.; 25 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-
ROM); 12 sm.- Bibl.: s. 204.- 12 man., 200 nüs. (cildli).- [Ar2013/603] 
33.
 
Əliquliyev, R.M.  İnformasiya  cəmiyyəti:  maraqlı  xronoloji  faktlar 
[M
ətn]  /Rasim  Əliquliyev,  P.M.Salmanova;  elmi  red.:  Z.Cəbrayılova, 
R.Mahmudova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: İnformasiya 
Texnologiyaları,  2013.-  168,  [2]  s.:  şək., portr.; 21 sm.-  7 man.,  5000 nüs.- 
ISBN 978-9952-434-45-3.- [2013-96435] 
34.
 
Əlizadə, M.N. İnformatika və geoinformatika [Mətn]: dərslik /Mətləb 
Əlizadə, F.B.Eminov; elmi red. Y.Abdullayev; rəy.: V.Mehdiyeva [və  b.]; 
dizayner  Z.Əliyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı:  Səda, 2013.- 
519 s., portr., c
ədv.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 518-519.- 14 man., 500 nüs.- ISBN 
5-86874-133-1.- [2013-95555] 
35.
 
Kazımov,  T.H.  Proqram mühəndisliyi [Mətn]  /Tofiq  Kazımov, 
T.A.Bayramova;  elmi  red.  Ş.Mahmudova;  AMEA,  İnformasiya  Texnologiya-
ları İn-tu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2013.- 187 s., portr.: ill., cədv., 

10 
 
sxem.; 21 sm.- 
Əlavə: s. 174-182.- Bibl.: s. 169-173.- 7 man., 100 nüs.- ISBN 
978-9952-434-52-1.- [2013-98592] 
36.
 
Qasımov,  V.Ə.  Microsoft  Word  2010  mətn  redaktoru  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti  /Vaqif  Qasımov,  A.Məmmədova;  rəy.:  A.Süleymanov,  Z.Əmirov, 
A.Orucəliyev.-  Bakı:  MTN-in  Heydər  Əliyev  adına  Akademiyasının 
Nəşriyyatı, 2013.- 232 s., sxem, cədv.: şək.; 21 sm.- Bibl.: s. 232.- 6 man., 100 
nüs.- [Ar2013/1290] 
37.
 
Quliyev, N.
Ə. İnformatika [Mətn] /Natiq Quliyev, Z.Ə.Şamilov; elmi 
red. A.İ.Qurbanov.- Bakı: Vətən, 2013.- 728, [3] s.: şək., cədv.; 21 sm.- Kitabın 
üz  qabığında:  Microsoft  Windows  7,  MS
 
Word 2010, MS  Exsel 2010, MS 
Access 2010, MS Powerpoint 2010,  SkyDrive.-  Bibl.: s. 711.-  44 man., 250 
nüs.- ISBN 5-89968-067-9 (cildd
ə).- [Ar2013/1860] 
38.
 
Mahmudov,  M.Ə.  Kompüter  dilçiliyi  [Mətn]  /Məsud  Mahmudov; 
red.: 
A.Axundov, İ.Tahirov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm və 
təhsil,  2013.-  352,  [4]  s.,  portr.,  sxem,  cədv.;  21  sm.-  Qısaltmalar  və  şərti 
işarələr: s. 318-320.-  Bibl.: s. 321-347-  Mətn Azərb. və rus  dillərindədir.- 10 
man., 500 nüs.- ISBN 978-9952-8176-2-1 (cildli).- [Ar2013/855] 
39.
 
M
əhərrəmov, Z.T.  Turbo Pascal [Mətn]: dərs  vəsaiti /Zakir 
M
əhərrəmov; rəy.:  Ə.H.Nağıyev,  F.H.Hacıyev;  elmi  red.  B.A.Abasov.-  Bakı: 
ADPU-n
əşriyyat,  2013.-  211,  [2]  s.:  şək., cədv.; 20 sm.-  19 man., 500 nüs.- 
[2013-96396] 
40.
 
Müslümov, V.B. 
İnformatika [Mətn]: tələbələr, bakalvrlar, doktorantlar, 
dissertantlar, magistraturaya, v
ə  vakant  iş  yerlərinə  qəbula  hazırlaşanlar  üçün 
v
əsait  /Vasif  Müslümov,  M.M.Mehdiyev;  red.  şurası  elmi  red.,  ön  söz: 
M.M.Abbaszad
ə [və b.]; red. hey.: T.A.Bədəlov [və b.]; red. N.L.Əliyev; rəy.: 
Ə.Ə.Əliyev,  R.Ə.Mahmudzadə, A.P.Orucəliyev; dil və  üslub üzrə  red.: 
S.Ş.Nuriyev,  N.M.Musayev;  Tələbə  Qəbulu Üzrə  Dövlət  Komissiyası.-  Bakı: 
TQDK-Abituriyent, 2013.- 
359 s.: şək., cədv.; 26 sm.- Bibl.: s. 354.- 15 man., 
500 nüs.- ISBN 978-9952-482-36-2.- [2013-94839] 


Yüklə 3,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə