Kİtabiyyati 1995Yüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0,98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

268.
 
Hüseynova, N.M.  Uşaq infeksion xəstəlikləri 
[Mətn]: tibb institutları pediatriya fakültəsinin tələbələri 
üçün dərslik /N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov; elmi red. 
Ə.H.Vəliyev; rəy.: T.A.Tağızadə, N.Mirişli, R.Ə.Quliyeva, 
S.S.Səfərov.- Bakı: Təbib, 1995.- 330 s., cədv.; 20 sm.- nüs 
yox.- ISBN 5-8035-0095 (cildli).- [1995-65649] 
 
616.1 Kardiologiya 
 
269.
 
Əzizov, V.  Təxirəsalınmaz kardioloji yardım 
[Mətn]: elmi-praktik vəsait /Vəsadət  Əzizov, O.A.Quliyev, 
elmi red. S.N.Alimetov.- Bakı: Təbib, 1995.- 146 s.: şək.; 20 
sm.- 200 nüs.- ISBN 5-8035-0098-8.- [1995-70825] 
270.
 
Qurbanov, Y. Ürək xəstəlikləri [Mətn]: dərslik 
/Yaqub Qurbanov, S.N.Alimetov; elmi red. S.N.Alimetov.- 
Bakı: Təbib, 1995.- 404 s.: ill.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-
8035-0086-0 (cildli).- [1995-70832] 

54 
 
271.
 
Инфаркт  миокарда  [Текст]:  учебно-методи-
ческое  руководство  /М-во  Здравоохранения  Азерб. 
Респ.,  Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку: 
Табиб, 1995.- 30 с.- [ATU k/x] 
 
616.4 Endokrinologiya 
 
272.
 
Ələkbərov, M.Ə. Yaşlı adamlarda şəkərli diabet 
[Mətn] /M.Ə.Ələkbərov,  Ə.M.Ələkbərov; red. B.Eyvazlı; 
rəy. R.M.Məmmədhəsənov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 101 s.; 
20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1501-0.- [1995- 63597] 
 
616.5 Dəri xəstəlikləri 
 
273.
 
Hüseynzadə, Q. Allergiya və  dəri xəstəlikləri 
[Mətn] /Qurban Hüseynzadə; red. M.Quliyev; rəssam T. 
Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 99 s., fotoşək.; 16 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-5520-1271-2.- [1995-63919] 
 
616.89 Psixiatriya 
 
274.
 
Абаскулиев  А.А.  Иммуногенетические  аспек-
ты  патогенеза  и  полиморфизма  шизофрении  [Текст] 
/А.А.Абаскулиев;  М-во  Здравоохранения  Азерб.  Респ., 
Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку, 1995.- 208 
c.- [ATU k/x] 
 
616.9 İnfeksion xəstəliklər 
 
275.
 
Qoturluq  [Mətn] /hazır. və  tərc. Oxfam Working 
for a Fairer World.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası 

55 
 
NPB-Göytürk, 1995.- 4 s.: ill.; 21 sm.- nüs. yox.- [1995-
63539] 
276.
 
Rüstəmov, R.Ş. Zəmanəmizin ən qorxulu xəstəliyi 
[Mətn] /Rüstəm Rüstəmov, R.M.Şirinov.- Bakı, 1995.- 106 
s.; 20 sm.- Bibl. rus və ing. dillərində: s. 105.- 1500 nüs.- 
[1995- 63432] 
 
617 Cərrahləq 
 
277.
 
Abasov, B.X. Ümumi cərrahlıq [Mətn]: tibb 
universiteti tələbələri üçün dərslik /Bəybala Abasov; rəy.: 
Ş.B.Quliyev, A.A.Əşrəfov; ixt. red. H.M.Kərimov.- 
Yenidən işl. və tamaml. ikinci nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 
544 s.: ill., cədv.; 21 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5560-0716-0 
(cildli).- [1995-63968] 
 
62 Mühəndis işi. Ümumi texnika 
 
620 Energetika 
 
278.
 
Bədəlov,  Ə.S. Elektrik sistemləri və  şəbəkələri 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Əsgər Bədəlov; red. K.Məmmədzadə; 
rəy.: A.M.Hüseynov, Ç.S.Xəlilov; Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 100 s., cədv.: ill.; 20 
sm.- Bibl.: s. 97.- 150 nüs.- [1995-63687] 
279.
 
İqtisadi islahatlar şəraitində Azərbaycan 
energetikası: Respublika elmi-texniki konfransının tezisləri. 
Noyabr, 1995. Bakı [Mətn] /"Azərenerji" Dövlət  Şirkəti, 
Azərb. Energetiklər Elm-Texnika Cəmiyyəti (AzEETC); 
Azərb. Elmi-Tədqiqat Energetika İn-tu (AzETEİ).- Bakı, 
1995.- 122 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1995-63642]  

56 
 
280.
 
Məmmədov, T.M. Qeyri-xətti elektrik dövrə-
lərinin nəzəri əsasıarı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti 
/Tofiq Məmmədov, N.M.Nəsibova.- Bakı: Elm, 1995.- 240 
s.: ill., cədv.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 234-
235.- 1000 nüs.- [1995-63150] 
281.
 
Məmmədova, R.V.  İngilis dilində energetika 
ixtisası üzrə metodik vəsait [Mətn]: dərslik /R.V.Məm-
mədova; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1995.- 36 c.- [ADNA k/x] 
 
621 Ümumi maşınqayırma 
 
282.
 
Eldarov, H.H.  Yığma texnologiyalarının  əsasları 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Neybət Eldarov, S.N.Babayev; red. 
S.M.Musatafayev; rəy.: H.Y.Qurabanov [və b.]; Azərb. 
Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 36 s., 
cədv.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 35.- 256 nüs.- [1995-63690]  
283.
 
Elektroavtomatika qurğuları kursu üzrə 
labaratoriya işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn].- Bakı: 
APİ, 1995.- 50 c.- [AzTU k/x] 
284.
 
Maşınqayırma texnologiyası ixtisası  üzrə kurs 
layihəsinin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstərişlər 
[Mətn] /Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1995.- 32 c.- [ADNA k/x] 
285.
 
Rəsulov, N.M. Maşınqayırma texnologiyası. Ölçü 
əlaqələri və bazalaşdırma [Mətn]: dərs vəsaiti /Nəriman 
Rəsulov, V.Z.Mövla-zadə, C.B.Mirzəcanov; elmi red. 
N.R.Hüseynova; rəy.: V.A.Abbasov, Q.H.Əhədov; AZTU.- 
Bakı: Çaşıoğlu, 1994.- 105 s.: ill., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 
104.- 200 nüs.- [1995-66957]  
 
 

57 
 
621.01/03 Maşınşünaslıq 
 
286.
 
Hüseynov, M.F. Maşın və mexanizmlər 
nəzəriyyəsindən laboratoriya işləri [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Müzəffədin Hüseynov; ixt. red. V.Ə.Məmmədov; rəy.: 
V.Ə.Məmmədov,  Ş.N.Əliyev; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət 
Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 1995.- 120 s.: ill., cədv.; 19 sm.- Bibl. 
rus dilində: s. 119.- 100 nüs.- [1995-63186]  
287.
 
İsgəndərov, E.B. Yüksək sinifli mexanizmlərin 
vektor üsulu ilə  tədqiqi [Mətn] /Elçin İsgəndərov; rəy. 
V.Ə.Məmmədov: Azərb. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; 
Azərb. Elmi-Texniki İnformasiya İn-tu; Gəncə Elmi-Texniki 
İnformasiya Mərkəzi.- Gəncə: GETİM, 1995.- 28 s., sxem; 
21 sm.- ("Maşınşünaslıq":  İcmal informasiya).- 500 nüs.- 
[1995-65622]  
288.
 
Qasımov, A.M. Maşın hissələri və qaldırıcı-
nəqledici maşınlar [Mətn]: yoxlama, kurs və diplom işləri 
(layihələri) tapşırıqları  və metodik göstərişlər: ali 
məktəblərin mühəndis-pedaqoji fakültəsində  təhsil alan 
tələbələr üçün /Aydın Qasımov; tərt. ed.: A.M.Qasımov, 
M.T.Nağıyev, E.B.İsgəndərov; elmi red. K.Fətəliyev; rəy.: 
S.Rəhimov, M.Yusifov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət 
Pedaqoji İn-tu.- Bakı, 1995.- 54 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 
49.- 500 nüs.- [1995-65623]   
 
621.31 Elektrik enerjisi 
 
289.
 
Əhmədov, N.A. Rabitədə akkumlyatorların 
istismarı [Mətn] /N.A.Əhmədov; elmi red. R.T.Hümbətov; 
rəy. Q.M.İmamverdiyev, B.Q.İbrahimov.- Bakı: Azərnəşr, 
1995.- 68 s.: ill., cədv.; 20 sm.- Əlavələr: s. 62-65.- Bibl.: s. 
66.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1599-1.- [1995-63797] 

58 
 
290.
 
Quluzadə, R.K.  Sənaye müəssisələrinin elektrik 
təchizatı [Mətn]: dərs vəsaiti /Rafiq Quluzadə, R.Babayev, 
S.Ə.Əfəndiyev; red. P.H.Əlizadə; rəy.:  İ.A.Quliyev, 
N.D.Abdullayev; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1995.- 164 s.: ill., cədv.; 21 sm.- Bibl. rus dilində: s. 
158-159.- 300 nüs.- [1995-64307] 
291.
 
İskəndərzadə Z.Ə.  İfratkeçirici mikrosxemlər 
[Mətn]: dərslik /Z.Ə.İskəndərzadə;  Azərb. Texniki Un-ti.- 
Bakı: AzTU, 1995.-  109 c.- [AzTU k/x] 
 
621.38 Elektronika. Fotoelektronika 
 
292.
 
Abdullayev, A.A. Rəqəm elektronikasının əsasları 
[Mətn]: dərslik /A.A.Abdullayev, A.Ə.Axundov; Azərb. 
Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1995.-  166 c.- [AzTU k/x] 
 
621.397 Televiziya texnikası. Videotexnika 
 
293.
 
Əfəndiyev Ç.A.  Rəngli televiziya [Mətn]: dərslik 
/Çinfiz  Əfəndiyev; Azərb. Texniki Un-ti.-  Bakı: AzTU, 
1995.- 126 c.- [AzTU k/x] 
 
621.88/89 Yağlama 
 
294.
 
Yağlama. Yağlayıcı  və kipləşdirici  qurulullar 
[Mətn]: dərslik /Azərb. Texniki Un-ti.-  Bakı: AzTU, 1995.- 
108 c.- [AzTU k/x] 
 
621.9 Metalkəsən dəzgahlar 
 
295.
 
Əsgərov, K.Ə.
 
Metalkəsən dəzgahlar və alətlər 
üzrə əmək mühafizəsi bölməsindən metodiki göstəriş [Mətn]  

59 
 
/K.Ə.Əsgərov, G.Ə.Nəsibova; Azərb. Texniki Un-ti.-  Bakı: 
AzTU, 1995.- 15 c.- [AzTU k/x] 
296.
 
Məmmədov N.M. Mexaniki emalın RPİ 
dəzgahları üçün proqlamlaşdırılması    [Mətn]: dərslik 
/N.M.Məmmədov, T.R.İmanova; Azərb. Texniki Un-ti.-  
Bakı: AzTU, 1995.- 149 c.- [AzTU k/x] 
 
622.1/2 Dağ-mədən işləri 
 
297.
 
Neft-mədən işlərinə dair ingiliscə-azərbaycanca-
rusca lüğət [Mətn]: 17700 termin /tərt. ed.: S.M.Quliyev, 
A.A.Mdivani; red.: A.S.Quliyev, A.O.Qurbanov; nəşr ed. 
V.Əziz.- Bakı: Ergün, Bakı-İnvest BM, 1995.- 724 s.; 22 
sm.- Bibl. ingilis, Azərb. və rus dillərində: s. 9-10.- Mətn 
Azərb., ing. və rus dillərindədir.- 1000 nüs.- ISBN 5-8240-
0006-9 (cildli).- [1995-63214]  
 
622.3 Dağ sənayesinin sahələri 
 
298.
 
Мирзаджанзаде,  А.Х.  Диакоптика  процессов 
нефтеотдачи  пластов  [Текст]:  монография  /А.Х.Мирза-
джанзаде,  Ч.А.Султанов;  науч.  ред.  А.Б.Листенгартен.- 
Баку: Азербайджан, 1995.- 366, [2] с.: рис., табл.; 20 см.- 
Библиогр.:  с. 357-366.- 2000 экз.- (в  пер.).- [1995-1-
701747] 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması 
 
299.
 
Canəhmədov,  Ə.X. Qazıma və neft-mədən 
maşınlarının istismarı  və  təmiri [Mətn]: dərs vəsaiti /Əhəd 
Canəhmədov, A.C.Ağayev; red. S.M.Mustafayev; rəy.: 
Ə.M.Əliyev, B.M.Əhmədov; Azərb. Dövlət Neft 

60 
 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 68 s.: ill.: cədv.; 20 
sm.- Bibl.: s. 65.- 100 nüs.- [1995-63685]  
300.
 
Xəzər dənizinin Azərbaycan  sektorundakı 
Qarabağ perspektiv strukturunun və onu əhatə edən ərazinin 
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgusunə dair 
ARDNŞ-i ilə Lukoyl İnterneşnl LTD və ARDNŞ Ortaq 
Kommersiya  şirkəti arasında saziş    [Mətn] /Azərb. Resp. 
Dövlət Neft Şirkəti.- Bakı, 1995.- [ADNA k/x] 
301.
 
Раджабов,  Н.А.  Устaновки  для  бурения  и 
ремонта  нефтяных  и  газовых  скважин.  Теоретические 
основы  расчета  показателей  назначения  и  надежности 
подъемных  механизмов  [Текст] /Надир  Раджабов;  ред. 
С.Султанова;  худ.  Х.Гасымов.-  Баку:  Азернешр, 1995.- 
232 с.: ил.; 20 см.- Библ.: с. 225-228.- 1000 экз.- ISBN 5-
5520-1557-6 (в пер.).- [1995-1-696717] 
 
63 Kənd təsərrüfatı 
 
302.
 
Mahmudov,  Ə.  Azərbaycan kənd təsərrüfatında 
əmək məhsuldarlığı  və onun yüksəldilməsi yolları    [Mətn] 
/Əhməd Mahmudov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 56 c.- [BDU 
k/x] 
 
631.4 Torpaqşünaslıq 
 
303.
 
Babaşov,  Ə.Ə.  Gəncəbasar torpaqlarının fiziki-
kimyəvi xassələri [Mətn] /Əlirza Babaşov; red. 
D.E.Yusifov; AEA, Məhsuldar Qüvvələr və Təbii Sərvətləri 
Öyrənən Komissiya.- Bakı: Elm, 1995.- 95 s., cədv.; 19 sm.- 
Cədvəllər: s. 33-95.- Bibl.: s. 29.- 500 nüs.- [1995-63395] 
304.
 
Yusifov, D.E. Torpaq fizikası: torpağın fiziki 
xassələrinin bitkiçiliyin intensiv inkişafında rolu [Mətn] 

61 
 
/Dağıstan Yusifov, Ə.Ə.Babaşov; red. R.H.Məmmədov; 
AEA, Məhsuldar Qüvvələr və  Təbii Sərvətləri Öyrənən 
Komissiya.- Bakı: Elm, 1995.- 76 s.: (6) v. ill.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 60-61.- 500 nüs.- ISBN 5-8066-1873-0.- [1995-
63172]  
 
631.6 Kənd təsərrüfatı meliorasiyası 
 
305.
 
Məmmədov, B.M. Mexanikləşdirilmiş suvarma-
nın tətbiqi [Mətn]: məlumat kitabı /B.M.Məmmədov; rəy.: 
N.Ə.İsrafilov, F.H.Axundov; elmi red. R.H.Məmmədov; 
rəssam M.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 111 s., 
portr., cədv.: şək.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 
110.- 500 nüs.- ISBN 5-5520-1418-9.- [1995-63715]  
306.
 
Алимов, А.К. Водно-солевой режим покровной 
толщи  Северной  Мугани  и  гидрогеологические 
прогнозы  [Текст] /Ахмедхан  Алимов,  Э.А.Мамедова; 
ред. Г.Ю.Исрафилов.- Баку: Элм, 1995.- 88 с.: ил., табл., 
20  см.-  Библ.:  с. 79-84.- 500 экз.- ISBN 5-8066-0663-5.- 
[1995-1-696719] 
 
633/635 Bitkiçilik 
 
307.
 
İlqarlı, N. Bağbanlara məsləhət [Mətn] /Nəsir 
İlqarlı; red. Z.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 152 s., 
cədv.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1289-5.- [1995-
63874]  
636 Heyvandarlıq 
 
308.
 
Rusca-azərbaycanca heyvandarlıq terminləri 
lüğəti [Mətn] /tərt. ed.: Z.Q.Verdiyev, N.B.İsmayılov, 
F.C.Məmmədova; red. N.M.Əhmədov; AEA, Termino-

62 
 
logiya Komitəsi.- Bakı: Elm, 1995.- 116 s.; 20 sm.- 400 
nüs.- [1995-63645] 
 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı 
 
641/642 Yeyinti məhsulları. Qida hazırlanması 
 
309.
 
İsmayıloğlu, Ə-C. Dadlı və ləzzətli xörəklərin sirri 
[Mətn] /Əhməd-Cabir  İsmayıloğlu; red. və ön söz müəl. 
S.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1995.- 280 s.: 
ill.; 21 sm.- (Gənc ailənin ensiklopediyası).- 5000 nüs.- 
ISBN 5-8960-0056-1.- [1995-63702] 
310.
 
Касимов,  М.С.  Диетические  блюда  азербайд-
жанской  кулинарии  [Текст]  /Максуд  Касимов  [и  др.].- 
Баку:  Азербайджанская  Энциклопедия, 1995.- 215 с.- 
[ATU k/x]   
 
65 İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi.  
İstehsalatın, ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam 
 
65.0 Menecment 
 
311.
 
Əliyev, T.N. Menecmentin iqtisadi və  təşkilati 
mexanizmi [Mətn] /Təbriz Əliyev; AEA.- Bakı: Elm, 1995.- 
181 s., cədv.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 179.- 500 nüs.- ISBN 5-
8055-1878-1.- [1995-63431]  
 
654 Telefon rabitəsi 
 
312.
 
Qəhrəmanzadə, A.H.  Rəqəmli kommutasiya 
sistemləri [Mətn] /Abdul Qəhrəmanzadə; rəy.: Q.M.İmam-
verdiyev, A.Q.Popova.- Bakı: Maarif, 1995.- 208 s.: şək., 

63 
 
cədv.; 21 sm.- Bibl.: s. 204.- 1000 nüs.- ISBN 5-5560-0686-
9.- [1995-63450] 
 
656 Nəqliyyat 
 
313.
 
Əliyev, Q.Ə. XIX-XX yüzilliyin başlanğıcında 
Şimali Azərbaycanda nəqliyyatın inkişafı [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Qabil Əliyev;  еlmi red. T.T.Vəliyev; rəy.: 
R.X.Süleymanov,  Ş.S.Hüseynov.- Bakı: Bakı Universiteti, 
1995.- 115 s.; 21 sm.- 3000 nüs.- [1995-63893]  
314.
 
İsgəndər, H. Azərbaycanın yol tarixi [Mətn] 
/Hüseyn İsgəndər; ön sözün müəl. V.A.Abdullayev; rəssam 
E.Əliyeva.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 128 s., [8] v. xəritə: 
şək., cədv.; 20 sm.- Əlavələr: s. 100-126.- 2200 nüs.- [1995-
63572] 
 
656.6 Su nəqliyyatı 
 
315.
 
Bakı beynəlxalq dəniz limanı üzrə  məcburi 
qərarlar [Mətn] /tərt.: A.Tağıyev, V.Qanin, A.Həsənov; red.: 
M.Milova, M.Bağırov, Z.Şahsevənli; Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Limanı.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1995.- 
168 s., cədv.; 21 sm. + [1] v. sxem.- Rusca -azərbaycanca 
lüğət: s. 58-59.- Əlavə: s. 47-56, s. 101-109, s. 156-164.- 
Mətn Azərb., rus, ing. dillərindədir.- 2000 nüs.- ISBN 5-
7220-0382-4.- [1995-63649] 
 
656.7 Hava nəqliyyatının istismarı 
 
316.
 
Керимов,  К.А.  Дорога  в  космос.  Записки 
председателя Государственной комиссии [Текст] /Керим 
Керимов;  ред.  А.Мехтиев.-  Баку:  Азербайджан, 1995.- 

64 
 
352  с., [8] л.,  портр.,  фото., 20 см.- 5000 экз.- [1995-1-
696721] 
 
657 Mühasibat uçotu 
 
317.
 
Audit haqqında [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov; nəşr ed. Azərb. Birgə müəssisə
Beynəlxalq Birlik və  Təşkilatların Assosiasiyası.- Bakı: 
Biznesmenin Bülleteni, 1995.- 16 s.; 21 sm.- nüs. yox.- 
[1995-64030]    
318.
 
Müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətinin 
mühasibat uçotunun hesablar planı  və onun tətbiqinə dair 
təlimat [Mətn] /məsul red. K.M.Xramova.- Bаkı, 1995.- 
Buraxılış 1, hissə 1: 01-37 hesablar.- 39 s.; 20 sm.- nüs. 
yox.- [1995-64414]  
 
659 Reklam 
 
319.
 
Azərbaycanın reklam tarixindən [Mətn] /müəl. 
qrupu: H.Atakişiyev, K.Rəhimov, A.Sultanov, M.Talıbov; 
ARİ.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 24 s., portr.: ill.; 20 sm.- 500 
nüs.- [1995-63601]  
 
66 Kimya texnologiyası 
 
320.
 
Əcəmov, K.Y. Katalizatorların texnologiyası 
[Mətn]:  ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Keykavus 
Əcəmov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1995.- 125 s.- [ADNA k/x] 
 
 
 

65 
 
663/664 Yeyinti sənayesi 
 
663.2/3 Şərabçılıq 
 
321.
 
Fətəliyev, H.K.  Şərabçılıq [Mətn]: dərslik /Hasil 
Fətəliyev.- Bakı: İrşad, 1995.- Hissə 1.- 258 s.: şək., cədv.; 
20 sm.- Əlavələr: s. 243-256.- 5000 nüs.- [1995-63496] 
322.
 
Fətəliyev, H.K.  Şərabçılıq [Mətn]: dərslik /Hasil 
Fətəliyev.- Bakı: İrşad, 1995.- Hissə 2.- 160 s.: şək., cədv.; 
20 sm.- Əlavələr: s. 141-159.- Bibl.: s. 137-140.- 5000 nüs.- 
[1995- 63497]  
 
663.9 Tütünçülük 
 
323.
 
Bazar münasibətləri  şəraitində tütünçülüyün 
iqtisadi inkişafına ciddi fikir verməli [Mətn] /Ə.İ.Mehdiyev; 
elmi red. R.B.Eyvazov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki 
İnformasiya İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1995.- 4 s., cədv.; 21 
sm.- 50 nüs.- [1995-63659]  
 
665.6/7 Neft sənayesinin prosesləri və məhsulları 
 
324.
 
Ramazanova, E.M. Neftin, neft məhsullarının 
kondensat və kondensə olmuş qazların istilik-fiziki 
xassələrinin təyin edilməsi  [Mətn]: metodik göstəriş 
/E.M.Ramazanova [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademi-
yası.- Bakı: ADNA, 1995.- 28 s.- [ADNA k/x]   
 
69 Tikinti işləri 
 
325.
 
Əmənzadə, R. Azərbaycan memarlığında 
baştağlar [Mətn] /Rayihə  Əmənzadə; elmi red. C.Qiyasi; 

66 
 
red. E.Məmmədyarova; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 
1995.- 80 s. + [16] s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 79.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-5520-1381-6.- [1995-63898]  
 
7 İncəsənət. Dekorativ-tədbiqi incəsənət. Fotoşəkil. 
Musiqi. İdman 
 
72 Memarlıq 
 
326.
 
Qarabağlı, R. Memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği 
[Mətn] /Rizvan Qarabağlı; red. V.Quliyev.- Bakı: 
Azərbaycan, 1995.- 80 s., portr.: ill.; fotoşək.,  şəcərə; 20 
sm.- 1000 nüs.- [1995-64189]  
327.
 
Professor-müəllim heyətin  və aspirantların elm, 
istehsalat və layihə  təşkilatlarının nümayəndələri ilə birgə 
keçirilən elmi konfransının tezisləri [Mətn] /Azərb.  İnşaat-
Mühəndisləri Un-ti.- Bakı, 1995.- 422 s., sxem; 20 sm.- nüs. 
yox.- [1995-63183]  
 
75/76 Rəssamlıq 
 
328.
 
Cəfər Əli [Mətn] /dizayn və slaydlar: Ə.Ağasiyev, 
M.Ağasiyev; Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: 
Azərbaycan, 1995.- 31 s.: ill.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus, ing. 
dillərindədir.- nüs. yox.- [1995-63380]  
 
78 Musiqi 
 
329.
 
Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərlərindən 
parçalar [Notlar]: nəfəs alətləri orkestri üçün /tərt. ed. və 
köç. N.Kərimov; ön söz T.Quliyev; sponsor Azərb. Dəmir 

67 
 
Yolu Bankı.- Bakı:  İşıq, 1995.- 128 s., not.; 29 sm.- 300 
nüs.- [1995-726]   
330.
 
Babayeva, H. Vasif Adıgözəlov [Mətn]: 
monoqrafiya /Həcər Babayeva; nəşr ed. V.Əziz.- Bakı: 
Ergün, 1995.- 24 s., portr.; 16 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8240-
0043-3.- [1995 63371]   
331.
 
Cəfərli, Y. Qarabağ  şikəstəsi [Mətn]: görkəmli 
mərhum müğənni Eynulla Cəbrayılovun həyat və yardıcılığı 
/Yusif Cəfərli; red. S.Nəzərli; rəssam R.Sadıxzadə.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB- Göytürk, 1995.- 56 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-63534]    
332.
 
Elçin. Bəstəkarın vətəndaş sözü [Mətn] /Elçin; red. 
A.Hüseynova; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 88 
s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1614-9.- [1995-63729]  

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə