Kİtabiyyati 1995Yüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0,98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

203.
 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 1991-
1995-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin 
yekularına həsr edilmiş konfransın proqramı. 5-12 fevral 
1996-cı il [Mətn] /Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1995.- 9 s.- Neft Akademiyasının yubileyinə  həsr 
edilir.- [ADNA k/x]  

40 
 
204.
 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 1991-
1995-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin 
yekunlarına həsr olunmuş konfrans. 5-12 fevral 1996-cı il 
[Mətn]: məruzələrin tezisləri /Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 115 s.- Akademiyanın 
75 illik yubileyinə həsr edilir.- [ADNA k/x]  
205.
 
"Qafqaz" universitetinin ikinci il dönümü 
münasibətilə "Azərbaycan təhsilinin inkişafında Qafqaz 
universitetinin rolu" mövzusuna həsrolunmuş elmi-metodik 
konfransın tezisləri. Bakı, 6 May 1995 [Mətn] /red. hey.: 
M.Akdiş, M.Babaşov, R.Qafarov; Türkiyə Cümhuriyyəti 
Çağ Öyrətim Işlətmələri Anonim Şirkəti.- Bakı: Qafqaz 
Universiteti, 1995.- 13 s.; 21 sm.- Mətn Azərb., türk və ing. 
dillərindədir.- 120 nüs.- [1995-63312] 
206.
 
Pedaqoji universitet  və institutlar üçün proqram 
[Mətn]: dövlət imtahanı /müəl.: R.Z.Qafarova, B.İ.Ağayev, 
Ə.N.Fərəcov [və b.]; elmi red. B.İ.Ağayev; N.Tusi ad. 
Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: N.Tusi ad. ADPU, 
1995.- 20 s.; 21sm.- 30 nüs.- [1995-63190]    
207.
 
Pedaqoji universtetlər və  institutlar  üçün 
proqram [Mətn]:  əmək tərbiyəsi və  şagirdlərin peşə 
hazırlığı: xüsusi kurs /tərt ed.: Ə.Ə.Əhmədov, 
L.H.Abbasova, K.R.Quliyeva; elmi red. H.M.Əhmədov; 
N.Tusi adına Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: 1995.- 16 
s., cədvəl.; 20 sm.- 50 nüs.- [1995-63661] 
 
39 Etnoqrafiya Adət-ənənələr. Folklor 
 
391/395 Etnoqrafiya 
 
208.
 
Dadaşzadə, M. Azərbaycan xalq bayramları, oyun 
və  əyləncələri [Mətn] /Məmməd Dadaşzadə; red. 

41 
 
A.Mustafayev; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- 
Bakı: Elm, 1995.- 88 s.: ill.; 21 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-
8066-0307-5.- [1995-63705]     
209.
 
Əliyev, Ə.T. Gürcüstan azərbaycanlılarının mənəvi 
mədəniyyəti [Mətn] /Əsəd Əliyev; elmi red. T.Ə.Bünyadov; 
AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 
128 s., portr.; 20 sm.- nüs. yox.- ISBN 5-8066-0651-1.- 
[1995-63740]    
210.
 
Hacıyev, M.İ. Toy-düyün xəzinəmizdən [Mətn]: 
Azərbaycan tatlarının tarixi-etnoqrafik oçerkindən /Maqsud 
Hacıyev; red. X.İsmayılqızı; Resp. "Azəri" Tat Mədəniyyət 
Mərkəzi.- Bakı, 1995.- 160 s., portr., cədv.; 20 sm.- 1000 
nüs.- [1995-63897]    
211.
 
Qazax-Ağstafa elləri [Mətn] /topl., tərt. ed. və red. 
Ş.Saleh; kitabın sponsoru: A.Cəfərov, A.İbrahimov; AEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu, Qazax-Ağstafa bölməsi.- 
Bakı: Sabah, 1995.- Kitab 1.- 134 s.: ill.; 21 sm.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-8610-6071-1.- [1995-63226]    
 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri 
502/504 Təbiət elmləri 
 
212.
 
Pedaqoji Universitet Xəbərləri.  Təbiət elmləri 
seriyası [Mətn] /baş red. E.Ə.Eyvazov; red. hey.: 
M.İ.Murquzov [və b.];  N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji 
Un-ti.- Bakı,  1995.- № 1-2.- 200 s., cədvəl, portr.; 21 sm.- 
50 nüs.- [1995-65665] 
 
51 Riyaziyyat 
 
213.
 
Optimallaşdırma üsullarının bəzi  məsələləri 
[Mətn]: dərs vəsaiti.- Bakı: Elm, 1995.- 103 s.- [ADNA k/x]  

42 
 
 
512 Cəbr 
 
214.
 
Cəbr və  ədədlər  nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti 
/L.Ş.Abdulkərimov, Y.R.Baxşəliyev, R.Ə.Eyyubov [və b.]; 
elmi red. H.Həşimov; rəy.: C.Süleymanov, V.Cabbarzadə.- 
Bakı, 1995.- Hissə 4.- 116 s.; 20 sm.- Bibl. Azərb və rus 
dillərində: s. 113.- 100 nüs.- [1995-63708] 
 
517 Riyazi analiz 
 
215.
 
Исмиев,  Э.Г.  Топологические  методы  расчета 
магнитных  элементов  и  устройств  систем  управления 
[Текст] /Э.Г.Исмиев;  науч.  ред.  Т.ААлиев;  АНА.-  Баку: 
Элм, 1995.- 372 с.:  табл.:  ил.; 21 см.-  Приложение:  с. 
335-367.- Библ.: с. 321-334.- 200 экз.- [1995-2-771926] 
 
52 Astronomiya 
 
216.
 
Анцелиович,  Е.С.  Галилео  Галилей  [Текст] 
/Е.С.Анцелиович.- Баку: Учпедгиз, 1995.- 100 c.- [AzTU 
k/x]  
528. Geodeziya. Topoqrafiya 
 
217.
 
Bayramov, R. Topoqrafiyadan təcrübə məşğələləri 
[Mətn]: tədris-metodik vəsait /tərt. ed.: R.Bayramov, 
M.M.Mehbalıyev; rəy. A.Q.Nazarali; Bakı Ali Birləşmiş 
Komandirlər Məktəbi.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 
1995.- 92 s.: şək., cədvəl; 21 sm.- Əlavələr: s. 76.- Bibl.: s. 
92.- nüs yox.- [1995-64246] 
 
 

43 
 
53 Fizika 
 
218.
 
İmanov, S.Ş. Fizikadan məsələ  həlli metodikası 
[Mətn] /S.Ş.İmanov; elmi red. S.Şirinova; N.Tusi adına 
Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 1995.- 43 s.: ill.; 20  
sm.- 100 nüs.- [1995-63707]  
 
530.1 Nisbilik nəzəriyyəsi 
 
219.
 
Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri 
[Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed.: D.C.Əsgərov, 
A.N.Əhmədova, A.F.Xəlilova; red. A.M.Ağayev; rəy. 
T.C.Cəfərov; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1995.- 20 s.: ill.; 20 sm.- 100 nüs.- [1995-63683] 
 
531 Mexanika 
 
220.
 
Kərimov, Z.H. Nəzəri mexanika [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Zahid Kərimov, R.S.Qurbanov, M.Z.Kərimov; red.: 
V.M.Mehdiyev, R.H.Kərimov; rəy.: T.H.Fərəcov, 
F.H.Şəmiyev; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1995.- 280 s.: ill.; 20 sm.- 200 nüs.- [1995-64309] 
 
532 Hidromexanika. Hidravlika 
 
221.
 
Məmmədov, M.Ə. Hidromexanikanın  əsasları ilə 
hidravlika [Mətn] /Maqbet Məmmədov; rəy.: 
R.U.Əmənzadə, B.Ə.Məmmədov; red. Z.F.Musayev.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 1995.- 272 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Əlavə: s. 
262-271.- Bibl.: s. 260-261.- 500 nüs.- [1995-73129] 
 
 

44 
 
536 Termodinamika 
 
222.
 
İstilik-kütlə mübadiləsi  fənni üzrə laboratoriya 
işləri [Mətn] /tərt ed.: H.İ.İsayev, R.T.Axundov; red. 
F.İ.Kəlbəliyev; rəy.: R.Ş.İsmayılov, A.İ.İskəndərov; Azərb. 
Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 36 s., 
cədvəl: ill.; 20 sm.- 100 nüs.- [1995-63239] 
223.
 
İstilikötürmə  [Текст]: dərslik /Azərb. Texniki 
Un-ti.- Bakı: AzTU-nun nəşri, 1995.- 76 s.- [AzTU k/x]   
 
537 Elektrik. Maqnetizm 
 
224.
 
Bədəlov, M.F. Elektrik və maqnetizm fizikası 
[Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Bədəlov, Y.C.Feyziyev; Azərb. 
Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1995.- 217 s.- [ADNA k/x]   
225.
 
İsmiyev, E.Q. Texniki elektrodinamika kursu üzrə 
məsələlər [Mətn]: dərslik /E.Q.İsmiyev; Azərb. Texniki Un-
ti.- Bakı: AzTU, 1995.- [AzTU k/x]   
 
539.1 Molekulyar fizika 
 
226.
 
Abdullayev, F.Q. Molekulyar fizikadan mühazi-
rələr. Termodinamika bəhsi [Mətn]: dərs vəsaiti 
/F.Q.Abdullayev, C.Y.Naziyev; Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 49 s.- [ADNA k/x] 
 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 
 
227.
 
Ağahüseynova, M. Kimyanın nəzəri əsasları: test 
tapşırıqları ilə [Mətn]: dərs vəsaiti /Minirə  Ağahüseynova, 
T.M.Hüseynova, T.M.Əliyeva; red. P.P.Poladov; rəy.: 
M.Y.Abdullayev, N.V.Verdizadə; Azərb. Dövlət Neft 

45 
 
Akademiyası.- Bakı, 1995.- 223 s.; 21 sm.- 150 nüs.- [1995-
63688] 
228.
 
Alekseyev, V.N.  Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz 
kursu [Mətn]: dərslik /V.N.Alekseyev; red. A.A.Qafarova; 
tərc. ed.: Ə.A.Bəşirov; R.A.Əliyev.- Ruscanın  əlavələr 
edilmiş 5-ci nəşrindən tərcümə edilmişdir.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 1995.- Hissə 2.- 114 s.: cədv.; 20 sm.- 1500 
nüs.- ISBN 5-8025-0101-4.- [1995- 63399] 
229.
 
Kimya  [Mətn]: proqram, metodik gostəriş  və 
yoxlama tapşırıqlari.- Mingəcevir: Mingəcevir, 1995.- 125 
s.- [Mingəçevir Politexnik İn-tu k/x]  
230.
 
Kütlə mübadiləsi prosesləri üçün kolon aparatları 
[Mətn]: dərs vəsaiti /R.Ə.Ləmbəranski, R.T.Əmircanov, 
A.H.Hüseynov, O.M.Əzizova; red. R.İ.Zeynalov; rəy.: 
İ.M.Nağıyev, Y.R.Vəliyev; Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 48 s.: şək., cədvəl; 20 
sm.- Bibl.: s. 45.- 100 nüs.- [1995-63691] 
 
548 Kristalloqrafiya 
 
231.
 
Eyvazov, E. Kristalloqrafiyanın elementləri 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Edil Eyvazov, V.Nəsirov; elmi red. 
Y.Q.Əsədov; rəy.: D.M.Qəmbərov, S.T.Əmirov; N.Tusi ad. 
Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: N.Tusi ad. ADPU, 
1995.- 184 s., cədv.:  şək.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus 
dillərində: s. 180.- 200 nüs.- [1995-63709] 
 
55 Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri 
 
232.
 
Kərimov, A.Ə. Struktur geologiya fənni üzrə 
tapşırıqlar toplusu [Mətn]: metodik göstəriş /A.Ə.Kərimov 

46 
 
[və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı, 1995.- 35 
s.- [ADNA k/x] 
 
550.3 Faydalı qazıntılar 
 
233.
 
Baba-zadə, V.M. Faydalı qazıntıların sınaqlaş-
dırılması  və ehtiyatlarının hesablanmasına dair laborator 
praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti /V.MBaba-zadə.- Bakı, 
1995.- 99 s.- [BDU k/x] 
234.
 
Bəktaşi, S.Ə.  Qızıl, gümüş  və platina [Mətn] 
/Sübhi Bəktaşi, K.Heydərov.- Bakı: İrşad, 1995.- 120 s.; 20 
sm.- 2000 nüs.- [1995-63641] 
235.
 
Səmədov, S.S. Daşkəsən filizləri [Mətn] /Sərdar 
Səmədov,  Ş.A.Mövləmov, V.C.Axundov; elmi red. 
R.N.Abdullayev; rəy.: S.Ə.Bəktaşi, Ç.M.Xəlifəzadə.- Bakı: 
Sabah, 1995.- 58 s., cədv.: ill.; 22 sm .- Bibl.: s. 57.- 500 
nüs.- [1995-63959]  
 
551.5 Yerşünaslıq 
 
236.
 
Ümumi yerşünasliq: yerşünasliğa giriş, meteoro-
logiya və iqlimşünaslıq, hidrologiya, geomorfologiya və 
landşaftşünaslıq [Mətn]: pedaqoji universtetlər və institutlar 
üçün proqram /red.: N.P.Neklyunova, P.S.Mirzəyev; işl.: 
X.Ə.Vəliyev [və b.]; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-
ti.- Bakı, 1995.- 24 s.; 20 sm.- 30 nüs.- [1995-63189] 
 
556 Yeraltı sular 
 
237.
 
Майылов,  Г.Ю.  Баланс  грунтовых  конусов 
выноса  речных  артерий  и  их  регулирования  [Текст] 
/Гамлет  Майылов,  А.М.Магомедов,  А.К.Алимов;  ред.: 

47 
 
Д.М.Кац,  Г.Ю.Исрафилов,  Р.Г.Мамедов;  АНА,  АзНИИ 
Гидротехники и Мелиорации.- Баку: Элм, 1995.- 340 с., 
табл.:  ил.; 20 см.-  Табл.  и  прил.:  с. 197-337.- Библ.: c. 
187-194.- 500 экз.- ISBN 5-8066-0479-9.- [1995-1-696732] 
 
57 Biologiya elmləri 
 
238.
 
Babayev, H.B.  Həyatın iksiri [Mətn] /Hənifə 
Babayev, F.H.Babayev; elmi red. M.N.Məhərrəmov; rəy.: 
Ə.H.Qasımov [və b.].- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 156 s.: şək.; 
20 sm.- Bibl..: s. 154-155.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1544-
4.- [1995-63364] 
239.
 
Vəlioğlu, S. Düşmənlərin düşmənləri, yaxud bizim 
dostlarımız [Mətn] /Seyfəddin Vəlioğlu; red. S.Nəzərli.- 
Bakı: Azərb. "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" 
Sifariş  Ədəbiyyatı  Mərkəzi, 1995.- 128 s., portr.; 21 sm.- 
1000 nüs.- [1995-63541] 
 
575 Ümumi genetika 
 
240.
 
Babayev, M.Ş. Genetik məsələlər və onların izahlı 
həlli [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Məcnun 
Babayev, A.S.İsmayılov; red. N.Əliyev; rəy.: E.Axundova, 
Ə.A.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 208 s., cədv.:  şək.; 
20 sm.- Bibl.: s. 206.- 1000 nüs.- [1995-63598] 
 
576 Sitologiya 
 
241.
 
Korkmazov, B.M. Histologiya [Mətn]: qisa kurs: 
dərslik /Bahauddin Korkmazov, S.M.Əliyev; rəy.: 
R.A.Əsgərov,  İ.A.Həsənov; elmi red. K.İ.Mazitov.- Bakı: 

48 
 
Mütərcim, 1995.- 300, [52] s.: ill.; 20 sm.- 3000 nüs. 
(cildli).- [1995-63320] 
 
579 Mikrobiologiya 
 
242.
 
İbrahimov, H. Tibbi mikrobiologiya [Mətn]: 
dərslik /Hüseyn İbrahimov; rəy.  Ə.S.Səmədov.- Bakı: 
Təbib, 1995.- 407 s.: ill., cədvəl; 22 sm.- 1500 nüs.- ISBN 
5-8035-0107-7 (cildli).- [1995-63883]  
 
59 Zoologiya 
 
243.
 
Abdinbəyova, A.Ə. Azərbaycanın zərqanadlı 
cücüləri (hymenoptera, braconidae) [Mətn] /Arifə 
Abdinbəyova; red. hey.: M.Ə.Musayev (baş red.) [və b.]; 
red. S.V.Əliyev; AEA, Zoologiya İn-tu.- Bakı, 1995.- 472 
s., cədvəl: ill.; 20 sm.- Əlavə  (şəkillər): s. 375-470.- 
Azərbaycanda brakonid fəsiləsinin təsnifat göstəricisi: s. 3-
22.- Bibl. rus və ingilis dillərində: s. 345-374.- nüs. yox.- 
ISBN 8-8035-0101-8 (cildli).- [1995-63850] 
244.
 
Животный  мир  Азербайджана.  Однокле-
точные  и  многоклеточные  без  членистоногих  и 
хордовых [Текст] /редкол.: М.А.Мусаев [и др.]; отв. ред. 
тома:  М.А.Мусаев,  Т.К.Микаилов;  АНА,  Ин-т  Зооло-
гии.- Том 1.- Баку: Элм, 1995.- 271, [5] с.- Указ. русских 
названий  животных:  с. 246-250.- Указ.  латинских 
названий животных: с. 251-271.- Библ.: с. 235-245.- 500 
экз.- ISBN 5-8066-0654-6 (в пер.).- [1995-3-104248] 
 
 
 
 

49 
 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika 
 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması 
 
245.
 
Akademik Mustafabəy Topçubaşovun anadan 
olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın tezisləri 
[Mətn] /red.: Ə.T.Əmiraslanov, R.M.Məmmədhəsənov, 
İ.N.Ağayev, F.İ.İslamzadə.- Bakı: Təbib, 1995.- 497 s.; 20 
sm.- 3000 nüs.- [1995-63554] 
246.
 
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə  İnstitutu [Mətn] /red. F.Nağıyeva; foto 
F.Xayrulin; rəssam E.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 48 s., foto: ill.; 20 sm.- 
Mətn Azərb. və ingilis dillərindədir.- 500 nüs.- [1995-
63714] 
247.
 
İbrahimov,  Ş.Ş. Latın dili və tibb terminlərinin 
əsasları [Mətn]: tibb universiteti tələbələri üçün dərslik 
/Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev; rəy.: F.R.Hacıyeva-
Cəlilova, N.Ə.Vəliyeva [və b.]; red.: C.İ.Əhmədov, Z.İ.Əli-
yeva.- Bakı: Təbib, 1995.- 308 s.; 20 sm.- Lüğət: s. 267-
325.- 1000 nüs.- ISBN 5-8035-0070-9 (cildli).- [1995-
63551] 
248.
 
Qadın sağlamlığı [Mətn]: sağlamlıq tədrisi üçün 
/Oxfam Working for a Fairer World.- Bakı:  Azərbaycan 
Ensiklopediyası NPB-Göytürk, 1995.- 40 s.: ill.; 21 sm.- 
nüs. yox.- [1995-63540] 
249.
 
Salahov, Z. Azərbaycanca-İngiliscə praktik tibbi 
danışıq kitabı [Mətn]: həkimlər və tibb universitetinin 
tələbələri üçün nəzərdə tutulur /Zahir Salahov, 
E.Ə.Qasımov.- Bakı:  Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1995.- 
151 s.; 19 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-7220-0471-5.- [1995-
63123] 

50 
 
612 Fiziologiya 
 
250.
 
Cəfərov, F. Fiziologiya terminləri lüğəti: rusca-
ingiliscə-fransızca-almanca-azərbaycanca [Mətn] /Faiq 
Cəfərov,  Ş.Q.Abdullayev; elmi red. G.İ.Axundova.- Bakı: 
Təbib, 1995.- 312 s.; 21 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-0803-5010-
0 (cildli).- [1995-64010] 
 
613 Gigiyena 
 
251.
 
Əliyev, V.Ə.  Uşaq və yeniyetimələr gigiyenası 
[Mətn]: dərslik /V.Ə.Əliyev; N.Nərimanov adına Azərb. 
Tibb Un-ti.- Bakı: Təbib, 1995.- 282 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-8035-0109-3.- [1995-66694]  
252.
 
Haşımov, N.F. Bitki kosmetikasının müalicəvi 
əhəmiyyəti [Mətn] /Nəsimi Haşımov, M.Qasımov; red. 
B.Eyvazlı; rəssam T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 88 s., 
cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 82.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1492-
8.- [1995-63802] 
 
614 Tibbi ekologiya 
 
253.
 
Агаев,  М.М.  Экология  и  инфаркт  миокарда 
[Текст] /М.М.Агаев;  М-во  Здравоохранения  Азерб. 
Респ.,  Азерб.  Мед  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку:  Элм, 
1995.- 158 с.- [ATU k/x]  
 
615.8 Fizioterapiya. Xalq təbabəti 
 
254.
 
Bədəlov, H.P. Azərbaycanın müxtəlif hündürlüklü 
dağ iqlimli kurortlarında ürək-damar xəstəliklərinin 
müalicəsi [Mətn] /H.P.Bədəlov; baş red. Qəşəm  İsabəyli.- 

51 
 
Bakı: Cik-cik, 1995.- 152 s., cədv.: ill.; 20 sm.- 3300 nüs.- 
[1995-63801] 
255.
 
Cavadov, Q.C. Xalq təbabətimiz məişətimizdə 
[Mətn] /Qəmərşah Cavadov; rəy. T.Bünyadov; red. 
V.Hüseynov; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 84 
s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1571-1.- [1995-63596] 
256.
 
Əzizov, V.  Təbabətdə böhranlı hallar və  təxirə-
salınmaz tibbi yardım [Mətn]: vəsait /Vəsadət  Əzizov, 
A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov; red. S.N.Alimetov.- Bakı: 
Təbib, 1995.- 112 s.; 20 sm.- 200 nüs.- ISBN 5-8035-0014-
3.- [1995-70830] 
257.
 
Mövsümqızı, M. Qarpız- min bir dərdin dərmanı 
[Mətn] /Məlahət Mövsümqızı; ön söz müəl.: F.Ağazadə, 
R.Mahmudov.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 72 s., portr.; 21 
sm.- 1000 nüs.- [1995-68586]  
258.
 
Велиева  М.Н.  Солодка  и  ее  применение  в 
медицине [Текст] /М.Н.Велиева; М-во Здравоохранения 
Азерб.  Респ.,  Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.- 
Баку: Тебиб, 1995.- 163 с.- [ATU k/x] 
259.
 
Вопросы  санаторно-курортного  лечения  в 
практике  участкового  терапевта  [Текст]:  методическая 
разработка /М-во Здравоохранения Азерб. Респ., Азерб. 
Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку:  Баку, 1995.-  5 с.- 
[ATU k/x] 
260.
 
Кулиев,  А.Х.  Актуальные  вопросы  курорто-
логии  и  физиотерапии  и  реабилитации  [Текст] 
/А.Х.Кулиев;  М-во  Здравоохранения  Азерб.  Респ., 
Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку, 1995.- 440 
с.- [ATU k/x] 
 
 
 

52 
 
615.9 Toksikologiya 
 
261.
 
Məmmədov, M. Narkomaniya, alkoqolizm və... 
[Mətn] /Məmməd Məmmədov, A.Abdullayev; rəy.: 
N.A.Əliyev, T.Məmmədov, H.Sadıqova.- Bakı: Azərbaycan 
Ensiklopediyası, 1995.- 240 s., cədv.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-8960-0129-0.- [1995-64012] 
 
616 Terapiya. Patologiya 
 
262.
 
Alimetov, S. Urgent terapiya [Mətn] /Sergey 
Alimetov; elmi red.: F.C.Tağızadə, R.H.Nağıyev.- Bakı, 
1995.- 144 s.; 21 sm.- nüs yox.- [1995-70833] 
263.
 
İsayev,  İ.M. Patoloji anatomiya [Mətn]: tibb 
universitetinin III kurs müalicə-profilaktika fakültəsi, 
pediatriya, tibbi profilaktika, tibbi bioloji, stomotoloji 
fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulan tədris (dərs) 
metodik vəsait /İ.M.İsayev, M.Ş.Cahangirov,  Ə.İ.Səfərov; 
red.  Ş.Səlimbəyli; N.Nərimanov adına Azərb. Tibb Un-ti.- 
Bakı: Səda, 1995.- 336 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8687-
4255-9 (cildli).- [1995-77402] 
264.
 
Sultanov, M. Təcili tibbi yardım: daxili xəstəliklər 
klinikasında [Mətn] /Mehdi Sultanov; red. M.Quliyeva; 
rəssam X.Qasımova.-  İşlənilmiş ikinci nəşri.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 120 s., cədv.; 22 sm.- Əlavələr: s. 108-
118.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1531-2.- [1995-63712] 
 
616 Onkologiya 
 
265.
 
Əmiraslanov,  Ə.T.  Bədxassəli sümük şişlərinin 
proqnozu [Mətn] /Əhliman  Əmiraslanov; ön söz 
N.N.Trapeznikov.- Ankara: 1995.- 160 s., cədv.:  şək.; 20 

53 
 
sm.- Bibl. rus, ing. və b. xarici dillərdə: s. 146-153.- nüs. 
yox.- [1995-63555] 
266.
 
Onkologiya  [Mətn]: tibb universiteti üçün dərslik 
/Ə.Əmiraslanov [və b.]; rəy. B.A.Ağayev; elmi red. 
F.İ.İslamzadə.- Bakı: Təbib, 1995.- 461 s.: ill.; 21 sm.- 1500 
nüs.- ISBN 5-8035-0085-2.- [1995-75760] 
267.
 
Амирасланов,  А.Т.  Рецепторы  половых 
стереоидных  гормонов  в  опухолях  костей  [Текст] 
/А.Т.Амирасланов [и др.]; М-во Здравоохранения Азерб. 
Респ.,  Азерб.  Мед.  Ун-т  им.  Н.Нариманова.-  Баку: 
Эргюн, 1995.- 93 с.- [ATU k/x] 
 
616 Pediatriya 
 

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə