Kİtabiyyati 1995Yüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0,98 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

956.
 
Аллахвердиева  С.И.  Архитектура  оборони-
тельных  сооружений  античной  и  средневековой 
Кавказской  Албании  [Текс]: 18.00.01 /Светлана 

164 
 
Аллахвердиева;  АНА,  Ин-т  Архитектуры  и  Искусства.- 
Баку, 1995.- 21 с.- [1995-47] 
957.
 
Халед  Ахмед  Халил.  Архитектура  Дамаска 
мамлюкского  периода. XIII-XV вв. [Текст]: 18.00.01 
/Халед  Ахмед  Халил;  АНА,  Ин-т  Архитектуры  и 
Искусства.- Баку, 1995.- 27 с.- [1995-182] 
 
Filologiya elmləri 
 
Filologiya elmləri doktoru dərəcəsi 
 
958.
 
Eyvazova, R.H.  Əfqanıstanda türk mənşəli 
toponimlər [Mətn]: 10.02.06 /Roza Eyvazova; AEA, Nəsimi 
ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 1995.- 60 s.- [1995-63664]      
959.
 
Qasımov, H.Ə. Müasir Azərbaycan romanı. Janrın 
poetika və tipologiyası [Mətn]: 10.01.03 /Himalay Qasımov; 
AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat  İn-tu.- Bakı, 1995.- 77 s.- 
[1995-63278] 
960.
 
Musayeva, A.Ş. Əlyazma kitabı və XV-XVI əsrlər 
Azərbaycan  ədəbiyyatının araşdırılmamış problemləri 
(Tekstoloji-filoloji tədqiqat) [Mətn]: 10.01.03; 10.01.06 
/Azadə Musayeva; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 
1995.- 64 s.- [1995-64329] 
961.
 
Рагимова,  Э.А.  История  и  практика  русского 
перевода  азербайджанского  народного  героического 
эпоса: На материале "Китаби-Деде Коркуд" и "Кёроглу" 
[Текст]: 10.01.08; 10.01.09 /Э.А.Рагимова;  АНА,  Ин-т 
Литературы им. Низами.- Баку, 1995.- 44 с.- [1995-225] 
962.
 
Шукюров,  Т.Г.  Лексико-грамматические  осо-
бенности  глаголов  русского  языка  и  принципы  их 
описания  в  двуязычном  словаре  (словоизменительный 
аспект) [Текст]: 10.02.01 /Таваккюль  Шукюров;  М-во 

165 
 
Образования  Азерб.  Респ.,  Азерб.  Пед.  Ин-т  Русского 
Языка и Литературы им. М.Ф.Ахундова.- Баку, 1995.- 50 
с.- [1995-226] 
 
Filologiya elmləri namizədi dərəcəsi 
 
963.
 
Adışova, C.H.  Cəmil  Əlibəyovun bədii nəsri 
[Mətn]: 10.01.03 /Cəmilə Adışova; AEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 1995.- 29 s.- [1995-63524] 
964.
 
Axundova, S.Ş.  Həsənin "Yusif və Züleyxa" 
pomasının paleoqrafik, qrafik və tekstoloji tədqiqi [Mətn]: 
10.01.11 /Sevinc Axundova; AEA, Əlyazmalar İn-tu.- Bakı, 
1995.- 20 s.- [1995-63285] 
965.
 
Allahverdiyev, E.İ. Qarabağ dialektinin əfşar 
şivəsi [Mətn]: 10.02.02 /Elşad Allahverdiyev; AEA, 
İ.Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı, 1995.- 35 s.- [1995-
63786] 
966.
 
Bağırova, F.B. S.Rəhimovun  əsərlərinin onomas-
tik leksikası [Mətn]: 10.02.02 /Fatma Bağırova; AEA, 
Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 1995.- 20 s.- [1995-64393]  
967.
 
Bayramov, A.Ə. Ermənistanın Ağbaba,  Şörəyel 
və  Pəmbək bölgələrinin türk toponimləri [Mətn]: 10.02.02 
/Aslan Bayramov; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 
1995.- 31 s.- [1995-63284] 
968.
 
Binnətova, A.Ü. Demokratiya və milli müstəqillik 
uğrunda mübarizənin Azərbaycan poeziyasında əksi [Mətn]: 
10.01.03 /Almaz Binnətova; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat 
İn-tu.- Bakı, 1995.- 22 s.- [1995-63523] 
969.
 
Dadaşov, Y.B. Hüseyn Əfəndi Qayıbov və onun 
"Azərbaycanda məşhur olan şüəranın  əşarına məcmuədir" 
əsəri [Mətn]: 10.01.03 /Yadulla Dadaşov; АEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 1995.- 30 s.- [1995-63667]      

166 
 
970.
 
Əbdülhəsənov, E.Ə.  Əhməd Cəfəroğlunun  ədə-
biyyatşünaslıq irsi [Mətn]: 10.01.03 /Elşən  Əbdülhəsənov; 
AEA, Nizami adına  Ədəbiyyat  İn-tu.- Bakı, 1995.- 24 s.- 
[1995-63783] 
971.
 
Əhmədova, E.Z. Azərbaycan etnonimlərinin 
leksik-semantik və struktur-linqvistik təhlili [Mətn]: 
10.02.02 /Elmira Əhmədova; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-
tu.- Bakı, 1995.- 29 s.- [1995-63666]      
972.
 
Əhmədova, K.Q. Azərbaycan dilində rus və 
Avropa mənşəli son şəkilçili sözlər [Mətn]: 10.02.02 
/Kəmalə  Əhmədova; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- 
Bakı, 1995.- 28 s.- [1995-63665]      
973.
 
Əsgərov, H.A. Azərbaycan dilində  zərgərlik 
leksikası [Mətn]: 10.02.06 /Hüseyn Əsgərov; AEA, İ.Nəsimi 
ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 1995.- 35 s.- [1995-63277] 
974.
 
Gədikli, Y.M.  Şəhriyarın həyatı  və  sənəti (türkcə 
divanı  əsasında) [Mətn]: 10.01.03 /Yusif Gədikli; AEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat  İn-tu.- Bakı, 1995.- 24 s.- [1995- 
64390]      
975.
 
Hacı Siracəddin, Q.  Məhəmməd Füzuli 
yaradıcılığı və türk ədəbiyyatşünaslığı (1940-1980) [Mətn]: 
10.01.03; 10.01.06 /Hacı Siracəddin; AEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 1995.- 34 s.- [1995- 63254]      
976.
 
Həsənova, S.Ş. Müasir Azərbaycan hekayəsində 
psixoloji təhlil: (1970-80-ci illər) [Mətn]: 10.01.03 /Sərvinaz 
Həsənova; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 1995.- 
24 s.- [1995-63519] 
977.
 
Hüseynova,  Ş.Ə. Salam Qədirzadənin bədii nəsri 
[Mətn]: 10.01.03 /Şövkət Hüseynova; AEA, Nizami adına 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 1995.- 22 s.- [1995-63785] 
978.
 
İsmayılova, S.S.  Rəsul Rza poeziyası  ədəbi 
tənqiddə [Mətn]: 10.01.03 /Simuzər  İsmayılova; AEA, 

167 
 
Nizami adına  Ədəbiyyat  İn-tu.- Bakı, 1995.- 22 s.- [1995-
63520] 
979.
 
Kərimova,  İ.İ. Müasir ədəbiyyatda insan 
konsepsiyası: S. Vurğunun "İnsan" mənzum dramı  və E. 
Mejelaytisin "İnsan"  şeirlər silsiləsində  əsasında [Mətn]: 
10.01.03 /İradə  Kərimova; AEA, Nizami adına  Ədəbiyyat 
İn-tu.- Bakı, 1995.- 39 s.- [1995-63663]      
980.
 
Manafov, N.R. Azərbaycan dili dialekt və 
şivələrində köməkçi nitq hissələri [Mətn]: 10.02.06 /Namaz 
Manafov; AEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı, 1995.- 
34 s.- [1995-63787] 
981.
 
Nəsibova, H.S. Müasir Azərbaycan lirikasında 
insan konsepsiyası (1960-80-cı illər) [Mətn]:  10.01.03 
/Hicran Nəsibova; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 
1995.- 28 s.- [1995-63525] 
982.
 
Rəcəbova, R.X. Azərbaycan dilində fel tərzlərinin 
ifadə üsulları [Mətn]: 10.02.02 /Ramizə  Rəcəbova; AEA, 
İ.Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı, 1995.- 28 s.- [1995-
63521] 
983.
 
Rəsulov, R.K. "Kitabi-Dədə Qorqud"un un 
poetikası (metaforik arxotiplər) [Mətn]: 10.01.09, 10.01.08 
/Rüstəm Rəsulov; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 
1995.- 22 s.- [1995-63256]      
984.
 
Sadıqova, M.H. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyası 
erməni  ədəbi-mədəni mühitində: (1920-1960) [Mətn]: 
10.01.03 /Mənzərə Sadıqova; AEA, Nizami adına 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 1995.- 30 s.- [1995-63522] 
985.
 
Səfərova,  Ə.Ə. Müasir Azərbaycan dilində 
mürəkkəb sözlərin semantik təsnifi [Mətn]: 10.02.02 
/Ərkinaz Səfərova; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 
1995.- 22 s.- [1995-63662]      

168 
 
986.
 
Şıxıyeva,  İ.X. Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 
linqvostatistik xüsusiyyətəri [Mətn]: 10.02.06; 10.02.19 
/İlhamə  Şıxıyeva; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 
1995.- 20 s.-  [1995-63259] 
987.
 
Абдулалиев,  М.А.  Адаптация  туркизмов  в 
новогреческом  языке  [Текст]: 10.02.19 /Мугаддин 
Абдулалиев;  АНА,  Ин-т  Языкознания  им.  Насими.- 
Баку, 1995.- 21 с.- [1995-172] 
988.
 
Раззагова,  Л.С.  Лексико-семантическая  клас-
сификация  глаголов  в  современном  арабском  литера-
турном  языке  [Текст]: 10.02.17 /Лала  Раззагова;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  БГУ  им.  М.Э.Расулзаде.- 
Баку, 1995.- 23 с.- [1995-173] 
989.
 
Рустамова, А.Б. Типы значений и форм вида в 
русском  языке  и  их  соответствия  в  Азербайджанском 
языке  [Текст]: 10.02.01 /Афаг  Рустамова;  АНА,  Ин-т 
Языкознания им. Насими.- Баку, 1995.- 24 с.- [1995-198] 
990.
 
Салаева,  С.М.  Проблема  национальной  опре-
деленности  и  художественный  перевод:  на  материале 
русских переводов поэзии Самеда Вургуна и Расула Рзы 
[Текст]: 10.01.03 /Салтанат  Салаева;  АНА,  Ин-т 
Литературы имени Низами.- Баку, 1995.- 22 с.- [1995-44] 
 
Coğrafiya elmləri 
 
Coğrafiya elmləri namizədi dərəcəsi 
 
991.
 
Abdullayev, Ə.H. Şirvan iqtisadi rayonunda kənd 
təsərrüfatı istehsalının  ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi 
problemləri (Düzənlik rayonlarının timsalında) [Mətn]: 
11.00.02 /Əsədulla Abdullayev; AEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. 
Coğrafiya İn-tu.- Bakı, 1995.- 22 s.- [1995-63286] 

169 
 
992.
 
Paşayev, N.Ə. Azərbaycanın Böyük Qafqaz 
ərazisində  təbii-dağıdıcı hadisələrin (TDH) təsərrüfata 
təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: 11.00.02 
/Nəriman Paşayev; AEA, H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya  İn-tu.- 
Bakı, 1995.- 22 s.- [1995-63667]       
993.
 
Гасанов  Р.Ш.  Агроклиматические  условия  и 
ресурсы  аридных  субтропиков  Азербайджана  и  юга 
Средней  Азии:  метеорология,  климатология,  агроме-
теорология  [Текст]: 11.00.09 /Ровшан  Гасанов;  АНА, 
Ин-т  Географии  им.  акад.  Г.А.Алиева.-  Баку, 1995.- 22 
с.- [1995-46]       
994.
 
Надыров,  Ш.М.  Экономико-географические 
проблемы  трансформации  территориальных  структур  и 
развитие  интеграционных  процессов  в  народном 
хозяйстве  республики  Казахстан  и  СУАР  КНР  [Текст]: 
11.00.02 /Шерипжан  Надыров;  АНА,  Ин-т  Географии 
им. акад. Г.А.Алиева.- Баку, 1995.- 39 с.- [1995-225] 
995.
 
Махмудзаде, Л.А. Исследование особенностей 
распределения  очагов  землетрясений  среднекуринской 
впадины [Текст]: 11.00.02 /Лала Махмудзаде; АНА, Ин-
т  Географии  им.  акад.  Г.А.Алиева.-  Баку, 1995.- 21 с.- 
[1995-127] 
 
Tarix elmləri 
 
Tarix elməri doktoru dərəcəsi 
 
996.
 
Orucov, A.Ş.  Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta 
əsrlərdə: arxeoloji tədqiqat [Mətn]: 07.00.06 /Abdulla 
Orucov; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 
1995.- 54 s.- [1995-63318] 

170 
 
997.
 
Наджафов,  Б.И.  История  армянского  нацио-
нализма в Закавказье в  конце XIX начале XX века: По 
опубликованной  монографии  "Лицо  врага" [Текст]: 
07.00.02 /Бахтияр  Наджафов;  АНА,  Ин-т  Истории  им. 
А.Бакиханова.- Баку, 1995.-  61 с.- [1995-129] 
 
Tarix elməri namizədi dərəcəsi 
 
998.
 
Adıgözəlova, A.P. Fevral inqilabından sonra 
Azərbaycanda müvəqqəti hökumətin yerli hakimiyyət 
orqanlarının və şəhər özünüidarələrinin təşkili və fəaliyyəti: 
(Mart 1917- Aprel 1918-ci illər) [Mətn]: 07.00.02 /Arifə 
Adıgözəlova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə 
adına BDU, Tarix Fakültəsi.- Bakı, 1995.- 32 s.- [1995-
63516] 
999.
 
Kərimova, S.M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında 
və müstəmləkəçiliyində erməni siyasətçilərinin rolu [Mətn]: 
07.00.02 /Sevil Kərimova; AEA, A.A.Bakıxanov adına 
Tarix İn-tu.- Bakı, 1995.- 24 s.- [1995-63794] 
1000.Qasımova, E.C. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsil: 
(1920- iyun 1941-ci illər) [Mətn]: 07.00.02 /Elmira 
Qasımova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı. 1995.- 29 s.- [1995-63079]  
1001.
 
Mirzəyeva, B.M. Azərbaycanın Böyük Vətən 
Müharibəsində  iştirakı tarixinin tarixşünaslığı [Mətn]: 
07.00.02 /Bəyimxanım Mirzəyeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti, Tarix 
Fakültəsi.- Bakı, 1995.- 35 s.- [1995-63514] 
1002.
 
Nəsr,  Əd-Din Mühəmməd Salih Fərfur. Erkən 
Abbasilər xilafətində (VIII-IX əsrlər) islam sikkələri və pul 
dövriyyəsi [Mətn]: 07.00.03 /Əd-Din Mühəmməd Salih 

171 
 
Fərfur Nəsr; AEA, Şərqşünaslıq  İn-tu.- Bakı, 1995.- 25 s.- 
[1995-63249]      
1003.
 
Гасанова,  Х.Г.  Формирование  предпосылок 
развития  светского  образования  и  науки  в  османской 
Турции  в 50-70-е  годы XIX века  [Текст] /Хошкадам 
Гасанова;  АНА,  Ин-т  Востоковедения.-  Баку,1995.- 29 
с.- [1995-12]   
1004.
 
Гусейнова,  И.М.  Создание  и  деятельность 
рабочих факультетов и  подготовительных отделений в 
вузах Азербайджана [Текст]: 07.00.02 /Ирада Гусейнова; 
М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Бак.  Гос.  Ун-т  им. 
М.Э.Расулзаде.- Баку, 1995.- 25 с.- [1995-160] 
1005.
 
Мирзоев, 
М.Н. 
Вавилония 
в 
период 
господства  касситской  династии XVI-XII [Текст]: 
07.00.03 /Миргейдар  Мирзоев;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  Бак.  Гос.  Ун-т  им.  М.Э.Расулзаде.-  Баку, 
1995.- 26 с.- [1995-13] 
1006.
 
 Шахмалиева,  Ф.А.  Экономическое,  научно-
техническое  и  культурное  сотрудничество  Азербайд-
жана  с  арабскими  странами (70-80-е  годы) [Текст]: 
07.00.03 /Фатьма  Шахмалиева;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  Бак.  Гос.  Ун-т  им.  М.Э.Расулзаде.-  Баку, 
1995.- 18 с.- [1995-11]    
 
 
 
 

172 
 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi 
Azərbaycan dilində 
Abasov, B.X.   
277 
Abbas, A.  
 
418 
Abbas, H.  
 
419 
Abbasov, A.    
420 
Abbasov, A.N.      43,157, 
 744 
Abbasova, B.   
352 
Abdinbəyova, A.Ə.   243 
Abdıyev, A.X.  
588 
Abdulla, K.    
421 
Abdullayev, A.A.  
292 
Abdullayev, Ə.H.  
991 
Abdullayev, Ə.İ.  
611 
Abdullayev, F.Q.  
226 
Abdullayev, F.M.  
422 
Abdullayev, M.M.   374 
Abdullayeva, H.Q.   172 
Abdullayeva, Z.M.   936 
Abrahams, P.   
572 
Adıgözəlova, A.P.   998 
Adışova, C.H.  
963 
Ağahüseynova, M.   227 
Ağamalı, F.R.  
423 
Ağayev, Ə.Ə.   
158 
Ağayev, İ.M.   
424 
Ağayev, Z.A.   
375 
Ağazadə, F.     
425 
Axundov, M.A.  
668 
Axundova, S.Ş.  
964 
Alekseyev, V.N.  
228 
Alimetov, S.    
262 
Alıoğlu, S.    
612 
Allahverdiyev, E.İ.   965 
Allahverdiyev, Q.Ə.   613 
Alməmmədoğlu, Ə. 427 
Anar   
     429,430 
Arazlı, S.İ.    
431 
Arzumanlı, V.M.  
614 
Aşıq Alı.  
 
401 
Aşıq Əhməd.   
402 
Aşıq Mehdi.    
403 
Aşıq Molla Cümə. 404 
Azayev, Ə.S.   
669 
Azərbaycanlı, O.  
433 
Babaxanlı, G.İ. 378 
Babanlı, F.    
434 
Babanlı, V.Y.   
435 
Babaşov, Ə.Ə.  
303 
Babayev, A.Ə.  
436 
Babayev, A.H.  
934 
Babayev, H.B.  
238 
Babayev, M.Ş.  
240 
Babayeva, H.   
330 
Babayeva, T.T.  
713 
Babayeva, Z.A.  
717 
Baba-zadə, V.M.  
233 
Bağırova, F.B.  
966 
Baxşəliyev, Ə.         39,40 
Baxşəliyev, V.B.  
617 
Bayram, M.    
437 

173 
 
Bayramov, A.Ə.  
967 
Bayramov, Ə.İ.  
722 
Bayramov, İ.M.  
714 
Bayramov, R.  
217 
Bədəlov, Ə.S.   
278 
Bədəlov, H.P.   
254 
Bədəlov, M.F.  
224 
Bədəlova, S.Y.  
723 
Bəktaşi, S.Ə.    
234 
Bəndalıoğlu, Q.  
670 
Bərdəli, B.    
438 
Bəydəmirli, R.  
439 
Bəylər, M.    
440 
Bəyməmmədqızı, F.   671 
Binnətova, A.Ü.  
968 
Budaqov, B.Ə.  
595 
Budaqova, S.İ. 609 
Bünyadov, T.Ə.  441,442 
Cabbarov, M.   
443 
Canəhmədov, Ə.X. 299 
Cavadov, Q.C.  
255 
Cavid, H.  
 
444 
Cəbrayılov, B.S.  
747 
Cəfərli, N.H.    
618 
Cəfərli, Y.  
    331, 672 
Cəfərov, F.    
250 
Cəfərov, N.Q.  
356 
Cəfərsoylu, İ.   
619 
Cəlilov, E.    
134 
Cəmilzadə, H.  
673 
Çavçavadze, İ.Q.  
620 
Çərkəz, S.  
     445,446 
Çobanov, M.N.  
357 
Dadaşov, İ.Ş.   
120 
Dadaşov, Y.B.  
969 
Dadaşzadə, M.  
208 
Dəmirçi, A.    
448 
Didat, Ə.   
 
45 
Dikkens, Ç.    
46 
Dilqəm, Y.    
449 
Dögini, J.  
 
621 
Duyğun, R.    
450 
Elbrus Ə.  
 
451 
Elçin, T.  
 
579 
Elçin. 
 
  332 
Eldarov, H.H.   
282 
Elsevər, Q.P.    
453 
Eltəkin.   454 
Eyvazlı, F.    
455 
Eyvazov, E.    
231 
Eyvazova, R.H.  
358 
Eyvazova, R.H.  
958 
Əbdülhəsənov, E.Ə.   970 
Əcəmov, K.Y.  
320 
Əfəndiyev Ç.A.  
293 
Əfəndiyev, V.Ə.  
596 
Əfəndiyeva, R.Ş.  
456 
Əhədov, A.    
33 
Əhədov, A.F.   
47 
Əhədov, E.Ə.   
674 
Əhədov, K.M.  
862 
Əhməd İbn Ə`səm Əl-
kufi. 
 
  622 
Əhməd, Ə.    
457 
Əhməd, V.        458,459 
Əhmədov, B.A.  
174 
Əhmədov, Ə.H.  
359 
Əhmədov, Ə.M.  
460 

174 
 
Əhmədov, Ə.S.  
48 
Əhmədov, Q.B.  
589 
Əhmədov, N.A.  
289 
Əhmədov, R.A.  
699 
Əhmədov, T.Ə. 380 
Əhmədova, E.Z.  
971 
Əhmədova, K.Q.  
972 
Əkbərov, A.T.  
623 
Ələkbərov, A.Y.  
121 
Ələkbərov, M.Ə.  
272 
Ələkbərov, S.M.  
748 
Ələkbərzadə, Ç.Ə.   461 
Ələsgərov, M.Ə. 175,176 
Əli İbn Əbu Talib (ə) 
Həzrət Əmir-Əl- 
Möminin   49 
Əlimirzəyev, X.  
382 
Əlioğlu, Ə.    
675 
Əliyev, A.H.    
597 
Əliyev, B.F.    
863 
Əliyev, Ə.M.       177-179 
Əliyev, Ə.N.    
829 
Əliyev, Ə.T.    
209 
Əliyev, F.Ə.    
896 
Əliyev, H.Ə.            83,84 
Əliyev, İ.  
 
161 
Əliyev, Q.Ə.    
313 
Əliyev, M.N.   
76 
Əliyev, N.F.    
724 
Əliyev, R.İ.    
162 
Əliyev, R.N.    
462 
Əliyev, S.  
 
463 
Əliyev, T.N.    
311 
Əliyev, V.Ə.    
251 
Əliyev, Z.İ.  
74 
Əliyeva, G.T.   
725 
Əliyeva, Z.    
360 
Əlizadə, Ə.Ə.   
77 
Əlizadə, L.İ.    
383 
Əlizadə, N.    
464 
Əlizadə, S.    
50 
Əlizadə, S.Q.   
384 
Əmənzadə, R.  
325 
Əmini İbrahim, H.S.Ə. 51 
Əmiraslanov, Ə.T.   265 
Əmrahov, M.İ.  
163 
Əsgərbəyli, N.  
52 
Əsgərov, F.A.  
726 
Əsgərov, H.A.  
973 
Əsgərov, K.Ə.  
295 
Əsgərov, N.Ə.  
361 
Əyyub, N.  
 
466 
Əyyubov, Ə.A.  
116 
Əziz, Z.  
 
467 
Əzizov, E.İ.    
353 
Əzizov, V.       256, 269 
Feyziyev, Ə.    
53 
Feyzullabəyli, İ.Ə.     104, 
 468 
Feyzullazadə, V.  
385 
Fərzəli, Ə.     
470 
Fərzəlibəyli, Ş.F.  
624 
Fətəliyev, H.K.   321,322 
Fətəliyev, M.B. 
91 
Füzuli, M.S.      471-474 
Gədikli, Y.M.   
974 
Gərayzadə, T.P.  
180 
Hacı Rüfət  
475 

175 
 
Hacı Siracəddin, Q.   975 
Hacıbəyli, Ü.   
333 
Hacıyev, M.İ.   
210 
Hacıyeva, N.    
388 
Haşımov, N.F.  
252 
Heydər, R.    
476 
Həbiboğlu, V. 590, 625 
Həmədani,  Ə.K. 57 
Həmədani, Ə.S.    54-56 
Həmidova, İ.R. 626, 701 
Həsənli, M.X.  
118 
Həsənoğlu, A.  
477 
Həsənov, F.    
349 
Həsənov, İ.M.  
478 
Həsənov, M.Ə.  
591 
Həsənov, M.S.  
181 
Həsənova, S.M.  
749 
Həsənova, S.Ş.  
976 
Həsənova, Ş.A.  
389 
Həsənzadə, N.Ə. 479,480 
Həşimov, Ə.Ş.     164,165 
Hüseynqızı, D.  
481 
Hüseynlı, S.M.  
166 
Hüseynov, Ə.   
700 
Hüseynov, Ə.M. 182,183 
Hüseynov, X.İ.  
830 
Hüseynov, M.C.  
727 
Hüseynov, M.F.  
286 
Hüseynova, N.M.  
268 
Hüseynova, Ş.Ə.390, 977 
Hüseynzadə, Q.  
273 
Xankişiyev, Ə.  
86 
Xanməmmədov, B.İ. 676 
Xeyirxəbərov, İ.M.   728 
Xələfov, R.    
482 
Xəlilli, Q.  
 
483 
Xəlilov, B.Ə.   
362 
Xəlilov, Ə.M.   
10 
Xəyal, S.  
 
391 
Xəzri, N.  
 
485 
Xomeyni,  A.S.R. 
58 
Xropanyuk, V.N.  
135 
Xudiyev, N.M.  
363 
İbadoğlu, İ.    
677 
İbrahimov, F.Ə.  
586 
İbrahimov, H.   
242 
İbrahimov, İ.Ə.  
486 
İbrahimov, Ş.Ş.  
247 
İldırımoğlu, Ə.  
487 
İldırımzadə, Y.  
140 
İlham, T.E.    
488 
İlkin Q.  
 
489 
İlqarlı, N. 
 
307 
İmanoğlu, R.    
490 
İmanov, S.Ş.    
218 
İmanov, V.    
491 
İsabəyli, Q.İ.    
580 
İsaqoğlu, V.    
678 
İsayev, C.P.    
864 
İsayev, İ.M.    
263 
İsgəndər, H.       314, 492 
İsgəndərov, E.B.  
287 
İsgəndərzadə, E.X.   493 
İskəndərzadə Z.Ə.   291 
İslam, Z.  
 
494 
İsmayıl, E.       628, 679 
İsmayıl, K.    
495 
İsmayıl, M.    
629 

176 
 
İsmayıloğlu, Ə-C. 309 
İsmayılov, E.   
185 
İsmayılov, X.İ.  
31 
İsmayılov, İ.İ.  
122 
İsmayılov, İ.Z.  
630 
İsmayılova, S.S.  
978 
İsmixanov, M.A. 
186 
İsmiyev, E.Q.   
225 
Kazımov, Ç.B.  
364 
Kazımov, İ.B.  
631 
Kazımov, Q.Ş.  
189 
Kazımov, T.Ş.  
496 
Kəlayev, C.K.  
497 
Kərimi, A.    
937 
Kərimli, A.V.      680,681 
Kərimli, K.S.      498, 682 
Kərimov, A.Ə.  
232 
Kərimov, M.T.  
948 
Kərimov, Y.Ş.    190-193, 
 365 
Kərimov, Z.H.  
220 
Kərimova, İ.İ.  
979 
Kərimova, S.M. 632, 999 
Kəsəmənli, N.Y.  
499 
Kəsərli, B.    
500 
Korkmazov, B.M.   241 
Köçərli, F.     
17 
Kristi, A.  
 
575 
Kutlu, K. 
 
771 
Qacar, M.  
 
683 
Qafarov, T.M.  
141 
Qarabağlı, R.   
326 
Qaraxanoğlu, M.  
501 
Qarayev, Y.V.  
392 
Qasımov, A.M.  
288 
Qasımov, H.Ə.  
959 
Qasımova, A.   
393 
Qasımova, E.C.        1000 
Qazızadə, İ.M.  
949 
Qədirzadə, S.   
502 
Qəhrəmanzadə, A.H. 312  
Qismət 
  503 
Qlinka, S.N.    
634 
Qoca, X.  
 
504 
Qubadlı, N.    
505 
Qul, Ə.  
 
506 
Quliyev, A.    
35 
Quliyev, A.Ə.  
80 
Quliyev, A.İ.    
115 
Quliyev, Ç.Ə.   
394 
Quliyev, D.Q.  
684 
Quliyev, E.M.  
167 
Quliyev, M.M.  
507 
Quliyev, R.    
78 
Quliyev, T.G.   
897 
Quluzadə, R.K.  
290 
Qurban, Ə.        409,410 
Qurbani, A.       508, 685 
Qurbanov, Y.   
270 
Leyla, X.Ə.    
718 
Lələ 
  411 
Ləman, F.  
 
366 
Ləman, F.  
 
635 
Ləmbəli, V.    
509 
Lətifov, I.M.    
117 
Mahmudoğlu.   
510 
Mahmudov, Ə.  
302 
Mahmudov, M.N. 
126 

177 
 
Mahmudov, N.M.  
194 
Mahmudov, S.Ç.  
831 
Mahmudzadə, D.H.  350  
Manafov, N.R.  
980 
Mehdi, D.  
 
511 
Mehdi, Ə.G.    
512 
Mehdiyev, M.  
686 
Məchul, M.Ş.   
513 
Mədətoğlu, Ə.  
514 
Məftun, D.    
515 
Məhərrəmov, N.  
636 
Məmməd, M.   
516 
Məmmədcanlı, N.   517 
Məmmədli, F.  
518 
Məmmədli, N.B.  
367 
Məmmədli, Ş.B.  
637 
Məmmədov N.M.  
296 
Məmmədov, B.M.   305 
Məmmədov, Ə.  
519 
Məmmədov, K.D.   395 
Məmmədov, Q.M.   938 
Məmmədov, M.  
261 
Məmmədov, M.Ə.   221 
Məmmədov, S.A.  
196 
Məmmədov, Ş.Ş.  
832 
Məmmədov, T.M.   280 
Məmmədov, Y.M.   827 
Məmmədova, D.  
345 
Məmmədova, R.V.   281 
Məmmədyarlı, Ə.S.   520 
Məmmədzadə, R.Y.   521 
Mənsurov, E.B.  
335 
Mərdanlı Ə.    
522 
Mikayılova, S.M.  
729 
Mirəli, N.  
 
523 
Mirmahmudova, S.N. 368 
Mirnəsiroğlu, M.  
524 
Mirzə bəy.    
336 
Mirzəliyev, C.X.  
578 
Mirzəyev, C.H.  
168 
Mirzəyeva, B.M.      1001 
Molyer, J-B.    
574 
Möhsümqızı, M.  
42 
Mövsümqızı, M.  
257 
Muxtar, Ə.    
525 
Muxtarov, H.Ş.  
833 
Musaoğlu, M.   
412 
Musayev, H.    
81 
Musayev, İ.    
369 
Musayev, V.R.  
107 
Musayeva, A.Ş.  
960 
Mustafayev, R.  
638 
Mustafayev, S.M. 
702  
Mustafayeva, N.  
639 
Mustafazadə, T.T. 40,641 
Müctəhidzadə, M.S.   526 
Mühəmməd Səid 
Dağıstani əl-Əvəcuqi 527 
Mütəhhəri, U.M. 
64 
Namazəliyev, H.İ.   108 
Nazim, N.  
 
687 
Nəbiyev, B.Ə.  
396 
Nəcəfzadə, Q.M. 528,529 
Nərimanoğlu, M.  
688 
Nəsibov, R.R.  
592 
Nəsibova, H.S. 
981  
Nəsibzadə, L.İ. 599 

178 
 
Nəsr, Əd-Din Mühəmməd 
Salih Fərfur.             1002 
Nəvvab, M.Q.  
337 
Nəzirli, Ş.Ə.        642,643 
Nicat, Ə.  
      36, 644 
Nigar. 
  530 
Nikbin, H.M.   
531 
Novruzlu, Ə.İ.  
645 
Novruzov, A.A.  
532 
Novruzov, Ş.H.  
587 
Nüvədili, T.V.  
533 
Ordubadi, M.S.  
581 
Orucov, A.Ş.    
996 
Paşayev, A.Ə.  
646 
Paşayev, N.Ə.  
992 
Pənahqızı, T.   
534 
Pirsultanlı, S.   
535 
Pünhan, K.    
536 
Pyorışkin, A.V.  
197 
Ramazanova, E.M.   324 
Rəcəbov, Ə.Ə.  
371 
Rəcəbov, O.M.  
171 
Rəcəbova, R.X.  
982 
Rəfiqdust, S.    
719 
Rəfiyev, B.    
647 
Rəhimov, K.N.  
648 
Rəsulov, N.M.  
285 
Rəsulov, R.K.  
983 
Rüstəmxanlı, S.X.537,538 
Rüstəmli, A.H.  
397 
Rüstəmov, F.A.  
30 
Rüstəmov, R.Ş.  
276 
Rza, N.  
 
539 
Rzaquliyev, X.Ə.  
649 
Sabiri, A.H.    
67 
Sadıxov, N.A.  
198 
Sadıq, İ.  
 
540 
Sadıqov, Ə.  
690 
Sadıqov, Q.S.   
898 
Sadıqov, M.    
119 
Sadıqov, S.H.   
650 
Sadıqova, M.H.  
984 
Salahlı, A.R.    
413 
Salahov, Z.    
249 
Salamova, S.H.  
750 
Saraclı, N.  
 
582 
Saraylı, R.  
 
541 
Sarvan, F.  
 
692 
Seyidzadə, B.M.  
751 
Seyidzadə, M.H. 542,543 
Səfərov, M.    
398 
Səfərova, Ə.Ə.  
985 
Səfərova, Z.Y.  
339 
Səməd, M.    
340 
Səmədoğlu, S.  
544 
Səmədov, S.S.  
235 
Səmədzadə, Z.Ə.  
651 
Səməndər, R.   
346 
Sərbəndi, K.    
546 
Səttarov, M.    
68 
Sipovski, V.D.  
37 
Sultanov, F.    
348 
Sultanov, M.    
264 
Sultanov, O.B.  
87 
Sultanov, R.L.  
828 
Süleymanov, F.S.  
752 
Şahmar, E.    
414 
Şahmar, E.    
547 

179 
 
Şahməmməd.   
548 
Şaiq, A.   
 
655 
Şeyda, S.  
 
584 
Şərifov, H.    
549 
Şıxıyeva, İ.X.   
986 
Şıxlı, İ.Q.  
 
550 
Şıxlı, S.  
 
551 
Şirazi, R.M.    
69 
Şuşinski, F.M.  
341 
Şükürbəyli, F.  
693 
Şükürov, A.M.    415,416 
Tağıyev, A.    
694 
Tağıyev, A.Ə.  
695 
Tahirova, Y.F.  
939 
Tahirzadə, Ə.Ş.  
656 
Tale, Ə.  
 
552 
Talıbzadə, Ü.K.  
950 
Talışlı, M.İ.    
703 
Təbrizli, Ə.    
399 
Tutabağlı, N.   
553 
Türkel, Y.S.    
593 
Ulutürk, F.    
554 
Ulutürk, X.R.   
555 
Umudov, Q.    
417 
Urud, M.  
 
556 
Vahabzadə, B.M. 557,558 
Vasifov, Z.    
14 
Veliçko, V.L.   
660 
Vəfa, X.  
 
559 
Vəfalı, A.  
 
400 
Vəlioğlu, S.    
239 
Vəliyev, İ.Ö.  
102 
Vəliyev, S.    
661 
Vətənoğlu, B.   
561 
Visabi Əbdəli, M.Ə.    70 
Vüsallı, Z.  
 
562 
Yaqub, Z.Y.    
563 
Yusif, S.  
     564,565 
Yusifov, D.E.   
304 
Yusifova, N.İ.  
955 
Yusifpur, Ə.           71,72 
Yusuf, M.Ş.    
720 
Zahidov, Ə.    
372 
Zeynalov, H.Y.  
940 
Zeynalov, S.S.  
865 
Zeynalova, Z.Ə.  
753 
Zeyniyev, N.R.  
199 
Zeynu, M.C.    
73 
Zəngilanlı, O.   
566 
Zəngilanlı, R.   
697 
Zərbaliyev, S.M.  
834 
Zöhrabov, R.F.    342,343 
 

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə