Kbt я25 uot (059) Baş redaktorYüklə 21,42 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/58
tarix25.12.2016
ölçüsü21,42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

KBT  Я25
UOT (059)
Baş redaktor: 
K.M.Tahirov
professor, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi
Məsul katib:    
    N.Alışova 
 
Redaksiya heyəti:
       
                       
A.Abdullayeva
N.Alışova
S.Quliyeva
A.Qocayeva
Redaktor:     
  M.Cəfərova     
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 
- 2015 /baş red. K.Tahirov; red. 
M.Cəfərova; məsul katib N.Alışova;  
Azərbaycan Milli Kitabxanası.- 
Bakı, 2014.- 383 s.
© Azərbaycan Milli 
Kitabxanası, 2014
ISBN 978 9952 460 48 3
2015
ƏZİZ OXUCULAR!
Sizə  təqdim etdiyimiz “Əlamətdar və tarixi günlər 
təqvimi”i 1961-ci ildən  nəşr edilir. Əvvəllər 3 aydan 
bir - ildə 4 dəfə nəşr edilən təqvim, 1970-ci ilin oktyabr 
ayından etibarən 
“Kitabxana işçisinə kömək”, 2005-ci 
ildən isə yenidən “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” 
adı ilə nəşr olunur.
Bütün bu illər ərzində təqvim “ənənə və yeniliklər” 
şüarına sadiq qalaraq daha da təkmilləşdirilmiş, həcmi 
genişləndirilərək mövzu üzrə bölmələrin sayı artırılmış, 
geniş məlumat mənbəyi kimi formalaşdırılmışdır. 
Mədəniyyət işçiləri, müəllimlər, kütləvi informasiya 
vasitələri və əsasən də kitabxana işçiləri üçün nəzərdə 
tutulan bu vəsaitin hər buraxılışının müqəddiməsində 
nəşrin məzmunu, forması geniş şəkildə açılır. Təqvimi 
nəşr etməkdə  əsas məqsəd geniş oxucu kütləsinə  və 
mütəxəssislərə respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi, 
mədəni, elmi həyatında baş verən mühüm əlamətdar 
hadisələri və başqa dəqiqləşdirilmiş məlumatları çatdır-
maqdır. 
Təqvimin bu dəfəki sayı
 Azərbaycanın peşəkar mu-
siqi sənətinin və milli operasının banisi, dünya şöhrətli 
bəstəkar, görkəmli musiqişünas alim, publisist, drama-
turq, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir bəy Əbdülhüseyn 
oğlu Hacıbəylinin 130 illik yubileyinə  həsr olunmuş-
dur. 
Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqi mədəniyyəti 
tarixində yeni istiqamətin və milli bəstəkarlıq məktəbinin 
əsasını qoymuşdur. Azərbaycan musiqisi tarixində ilk 
opera, ilk musiqili komediya və bir sıra digər janrlarda 
ilk nümunələrin yaradıcısı kimi tanınmış Azərbaycan 
musiqisinin dərinliklərini və istiqamətlərini araşdırıb 
üzə çıxarmış və əsaslandırmış ilk azərbaycanlı folklorçu-
bəstəkar  və musiqişünas-alimdir. O, Azərbaycan SSR-
nin  və müstəqil Azərbaycan Respublikası himnlərinin 
müəllifidir.
Üzeyir Hacıbəylinin  əsərləri dünya musiqi 
incilərindən hesab edilir. 
Təqvimdə Üzeyir Hacıbəylinin  həyat və fəaliyyətinə 
dair zəngin məlumatlar öz əksini tapmışdır.

Təqvimdə 2015-ci ildə yubileyləri qeyd olunacaq görkəmli  şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar və 
əlamətdar hadisələr aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir: 
Milli ədəbiyyat; Folklor; Dünya ədəbiyyatı; Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq; Musiqi. Ope-
ra. Balet; Teatr. Kino; Milli Qəhrəmanlar; Siyasət. Hərbi iş; Tarix; Fəlsəfə.  İqtisadiyyat. Hüquq; 
Mədəniyyət. Elm. Maarif; İdman; Coğrafiya. Geologiya; Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya; Kimya.
Biologiya. Tibb; Texnika; Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya; Tarixdə bu gün.
Təqvimə milli və dünya ədəbiyyatının, incəsənətin, elmin, texnikanın və müxtəlif elm sahələrinin ən 
görkəmli nümayəndələri, eləcə də tarixi hadisələr haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. 
Hər bir məlumatda yubileyi qeyd olunacaq şəxsin doğulduğu gün, ay, il, əlamətdar hadisənin baş 
vermə tarixi göstərilmişdir.
2015-ci ildə qeyd olunacaq, lakin tarixi dəqiq bilinməyən yubileylər haqqında “Əlavələr”  bölməsindən 
məlumat əldə etmək olar.
Oxucuların təqvimdən istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər ayın ilk səhifəsində mündəricat ve-
rilmiş, sonda isə köməkçi əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir. 
Təqvim materialları üçün ədəbiyyat seçilərkən yeni və məzmunca ən uyğun kitablara, jurnal və qəzet 
məqalələrinə, ən çox müraciət olunan internet resurslarına və Milli Kitabxananın nəşrlərinə üstünlük 
verilmişdir.
Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı 
bildirir, fikir və iradlarını Azərbaycan Milli Kitabxanasına göndərmələrini xahiş edirik.
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Хaqani küç. 57;
Е-mail: metodik@anl.az
  Təqvim-2015

3
Yaponiyada və digər  Şərq ölkələrində  qəbul 
edilmiş təqvimə əsasən 12 illik sikl daxilində hər 
bir il müəyyən heyvan işarəsi altında keçir. Şərqdə 
çox məşhur olan bu təqvimə əsasən 2015-ci il Keçi 
(qoyun) ilidir. 
Astroloqların 
fikrincə, bu il bütün 
bəlalar minimuma enəcək və il çox bərəkətli ola-
caqdır.
Təbiət vurğunu olan zərif, incə keçi taleyindən 
həmişə narazıdır, şıltaqlığı ilə ətrafdakıları bezdi-
rir. Qəsbkardır.  İntizamsızlıq, müntəzəm surətdə 
g
ecikmələr onun üçün adi haldır. 
Öz xeyrinə ol-
duqda xoşa gəlməyi, başqalarından istifadə etməyi, 
onların hesabına yaşamağı bacarır. Buna baxma-
yaraq müstəqil deyil və minimum təhlükəsizliyi 
təmin edildikdə  hər hansı  həyat tərzinə asanlıqla 
alışır.
Cəsarətsiz keçi gileylənməyi xoşlayır. İstiqamət 
seçməyi heç vaxt bacarmır, həmişə başqalarına bel 
bağlayır. Təbiətən sakit, dinc olsa da bədbindir. 
Hərəkətləri müdrikdir, lakin xasiyyətcə şıltaqdır. 
Çox vaxt dinə meyilli olur. Eyni zamanda fantastik 
və fövqəltəbii nə varsa hamısına, ulduz fallarına 
uyur. Keçi xeyirxah və qəşəng görünür. Həqiqətən 
o, 
xeyriyyəçiliyə 
meyl edir, lakin bədbəxtlikdən 
başqalarına əl tutarkən verdiyi şeylər həmişə özü-
nünkü olmur. Keçidə mülkiyyətçilik hissi yoxdur. 
Keçinin həyatı özündən asılı deyil, başqalarından 
və buyuruqdan asılıdır. Nə hadisə baş verirsə, ver-
sin, heç bir zaman onun təqsiri üzündən baş ver-
mir.
 Keçinin  vicdansızlığı  qarma-qarışıqlığa gətirib 
çıxara bilər. Onda məsuliyyət hissi, təşəbbüskarlıq, 
iradə qətiyyən yoxdur. 
Zərif, bəzən nərmə-nazik olan keçi ağıllıdır. 
Zövqü və istedadı vardır, yaxşı mütəxəssis ola, 
hətta müəyyən bir incəsənət növündə parlaya bilər. 
Amma heç bir zaman birinci deyil. Bu, onun üçün 
daha yaxşıdır.
Rəhbərlik etməyi bacarmır, çünki itaət üçün 
yaranmışdır. Fantaziyalarla dolu varlığı möhkəm 
iradəyə möhtacdır.
Yaxşı  təsir altında, maddi çətinliklərə rast 
gəlmədikdə, ağıllı  məsləhətçiləri olduqda keçi 
 
müvəffəqiyyət qazana bilər. 
Keçi (qoyun) ili
Ə d ə b i y y a t 
Keçi (qoyun) ili //Ulduzlar və talelər.- Bakı, 2010.- S.144-145.
Ulduz falları: Druidlərin falı. Qərb zodiak falı. Şərq Yapon falı. Şərq Çin falı /tərc. ed. İ. İsgəndərov, M. İsgəndərova; red. 
T.Məmmədov.- Bakı, 2006.-S.74-75.

Y
ANV
AR

Yеni il (01.01)
• 
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)
• 
Bakıda 
• 
20 Yanvar”  abidə
-kompleksinin 
açılışı olmuşdur (20.01.2010) 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
• 
təsis edilməsinin (23.01.1945) 70 illiyi
Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1992)
• 
1 yanvar
Gün çıxır 08:03
Gün batır 17:24
31 yanvar 
Gün çıxır
07:51 
Gün batır
17:56
22 dekabr-  
20 yanvar
Oğlaq bürcünün 
ünsürü torpaq, 
planeti Saturn, 
düşərli günü 
çərşənbə axşamı, 
şənbə, düşərsiz 
günü bazar ertəsi, 
cümə axşamıdır. 
Metalı dəmir, 
uğurlu rəngi tünd-
yaşıl, qara, göy, 
uğursuz rəngi ağdır. 
Uğurlu daşı rubin, 
oniks, enerji verən 
çiçəyi ağ qərənfil, 
qara lalə, uğurlu 
rəqəmi isə 3 və 
5-dir. 
 
 
 
C.A. 
C. 
Ş. 
B.
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30
31
130 il
1885-1948
Üzeyir Hacıbəyli
Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli 
sərvətidir.
Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyası xəzinəsinə böyük töhfələr ver-
mişdir. Bunların içərisində ən görkəmli yer tutan, dünyada məşhurlaşmış, 
dünyanın hər yerinə yayılmış musiqi əsərlərini yaradan və Azərbaycanın 
çoxəsrlik musiqisini sistemləşdirən, formalaşdıran və dünyaya təqdim 
edən Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur.
Üzeyir Hacıbəyov ömrünün son gününə  qədər həyatını Azərbaycan 
mədəniyyətinin, musiqisinin inkişafına, insanların təhsillənməsinə, 
maariflənməsinə  həsr etmişdir. O, həm yazıçı, publisist, həm də alim, 
maarifçi, filosof, ictimai-siyasi xadim olmuş, dövlət işlərində fəal iştirak 
etmişdir.
 
 
 
 
 
 
    
Heydər Əliyev, 
ümummilli lider

5
Milli ədəbiyyat
Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Hüseynov Tahir İsmayıl oğlunun 
(01.01.1930-08.05.1993) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq şairi Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlunun (Zəlimxan Yaqub) (21.01.1950) 
anadan olmasının 65 illiyi
Şair, dramaturq Babayev Adil Qafar oğlunun (28.01.1925-19.08.1977) 
anadan olmasının 90 illiyi 
Dünya ədəbiyyatı
Alman yazıçısı Qrimm Yakobun (Qrimm qardaşları) (04.01.1785-
20.09.1863) anadan olmasının 230 illiyi
Özbək Xalq yazıçısı Musa Daşməhəmmədovun (Aybək) (10.01.1905-
01.07.1968) anadan olmasının 110 illiyi
Rumın şairi Eminesku Mixayın (15.01.1850-15.06.1889) anadan olmasının 
165 illiyi
Rus yazıçısı, diplomat Qriboyedov Aleksandr Sergeyeviçin (15.01.1795-
11.02.1829) anadan olmasının 220 illiyi
Rus yazıçısı Çexov Anton Pav
loviçin  (29.01.1860-2 (15).07.19
04) anadan 
olmasının 155 illiyi
Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti, klarnet ifaçısı  Qədimov Vəli Nurbala oğlunun (12.01.1940-
15.04.2009)  anadan olmasının 75 illiyi
Teatr. Kino
Aktyor Rzayev Səməndər Mənsim oğlunun (02.01.1945-27.03.1986) 
anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti Bədirbəyli Leyla Ağalar qızının (08.01.1920-23.11.1999) 
anadan olmasının 95 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, televiziya rejissoru Bədirzadə  Məhərrəm 
Əlisəftər oğlunun (13.01.1945) anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti Səlimova Cənnət Əlibəy qızının  (15.01.1940) anadan olmasının 
75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, kinoşünas Kazımov 
Aydın Ələsgər oğlunun (Aydın Kazımzadə) (15.01.1940) anadan olmasının 
75 illiyi
2015
YANVAR
8
9
10
11

6
Xalq artisti Şirye Vera Karlovnanın (31.01.1915-2003) anadan  olmasının 
100 illiyi 
Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq elmləri doktoru Tağıyeva Röya 
Seyfəddin qızının (01.01.1945) anadan olmasının 70 illiyi
Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abb
asov Mehdi Yusif oğlunun (01.01.1960-
13.01.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yusifov Naiq Nəsir oğlunun (05.01.1970-
24.03.1992) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çobanov Şamoy Məhyəddin oğlunun 
(19.01.1965-19.08.1990) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  Şahbazov Fəxrəddin  İbrahim oğlunun 
(22.01.1950-20.11.1991) anadan olmasının 65 illiyi
Siyasət. Hərbi iş
İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, Tank qoşunları qvardiya general-mayoru 
Aslanov Həzi  Əhəd oğlunun (22.01.1910-24.01.1945) anadan olmasının 
105 illiyi 
Tarix
Maarif xadimi, tarixçi alim Qasımov Qasım Səfər oğlunun (18.01.1925-
02.11.1991) anadan olmasının 90 illiyi 
Mədəniyyət. Maarif. Elm
Maarif xadimi, şərqşünas-tərcüməçi  Əfəndizadə Muxtar İsmayıl oğlunun 
(01.01.1880-17.10.1975) anadan olmasının 135 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, ədəbiyyatşünas Sultanov Məmmədağa Sultan  
oğlunun  (05.01.1910-19.01.1991) anadan olmasının 105 illiyi
Filologiya elmləri doktoru  Şərifov Kamandar  Kazım oğlunun (20.01.1940) 
anadan olmasının 75 illiyi
Coğrafiya.Geologiya
Akademik Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlunun (14.01.1930) anadan olmasının 
85 illiyi
Ə
məkdar ixtiraçı Rza Mirkərim oğlu Seyidin (12.01.1925) anadan olmasının 
90 illiyi
İdman
İdman xadimi, Futbol üzrə Ümumittifaq və Beynəlxalq dərəcəli hakim 
Bəhramov Tofiq Bəhram oğlunun (29.01.1925-12.10.1993) anadan 
 
16-17
15
14
13
12
18
19
20-21

7
olmasının 90 illiyi
Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Akademik Abdinov Cavad Şahvələd oğlunun (05.01.1940) anadan olmasının 
75 illiyi 
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Məmmədov Yusif Əbülfət oğlunun (24.01.1950) anadan olmasının 65 illiyi
Kimya. Biologiya. Tibb
Akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlunun (05.01.1950) anadan 
olmasının 65 illiyi 
AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Tağıyev Dilqəm 
Bəbir oğlunun (06.01.1950) anadan olmasının 65 illiyi 
Kimyaçı-alim, tədqiqatçı, publisist Xəlilov Əjdər Nəcəfqulu oğlunun (Əjdər 
Xəlili) (10.01.1935) anadan olmasının 80 illiyi
Akademik Qarayev Abdulla İsmayıl oğlunun (14.01.1910-1968) anadan 
olmasının 105 illiyi
Əməkdar elm xadimi, professor Qasımov Nemət Abbasəli oğlunun 
(27.01.1940)  anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl 
oğlunun (30.01.1905-1982) anadan olmasının 110 illiyi
Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının (01.01.1965) yaranma-
sının 50 illiyi
Tarixdə bu gün
Yеni il (01.01)
Samuel Morze teleqrafı kəşf etmişdir (06.01.1810) 
Azərbaycan Demokratik Respublikasıın müstəqilliyi Versal Sülh konfransı-
nın Ali Şurasında tanınmışdır (11.01.1920)
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən DQMV və başqa rayonlarda 
fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilmişdir (15.01.1990)
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)  
Ba
kıda “20 Yanvar” abidə-ko
mpleksinin açılışı olmuşdur (20.01.2010) 
20 Yanvar şəhidləri keçmiş Dağüstü parkda – indiki Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir (22.01.1990) 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsis edilməsinin (23.01.1945) 70 
illiyi
Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1992)
22
25
24
23
27
30
26
28
29
31

8
Milli ədəbiyyat
65  
illiyi
Zəlimxan Yaqub 
1950 
Y
ANV
AR
Zəlimxan Yusif oğlu Yaqubov 
(Zəlimxan Yaqub) 1950-ci il yanvar ayı-
nın 21-də Gürcüstanda, Bolnisi rayonu-
nun Bolus-Kəpənəkçi kəndində anadan 
olmuşdur. 1967-ci ildə  həmin kənddə 
orta təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vur-
muşdur. 
1968-1973-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
Kitabxanaçılıq fakültəsində  təhsil al-
mışdır. 
Əmək fəaliyyətinə 1967-
ci ildə fəhlə 
kimi başlamış, 1973-1984-cü illərdə 
“Azərkitab” 
Kitab-Ticarət Birliyində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış
dır. 1984-
cü ildə “Yazıçı” nəşriyyatının müdiri 
vəzifəsində işləmişdir.
Ədəbi fəaliyyətə 1966-cı ildə “Qələbə 
bayrağı” rayon qəzetində dərc etdirdiyi 
“Şota Rustaveliyə” adlı şeirlə başlamış-
dır. 
1983-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvüdür.
1987-ci ildə  Ağdam Dövlət D
ram 
Teatrında “Aşıq Ələsgər” adlı mənzum 
pyesi müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyul-
muşdur.
Görkəmli  şair 1992-1995-ci illərdə 
sərbəst bədii yaradıcılıqla məşğul ol-
muşdur. “Könlümün səsi”, “Yolum 
eldən başlanıb”, “Od aldığım ocaqlar”, 
“Biz bir eşqin butasıyıq”, “Ziyarətin 
qəbul olsun”, “Şair harayı”, “Bir əlim 
torpaqda, bir əlim haqda”, “Bu yaşıl 
ağacın altı bizimdir”, “Zəlimxan Yaqub” 
(foto-albom), gürcü dilində “Söz camı”, 
fransız dilində  “Şairin taleyi” kitabları 
böyük tirajla nəşr edilmişdir.
 Zəlimxan Yaqub ictimai fəaliyyətlə 
də  məşğul olmuş, 1995-2005-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məc-
lisinin deputatı seçilmişdir.
1994-cü ildən Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti yanında Əfv Komissiya-
sının üzvüdür.
Dövlət nümayəndə heyətinin tər-
kibində ABŞ-da, Almaniyada, Çin Xalq 
Respublikasında, Səudiyyə  Ərəbista-
nında, İraqda, Türkiyədə, Qırğızıstanda 
rəsmi səfərlərdə olmuşdur.
2008-ci il avqust ayının 29-da 
Azərbaycan aşıqlarının V qurultayında 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri se-
çilmişdir.
2000-ci ildə Azərbaycanın “Şöhrət” 
və Gürcüstanın “Şərəf” ordenləri ilə təltif 
olunmuş, 2005-ci ildə “Azərbaycanın 
Xalq şairi” fəxri adına layiq görülmüş-
dür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına və 
Məmməd Araz adına mükafatlarla təltif 
edilmişdir. 2009-cu il iyun ayının 6-da 
Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslarara-
sı Elmlər Akademiyasının “Türk dünya-
sına hizmət” mükafatına layiq görülərək 
həmin akademiyanın fəxri doktoru se-
çilmişdir.
2012-ci il oktyabr ayının 5-də Ame-
rika Birləşmiş  Ştatlarında fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Nyu-York Asso-
siasiyası Xalq şairini Fəxri diplom və 
medalla təltif etmişdir.
Ə d ə b i y y a t 
Əsərləri: on üç cilddə 
/Z.Yaqub; tərt. ed. və red. 
M.Nəbioğlu.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2011-2013.
Biz niyə sevməyək 
bir-birimizi /Zəlimxan 
Yaqub.-Bakı: [s. n.], 
2011.- 255 s. 
Mən öz dastanımı yazıb 
gəlmişəm /Zəlimxan Ya-
qub.- Təbriz: Razi, 2010 
(1389 h.).- 263 s. 
Mövlana poemalar            
/Zəlimxan Yaqub.- Bakı: 
[Vətən], 2012.- 194 s. 
Özün basdırdığın 
ağaca söykən: iki cilddə              
/Zəlimxan Yaqub.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2010.- C.I.-
281 s.; C.II.- 293 s.
Peyğəmbər: [poe-
ma] /Z.Yaqub; red.: 
M.Seyidzadə, A.Turan.-
Bakı: Pedaqogika, 2009.-
319 s.
Cəfərov, N. Zəlimxan Ya-
qub: [məqalələr]  /Nizami  
Cəfərov.- Bakı: AzAtaM.-
2014.- 61 s.
Zəlimxan Yaqub - 60          
/tərt. M.Nəbioğlu; [Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi].-Bakı, 
[2010.].-27 s. 
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
Şair
21

9
Milli ədəbiyyat
90 
illiyi
Adil Babayev  
1925-1977 
Y
ANV
AR
Adil Qafar oğlu Babayev 1925-ci il 
yanvar ayının 28-də Naxçıvan şəhərində 
anadan olmuşdur. 
1931-ci ildə orada 1 saylı orta mək-
təbdə  təhsil almağa başlamış, 1938-ci 
ildə Tiflis şəhərində M.F.Axundov adı-
na orta məktəbdə təhsilini davam etdir-
mişdir.
1943-cü ildə Tiflisdə A.S.Puşkin 
adına ikiillik Müəllimlər  İnstitutunun 
ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş-
dur. Eyni zamanda “Sovet Gürcüsta-
nı” qəzeti redaksiyasında  ədəbiyyat 
şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.
Ədəbi yaradıcılığa 1939-cu ildən 
başlamışdır. İlk şeirləri Tiflisdə “Gənc 
nəsil” məcmuəsində və “Sovet Gürcüs-
tanı” qəzetində dərc edilmişdir.
1945-1947-ci illərdə “Kommunist” 
qəzetində ədəbi işçi və tərcüməçi, 1947-
1949-cu illərdə “İnqilab və mədəniyyət” 
jurnalında Poeziya şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 1950-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət  İncəsənət  İnsti-
tutunun Teatrşünaslıq fakültəsini bi-
tirmiş, sonra bir müddət Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatında Bədii  ədəbiyyat 
şöbəsinin redaktoru işləmişdir.
Teatrşünas kimi teatr sənəti 
ilə  sıx bağlı olmuş, 1959-cu ildə 
“M.Əzizbəyov adına teatr”, 1974-cü 
ildə  “Şərəfli yol” monoqrafiyalarını, 
çoxsaylı  məqalələrini qələmə almaqla 
milli teatrın inkişafına kömək etmişdir. 
1956-1964-cü illərdə M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Akademik 
Dram Teatrının  ədəbi hissə müdiri 
işləmişdir. 
Daha sonra “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzeti redaksiyasında Tənqid şöbəsinin 
müdiri, məsul katib və baş redaktorun 
müavini vəzifələrində çalışmışdır.
1971-ci ilin avqust ayından etibarən 
Azərbaycan Yazıçılar  İttifaqında bədii 
tərcümə üzrə  məsləhətçi işləmişdir. 
“Dağlar qızı”, “Yarımçıq portret”, 
“Mənim məhəbbətim”, “Qız görüşə 
tələsir” pyesləri tamaşaya qoyulmuş, 
əsərləri xarici dillərə  tərcümə olun-
muşdur. “Lütfəli Abdullayev” (1966), 
“Leyla Bədirbəyli” (1970), “Ağahü-
seyn Cavadov” (1976) və başqa teatr 
xadimlərinə  həsr olunmuş 
nəşrlərin 
müəllifidir.
A.Babayevin   yaradıcılığında  tərcümə 
fəaliyyəti xüsusi yer tutur.
 
Tərcümə et-
diyi V.Vinnikov və Y.Osnosun “Ağ şana 
güllə” (1959), Sao Yuyyanın “Tufan” 
(1959),  Ş.Miloravanın “Tbilisi haq-
qında mahnı” (1961), N.Dumbadzenin 
“Darıxma ana” (1972), M.Petrieskunun 
“Ölümü görmüş insan” (1973) p
yesləri 
səhnələşdirilmişdir.
Görkəmli şair-dramaturq, teatrşünas 
Adil Babayev 1977-ci il avqust ayının 
19-da Bakıda vəfat etmişdir.
Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Nax-
çıvan Mərkəzi Uşaq Kitabxanasına və 
Bakı küçələrindən birinə onun adı ve-
rilmişdir.                


Yüklə 21,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə