Karabakh: yesterday and todayYüklə 6,71 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix06.09.2017
ölçüsü6,71 Mb.
  1   2   3
29174


 
QARABAĞ:  
dünən, bu gün 
fotoşəkillərdə 
 
 
 
KARABAKH: 
yesterday and today 
in photos 
 
 
 
КАРАБАХ:  
вчера, сегодня 
в фотоснимках 
 
 


 
 
Babək Baratoğlu 
QARABAĞ: dünən, bu gün (foto şəkillərdə) 
Baş redaktor və baş məsləhətçi 
Məsləhətçilər: Azər Əhməd oğlu Əhmədzadə  
                       Rafael Məhəmməd oğlu Əliyev 
 
Babek Baratoglu 
KARABAKH: yesterday and today (in photos) 
Chief Editor and senior advisor: 
Advisors: Azer Akhmad ogly Ahmadzade  
                 Rafael Mahammad ogly Aliyev 
 
Бабек Баратоглы 
КАРАБАХ: вчера, сегодня (в фотоснимках) 
Главный редактор и главный консультант: 
Консультанты: Азер Ахмед оглы Ахмедзаде  
                           Рафаэль Магомед оглы Алиев 
 
 
Müəllif  fotoalbomun  nəşr  olunması  üçün  göstərilən  köməyə  görə  Əsir  və 
itkin  düşmüş,  girov  götürülmüş  vətəndaşlarla  əlaqədar  Dövlət  Komissiyasına 
minnətdarlığını bildirir. 
 
The author acknowledges assistance of  the State Commission on prisoners 
of war, missing persons and hostages in the publication of this album. 
 
Автор   выражает   благодарность   Государственной   Комиссии   по   
делам  военнопленных,  заложников  и  без  вести  пропавших  граждан  за 
помощь в публикации этого фотоальбома. 
 
 
 


 
Qarabağın dünəni və bu günü 
 
Azərbaycanda doğulub böyüyən bir adam üçün bu ifadə çox ağırdır, çünki 
bu gün bizdə olmayan, daha doğrusu düşmən tərəfindən işğal olunmuş Vətənin bu 
günü bizim deyil! 
Dünəni isə... о zamankı ifadə ilə desək, Qafqazın İsveçrəsi olan Qarabağ bu 
gün işğaldadır. 
Vətənin bir parçası olan yalnız Qarabağ torpaqları işğalda deyil - tarixin bir 
parçası, ulu təbiətin cənnət parçası işğaldadır! 
İşğaldan əvvəl Qarabağ yaz və yay aylarında təkcə keçmiş SSRİ-dən deyil, 
yaxın  və  uzaq  xaricdən  gələn  turistlərlə  dolu  olardı.  О  zaman  onların  diqqətini 
çəkən iki əsas amil var idi: birinci saf, təmiz hava, ikincisi tarixi abidələr. 
Bu  gün  isə  həmin  işğal  olunmuş  əraziyə  gedən  hər  hansı  bir  xarici 
jurnalistin  və  ya  beynəlxalq  müşahidəçinin  gözü  yalnız  bir  şey  görür:  erməni 
vəhşiliyi! 
Biz bu vəhşiliyi söz və ya hansısa ifadə ilə oxucuya söyləmək və ya nəyi isə 
sübut  etmək  fikrində  deyilik.  Biz  Qarabağın  dünənki  cənnətini  də,  bugünki 
cəhənnəmini  də  foto  faktların  dili  ilə  göstərəcəyik,  mühakiməni  isə  tarix  özü 
edəcək. 
Qarabağın dünənində ən saf havası olan Şuşada bu gün Xarı Bülbül yoxdur, 
çünki təbiət də işğal olunub. Dünənki tarixi abidələr də erməni vəhşiliyinin qurbanı 
olub. 
Qarabağın  dünənki  cənnətini  də,  bugünkü  cəhənnəmini  də  çoxları  görüb. 
Çox  qəribədir  ki,  dünəni  tərifləyən  insanlar,  Qarabağın  bugünkü  cəhənnəmi 
haqqında bir söz demirlər! 
Vəhşiliyi görüb susmaq özü də vəhşilikdir! 
Tarix heç zaman susmaz, onu susdurmaq istəsələr belə! Bu gün qondarma 
"erməni  soyqırımı"nı  meydana  atmaq  -  erməni  işğalında  olan  Qarabağı 
unutdurmaq üçündür! 
Hansısa  jurnalist  və  ya  beynəlxalq  müşahidəçi  erməni  vəhşiliyi  qarşısında 
subyektiv  fikir  söyləyə  bilər  və  hətta  susa  da  bilər!  Bunu  onların  öz  vicdanına 
tapşıraq! 
Ancaq həqiqətin bir üzü var. Qoy kim olursa olsun, bu gerçəklik qarşısında 
vicdanının səsinə qulaq asın, erməni təbliğatına yox! 
 
 
 


 
Yesterday, and today of Karabakh 
 
This statement is very heave for everybody who was born and raised up in 
Azerbaijan, because the present day of the lost, truly speaking occupied by enemy, 
Motherland doesn't belong to us. 
But  yesterday.,.  Karabakh,  which  used  to  be  called  Switzerland  of  the 
Caucasus is under occupation now. 
It is not only the land of Karabakh, part of our Motherland, in captivity, but 
also the part of our history, paradise corner of nature! 
Before  the  occupation  in  spring  and  summer  Karabakh  was  full  of  guests 
and  tourists  not  only  from  the  former  USSR,  but  all  over  the  world.  There  were 
two  things  attracting  their  attention  here:  the  first  -  fresh  air,  and  the  second  - 
historical monuments. 
Today  there  is  only  one  thing  before  the  eyes  of  foreign  observers  and 
journalists traveling to the occupied Karabakh lands - the Armenian barbarism. 
It  is  not  our  intention  to  describe  that  barbarism  through  some  words  or 
expressions, or make the readers convinced of something. We would like to show 
you  the  photos  of  yesterday's  paradise  and  today's  hell  of  Karabakh.  And  the 
history will judge it itself! 
There's no nightingale in Shusha today, which had the clearest air in former 
days  of  Karabakh,  because  the  nature  has  been  occupied  as  well.  The  former 
historical monuments have become victims of the Armenian vandalism. 
Many  people  have  seen  both  yesterday's  paradise  and  today's  hell  of 
Karabakh. It is extremely strange that those who were praising the old days do not 
wheir any word about today's hell of Karabakh! 
Keeping silence in a view of barbarism is the same barbarism! 
But  history  won't  keep  silence,  even  if  somebody  wished  to  mute  it!  The 
fictitious  issue  of  the  "Armenian  genocide"  is  raised  today  to  make  us  forget 
Karabakh occupied by Armenians! 
Any  journalist  or  international  observer  can  give  his  subjective  views  or 
keep  silence  seeing  the  Armenian  atrocities.  We  leave  this  matter  with  their 
conscience. 
The  truth  has  only  one  face.  Let  everyone  in  a  view  of  this  truth  hear  the 
voice of his conscience, not the Armenian agitation. 
 
 
 


 
Карабах: вчера, сегодня 
 
Нелегко  слышать  это  человеку,  который  родился  и  вырос  в 
Азербайджане,  потому,  что  сегодняшний  день  утраченной,  а  точнее, 
оккупированной врагом Родины, не принадлежит нам! 
А  вчерашний  день...  Карабах,  называвшийся  в  те  времена  кавказской 
Швейцарией, сегодня под игом, он сегодня оккупирован. 
В плену не только часть Родины - земля Карабаха, в плену часть нашей 
истории, райский уголок природы! 
До  оккупации  весной  и  летом  Карабах  посещали  гости  и  туристы  не 
только  из  бывшего  СССР,  но  и  со  всего  мира.  В  те  времена  их  внимание 
здесь привлекали - чистый воздух и исторические памятники. 
Сегодня же взору любого иностранного наблюдателя или журналиста, 
оказавшегося  на  оккупированной  территории,  открывается  только  одно  - 
армянский вандализм! 
Мы  не  хотим  рассказывать  или  что-то  доказывать  читателю  об  этих 
зверствах  посредством  слов  или  каких-либо  выражений.  Мы  покажем 
вчерашний  рай  и  сегодняшний  ад  Карабаха  языком  фотофактов.  А  судить 
будет сама история. 
Вчерашний  рай  и  сегодняшний  ад  Карабаха  видели  многие.  Сейчас 
уже  нет  соловья  в  Шуше,  имевшей  самый  чистый  воздух  во  вчерашнем 
Карабахе,  ибо  даже  сама  природа  оккупирована.  Исторические  памятники 
прошлого также стали жертвами армянского варварства. 
Видеть варварство и молчать - это тоже варварство! 
Но  история  молчать  не  будет,  даже  если  кто-то  захочет  заставить  ее 
умолкнуть. Вопрос о выдуманном "армянском геноциде" поднимается только 
с целью заставить нас забыть об оккупированном армянами Карабахе! 
Каждый  журналист  или  международный  наблюдатель  может 
высказать  свои  субъективные  мысли  об  армянских  зверствах  или  же 
промолчать. Это дело совести каждого. 
У  правды  только  одно  лицо.  Пусть  каждый,  увидя  правду,  слушает 
голос своей совести, а не армянскую агитацию! 
 
Azərbaycan öz torpaqlarını heç kəsə bağışlamayacaq... 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Azerbaijan won`t give its land to anyone...  
President the Republic of Azerbaijan 
 
Азербайджан свои земли никому не подарит...  
Президент Азербайджанской Республики. 


 
ġuĢa rayonu. Ərazisi - 289 km
2
, iĢğal olunub - 8 may 1992-ci il. 
Shusha region. Territory - 289 km
2
, occupied - 8 May, 1992. 
Шушинский район. Территория - 289 км
2
, оккупирован - 8 мая 1992 года. 
 
 
 


 
ġuĢa Ģəhəri. 1989-cu il.  
Shusha city. 1989. 
Город Шуша. 1989 год. 
 
Xələfli körpüsü. Xələfli kəndi.  
Khalafly bridge. Khalafly village. 
Мост Хяляфли. Село Хяляфли. 
 


 
Gəncə qapısı. 1750-ci il.  
Ganja gate. 1750. 
Гянджинские ворота. 1750 год. 
 
Qala divarları. 1750-ci il.  
Castle walls. 1750. 
Крепостные стены. 1750 г. 
 


 
"Qarabağ" mehmanxanası. ġuĢa Ģəhəri.  
Hotel "Karabakh". Shushə city. 
Гостиница "Карабах". Город Шуша. 
 
 
 

10 
 
Tarix təkrarlanır: Ermənilərin dağıdıb yandırdıqları ġuĢa Ģəhəri. 1918-1920-ci illər.  
Recurrence
 
of history: Shusha city destroyed and burnt by Armenians. 1918-1920. 
История повторяется: разрушенный и сожженный армянами город Шуша. 1918-1920 
годы. 
 
 
 

11 
 
ġuĢanın ermənilər tərəfindən dağıdılmıĢ məhəllələri. 1918-1920-ci illər.  
Shusha blocks destroyed by Armenians. 1918-1920. 
Кварталы Шуши, разрушенные армянами. 1918-1920 годы. 
 
 
 

12 
 
Tarix təkrarlanır: Ermənilərin dağıdıb yandırdıqları ġuĢa Ģəhəri. 1918-1920-ci illər.  
Recurrence of history: Shusha city destroyed and burnt by Armenians. 1918-1920. 
История повторяется: разрушенный и сожженный армянами город Шуша. 1918-1920 
годы. 
 
 
 

13 
 
ġuĢanın ermənilər tərəfindən dağıdılmıĢ məhəllələri. 1918-1920-ci illər.  
Shusha blocks destroyed by Armenians. 1918-1920. 
Кварталы Шуши, разрушенные армянами. 1918-1920 годы. 
 
 
 

14 
 
ġuĢanın ermənilər tərəfindən dağıdılmıĢ məhəllələri. 1918-1920-ci illər.  
Shusha blocks destroyed by Armenians. 1918-1920. 
Кварталы Шуши, разрушенные армянами. 1918-1920 годы. 
 
Alban kilsəsi bərpa zamanı. ġuĢa Ģəhəri. 1984-cü il.  
Reconstruction of the Albanian Church. Shusha city. 1984. 
Реставрация албанской церкви. Город Шуша. 1984 год. 
 
 
 

15 
 
Görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Xan ġuĢinskinin evi (1901-1979).  
Distinguished Azerbaijani singer Khan Shushinsky's house (1901-1979). 
Дом видного Азербайджанского певца Хана Шушинского. (1901-1979). 
 
 
 
 

16 
 
Yuxarı Gövhər-Ağa məscidi. ġuĢa Ģəhəri. 1762-ci il.  
Yukhari (Upper) Govhar-Agha Mosque. Shusha city. 1762. 
Мечеть Юхары Гевхар-Ага. Город Шуша. 1762 год. 
 
 
 

17 
 
AĢağı Gövhər-Ağa məscidi. ġuĢa Ģəhəri. 1874-1875-ci illər.  
Ashagy Govkhar-Aga Mosque. Shusha city. 1874-1875. 
Мечеть Ашагы Гевхар-Ага. Город Шуша. 1874-1875 годы. 
 
Mərdinli məhəlləsi. YaĢayıĢ evi. ġuĢa Ģəhəri.  
Mardinly quarter. Apartment house. Shusha city.  
Квартал Мярдинли. Жилой дом. Город Шуша. 
 
 
 

18 
 
Dahi Azərbaycan bəstəkarı, Ģərqdə operanın banisi Üzeyir Hacıbəyovun  
heykəli. (1885-1948). 
A monument to Uzeyir Hajibayov (1885-1948), genius Azerbaijani composer, 
founder of opera in the oriental world. 
Памятник основоположнику оперы на востоке, гениальному Азербайджанскому композитору 
Узеиру Гаджибекову (1885-1948). 
 
Görkəmli Ģair, publisist Mir Mövsüm Nəvvabin qəbirüstü abidəsi. (1883-1918).  
(YUNESKO tərəfindən maliyyələĢib).  
A tumb of Mir Movsum Navvab, brilliant poet and publicist. (1883-1918) (financed by UNESCO). 
Могила видного поэта и публициста Мир Мовсума Навваба. (1883-1918)  
(Финансировано ЮНЕСКО). 
 
 
 

19 
 
Görkəmli Azərbaycan Ģairi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin (1717-1797) qəbri.  
Graved Mullah Panakh Vagif (1717-11797), autstanding Azerbaijani poet,   
Councillore to Khan of Karabakh. 
Могила видного Азербайджанского поэта, везиря Карабахского хана  
Моллы Панаха Вагифа (1717-1797). 
 
Molla Pənah Vaqifin evinin qarĢısındakı büstü.  
Mullah Panakh Vagif bust in front of his house. Shusha city. 
Бюст Моллы Панаха Вагифа перед его домом. 
 
 
 

20 
 
Vaqif poeziyası günləri. ġuĢa Ģəhəri. 1982-ci il. 
Days of Vagifs poetry. Shusha city. 1982. 
Дни поэзии Вагифа. Город Шуша. 1982 год.
 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi. 
Mullah Panakh Vagif’s mausoleum. 
Mавзолей Моллы Панаха Вагифа.
 
 
 

21 
 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi. 
Mullah Panakh Vagif’s mausoleum. 
Mавзолей Моллы Панаха Вагифа.
 
 
 

22 
 
Dahi Azərbaycan müğənnisi Bülbülün (1897-1961) ev-muzeyi və büstü. ġuĢa Ģəhəri.  
House-museum and busted the genies Azerbaijani singer Bulbul (1897-1961). Shusha city. 
Дом-музей и бюст гениального Азербайджанского певца Бюльбюля (1897-1961). 
Город Шуша. 
 
 
 

23 
 
Qarabağ xanının qızı, Azərbaycan Ģairi XurĢidbanu Natəvanın evi. (1832-1897). ġuĢa Ģəhəri. 
Estate of Khursidbanu Natavan (1832-1897) daughter of the Khan of Karabakh, 
Azerbaijan poet. Shusha city. 
Усадьба дочери Карабахского хана, Азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван 
(1832-1897). Город Шуша. 
 
BazarbaĢı. XurĢidbanu Natəvan karvansarası.   
Bazarbashi. The Caravansary Khurshidbanu Natavan. 
Каравансарай Хуршидбану Натаван. 
 
 
 

24 
 
''Xan qızı bulağı". XurĢidbanu Natəvanın portreti. 
"The Khan's daughter spring" Portrait of Khurshidbanu Natavan. 
Портрет Хуршидбану Натаван у родника "Хан гызы". 
 
 
 

25 
 
General Səməd bəy Mehmandarovun (1857-1931) malikanəsi.  
General Samad bay Mehmandarov's (1857-1931) house. 
Усадьба генерала Самед бека Мехмандарова (1857-1931). 
 
Ermənilərin məhv etdikləri Topxana meĢəsi.  
The Topkhana forest telled by Armenians. 
Лес Топхана, вырубленный армянами. 
 
 
 

26 
 
Cıdırdüzü. Beynəlxalq "Xarı bülbül" musiqi festivalı. 
Jidir Duzu. "Khary Bulbul" international music festival. 
Джыдыр дюзю (ипподром). Международный музыкальный фестиваль  
"Хары бюльбюль". 
 
 
 

27 
 
Cıdır düzü. Beynəlxalq "Xarı bülbül" musiqi festivalı.  
Jidir Duzu. "Khary Bulbul" international music festival. 
Джыдыр дюзю (ипподром). Международный музыкальный фестиваль "Хары 
бюльбюль". 
 
 
 

28 
 
Natəvanın büstü. ġuĢa Ģəhəri.  
Natavan's bust. Shusha city. 
Бюст Натаван. Город Шуша. 
 
Ermənilərin gülləbəran etdiyi ġuĢa abidələrindən Bülbülün, Natəvanın və Üzeyir 
Hacıbəyovun büstləri. Ġncəsənət muzeyi. Bakı Ģəhəri. 
The bust's of Bulbul, Natavan and Uzeyir Hajibeyov are of Shusha monuments shot by 
Armenians. Museum of Art. Baku city. 
Бюсты Бюльбюля, Натаван и Узеиру Гаджибекова - памятники Шуши, 
расстрелянные армянами. Музей Искусства. Город Баку. 
 
 
 

29 
 
Azərbaycan mədəniyyətinin beĢiyi - ġuĢa Ģəhəri.  
The cradle of Azerbaijani culture - Shusha city. 
Колыбель Азербайджанской культуры - город Шуша. 
 
 
 

30 
 
Saatlı məscidi. ġuĢa Ģəhəri.  
Saatly mosque. Shusha city. 
Мечеть Саатлы. Город Шуша. 
 
 
 

31 
 
Molla Pənah Vaqifin adına poeziya evi.  
Poetry house of Mullah Panakh Vagif. 
Дом поэзии Моллы Панаха Вагифа. 
 
 
 

32 
 
Zöhrabbəyovların malikanəsi. Ümumi 
görünüĢ və pəncərə Ģəbəkəsi. ġuĢa Ģəhəri.  
The Zokhrabbayovs estate. General view 
and window. Shusha city.  
Усадьба Зохраббековых. Общий вид и 
витражное окно. Город Шуша. 
 
 
 

33 
 
Saatlı məscidi və ətraf binalar "erməni bərpasından" sonra.  
Saatly Mosque and neighbouring houses after "the Armenian restoration". 
Мечеть Саатлы и окружающие дома после "армянской реставрации". 
 
ġuĢa Ģəhəri. 2006-cı il. 
 
The citу of Shusha. 2006. 
 
Город  Шуша. 2006-ой год 
 
 

34 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından.  
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 

35 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından.  
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 
 

36 
 
Ermənistanın gələcək arzuları: DağıdılmıĢ Ģəhərlər, məscidlər, yeni tikilmiĢ bir neçə kilsə. 
Armenians' future plans: destroyed cities, mosques and several recently built churches. 
Будущие планы Армении: разрушенные города, мечети и несколько недавно 
построенных церквей. 
 
 
 

37 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 
 

38 
 
DağıdılmıĢ ġuĢa məscidləri.  
Destroyed Shusha mosques.  
Разрушенные мечети Шуши. 
 
 
 

39 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 
 

40 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 
 

41 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 
 

42 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм". 
 
 
 

43 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм. 
 
 
 

44 
 
"Erməni vandalizmi" seriyasından. 
From "the Armenian vandalism" series. 
Из серии "армянский вандализм 
 
 
 

45 
 


Yüklə 6,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə