Kan ve kan üRÜnleriNİn transfüzyonunda hemşİreliK



Yüklə 445 b.
tarix15.03.2017
ölçüsü445 b.
#11322


KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK

 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK


Kan ya da elemanlarının tedavi amacıyla IV yolla verilmesidir.

 • Kan ya da elemanlarının tedavi amacıyla IV yolla verilmesidir.

 • Kan ve kan ürünleriyle tedavi,

  • Hayat kurtarıcı olduğu kadar
  • Morbitite ve mortalite nedenidir,


AMAÇ: Öncelikle eksikliği yerine koymaktır. Bu nedenle etkili bir kan transfüzyon tedavisi :Kan komponent tedavisidir.

 • AMAÇ: Öncelikle eksikliği yerine koymaktır. Bu nedenle etkili bir kan transfüzyon tedavisi :Kan komponent tedavisidir.

 • Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi kan transfüzyon tedavisinin uygunluğu ve etkinliği, kullanılacak ürünün içeriğinin yapısının ve yan etkilerinin bilinmesi ile mümkündür.



Kan, her biri ayrı bir foksiyona sahip son derece spesifik yapılardan oluşmuş bir bütün,canlı bir dokudur.

 • Kan, her biri ayrı bir foksiyona sahip son derece spesifik yapılardan oluşmuş bir bütün,canlı bir dokudur.

 • Sağlıklı bir kişinin kan vermesi organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir.

 • o halde kan transfüzyonu aslında bir organ transplantasyonudur.

 • Bu nedenle transfüzyondan önce hastadan onam alınmalıdır.



Kanama, travma ya da cerrahi girişimler nedeniyle kan kaybının neden olduğu durumlarda

 • Kanama, travma ya da cerrahi girişimler nedeniyle kan kaybının neden olduğu durumlarda

 • Ciddi kronik anemilerde kanın oksijen taşıma kapasitesini artırmak,

 • Pıhtılaşma bozukluklarını düzeltmek böylece kanama kontrolüne yardımcı olmak amacıyla yapılır.





1. Kan Ürünü :Kandan hazırlanmış tüm terapötik materyaller yani hem kan komponentleri hem de plazma fraksiyon ürünleri akla gelir.

 • 1. Kan Ürünü :Kandan hazırlanmış tüm terapötik materyaller yani hem kan komponentleri hem de plazma fraksiyon ürünleri akla gelir.

 • 2. Kan komponenti :eritrosit, lökosit ve trombosit konsantreleri ile plazma ve krioprespitatı ifade eder.



Hiçbir işlem uygulanmadan, donörden torbaya alındığı şekliyle kullanıma sunulmuş kandır.

 • Hiçbir işlem uygulanmadan, donörden torbaya alındığı şekliyle kullanıma sunulmuş kandır.

 • Ülkemizde tam kan kullanım oranı %90

 • Gelişmiş ülkelerde %10 un altınadır

 • 1 ü tam kandan birer ü eritrosit süspansiyonu,taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu elde edilebilir

 • Plazmanın gereksiz transfüzyonu bazı komp. yol açar (Kalp yetmezliği,metabolik bozukluklarda).



Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması

 • Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması

 • 10 Ü den fazla tam kan, 20 den fazla eritrosit süspansiyonu verilmesi

 • 3 saat ya da daha kısa sürede dolaşımdaki kan volümünün %50 den fazlasının replasmanı

 • 150ml/dk kan kaybı olması halinde yapılan transfüzyon





Hastanın kendi kan veya kan ürününün alınması, saklanması ve gereğinde geri verilmesidir.

 • Hastanın kendi kan veya kan ürününün alınması, saklanması ve gereğinde geri verilmesidir.

 • Yönlendirilmiş Transfüzyon

 • Belirlenmiş donörlerden yalnızca o hasta için donasyon yapılır.

 • Ender görülen fenotipler için

  • Alloimmunizasyonun önlenmesi
  • Donör havuzuna destek
  • Daha güvenli olduğunu gösteren kanıt yok


Hiçbir transfüzyon risksiz değil !

 • Hiçbir transfüzyon risksiz değil !

 • Endikasyonlar

  • Komponent kullanımı
  • Yapay ürünler
  • Otolog transfüzyon


Gerekli komponentlerin konsantre ve transfüze edilebilmesi tedavinin başarısını artırır.

 • Gerekli komponentlerin konsantre ve transfüze edilebilmesi tedavinin başarısını artırır.

 • Sadece gerekli komponentin transfüzyonu yan etkilerini azaltır.

 • Bir ünite tam kan birkaç hastayı tedavi edebilecek komponentlere ayrılabilir.

 • Rezidüel komponentler daha uzun süre saklanabilir.



Bir Ü tam kan 450 mlt.,

 • Bir Ü tam kan 450 mlt.,

 • Kanın 63 ml’si antikoagülan ve koruyucu solüsyondur.

 • -Asit sitrat dextroz ve (ASD)

  • -Sitrat fosfat dextroz (CPD)
 • Donörden alınan kan 1-6 derece arasında 21 gün özelliğini korur.

 • Bu ısıdan yüksek ortamda tutulursa bakteri ürer

 • Düşük ısıda saklanırsa hücrelerin parçalanmasına neden olur.







Akut

 • Akut

 • Kronik





Nedenleri

 • Nedenleri

 • Doğru kurallara uyulmaması,

 • Eritrositlerinin yıkım hızının artması,

 • Kanın aşırı soğukta saklanması,

 • Gerektiğinden daha uzun süre saklanması,

 • Transfüzyon öncesi fazla ısıtılması,

 • Hipotonik-hipertonik sıvılar ya da ilaçlarla verilmesi



Neden: Dönörün kanındaki proteinlerine karşı yada dönörün aldığı bir ilaca- besine karşı alıcının duyarlı olması ile gelişir.

 • Neden: Dönörün kanındaki proteinlerine karşı yada dönörün aldığı bir ilaca- besine karşı alıcının duyarlı olması ile gelişir.

 • Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen kanda Gr(-) bakterilerin gelişmesi

 • Belirti ve Bulgular;

  • Transfüzyon başlar başlamaz ya da ilk 1 st içinde gelişir; Ürtiker, kızarıklık kaşıntı, bulantı- kusma gibi hafif ya da,
  • Hipotansiyon, hırıltılı solunum, larenks ödemi, anaflaksi gibi ağır reaksiyonlar gelişebilir,


Neden: Kısa sürede hızlı ve fazla miktarda kan verilmesi,

 • Neden: Kısa sürede hızlı ve fazla miktarda kan verilmesi,

 • Yaşlı, yeni doğan

 • Böb yet, KKY gibi hastalıkların olması

 • Belirti ve Bulgular

 • Kuru öksürük, dispne, siyanoz,

 • Boyun venlerinde dolgunluk

 • Venöz basıncın 10 mm Hg’nin üzerine çıkması

 • Pulmoner ödem, kalp yetersizliği belirtileri



Hepatit,

 • Hepatit,

 • AİDS,

 • Sifiliz

 • Malarya, brusella,

 • Ebstein bar virüsü

 • Belirti ve Bulgular

 • 4- 6 hafta içinde başlar ve bulgular hastalığın tipine göre değişir,



Tam Kan: Kanın tüm elementlerini içerir.

 • Tam Kan: Kanın tüm elementlerini içerir.

 • Eritrosit suspansiyonu: Eritrositler, % 20 plazma, bir miktar lökosit ve trombosit,(200-300ml/Ü)

 • Plazma: Taze donmuş veya kuru: tüm proteinler ve pıhtılaşma faktörleri (200ml/Ü)

 • Trombositler: Trombositler, lenfositler, bir miktar plazma (40-50 ml/Ü)

 • Granülositler: Lökositler, biraz plazma ile az eritrosit, trombosit, ve lökosit alt grupları (200-300 ml/Ü)



IV infüzyon malzemelerine ilaveten kan seti ve % 0,9 NaCl

 • IV infüzyon malzemelerine ilaveten kan seti ve % 0,9 NaCl

 • Uygulamadan önce yapılması gereken kontroller;

  • Kan verilecek hastanın adı ve soyadı,
  • Hekim istemi,
  • Kan grubu uygunluğu,
  • Cross-match yapılıp yapılmadığı,
  • Kanın alındığı tarih ve son kullanma tarihi,
  • Hepatit ve AİDS gibi hastalık testlerinin sonuçları
  • Kanın görünümü (içinde pıhtı olmamalıdır.) kontrol edilmelidir.


%0.9 NaCl ve %5 lik albümin dışında hiçbir solüsyonla kan ürünleri karıştırılmamalı, aynı infüzyon yoluyla verilmemelidir

 • %0.9 NaCl ve %5 lik albümin dışında hiçbir solüsyonla kan ürünleri karıştırılmamalı, aynı infüzyon yoluyla verilmemelidir

 • Kan ürünlerine ilaç eklenmemelidir

 • Transfüzyon reaksiyonuna ait bulguları anında tespit edebilmek için hastaya ait yaşam bulguları transfüzyon öncesi ve sırasında düzenli aralarla takip edilmeli

 • İlk 5- 10 dakika(25-30 ml) yavaş (2-5ml/dk) yapılmalıdır

 • İlk 5-10 dak.dan sonra bir problem yoksa transfüzyon, hastanın tolere edebileceği hızda, hastanın kliniğine göre ortalama1-3 saatte tamamlanmalıdır. Ancak bakteri üreme riski nedeniyle 4 saati geçmemelidir.

 • Kalp yetmezliği bulguları olan çocuklarda 1-3 ml/dk hızda uygulanır.

 • Gecikmiş hemolitik reaksiyonlar 1-10 gün sonra ortaya çıkar



 • Genellikle eritrosit transfüzyonlarında tercih edilen iğneler 19G yada daha kalındır. 23G yada daha ince olanlar çocuklarda kullanılmaktaysa da akım problemi yaşanabilir, infüzyon süresi uzayabilir ve basınca bağlı hemoliz gelişebilir.

 • Banka kanında gelişmiş olabilecek pıhtı ve hücre kümelerini (mikroagregatları) tutması için tüm kan komponentleri mutlaka standart filtreli (170-200 mikronluk) kan verme setleriyle infüze edilmelidir.



Kanın ısıtılması için endikasyonlar

 • Kanın ısıtılması için endikasyonlar

  • Masif transfüzyon
  • İnfüzyon bölgesinde venöz spazma bağlı ağrı gelişmesi
  • Ekschange transfüzyon


Kan komponentlerinin filtrasyonu

 • Kan komponentlerinin filtrasyonu

  • Gebeler (bebek için) ve intrauterin kan transfüzyonu
  • Yenidoğan kan transfüzyonu, ekschange transfüzyon
  • Konjenital akkiz immun yetmezlikler, immun suprese hastalar
  • Lösemi ve talasemi gibi çok transfüzyon gerektiren hastalar
  • Lenfoid doku içeren solid organ transplantasyonu olan hastalar
  • Kemik iliği transplant adayları
  • 1.derece akrabalardan kan alınarak verilmesi


Setin haznesinde bakteri üremesini engellemek için transfüzyon başlangıcından 4 saat sonra veya her iki ünite transfüzyondan sonra set değiştirilmelidir. Ayrıca kan ürününün görünümü (içinde pıhtı, hava olup olmadığı,rengi) de kontrol edilmelidir.

 • Setin haznesinde bakteri üremesini engellemek için transfüzyon başlangıcından 4 saat sonra veya her iki ünite transfüzyondan sonra set değiştirilmelidir. Ayrıca kan ürününün görünümü (içinde pıhtı, hava olup olmadığı,rengi) de kontrol edilmelidir.

 • Kan veya kan ürünü hastaya verilmeden önce en az 2 dk kadar yumuşak hareketlerle çalkalanarak içerisindeki plazmadan ve hücreden yoğun kısımlarının karışması sağlanmalıdır. Hatta bu çalkalama hareketi ürünün infüzyonu sırasında da aralıklı olarak tekrarlanmalıdır.





Kan transfüzyonu hemen durdurulmalı ve verilen kandan örnek alınarak lab.a gönderilmeli

 • Kan transfüzyonu hemen durdurulmalı ve verilen kandan örnek alınarak lab.a gönderilmeli

 • % 0,9’luk NaCl ile damar yolu açık tutulmalı,

 • Dr. ye haber verilmeli,

 • Dr. İstemine göre acil tıbbi tedaviye başlanmalı

 • Semptomlar ve hayati bulgular takip edilmeli,

 • Kan bankasına reaksiyon geliştiği bildirilmeli

 • Gerekli tüm açıklamalar kayıt edilmelidir.



Transfüzyon öncesi testleri uygun bulunan kanı, kan merkezinden temin etmek

 • Transfüzyon öncesi testleri uygun bulunan kanı, kan merkezinden temin etmek

 • İstemleri, kan merkezi istem formunu eksiksiz hazırlayarak yapmak

 • Kan/kan ürünü etiketindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek (hasta adı, kan grubu, cross sonucu vs.)

 • Transfüzyon öncesi damar yolunu hazırlamak ve uygun kan verme setlerini seçip kullanmak

 • Transfüzyon sırasında hastayı izlemek

 • Transfüzyon reaksiyonlarını rapor etmek, hasta kayıtlarına işlemek ve nedenlerinin araştırılmasına başlamak

 • Verilen ürün ve transfüzyon bilgilerini hasta kayıtlarına geçirmek



Alıcı ve alıcının kan örneği doğru tanımlanmış olmalı

 • Alıcı ve alıcının kan örneği doğru tanımlanmış olmalı

 • ABO/Rh tayini ve antikor tarama testleri yapılmalıdır.

 • Alıcıya ait eski kayıtlar varsa yeniden incelenmelidir.

 • Alıcı için ABO/Rh uygun kan komponenti seçilmelidir.

 • Alıcı serumu ile donör eritrositleri arasındaki uygunluk test edilmelidir.



Bütün hastalar kanla bulaşan patojenler yönünden enfeksiyöz kabul edilmeli,

 • Bütün hastalar kanla bulaşan patojenler yönünden enfeksiyöz kabul edilmeli,

 • Cilt ve muköz membranın kan ile temas riski olduğunda eldiven, gömlek ve maske giyilmeli,

 • Eller ve diğer cilt yüzeyleri kan ve kan ürünleri ile kontamine olduğunda hemen uygun teknik ve antiseptik solüsyonla yıkanmalı,

 • Kullanılmış iğneler tekrar kılıfına konulmamalı,

 • Boş kan torbası tıbbi atık kutusuna atılmalı,

 • Kullanılan sivri ve keskin aletler de sağlığa zararlı maddeler için ayrılmış, delinmeye dirençli kutulara atılmalıdır.



Doğrulama,

 • Doğrulama,

 • Hazırlık

 • Kayıt,

 • Transfüzyon

 • Reaksiyon ve komplikasyonlar

 • Üniversal önlemler bilinmelidir.



Kanlar kesinlikle servideki dolaplarda saklanmamalı.Isı nem ve aydınlatması kontrol altında olan özel dolaplarda sallanmalı. (Lab ‘da)

 • Kanlar kesinlikle servideki dolaplarda saklanmamalı.Isı nem ve aydınlatması kontrol altında olan özel dolaplarda sallanmalı. (Lab ‘da)

 • Lab ‘da kan 5 gün rezerve edile biliyor bu süre maksimum 7 gün olabiliyor.

 • Eritrosit süspansiyonlarının ve kan transfüzyonunda mutlaka lokosit filitresi kullanılmalı.

 • Dondurulmuş ürünler 30-37 derecede çözündükten sonra (1-6 ) derecede saklamak koşulu ile 24 saat içinde kullanılmalı

 • Kan ve kan ürünlerinin taşınmasında mutlaka özel transport malzemesi kullanılmalı.





Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin