Izvještaj organizacija civilnog društva (ocd) o provedbi Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde (srsp) u Bih izvještajni period: 01. 01. 2010. – 30. 06. 2010. Datum izvještaja: 28. 06. 2010Yüklə 0,53 Mb.
səhifə1/7
tarix23.06.2017
ölçüsü0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD)

o provedbi Akcionog plana

za provedbu

Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) u BiH
Izvještajni period: 01.01.2010. – 30.06.2010.

Datum izvještaja: 28.06.2010.

I SAŽETAKPotpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH u januaru 2010. godine, utvrđena je odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsko praćenje i ocjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH Asocijacije za demokratske inicijative - ADI, Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine - HK BiH, Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Biroa za ljudska prava Tuzla i Centra civilnih inicijativa – CCI.
Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH, ove su se organizacije uključile u proces izvještavanja sa ciljem da doprinesu izgradnji nezavisnog, koordiniranog i efikasnog sistema pravde u BiH koji je odgovoran prema svim građanima BiH, potpuno usklađen sa EU standardima i najboljom praksom te garantuje vladavinu zakona.
Uspostavljanje mehanizma procjene i praćenja provedbe SRSP-a za organizacije civilnog društva predstavlja pokazatelj pozitivnih promjena i otvaranja institucija u sektoru pravde u BiH. Dodatnu potvrdu otvorenosti i spremnosti na saradnju institucija sektora pravde u BiH sa civilnim društvom predstavlja nedavno usaglašeni Memorandum za uspostavu donatoskog fonda za provođenje AP SRSP u BiH, u okviru kojeg je predviđeno da se iz sredstava budućeg fonda izdvoji cca 30.000,00 EUR godišnje za OCD koje su uključene proces praćenja i ocjene provođenja SRSP u BiH.
Drugi zajednički izvještaj OCD-a predstavlja procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara – 30. juna 2010. godine. Svaka se organizacija obavezala na praćenje provedbe SRSP u okviru pojedinog strateškog stuba, što se uveliko podudara s prioritetnim područjem djelovanja svake organizacije. Tako ADI (Asocijacija za demokratske inicijative) prati reformske aktivnosti vezane uz Stub 1 – Pravosuđe; Helsinški komitet za ljudska prava prati Stub 2 – Izvršenje krivičnih sankcija; Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ se fokusira na Stub 3 – Pristup pravdi; Biro za ljudska prava Tuzla prati Stub 4 – Podrška ekonomskom rastu, a CCI (Centri civilnih inicijativa) analizira mjere utvrđene u okviru Stuba 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor.
U svim kontaktima i na radnim sastancima koje su OCD ostvarile s predstavnicima nadležnih institucija za provedbu SRSP u proteklom razdoblju, izražena je podrška praćenju od strane OCD i spremnost na suradnju svih institucija sektora pravde u BiH, te njihova uključenost u proces provedbe SRSP u BiH. Na samom početku rada OCD u ovom procesu, može se konstatovati da postoji adekvatni nivo otvorenosti institucija prema suradnji s OCD na samom praćenju reforme SRSP, a praktični izazovi koji su se javili prilikom prikupljanja i analize prvenstveno su povezani sa institucionalnim izazovima same provedbe ove izrazito važne reforme koja je trebala biti inicijator i pokretač bržeg pristupa BiH ka euroatlanskim integracijama i njenom punopravnom članstvu u EU. Da bi se to i ostvarilo, potrebno je osigurati punu posvećenost i kapacitiranost svih institucija sektora pravde u BiH u njenoj dosljednoj i pravovremenoj realizaciji, sukladno revidiranom Akcionom planu, te rokovima koji su dati u tom planu.
U odnosu na prošli izvještaj, glavni izazovi u provedbi SRSP koji su utjecali i na efikasnost praćenja od strane OCD su ostali isti. Neodazivanje pojedinih institucija sektora pravde u BiH sastancima funkcionalnih radnih grupa, nedostavljanje ili značajna kašnjenja u dostavi izvještaja o realizaciji aktivnosti pojedinih institucija Tehničkoim sekretarijatu, šturost informacija sadržanih u većini dostavljenih institucionalnih izvještaja, nedovoljan angažman entitetskih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH u radu Tehničkog sekretarijata za praćenje provedbe SRSP (kako tijekom 2009. godine, tako i u ovom izvještajnom periodu) te još uvijek nedovoljno jačanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i analizu politika u entitetskim ministarstvima pravde u BiH i PK BD BiH.
Iako je od usvajanja SRSP u BiH implementiran određeni broj planiranih aktivnosti, ipak se može zaključiti da proces provedbe Akcionog plana Strategije karakteriše niz poteškoća koje se, između ostalog, ogledaju u još uvijek nedovoljnim institucionalnim kapacitetima za planiranje i analizu, još uvijek nedovoljno efikasnom sistemu horizontalne, a naročito vertikalne sektorske koordinacije i saradnje na razini BiH, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, nedovoljnom stepenu posvećenosti kako samoj implemetaciji utvrđenih SRSP aktivnosti, tako i procesu praćenja, procjene i izvještavanja o realizaciji iste.
Jedan od ključnih preduvjeta kvalitetnije, dosljednije i blagovremene provedbe SRSP u BiH u svim stubovoma i strateškim oblastima je izrada institucionalnih strateških planova, godišnjih programa rada kojima će se na odgovarajući način preuzeti i detaljnije razraditi/operacionalizirati programi i aktivnosti iz AP SRSP u BiH, te uvezivanje institucionalnih strateških planova i godišnjih programa rada sa institucionalnim budžetima. U tom smislu, zabrinjavajuće je da, za razliku od kantonalnih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH koji su u proteklom periodu u okviru projekta tehničke pomoći Španjolske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (AECID) uložili značajne napore i trenutno privode kraju aktivnosti na izradi svojih strateških planova, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde RS i pored redovnog odazivanja i prisustvovanja sastancima radne grupe, izradu institucionalnih strateških planova nisu shvatili prioritetnim usljed čega se nalaze u velikom zaostatku po pitanju realizacije ove aktivnosti.
Shodno tome, ključni preduvjet intenziviranja aktivnosti na provedbi AP SRSP u BiH je uspostava značajno efikasnije koordinacije između nadležnih institucija u sektoru pravde u BiH, na stručnom i političkom nivou, što pretpostavlja aktivno sudjelovanje svih članova funkcionalnih radnih grupa (FRG) te svih članova Tehničkog sekretarijata, kao i sudjelovanje svih ministara u Sektoru pravde na ministarskim konferencijama, a kako bi se osigurala prijeko potrebna i trajna politička podrška ovom složenom reformskom procesu. Tako bi na primjer, na ministarskim konferencijama bilo preporučljivo otvoriti pitanje uveliko potrebnog, tehnički zahtjevnog ali i evidentno politički osjetljivog, modaliteta restrukturiranja kantolnalnih ministarstava pravosuđa i uprave (u svrhu njihove veće efikasnosti s obzirom na reformske ciljeve) upravo, uz nazočnost svih ministara i drugih odgovornih osoba, koji su uključeni u proces provedbe SRSP u BiH.
Efkasno srednjoročno i godišnje planiranje podrazumijeva i promjenu svijesti o neophodnosti izgradnje organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala unutar institucija sektora pravde u BiH, te nedvosmislenoj političkoj podršci dosljednoj implementaciji AP SRSP u BiH u odnosu na dosadašnju praksu. U tom smislu, neophodno je da institucije sektora pravde ulože dodatne napore i sredstva kako bi u što skorijem roku institucije uspostavile znatno jače kapacitete neophodne za realizaciju aktivnosti iz svojih nadležnosti utvrđenih u AP SRSP u BIH.
Drugi je preduvjet učinkovite provedbe SRSP unapređenje interne komunikacije i saradnje u pojedinačnim institucijama sektora pravde u BiH, potrebno je da rukovodioci institucija sektora pravde, na redovnim sastancima stručnih kolegija svojih institucija obavezno, između ostalih, razmatraju i pitanja provedbe AP SRSP u BiH, te da zaključke sa sjednica stručnog kolegija učine dostupnim svim službenicima njihovih institucija.
Na temelju iskazane spremnosti na međuinstitucionalnu suradnju kao i za suradnju sa uključenim predstavnicima civilnog društva (OCD) koju su iskazala sve nadležna ministarstva te VSTV BiH i PK BD BiH, a kako bi ta suradnja uistinu bila efikasna i usmjerena na definisane reformske ciljeve, od velike je važnosti što skorija izrada komunikacijskog plana za SRSP u BiH s ciljem kako bi isti bio razmotren i usvojen na V Konferenciji ministara pravde i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH koja će se održati u decembru 2010. godine.
Preporuke vezane uz stratešku oblast 1 – Pravosuđe
Kao odgovor na dva vodeća problema identifikovana u prethodnom poglavlju, tj. nedostatak materijalnih sredstava za provođenje reformskih mjera i neposvećenost institucija provođenju reformskih mjera i aktivnosti, predlažemo sljedeće u cilju njihovog prevazilaženja:


 1. Neophodno je sprovesti procjenu usklađenosti budžeta institucija u sektoru pravde u BiH i Finansijskog plana SRSP-a, kao i procjenu raspoređivanja sredstava na osnovu koje će se predložiti budžetske mjere za navedene institucije kako bi se osigurala neophodna sredstva za daljnu provedbu SRSP-a. Za nosioca ove aktivnosti predlaže se Tehnički sekretarijat za praćenje SRSP u BiH;
 1. Provođenje revizije SRSP-a i njenog Akcionog plana kroz javne konsultacije na entitetskom i kantonalnom nivou u cilju razvijanja vlasničkih odnosa prema SRSP-u i njenim mjerama od strane navedenih institucija. Za nosioca ove aktivnosti predlaže se Tehnički sekretarijat SRSP u BiH;
 1. Takođe, neophodno je izgraditi kapacitete entitetskih i kantonalnih ministarstava pravde u oblasti strateškog planiranja i analize kako bi mogli razviti strateške planove i raditi na njihovoj implementaciji.Preporuke vezane uz stratešku oblast 2 – Izvršenje krivičnih sankcija:

HK BiH predlaže Konferenciji ministara pravde u BiH da zaduži Funkcionalnu radnu grupu za praćenje provođenja SRSP u BiH za stratešku oblast 2 – izvršenje krivičnih sankcija da provede sljedeće mjere:
 1. da uputi dopis Parlamentu Federacije BiH u kojem će zahtjevati da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija razmatra i usvoji po hitnoj proceduri;

 2. da uputi zahtjev za dostavu plana rada Koordinacionom tijelu za usklađivanje propisa iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini;

 3. da se aktivnost 2.2.3.3 „Koordinaciono tijelo za usklađivanje standarda i propisa periodično analizira stanje zatvorskih objekata i daje preporuke za poboljšanje postojećeg“ ne briše iz AP SRSP-a;

 4. da zadrži reformsku aktivnost 2.3.3.1. Uvođenje jedinstvenih standarda u nezavisnom inspekcijskom nadzoru nad zatvorima, kao osnovnu dodatnu garanciju za prevenciju lošeg postupanja prema osuđenim licima u skladu sa pravilom 93. Evropskih zatvorskih pravila;

 5. da provede preimenovanje predstavnika u Funkcionalnoj radnoj grupi za praćenje provođenja SRSP u BiH za stratešku oblast 2 – izvršenje krivičnih sankcija, kako bi učešće predstavnika bilo usklađeno sa njihovim zadacima i poslovima koje obavljaju unutar institucija koje predstavljaju.

 6. pored navedenog, HK BiH poziva nadležne institucije sektora pravde BiH da realiziraju provedbu Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture (OPCAT), posebice aktivnosti vezane za uspostavu Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), na koju su se obavezale ratifikacijom BiH OPCAT-a 24.10.2008. godine.

 7. takođe, pored preporuka vezanih za provedbu pojedinačnih reformskih mjera i aktivnosti od strane nadležnih institucija, HK BiH poziva nadležne institucije za provedbu SRSP-a da:

a) se drže realizacije planiranih i preuzetih obaveza kao i zadatih rokova;


b) rade na aktivnostima razvoja međusobne koordinacije i razmjene informacija, i u tom smislu realiziraju reformske aktivnosti iz stuba 5 – dobro rukovođen i koordiniran sektor;
c) uvedu sistem sankcija odnosno reprekusija za one institucije i pojedince koji ne rade na realizaciji preuzetih obaveza.
Preporuke vezane uz stratešku oblast 3 – Pristup pravdi


 1. Neophodnost poduzimanja ekspeditvnijih i efikasnijih mjera za provedbu Akcionog plana od strane nosilaca pojedinih strateških programa/aktivnosti, posebno pojačanom koordinacijom između državnih nosilaca aktivnosti sa entitetskim i kantonalnim istitucijama i Brčko Distriktom.

 2. CEST FBiH i CEST RS trebaju pružiti dodatno ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći.

 3. Sud BiH treba osigurati potpunu i dosljednu primjenu člana 13. Zakona o Sudu BiH (sada člana 7. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine) uz uključivanje nosilaca provedbe konkretne aktivnosti.

 4. Neophodno je intenizivirati aktivnosti na uspostavljanju jedinstvene kaznene evidencije za državljanje BiH osuđene u inostranstvu (posebno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH) radi donošenja cjelokupne i kvalitetne evidencije.

 5. Ubrzati aktivnosti u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na što skorijem donošenju okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH s ciljem ispunjavanja obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela pristupanjem Vijeću Evrope i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je ugrađena u Ustav Bosne i Hercegovine.

 6. Sekretarijat VSTV BiH treba hitno pristupiti izradi Akcionog plana za provedbu Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH.

 7. Sekretarijat VSTV BiH treba poduzeti aktivnosti da sudovi i tužilaštva imenuju službenike za odnose sa javnošću u sudovima i tužilaštvima gdje to sad nije učinjeno, kao i da sudovi i tužilaštva koji do sada nisu donijeli Strategiju za odnose sa javnošću odmah pokrenu aktivnosti na donošenju Strategije.

 8. Realizovati zaključak sa treće Konferencije ministara pravde održane 22.12.2009. godine koji se odnosi na zaduženje kantonalnih i entitetskih MP, kao i PK BD BiH, za izradu pregleda stanja besplatne pravne pomoći i iste dostaviti MP BiH radi objedinjavanja pregleda i izrade do slijedećeg sastanka FRG 3.


Preporuke vezane uz stratešku oblast 4 – Podrška ekonomskom rastu


 1. Poboljašati vertikalnu i horizontalnu komunikaciju i koordinaciju između aktera zaduženih za provedbu akcionog plana vezanog za strateški stub 4 - Podrška ekonomskom rastu da bi se osigurala efikasnija realizacija aktivnosti – nosioci Ministarstvo pravde BiH i entitetska ministarstva pravde;

 2. Neophodno je dodatno ojačati kapacitete Ministarstva pravde BiH i drugih institucija zaduženih za provedbu mjera u strateškoj oblasti 4 – Podrška ekonomskom rastu za praćenje provedbe mjera;

 3. Osigurati financijska sredstva iz enitetskih budžeta za provođenje akcionog plana vezanog za stratešku oblast 4. - Podrška ekonomskom rastu;

 4. Ponovo akitvirati rad radne grupe za medijaciju koja bi radila na pripremi preporuka o neohodnim izmjenama sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH – nosilac Ministarstvo pravde BiH;

 5. Usvojiti u najskorije vrijeme Zakone o sudskim taksama na nivou kantona u FBiH – nosioci kantonalna ministarstva pravde;

 6. Osigurati u najskorije vrijeme političku volju za donošenje seta zakona na državnom nivou (Zakon o podjeli državne imovine) i nivou FBiH (Zakon o stvarnim pravima i Zakon o katastru) koji će omogućiti efikasniju reformu zemljišne administracije;

 7. Definisati jasnu nadležnosti SKOZ-e i ispunjavanje njene uloge u reformi zemljišne administracije;

 8. Usvojiti Zakon o elektronskom potpisu na nivou FBiH.


Preporuke vezane uz stratešku oblast 5 – Dobro rukovođen i koordiniran sektor


 1. Postoji kontinuirana potreba za uspostavom bolje koordinacije unutar samih institucija, koje su uključene u proces provedbe SRSP u BiH, ali i bolju koordinaciju između institucija u sektoru pravde u našoj zemlji na svim razinama vlasti (država, entiteti, kantoni i PK BD BiH).
 1. Neophodnost izrade kvalitetnih strateških planova i otpočinjanje procesa dodatne obuke svih odgovornih osoba, koje predstavljaju određene institucije vlasti iz sektora pravde u BiH, kao i revidiranog Akcionog plana za provedbu SRSP u BiH. Strateško planiranje podrazumijeva i promjenu ponašanja ljudi unutar institucija vlasti u smjeru snažnijeg fokusa na realiziranje postavljenih ciljeva u zadatim rokovima, kao i na blagovremeno i proaktivno osiguranje i organiziranje radnih procesa, što je složen i izuzetno zahtijevan proces, ukoliko se želi doći do očekivanih rezultata u provedbi ove reformske strategije. CCI poziva entitetske ministre pravde da što hitnije osiguraju kreiranje i usvajanje Srednjoročnih strategija reforme sektora pravde i u skladu sa predloženim okvirima na osnovu projekta Španjolske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (AECID).
 1. Dosljednja implementacija usaglašenog Memoranduma za korištenje donatorskog Fonda za provedbu SRSP u BiH, uz pravdenu raspodjelu prikupljenih financijskih sredstava, te maksimalnu transparentnost cjelokupnog procesa i usuglašene i jasne kriterije za sve financijske transakcije iz spomenutog Fonda, kako se ne bi ugrozila njegova daljnja opstojnost.
 1. Paralelno sa izradom strateških planova, u financijsku konstrukciju narednog DOB-a za period 2010.-2013. godina bi, svakako, trebalo ukomponirati okvirna financijska sredstva za kvalitetnu provedbu SRSP u BiH, te ojačati ljudske resurse u okviru nadležnih ministarstava, s ciljem učinkovitije provedbe SRSP.
 1. Potrebno je aktivno sudjelovanje svih članova funkcionalne radne grupe (FRG) na zakazanim sjednicama, kao i na sjednicama Tehničkog sekretarijata (na posljednju sjednicu TS SRSP u BiH nisu došli predstavnici Republike Srpske i PK BD BiH), jer je nedopustivo da se sjednice FRG odgađaju zbog nedostatka kvoruma, uz potrebu da na ministarske konferencije dolaze isključivo nadležni ministri, što bi bio njihov konkretan doprinos u kvalitenijoj provedbi SRSP u BiH i što bi dodatno ''uozbiljilo'' kompletan proces daljnje provedbe Akcionog plana SRSP.
 1. Stječe se i dojam da je niska razina predanosti institucija ili ona nije izražena kroz rad i sudjelovanje članova FRG. Jedan od glavnih uzroka ovakvog stanja je hronični nedostatak kapaciteta u najvećem broju institucija. Preraspodjelom postojećih kapaciteta, uz efikasnije planiranje i koordinaciju unutar samih institucija, nedostaci se mogu kratkoročno prevladati.
 1. Postoji kontinuirana potreba za poboljšanjem koordinacije i saradnje između svih institucija sektora pravde u BiH, što bi dovelo do učinkovitog i koordiniranog sistema, te njegove usklađenosti sa EU standardima i najboljim praksama, kao dodatna garancija za vladavinu prava.
 1. Prilikom revidiranja Akcinog plana (AP SRSP u BiH), nedopustivo je da se rokovi za implementiranje pojedinih aktivnosti samo pomjeraju za naredni kvartal ili pak narednu godinu, bez ikakvih obrazloženja, odnosno adekvatnog i argumentovanog obrazloženja, a što je bila dosadašnja praksa i što svakako nije pozitivan primjer na putu ka efikasnijoj i učinkovitijoj provedbi SRSP u BiH i njenog Akcionog plana. Posljednja loša praksa i poruka je da još nisu urađeni Srednjoročni strateški planovi od strane entitetskim ministarstva pravde, a krajnji rok koji je potvrđen početkom 2010. godine i isti ističe karajem juna mjeseca tekuće, 2010. godine.
 1. Treba ozbiljno i odgovorno pristupiti procesu restrukturisanja kantonalnih ministarstava pravosuđa i uprave i kroz razgovore predstavnika nadležnih institucija i političkih lidera izbjeći ''politiziranje'' ovog važnog procesa, a što će svakako doprinijeti kvalitenijoj provedbi SRSP u BiH. Zbog navedenoga, priču o restrukturiranju kantonalnih ministarstava bi trebalo otvoriti upravo na sljedećoj ministarskoj konferenciji, koja će se održati, 30.06.2010. godine, uz nazočnost svih ministara i drugih odgovornih osoba, koji su uključeni u proces provedbe SRSP u BiH.
 1. Uključenje organizacija civilnog društva (OCD) u proces praćenja i ocjene AP SRSP u BiH, je pozitivno i dodatno će pospješiti dosadašnju saradnju i doprinijeti većem povjerenju na relaciji vlast – civilno društvo, što će se pozitivno odraziti na ubrzanje euroatlanskog puta BiH i članstva naše zemlje u EU.


Preporuke vezane uz kvalitetu praćenja provedbe Akcionog plana SRSP-a:


 1. Potrebno je da se osiguraju svi preduslovi kako bi članovi FRG u kontinuitetu bili prisutni sastancima i kako bi se izbjegle situacije da FRG ne budu održane usljed nedostatka kvoruma, kao što je bio slučaj, 28.05.2010. godine prilikom pokušaja održavanja sastanka FRG za stub 5 – Dobro rukovođen i koordiniran sektor. Stoga pozivamo nadležne institucije u sektoru pravde za provedbu SRSP u BiH da osiguraju adekvatne kapacitete i vrijeme za izvještavanje o provedbi unutar zadatkih rokova, da u potpunosti poštuju predviđene mehanizme koordiniranog praćenja provedbe SRSP putem sastanaka funkcionalnih radnih grupa (FRG), te zajednički razmotre potrebu i mogućnosti uvođenja dodatnih mehanizama osiguranja višeg nivoa institucionalne discipline na provedbi SRSP.
 1. Obzirom da određene aktivnosti navedene u SRSP-u i njenom Akcionom planu podrazumijevaju provođenje niza aktivnosti, a ne samo jednog zadatka, neophodno je određene reformske aktivnosti preformulisati u konkretne zadatke, pa stoga predlažemo da se revidira i sam proces procjene statusa sprovođenja reformskih aktivnosti, kako bi status koji pojedine institucije koriste u svojim izvještajina bio usaglašen sa definicijom, koji je naveden u SRSP. U tom smislu, neophodno je sprovesti adekvatnu obuku odgovornog osoblja unutar institucija, koje vrši izvještavanje u tim institucijama. 1. U skladu sa Akcionim planom za provedbu SRSP, potrebno je hitno (do isteka 3. kvartala 2010. godine) obezbjediti uspostavljanje posebnih jedinica ili nominiranje postojećih službenika, koji će obavljati funkcije strateškog planiranja i koordinacije donatroske pomoći u ministarstvima pravde eniteteta i PK BD, što je jedna od prepreka za još učinkovitiju provedbu AP SRSP u BiH.
 1. Također, predlažemo da organizacije civilnog društva (OCD), koje su, na osnovu potpisanog Memoranduma sa Ministarstvom pravde BiH, a sa ciljem ''Uključivanja organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP)“, zadužene za praćenje provedbe Akcionog plana SRSP-a, intenziviraju komunikaciju sa drugim organizacijama civilnog društva širom BiH, u svrhu njihovog učešća u kreiranju izvještaja o procjeni provedbe SRSP-a i njenog Akcionog plana, te da rade na organiziranju tematskih rasprava, okruglih stolova, javnih tribina i sl., a na temu pojedinih mjera iz SRSP-a. Naime, kapaciteti organizacija civilnog društva u oblasti sektora pravde nisu posebno prepoznatljivi, jer je mali broj nevladinih organizacija upoznat sa reformskim mjerama u sektoru pravde u BiH i pravosudnom problematikom naše zemlje općenito.Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə