Iqtisodiy ta’limotlar tarixi fanidan test savollariYüklə 44,11 Kb.
tarix03.04.2023
ölçüsü44,11 Kb.
#92656
200 test IIT javoblari yo`q


Iqtisodiy ta’limotlar tarixi fanidan test savollari.

1. Qadimgi dunyo iqtisodiy fikrlarida ideallashtiriladi.


A) Bozor iqtisodiyoti munosabatlari B) Natural xujalik munosabatlari C) Pul munosabatlari D) Yirik savdo va sudxurlik
2. "Avesto" kitobi yaratildi:
A) Qadimgi Xindistonda B) Qadimgi Xitoyda C) Qadimgi Gresiyada D) Qadimgi O’rta Osiyoda
3. "Xalq Otasi" tushunchasini dastlab muomalaga kiritgan mutaffakkir. A) Aristotel B) Konfutsiy C) Platon D) Katon
4. Aristotel xrematistika sohasiga kiritadi:
A) Dexqonchilik va xunarmandchilikni B)Sudxurlik va savdo vositasi operatsiyalariniC)Mayda savdoni D)Yuqoridagilarning barchasini
5. "OIKONOMIYA" atamasini dastlab muomalaga kiritgan – bu: A) Katon B) Aristotel C) Ksenofont D) Platon
6. "Artxashastra" asari yaratildi: A) Qadimgi Xitoyda B) Qadimgi Xindistonda C) Qadimgi Gresiyada D) Qadimgi Rimda
7. Jamiyat taraqqiyotida e’tiyojlarning a’amiyati turisidagi g’oyani ilgari surgan Urta Osiyo mutaffakiri - bu:
A) Ibn Sino B) Yusuf Xos Xojib C) A. Farobiy D) A. Navoiy

  1. "Yenglar, ichinglar, xadya qilinglar ammo isrof qilmanglar" deb kursatma beradi:

A) Ibn Xoldun B) Qurooni Karim C) A. Temur D) M. Ulubek
9. F. Akvinskiyning "odil narx va qiymati asosini tashkil etadi:
A) sarfli prinsip; B) axloqiy-etik prinsip; C) sarfli va axloqiy-etik prinsip birgalikda;
D) foydalilik prinsipi.
10. "Siyosiy iqtisod" atamasining muallifi: A) Aristotelp; B) A.Monkretpen; C) A.Smit; D) K.Marks.
11. Merkantilizm konsepsiyasiga binoan pul boyligi manbai A) Xorijiy investitsiyalarni kupaytirish B) Eksportning importdan kup bulishi C)Importning eksportdan kup bulishi D) Ishlab chiqarish sohasi
12. Merkantilizmning urganish predmeti: A) Muomala sohasi B) Ishlab chiqarish sohasi C) Muomala va ishlab chiqarish sohalari
D) Yuqoridagilarning barchasi
13. Dastlabki merkantilizmning asosiy g’oyasi-bu: A) pul balansi B)savdo balansi C) tovar balansi D) yuqoridagilarning barchasi
14. Keyingi rivojlangan merkantilizmning asosiy g’oyasi – bu:
A) tovar balansi B) savdo balansi C) pul balansi D) yuqoridagilarning barchasi
15. Klassik siyosiy iqtisodning urganish predmeti:
A) muomala sohasi B) ishlab chiqarish sohasi C) muomala va ishlab chiqarish sohasi birgalikda D) qishloq ‘ujalik ishlab chiqarishi
16. Klassik siyosiy iqtisodning ustuvor iqtisodiy ta’lil metodi:
A) Empirik metod B) Sababli aloqa metodi C) Funksional metod D) Dialektik metod
17. Klassik siyosiy iqtisodga muvofiq ishning daromadi sifatidagi ish ‘aqi darajasi intiladi:
A) fiziologik minimumga B) yashash minimumiga C) maksimal imkoniyat darajasiga D) O`rtacha imkoniyat darajasiga
18. Klassik siyosiy iqtisodga muvofiq pul-bu:
A) Odamlarning sun»iy ixtirosi B) Iqtisodiy o’sishning muxim omili
C) Ayirboshlashni osonlashtiruvchi texnik qurol, ashyo D) Yuqoridagilarning barchasi.
19. U. Petti "Pul" kotegoriyasiga qaysi nuqtai nazaridan qaradi?
A) Nominalistik pul nazariyasi B) Metodistik pul nazariyasi C) Pul miqdoriy nazariyasi D) Yuqoridagilarning barchasi
20. U. Petti va P. Buagilpber asos solgan qiymat nazariyasi aniqlanadi:
A) me’nat sarflari bilan B) ishlab chiqarish ‘arajatlari bilan C) meoyorli foydalilik bilan D) axloqiy-etik prinsip bilan
21. F. Kene taklif qilgan tasnif buyicha fermerlar-bu:
A) unumli sinf B) yer egalari sinfi C) unumsiz sinf D) tadbirkorlar sinfi
22. F.Kenening ta’limoti buyicha "Sof maxsulot" yaratiladi: A) savdoda B) qishloq xo`jaligida C) sanoatda D) qurilishda
23. Jamiyatnig makroiqtisodiy taxlilini ilk bor amalga oshirgan-bu: A) A.Smit B) D. Rikardo C) F.Kene D) J. Keyns
24. Birinchi bulib kapitalni asosiy va aylanma kapitalga, me’natni esa unumli va unumsiz me’nat turlariga ajratgan –bu:
A) U.Petti B) F.Kene C) A.Smit D) K.Marks
25. A.Tyurgoni kursatib berishicha, ‘ar qanday boylikning yagona manbai A) savdodagi mexnat B) dexqonchilikdagi mexnat
C) xunarmandchilikdagi mexnat D) sudxurlikdagi mexnat
26. A. Smit fikriga ko‘ra, qaerga qo‘yilgan kapital ‘aqiqiy boylikka va daromadga ko‘proq qiymat qo‘shadi?
A) savdoga; B) dexqonchilikka; C) sanoatga; D) qurilishga.
27. A.Smitning metodologik nuqtai nazariga muvofiq, shaxsiy manfaat:
A) Umumiy manfaatdan ajralmagan buladi B) Jamiyat manfaatidan ustun turadi.
C) Jamiyat manfaatiga nisbatan ikkilamchi D) Yuqoridagilarning barchasi
28. A. Smitning "Kurinmas quli" - bu
A) Jamiyat manfaatlari yulida davlatning iqtisodiyotini boshqaruv me’anizmi
B) Tadbirkorlar raqobati erkinligi sharoitida kishilarning irodasiga va xoxishiga boliq bulmagan iqtisodiy qonunlarning amal qilishi
C) O’zboshimchalikka asosolangan ‘ujalik yuritish me’anizmi D) Rejaga asosan ‘ujalik yuritish me’anizmi
29. Savdo to’zilmasida A.Smit tomonidan birinchi uringa quyiladi: A) ichki savdo B) tashqi savdo C) tranzitli savdo D) davlat savdosi
30. A.Smit nazariyasiga muvofiq ‘har bir rivojlangan jamiyatda tovarlar qiymati tashkil topadi:
A) me’nat sarflarida B) mexnat va kapital sarflarida C) daromadlar summasida D) pul sarflaridan
31. A.Smit mexnatni unumli xisoblaydi, agar u sarflangan bulsa: A) qishloq xujaligi ishlab chiqarishida B) moddiy ishlab chiqrishning ‘ar qanday tarmoida C) moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish tarmoqlarida D) ichki va tashqi savdoda
32. A.Smit kapital to’zilishini quyidagi qismlardan qaysi biriga ajratadi? A) Dastlabki va xar yili qilinadigan avanslar B) Asosiy va aylanma capital C) Doimiy va o’zgaruvchi capital D) Yuqoridagilarning barchasi
33. A.Smit ta’limotida asosiy g’oya: A) iqtisodiy liberalizm g’oyasi B) iqtisodiyotga davlatning aralashuvi g’oyasi C) iqtisodiyotni monopollashtirish g’oyasi D) iqtisodiyotni davlat rejalashtirish g’oyasi
34. Qiymatni aniqlashda D.Rikardo quyidagilardan qaysi biriga asoslanadi?
A) Mehnat nazariyasiga B) Xarajatlar nazariyasiga C) Foydalilik nazariyasiga D) Pul nazariyasiga
35. D.Rikardo "Renta" kotegoriyasini qaysi variantda talqin qildi?
A) Yerdan olinadigan daromad sifatida B) Sanoat soxasidagi foyda sifatida
C) O`rtacha foyda darajasidan ortiqcha fermerning qo`shimcha daromadi sifatidagi D) "Yer inomi" sifatidagi
36. D.Rikardo fikri bo`yicha ish xaqi pasayish tendensiyasiga ega, negaki
A) tadbirkorlar ishchilarning mexnat baxosini pasaytiradi B) tuyishning yuqori surati ortiqcha mexnat taklifini keltirib chiqaradi
C) mashina va mexanizmlar ishchi kuchini siqib chiqaradi D) foyda normasi pasayib boradi
37. Foyda normasining pasayishga moyilligini D.Rikardo ta’limoti bo`yicha qaysi sabablar keltirib chiqaradi?
A) Kapitalning bir ish turidan boshqasiga oqib utishi B) "Mexnat bozori baxosi"ning nisbatan oshishi C) Yer unumdorligining pasayishi sababli undan olinadigan maxsulotlar baxosining oshishi D) Yuqoridagilarning barchasi
38. "Qiyosiy ustunlik" nazariyasining asoschisi bu: A) A.Smit B) D.Rikardo C) J.B.Sey D) J.M.Keyns
39. J.B.Seyning "Bozor qonuni asosiy qoidalari":
A) taklif o’ziga mos darajada talabni keltirib chiqaradi B) baxo, ish ‘aqi va foiz stavkasi mutlaqo moslashuvchan, xarakatchan.
C) Iqtisodiy inqirozlar bulmaydi, negaki ularning vujudga kelishi vaqtincha utkinchi xarakterga ega D) Yuqoridagilarning barchasi
40. Kimning iqtisodiy ta’limoti vujudga kelishi bilan "Sey qonuni" o’z kuchini yuqotdi?
A) K. Mengerning B) A. Marshallning C) J. Keynsning D) M. Fridmanning
41. T. Maltusning nufo’z nazariyasiga binoan kambag’allikning bosh sababi:
A) aholi soni o’sishining doimiy va yuqori sur’atlari B) ish xaqining o’zgarmas past darajasi
C) tuproq unumdorligining pasayish qonuni D) yuqoridagilarning barchasi
42. T. Maltusning nufuz nazariyasini quyidagi olimlardan qaysi biri qatoiy inkor etgan?
A) D.Rikardo B) J.S.Mill C) K.Mark D) A.Marshall
43. T. Maltus fikri bo‘yicha takror ishlab chiqarishdagi «uchinchi shaxs»— bu:
A) jamiyatning unumsiz qismi; B) ijtimoiy ma’sulotni yaratishga va realizatsiya qilishga yordam beruvchi omillar; C) umumiy ortiqcha ishlab chiqarishni bartaraf qiluvchi omillar; D) yuqoridagilariing barchasi.

44. Sotsializmning nazariy-metodologik muammolarnni ko‘rib chiqishga jazm qilgan klassik siyosny iqtisodvnng birinchi iuallifi:


A) A.Smit; B) J.S.Mill; C) K.Marks; D) T.Maltus.
45. J.S. Millnnng islohot konsepsiyasida tavsiya etiladi:
A) taqsimot qonunlarini o‘zgartirish; B) kooperativ assotsiaiiya yordamida yellanma me’natni tugatish; C) yer solii yordamida sr rentasini umumiylashtirish; D) yuqoridagilarning barchasi.
46. "Kapital" kotegoriyasining ekspluatatsiya vositasi va o’z o’zidan o’suvchi qiymat sifatida tavsiflagan yagona klassik siyosiy iqtisod vakili: A) A.Smit B) J.B.Sey C) K. Marks D) F. Kene
47. K. Marks fikriga ko`ra foyda normasining pasayish tendensiyasining quyidagi qaysi sabablar keltirib chiqaradi?
A) Kapitalaning bir ish turidan boshqasiga oqib utishi. B) Kapitalning to’zilishida o’zgaruvchi kapital xissasining kamayishi
C) Kapital to’zilishida doimiy kapital xissasining oshib borishi bilan birga ko’zatiladigan kapital jamarilishi D) Yuqoridagilarning barchasi
48. K. Marksning takror ishlab chiqarish nazariyasida asoslab berilgan qoidalar - bu:
A) "yillik mahsulot" qimmati bilan bir yilda-yaratiladigan daromadlarning aynan o‘xshashligi;
B) oddiy va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish turlarining farqi; C) to‘yib, istemol qilmaslik iqtisodiy inqirozlar doktrinasining asossizligi; D) kapitalizmga iqtisodiy inqirozlarning tasodifiyligi.
49. Marjinalizm tadqiqoti nimalarga asoslanadi:
A) umumiqtisodiy miqdorlarga B) O`rtacha iqtisodiy miqdorlarga C) meyorli iqtisodiy miqdorlarga D) yuqoridagilarning barchasi
50. Marjinalistlar bo`yicha tovar qiymatini ifodalash asoslanadi:
A) mexnat nazariyasiga B) xarajatlar nazariyasiga C) meyorli foydalik nazariyasiga D) pul nazariyasiga
51. A. Marshall fikriga kura tovar qiymatini ifodalash asoslanadi.
A) Mexnat nazariyasiga B) Xarajatlar nazariyasiga C) meyorlilik nazariyasiga D) meyorli foydalilik va meoyorli xarajatlar nazariyalariga
52. J.M.Keyns fikriga ko`ra, investitsiyaga bo`lgan talabni rag`batlantirilishi uchun davlat taosir kursatishi kerak. Ssuda foizining normasini: A) oshirish B) kamaytirish C) bir darajada ushlab turishga D) To`gri javob yo`q.
53. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi zarurligi nazariyasini ilgari surdi:
A) monetaristlar B) keynschilar C) klassiklar D) yangi klassiklar
54. J.M. Keyns nazariyasiga muvofiq jamarmalar investitsiyalardan oshishi mumkin, agar,
A) Foiz stavkasi darajasi oshsa B) O’zoq vaqt iqtisodiyotda ortiqcha ishlab chiqarish va ishsizlik mavjud bulsa, C) «Sey qonuni» amal qilmasa D) Iqtisodiyotda ortiqcha ishlab chiqarish va ishsizlik bulmasa
55. J.M. Keyns fikricha, mamlakatdagi istemol xarajatlari xajmi eng avvalo nimaga bog`liq bo`ladi?
A) Isteomolchining yashash joyiga, B) Pul taklifining o’sish suroatiga C) Milliy daromad darajasiga D) Egalik qiladigan daromad darajasiga

56. J.M.Keyns ta’limotiga muvofiq daromadlarni oshib borishi bilan jamarmaga bulgan moyillik


A) Oshib boradi B) Pasayib boradi C) O’zgarishsiz qoladi D) To`g`ri javob yo`q
57. Iqtisodiy o’sishni bozor mexanizmi taominlaydi, bu mexanizmning asosiy vositasi pul, degan g’oya – bu
A) Keynschilik g’oyasi B) Monetarizm g’oyasi C) Institutsionalizm g’oyasi D) Marjinalizm g’oyasi
58. Beqarorlik, inflyatsiya va ishsizlik kapitalistik iqtisodiyot uchun xarakterli, shuning uchun davlat iqtisodiyotni tartibga solib turishi kerak degan g’oyani ilgari suradi A) Monetarizm B) Klassiklar C) Keynschilik D) Yangi klassiklar
59. Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda pul asosiy rol uynaydi-bu
A) Monetarizm konsepsiyasi B) Klassiklar konsepsiyasi C) Keyns konsepsiyasi D)Yangi klassiklar konsepsiyasi
60. J.M, Keyns ta’limotiga muvofiq daromadlar o’zgarishining investitsiyalar o’zgarishiga boliqligi aks ettiriladi
A) inflyatsiyada B) mulptiplikatorda C) akseleratorda D) yuqoridagilarning barchasi turi
61."Bekorchilar sinfi nazariyasi" muallifi ‘isoblanadi: A) T.Veblen; B) J.Kommons; C) U.Mitchell; D) J.K. Gelbreyt
62. Konvergensiya nazariyasi – bu:
A) kapitalizm va sotsializm afzalliklari sinteziga asoslanadi; B) sotsializmni inkor etish va kapitalizm transformatsiyasini tan olish;
C) kapitalizmni inkor etish va sotsializmni takomillashtirishga asoslanadi; D) iqtisodiy o’sishning uchinchi yulini qidirib topish.
63. Iqtisodiyot bu qanday fan? A) Aniq fan B) Tabiiy fan C) Ijtimoiy fan D) Gumanitar fan
64. Iste’molchilar xoxishlari odatda …………………………. A) Chegaralangan B) Cheksizdir C) Moslashuvchandir D) Ehtiyojlardan baland
65. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi fanining eng muhim manbai?
A) Qadimgi topilmalar B) Qo’lyozmalar va olimlar yozib qoldirgan kitoblar C) Devordagi rasmlar D) Qadimgi qazilmalar
66. Iqtisod sohasida o’z qarashlariga ega yevropa olimlari keltirilgan qatorni ko’rsating
A )Ibn xaldun, Adam smitt, U. Petti B)Adam Smit, Marks, A. Marshal, Keyns
C) Marks, A. Temur, U. Petti D) A.Navoiy, A.Temur
67. Merkantilizm ta’limotida jamiyatning boyligi nimada paydo bo’ladi deyiladi?
A) Qishloq xo’jaligida B) Savdoda C) Yerda D) muomilada
68. Qaysi g’oya vakillari kapitalizmni tanqid qilib, xususiy mulkni yo’q qilish kerak deydi?
A) Marjinalizm vakillari B) Sotsial-Utopistlar C) Fiziokratlar D) Merkantalistlar
69. Iqtisodiy ta’limotlarga eng yaqin fan bu?
A) Makroiqtsodyot B) Mikroiqtisodiyot C) Iqtisodiyot nazariyasi D) Moliya
70. Bir paytalar noortadoksal bo’lgan fikrlar boshqa bir davrga kelib asosiy ortodoksal fikrlarga qo’shiladi. Bu yerda noortadoksal so’zini ma’nosi?
A) G’alati B) Urfda bo’lgan C) Urfda bo’lmagan D) Aralash bo’lgan
71. Iqtisodiyot fanining otasi deb kimni e’tirof qilinadi? A) Alisher Navoy B) Marshall C) Adam Smitt D) Tomas Mann
72. Iqtisodiy nazariyalar qanday vujudga kelishini qanday aniqlaymiz?
A) Induksiya usuli orqali B) Nisbiy va absolyut yondashuvlar orqali C) Matematik modellashtirish usuli D) Modellashtirish
73. Yozuv birinchi bo’lib qayerga paydo bo’ladi? A) Hirotda B) Mesopotamiya C) Hindiston D) Xitoy
74. Qadimgi sharqda o’z davrida ancha rivojlangan davlat? A) Bobil B) Iroq C) Hindishton D) Germaniya
75. Bobil davlatida jamiyatni sud’xo’rlardan himoya qilish uchun qanaqa qonular joriy etildi?
A) Eshnun podshohi qonunlari B) Xammurapi qonunlari C) har ikkalasiyam D) Bobil qonunlari
76. Qaysi qonunlarda asosiy mahsulotga qatiy baho o’rnatilgan ?
A) Eshnun podshohi qonunlari B) Xammurapi qonunlari C) har ikkalasiyam D) Bobil qonunlari
77. Qonunlardagi asosiy maqsad nima bo’lgan?
A) Bobil davlat boyligini ko’paytirish B) Bobil fuqarolarning mulkini ximoya qilish
C) dehqonlar ehtiyojini qondirish D) Xususiy mulk himoya qilish
78. Qaysi qonunda “sipoh va soliq to’lovchiga tegishli bo’lgan dala, uy, bog’ kumushga sotilishi mumkin emas?
A)Xamurapi qonunlarida B) Shartli ravishlda Bobil qonunlarida C) Eshnun qonunlarida D) Bobil qonunida
79. Artxashastra asarida qaysi davlatning xo’jaligi haqida ma’lumot keltirilgan?
A) Mesopatamiya B) Movouranahr C) Hindiston D) Xitoy
80. <> so’zining ma’nosi? A) foyda, moddiy manfaat B) bilim, ilim C) savdo sotiq D) iqtisodiyot
81. Qaysi ta’limotda yer, suv, havoni bulg’ash, ifloslantirish og’ir gunoh hisolanadi?
A) Artxashastra ta’limotida B) Avesto ta’limoti C) quron karim ta’limotida D) Islom ta’limotida
82. Qaysi ta’limotda isrofgarchilikni qoralaydi?
A) Artxashastra ta’limotida B) Avesto ta’limoti C) quron karim ta’limotida D) Zardushtiylikda
83. Buyuk ipak yo’li qanday yo’l?
A) Davalatlar o’rtasida kirib chiqish yo’li B) Xalqaro munosabatlar yo’li C) Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlar o’rtasidagi savdo yo’li D) Angliya va Fransiya davalatlari o’rtasidagi savdo yo’li
84. Buyuk Ipak yo’li orqali O’zbekiston hududidan nimalar eksport qilingan?
A) Gilamlar B) Har xil turdagi gazlamalar C) Otlar D) Atir upalar
85. Moddiy ehtiyojlar to’g’risidagi ta’limotini qaysi mutafakkir yaratgan?
A) Ibn Xaldun B) Abu Nasr Farobiy C) Abu Rayhon Beruniy D) Ibn Sino
86. Beruniyning Mineralogiya asarida nima haqida gap brogan? A) Og’ir jismoniy mehnat qiluvchilar ya’ni konda ishlovchilardir va ularga imtiyozlar berilishi kerakligi haqida B) Turar joylar orasidagi masofani tekshirish uchun joylarning oxirgi chegaralarini aniqlash kerakligi haqida C) Mulkni ehtiyot qilib saqlab, o’z ehtiyoji uchun ishlatsa, bu yomon hisoblanmasligi haqida D) Tadbirkorlarni erkin faoliyatinish qo’llab quvvatlash haqida
87. Odamnig o’z quvvatini saqlashga va oziq ovqatga bo’lgan ehtiyoji hammani hunar o’rganishga undaydi degan fikr kimga tegishli?
A) Ibn Sino B) Abu Rayhon Beruniy C) Alisher Navoiy D) Abu Nasr Farobiy
88. Mamalakatni iqtisodiy bo’hrondan chiqarish uchun 3 narsa faoliyat yuritish kerak? O’sha uch narsa qatorini ko’rsating.
A) Erkin muomaladagi valyuta, pul qadrini bilish, eksport va importni ta’minlash
B) Yo’llarni og’rilardan muhofaza qilish, savdo yuritish, xususiy mulk huquqini ta’minlash
C)Tinchlik-osoyishtalik, Me’yordagi soliqlar, Iqtisodiy erkin faoliyat yurutish.
D) Davalat aralashuvini cheklash
89. Qaysi donishmandning firkriga ko’ra ezgu orzularga faqat toat ibodat bilan erishib bo’lmaydi?
A)Yusuf Xos Hojib B) Alisher Navoiy C) Amir Temur D) Mirzo Ulug’bek
90. Yusuf Xos Hojib yo’llarni o’g’ri qaroqchilardan muhofaza qilish haqidagi ko’rsatmasida nimani nazarda tutgan?
A) inflatsiya muammosini B) eksport va importni ta’minlashni C) soliqlarni yig’ishni D) boj olishni
91. “Odamzodning naslini ulug’ligi bilimdan. U aql idrok tufayli ne ne tugunlarni yechishga qodir” bu fikrlar muallifi?
A) Nizomumulk B) Yusuf Xos Hojib C) Alisher Navoiy D) Mirzo Ulug’bek
92. asarining muallifi kim? A) Nizomumulk B) Yusuf Xos Hojib C) Alisher Navoiy D) Mirzo Ulug’bek
93. Amir Temur davrida qaysi yerlarni faqat Sayyid va xo’jalarga mansub yerlar deyilgan?
A) Taxron yerlari B) Vaqf yerlar C) Ushr yerlar D) Askarlar yerlari
94. Amir Temur qaysi davlatlar qirollariga murojat qilib xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirdi?
A) Angliya va Rim B) Angliya va Yunoniston C) Angliya va Farangiston D) Angliya va Rossiya
95. Amir Temur davrida o’nboshilar maoshi qo’l ostidagi oddiy sipohiylarning maoshidan qancha barobar ortiq bo’lgan?
A) 5 barobar B) 10 barobar C) 100 barobar D) 20 barobar
96. “Qaysi amirga tiyul berilar ekan, uni uch yilgacha o’z holiga qo’ysinlar. 3 yil o’tgandan so’ng uni tekshirib ko’rsinlar. Agar mamlakat obod, raiyat rozi ekan, shu holicha qoldirsinlar. Agar ahvol bunga xilof ravishda bo’lsa, ul viloyat holisa o’tkazilib, uch yilgacha o’sha jog’idorga ulufa berilmasin” bu so’zlar kimga tegishli? A) Shohruh Mirzo B) Amir Temur C) Alisher Navoiy D) A.Smit
97. Amir Temurning davlat va iqtisodiyot sohasidagi asosiy fikrlari qaysi asarlada to’la bayon etilgan?
A) Muhammad Bobur asarlarida B) Beruniyning “Hindiston ” asarida C) “Temur tuzuklari”da D) “Tib qonunlari” asarida
98. Temuriylar davrida qaysi hukmdor pul islohotini o’tkazdi?
A) Mirzo Ulug’bek B) Shohrux Mirzo C) Amir Temur D) Alisher Navoiy
99. Qaysi hukmdor mamlakatda gadolar bo’lmasligi kerak degan qoidaga amal qilgan?
A) Mirzo Ulug’bek B) Shohrux Mirzo C) Amir Temur D) Alisher Navoiy
100. Movarounnahrda 1428-yil Ulug’bek tomonidan qanaqa islohot o’tkazildi. A) Savdo B) Pul C) Sug’orish D) qishloq xo’jaligi
101. Pulning asosiy uchta asosiy vazifasi mavjud. Ular qaysilar?
A) Qiymat o’lchovi, almashuv vositasi, savdo vositasi B) Qiymat o’lchovi, almashuv vositasi, barter faoliyati C) Qiymat o’lchovi, almashuv vositasi, jamg’arish vositasi D) Barter faoliyati, almashuv vositasi, ayriboshlash vositasi
102. Mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolni yaxshilash maqsadida hukumdorni maqtash usuli qaysi mutaffakir tomonidan qo’llanilgan?
A) Alisher Navoiy B) Zahiriddin Bobur C) Ibn Xaldun D) Ibn Sino
103. Merkantilizm so’zining lug’aviy ma’nosi?
A) Inglizcha savdogar degani B) Italyancha savdogar degan C) Inglizcha savdo degani D) Inglizcha pul muomilasi degani
104. Merkantilistik siyosatning bosh vazifasi?
A) Xususiy mulkni himoya qilish B) Savdoni tog’ri tashkil qilish
C) Davlatga ko’proq oltin kumush keltirish D) Erkin tadbirkorlik faoliyatini yuritish
105. Ilk merkantilizm davri yana nima deb ham ataladi?
A) Monetarism B) Rivojlangan merkantilizm C) Merkantilistik siyosat
106. Chet ellik savdogarlarni mol pulining hammasiga yangi Tovar sotib olishga majbur qilingan. Nega?
A) Monetary siyosatni yo’lga quyish uchun B) Pul olib chiqib ketmasliklari uchun
C) Insonlar metal uchun qurbon bo’lmasligi uchunD) eksport hajmi import hajmidan oshishi uchun
107. Savdo kapitalining asosiy tamoyili?
A) Davlat xazinasiga ko’proq mettallar to’plash B) Iqtisodiy qonuniyatlarni izlab toppish
C) Qimmatroq sotish uchun sotib olish D) Erkin tadbirkorlik qilish
108. Pul kapitalga aylanishi mumkin bo’lgan holatlarni ko’rsating
A) Qimmatroq sotish uchun sotib olish B) Ishchilar yollash, qayta ishlash, sotish uchun tovarlar sotib olish C) Sotilgan mol pulining hammasiga yangi Tovar sotib olish D) Import va eksport qilish
109. M. Blaus merkaltinistlar ilmiy dunyyo qarashning yetakchi tamoyillarini ta’riflaganida import qilinadigan tayyor sanoat tovarlariga qanaqa ta’rifalar qo’yishni tavsiya qiladi? A) Past foizdagi B) O’rta foizdagi C) Proteksionistik D) Daromadlar yetadigan ta’riflar
110. Savdo balansi nazariyasi merkantilizmning qaysi davrida paydo bo’ldi?
A) Rivojlangan merkantilizm davrida B) Ilk merkantilizm davrida C) 1 –merkantilizm davrida D) To’g’ri javob yo’q
111. Qaysi iqtisodiy maktab vakillari Merkantilizmni qattiq tanqid ostiga oladilar?
A) Germaniyadagi tarixiy maktab vakillariB) Klassik iqtisodiy maktab vakillari C) Neoliberallizm ta’limoti vakillari D) Avesto ta’limoti
112. Manufactura so’zining ma’nosi?
A) manu-qo’l, facture-tayyorlash B) manu-pul, facture-chiqarish C) manu-savdo facture- yuritish D) manu- siyosat
113 Yomenlar qanday sinf?
A) dehqonlar sinfi B) fermerlar sinfi C) chorvadorlar sinfi D) askarlar sinfi
114. Ekspropriatsiya qilinishi nima degani? A) yersizlantirilishi B) suvsizlantirilishi C) mulkni tortib olinshi D) hujum qilish
115. Klassik maktabning otasi deb kim e’tirof etiladi? A) V.Petti B) A. Smit C) Tomas Mann D) Rikardo
116. Laisser faire qanaqa ta’limot? A) Tadbirkorlik faoliyatiga davlat mutloq aralashmasligi B) Xususiy mulkni himoya qilinishi
C) importdan eksportaga bo’lgan D) pul muomilaga kiritish
117) Kromvel hukumatning topshirig’iga ko’ra Irlandiyaning “yer obzori” ni o’tkazadi? A) .Petti B)A. Smit C)D. Ricardo D)K. Marks
118 V. Petti kapitalga soliq solinishi nimani cheklash mumkinligini aytadi?
A) ishlab chiqarishni B) savdoni C) eksportni D) davlatni aralashuvini
119 V. Pettining fikricha boylik paydo bo’lishi va ko’payishi faqat qaysi sohada ro’y beradi?
A) moddiy ne’matalar yaratish sohasida B) savdo sohasida C) davlat boshqaruvi sohasida D) dehqonchilik sohasida
120. Qaysi olim “ Pul to’g’risidagi bir necha og’iz so’z” asarida Merkantalizmdan butunlay voz kechadi?ti
A) V.Petti B) D. Ricadrdo C) Adam Smith D) Alferd Marshal
121. V.Pettining “Siyosiy arifmetika” asari qaysi fani kelib chiqishiga sabab bo’ldi?
A) Statistika B) Oliy Matematika C) Iqtisodiyot D) Tarix
122. Qaysi mutafakir olim aholining tez o’sishi kambag’allikning asosidir deb aytadi? A) Maltus B) V.Petti C) A.Smit D) Ricardo
123. Davlatdagi bazm jamshidlar va urushlar davlat xazinasiga katta zarar yetkazilishi qaysi davlatga tegishli edi?
A) Fransiyaga B) Angliyaga C) Germaniyaga D) ltaliyaga
124. “haqiqiy baho mehnat sarfi bilan belgilanadi ” kim aytgan? A)Buagilber B) V,Petti C) MaltusD) A. Smit
125. “Mehnat boylikning otasi, yer uning onasidir” degan fikrni kim aytadi? A) V.Petti B) Buagiliber C) Maltus D) A. Smit
126. Fiziokrat so’zining ma’nosi?
A) lotincha physio-tabiat va kratos-hokimyat B) inglizcha davlat hokimyati C) inglizcha tabiat siyosati D) lotincha axloq qoidalari
127. Fiziokratlar nisbatan samarali kapitalistik sinf deb kimni nazarda tutadilar?
A) fermerlar B) dehqonlar C) tadbirkorlar D) sudxo’rlar
128. Kapital necha qismga bo’linadi?
A) Asosiy va Aylanma B) Murakkab va No murakkab C) Asosiy va qo’shimcha D) Katta va Kichik
129. Har bir tadbirkor nima bo’lgan taqdirdagina ishlab chiqarishni rivojlantirishga intiladi?
A) shaxsiy manfaatdorlik B) ehtiyoj C) talab D) erkinlik
130. A. Turgo “soliqlar to’g’risidagi esdalik ” asarini kimga atab yozgan? A) do’sti Franklinga B) onasiga C) otasiga D) qo’shnisiga.
131. “Proporsional baholar” tarafdori? A) Buagilber B) V. Petti C) A. Smit D) F. Keneye
132. Biror masala haqida gap ochilar ekan, ………….. "avval hisoblab ko`rish kerak" degan fikrni aytishni yaxshi ko`rar edi. Statistika bilan shug`ullanganligi tufayli ma'lum ma'noda "rejalashtirish" masalalari ham ko`tarilgan.
A) J.Keyns B) A.Smit C) D.Rikardo D) V.Petti
133. …………. – boylik faqat qishloq xo‘jaligida emas, balki sanoat, transport, qurilish va boshqa sohalarda ham yaratilishini isbotlab berdi.
A) Kapitalistlar B) Merkantalistlar C) Klassik siyosiy iqtisod D) Fiziokratlar
134. Qiymatning, turli sinflar daromadlari va foydaning yagona manbai mehnat ekanligini qaysi olim ko‘rsatadi?
A) D.Rikardo B) V.Petti C) A.Smit D) J.Keyns
135. XIX asrning o`rtalarida ya'ni Germaniya yerlarini birlashtirib, yagona davlatga aylantirilish davrida klassik iqtisodiy maktabga muqobil yana bir yo`nalish "…………" yo’nalishi vujudga keldi.
A) Nemis tarixiy maktablari B) Nemis ijtimoiy maktablari C) Nemis yangi maktablari D) Nemis madaniyat maktablari
136. Barcha tarixiy maktablarning mualliflari klassiklarni tanqid qilishda bir fikrda edilar. Ular klassiklar ………. xulosalarga berilib kerakli fakt va kuzatishlarga e'tiborsiz qaraganlar. A) analiz va sintez B) abstraksiya va umumiy C) iqtisodiy D) ijtimoiy
137. Yevropa qit'asida klassik iqtisodiy maktabga muqobil nazariy maktablarning shakllanishini ta'minlaydigan haqiqiy intelektual inqiroz sezilmasdan turib, yagona tarixiy maktabgina o`zining muqobil modelini taklif qilganini alohida ta'kidlaydi. Bu fikr kimga tegishli? A) F. List B) Mark Blaug C) V.Rosher D) K.Knis
138. F. List Janubiy Germaniyaning Reydlingen shahrida qanday oilada tug`ilgan? A) Ziyoli B) Ishchi C) Dehqon D) Boy hunarmand
139. F.List 30 yoshida ……..parlamenti a'zosi bo`lib, o`zining keng demokratik islohotlar dasturi bilan hukumatga murojaat qildi.
A) Brussel B) Germaniya C) Vurtemberg D) Gamburg
140. F.Listning asarini toping? A) Xalq xo`jaligi yuzaga kelishi B) Hozirgi zamon va kelajakning siyosiy iqtisodi C) Angliyada ishchilar sinfining ahvoli D) Siyosiy iqtisodning milliy sistemasi
141. F.List tarixiy taraqqqiyotni nechta bosqichga bo`ladi? A) 4 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 6 ta
142. Germaniyada tarixiy maktablar shakllanishi va evolutsiyasini ilmiy iqtisodiy adabiyotda nechta asosiy davrga ajratiladi?
A) 3 ta B) 5 ta C) 2 ta D) 4 ta
143. Karl Knisning asarini toping?
A) Tarixiy usul nuqtayi nazaridan siyosiy iqtisod B) Hozirgi zamon va kelajakning siyosiy iqtisodi C) Angliyada ishchilar sinfining ahvoli D) Siyosiy iqtisodning milliy sistemasi
144. Bruno Gildebrandning asarini toping?
A) Tarixiy usul nuqtayi nazaridan siyosiy iqtisod B) Hozirgi zamon va kelajakning siyosiy iqtisodi C) Angliyada ishchilar sinfining ahvoli D) Siyosiy iqtisodning milliy sistemasi
145. Germaniya yangi tarixiy maktab iqtisodiy kontseptsiyalarining boshida qaysi olim turgan?
A) Bruno Gildebrand B) F.List C) Gustav Shmoller D) K.Menger
146. Verner Zombartning asarini toping?
A) Tarixiy usul nuqtayi nazaridan siyosiy iqtisod B) Zamonaviy kapitalizm C) Angliyada ishchilar sinfining ahvoli D) Siyosiy iqtisodning milliy sistemasi
147. Iqtisodchi, davlat arbobi bo`lgan J.M. Keyns qaysi universitetlarda iqtisodiyot va matematikadan ta'lim olgan?
A) Sarbonna Kembridj B) Sarbonna va Iton C) Kembridj va Oxford D) Iton va Kembridj
148. J.M. Keyns qaysi olimning tasarrufida tahsil olgan? A) A.Marshall - B) D.Rikardo C) U.Petti D) K.Marks
149. J.M. Keynsga mashhurlik keltirgan asarni toping? A) Versal tinchlik shartnomasining iqtisodiy oqibatlari B) Pul muomalasi va Hindiston moliyasi C) Ish bilan bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi D) Urush xarajatlarini qanday qoplash mumkin
150. Keyns ta'limotining asosiy va yangi g`oya shuki, bozor iqtisodiy munosabatlari tizimi mukammal va o`z-o`zini avtomatik ravishda ……….. .
A) qisman tartibga soladi B) tartibga sola olmaydi C) tartibga sola oladi D) o`zini o`zi boshqaradi
151. Klassik maktab vakillari inqirozni qanday voqea deb hisoblaganlar? A) tasodifiy B) aniq C) kutilgan D) rejadagi
152. J.M.Keyns o`zining fikrini izohlashda birinchi o`rinda qaysi tushunchani qo`yadi?
A) Talab B) Taklif C) Noelastik talab D) Samarali talab
153. Samarali talabga nimalar kiradi?
A) Jamg`arish va sarflash B) iste'mol va jamg`arish C) iste'mol va sarflash D) iste`mol va noelastik talab
154. J.M.Keyns nimani ishsizlik sababi deb tan oladi?
A) Inflatsiya B) Narxning oshishi C) ish o`rinlari kamligi D) pulning yetishmasligi
155. Hozirgi davr tili bilan aytganda, Keynsning fikricha, bozor iqtisodiyotida talab va taklif ……… .
A) avtomatik tarzda muvozanatga kelmaydi B) avtomatik tarzda muvozanatga kelmaydi
C) bir biriga ta`sir qiladi D) davlat tomonidasn har doim tartibga solinishi kerak
156. Keynsni hozirgi davrda hammaga yaxshi tanish ibora bo`lgan "………….." ning otasi deyish mumkin, bu iqtisodiyotda hukumat hal qiluvchi o`rinni egallaydi.
A) iqtisodiyot B) aralash iqtisodiyot C) Zamonaviy iqtisodiyot D) kapitalistik iqtisodiyot
157. Qaysi iqtisodiy tushuncha kapitalistik iqtisodiyotda tartibga solinadigan bosh mexanizm hisoblanadi?
A) Inflatsiya B) Bozor mexanizmi C) Banklar D) Davlat budjeti
158. Qaysi davrlarda Keyns g`oyalari Fransiyada ham shuhrat qozondi?
A) XX asrning 10-yillari B) XX asrning 40-yillari C) XX asrda D) XX asrning 80-yillari
159. Hozirgi davr keynschiligida ikkita tendensiya xukmron bo`lib hisoblanadi:
A) Italiya va Fransiya Keynschiligi B) Italiya va AQSH Keynschiligi
C) AQSH va Fransiya Keynschiligi D) Germaniya va Fransiya Keynschiligi
160. Domar va Xarrod modellaridagi farq-boshlang`ich pozitsiyalardagi ayrim ko`rsatkichlardir. Masalan, Xarrod modelida …………... tengligi g`oyasi qabul qilinadi.
A) investitsiya va jamg`armalar B) kapital va mehnat
C) ishlab chiqarish va daromad D) jamg`arma va kapital
161. Domar va Xarrod modellaridagi farq-boshlang`ich pozitsiyalardagi ayrim ko`rsatkichlardir. Masalan Domarda …………………… teng deb qabul qilinadi.
A) pul daromadlari (talab) va ishlab chiqarish quvvatlari (taklif) B) jamg`arma va kapital
C) investitsiya va jamg`armalar D) kapital va mehnat
162. 70-yillardan boshlab Keyns ta'limotiga nisbatan davlatning iqtisodiyotga aralashuvi bo`yicha ……………… g`oyalari asosiy bo`lib qoldi, chunki bu davrda jahoning ko`pgina mamlakatlarida inqiroz holatlari doimiy voqeaga aylanib qoldi.
A) Domar va Xarrod modellari B) yangi keynschilik C) postkeynschilik D) neoliberalizm
163. 70-80-yillar neoliberal g`oyalar iqtisodiyotda tobora ustunligini egallay boshladi. Ko`p davlatlarda iqtisodiyotni denatsionalizatsiya qilish kuchaydi. Bu iqtisodiy atamaga ta`rif bering?
A) davlat tomonidan boshqarish B) nodavlat shakllariga o`tildi
C) davlat va nodavlat mulk tengligi D) erkinlashtirish
164. Josef Shumpeter iqtisodiy ta'limotlar tarixi bo'yicha o'zining mashhur kitobida iqtisodiy o'sishga oid g'oyalar berganida iqtisodiy o'sishga doir fikr bildiruvchi iqtisodchilarning nechta turi mavjudligini aytib o'tadi? A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta
165. “The Theory of Economic Development” asarini muallifi kim?
A) Mill B) List C) Shumpeter D) Kerri
166. Shumpeter kapitalizm sharoiti ostida iqtisodiy faoliyatdagi o`zgarishlarni aniqlab, tahlil qilishiga qaramasdan, Seyning qonunini qabul qildi. Uning fikriga ko'ra, depressiya ………… jarayon sanalib, to'la bandlik bo'lmagan hollarda tenglik vujudga kelmaydi.
A) davlat tomonidan tartibga solinadigan B) qisman o`zini – o`zi tartibga soluvchi C) o'zini-o'zi tartibga soluvchi D) o'zini-o'zi tartibga sola olmaydigan
167. Shumpeter fikricha, iqtisodiy o'sishning asosiy elementlari ………. sanalib, jamiyatning institutsional tuzilmasida namoyon bo'ladi.
A) davlat budjeti B) iqtisodiy omillar
C) ish bilan ta`minlanganlik D) noiqtisodiy omillar
168. Milliy valutani devalvatsiya qilish deganda nimani tushunasiz?
A) Milliy pul birligi kursining chet el valyutalari ga nisbatan pasaytirilishi
B) Milliy pul birligi kursining chet el valyutalariga nisbatan ko`tarilishi
C) Milliy pul birligi kursining chet el valyutalariga nisbatan tengligi
D) Milliy pul birligi kursining chet el valyutalariga nisbatan o`zgarishi
169. Merkantalistlar …………… . A) Davlatning siyosatga faol aralashuvini qo`llab quvvatladilar B) Davlatning siyosatga faol aralashuvini qo`llab quvvatlamadilar C) Davlatning siyosatga qisman aralashuvini qo`llab quvvatlashgan D) Davlatning siyosatga aralashishida cheklovlar o`rnatishni taklif qildilar
170. Ish xaqining past darajada ushlab turish uchun nimaga aholi soni o`sishi kerak?
A) Ish o`rinlariga talab yuqori bo`ladi B) Ish soati ko`payadi
C) Ish o`rinlariga talab yuqori bo`ladi D) Ishchiga to`lanadigan pul oshadi
171. Aktiv savdo doktrinasi nima? A) Tovarlarni olib chiqish va olib kelishdagi manfiy nisbat B) Tovarlarni olib chiqish va olib kelishdagi teng nisbat C) Tovarlarni olib chiqish va olib kelishdagi nisbat D) Tovarlarni olib chiqish va olib kelishdagi musbat nisbat
172. Noelastik talab nima? A) Inson yashashi uchun zarur bo`lgan birinchi o`rindagi maxsulotlar va xizmatlar B) Qimmatbaho buyumlarga bo`lgan talab. C) Inson yashashi uchun zarur bo`lgan ikkinchi o`rindagi maxsulotlar va xizmatlar D) Barcha javoblar to`g`ri
173. Merkantilizm iqtisodiy nazariyasi kimlar tomonidan yozilgan?
A) O`qituvchilar tomonidan B) Doktorlar tomonidan
C) Savdogarlar tomonidan D) Bankirlar tomonidan
174. Sxolastika nima?
A) San`atni o`rganadigan fan B) Diniy dunyoqarashni nazariy asoslashga intiluvchi diniy falsafa.
C) Iqtisodiyotni o`rganuvchi fan D) Bozordagi talab va taklifni muvofiqlashtiruvchi tushuncha


175. Merkantalistlar ko`proq nimaga e`tabor qaratishgan?
A) Xalqaro savdo B) Maxsulotlarni ko`proq import qilish
C) Eksport va importni teng ravishda olib boorish D) Bozor muvozanatini tartibga solish
176. U.Staffordning fikrini toping?
A) chetga xom ashyo chiqarishni ko`paytirishni taklif etadi B) Import bojini ko`tarish
C) chet el tovarlarni olib kirishni oshirish D) chetga xom ashyo chiqarishni man etishni taklif etadi
177. Manfaat qidiruvchilar kimlar?
A) Kapitalistlar B) Merkantalistlar C) Keynschilar D) Markschilar
178. Dovon davlatining xozirgi nomi? A) Namangan B) Farg`ona C) Andijon D) Qarshi
179. Abu Nasr Farobiyning yashagan yillari? A) 865-945 B) 870-955 C) 870-950 D) 880-940
180. Aristotelning asari? A) Kiropediya B) Ishlar va Kunlar C) Ekonomikos D) Metafizika
181. Saljuqiylar davlat arbobini toping? A) Yusuf Xos Hojib B) Beruniy C) Nizomulmulk D) Forobiy
182. Siyosatnoma asari nechanchi yilda yozilgan? A) 1091 B) 1081 C) 1071 D) 1061
183. “Bir yigitga qirq hunar oz” qaysi asarda keltirilgan? A) Qishloq xo’jaligi to’g’risida B) Qutadg`u bilig C)Siyosatnoma D) Metafizika
184. Taniqli iqtisodchi ……………….ning iqtisodiy ta'limotga ko'ra (XVIII asr),
mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan chiqarish uchun 3 narsa:
1. Tinchlik-osoyishtalik;2. Me'yoridagi soliqlar; 3. Iqtisodiy erkin faoliyat yuritish imkoni talab etiladi
A) A.Marshall B) J.Keyns C) Adam Smit D) D.Rikardo
185. Minerologiya asari kimga tegishli?
A) Yusuf Xos Hojib B) Ibn Sino C) Abu Rayhon Beruniy D) Abu Nasr Forobiy
186. Kim Amerika qit’asini mavjudligini Kolumbdan bir necha asr avval ilmiy asoslab bergan?
A) Yusuf Xos Hojib B) Ibn Sino C) Abu Rayhon Beruniy D) Abu Nasr Forobiy
187. “Taqsimot juda qiyin ish, lekin juda zarur ishdir” kimga tegishli?
A) Platon B) Suqrot C) Aristotel D) Pifagor
188. Beruniy ham shu „Donishmandlik uyi“ning a’zosi bo‘lib, u yerda necha yil ishlagan? A) 8 yil B) 11 yil C) 10 yil D) 9 yil
189. Ikkinchi muallim kim? A) Yusuf Xos Hojib B) Ibn Sino C) Abu Rayhon Beruniy D) Abu Nasr Forobiy
190. Ishchi kuchining unumdor mehnati nima bilan belgilanadi?
Smitning birinchi kitobida ish unumdorligi …………..bog'liq deb yozadi.
A) ishchilar soniga B) ish taqsimotiga C) ish haqiga D) ishlash sharoitiga
191. Rikardo modelida asosan 3 sinf ko’rib o’tiladi, bular:
A) kapitalistlar, ishchilar va katta yer egalari. B) kapitalistlar, ishchilar va kichik yer egalari.
C) savdogarlar, ishchilar va katta yer egalari. D) kapitalistlar, ish beruvchilar va katta yer egalari.
192. Qaysi olim gigant firmalar bir qancha kichik, o'z egalari tomonidan boshqariluvchi firmalarni yo'q qilib yuborsa, kapitalizmni siyosiy qo'llabquvvatlashning kattagina qismi olib tashlanishiga ishondi. A) Barey B) List C) Shumpeter D) Genri Kerri
193. V. Pettining fikricha yerning bahosini hisoblash ikki omilga bog`liq bular:
A) yer rentasining miqdori, protsent(foiz) darajasi. B) yer rentasining miqdori, inflatsiya darajasi
C) bozor muvozatani, yer rentasining miqdori D) protsent(foiz) darajasi, bozor muvozanati
194. Merkantilizm ta’limoti buyicha boylikni asosini nima tashkil qiladi?
A) Yer osti boyliklari B) Savdo C) Pul D) Qadimgi qazilmalar
195. “Iqtisodiyot tamoyillari” asari kimga tegishli? A) Barey B) List C) Marshall D) Genri Kerri
196. Vaqt oqibatida yuzaga kelgan muammolarni ko'tarib, Marshall nechta vaqt davrlarini belgilab berdi?
A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 6 ta
197. Multiplikator tushunchasini birinchi marta fanga kim kiritgan? A) Keyns B) List C) R.Kan D) Genri Kerri
198. 1950 yilga kelib G’arbiy Germaniya krizis holatidan olib chiqildi va unda pul va iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Qaysi olim shu islohotlarda bevosita ishtirok etgan? A) Alfred Myuller-Armak B) V.Oyken C) F.Xayek D) Lyudvig Erxard
199. Qiyosiy ustunlik nazariyasining muallifi kim? A) Keyns B) List C) David Rikardo D) Genri Kerri
200. A.Smit 1751 yilda qaysi universitetning professori etib tayinlanadi? A) Oxford B) Sarbonna C) Glazgo D) Kembridj

Yüklə 44,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin