İnşaat materialları və məmulatları” (İTF, TİF) Materialların əyilmədə möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?Yüklə 225,23 Kb.
səhifə1/5
tarix29.12.2016
ölçüsü225,23 Kb.
  1   2   3   4   5
İnşaat materialları və məmulatları” (İTF, TİF)

1. Materialların əyilmədə möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)2. Materialların məsaməliyi hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)3. Materialların kütləyə görə suhopması hansı düsturla hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)4. Materialların sıxılmada möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)5. Moosun bərklik şkalasında neçə mineral vardır ?

A) 8


B) 4

C) 3


D) 10

E) 5


6. Kvars (SiO2) mineralı bərklik şkalasında neçənci sırada yerləşdirilib ?

A) 10


B) 4

C) 3


D) 8

E) 7


7. Qeyri-düzgün həndəsi formaya malik materialların orta sıxlığı hansı üsulla tapılır ?

A) düzgün həndəsi formaya salmaqla

B) qaynatmaqla

C) dondurmaqla

D) su hopdurmaqla

E) parafinləmə8. Materialın həqiqi sıxlığı hansı düsturla hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)9. İstilik keçirmə əmsalının ölçü vahidi nədir ?

A) Vt/m·0C

B) kq/sm2

C) кm


D) q/sm3

E) kC/mol10. Orta sıxlığı ρ0=1,2 q/sm3 olan materialın istilikkeçirmə əmsalını hesablayın.

A) 1,0


B) 0,71

C) 0,41

D) 0,82

E) 0,5111. Kub formalı sınaq nümunəsini dağıdan yükün 10302 kQ, nümunənin uzunluğunun 101 mm,eninin isə 102 mm olmasına əsasən, onun möhkəmlik markasını hesablayın.

A) 300


B) 150

C) 200


D) 100

E) 400


12. Dənələr arasında boşluqları 40%, həqiqi sıxlığı isə 2600 kq/m3 olan qumun tökmə

haldakı orta sıxlığını hesablayın.

A) 1600 kq/m3

B) 1450 kq/m3

C) 1500 kq/m3

D) 1400 kq/m3

E) 1560 kq/m313. Orta sıxlığı 1,8 q/sm3, kütləyə görə suhopması isə 15% olan materialın həcmə görə

suhopmasını hesablayın.

A) 7%


B) 17%

C) 27%


D) 30%

E) 37%


14. İnşaat materiallarının sıxılmada möhkəmlik həddi hansı cihazda təyin edilir ?

A) Vika cihazında

B) viskozimetrdə

C) hidravlik presdə

D) duktilometrdə

E) daşqıranda15. Hansı növ inşaat materiallarının möhkəmlik həddi daha çox olmalıdır ?

A) konstruktiv materialların

B) akustika materiallarının

C) üzlük materialların

D) hidroizolyasiya materiallarının

E) istilik izolyasiya materiallarının16. Suhopma materialların xassələrinə necə təsir edir?

A) istilikkeçirməni azaldır

B) möhkəmliyi artırır

C) şaxtayadavamlığı artırır

D) möhkəmliyi azaldır

E) sürtülməyə müqaviməti artırır17. Şaxtayadavamlılığı yoxlanılan materialların şaxtayadavamlı olması üçün kütləsinin

və möhkəmliyinin neçə faizdən çoxunu itirməməlidir ?

A) kütləsindən 5%, möhkəmliyindən 15%

B) kütləsindən 10%, möhkəmliyindən 20%

C) kütləsindən 15%, möhkəmliyindən 25%

D) kütləsindən 25%, möhkəmliyindən 5%

E) kütləsindən 5%, möhkəmliyindən 25%18. İnşaat materiallarının istilikkeçirməsi hansı amillərdən asılıdır ?

A) rəngindən, quruluşundan, sıxlığından

B) materialın rəngindən, ölçüsündən, xarici görünüşündən

C) sıxlığından, rəngindən, görünüşündən

D) rəngindən, ölçüsündən, nəmliyindən

E) quruluşundan, sıxlığından, nəmliyindən19. Orta sıxlığı ρ0=1,7q/sm3 olan materialın istilik keçirmə əmsalını hesablayın.

A) 0,679


B) 0,85

C) 1,3


D) 0,779

E) 1,0


20. Orta sıxlığı ρ0=1,8 q/sm3 materialın istilik keçirmə əmsalını hesablayın.

A) 0,833

B) 1,4

C) 1,0


D) 0,5

E) 1,2


21. İnşaat materiallarının suhopması nədir ?

A) materialın havadan nəmi çəkməsi

B) materialın suyu ətraf mühitə keçirməsi

C) materialın suyu bir səthdən digər səthə keçməsi

D) materialın suyu hopdurub özündə saxlaması

E) materialın təzyiq altında suyu keçirməsi22. Hansı material daha şaxtayadavamlıdır ?

A) sıx quruluşlu

B) nəm

C) məsaməli quruluşlu

D) boşluqlu

E) yumşaq23. Orta sıxlığı ρ0=0,9 q/sm3 olan materialın istilik keçirmə əmsalını hesablayın.

A) 0,605


B) 0,554

C) 0,356

D) 0,453

E) 0,75524. Göstərilən minerallardan hansı bərklik şkalasında sonuncu yeri tutur ?

A) kalsit

B) flor şpatı

C) anortit

D) almaz

E) topaz25. Həcmə görə suhopması 34%, kütləyə görə suhopması isə 20% olan materialın orta sıxlığını

hesablayın.

A) 2,0


B) 1,6

C) 1,5


D) 1,8

E) 1,7


26. Orta sıxlığı ρ0=1,2 q/sm3 olan materialın istilikkeçirmə əmsalını hesablayın.

A) 0,41


B) 0,71

C) 0,51

D) 0,82

E) 1,0


27. Dağ süxurları mənşələrinə görə neçə qrupa bölünür ?

A) 6


B) 2

C) 5


D) 3

E) 8


28. Azərbaycan ərazisində ən geniş yayılmış əhəngdaşı yataqları haradadır?

A) Mingəçevir

B) Hacıkənd

C) Abşeron

D) Şəki

E) Muğan29. Qranit hansı növ dağ süxuruna aiddir ?

A) kimyəvi çöküntü

B) püskürülmüş

C) çöküntü

D) metamorfik

E) mexaniki çöküntü30. Bu süxurlardan hansından üzlük material kimi istifadə edilir ?

A) vulkan külü

B) süngər

C) mərmər

D) dolomit

E) gips daşı31. Qneys hansı növ dağ süxuruna aiddir ?

A) çöküntü

B) metamorfik

C) püskürülmüş

D) orqanogen

E) karbonat32. Bu minerallardan hansılar sulfat qrupuna aiddir ?

A) diatomit, trepel

B) əhəngdaşı, mergel

C) dolomit, maqnezit

D) gips, anhidrit

E) boksit, laterit33. Yol tikintisində işlədilən daşlar hansıdır?

A) but daşı

B) divar daşları

C) haşiyə, dördtin daş, çay daşı

D) üzlük daşlar və tavalar

E) mərmər34. Diametri və hündürlüyü 5 sm olan silindr formalı nümunənin quru halda kütləsinin 245 q, su

ilə doydurulmuş halda kütləsinin 249 q, olduğunu bilərək, daş nümunənin kütlə və həcmə

görə su hopmasını hesablayın.

A) 1,5; 3,5

B) 2,4; 4,9

C) 1,8; 5,2

D) 1,63; 4,07

E) 1,3; 3,735. Dolomit tərkibinə və quruluşuna görə hansı süxura oxşayır ?

A) diatomit

B) anhidrit

C) əhəngdaşı

D) trepel

E) gips daşı36. Bunlardan hansı metamorfik süxurdur ?

A) vulkan külləri

B) siyenit

C) əhəngdaşı

D) kvarsit

E) gips37. Bu inşaat materiallarından hansı metamorfik mənşəli dağ süxurudur ?

A) əhəngdaşı

B) gips

C) mərmər

D) dolomit

E) brekçiya38. Gips daşının kimyəvi tərkibi hansıdır ?

A) CаSО4·2H2О

B) NaCl

C) SiО2

D) CаО

E) MgCО339. Perlit süxurunun köpməsi nə ilə izah olunur ?

A) qazəmələgətirici əlavə olunduğu üçün

B) tərkibindəki yanan əlavənin olması

C) tərkibində qazəmələgətiricinin olması

D) havacəlbedici qatıldığı üçün

E) daxilindəki suyun buxarlanması40. Sıxılmada möhkəmlik həddi 160 kQ/sm2, uzunluğu 103 mm, eni 102 mm olan kub

formalı daş nümunəni dağıdan qüvvəni kQ-la hesablayın.

A) 140128

B) 150000

C) 100000

D) 168096

E) 15720041. Püskürülmüş süxuru əmələ gətirən mineralı göstərin.

A) kalsit (CaCO3)

B) anhidrit (CaSO4)

C) maqnezit (MgCO3)

D) kvars (SiO2)

E) gips daşı (CaSO4·2H2O)42. Püskürülmüş süxuru əmələ gətirən mineralı göstərin.

A) dolomit

B) anhidrit

C) maqnezit

D) slüda

E) kalsit43. Püskürülmüş süxuru əmələ gətirən mineralı göstərin.

A) çöl şpatı

B) kalsit

C) magnezit

D) gips

E) anhidrit44. Çöküntü süxurunu əmələ gətirən mineralı göstərin.

A) çöl şpatı

B) kvars

C) kalsit

D) slüda

E) dəmir-maqnezial silikatları45. Çöküntü süxurunu əmələ gətirən mineralı göstərin.

A) maqnezit

B) kvars

C) slüda

D) çöl şpatı

E) dəmir-maqnezial silikatları46. Göstərilən süxurlardan püskürülmüş süxurlara aid olan süxuru göstərin .

A) maqnezit

B) əhəng daşı

C) dolomit

D) qranit

E) gips daşı47. Verilən süxurlardan püskürülmüş süxurlara aid olan süxuru göstərin.

A) gips daşı

B) əhəng daşı

C) dolomit

D) maqnezit

E) bazalt48. Verilən süxurlardan püskürülmüş süxurlara aid olan süxuru göstərin.

A) qabro

B) diotomit

C) anhidrit

D) maqnezit

E) dolomit49. Keramika məmulatlarının istehsalında əsas xammal kimi istifadə olunan süxur hansıdır?

A) gil


B) dolomit

C) mərmər

D) asbest

E) talk50. Kərpic istehsalında hansı yanan əlavədən istifadə olunur ?

A) gil


B) ağac kəpəyi

C) qranit

D) trass süxuru

E) qabro51. Kərpic istehsalında hansı yavanlaşdırıcı əlavədən istifadə olunur ?

A) kanifol yapışqanı

B) ağac kəpəyi

C) əhəngdaşı

D) kvars qumu

E) natrium-hidroksid52. Adi gil kərpicinin bişmə temperaturunu göstərin.

A) 950 -1200 C

B) 100-800 C

C) 250-300 C

D) 10-100 C

E) 400-500C53. Mina təbəqəsi incə keramika məmulatlarının səthinə hansı üsulla çəkilir ?

A) ərimə


B) buxarlanma

C) çiləmə, püskürmə, fırça ilə

D) tökmə

E) presləmə54. Hansı materiallar keramik materiallardır ?

A) gillərin bişirilməsindən alınan materiallar

B) neftin krekinqindən alınan materiallar

C) süxurların aşınmasından alınan materiallar

D) süxurların əridilməsindən alınan materiallar

E) süxurların xırdalanmasından alınan materiallar55. Şüşə istehsalında istifadə olunan xammal materialları neçə qrupa bölünür ?

A) 6


B) 4

C) 5


D) 3

E) 2


56. Şəffaf şüşə blokların işıq buraxması nə qədərdir ?

A) 25-30%

B) 50-56%

C) 80-90%

D) 6-42%

E) 25-45%57. İçərisində metal tor olan şüşə hansıdır ?

A) uviol şüşə

B) vitrin şüşəsi

C) naxışlı şüşə

D) armaturlu şüşə

E) tablanmış şüşə58. İnşaat şüşələrini hansı temperaturda bişirirlər ?

A) 1450...1550 оC

B) 100...1200 оC

C) 300...400 оC

D) 600...700 оC

E) 800…850 оC59. Şüşəbişirmədə silikatlaşma prosesi hansı temperaturda tamamlanır ?

A)174-191оC

B) 105-110оC

C) 1400-1500оC

D) 800-900оC

E) <600оC60. Keramika məmulatlarını hansı sobalarda bişirirlər ?

A) şaxta tipli

B) şaxta, tunel, qazan tipli

C) qazan tipli

D) tunel, həlqəvi

E) dibçək tipli61. Kərpic istehsalı zamanı plastik üsulla hazırlanan şixta neçə % nəmlikdə olmalıdır ?

A) 30-40


B) 40-50

C) 18-25

D) 25-35

E) 10-1562. Adi gil kərpicinin qəliblənməsi hansı avadanlıqda həyata keçirilir ?

A)ekstruderdə

B) barabanda

C) lentli presdə

D) avtoklavda

E) dezinteqratorda63. Adi gil kərpicinin markaları hansıdır ?

A) 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350

B) 200; 225; 250; 300; 350; 400; 500

C) 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400

D) 75; 100; 125; 150; 175; 200; 250; 300

E) 100; 150; 200; 250; 300; 400; 60064. İki yarım blokun bir-birinə kip qaynaq edilməsindən hansı şüşə məmulatı alınır ?

A) üzlük şüşələr

B) armaturlu şüşə

C) profilli şüşə

D) şüşə borular

E) şüşə bloklar65. Yarımquru presləmə üsulunda keramik kütlə neçə faiz nəmlikdə olmalıdır ?

A) 5-6


B) 16-20

C) 8-12 

D) 30-40

E) 20-25 %66. Keramika məmulatları hansı temperaturda bişirilir ?

A)190-220 оC

B) 420-430 оC

C) 200-300 оC

D) 900-1200 оC

E) 340-400 оC67. Keramika məmulatlarını hansı sobalarda bişirirlər ?

A)dibçək tipli

B) şaxta, tunel, qazan tipli

C) qazan tipli

D) şaxta tipli

E) tunel, həlqəvi68. Sanitar-texniki məmulatlar hansı üsulla istehsal olunur ?

A) mərkəzdənqaçma

B) presləmə

C) tökmə


D) plastik

E) quru69. Kaolinitin kimyəvi tərkibi hansıdır ?

A) CaSO4

B) Al2O3·4SiO2·4H2O

C) Al2O3·2SiO2·2H2O

D) K2O·MgO·4Al2O3·7SiO2·2H2O

E) CaO


70. Şüşə əsasında hansı materiallar istehsal olunur ?

A) şüşə bloklar, şüşə paketlər

B) gil kərpici

C) çoxməsaməli beton

D) boşluqlu keramika daşları

E) xarici divar paneli71. Konstruktiv şüşə məmulatı hansıdır ?

A) şüşə blok

B) pəncərə şüşəsi

C) şüşə tavacıqlar

D) şüşə mozaika

E) adi şüşə72. Şüşə istehsalında istifadə olunan əsas xammal hansıdır ?

A) gil


B) rəngləyici əlavə

C) əhəngdaşı

D) kvars qumu

E) bitumlu süxurlar73. Göstərilən materialların hansının plastikliyi yüksəkdir ?
A)gil

B) metal

C) oduncaq

D) şüşə

E) daş


74. Adi gil kərpicinin standart ölçüləri hansıdır ?

A)430 x 300 x 12 mm

B) 250 x 130 x70 mm

C) 250 x 120 x65 mm

D) 390 x 390 x 190 mm

E) 550 x 200 x 90 mm75. Kərpic istehsalında hansı yavanlaşdırıcı əlavədən istifadə olunur ?

A) ağac kəpəyi

B) şamot

C) əhəngdaşı

D) kanifol yapışqanı

E) natrium-hidroksid76. Tam bişmiş keramika materillarının məsaməliliyi hansı həddə olmalıdır ?

A) 3-5%

B) 10-15%

C) 25%


D) 1%

E) 20-30%77. Daxili üzlük keramika tavalarının suhopması nə qədərdir ?

A) 35%-ə qədər

B) 10%-ə qədər

C) 18%-ə qədər

D) 20%-ə qədər

E) 4%-ə qədər78. Keramika materialları istehsalı üçün istifadə olunan gillər plastikliyinə görə neçə qrupa

bölünür ?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 2

E) 3


79. İnşaat şüşəsinin əsas kimyəvı tərkibini göstərin.

A) Al2O3

B) K2O

C) Na2O

D) SiO2

E) CaO


80. İnşaat şüşəsinin tərkibində SiO2 miqdarını göstərin.

A) 40-50%

B) 25-35%

C) 71,5-72,5%

D) 57,5-65,3%

E) 10-20%81. Adi inşaat şüşəsinin sıxlığı nə qədərdir?

A) 1700 kq/m3

B) 1800 kq/m3

C) 2000 kq/m3

D) 2200 kq/m3

E) 2500 kq/m382. Göstərilən oksidlərdən hansı gillərin əsas tərkib hissəsidir?

A) MgO


B) K2O

C) Fe2O3

D) Al2O3

E) Na2O83. Adi gil kərpicinin istehsalında kərpic bişirilməzdən qabaq nəmliyi neçə % düşənə qədər

qurudulmalıdır?

A) 7-9%


B) 2-3%

C) 4-6%

D) 10-13%

E) 14-16%84. Adi kərpicinin su hopması neçə %-dən çox olmalıdır?

A) 10


B) 5

C) 4


D) 8

E) 12


85. Gips yapışdırıcıları istehsal olunma şəraitlərinə görə neçə qrupa bölünməlidir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


86. Estirix gips hansı temperaturda istehsal olunur?

A) 500-6000C

B) 700-7500C

C) 800-9500C

D) 1000-11000C

E) 1200-12500C87. Göstərilən yapışdıcılardan ən tez tutanı və bərkiyəni hansıdır?

A) hidrofob portlandsement

B) əhəng

C) portlandsement

D) maqnezial yapışdırıcılar

E) inşaat gipsi88. Göstərilən yapışdırıcılardan hansı daha gec bərkiyir ?

A) portlandsement

B) əhəng

C) inşaat gipsi

D) maqnezial yapıçdırıcılar

E) hidrofob portlandsement89. Yapışdırıcılardan hansı su ilə qarışdırıldıqda (bərkidikdə) daha çox istilik ayrılır ?

A) gips


B) sönməmiş əhəng

C) portlandsement

D) maqnezial yapışdırıcılar

E) pussolanlı portlandsement90. Kaustik maqnezit hansı temperaturda alınır ?

A) 400-5000C

B) 550-6000C

C) 650-7000C

D) 700-8000C

E) 900-10000C91. Maye şüşənin bərkiməsi üçün ona əlavə olaraq nə qarışdırılır ?

A) K2CO3

B) NaCl

C) Na2SiF6

D) KCl

E) MgCl292. Portlandsementin istehsalında sobada maksimum temperatur neçə dərəcə olur ?

A) 15550-16000C

B) 1300-13500C

C) 1200-12500C

D) 1450-15000C

E) 1650-17000C93. Portlandsementin istehsalında hansı xammaldan istifadə edilir?

A) maqnezit, qranit

B) diorit, qabro

C) əhəng daşı, gil

D) kvarsit, qneys

E) gips, anhidrit94. CaO·Al2O3 mineralı hansı sementin tərkibində daha çox olur ?

A) portlandsement

B) pussolanlı sement

C) alüminat sementi

D) hidrofob portlandsement

E) sulfatadavamlı sement95. Göstərilən sementlərdən hansı ərimə temperaturunda (1500-17000C) istehsal olunur ?

A) putsolanlı sement

B) alüminat sementi

C) portlandsement

D) hidrofob portlandsement

E) sulfatadavamlı sement96. 2(CaO·Al2O3)+11H2O=2CaO·Al2O3·8H2O+2Al(OH)3 prosesi hansı sementin bərkiməsindəgedir ?

A) alüminat sementi

B) portlandsement

C) putsolanlı sement

D) hidrofob portlandsement

E) sulfatadavamlı sement97. Alüminat sementin markaları neçə gündə təyin olunur ?

A) 10


B) 5

C) 8


D) 3

E) 28


98. 3CaO·SiO2 mineralı hansı yapışdırıcının tərkibində olur ?

A) gips yapışdırıcıları

B) alüminat sementi

C) hidravlik əhəng

D) portlandsement

E) maqnezial yapışdırıcılar99. 3CaO·Al2O3 mineralı hansı yapışdırıcının tərkibində olur ?

A) gips yapışdırıcıları

B) anhidrit sementi

C) hidravlik əhəng

D) maqnezial yapışdırıcılar

E) portlandsement100. 2CaO·SiO2 mineralı hansı yapışdırıcıların tərkibində olur ?

A) gips yapışdırıcıları

B) alüminatsement

C) hidravlik əhəng

D) maqnezit yapışdırıcıları

E) portlandsement101. 4CaO·Al2O3 ·Fe2O3 mineralı hansı yapışdırıcının tərkibində olur ?

A) portlandsement

B) alüminatsement

C) hidravlik əhəng

D) maqnezial yapışdırıcıları

E) gips yapışdırıcıları102. Sementin narınlığının artması onun xassələrinə necə təsir edir ?

A) bərkiməsini tezləşdirir

B) möhkəmliyini azaldır

C) təsir etmir

D) odadavamlığını yüksəldir

E) odadavamlığını azaldır103. Göstərilən sementlərdən hansı bərkidikdə daha çox istilik ayrılır?

A) sulfatadavamlı sement

B) portlandsement

C) hidrofob portlandsement

D) putsolsnlı portlandsement

E) alüminatsement104. Göstərilən sementlərdən hansı daha tez bərkiyir ?

A) hidrofob portlandsement

B) portlandsement

C) alüminat sementi

D) putsolsnlı portlandsement

E) sulfatadavamlı sement105. Oduncağın standart nəmliyi neçə % qəbul olunmuşdur?

A) 20


B) 6

C) 5


D) 15

E) 12


106. Müxtəlif ağac cinslərindən olan oduncağın liflərinin doyma nöqtəsinə uyğun nəmliyin

qiyməti neçə faizdir?

A) 10


B) 20

C) 30


D) 35

E) 40


107. 12 % standart nəmlikdə oduncağın möhkəmliyinin təyin olunduğu düsuru göstərin.

A) R12=Pmax/F

B) R12=Pmaxl/bh2

C) R12=

D) R12=

E) R12=Rw[1+ (w+12)]108. Betonda istifadə olunan iri doldurucuların ölçüləri nə qədər olur ?

A) 10-20 mm

B) 25-30 mm

C) 30-40 mm

D) 5-70 mm

E) 10-30 mm109. Betonda istifadə olunan qumun ölçüləri nə qədər olur?

A) 0,3-6 mm

B) 0,1-4 mm

C) 0,05-3 mm

D) 0,16-5 mm

E) 0,4-8 mm110. İrilik modulu M>3,5 olan qum hansı qrupa aiddir ?

A) ən iri

B) yüksək irilikli

C) iri


D) xırda

E) çox xırda111. İrilik modulu M1=2,0-2,5 olan qum hansı qrupa aiddir?

A) çox xırda

B) iri

C) xırda

D) orta

E) narın112. İri qumun irilik modulu (M1) nə qədərdir?

A) 2,5-3,0

B) 3,0-3,5

C) 3,5-dən çox

D) 2,0-2,5

E) 1,5-2,0113. Xırda qumun irilik modulu (M1) nə qədərdir?

A) 1,0-1,5

B) 2,0-2,5

C) 2,5-3,0

D) 1,5-2,0

E) 0,7-1,0114. Orta qumun irilik modulunu (M1) nə qədərdir?

A) 2,0-2,5

B) 2,5-3,0

C) 1,5-2,0

D) 1,0-1,5

E) 0,7-1,0115. İrilik modulu M1=2,5-3,0 olan qum hansı qrupa aiddir ?

A) çox iri

B) iri

C) xırda

D) çox xırda

E) narın116. Beton qarışığının axarlığına görə neçə növü var ?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 6


117. Az axarlı beton qarışığı üçün konusun çökməsi nə qədərdir?

A) 20 sm-dən çox

B) 5-11sm

C) 12-19 sm

D) 14-17 sm

E) 1-4 sm118. Axarlı beton qarışığı üçün konusun çökməsi nə qədərdir?

A) 12-19 sm

B) 1-4 sm

C) 5-11sm

D) 14-17 sm

E) 20 sm-dən çox119. Duru beton qarışığı üçün konusun çökməsi nə qədərdir?

A) 15 sm-dən çox

B) 5-11 sm

C) 10-14 sm

D) 14-17 sm

E) 20 sm-dən çox120. Konusun çökməsi 10 sm olan beton qarışığının axarlığını göstərin.

A) bərk


B) az axarlı

C) axarlı

D) çox bərk

E) duru121. Konusun çökməsi 15 sm olan beton qarışığı hansı bərklik göstəricisinə aiddir?

A) axarlı

B) az axarlı

C) duru

D) çox axarlı

E) bərk122. Konusun çökməsi 3 sm olan beton qarışığı hansı bərklik göstəricisinə aiddir?

A) axarlı

B) bərk

C) az axarlı

D) çox axarlı

E) duru123. Sıxlığı 2000 kq/m3 olan beton hansı növ betona aiddir ?

A) yüngüllərdirilmiş

B) ağır

C) çox ağır

D) yüngül

E) çox yüngül124. Sıxlığı 500 kq/m3 olan beton hansı növ betona aiddir ?

A) yüngül

B) ağır

C) çox ağır

D) çox yüngül

E) yüngülləşdirilmiş125. Betonun marka möhkəmliyinin təyini zamanı hansı ölçülü kub nümunələrdən

istifadə edilir?

A) 10x10x10 sm

B) 20x20x20 sm

C) 30x30x30 sm

D) 15x15x15sm

E) 7x7x7 sm126. Tilinin ölçüsü 10 sm olan kub formalı beton nümünəni sıxılmaya sınadıqqda möhkəmlik

10 MPa olmuşdur. Dağıdıcı quəvvənin kQ-la qiymətini təyin edin.

A) 10500


B) 9500

C) 9000

D) 10000

E) 11000127. Tilinin ölçüsü 15sm olan kub formalı beton nümünəni sıxılmaya sınadıqda

möhkəmlik həddi 8 MPa olmuşdur. Dağıdıcı quəvvənin kQ-la qiymətini təyin edin.

A) 43000 kq

B) 35000kq

C) 18000kq

D) 15000kq

E) 14000kq128. Konusun çökməsi 8 sm olan beton qarışığı hansı bərklik göstəricisinə aiddir?

A) bərk


B) ax axarlı

C) axarlı

D) duru

E) çox axarlı129. Sıxlığı 3000 kq/m3 olan beton hansı betona aiddir ?

A) yüngülləşdirilmiş

B) ağır

C) çox ağır

D) yüngül

E) çox yüngül130. Sıxlığı 2400 kq/m3 olan beton hansı betona aiddir ?

A) yüngül

B) çox ağır

C) yüngülləşdirilmiş

D) ağır

E) çox yüngül131. Sıxlığı 1700 kq/m3 olan beton hansı betona aiddir ?

A) ağır


B) çox ağır

C) yüngülləşdirilmiş

D) yüngül

E) çox yüngül132. Sıxlığı 500 kq/m3 olan beton hansı betona aiddir ?

A) yüngül beton

B) ağır beton

C) yüngülləşdirilmiş beton

D) çox yüngül beton

E) çox ağır beton133. Çox məsaməli betonlar sıxlıq və möhkəmliklərinə görə neçə qrupa bölünürlər ?

A) 7


B) 4

C) 5


D) 6

E) 3


134. Göstərilənlərdən hansı çox məsaməli betonlarda qaz əmələ gətirir ?

A) mis tozu

B) sink tozu

C) alüminium tozu

D) xrom tozu

E) polad tozu135. Təyinata görə yüngül betonların neçə növü var ?

A) 7


B) 4

C) 5


D) 6

E) 3


136. Odadavamlı betonların odadavamlıqlarına görə neçə növü var ?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


137. Keramzit çınqılı hansı betonda istifadə olunur ?

A) hidrotexniki beton

B) ağır beton

C) yüngül beton

D) çox ağır beton

E) yol betonu138. Tilinin ölçüsü 15 sm olan kub formalı nümünəni sıxılmaya sınadıqda dağıdıcı yük 22500 kQ olmuşdur. Möhkəmlik həddi neçə MPa-dır?

A) 10


B) 3

C) 4


D) 8

E) 2


139. Tilinin ölçüsü 10 sm olan kub formalı nümünəni sıxılmaya sınadıqda dağıdıcı yük 23400kqolmuşdur. Möhkəmlik həddi neçə MPa-dır.

A) 16


B) 23,4

C) 20,3

D) 25,2

E) 26


140. Tilinin ölçüsü 20 sm olan kub formalı nümünəni sıxılmaya sınadıqda dağıdıcı yük 44800

kQ olmuşdur. Möhkəmlik həddini təyin edin.

A) 8,2


B) 11,2

C) 10,5

D) 8,0

E) 15,0141. Tilinin ölçüsü 30 sm olan kub formalı nümünəni sıxılmaya sınadıqda dağıdıcı yük 90900

kQ olmuşdur. Möhkəmlik həddi neçə MPa-dır?

A) 13,0


B) 9,2

C) 7,0


D) 10,1

E) 15,2142. Odadavamlı betonlarda hansı yapışdırıcı istifadə olunur ?

A) portlandsement

B) hidrofob portlandsement

C) tez bərkiyən portlandsement

D) alüminat sement

E) putsolanlı sement143. Məhlulun möhkəmliyi hansı düstürla təyin edilir?

A)

B)

C) R=Ksem(sem-0,05)+4

D)

E) R=ARsem(-0,5)144. Nəm yerdə istifadə olunan məhlulda əsas yapışdırıcı hansıdır?

A) gips


B) əhəng

C) sement

D) estirix gips

E) maye şüşə145. Silikat məmulatları hansı yapışdırıcı əsasında alınır ?

A) sement

B) gips yapışdırıcıları

C) əhəng

D) magnezial yapışdırıcılar

E) maye şüşə146. Silikat kərpicini istehsal etdikdə xammalın tərkibində əhəngin miqdarı nə qədər olur?

A) 17-20%

B) 10-13%

C) 14-16%

D) 5-8%

E) 22-25%147. Silikat kərpicini istehsal etdikdə kvars qumunun miqdarı nə qədər olur?

A) 70-80%

B) 40-48%

C) 50-60%

D) 92-95%

E) 33-36%148. Azbest-sement məmulatlarını hazırlamaq üçün azbeztin miqdarı nə qədər olur?

A) 25-30%

B) 10-20%

C) 35-40%

D) 42-50%

E) 53-65%149. Azbest-sement məmulatlarını hazırladıqda sementin miqdarı nə qədər olur?

A) 50-60%

B) 40-45%

C) 80-90%

D) 70-75%

E) 30-35%150. Döşəmə materialı olan ksilolitin alınması üçün hansı yapışdırıcıdan istifadə olunur ?

A) əhəng


B) maqnezial yapışdırıcılar

C) portlandsement

D) gips yapışdırıcıları

E) maye şüşə151. Döşəmə materialı olan ksiloliti hazırlamaq üçün hansı doldurucudan istifadə olunur ?

A) aqloporit

B) ağac yonqarı

C) keramzit

D) ağac kəpəyi

E) kvars qumu152. Maqnezial fibroliti hazırlamaq üçün hansı doldurucudan istifadə olunur ?

A) keramzit

B) ağac yonqarı

C) kvars qumu

D) ağac kəpəyi

E) aqloporit153. Bitumun dartılma dərəcəsi hansı cihazla təyin edilir ?

A) penetrometr

B) həlqə-kurə

C) duktilometr

D) viskozimetr

E) hidravlıq pres154. Bitumun yumuşalma temperaturu hansı cihazla təyin olunur?

A) penetrometr

B) duktulometr

C) həlqə və kürə

D) viskozimetr

E) hidravlik pres155. Mineral toz hansı betonun tərkibində olur?

A) adi beton

B) asfaltbeton

C) hidrotexniki beton

D) çox ağır beton

E) radiaktiv təsirlərdən qoruyan beton156. Bu yapışdırıcı materiallardan hansı öz möhkəmliyini həm havada, həm də suda artırır?

A) hava əhəngi

B) inşaat gipsi

C) estrix gips

D) portlandsement

E) maqnezial yapışdırıcılar157. Hidravlik əhəngin hazırlanmasında istifadə olunan əhəngdaşının tərkibində gilin miqdarı hansı həddə olmalıdır ?

A) 27-35%

B) 1-5%

C) 30-40%

D) 6-20%

E) 0,5%158. Portlandsement klinkerinin hazırlanmasında laxtalaşma temperaturuna münasib olan

intervalı göstərin ?

A)1500 – 1600 0C

B) 1000 – 1100 0 C

C) 1100 – 1250 0 C

D) 950 –1000 0C

E) 1300 – 1450 0 C159. Putsolanlı portlandsement xəmirinin normal qatılığı neçə faiz həddindədir ?

A) 41-45%

B) 21-29%

C) 16-20%

D) 30-40%

E) 46-50%160. Standarta görə putsolanlı portlandsement hansı markalarda istehsal olunur ?

A) 150, 200

B) 200,250

C) 250, 450

D) 300, 400

E) 450,500161. Hava əhəngini hazırlamaq üçün xammal hansı temperaturda yandırılır ?

A) 1300-1400 0C

B) 500-600 0C

C) 700-800 0C

D) 400-500 0C

E) 900-1200 0C162. Portlandsement klinkerini üyüdərkən ona hansı məqsədlə təbii gips daşı qatırlar ?

A) şaxtayadavamlığını yüksəltmək üçün

B) istilik ayrılmasını artırmaq üçün

C) sementin narınlığını artırmaq üçün

D) tutma müddətini tənzimləmək üçün

E) sürtülmədə müqavimətini tənzimləmək üçün163. Bunlardan hansı portlandsement klinkerinin mineralı deyil ?

A)

B)

C)

D)

E)164. Anhidrit yapışdırıcısının kimyəvi tərkibini göstərin ?

A) CaCO3

B) CaSO4·2H2O

C) CaSO4·0,5H2O

D) CaSO4

E) CaO


165. Portlandsementin həqiqi sıxlığı nə qədərdir ?

A) 780-900 kq/m3

B) 1,0-1,5 q/sm3

C) 3,0-3,3 q/sm3

D) 140-150 kq/m3

E) 2000-2500 kq/m3166. Sementin sıxlığı hansı cihaz vasitəsi ilə təyin olunur ?

A) duktilometr

B) Vika cihazı

C) süttard viskozimetri

D) Le Şatelye-Kondlo kolbasında

E) hidravilik press167. Yüksəkmöhkəmlikli gipsin normal qatılığı nə qədərdir ?

A) 5-6%


B) 7-8%

C) 70-80%

D) 3-4%

E) 35-45%168. Porlandsement klinkerinin tərkibinə daxil olan əsas oksidləri göstərin ?

A) MnO, SiO2, ZnO və K2O

B) Na2O, MgO, SiO2 və ZnO

C) K2O, CaO, MnO, və TiO2

D) MgO, ZnO, SiO2 vəCaO

E) CaO, SiO2, Al2O3 və Fe2O3169. Estrix gipsin markalarını göstərin.

A) 100; 150; və 200.

B) 35; 45 və 50.

C) 75; 100; 125; 150; 175; 200; 250; 350.

D) 50; 100; 15; və 200.

E) 300; 400; 500; 550; 600170. Neft və qaz quyularının daxili səthini örtmək üçün hansı sementdən istifadə olunur ?

A)əlvan sementlər

B) putsolanlı portlandsement

C) alüminat sementi

D) posalı portlandsement

E) tamponaj portlandsementi171. Sementin narınlığı hansı nömrəli ələkdəki qalığa görə təyin edilir ?

A)063


B) 02

C) 008


D) 0315

E) 065


172. Sementin həcminin qeyri-müntəzəm dəyişməsinə səbəb onun tərkibindəki hansı sərbəst

birləşmənin normadan çox olmasıdır ?

A) CаО, MgО

B) Fе2О3, СО3

C) MgО, Fе2О3

D) Al2О3 , Nа2О

E) SiО2 , К2О173. Portlandsementin standart markalarını göstərin.

A) 300; 500; 600; 700; 900

B) 100;150; 200; 250

C) 200; 250; 300; 350

D) 300; 400; 500; 550; 600

E) 100; 150; 200; 250; 300174. Yüksək temperaturda alınan gips yapışdırıcısını göstərin.

A) qəlib gipsi

B) inşaat gipsi

C) estrix gipsi

D) yüksəkmöhkəmlikli gips

E) tibb gipsi175. İnşaat gipsi hansı sobalarda bişirilir ?

A) şaxtalı, dibçəkli

B) dibçəkli, tunel

C) qazan tipli, fırlanan

D) tunel tipli, vannalı

E) vannalı, vaqranka176. Portlandsementin tutma müddətini tənzimləmək üçün hansı materialdan istifadə olunur ?

A) gips daşı

B) əhəng daşı

C) gil


D) maqnezit

E) dolomit177. Sementin möhkəmlik markaları hansı ölçülü sınaq nümunələrinə əsasən təyin edilir?

A)1x1x3 sm

B) 7,07x7,07x7,07 sm

C) 15x15x15 sm

D) 4x4x16 sm

E) 10x10x10 sm178. Tezbərkiyən və xüsusi texbərkiyən sementlər adi portlandsementdən hansı göstəricilərinə

əsasən fərqlənir ?

A) narınlığına, mineral tərkibinə və 3 gündən sonrakı möhkəmlik həddinə görə

B) sukeçirməsinə görə

C) şaxtayadavamlılığına görə

D) sement xəmirinin tutmasının başlanğıcına görə

E) aşınmaya müqavimətli olmasına görə179. Sementin əyilmədə möhkəmliyi hansı cihazda təyin olunur ?

A) penetrometr

B) Vika cihazı

C) viskozimetr

D) МИИ-100

E) konus180. Portlandsementin tərkibində alitin miqdarı hansı həddə olmalıdır ?

A) 15-35%

B) 35-40%

C) 42-65%

D) 20-40%

E) 10-18%181. Portlandsementin markası onun neçə günlük möhkəmliyinə əsasən təyin edilir ?

A) 28


B) 27

C) 16


D) 3

E) 21


182. Bu materialların hansının alınmasında gildən istifadə olunur ?

A) hava əhəngi

B) anhidrit sement

C) estrix gips

D) portlandsement

E) inşaat gipsi183. Hidravlik əhəngin alınması üçün istifadə olunan xammalın hidravlik modulu hansı hədlərdəolmalıdır ?

A) 0,3-1,0

B) 1,0-1,4

C) 1,4-1,6

D) 1,7-9,0

E) 10-15184. İnşaat havа əhənginin alınması üçün istifadə olunan karbonat süxurunun tərkibində gil qarışığının miqdarı neçə faizə qədər olmalıdır?

A) 20-22

B) 10-14

C) 14-29

D) 8

E) 22-25185. İnşaat gipsinin kimyəvi tərkibini göstərin.

A) CaSO4

B) CaO

C) CaSO4·2H2O

D) CaSO4·0,5H2O

E) CaCO3186. Maqnezial yapışdırıcı hazırlamaq üçün aşağıda göstərilənlərin hansından xammal kimi istifadə etmək olar ?

A) maqnezitdən

B) gildən

C) çay daşından

D) balıqqulağılı əhəngdaşından

E) vulkan külündən187. İnşaat gipsinin alınma reaksiyasını göstərin.

A) CaSO4·2H2O = CaSO4·0,5H2O+1,5H2O

B) MgCO3 = MgO+CO2

C) CaO+ 2H2O = 2Ca(OH)2

D) CaCO3·MgCO3 = MgO·CaCO3+CO2

E) CaCO3 = CaO+CO2188. Tezbərkiyən sementin markası onun neçə günlük bərkimə müddətində təyin

edilir?

A) 3


B) 3

C) 21


D) 28

E) 90


189. Əhəng yapışdırıcıları hansı sobalarda alınır ?

A) domna sobasında

B) marten sobasında

C) şaxta sobasında

D) tunel sobasında

E) avtoklavda190. Göstərilən sement növlərindən hansı aqressiv mühitlərin təsirindən mühafizə məqsədilə

istifadə olunur ?

A) kompozision sement

B) tezbərkiyən portlandsement

C) posalı portlandsement

D) sulfatadavamlı sement

E) putsolanlı sement191. Oduncağın mikroquruluş elementini tapın ?

A) özək şüaları

B) üst oduncaq

C) traxeid

D) qatran yolları

E) nüvə192. Tangensial kəsik gövdənin eninə kəsiyinin hansı hissəsindən keçir ?

A) mərkəzdən

B) radiusundan

C) vətərdən

D) liflər eninə

E) liflərə toxunan istiqamətdə193. Oduncağın qüsurları hansılardır ?

A) sıxlığı, rəngi

B) qalınlığı, hamarlığı

C) çatlar, düyünlər

D) hiqroskopikliyi, yumşaqlığı

E) əyriliyi, elastikliyi194. İynəyarpaqlı ağaclarda hansı üzvi maddənin miqdarı çox olur ?

A) sellüloz

B) hemisellüloz

C) ekstraktiv maddə

D) liqnin

E) qatran195. Oduncağın mütləq nəmliyi hansı düsturla təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)196. Oduncağın makroqruluş elementini tapın.

A) hüceyrə

B) traxeid

C) nüvə

D) libriform

E) parenxim197. Oduncağın kimyəvi tərkibinə daxil olan üzvi maddə hansıdır ?

A)sellüloz

B) maqnezium duzları

C) natrium-xlorid

D) ammonium-fosfat

E) soda198. Nəmliyin hansı qiymətindən sonra oduncaqda şişmə baş vermir ?

A) 20%


B) 12%

C) 5%


D) 30%

E) 10%


199. Oduncaq hansı istiqamətdə ən böyük dartılmada möhkəmlik həddinə malik olur ?

A) liflər boyu

B) liflər eninə

C) tangensial istiqamətdə

D) radial istiqamətdə

E) çəpinə200. Ağac neçə hissədən ibarətdir ?

A) beş


B) iki

C) üç


D) dörd

E) bir


201. Mişarlanmış material hansıdır ?

A) kötük


B) şalban

C) balans

D) brus

E) budaq202. Ağac tullantısı hansı növ doldurucu hesab olunur ?

A) üzvi

B) qeyri-üzvi

C) sıx


D) çınqıl

E) şungezit203. İri doldurucuların dənələrarası boşluğu hansı düsturla təyin edilir ?

A) %

B) %

C) %

D)

E)204. Betonda işlədilən çınqılın yastı və uzunsov dənələrinin miqdarı nə qədər normallaşdırılır ?

A) 50%


B) 35% -ə qədər

C) 60%-dən çox

D) 70-80%

E) 90%-dən çox205. Beton qarışığı üçün istifadə olunan çınqıl və qırmadaş qarışığında qum nə qədər ola bilər?

A) 35%


B) 55 %

C) 60 % -dən qədər

D) 5%-ə qədər

E) 30 %206. Beton qarışığı üçün istifadə olunan qumda 5-10 mm fraksiyalı çınqıl dənələrinin miqdarı

hansı həddədir ?

A) 45%


B) 50%-dən çox

C) 25%


D) 30%

E) 5%-ə qədər207. Quruluşuna görə mineral doldurucuların növünü göstərin.

A) plastik

B) lifli

C) sıx, məsaməli

D) özüllü

E) irilik modulu208. Qumlar irilik moduluna görə neçə sinfə bölünür ?

A) 6


B) 7

C) 5


D) 8

E) 10


209. Ağır beton üçün istifadə olunan iri doldurucularda yastı və uzunsov dənəciklərin miqdarı

hansı həddə olmalıdır ?

A) 20%-dən çox

B) 6%-dən az

C) 12%-dən az

D) 35%-dən az

E) 10%-dən çox210. Deşiyinin ölçüləri 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 və 0,16 mm olan ələklərdəki tam qalıqların uyğun

olaraq 0; 10; 26; 56; 94% olmasına əsasən qumun irilik modulunu hesablayın.

A) 1,74


B) 1,86

C) 1,52

D) 2,04

E) 2,50211. Ayrı qalıqları a5= 0%; a2,5=10% a1,25=12%; a0,63=13%% a0,315=29%; a0,16=35% olan qumun

irilik modulunu hesablayın.

A) 2,3


B) 1,8

C) 2,0


D) 1,3

E) 3,0


212. Orta irilikli qumların irilik modulu nə qədərdir ?

A) 3,5-dən çox

B) 3,0-3,5

C) 2,0-2,5

D) 0,7-qədər

E) 4-4,5213. Doldurucunun markası betonun sıxılmada möhkəmlik həddindən ən azı nə qədər yüksək

olur?

A) 1,3 dəfə

B) 2 dəfə

C) 5 dəfə

D) 1,5 dəfə

E) 0,5 dəfə214. İrilik modulu M=2,4 olan qum hansı qrupa daxildir ?

A) iri


B) çох iri

C) narın

D) orta

E) çох narın215. Təbii qum hansı üsulla çıxarılır ?

A) köpdürməklə

B) plastik

C) yarımquru

D) аçıq, sualtı

E) yandırmaqla216. Betonda işlədilən iri doldurucularda gil və toz hissəciklərin buraxıla bilən miqdarı

nə qədərdir?

A) 21 %


B) 10 %

C) 1%- ə qədər

D) 7 %

E) 19 %217. Mineral tozu yaş halda ələdikdə, onun narınlığı hansı göstəriciyə uyğun olmalıdır?

A) 1,25 mm deşikli ələkdən keçən kütlə, azı-100%; 0,071 mm deşikli ələkdən keçən kütlə,

azı - 70%

B) 1,25 mm deşikli ələkdən keçən kütlə, azı-20%;0,071 mm deşikli ələkdən keçən kütlə,

azı -25%

C) 1,25 mm deşikli ələkdən keçən kütlə, azı-40%; 0,071 mm deşikli ələkdən keçən kütlə,

azı -45%

D) 1,25 mm deşikli ələkdən keçən kütlə, azı-70%; 0,071 mm deşikli ələkdən keçən kütlə,

azı -100%

E) 1,25 mm deşikli ələkdən keçən kütlə, azı-10%; 0,071 mm deşikli ələkdən keçən kütlə,

azı -5%

218. Yüngül betonda istifadə olunan doldurucunu göstərin.

A) qranit

B) əhəngdaşı

C) keramzit

D) çay daşı

E) limonit219. Deşiyinin ölçüləri 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 və 0,16 mm olan ələklərdəki ayrı qalıqların uyğun

olaraq 0; 8,0; 18; 26; 42% olmasını bilərək, qumun irilik modulunu hesablayın.

A) 1,5


B) 1,6

C) 1,7


D) 1,8

E) 2,0


220. Xırda doldurucuların dənələrinin maksimum iriliyi nə qədərdir ?

A) 6mm


B) 2mm

C) 4mm


D) 5mm

E) 1mm


221. Aşağıdakılardan hansı sənaye tullantısı əsasında alınmış doldurucudur ?

A) köpdürülmüş perlit

B) dənəvərləşdirilmiş posa

C) şüngezit

D) keramzit

E) aqloporit222. Keramzit doldurucusu hansı temperaturda alınır ?

A) 18000C

B) 4900C

C) 11500C

D) 5800C

E) 6000 C223. Aqloporit doldurucusu üçün xammal hansı qurğularda bişirilir?

A) aqlomerasiya maşın

B) fırlanan soba

C) gilbişirən soba

D) quruducu baraban

E) mufel sobası224. Tökülmüş halda orta sıxlığı 1450 k/m3 həqiqi sıxlığı isə 2640 kq/m3 olan qırmadaşın

dənələri arasında boşluğu təyin edin.

A) 45%


B) 35%

C) 40%


D) 30%

E) 55%


225. Xırdalanmış iri qum hansı növ doldurucunun istehsalı zamanı alınır ?

A) keramzit

B) çınqıl

C) qırmadaş

D) şunqizit

E) beton226. Sıx qumun tökülmüş halda orta sıxlığı nə qədərdir ?

A)350-700 кq/m3

B) 290...410 кq/m3

C) 1400...1600 кq/m3

D) 880-1200 кq/m3

E) 1050-1100 кq/m3227. Məsaməli dolduruculu yüngül betonun orta sıxlığı (кq/m3) hansı həddədir ?

A) 2000-2100

B) 500-1800

C) 2200-2600

D) 3200-3500

E) 3000-3100228. Deşiyinin ölçüləri 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 və 0,16 mm olan ələklərdəki tam qalıqların uyğun

olaraq 5; 22; 40; 72; 95% olmasına əsasən qumun irilik modulunu hesblayın.

A) 1,9


B) 2,21

C) 2,54

D) 2,34

E) 3,0


229. Orta sıxlığı 1400 kq/m3, həqiqi sıxlığı isə 2630 kq/m3 olan qumun dənələr arası

boşluqlarını (%)hesablayın.

A) 34,8


B) 30,4

C) 42,7

D) 46,8

E) 36,8230. Ağır beton qarışığının hazırlanmasında hansı təbii sıx iri doldurucudan istifadə edilir ?

A) su, superplastikləşdirici

B) kərpic, keramzit

C) qırmadaş, çınqıl

D) sement, azərit

E) kirəmit, aqloporit231. Çох ağır betonun orta sıxlığı (кq/м3) nə qədərdir ?

Каталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti

Yüklə 225,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə