Ii. Vəzifə öhdəlikləriYüklə 12,31 Kb.
tarix12.02.2022
ölçüsü12,31 Kb.
#52451
tibb müəssisəsinin bufetçi


Sanitar bufetçinin nümunəvi vəzifə

TƏLİMATI


II. Vəzifə öhdəlikləri

6. Mətbəx fəhləsi yeməkxana və mətbəx qab-qacağını, cihazları, siniləri, inventarları, alətləri yuyucu və dezinfeksiyaedici vasitələri tətbiq etməklə əl ilə və qabyuyan maşınlarla yuyur.

7. Xüsusi yuyucu məhlulları hazırlayır.

8. Qab – qacağı qidaqalıqlarındantəmizləyir.

9. Qab-qacağı, cihazları, sinilərisilirvəqurudur.

10. Qidatullantılarınıtoplayır.

11. Təmizqab-qacağı, cihazları, siniləripaylamaxəttinəvəyastollaraçatdırır.

12. Növbə, təmizlikvəyuyanmaşın, xidmətolunanavadanlığındezinfeksiyası, işyerinin, cihazların, alətlərin, eləcədəmüəyyənolunmuştexnikisənədləşdirməninaparılmasıüzrəqəbulvətəhvilişləriniyerinəyetirir.III. Hüquqlar

13. Mətbəxfəhləsininaşağıdakıhüquqlarıvardır:

13.1. özəməkfəaliyyətinintəşkilivəşərtləriüzrərəhbərliyətəkliflərvermək;

13.2. özvəzifəöhdəliklərininicrasıüçünzəruriolansənədləri, materiallarıvəalətləritələbetmək;

13.3. xüsusigeyimvədigərfərdimüdafiəvasitələrinipulsuzəldəetmək;

13.4. özpeşəixtisasınıartırmaqhüquqlarınamalikdir.

14. MətbəxfəhləsiAzərbaycanRespublikasınınƏməkMəcəlləsinəuyğunolaraqbütünəməkhüquqlarındanistifadəedir.

IV. Məsuliyyət

15. Mətbəxfəhləsiaşağıdakılaraməsuliyyətdaşıyır:

15.1. onahəvaləolunmuşvəzifəöhdəliklərininvaxtındavəkeyfiyyətlihəyatakeçirilməsinə;

15.2. özfəaliyyətiüzrərəhbərliyinəmr, sərəncamvətapşırıqlarının, normativhüquqiaktlarıntələblərininvaxtındavəmüvafiqqaydadayerinəyetirilməsinə;

15.3. daxiliintizamqaydalarına, istehsalatsanitariyasınıntələblərinə, yanğıntəhlükəsizliyivətəhlükəsizliktexnikasınariayətedilməsinə;

15.4. mövcudnormativ-hüquqiaktlarlanəzərdətutulmuşsənədləşdirməninaparılmasına;15.5. müəssisəninfəaliyyətinə, işçilərinəvədigərşəxslərətəhlükəyaradantəhlükəsizliktexnikası, yanğınaqarşıvəsanitariyaqaydalarınınpozulmasınınaradanqaldırılmasıüzrə, rəhbərliyinvaxtındaməlumatlandırılması da daxilolmaqla, operativtədbirlərhəyatakeçirilməsinə;

16. Mətbəxfəhləsiəməkintizamının, qanunvericilikvənormativ-hüquqiaktlarınpozulmasınagörəqüvvədəolanqanunvericiliyəəsasən, təqsirinağırlıqdərəcəsindənasılıolaraq, intizam, maddi, inzibativəyacinayətməsuliyyətinəcəlbediləbilər.
Yüklə 12,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə