Ii mövzu: Müasir psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası PlanYüklə 172,22 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix16.06.2017
ölçüsü172,22 Kb.
  1   2

 II MÖVZU:    

Müasir psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası

 

 

Plan:

 

1. 


Güzə

ran psixologiya v

ə

 elmi psixologiya. 2. 

Psixologiyanın elmlə

r sistemind

ə

 yeri. Psixologiya və

 pedaqogika. 

3. 

Müasir psixologiya elminin strukturu və 

ə

sas sahə

l

əri. 

4.  Psixologiya  tarixinin 

ə

sas  m


ə

rh

əl

ə

lə

ri.  Az


ə

rbaycanda  psixoloji  fikrin 

inkişafı.

 

5.  Psixologiya elminin prinsiplə

ri. 


 

Ə

d

ə

biyyat: 

1. 


Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. B., “Çinar

-

çap”, 2002.      

2. 


Ümumi psixologiya. (A.V.Petrovskinin redaktorluğu ilə). B., “Maarif”, 

 

    1982. 3.  

Ə.T.Baxşə

liyev. Az

ərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı. (1920

-1985)  

     


B., “Maarif”, 1991.

 

4. R.İ.Əliyev. Etnopsixologiya: Qloballaşma və 

millilik. B., “Nurlan”, 

 

    2007.  

 

Hə

r  bir  insan  c

ə

miyy


ə

td

ə,  insanlar  arasında,  insan  münasibətl

ə

ri mühitində

 

yaşayır,  formalaşır  və  f

ə

aliyyət    göstərir.  Başqa  adamların 

xüsusiyyə

tl

ə

rini,  mə

s

əl

ən,  maraqlarını,  zövq  və

  t

ə

ləbatlarını,  temperament 

tipini,  xarakterinin    xüsusiyyə

tl

ə

rini  nə

z

ər

ə

  almadan  onlarla  dil  tapmaq, ünsiyyə

td

ə 

olmaq,  qarşılıqlı  fə

aliyy

ə

tə

 

qoşulmaq,  işləm

ə

k  və

 

yaşamaq  ə

slind


ə

 

çətin olur.  

Biz rast g

əldiyimiz adamlar haqqında ilk baxışdan mülahizə

 

yürüdərk

əilk  növbə

d

ə 

onun  zahiri  görkə

mi  v

ə

  geyiminə

 

əsaslanmaqla  xarakteri,  nec

ə

 adam  olması  haqqında  fikir  söyləyirik.  Birini  etibarlı  adam  tə

l

əb  edir, 

başqasına  isə

 

satqın  və 

ya  boşbağaz,  yüngül  tə

bi

ə

tli  və

 

s.  adlandırırıq. Dem

ə

li, hə

r bir insan rast g

əldiyi başqa adamın davranış və

 r

əftarını psixoloji  

baxımdan təhlil edib q

ə

naə

t

ə g

ə

lir. Adi adamlar belə

 hallarda elmi bilikl

ə

rd

əyox  güzə

ran  psixolojiyas

ına  aid  biliklə

rd

ə

n  istifadə

 

etmiş  olur.  Güzəran 

psixolojiyası  dedikdə

 

insanların  öz  şəxsi  t

əcrübə


sind

ə,  başqa  adamlarla 

ünsiyyət şə

raitind


ə

 

qazandığı psixoloji biliklər n

ə

zə

rd

ə tutulur. Bel

ə

 biliklə

r ta 


q

ədim  zamanlardan  başlayaraq  formalaşmış  nə

sild

ə

n-nə

sil


ə

 

ötürülər

əmüxtəlif  obrazlı  ifadə

l

ərd

ə

  zə

rb  m


ə

qal


ə

l

ərd

ə

 atalar  sözlə

rind


ə

 

bayatılarda nağıl və

 

dastanlarda öz əksini tapmışdır.  

Güzəran psixolojiyasına aid biliklə

r h

ər bir insanın gündəlik iş həyatında müə

yy

ən  t

ə

sirə

  malikdir.  Z

ə

ngin  h


ə

yat  t


əcrübə

si 


olan  adamları  mə

s  buna 


görə

  d


ə

 

söz  sərrafı,  insanı  ruh  mühəndisi  bilici  adlandırmışlar  ki,  bu  da psixoloq  anlamına  gəlir.  Bütün  bunlarla  belə

  qeyd  etm

ək  lazım  gə

lir  ki, 

güzəran  psixolojiyasına  aid  biliklə

r  tam  elmi 

ə

saslara  malik  deyildi.  Bunlar t

əsvirçi 


v

ə

 seyrçi  məzmun  daşıyır  mə

s

əl

ən,  “suyun  lal  axanı,  adamın  yerə

 

baxanı”,  “Uzunun  ağlı  topuğunda  olar”.  Belə  fikirl

ər  çox  böyük 

ümumiləşdirmə

l

ər

ə

 əsaslanır.  Odur  ki,  bu  fikirlə

ri  tam  q

ə

nat  kimi  bir  mənalı 

q

əbul etm

ə

k olmaz. Nağıllarda  keçə

l  H


ə

mz

ə,  Küpəgir

əqarı,  Göy  göz  kosa  və

  s.  kimi 

obrazlar  sonralar  bel

ə

 ə

lam


əti  olan  bütün  adamlar  haqqında  eyni  fikri 

söylə


m

ə

yə

 

əsas vermişdir ki, bu da doğru hesab edilə bilm

ə

z.  Güzəran psixologiyası insanın psixi həyatına aid yalnız müə

yy

ən bilikl

əə

ld

ə  etm

ə

yə

 

əsas  verir,  psixoloji  fikrin  z

ə

nginləşmə

sind


ə

 

müəyy

ə

n  tə

sir


ə

 

malikdir.  Lakin  insanın  mürəkk

əb  psixologiyasını  dəqiq  şə

kild

ə

 öyrə

nm

əüçün  güzəran  psixologiyası  deyil  psixoloji  biliklə

r  t

ə

ləb  edir.  İnsan  psixikası 

çox  mürə

kk

əbdir,  onun  özünə  m

əxsus  qanunauyğunluqları,  psixikanın 

formalaşmasının amilləri müə

yy

ən z

ə

mini və

 

şərtl

əri vardır. Ona görə

 d

ə

 elmi psixoloji  bilikl

ə

r  hə

m  emprik  (t

əcrübi)  hə

m  d


ə

  n


ə

z

əri  bilikl

ər  kimi  özünü 

göstə

rir.  


Emprik  psixoloji  bilikl

ə

r  empik  tədqiqat  metodları  vasitə

sil


ə

əsas

əmüşahidə

  v


ə

  ekpriment  vasit

ə

sil


ə

 

əld

ə

  edilə

n  bilikl

ə

rdi.  Orta ə

srl


ər dövründə

 


 

bu  biliklər  inkişafında  filosoflar,  şairlə

r, 


ə

xlaq  n


ə

z

əriy

əçiləri  mühüm  rol 

oynamışlar. Sonralar empik psixoloji biliklə

r z


ə

minind


ə

 n

əz

ə

ri psixoloji biliklə

formalaşmağa başlamışdı. 

Müas


ir  psixologiyada  n

ə

zə

ri  bilikl

ər  üstünlük  təşkil  etsə

  d


ə

,  empik 

bilikl

ə

rin hə

yat v


ə

 

ictimai praktika üçün əh

ə

miyyəti artır. 

 

İnsan  psixologiyası  haqqında,  elmi,  yəni  obyektiv  v

ə

 düzgün  biliklə

olmadan cə

miyy


ət inkişaf edə

 bilm


əz. İctimai praktikanın müxtə

lif sah


ə

l

ərind

ə

 (istehsalat, m

ə

ktə

b, s


ə

hiyy


ə

, h


ə

rbi, idman v

ə

 

s.) insan haqqında biliklər

ə

 olan praktik t

əlabat elmi psixologiyanın ə

m

ə

lə

 g

əlm

əsi üçün şərait yaratmış, onun 

inkişafında həlledici rol oynamışdır. 

 

XIX ə

srin  sonu,  XX 

ə

srin 


ə

vv

əll

ə

rindən  başlayaraq  bir  çox  elm 

sah


ə

l

ərind

ə

 olduğu  kimi,  psixologiya  elmində

  d


ə

  diferensiasiya  prosesl

ə

ri 


başlayır. İctimai praktikanın tə

l

əbatına uyğun olaraq əvv

ə

lcə

 

yaş və pedaqoji 

psixologiya, tibbi psixologiya daha sonralara 

ə

m

ək psixologiyası, daha sonra mühə

ndisl


ik psixologiyası, tə

yyar


əçilik psixologiyası, kosmik psixologiya və

 s. 


formalaşır  və

 

inkişaf  etmişdir.  Bu  şəraitd

ə

  psixologiya  ilə

  dic


ə

r  elm  sah

ə

l

əri 

arasında  inteqrasiya  prosesləri  genişlənmiş,  eyni  zamanda  bütün  sahə

l

ə

ri kompeks halda birl

əşdirən ümumi psixologiya daha da inkişaf etmişdir.

 

Ümumi psixologiya elminin elmi-n

ə

zə

ri v


ə

 metodoloji m

ə

s

əl

ə

lə

rini, onun 

t

ədqiqat  metodlarını  nəz

ə

ri  və

 

ekperimental  şəkild

ə

 işləyib  hazırlayan 

sah


əsidir.  Ümumi  psixologiya  psixologiyanın  bir  elm  kimi  təşəkkülü  tarixini 

ə

sas  mə

rh

əl

ə

lərini,  psixoloji  qanunları  psixi  proseslə

rin,  iradi  v

ə

  emosional al

ə

min,  habelə

  f


ə

rdi-


psixoloji  xüsusiyyə

tl

ərin 

ə

mə

l

ə  g

ə

lmə

si  m


ə

s

əl

ə

lə

rini 


t

ədqiq edir. Ümumi psixologiyada fə

aliyy

ə

t və

 

ünsiyyətin, el

ə

cə

 d

ə 

şə

xsiyyə

tin 


ümumi psixoloji mə

s

əl

ə

lə

ri t


ədqiq edilir. Ümumi psixologiya daha çox obyektiv 

al

əml

ə

,  cism  və

  hasis


ə

l

ərl

ə

 insan  arasındaskı  münasibə

tl

ər

ə

  diqqə

t  yetirir, 

insanın  ə

traf  xarici  al

ə

mi  nec


ə

  d


ə

rk  etm


əsi,  informasiyanı  qə

bul  edir,  nec

ə

 

işləm

ə

si prosesini daxili mexanizmlərini öyrənir. Üm

umi psixologiya bu elmin 

h

ə

r  bir  konkret  sahəsinin  inkişafının  fundamental  əsasını  təşkil  edir.  Müasir 

 

ensiklopediya və

 

lüğətl

ə

rdə

 psixologiya elminin 100-d

ən çox sahəsinin olduğu 

qeyd  edilir.  Onları  təsadüfü  sistemsiz  şə

kild

ə

  sadalamaq    idraki  metodoloji c

ə

hə

td

ən  doğru  deyildir.  Ona  görə  d

ə

 bu  elmin  ayrı

-

ayrı  konkret  sahəl

ə

rini müə

yy

ən sistem şəklind

ə

 qruplaşdırmaq zə

rur


əti yaranmışdır. 

 

1.  Konkret  fə

aliyy


ət  növlə

rin


ə

 

görə 

psixologiyanın  sahə

l

ə

ri: ə

m

əpsixologiyası, tibbi psixologiya, pedaqoji psixologiya, hə

rbi  psixologiya, 

kosmik  psixologiya,  iqtisadiyyat  v

ə

   


biznes  psixologiyası,  idman 

psixologiyası, mühəndislik psixologiyası.

 

2. 


İnkişafın  psixoloji  aspektlə

rin


ə

 

görə 

psixologiyanın  sahə

l

əri:  yaş psixologiyası,  müqayisə

li  psixologiya,  psixodiaqnostika,  cinsi  f

ə

rql


ə

rin  


psixologiyası, anomal inkişafın psixologiyası.

 

3. Şə

xsiyy


ə

tin c


ə

miyy


ə

t

ə 

münasibə


tin

ə

 görə

 

psixologiyanın sahəl

ə

ri: sosial psixologiya,  siyasi  psixologiya,  t

əqdidatın  psixologiyası,  idarə

etm

ə

 psixologiyası, etnopsixologiya. 

 

Psixologiya  elminin  adları qeyd olunan sahə

l

ərinin özlərinin  d

ə

 konkret sah

ə

ləri    mövcuddur.  Mə

s

əl

ə

n,  pedaqoji  psixologiya,  təlim  psixoogiyası, 

t

ərbiy

ə

 psixologiyası,  anomal  inkişafın  psixologiyası,  pedaqoji  fə

aliyy


ə

tin  v


ə

 

müəllim  şəxsiyy

ətinin  psixologiyası  kimi    daha  konkret  sahə

l

əri  mövcuddur. Eyni  sözləri  tibbi  psixologiya  haqqında  da  demək  olar.  Tibbi  psixologiyanın 

psixoformologiya,  psixoterapiya,  neyropsixologiya  v

ə

  s.  kimi  sahə

l

əri  

mövcuddur. 

 

İndi  isə  psixologiya  elminin  b

ə

zi  konkret  sahə

l

ərinin  predmetin

ə

  nə

z

əsalaq: 


1.  Ya

ş 

psixologiyası ayrı

-

ayrı yaş 

dövrlə


rind

ə

 psixi 

inkişafın 

xüsusiyyə

tl

ərini v

ə

 qanunauyğunluqlarını öyrə

nir; 


2.  Pedaqoji psixologiya t

ə

lim, tə

rbiy


ə

 v

ə 

inkişafın psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

rini t

ə

dqiq edir;  

3. Ə

m

ək  psixologiyası  müxtəlif 

ə

mə

k  f


ə

aliyy


əti  növlə

ri  il


ə

  m


əşğul  olan 

insanların 

peşə

 

fə

aliyy


ə

tini, 


psixoloji 

m

əs

ə

lə

l

ərini, 

ə

mə

məhsuldarlığının yüksə

ldilm


ə

sinin psixoloji probleml

ərini öyrə

nir; 


4.  Tibbi  -  psixoloji    x

ə

stənin    davranışının  psixoloji  mə

s

əl

ə

lərini  öyrə

nir. 


Onun 

neyropsixologiya, 

psixoformokologiya, 

psixoterapiya, 

psixoprofilaktika kimi daha konkret sah

ə

ləri vardır. 

 

5. Hüquq  psixologiyası  hüquq  sistemində

  psixoloji  xidm

ə

tin  t


ə

tbiqi 


m

ə

sə

l

əl

ərini öyrə

nir. Onun m

ə

hkə

m

ə 

psixologiyası, kriminal psixologiya, 

ə

m

ək-

islah  psixologiyası  və

  penitensiar  psixologiya  kimi    konkret 

sah


ə

l

əri mövcuddur; 

6.  H


ə

rbi  psixologiya 

ə

sg

ərl

ərin  döyüş  ə

m

əliyyatlarına  psixoloji  hazırlığı m

ə

sə

l

əl

ərini öyrə

nir; 

7. 


İdman  psixologiyası  məşq  və

 

yarışlara  hazırlığın  psixoloji  məs

ə

lə

l

ərini 

öyrə


nir; 

8.  Ticar

ət  psixologiyası    moda  və

 

reklamın  alıcılığa  təsiri  m

ə

sə

l

əl

ə

rini öyrə

nir; 


9.  Elmi  v

ə

  bədii  yaradıcılığın  psixologiyası  yaradıcı  prosesin    və

 

yaradıcı şəxsin psixoloji baxımdan şə

xsiyy


ə

t keyfiyy

ə

tl

ərini araşdırır; 

10. Zoopsixologiya heyvanların psixikasının və

 

davranışının  

      


xüsusiyyə

tl

ərini öyrənir; 

11. Müqayisə

li psixologiya insan v

ə

 heyvan psixikası arasındakı keyfiyyə

t  


      f

ə

rqlərini öyrə

nir; 


12. Sosial psixologiya  müxtəlif sosial qruplarda şə

xsiyy


ə

tl

ərarası  

      


münasibə

tl

əri öyrənir; 

13. Etnopsixologiya ayrı

-

ayrı xalqların və etnik qruplar

ın milli etnik 

 

      


xüsusiyyə

tl

ərini öyrənir; 

14. Anomal inkişafın psixologiyası və

 

ya xüsusi psixologiya fiziki və 

ə

qli        c

ə

hə

td

ən qüsurları olan insanların psixoloji xüsusiyyətl

ərin öyrə

nir.  

      Onun surdopsixolojiya (lal-kar və

 ya z


əif eşitmə

 

qüsurları olan),  

 

tiflopsixologiya  (kor  və

 

ya  görmə 

imkanları  mə

hdud  olan)  v

ə

 oliqofrenopsixologiya (

əqli inkişaf qüsurları olan) kimi sahə

l

əri  vardır. Xüsusi psixologiyaya defektologiya da deyilir. 

 

15.  Loqopediya lal və

 

nitq qüsurları olan uşaqların psixoloji xüsusiyyətl

ə

rini            

öyrə


nir. 

Psixologiya  elmi  h

ə

m  f


ə

ls

əfi,  h

ə

m  humanitar,  hə

m  d


ə

  t


ə

bi

ət  elml

ə

ri  ilə

 

sıx  qarşılıqlı  əlaq

ə

də

 

inkişaf  edir.  Psixologiya  insanı  öyrən

ən  bir  çox  elm 

sah

ə

lə

rinin  nailiyy

ə

tl

ərini  sintez  ed

ə

rək  onlar  arasında  inreqrasiyanın 

güclə


ndirilm

ə

sini  tə

min  edir.  Psixologiya,  sosiologiya,  pedaqogika,  tibb, 

polotologiya, 

iqtisadiyyat, 

tarix, 

dilçilik, kriminologiya, 

etnoqrafiya, 

antropologiya,  etika,  estetika,  demoqrafiya  v

ə

  s.  kimi  elm  sahə

l

əri  il

ə

 sıx 

qarşılıqlı  ə

laq

ə

də

dir.  M


ə

hz  bunun  n

ə

tic


əsi  psixologiyanın  qeyd  olunan 

elml


ə

rl

ə 

inteqrasiyası əsasında sosial psixologiya, pedaqoji psixologiya, tibbi 

psixologiya,  etnopsixologiya,  psixolinqivistika    v

ə

 s.  kimi  qovuşuq  sahə

l

əri 

meydana g

əlmişdir. 

 

Müasir  elmi-texniki  t

ə

rə

qqi  psixologiy

a  elmini  inkişaf  amilinə

 

çevirmiş, onun pedaqogika  rlmi il

ə

 daha sıx qarşılıqlı ə

laq


ə

l

ərinin aşkara çıxarılmasını t

əmin etmişdir. Əslində

 bu 

ə

laqə

nin tarixi 100 ild

ən artıq bir dövrə

 

gedib çıxır. H

ə

lə

  XIX 


əsrin    ortalarında  görkəmli  rus  pqdaqoqu  K.D.Uşins

ki  (1824-1870) 

yazırdı  ki,  pedaqogika  üçün  öz  ə

h

əmiyy

ə

tinə

 

görə  psixologiya  dig

ə

r  elmlə

r

ə 

n

əz

ə

rən  birinci  yer  tutur.  Uşinski  yazırdı  ki,  insanı  hə

rt

ər

ə

fli  tə

rbiy


ə

  etm


ə

üçün  onu  hərt

ə

rə

fli  t


ə

rbiy


ə

  etm


ək  lazımdır.  Müasir  dövrdə

  bu  iki  elm 

arasındakı ə

laq


ə

 x

üsusilə 

daha çox aktuallıq və

 

ə

hə

miyy


ə

t k


əsb edir. Müasir 

elmi  texniki  t

ə

r

əqqi  şagirdlərin  t

ə

limi,  tə

rbiy


ə

si  v


ə

 

inkişafı  vəzif

ə

lə

rini  yeni  

t

ə

lə

bl

ər  baxımından  araşdırmağı  qarşıya  bir  təl

əb  kimi  qoyur.  Ən  mühüm 

pedaqoji    probleml

ə

rin  hə

llind


ə

    psixologiyan

ın  iştirakı  tə

l

əb  olunur.  Müasir pedaqoji t

ədqiqatlar qarşısında bir sıra mühüm və

zif

ə

lə

r durur: 

I  v

ə

zifə

:  psixoloji  t

ə

dqiqatlar  elə

 

qurulmalıdır  ki,  o,  təlim  v

ə

  tə

rbiy


ə

nin 


hazır  və

 

artıq  bərq

ərar  olmuş  mə

zmununu,  metod  v

ə

 priyomlarını 

 

əsaslandırmağa  yönəlm

ə

kdən  daha      çox,  sabitləşmiş  pedaqoji  praktikanı 

qabaqlayan yeni yollar açsın.

 

II  v


ə

zif


ə

:  M


ə

nims


ə

m

ə 

üçün  zəruri  olan  informasiya  kütləsinin  sürə

tl

ə

 artdığı  indiki  dövrdə

 

informasiya  sürətl

ə

 köhnəlir.  Odur  ki,  şagirdlə

r

ə  artan 

informasiyanı  müstə

qil  m

ə

nimsə

m

ək  imkanı  verən  t

ə

fəkkür  keyfiyyə

tl

ərinin 

formalaşdırılması problemi ön plana çıxmışdır.

 

Psixologiyanın  bir  elm  kimi  təşəkkülünü  şərti  olaraq  iki  m

ə

rhə

l

əy

ə

 ayırmaq olar:

 

I  mə

rh

əl

ə

-ta  qədim  dövrlə

rd

ən  başlamış  XIX  əsrin  70-80-

cı  illə


rin

ə

də

olan dövr; 

II m


ə

rh

əl

ə

-XIX ə

srin 70-80-

cı illə

rind


ən başlamış müasir dövrə

d

ək olan 

m

ərh

ə

lə

İbtidai  insanlar  ruh  və  m

ə

də

ni  bir-birind

ən  asılı  olmayan  iki  müstə

qil 


varlıq  hesab  edirdilər.  Onlar  ürəkçekmə,  yuxugörmə

  v


ə

 

ölüm  kimi  təbii 

fizioloji hadisə

l

ərin 

ə

sil mahiyyə

ti

ni anlamır, onları ruhun hər hansı bir səb

ə

bə

 

görə b

ə

də

ni t


ə

rk etm


ə

sinin n


ə

tic


ə

si hesab edirdil

ə

r. 


Onların fikrincə, ruh insanın bə

nz

əridir. Ölmüş adamlar da canlılar kimi eyni  işləri  görürlər.  Canlılarla  ölülərin  ruhları  bir

-biri  il

ə

 

qarşılıqlı  şəkild

ə

 ə

laq


əlidir. Guya onlar arasında da maddi və

 t

əs

ərrüfat ə

laq

ə

ləri vardır.

 

Sonralar  cə

miyy


ətin  inkişafı  nə

tic


ə

sind


ə

 

ibtidai  imkanların  bu  cür animistik  t

ə

səvvürlə

ri  d


əyişmə

y

ə 

başladı,  ruhi  alə

min  qeyri-maddi  t

ə

biə

t

ə 

malik olması  haqqında fikirlə

r meydana g

ə

ldi. Q

ədim Yunanıstanda Soniya naturfilosofları Fales (b.e.ə

. VII-VI 

ə

srlə

r). 


Anaksimon (b.e.

ə

.V ə

sr), Heraklit (b.e.

ə

.VI-V 


ə

srl


ə

r) ruhi al

əmi dünyanın ilkin 

əsasını  təşkil  edə

n  su,  od  v

ə

  hava  kimi  elementlə

rd

ən  t

əşkil  olunan,  varlıq 

hesab edirdil

ə

r. Bu ideya  və

 

baxışlar sonralar yunan filosoflarını materiyanın ümumi  canlılığı  fikrinə

  g


ə

tirdi.  Atomisl

ə

r  Demokrit  (b.e.ə

.V-IV 


ə

srl


ər).  Epikür 

al

əmi  b

ə

dəni  canlandıran  və

  h


ə

yat  prosesl

ə

rin


ə

  r


ə

hb

ərlik  ed

ən  maddi  üzv 

kimi  başa  düşürdülə

r.  Onlar  qeyd  edirdi  ki,  ruh  v

ə

  ruhi  alə

mi  b


ə

d

ən  üzvü  

olduğu  üçün  cismanidir,  xırda  mütəh

ərrik,  kürəvi  formalı  atomlardan  təşkil 

olunmuşdur.

 

Sonralar  cə

miyy


ət  inkişaf  etdikcə

,  insanlara  m

əxsus  mücə

rr

əxüsusiyyə

tl

ə

ri,  hadisə

l

əri  atamların  hər

ə

kəti,  “şirə

l

ərin  qatışması”  və  beyinin 

zahi


ri quruluşu ilə

 izah etm

ək mümkün olmurdu. Bu cə

h

ət qurdarlıq dövründə 

hakim  sinfin  m

ə

nafel


ərini  müdafiə

  ed


ən  idealist  baxışların  meydana 

g

əlm

ə

sinə

 s

əb

ə

b oldu. B.e.

ə

.  V-IV ə

srl


ə

rd

ə 

yaşamış  yunan  filosofu  Platon  ilk  də

f

ə

  elmə

  ruhi 


al

ə

min hissə

l

əri haqqında t

ə

lim gə

tirdi v


ə

 

onları ağıl, mərdlik v

ə

 tamah deyə

 3 


hiss

ə

yə

 

ayırdı.  O,  deyirdi:  Ruh  əb

ə

di,  bə

d

ən  is

ə

 müvə

qq

ətidir.  Ruh  b

ə

də

n

ə 

düşdükdə


n  sonra  insan  anadan  olana  q

ə

dər  gördüklərini  xatırlayır.    Platon 

ideyalar al

əmi adlı təlimi yaratmış dualizmin (hə

m maddi, h

ə

m d


ə

 

ruhi olanın iki müstəqil başlanğıc olması fikrini irəli sürmüşdür.

 

Platonun  müasiri və 

şagirdi olmuş Aristotel (384

-

322) onun  düalizmini aradan  qaldırmış,  psixoloji  fikri  tə

bii  elmi  v

ə

  bioloji  zəmin  üzə

rin


ə

 

qaytarmışdır.  Onun  “Ruhi  aləm  haqqında”  adlı  əs

əri  xüsusilə

  m

əşhurdur. Aristotel ruhi hadis

ə

ləri öyrə

nm

əkd

ə

 obyektiv t

əcrübi  metodu müdafiə edirdi. 

O,  b


əşə

r  tarixind

ə

  ilk  d


ə

f

ə  olaraq  ruhi  al

ə

mlə

 

canlı  bəd

ənin  ayrılmaz  olması 

fikrini ir

əli sürmüşdür. Aristotel müə

llimi Platonun fikri il

ə

 razılaşmır və

 

yazırdı ki,  ruhi  al

ə

m  hissə

l

ər

ə

 bölünə

  bilm


ə

z.  Lakin  f

ə

aliyy


ə

td

ə   

olan  müxtə

lif 

qabiliyy


ə

tl

ərd

ə

-qidalanma  hissi  və

  h


ə

r

əki, 

ə

qli  qabiliyyə

tl

ərd

ə

  təzahür  edə

 

bilə

r.  Qidalanma  qabiliyy

ə

ti  bitkilə

r

ə  hissi-h

ə

rə

ki  qabiliyy

ə

t    heyvanlara ə

qli 


qabiliyy

ə

t isə

 insanlara m

ə

xsusdur. Aristotel psixoloji fikrə

 hafiz


ə

 t

əs

əvvürlə


ri 

v

ə 

assosiasiyalar (oxşarlıq, qonşuluq və

 

əkslik) haqqında da təlimi g

ətirmişdir. 

Aristotel  bel

ə

  hesab  edirdi  ki,  orqanizm  tə

bi

ətd

ən  aldığı    şəxsi    imkanları 

yalnız öz şə

xsi  f


əallığı 

vasit


ə

sil


ə

 

reallaşdıra bilər.  Onun  bu  t

əlimi “Xarakterin 

real  f

ə

aliyyə

td

ə 

formalaşması”  adlanır.  O,  qeyd  edirdi  ki,  insan  ə

dal

ə

tli  və

 

mötədil olur. 

 

B.e.ə

.  III 


ə

srd


ə

 

İsgənd

ə

riyyə

  h


ə

kiml


ə

ri  Herofil  v

ə

  Erazistrat  tə

bab


ə

td

ə 

çox böyük kəşf etdilə

r. Onlar sinirl

ə

ri və

t

ərl

ə

rdə

n v


ə

 

bağlardan fərql

ə

ndirdilə

r. 


Sübut  etdilər  ki,  bütövlükdə

  b


ə

d

ən  deyil,  b

ə

dənin  müə

yy

ən  üzvləri  (sinirl

ə

r, beyin) psixika il

ə

 ayrılmaz sürə

td

ə 

ə

laqədardır.

 

E.ə

.  II 


ə

srd


ə

  Roma  h

əkimi  Qalen  psixika  haqqında  tə

s

əvvürləri 

z

ənginl

əşdiridi  və

 

Şüur  anlayışına  yaxınlaşdı.  O,  diqqətin,  hafiz

ə

  və

 

düşüncənin  iştiraketdiyi  hər

ə

kə

tl

əri  insanın  yuxulu  vəziyy

ə

tdə

  etdiyi 

h

ə

rə

k

ətl

ə

rdə

n  f


ə

rql


ə

ndirdi.  Bir  q

ə

d

ər  sonra  bu  fikirl

ə

rə

  idealist  f

ə

ls

əf

ə

  dini boya  verdi.  Onun  nümayə

nd

əl

ə

ri  Platon  (III ə

sr)  v


ə

  Avqustin  (IV əsrl

ə

r) real bilikl

ə

ri məzmunsuzlaşdıraraq Allaha qovuşmaq üçün insanın özü ilə

 t

əqalmasının vacibliyini irəli sürdülə

r. 

M

əhsuldar  qüvvəl

ər  inkişaf  etdikcə

,  feodalizm  c

ə

miyyə

ti  daxilind

ə

  

mütər

ə

qqi  psixoloji  tə

liml


ə

r  meydana  g

ə

ldi.  Yeni  tə

liml


ə

r  kils


ə

l

ər-  ilahiyyat 

konsepsiyaları ilə

  

mübarizə


d

ə

 möhkə

ml

əndi. İnkivizisiya tonqalları azad, fikri m

ə

hv  edə

  bilm


ədi.  O,  dövrdə

  universitet  t

ə

l

əb

ə

ləri  professorlara,  “bizə

  ruhi 


al

əm haqqında danışın” deyirdilə

r. 

Bioloji və

 psixoloji bilikl

ərin inkişafında 

XVII 


əsr yeni bir dövr açır. Hə

bə

d

ən

ə

,  hə

m  d


ə

  ruhi  al

ə

m

ə 

aid  görüşlə

rd

ə

 köklü  dönüş  ə

m

əl

ə

  gə

lir.  B


ə

d

ətexniki  konstruksiyalara  uyğun  qurulmuş,  ruhi  alə

m  t

ə

rə

find


ə

n  t


ə

nzim 


olunmağa  ehtiyacı  olmayan  maşın  şə

klind


ə

  t


ə

s

əvvür  edilirdi.  Fransız  alimi Rene  Dekart  (1590-

1650)  davranışın  reflektor  tə

bi

əti  haqqında  nəz

ə

riyyə

ni 


yaratdı.  Dekarta  görə

 

ürəə

zə

l

əl

ərinin  işi  qan  dövranının  daxili  mexanikası 

kimi  idar

ə

 olunduğu kimi davranışın bütün sə

viyy


ə

l

ərind

ə

  də

  dig


ə

əz

ə

lə

l

ərin 

işi  də


  saat  mexanizminin 

ə

qrə

binin  yerd

əyişmə

sin


ə

  b


ə

nz

əyir.  Dekart  qeyd 

edirdi  ki, 

ə

z

əl

ə

lə

r  h


ə

hansı  ruhi  aləmin    müdaxiləsi  olmadan  sinir  sistemi 

vasit


ə

sil


ə

  xarici  t

ə

kanlara    cavab  vermə

y

ə 

qadirdir.  O, bütün psixi  hadisə

l

ə

ri  “sinir maşını” vasitə

sil


ə

 izah etm

ə

y

ə 

çalışıdı.

 

Dekartın təlimini  XVII 

əsrin  böyük mütə

f

ə

kkirlə

ri  h


ə

m  idealist,  h

ə

m  d


ə

 

materialist baxımdan rə

dd etdil


ər. İngilis materialisti T.Hobbs (1588

-1679) ruhi  

10 


al

əmi büsbütün aradan qaldırıb mexaniki hə

r

ə

kə

ti yegan


ə

 

reaalıq elan etdi. O, mexaniki h

ə

rə

k

ət qanunlarını psixologiyaya da aid etdi. Tarixdə ilk d

ə

fə

 olaraq 


psixologiya  ruhi  al

əm  haqqında  tə

lim  hesab  edilm

ədi.  O,  kögə

  kimi 

ə

mə

l

ə 

g

əl

ə

n, cismani prosesləri müşayə

t ed


ə

n ruhi al

əm haqqında tə

lim


ə

 

çevrildi. 

T.Hobbs  kimi    Niderland  filosof  materialisti  B.Spinoza  (1637-1678)    da  

dünyanın  və

hd

əti  ideyasını  ehtirasla  müdafiə  etdi.  O,  bel

ə

  hesab  edirdi  ki, şüur  müə

yy

ən  ölçüsü  olan  materiyadan  heç  də  z

ə

rə

  q


ə

d

ər  d

ə

  olsun  az  real deyil.  Onun 

ə

n  məhşur  ə

s

ərl

ə

rindən  biri  olan    “Etika”nın  teoremlə

rind


ə

birində

 

deyilir:  “İdeyaların  qaydaları  və  rabit

ə

lə

ri  eynil

ə

 

şeylərin  qaydaları  və 

rabit


ə

l

əri 

kimidir”.  Spinoza  və

 

Hobbs  psixologiyada  “determinizm”  prinsipinin carçısı  kimi    çıxış  etdilə

r.  Onlar  qeyd  edirdi  ki,  psixi  hadis

ə

l

ər  d

ə

  maddi hadis

ə

lə

r kimi s


ə

b

əbsiz deyil. 

XVII 


əsrin  alman  mütə

f

əkkiri  Leybnistin  (1646-1716)    t

ə

limində

  psixi 


h

əyatın  mə

nz

ə

rə

si  hesabi  c

əm kimi deyil, inteqral şə

klind


ə

   


meydana çıxdı. 

Leybnist  kainatı  çoxlu  sayda    bölünməz  ruhlardan  (monadlardan)  qurulmuş 

hesab edirdi. O, h

ə

m də

 

psixologiyada  psixi olanın fəal t

ə

biə

t

ə 

malik olamsı 

bar

ə

də

 t

əlimin yaradıcısıdır. 

XVII 


ə

srd


ə

 elmd


ə

 v

ə h

əyatda  rasionalizm hökm sürürdü. Rasionalizmə

 

görə, ancaq ağıl əsl bilikl

ə

r verə

 bil


ər. Bu dövrdə

 

baş verən s

ənaye inqilabları, 

elmi  bilikl

ə

rə

  t


əlabatın  artması  XVIII  ə

srd


ə

 

“emprizm”  və 

“sensualizm” 

c

ə

rəyanlarını

-

ağıla  nəz

ə

rə

n  t


əcrübə

 

hissi  idrakın  birinci  olması  ideyasını yaratdı. Belə

 

bir fikir ön plana çıxdı ki,  ağılda heç bir anadangəlm

ə

 ideya və

 

prinsip ola bilməz. Bu dövrlə

rd

ə 

emprik psixologiyanın  banisi ingilis filosof və

 

pedaqoqu Con Lokk (1632-1704) oldu. Lokka görə, bütün biliklə

r t


ə

cr

übəd

əə

m

əl

ə

 gə

lir. T


əcrübə

nin iki m

ə

nb

əyi vardır: 

1.  Xarici t

əcrübə

 - 


hiss üzvlə

rinin f


ə

aliyy


ə

ti; 


2.  Daxili t

əcrübə


 - 

öz şəxsi işini anlayan ağılın təcrübə

si. 

Lokka görə, insan dünyaya heç bir təcrübəy

ə

 malik olmadan gəlid. İnsan 

ruhu  t


əmiz,  ağ  lövhə

dir.  (Tabularasa).  H

ə

yat  t


əcrübəsi  bu  lövhə

y

ə 

öz 


 

11 


yazılarını  köçürür.  Lokkun    bu  ideyası  əsasında    sonralar  D.Hartli    (1705

-

1757)  başda  olmaqla  ingilis,  D.Didro  (1713-

1787)  başda  olmaqla  fransız,  

A.N.Radişşev  (1749

-

18020  başda  olmaqla  rus    materialistlərin

ə

  xarici t

əcrübə


nin 

əsas  olması  qə

na

ə

tinə

  g


ə

lm

əy

ə

  tə

sir  etdi.  Onlar  qeyd  edirdi  ki, 

insanın  daxili  mə

zmunu  onun  xarici  t

əcrübə

,  xarivi  alə

ml

ə 

ə

laqə

l

ərinin 

t

əsirind

ən asılıdır.

 

Subyektiv  idealistlərin  nümayə

nd

əsi  ingilis filosofu  C.Berkli  bel

ə

  hesab edirdi ki, daxili m

əzmun birincidir birincidi, heç nə

d

ən çıxarılmır.  

XVIII 


ə

srd


ən başlayaraq psixologiyadan ideyaların assosiasiyası qanunu 

ön plana çıxdı. Assosionizm hakim psixoloji istiqamə

t

ə

 çevrildi. Bu istiqamə

tin 


materialist  qanadının  ən  görkəmli  nümayə

nd

əsi  D.Hartli  idi.  Onun  t

ə

limi determinizm  prinsipi  üzə

rind


ə

 

qurulmuşdu.  Bu  dövrdə  h

ə

min  istiqamə

t

ə 

ə

ks olan  yeni  bir  istiqam

ə  qabiliyy

ə

tl

ər  psixologiyası  meydana  gəldi.  Onun 

liderl


ə

ri  alman  psixoloqu    Xristian  Volf  v

ə

 

İngilis  psixoloqu  Tomas  Rid  idi. Onlar    sübut

  etm


ə

y

ə 

çalışırdı  ki,  ruhi  alə

m

ə

   ə

z

əld

ə

n  arzu    və

  idrak 


formasında meydana çıxan tə

s

əvvür qabiliyyəti xasdır. XVIII əsrd

ə

 pisixikanın  

sinir  sisteminin    xass

əsi  olması  haqqında  fransız  materialistlə

rinin    t

əlimi  ön 

plana  çıxdı.  Onalar  qeyd  edirdi  ki,  tə

f

əkkkür  prosesinin  əsasını      xaricdədaxil olan t

əəssürat, sonunu isə

 

fikrin söz və ya jestd

ə

 ifadə

  

olunması təşkil edir.  Buiki  m

ə

qam   əsasında  beyində

  n


ə

m

əlum  sinir  prosesl

əri  baş  verir. 

Lakin  onlar  “refleks”  analyışını  xarici  qıcıqlara  cavab  olaraq  verilən  şüursuz 

h

ər

əki  akt  kimi  başa  düşürdülə

r.  Onlar  deyirdi  ki,  Kabanis  gilyatinl

ə

 başı 

k

əsil

ə

n adamlara cəllad baltası əzab vermir. Çünki bə

d

ənin t

ə

rpə

nm

əsi xalis 

refleksdir.  

XIX 

əsin I yarısında  belə 

bir ideya büsbütün qə

bul edildi ki, orqanizm

ə

 iki  cür

-

Şüurlu  (ixtiyari)  və 

Şüursuz  (qeyri

-ixtiyari)  reflektor  h

ə

rə

k

ətl

ər  xasdır. 

Bir  q

ə

dər sonra ingilis Çarlz Bell və

 

fransız Fransua Majandi hissi və  h

ə

rə

ki 


olmaqla  iki  sinir  növünü  kəşf  etdilə

r.  Bel


ə

 

bir  fikir  yarandı  ki,  hissi  sinir uclarının  qıcıqlanması  zamanı  impuls  onurğa  beyində

ki  sinir  m

ə

rk

əzi 

 

12 


vasit

ə

silə

  h


ə

r

əki  sinirl

ə

rə

,  oradan  da 

ə

z

əl

ə

lə

r

ə  verilir.  Bu  zaman  sinirl

ə

rin getdiyi  yol  refleks  qövsü  adlanır.  lakin  bunu  o  dövrdə

  ancaq  sad

ə

  h


ə

r

əki 

reaksiyalara  aid  etm

ək  olurdu.  Bu  çə

tin  prosesin 

ə

sl  elmi  mahiyyətini  ötə

əsrin  II  yarısında  görkəmli  rus  fizioloqu  İ.M.Seçenov  tapdı.  (1829-1905). 

Seçenov “Baş beyin refleksləri” (1863) adlı ə

s

ə

rində

 bel


ə

 bir q


ə

na

ət

ə

 gə

ldi ki, 


“Şüurlu  və

 

şüursuz  həyatın  bütün  aktları    mənşəc

ə

 rüflükslə

r

ə 

bağlıdır”. 

Seçenovun fikrin

d

ə, şüur aktı cismsiz mahiyyət kimi ruhi al

ə

min xassə

si deyil, 

m

ənşə


c

ə

 etibarı ilə

  v


ə

 

özünün tamamlanmasına görə  refleks  kimi  prosesdir. 

İ.M.Seçinov  reflektor  xarakter  daşıması  və

  f

ə

aliyyə

tin  psixi  c

ə

h

ətd

ə

n  tə

nzim 


olunması  ideyasını  irəli  sürmüşdür.  Bu  mühüm  müddə

lar    n


ə

z

əri  xarakter 

daşıyırdı  və

 

sonralar  rus  filoloqu  İ.P.Pavlov  (1849-1936)  t

ə

rə

find


ə

ekperimental  şəkild

ə

 sübut  olunmuşdur.  Pavlov  heyvanların  və

 

insanların xarici  mühitlə

 

qarşılıqlı  əlaq

ə

lə

rini  v


ə

  t


ə

sirini  beyin  vasit

ə

sil


ə

  t


ə

nzim 


olunmasının  qanunauyğunluqlarını  kəşf  etmişdir.  İ.P.Pavlovun  bu  baxışlar 

sistemi    ad

ə

t

ən    iki  siqnal  sistemi  haqqında  təlim  adlanır.    Heyvanların davranışı bütövlükdə

  

I siqnal sistemi, insanların davranışı isə h

ə

m I, hə

m d


ə

 

II  siqnal  sistemi  üzərind

ən  qurulmuşdur.  Mə

s

ə

lən,  svetoforun  qırmızı  və

  ya 


yaşıl  işığı  I  siqnal  sistemi  sə

viy


ə

sind


ə

 

sürücü  üçün  isə  siqnal-

qıcıqlandırıcı 

rolunda çıxış edir. 

 

İnsanın  davranışı  isə 

bütövlükdə

  v

ə

 ə

sas


ə

n  II  siqnal  sistemi-t

ə

l

əffüz edil

ən, eşidilə

n v

ə

 oxunan sözlə

r

ədn asılı olaraq tənz

im olunur. Sözlə

r I siqnal 

sisteminin 

əsasını  təşkil  edə

n  sur


ət  qıcıqlandırıcıları  ə

v

əz  edir.  O  dur  ki, 

Pavlov  sözləri  “siqnallar

-

siqnalı”  adlandırmışdır.  Məs

ə

lə

n,  Limon-dadmaq,  I 

siqnal  sistemi  il

ə

 onun  (bu)  turş  olmasını  də

rk  etm


ə

k  dem


ə

kdirs


ə,  bu  sözü 

idə

r

ək  onun  bu  keyfiyy

ətini  xatırlamaq,  də

rk  etm

ə

k  II  siqnal  sistemi  ilə

 

bağlıdır. İnsanda sözlər I siqnalları əv

əz edir, onları ümumiləşdirir, I siqnalın 

doğurduğu bütün tə

sirl


əri doğura bilir. 

 

Azərbaycanda  psixoloji  ideyaların  inkişafında  Bə

hm

ənyar,  Xaqani 

Şirvani,  Nizami  Gə

nc

ə

vi,  Nə

sr

əddin  Tusi,  İmadəddin  N

ə

simi,  Mə

h

əmm

ə 

13 


Fizuli,  Abbbasqulu  Ağa  Bakıxanov,  Mirzə

  F


ə

t

əli  Axundov  v

ə

 bir  çox  klassik 

filosof  v

ə

 

mütəf

ə

kkirlə

rin,  ictimai-

elmi  fikir  nümayə

nd

əl

ərinin  müstə

sna 

xidm


ə

tl

əri  olmuşdur.  Bəhm

ə

nyar  fikri “insan  zehninin  hə

r

ək

əti”  adlandırmış, 

idrakda  hissi  v

ə

 rasional  anların  ə

laq


ə

sini,  t


ə

f

əkkürün  məntiqi  formalarının (m

əhfvumlar,  hökmlə

r, 

ə

qli  nə

tic


ə

)  psixoloji  mahiyy

ətini  geniş  şərh  etmiş, 

insan fikrinin n

ə

tic


ə

d

ən s

ə

bə

b

ə 

doğru hə


r

ə

kə

tin


ə

 

geniş diqqət yet

irmişdir. 

 

Nizami  Gə

nc

əvi  ruhla  b

ə

də

nin  v


ə

hd

ətini  qeyd  etmiş,  dəqiq  psixoloji 

obrazlar  yaradaraq  onların  zə

ngin    v

ə

 doğru  psixoloji  təsvirini  vermişdir.  O, 

m

əh

ə

bbət  hissinin  insanı  psixoloji  baxımdan  dəyişdirən  qüvvə

  kimi 


d

ə

yə

rl

əndirmiş,  təkrarlar  vasit

ə

silə

 

(mümarisəl

ər),  insanın  öz  qabiliyyə

tl

ə

rini inkişaf  etdirmə

si  kimi  m

ə

s

əl

ə

lə

r

ə 

toxunmuş,  “Xə

ms

ə”  də


  z

ə

ngin  xarakter qalareyası yaratmışdır. Onun ə

s

ərl

ə

rində

 

insan münasibətl

ə

rinin ətraflı sosial

-

psixoloji tə

hlili c


ə

lb edir.  

N

ə

srəddin  Tusinin  “Əxlaqi  Nasir”,  “Alicənab  insanların  xarakteri  və

 

keyfiyyə

tl

əri”,  Məh

ə

mməd  Fizulinin  “Hə

disi 


ə

rb

əin”,  “Həqiq

ətüs  süəda”  və

  s. 

kimi 


ə

s

ərl

ə

ri zə

ngin f


ə

ls

əfi-

psixoloji traktatlardır. 

 

İ.Nə


simid

ə

 sufizm və

 

hürufilik əsas ideoloji baxışlar idi. O, qeyd edirdi ki, insan  mürə

kk

əb    strukturlu,  genetik  v

ə

 sosial  bağlara  malik,  də

rin  f


ə

rdiyy


ə

tli 


şüurlu varlıqdır.

 

M.Füzuli  “məcnunçuluq”  fenomenini  yaratmış,  qrupdaxili  təlqin  

fenomenin

ə

 

açıqlama gətirmiş, şəxsiyy

ə

tin ə

xlaqi,  iradi  keyfiyy

ə

tl

əri,  motivl

əsistemi, emosional hadis

ə

ləri haqqında də

yirli fikirl

ə

r ir


əli sürmüşdür.

 

A.Bakıxanovun  “Nəsayeh”,  “Təhzibül  əxlaq”  və  s.  kimi 

ə

sə

rl

ərind

ə

  etik probleml

ə

r  psixoloji-fə

ls

əfi    müstəvid

ə

    təhlil  olunmuşdur.  M.F.Axundovun 

“Kəmalüddövlə

  m

əktubları”  adlı  əs

ə

rində

  ruh  b


ə

d

ənin  xass

ə

ri  kimi  tə

hlil 


olunur.  O,  t

əlqinin,  şayə

l

ə

rin  və

 

bir  sıra  digər  kütləvi  psixoloji  hadis

ə

lə

rin 


t

əhlilini vermişdir.

 

Psixologiyanın  bir  elmə 

çevrilmə


sind

ə

 eksperimental  metodların 

t

ətbiqinin xüsusi rolu olmuşdur. 1879-cu ild

ə

 Alman psixooqu V. Vund Leypsik  

14 


şə

h

ərind

ə

  dünyada ilk olan eksperimental  psixologiya laboratoriyası yaratdı. 

Bu  laboratoriya 

əsasında  bir  qə

d

ər  sonra  eksperimental  psixologiya  institutu 

t

əşkil olundu.  

1885-ci  ild

ə

  Parisd


ə

 

psixoloqların  I  Beynəlxalq  Konqresi  keçirildi. Rusiyada    1886-

cı  ildə


  V.M.  Bexterevin  r

ə

hbərliyi  altında  Kazan  şə

h

ərind

ə

 psixologiya    laboratoriyası  təşkil  olundu.  1912

-ci 


ild

ə

 Moskvada 

Eksperimental Psixologiya İnstitutu açıldı.

 

Az

ərbaycanda 1926-

cı ildə


 

F.Ə.İbrahimbə

yovun r

ə

hbə

rliyi il


ə

 psixologiya 

laboratoriyası yaradıldı.

 

XX ə

srin  50-ci  ill

ə

rind


ə

  ADU  v


ə

 

APİ-d

ə

  psixologiya  (mə

ntiq-psixoogiya) 

şöbə

l

əri açıldır. 

 

1960-80-cı  illə

rd

ə 

bir  sıra  gə

nc  t

ədqiqatçı  psixoloq  alim  kimi  yetişdi. Bunların  sırasında  M.C.Mə

h

ərr

əmov,  F.Ə.İbrahimbəyov,  Ş.S.Ağayev, 

Ə.S.Bayramov,  Z.M.Mehdizadə

Ə.Ə.Əlizadə,  M.Ə.Həmz

əyev,  Ə.Ə.Qə

dirov, 

M.S.N


ə

c

əfov,  Q.E.Əzimov,  Ə.T.Baxşəliyev,  S.İ.Seyidov,  B.H.Əliyev  və  b. 

adlarını çə

km

ə

k olar. 1991-ci  ild

ə

  BDU-da  sosial  elmlə

r  v


ə

  psixologiya  fakult

əsi  açıldı.  Bir 

q

əd

ə

r sonra ADPU-da da psixologiya fakultəsi yaradıldı. İndi respublikanın 6 

ali m


ə

kt

əbind

ə

 psixologiya  və

 ya pedaqogika-psixologiya fakult

ə

l

əri f

ə

aliyyə

göstərir.  

Respublikamızda  psixoloji  fikrin    inkişafında  və

  milli-

psixoloq  jadrların 

hazırlanmasında  1920

-ci  ild


ə

  Az


ə

rbaycan  XKS  t

ə

r

əfind

ən  Bakıya  də

v

əolunmuş  Kazan  Universitetinin  professoru    A.O.Makovelskinin    müstə

sna 


xidm

ə

tləri  olmuşdur.  O,  BDU

-da  f


ə

ls

əf

ə

  və

 

psixologiyadan  mühazirəl

əoxumuşdur.  İlk  azərbaycanlı  psixoloq  Ə.K.Zə

kiyevin  psixoloq  kimi 

yetişmə

sind


ə

 

makovelski xüsusi rol oynamışdır. 

1947-ci  ild

ə

  o,  BDU-da  “IX

-XI 


ə

srl


ə

rd

ə 

Şə

rqdə

  psixoloji  n

ə

z

əriyy

ə

lə

tarixindən” mövzusunda ilk doktorluq dissertasiyasını müdafiə

 

etmişdir. 

 

15 


1945-ci  ild

ə

 M.R.  Abbasov  “N.Gə

nc

əvinin  psixoloji  görüşləri”,  1947-ci 

ild


ə

  M.C.M


ə

h

ərr

əmov  “Sə

ciyy

ə

 haqqında  psixoloji 

n

əz

ə

riyyə”,  1949

-cu  ild


ə

 

M.N.Mustafayeva “Böyük bağça yaşlı azərbaycanlı uşaqlarla söz ehtiyyatının inkişafı”,  S.Hə

l

ətai  1965-ci  ild

ə

 “Tağı  Eranimin  psixoloji  görüşləri” 

mövzularında dissertasiya müdafiə

 

etmişdir. 

S.Ağayev  (1954),  Ə.Bayramov  (1959),  M.Hə

mz

əyev  (1955),  Ə.Əlizadə 

(1962),  A,  M

ə

mm

ədov  (1965),  İ.Fər

ə

cov  (1968)  v.  b.  psixoloji  tədqiqatlarını 

özdissertasiyalarında ümumiləşdirmişlə

r. 

1920-ci  ildə

n  etibar

ən  bir  sıra  ə

s

ərl

ə

r  azə

rbaycan  dilind

ə

  n


əşr 

olunmuşdur.

 Yüklə 172,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə