Ii hiSSƏ t ə hsil sistemind ə psixoloji xidmYüklə 2,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/47
tarix01.01.2017
ölçüsü2,34 Mb.
#4244
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47


1.  Nümunə
y
ə
  tamamil
ə
  b
ə
nz
ə
tm
ə
.  C
ə
rg
ə
  v
ə
 
sütunlardan  bir  nöqtə
nin 
azacıq  kənarda  çə
kilm
əsi  mümkündür.  Təsvirin  kiçildilmə
si  d
ə
 
mümkündür, 
böyüdülmə
si is
ə
 
yarım də
f
ə
d
ən artıq olmamalıdır.
 
T
əsvir nümunə
y
ə
 
paralel çə
kilm
ə
lidir. 
2.  Nöqtə
l
ərin  sayı  və
 
düzülüşü  nümunə
y
ə
 
uyğun  olmalıdır.  Hə
tta  uc 
nöqtənin sıra və
 
sütundan azacıq kənarda olması
 
mümkündür. 
 
3.  Çəkilmiş  nöqtə
l
ər    bütövlükdə
 
öz  konturlarına    ə
sas
ən  nümunə
y
ə
 
oxşayır.  Hündürlüyünə
  v
ə
  enin
ə
 
görə
   
nümunə
d
ə
kind
ə
n  2  d
ə
f
ə
 
böyük  ola 
bilm
əz. Nöqtə
l
ərin sayı 20
-d
ən çox  və
 7-d
ən az olmamaq şə
rti il
ə
 d
əyişdirilə
 
bil
ər. İstə
nil
ən çevrilmə
y
ə
 (h
ə
tta 180
0
) yol verilir. 
4. Şəkil öz konturuna görə
 
nümunə
y
ə
  b
ə
nz
ə
mir,  lakin  h
ə
l
əlik nöqtə
l
ə
rd
ə

ibar
ətdir.  Şəklin  ölçüsünün  və
 
nöqtə
l
ərin  sayının  ə
h
ə
miyy
əti  yoxdur.  Başqa 
formalar (x
ə
tl
ə
r) yol verilm
ə
zdir. 
5. Cızmaqara
 
Testin imumi n
ə
tic
əsi ayrı
-
ayrı tapşırıqlara görə
 
toplanan balların cə
midir. 
 
Kern-
Yirosekin qrafik testi üzrə
 n
ə
tic
ə
l
ə
rin qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
si 
 
 
Bu test üzrə
 n
ə
tic
ə
l
ə
r h
ər bir tapşırıq üçün ayrılıqda 1 baldan 5 baladə

olmaqla qiym
ə
tl
ə
ndirilir. H
ər üç tapşırıq üzrə
  maksimal bal 15-
ə
 b
ə
rab
ə
rdir. 
I s
ə
viyy
ə
 - 15-11 bal.  

M
ə
kt
ə
b t
ə
limin
ə
 
yüksək hazırlıq;
 
II s
ə
viyy
ə
 - 10-6 bal.         -  
M
ə
kt
ə
b t
ə
limin
ə
 
orta  hazırlıq;
 

 
59 
III s
ə
viyy
ə
 -  5-0 bal.        -    
M
ə
kt
ə
b t
ə
limin
ə
 qeyri-yetkin.  
İndi  isə
 
böyük  mə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər  yaşlı  uşaqlarla  psixodiaqnostika  işində
 
istifad
ə
 olunan b
ə
zi  dig
ə
r metodikalara diqq
ə
t yetir
ə
k: 
 
“Seqen Lövhə
l
əri”’ metodikası
 
Bu  metodika  uşaqlarda  ə
yani-
ə
m
ə
li  t
ə
f
əkkürün  inkişaf    sə
viyy
ə
sini  
aşkara  çıxarmaq  mə
qs
ə
dil
ə
  t
ətbiq  olunur.  O,  uşağın  yeni  fə
aliyy
ət  üsullarını 
d
ə
rketm
ə
  qabiliyy
ətini  müə
yy
ə
n  etm
ə
y
ə
  imkan  verir,  onun  t
əlim  almağa 
qabilliyini müə
yy
ə
nl
əşdirir. ―Seqen Lövhə
l
əri― metodikası mə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər yaşlı 
uşaqların,  xüsusilə,  3  yaşdan  yuxarı  uşaqların    intellektual  pisxodiaqnostik 
göstə
ricil
ərini aydınlaşdırmağa imkan verir. Bu lö
vh
ənin 2 yaşlı uşaqlar üçün 
4 fiqurlu, 3 v
ə
 
yuxarı yaşlı uşaqlar üçün  10 fiqurlu variantları vardır. 
 
T
əcrübənin  aparılması  metodikası  çox  sadədir:  eksperimentator  uşağa 
fiqurları  oyuqlara  qoyulmuş  lövhə
 
göstə
rir  v
ə
 
fiqurları  yerindən  çıxarmaq, 
sonra  is
ə
 
onları  yenidən  uyğun  yerə
 
qaytarmağı  tə
klif  edir.  B
ə
z
ən  uşağı 
t
əcrübə
y
ə
 c
ə
lb etm
ək üçün eksperimentator özü bu təcrübə
ni yerin
ə
 yetirir. 
N
ə
tic
ə
l
ə
rin qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
sind
ə
 t
əcrübənin bütün gedişi zamanı uşağın 
iş  fə
aliyy
əti  bütünlükdə
  t
ə
hlil  olunur  v
ə
  n
ə
tic
ə
 
çıxarılır.  Bu  təcrübə
 
zamanı 
başlıca diqqət uşağın təlimatı necə
 
qavramasına  və
 
tapşırığın icrasına necə
 
başlamasına  yönə
ldilm
əlidir.  Bir  çox  hallarda  müə
yy
ə
n  etm
ə
k  vacibdir  ki, 
sad
ə
,  t
əlimatın  mə
nims
ə
nilm
ə
sini  t
ə
l
ə
b  etm
ə
y
ən  işi  uşaqlar  hə
v
ə
sl
ə
,  s
ə
yl
ə
  , 
uğurdan hə
zz alaraq yerin
ə
 yetirirl
ə
r. 
Bu  zövq  onda  ifadə
  olunur  ki,  b
əzi  uşaqlar  öz  şə
xsi  t
əşəbbüslə
ri  il
ə
 
yenid
ən işə
 h
ə
v
ə
sl
ə
 
qoşulur, fiqurları uyğun oyuqlara qoymaqdan yorulmurlar.
 
İntellektual cə
h
ə
td
ən mükə
mm
əl inkişaf etmiş uşaqlar ilk uşaqlıq yaşınd

(2 yaşdan) fiqurla oyuğu düzgün ə
laq
ə
l
ə
ndirm
ə
y
ə
 v
ə
 
onların hər birini uyğun 
yer
ə
 
qoymağa müvə
ff
ə
q olurlar. B
əzi uşaqlar metodikanı düzgün də
rk ed
ə
r
ə

tapşırığı  yerinə
  yetirm
ə
y
ə
 
çalışsalar  da,  ə
l  v
ə
  ayaq  h
ə
r
ə
k
ə
tl
ə
rinin  d
ə
qiq 

 
60 
koordinasiyası zəif inkişaf et
diyind
ə
n l
ə
ng h
ə
r
ə
k
ə
t edirl
ə
r ki, bu da intellektual 
deyil, ümumi hə
r
əki (motor) çatışmazlıqlarla bağlıdır. 
 
Ə
qli  c
ə
h
ə
td
ən  çox  geridə
 
qalmış  uşaqlar  verilən  tapşırığı  anlamır, 
fiqurları  manipulyasiya  edir,  ağızlarına  soxur,  sovurur,  başqa  əşyalara 
döyirlə
r.  Psixi  c
ə
h
ə
td
ə
n  gerid
ə
 
qalan  uşaqların  başqa  bir  qrupu  bu  tapşırığı 
yerin
ə
  yetir
ə
rk
ən  sistemsiz,  xaotik,  ―sınaq  və
  s
ə
hvl
ər―  metodu  ilə
  h
ə
r
ə
k
ə

edirl
ə
r. Bel
ə
 ki, onlar ist
ə
nil
ən fiquru götürür, uyğun olmayan oyuğa qoymağa 
v
ə
 
ya artıq tutulmuş oyuğa başqa bir fiqur qoymağa çalışırlar. Uşaqların çoxu 
bu  t
əcrübə
nin  yerin
ə
  yetirilm
ə
si  izr
ə
  t
əlimatı  düzgün  qavrasalar  da,  nisbə
t
ə

mürə
kk
ə
b v
ə
 
oxşar hə
nd
əsi fiqurların (dairə, yarımdairə, romb,  altıbucaqlı və
 
s.)  f
ə
rql
ə
ndirilm
ə
sin-d
ə
 
çətinlik  çə
kirl
ər.  Uşaqların  b
u  metodika 
əsasında 
intellektual f
ə
aliyy
ə
tinin qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
sinin dig
ər meyarı onların zirə
kliyidir. 
H
ə
tta  el
ə
 
uşaqlar  var  ki,  onlar  tapşrığı  «sınaq  və
  s
ə
hvl
ər»  metodu  ilə
  icra 
ets
ə
l
ə

d
ə,  eksperimentatorun  göstərişinin  təsiri  altında  nə
tic
ə
l
ə
ri 
yaxşıaşdırmağa  nail  olurlar.  Təhlil  göstə
rir  ki,  bu  t
əcrübənin  aparılmasında 
onun  bir  neçə
  d
ə
f
ə
  t
ə
krar  edilm
əsi  uşalar  tə
r
ə
find
ə
n  f
ə
aliyy
ət  üsullarının 
yaxşılaşdırılmasına  imkan  verir.  ―Seqen  Lövhə
l
əri―  metodikası  üzrə
 
ə
ld
ə
 
edil
ə
n  n
ə
tic
ə
l
ə
r  proqnostik  v
ə
  psixodia
qnostik  baxımdan  böyük  ə
h
ə
miyy
ə

k
ə
sb  edir.  Bu,  m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər  yaşlı  uşaqların  normal  və
 
ya  qüsurlu  psixi 
inkişafı haqqında müə
yy
ə
n n
ə
tic
ə
 
ə
ld
ə
 etm
ə
y
ə
 
imkan yaradır. 
 
   
   
 
 
“Süjetli şə
kill
ər“  metodikası
 
Bu metodika amerikan psixoloqları Pintner və
 Paterson t
ə
r
ə
find
ə
n t
ə
klif 
edilmişdir.  Öz  strukturuna  görə
 
o,  ―Seqen  lövhə
l
əri―  metodikasına  yaxındır. 
Eksperiment  zamanı  on  müxtə
lif  situasiya  t
əsvir  olunmuş  və
 
çatışmayan 
elementl
ə
ri  k
əsilib  çıxarılaraq  yeri  oyuq  şə
klind
ə
 
qalan  böyük  lövhə
d
ə

istifad
ə
  olunur.  V
ə
r
ə
ql
ə
rd
ə
  bu  v
ə
  ya  q
ə
sd
ən  uyğun  gə
lm
ə
y
ə
n  elementl
ə

t
əsvir olunmuş şə
kill
ər olur. Uşaq çoxsaylı və
r
ə
ql
ə
rd
ə
n m
ənaca uyğun gə
l
ə
ni 
seçmə
lidir. V
ə
r
ə
ql
ə
rd
ə
 t
əsvir olunmuş situasiyalar müxtə
lifdir. M
ə
s
ə
l
ən: oğlan 

 
61 
alma  ağacının  yanında  nərdivanda  dayanmışdır  və
 
aşağıya  alma  tullayır. 
Aşağıda  isə
 
çatışmayan  elementini  yerinə
  qoymaq  z
ə
ruri  olan  oyuq  t
ə
svir 
olunmuşdur. Və
r
ə
ql
ərin içə
risind
ə
 el
ə
si var ki, birind
ə
 alma il
ə
 dolu, dig
ə
rind
ə
 
güllə
  dolu  z
ə
nbil  t
əsvir  olunub.  Qeyd  olunan  10  situasiyadan  başqa  biri 
bel
ə
dir:  q
ız  yuxarıya  baxır.  Onun  ə
lind
ə
 
quş  üçin  boş  və
 
açıq  qə
f
ə
s  var. 
V
ə
r
ə
q
ə
l
ərin içə
risind
ə
  el
əsi var ki, böyük şə
kild
ə
 
(lövhə
d
ə) olduğu kimi uçan 
quş və
 
içində
 
quş olan qə
f
ə
s t
ə
svir olunub v
ə
 s. 
Bu  tapşırığın  yerinə
  yetirilm
ə
si  qiym
ə
tl
ə
ndiril
ə
rk
ə

ə
sas  diqq
ə
t  ona 
yönəldilir ki, uşaq lövhə
d
ə
 t
əsvir olunmuş situasiyanı necə
 
anlayır, onun diqə
ti 
n
ə
  d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
 
davamlı  və
  ixtiyaridir.  Bu  t
əcrübənin  gedişində
 
uşağın  iş 
üsullarının müşahidəsi böyük maraq doğurur. 
 
I üsul: 
 
uşaq istə
nil
ə
n v
ə
r
ə
q
ə
ni 
ə
lin
ə
 
alır və
 onun yerin
i axtarır. Bu üsul 
az s
ə
m
ə
r
ə
li v
ə
 az m
ə
hsuldar hesab olunur. 
II üsul: uşaq situasiyanı  anlayır
 v
ə
 v
ə
r
ə
q
ə
l
ərin  içə
risind
ən  çatışmayan 
element  t
əsvir  olunmuş  və
r
ə
q
əni  axtarır.  Bu  üsul  doğru,  daha  mükə
mm
ə

hesab olunur. 
Bu metodika üzrə
 
aparılan tə
dqiqatla
r sübut edir ki, 5
-
6 yaşlı intellektual 
c
ə
h
ə
td
ən  normal  inkişaf  etmiş  uşaqlar  situasiyanı  ə
sas
ən  düzgün 
qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
y
ə
  v
ə
 
uyğun  situasiya  təsvir  olunmuş  və
r
ə
q
əni  seçmə
y
ə
  naiil 
olurlar. Qeyd etm
ək lazımdır ki, heç də
 
bütün uşaqlar həmişə
 
rasional üsulu 

st
əqil  seçə
  bilmir,  eksperimentatorun  istiqam
ə
tl
əndirici  göstərişlə
rin
ə
 
ehtiyac duyurlar.  
İntellektual  cə
h
ə
td
ə
n  z
ə
if,  psixi  c
ə
h
ə
td
ə
n  gerid
ə
 
qalan  uşaqlar  bu 
tapşırığı anlaya bilmir, istə
nil
ə
n v
ə
r
ə
q
əni boş oyuğa qoymağa cəhd göstə
rirl
ə

ki,  bu  da  illüstrasiyanı  tamamlamır.  Belə
 
uşaqlar  tapşırığın  yerinə
 
yetirilm
ə
sind
ə
 
xarici  oxşar  ə
lam
ə
tl
ə
r
ə
  istinad  edirl
ə
r.  M
ə
s
ə
l
ən:  ―qız  qə
f
ə
sl
ə―  
situasiyasında  uşaqlar  adə
t
ən  uçan  quş  təsvir  olunmuş  və
r
ə
q
ə
nin  yerin
ə
 
dig
ə
rini, q
ə
f
əsin içə
risind
ə
 
quş təsvir olunmuş və
r
ə
q
ə
ni qoyurlar. 

 
62 
Bu  metodika  böyük  mə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər  yaşlı  uşaqların  diqqə
tinin,  idrak 
psrosesl
ə
rinin  s
ə
viyy
əsini,  onların  ümumi  intellektual  inkişaf  sə
viyy
ə
sini, 
t
ə
lim
ə
 
qabilliyini  aşkara  çıxarmağa  imkan  verə

əlverişli  eksperimental 
metodikalardan biri hesab olnur. 
 
Koos metodikası
 
1923-
cü  ildə
  amerikan  psixoloqu  Koos  t
ə
r
ə
find
ən  yaradılmış  bu 
metodika  ümumdünya  miqyasında  yayılmış  və
 
geniş  nüfuz  qazanmışdır.  O, 
uşaqların  konstruktiv  bacarıqlarının,  mə
kana  b
ə
l
ə
dl
əşmə
  qabiliyy
ə
tinin, 
çertyoj  üzrə
 
fiqurların  kubiklə
rd
ə
n  f
ə
rql
ə
ndirilm
ə
si  v
ə
 
onların  sintezini  icra 
etm
ək bacarıqlarını aşkara çıxarmağa xidmə
t edir. 
Koos  kubikl
ə
ri  komplektind
ə
 
16 kubik vardır. Onların 6 üzü hə
r  birind
ə
 
eyni  cür:  göy,  qırmızı,  sarı,  ağ,  açıq  qırmızı  və
 
yaşıl  rə
ngl
ənmişdir. 
Komplektd
ə
  t
ə
dric
ə

mürə
kk
ə
bl
əşən  18  çertyoj  vardır.  Bu  çertyojlar  4,9  və
 
yaxud bütövlükdə
 16 kubikd
ə
n qurula bil
ə
r.  
Bu  metodika  il
ə
  m
ə
qs
ə
dd
ən  asılı  olaraq  4  və
 
yuxarı  yaşda  olan 
uşaqlarla  iş  aparmaq  olar.  Bu  metodika  öz  mə
zmunu  il
ə
 
―öyrə
dici 
eksperiment―  xarakteri  daşıyır.
  Koos  kubikl
ə
ri  metodundan  h
əmçinin  iddia 
s
ə
viyy
ə
sinin t
ə
dqiqind
ə
 d
ə
 bir material kimi istifad
ə
 etm
ə
k olar.  
Eksperimentin  aparılması  qaydası  belədir:  uşağa  çertyojlardan  hə

hansı biri və
  kubikl
ə
r  verilir.  Sonra  ona  kubikl
ə
rd
ən çertyojda təsvir olunmuş 
fiquru    qurmaq  t
ə
klif  olunur.  T
əcrübənin  gedişinə
 
ən  asan  çertyojlardan 
başlamaq mə
sl
ə
h
ətdir. Burada tapşırıqların, ayrı
-
ayrı çertyojların təkrarından 
geniş  istifadə
  oluna  bil
ər.  Çertyojun  nümunə
y
ə
 
əsaslanmadan,  görmə
 
t
ə
s
əvvürü ilə
 
qurulması yüksək göstə
rici hesab olunur.  
Bu metodika uşaqların nitqdə
nk
ə
nar, konstruktiv material 
əasında tə
hlil, 
t
ə
rkib  kimi  fikri 
ə
m
əliyyatları  yerinə
  yetirm
ək  imkanlarını  aşkara  çıxarmağa 
imkan verir. Bu metodikanın üstünlüyü hə
m d
ə
 
ondadır ki, o, verbal imkanları 

 
63 
formalaşmamış
,  bundan m
əhrum olmuş və
 ya bundan imtina ed
ən uşaqların 
inkişaf sə
viyy
əsi  haqqında nə
tic
ə
 
ə
ld
ə
 etm
ə
y
ə
 imkan verir. 
 
Klipets“ metodikası
 
Bu  metodika  da  ―öyrədici  eksperiment―  prinsipi  əsasında  qurulmuşdur 
v
ə
 
Polşa psixoloqu A.Levitski tə
r
ə
find
ə
n t
ə
klif 
olunmuşdur. Son dövrlə
rd
ə
 rus 
defektoloqları  T.N.Qudilina  və
  T.Qrinkova  t
ə
r
ə
find
ən  modifikasiya  olunmuş 
variantı 
hazırlanmışdır. 
Bu 
metodikada 
orta 

viyy
əli 
uşaqların 
mücə
rr
ə
dl
əşdirmə
  qabiliyy
ətinin  aşkara  çıxarılması  üçün  istifadə
  olunur. 
T
əcrübə
ni  aparm
aq  üçün  orta  ölçülü  26  müxtə
lif  r
ə
ngli  v
ə
 
naxışli  kartoçka 
hazırlanır.  Bu  kartoçkaların  6
-
nın  üzə
rind
ə
  m
ə
rk
ə
zd
ə
  olmaqla  qara  kvadrat 
çə
kiir.  Bu  t
əcrübəni  aparmaq  üçün  saniyəölçə
n  d
ə
 
lazımdır.  Təcrübə
nin 
başlanğıcı zamanı onun mə
qs
ədi haqqında uşağa heç bir
 m
ə
lumat v
ə
 izahat 
verilmir.  Uşağa  mə
rk
ə
zind
ə
 
qara  kvadrat  çəkilmiş  rəngli  kartoçklardan  biri 
göstə
rilir  v
ə
 
deyilir: ―Bu kartoçka ―Klipets― adlanır―. Bu sözün heç bir mənası 
yoxdur,  o,  sad
ə
c
ə
 
kartoçkanın  adıdır.  Sonra  başqa  naxışları  olan  ikinci 
kartoçka göstə
rilir  v
ə
 
deyilir: ―Bu isə
 
―Klipets― deyil―, ikinci kartoçka birincinin 
üstünə
 
qoyulur. Bundan sonra uşağa irə
lic
ə
d
ən nömrə
l
ənmiş kartoçkalar bir
-
bir göstə
rilir v
ə
 h
ə
r d
ə
f
ə
 
soruşulur: ―Bu ―Klipets―dir, yoxsa yox?―.
 
Ə
g
ər  uşaq  ―Klipets―ə
 
―Klipets‖―  demirsə,  ona  deyilir:  ―Yox,  bu  ―Klipets‖ 
deyil―.  Əgər  o,  doğru  cavab  verirsə,  eksperimentator  deyir:  ―Doğrudur,  bu 
―Klipets‖  deyil.  26  kartoçkanın  hər  biri  uşağa  göstə
rildikd
ə
n  sonra  ondan 
soruşulur:  ―Hansı  kartoçkalar  ―Klipets―  adlanır?―.  Əgər  uşaq  doğru  cavab 
verirs
ə
,  y
əni  üzə
rind
ə
 
qara  kvadrat  olan  kartoçkaları  göstə
rirs
ə
,  t
əcrübə
ni 
sona q
ə
d
ər aparmağa ehtiyac qalmır. Deməli, o, ―Klipets‖i tanıyır. 
 
Ə
g
ər  uşaq  26  kartoçkanın  hə
r  birin
ə
   
baxsa  da,    ―Klipets―i  tanımasa, 
kartoçkalara baxış o qə
d
ər ardıcıl davam et
dirilir ki, (2,3 b
ə
z
ə
n 5 d
ə
f
ə
 v
ə
 s.) 
uşaq hansı kartoçkaların ―Klipets― olduğunu tanısın.
 
T
ədqiqat zamanı aydın olmuşdur ki, pisxi cə
h
ə
td
ən sağlam olan yaşlılar 
 

 
64 
v
ə
 
uşaqlar 26 kartoçkaya 1
-2, b
ə
z
ə
n is
ə
 3 d
ə
f
ə
 
baxdıqdan sonra hə
ll yolunu  
tapa bilirl
ə
r. Oli
qofren uşaqlarda tə
l
ə
b olunan effekt h
ə
tta 4-
5 baxışdan sonra 
bel
ə
 
alınmır.
 
3-
6  yaşlı  uşaqlarda  tə
f
əkkürün  tə
hlil-t
ərkib  imkanlarının  inkişaf 
s
ə
viyy
əsini    aşkara  çıxarmaq  mə
qs
ə
dil
ə
 
aşağıdakı  şə
kill
ə

əsasında 
t
əcrübə
l
ə
r  aparmaq  olar.  M
ə
qs
əd  nümunə
 
əsasında
  hiss
ə
l
ə
rd
ən  tamın 
yaradılması  və
  hiss
ə
l
ərin  uyğun  qruplarda  cə
ml
əşdirilməsi  bacarıqlarının 
müə
yy
ə
n edilm
ə
sidir. 
 
 
2.2.3.  Kiçik mə
kt
əb yaşı dövründə
 idrak prosesl
ə
rinin 
psixodiaqnostikası
 
a) Diqq
ətin psixodiaqnostikası
 
 
 
Kiçik  yaşlı  mə
kt
ə
blil
ə
rd
ə
  diqq
ə
tin 
psixodiaqnostikasında    bir  sıra 
metodikalardan  istifad
ə
  olunur.  Bunlardan  biri  diqq
ə
tin  h
əcminin  müə
yy
ə

edilm
ə
si m
ə
qs
ə
dil
ə
 istifad
ə
 
olunan aşağıdakı metodikadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
ġə
kil 26
 
 
Bu m
ə
qs
ə
dl
ə
, II-
IV sinif şagirdlə
rin
ə
 
yuxarıdakı şə
kil 5 saniy
ə
 
göstə
rilir. 
Bundan  sonra  şəkil  götürülür.  Hər  bir  şagird  və
r
ə
qd
ə
  4  c
ə
h
ət  üzrə
  qeydl
ə

etm
ə
lidir: 

şə
kild
ə
 
neçə
 
fiqur vardı?
 

fiqurların üstündə
 
yazılmış ə
d
ə
dl
ər hansılar idi?
 
                          
   3 
     
     7 
    2 
 
    9 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə