Ii hiSSƏ t ə hsil sistemind ə psixoloji xidmYüklə 2,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə47/47
tarix01.01.2017
ölçüsü2,34 Mb.
#4244
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Situasiya 13.  
 
Sinif  t
ə
rbiy
ə
 
saatından  yayınmağa  çalıĢan  yeniyetməni  müə
llim  sinf
ə
 
d
ə
v
ə
t  edir.  buna 
ə
h
ə
miyy
ə
t  verm
ə
y
ə
n  yeniyetm
ə
 
“Nə
yim
ə
 
lazımdır?”  deyə
 
çıxıb  gedir.  Bütün  bunlar  də
hlizd
ə
  dig
ər  Ģagirdlərin    gözləri  qarĢısında  baĢ 
verir. Sinif r
ə
hb
ə
ri nec
ə
 h
ə
r
ə
k
ə
t etm
ə
lidir? 
 
Situasiya 14.  
 
Müə
llim  sinf
ə
  daxil  olark
ən  görür  ki,  lövhə
d
ə
  bi
ə
d
ə
b  bir  l
ə
q
ə
b  
yazılmıĢdır. Nə
 etm
ə
li? 
 
Situasiya 15.  
 
VIII  sinif  Ģagirdi  Röya  ə
slind
ə
 
əlaçı  olmağa  qabiliyyətli  Ģagirddir.  II  rüb 
ə
rzind
ə
 
özünü  gicliyə
 
qoymuĢdur.  YekunlaĢdırıcı  mövzu  üzrə
   
sorğu 
keçirilə
rk
ən  müəllim  onu  lövhə
y
ə
 
çağırdı.  Güc
-b
ə
la  il
ə
 
“3”
-
ə
  cavab  verdi.  II 
rübdə
 
“3”  qiymət  aldı.  Röya  və
  onun  r
ə
fiq
ə
l
ə
ri    diliuzunluq  v
ə
 
ə
d
ə
bsizlik 
ed
ə
r
ə
k  qiym
ə
tl
ə
rind
ən  narazılıqlarını    bildirir,  saqqız  çeynə
yirl
ər.    onları 
sinifd
ən  qovmaq  doğru  olmazdı.  Də
rsi  is
ə
  bel
ə
 
Ģə
raitd
ə
  davam  etdirm
ə

mümükün deyil. Nə
 etm
ə
li? 
 
Situasiya 16.  
 
V  sinif  Ģagirdi  Vüqar  daim  evlə
rind
ən  müxtə
lif  oyuncaqlar  v
ə
  b
ə
z
ə
k-
düzə
k  
əĢyaları gə
tirir, d
ə
rs
ə
 diqq
ət yetirmir. Müə
llim x
ə
b
ərdarlıq edir ki, kim 
d
ə
rsd
ə
 k
əmar iĢlə
rl
ə
 m
əĢğul olarsa, ona 3 də
f
ə
 x
ə
b
ərdarlıq edə
c
ə
k. Sonuncu 
d
ə
f
ə
 
ə
lind
ə
 
olanları alacaq, valideyni gə
lm
ə
s
ə
  verm
ə
y
ə
c
ə
k,  ya  da  d
ə
rs  ilinin 

 
338 
sonunad
ə
k  qay
tarmayacaqdır.  Müəllim  Vüqara  2  də
f
ə
  x
ə
b
ərdarlıq  etsə
  d
ə

n
ə
tic
əsi  olmadı.  Üçüncü  xə
b
ərdarlıqdan  sonra    o,  Ģagirdin  ə
lind
ə
kini  almaq  
ist
ə
s
ə
 d
ə
 
Ģagird onu vermə
kd
ə
n imtina etdi.  
 
Nec
ə
 h
ə
t
ə
k
ə
t etm
ə
li? 
 
Situasiya 17.  
 
IX  sinifd
ə
 
Ģagirdlə
rd
ə
n  biri  d
ə
rski  ke
çmə
kd
ə
 
müə
llim
ə
  mane  olur. 
Müəllimin    “Sinifdən  çıx”  tə
l
ə
bin
ə
 
etinasız  yanaĢan  Ģagird  “Çıxmıram”
-  dey
ə
 
cavab  qaytarır.  Müəllim  deyir:  “Bə
lk
ə
  onda  m
ən  çıxıb  gedim?”.    Cavabında  
h
əmin Ģagirddən “Buyurun gedə
 bil
ərsiniz” sözünü eĢidir.
 
 
Müə
llim n
ə
 etm
ə
li? 
 
Situasiya 18. 
 
IX sinifd
ə
 
oxuyan qızlardan birinin valideyni mə
kt
əb psixoloquna qızının 
t
ə
rbiy
ə
si il
ə
 
bağlı ona kömək göstə
rm
əyi xahiĢ edir. Həmin qızın daha  tə
hsilli 
v
ə
 t
əminatlı ailə
l
ə
rd
ən çıxmıĢ yeni rə
fiq
ə
l
əri varmıĢ.  Özünün  məiĢət Ģə
raitini 
r
ə
fiq
ə
l
ə
ri il
ə
 
müqayisə
 ed
ən  qız anasına iddia edir ki, mə
n d
ə
 onlar kimi d
ə
bl
ə
 
geyinm
ə

ist
ə
yir
ə
m. 
O, 
valideynl
ərini  yaĢamağı,  pul  qazanmağı 
bacarmamaqda  günahlandırırdı.  Ana çıxıĢ  yolu tapmaqdan  ötrü  psixoloqdan 
m
ə
sl
ə
h
ə
t almaq q
ərarına gə
ldi. 
 Psixoloq nec
ə
 h
ə
r
ə
k
ə
t etm
ə
lidir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə