Ii hiSSƏ t ə hsil sistemind ə psixoloji xidmYüklə 2,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə43/47
tarix01.01.2017
ölçüsü2,34 Mb.
#4244
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

 
N
ə
tic
ə
l
ərin işlə
nilm
ə
si v
ə
 t
ə
hlili 
 
Sörğunun
  n
ə
tic
ə
l
ə
ri  qiym
ə
tl
ə
ndiril
ə
rk
ən  ―a‖
 
variantına  3  bal,  ―b‖ 
variantına  1  bal,  ―c‖  variantına  isə
 
2  bal  hesablanır.  Bu  diaqnostik  sorğu 
vasit
ə
sil
ə
  Sizin  h
ər  şeylə
 
maraqlanmağınız,  özünüzə
 
inamınız,  görmə
  v
ə
 
eşitmə
 hafiz
əniz, müstə
qilliy
ə
 
can atma meyliniz, mücə
rr
ə
dl
əşdirmə
 v
ə
 diqq
ə
ti 
paylama  qabiliyy
ətiniz  müə
yy
ə
nl
əşdirilir  ki,  bu  da  şə
xsiyy
ətin  yaradıcı 
potensialını xarakterizə
 ed
ə

ə
sas keyfiyy
ə
tl
ə
rdir. 
 
Ə
g
ə
r  Siz  48  v
ə
 
daha  çox  bal  toplamışsınızsa,  Sizdə
 
ə
h
ə
miyy
ə
tli 
d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
 
yüksə

yaradıcı  potensial
 
mövcuddur.  Bu  Sizə
 
yaradıcılıq 
imkanlarından geniş istifadə
 etm
ək şansı verir.
 
 
Ə
g
ə
r Siz 24-
27 bal toplamışsınızsa, bu onu göstə
rir ki, Sizd
ə
 
yaradıcılıq 
potensialı  mövcuddur,  lakin  müə
yy
ə
n  mane
ə
l
ər  onun  qarşısında  ə
ng
ə

yaradır.  Burada  ə
n  t
əhlükə
li  mane
ə
 
qorxudur.  Uğursuzluqdan  qorxmaq 
yaradıcılığın əsasında duran tə
x
əyyülü buxovlayır. 
 
 
Müə
lliml
ər üçün   peşə
 stressi testi 
1. 
Yaxşı  tanıdığınız  iki  nə
f
ər  Sizi  müzakirə
 
edir.  Onların  aşağıdakı 
mülahizə
l
ə
rind
ən  hansını  Sizin  barə
nizd
ə
 
söylə
dikl
ə
rini  ehtimal  edirsiniz? 
(Burada Sizin şərti adınız ―X‖
-dir.) 
a) 
―X‖  olduqca  qapalı  admdır.  Görünür  hətta  güclü  bir  hadısə
  d
ə
  onu 
narahat etmir.  
b) 
―X‖ möhtəşəm adamdır. Lakim Siz ona nə
 
vaxtsa bir söz desə
niz, g
ə
r
ə

ehtiyatlı olasınız.
 
c)  Bel
ə
 
görünür  ki,  ―X‖
-in  h
əyatında  heç  də
  h
ər  şey  lazımi  sə
viyy
ə
d
ə
 
getmir 
ç)  Mən ―X‖
-
i daim darıxdırıcı və
 
gözlə
nilm
ə
z h
ə
r
ə
k
ə
tl
ə
r ed
ə
n adam kimi   
     
görürə
m. 

 
305 
d)  M
ən ―X‖
-i n
ə
 q
ə
d
ər az görsə
m, bir o q
ə
d
ər yaxşıdır.
 
 
2.  Aşağıda  göstə
ril
ən  geniş  yayılmış  xüsusiyyə
tl
ə
rd
ə
n  hans
ılar  Sizin 
h
əyatınız üçün sə
ciyy
ə
vidir? 

  nadir hallarda  n
ə
yi is
ə
 
düzgün etmə
k hissi; 

  kiml
ə
rins
ə
  Sizi  t
əqib  edib  küncə
 
sıxışdırmaq,  tə
l
ə
y
ə
  salmaq  ist
ə
diyi 
haqqında hisslə
r; 

  pis h
ə
zm; 

 
pis iştaha;
 

  gec
ə
l
ə
r yuxusuzluq; 

 
qısamüddətli baş gicə
ll
ə
nm
ə
si v
ə
 
sürətli ü
r
ək döyüntülə
ri; 

   
isti havada fiziki yük olmadan, hə
dsiz t
ə
rl
ə
m
ə


 
qapalı binada və
 
ya kütlə
 
arasında küyə
 
düşmə


 
yorğunluq və
 
enerjinin tükə
nm
ə
si.  

 
ümidsizlik hissi (bütün bunlardan nə
 fayda?); 

  h
ər hansı xarici bir sə
b
ə
b olmadan z
ə
iflik v
ə
 
ürək bulanması;
 

 
ən xırda şeylə
r
ə
 
görə
 b
ə
rk 
ə
s
ə
bl
əşmə


  gec
ə
l
ər  rahatlaşma qabiliyyə
tinin (intim m
ə
nad
ə) olmaması;
 

  gec
ə
 
yarısı və
 s
ə
h
ə
r tezd
ən  müntə
z
əm ayılmalar;
 

  q
ə
rar q
ə
bul etm
ə
k
ən çə
kinm
ə
k; 

 
keçən gün baş vermiş hadisə
nin t
ə
sirind
ə
n narahat olamqa; 

 
ağlamaq hallarının te
z-
tez olması;
 

 
Siz heç nəyin öhdə
sind
ə
n tap g
ə
l
ə
 bilmirsiniz; 

  h
ə
tta  daha  vacib  v
ə
  h
ə
yati 
ə
h
ə
miyy
ətli  işlə
rd
ə
 
ruh  yüksə
kliyinin 
çatışmamazlığı;
 

 
yeni    adamlarla  görüşmə
k  v
ə
  yeni  t
əcrübə
ni  m
ə
nims
ə
m
ə
k  ist
ə
yinin 
olmaması;
 

  Sizd
ə
n n
ə
yi is
ə
 
xahiş edə
rk
ən ―yox‖ demə
yi bacarmamaq; 

 
306 

  Sizd
ə
n  t
ə
l
ə
b  olunan  m
ə
suliyy
ət,  öhdə
sind
ə
n  g
ə
l
ə
  bil
ə
c
ə
yinizd
ə
n  d
ə
 
böyükdür;
 
3. Hal-
hazırda Siz nə
 d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
 nikbinsiniz; 
a) h
əmişə
kind
ən daha çox; b) həmişə
kind
ə
n daha az;  c) h
əmişə
ki kimi; 
4. İdman yarışlarına tamaşa etmək xoşunuza gə
lirmi? 
a) h
ə
;                b) yox; 
5.  İstirahət  günlə
rind
ə
 
Siz  çarpayıdan  uzun  müddət  qalxmadıqda  buna 
görə
 
günah hissi keçirirsinizmi?
 
 
a) h
ə

       b) yox; 
6. Siz müə
yy
ən çərçivə
d
ə
 
açıq  danışmağı bacarırsınızmı? 
 
 
a) r
ə
isl
ə

b)h
ə
mkarlarla;  c) ail
ə
 
üzvlə
riml
ə

7.  Sizin  h
əyatınız  üçün    mühüm  qərarların  qə
bul  edilm
ə
sind
ə
  ad
ə
t
ə

m
ə
suliyy
əti kim öz üzə
rin
ə
 
götürür?
 
 
a) Siz özünüz;
 
b) kim is
ə
 
başqa biri;
 
8. R
ə
hb
ə
rl
əriniz iş yerində
 Sizi t
ə
nqid ed
ə
rk
ə
n ad
ə
t
ən özünüzü necə
 hiss 
edirsiniz? 
 
a) çox mə
yus oluram;  b) qism
ə
n m
ə
yus oluram;  c) az m
ə
yus oluram; 
9. Siz iş gününü ə
ld
ə
 etdikl
ə
riniz
ə
 
görə
 m
əmnunluqla başa vurursunuz?
 
     a)ad
ə
t
ə
n;   b)b
ə
z
ə
n;   nadir hallarda; 
10. Vaxtınızın çoxunu həmkarlarınızla hə
ll edilm
əmiş münaqişə
l
ə
rinizin  
           
olması haqqında fik
irl
əşmə
y
ə
 h
ə
sr edirsinizmi? 
 a) h
ə
;  
b) yox; 
    11.  Yerin
ə
 
yetirdiyiniz işlər üçün ayrılmış vaxt bə
s edirmi? 
 
a) h
əmişə
;  b) b
ə
z
ə
n; 
    
12. Öz peşə
 
perspektiviniz haqqında Sizin aydın tə
s
əvvürləriniz varmı?
 
 
 a) bir qayda olaraq; 
b)b
ə
z
ə
n;  c) t
əsadüfə
n nadir hallarda; 
    
13. Özünüz üçün ayırdığınız vaxt Sizi qane edirmi?
 
 
a) h
ə

b) yox; 
    
14. Öz şə
xsi probleml
ərinizi müzakirə
 etm
ə
k ist
ə
dikd
ə
 ad
ə
t
ə
n Sizi  

 
307 
 
  dinl
ə
y
ə
nl
ə
r olurmu? 
 
a) h
ə

b) yox; 
    
15. Siz öz hə
yati m
ə
qs
ə
dl
ə
riniz
ə
 
nail olmaq yolundasınızmı

 
a) h
ə

b) yox; 
    
16. Siz işdə
 
darıxırsınızmı?
 
 
a) tez-tez:    b)b
ə
z
ə
n;     
c) çox nadir hallarda;
 
   
17. Siz işə
 ged
ə
rk
ən yüksə

ə
hval-ruhiyy
ə
 il
ə
, h
ə
v
ə
sl
ə
 gedirsinizmi? 
 
a) çox vaxt;
 
b) b
əzi günlə
rd
ə
; nadir hallarda; 
   
18. Hiss edirsinizmi ki, işdə
 Sizin qabiliyy
ə
tl
ə
rinizi v
ə
 
işinizi layiqincə
  
 
qiym
ə
tl
ə
ndirirl
ə
r? 
 
a) h
ə

b) yox; 
   19. Bel
ə
 
hesab edirsinizmi ki, işdə
 Sizin 
ə
m
ə
yinizi, qabiliyy
ə
tinizi layiqinc
ə
  
 
mükafatlandırırlar?
 
 
a) h
ə

b) yox 
    20. Siz bel
ə
 hiss edirsinizmi ki, Sizin r
ə
hb
ə
rl
ə
riniz: 
a) işlə
m
ə
y
ə
 f
əal şə
kild
ə
 mane olur; 
b) işdə
 Siz
ə
 f
əal şə
kild
ə
 
kömə
k edir. 
   
21.  Əgər    bugünkü  peşəkarlığınızı  10  il  bundan  ə
vv
əl  görmək  imkanınız 
olsaydı, bugünkü ilə
 
müqayisə
d
ə
 o nec
ə
 
görünür?
   
 
a) gözlə
dikl
ə
rimd
ə
n d
ə
 
artıq;
 
 
b) gözlə
dikl
ə
rim
ə
 
uyğun;
 
c) gözlə
dikl
ə
rimd
ən aşağı
 
 
Testin açarı
 
1.      a) 0; 
b) 1; 
c) 2 
ç) 3
 
d) 4 
2.  
h
ər bir  ―hə‖ cavabına görə
 1 bal. 
 
3. 
a) 0; 

 
308 
 
b) 1; 
 
c) 2. 
 
4.  
a) 0; 
 
b)1. 
 
5.  
a) 0; 
 
b) 1. 
 
6. h
ər bir ―hə‖ cavablarına görə
 - 0; 
    h
ər bir ―yox‖ cavablarına görə
 -1. 
 
7.  
a) 0; 
 
b) 1; 
 
c)  1. 
8.  
a) 2; 
 
b) 0; 
 
9.  
a) 0; 
 
b) 1; 
 
c) 2. 
 
10.   a) 1; 
 
b) 0. 
 
11.   a) 2; 
 
b)1; 
 
c) 0. 
 
12.   a) 0; 
 
b) 1; 
 
c) 2; 
 
13.   a) 0; 
 
b) 1. 
 
14.   a) 0; 
 
b) 1. 
 
15.   a) 0; 
 
b) 1. 
16.   a) 2. 
 
b) 1. 
 
c) 0 

 
309 
17.  a) 0; 
 
b) 1; 
 
c) 2. 
 
18.   a) 0; 
  
b) 2. 
 
19.   a) 0; 
 
b) 1. 
 
20.   a) 1. 
 
b) 0. 
 
21.   a) 0; 
 
b) 1; 
 
c) 2.  
 
22.  ―5‖ cavabına görə
 
0 bal, ―4‖ cavabına görə
 
1 bal, ―3‖ cavabına görə
 2 bal,  
      
―2‖ cavabına görə
 
3 bal, ―1‖ cavabına görə
 
4 bal, ―0‖ cavabına görə
 5 bal.  
 
Yekun qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
nin 
interpretasiyası
 
 
Stress şkalası üzrə
 
toplanmış balları çox ehtiyatla interpretasiya etmə

lazımdır. Əks halda toplanmış ballar əsasında çıxarılan  nə
tic
ə
l
ər şübhə
li ola 
bil
ə
r. 
0-15 bal 

 stress  Sizin h
əyatınız üçün problem deyil;
 
15-30 bal 

 m
əşğulluğu və
 
işi çox olan peşəkar üçün mülayim stress
 
s
ə
viyy
ə
si; 
31-45 bal 

 
stress Sizin üçün şübhəsiz problem yaradır. Korreksiyaedici 
 
 
 
ə
m
ə
liyyatlara ehtiyac duyulur. Bu stress s
ə
viyy
ə
sind
ə
 n
ə
 q
ə
d
ə
r  
 
 
çox işlə
s
ə
niz, Siz
ə
 
kömə
k etm
ə
k bir o q
ə
d
ər çətin olacaqdır. 
 
 
 
Stress Sizin üçün ciddi problemə
 
çevrilə
c
ə
kdir. 
46-60 bal 

 bu s
ə
viyy
ə
d
ə
 stress Sizin h
əyatınız üçün ciddi problemdir. Siz 
 
 
 
üzücü bir gərginlik halındasınız. Bu gərginlik hökmə
n  
 
 
z
ə
ifl
ə
dilm
ə
lidir.    
 
 

 
310 
İstifadə
 
olunmuş ə
d
ə
biyyatlar: 
Az
ə
rbaycan dilind
ə

1.  M
ə
rdanov  M.C.  Az
ə
rbaycan  T
ə
hsil  Sistemi:  real  v
ə
ziyy
ə
t,  probleml
ə

v
ə
  islahat  istiqam
ə
tl
ə
ri.  (YUNESKO  il
ə
 
ə
m
əkdaşlıq  kontekstində

―Azərbaycan müəllimi‖ qə
zeti, 15 iyul, 2006-
cı il.
 
2.   Xalq  T
ə
hsili  Sistemind
ə
  Psixoloji  xidm
ət  haqqında  Əsasnamə
.  (rus 
dilind
ə
n t
ərcümə
) B., 1999. 
3. Baxşəliyev Ə.T. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı. (1920
-1985-ci  
       ill
ər) B., ―Maarif‖, 1991.
 
4. Bayramov Ə.C., Əlizadə
 
Ə.Ə. Sosial psixologiyanın aktual mə
s
ə
l
ə
l
ə
ri.  
Az
ərbaycan Dövlə
t N
əşriyyat.
 B., 1986. 
5. Çə
l
ə
biyev N.Z. Psixodiaqnostika m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri. B., ADPU, 2003.  
6. Çə
l
əbiyev N.Z. Uşaq psixologiyası. B., ADPU, 2005.
 
7. Çə
l
ə
biyev N.Z. T
ə
limd
ə
 gerid
əqalmanın klinik göstə
ricil
ə
ri  v
ə
 korreksiya  
     
imkanları. // AMİ
-nin x
ə
b
ə
rl
ə
ri, B., 2007, 

3, s
ə
h. 86-92. 
8. Əlizadə
 
Ə.Ə. Müasir Azə
rbaycan m
ə
kt
ə
binin psixoloji probleml
ə
ri. B.,  
     
―Pedaqogika‖; 2004.
 
9. Əmrahlı L.Ş. Psixoloji xidmə
tim 
əsasları. I kitab. B., MBM, 2006.
 
10. H
ə
mz
əyev M.Ə. Pedaqoji  psixologiya. B., ―Maarif‖, 1991.
 
11.H
ə
mz
əyev M.Ə. Yaş və
 pedaqoji psix
ologiyanın əsasları. B., ―Adiloğlu‖, 
 
      2003. 
12. İsmayılov H.B. Psixiatriya. B., ―Maarif‖, 1992.
 
13. Quliyev E.M. Kiçik mə
kt
əblinin psixologiyası. B., ADPU, 2003.
 
14. M
ə
mm
ədov İ.Ə. Mə
kt
əb psixoloqlarının hazırlanması təcrübə
si  
      
haqqında. // İbti
dai m
ə
kr
ə
b v
ə
 m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ə
r t
ə
rbiy
ə
. B., 2004, N3, s
ə
h  
      52-56.  
15. Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Hə
s
ə
nov R. Pedaqoji  texnolo- 
      
giyalar. B., ―Mütərcim‖, 2006.
 
16. M
ə
mm
ədov İ.Ə. Mə
kt
ə
b psixoloqunun m
əlumat kitabı. B., 
 

 
311 
      
―Pedaqogika‖,
 2003. 
17. M
ə
mm
ədov İ.Ə. Azə
rbaycan m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 psixoloji xidm
ə
tin t
əşkili 
 
       t
əcrübə
si v
ə
 elmi-metodik  probleml
əri. B., ―Gənclik‖, 1996. 
 
18. M
ə
mm
ə
dzad
ə
 P.H. T
əhsil müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
 psixoloji xidm
ə
t. (Metodik  
        v
ə
sait). B., 1996. 
19.  Zeynal
abdinova Ə.X. Mə
kt
ə
bd
ə
 psixoloji xidm
ə
tin praktik m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri.  
      B., 2003. 
Rus dilind
ə
 
1. 
Абрамова Г.С. Практическая психология.
 
Издание второе, стерео

      
типное. М., «Академия», 1997
 
2. 
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. М., 
 
    
«Просвещение» , 1989

3. 
Веселова В.В. Психолого
-
педагогическая служба «гайденс» в 
 
   
средней школе
 
США.//«Советская педагогика»,1982,№6,стр.116
-119. 
4. 
Воспитание трудного ребѐнка. Дети с девиантным поведением 
 
      
(Под. ред. М.И. Рожкова) М., «Владос»,
 2003. 
5. 
Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагоги
-  
     
ческая психология. М., «Педагогическое общество России», 2003

6. 
Детская практическая психология. (Под.ред. Т.Д.Марцинковской),  
 
    
М., «Гардарики‖
, 2003. 
7. 
Дубровина И.В.Практическая психология образования. М., 1998

8. 
Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия 
  
     
насилия. Ребѐнок в кризисной ситуации. М., «Речь», 2003

9. 
Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников. (Под. ред. 
 
       
Л.Г. Нисканен). М., «Академия», 2002

10. 
Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., «Просвещение»,
 
11. 
Когнитивная психология. (Материалы финско 

совеского 
  
         
симпозиума). М., «Наука», 1986

12. 
Лейтес Н.С. Возрастная одарѐнность школьников. М.,«Академия»
,  

 
312 
       2001. 
13. 
Маликова В.А. Теория и практика профессионального
 
взаимодей

      
ствия психолога и педагога. Оренбург, 1999

14. 
Немов Р.С. Практическая психология. М., «Владос», 2001

15. 
Немов Р.С. Психология. М., «Просвещение», 1990

16. 
Немов Р.С. Психология 2. М., «Владос», 1999

17. 
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., «Педагогическое 
 
       
общество России», 2003

18. 
Обучение и воспитание детей шестилетного возраста в школе.
 
      
(Под. ред. И.Д.Зверева, А.М.Пышкало) М., «Педагогика», 1987

     19. 
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологи. 
 
            
(Под.ред. С.А.Симирнова), М., «Академиа», 2003

20. 
Певзнер М.С. Клиническая характеристика детей с задержкой
 
       
развития. // Дефектология. М., 1977, № 3
 
2
1. Педагогическая психология. (Под. ред. Н.В.Клюевой) М., «Владос

      
пресс», 2003
 
22. 
Психологическая диагностика. (Под. ред. М.К.Акимовой, 
 
       
К.М.Гуревича). 3
-
е издание. М., «Питер», 2005

23. 
Практиком по патопсихологии (Под. ред. Б.В. Зейгарник, 
 
      
В.В.Николаевой, В.В. Лебединского) М., Изд
-
во Московского 
 
      
Университета. 1987

24. 
Потапова А.В., Нартова 

Бочавер С.К. Детская психологическая 
 
      
служба. курс  лекции. Часть 
II 
М., МОСУ, 2001

25. 
Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи М., «Педагогика», 
 
     1990. 
26. Пенолопа Лич. Младенец и ребенок. От рождения  до пяти лет. 
 
       
(Перевод с англ.) М., «Педагогика», 1985.
 
27.  
Психологический тренинг  в группе. Игры и упражнения. (Авторы

       
составители Т.Л.Бука, М.Л.Митрефонова. М., Изд
-
во Института 
 

 
313 
       
Психотерапии. 2005.
 
28. 
Рогов Е.И.Настольная книга практического психолога. В двух 
 
       
книгах. Книга 1, 2. М., «Владос
-
пресс», 2006

29. 
Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг, обучение, здоровье . М., 
 
      
«Просвещение», 1989

30. 
Рубинштейн С.Я. Психология умственного осталого школьника. 
 
      
М., «Просвещение», 1986

31. 
Сластенин В.А. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. М., «Педагогика», М.,
 
      
«Академия», 2002.
 
32. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов
-
на
-
Дону. 
 
      
«Феникс», 2002

33. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука –
 
учителю. М,
  
      
«Просвещение», 1985
 
34. 
Фридман Л.М. О концепции школьной психологической службы. 
 
       
// «Вопросы психологии», М., 2001, №1, стр. 97
-106. 
35. 
Шнейдер Л.Б.,  Вольнова Г.Б., Зыкова М.Н. Психологическое 
 
      
консультирование. М., «Ижица», 2002

36. Широкова Г.А. Справочник  дошкольного психолога. Изд. Пятое. 
 
       
Ростов
-
на
-
Дону, «Феникс», 2007.
 
37. 
Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М., «Педагогическое 
 
      
общество России», 2002
 
38. 
Энциклопедия психологических тестов. ( Составитель С. Касянов) 
 
      
М., «Эксмо», 2002.
 
 
 
 
 
 
 
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə