I mövzu: Psixologiya elminin predmeti V ə V ə zif əYüklə 159,39 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix21.01.2017
ölçüsü159,39 Kb.
#6074
  1   2   3

 I  MÖVZU:      Psixologiya elminin predmeti v

ə

 v

ə

zif

ə

l

ə

ri 

Plan  

1. 


Psixika haqqında ümumi anlayış. Psixika beyinin xassə

si kimi. Beyin v

ə

 

psixika. 2.  Psixi hadis

ə

lə

r obyektiv al

əmin subyektiv inikası kimi.

 

3. Psixi inikas formaları və

 

onların təkamülü. Ali psixi funksiyalar. 

4. 


Şüur  psixikanın  yüksək  forması  kimi.  Şüurun  konkret  psixoloji 

xarakteristikası.

 

Ə

d

ə

biyyat.

 

1. 


Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. B., “Çinar

-

çap”, 2002. səh 3-35. 

2. 


Ümumi psixologiya. (A.V.Petrovskinin redaktorluğu ilə). B., “Maarif”, 1982. 

s

əh 3-27. 

3. 


Общая  психология.  (Под.  ред.  В.В.  Богословского,  А.  Г.Королева, 

А.А.Степанова) М., «Просвещение, 1981.

 

 

Müasir  dövrdə  200-d

ən  artıq  elm  sahəsi  insanı  öyrə

nir.  Bu  elml

ər  öz


-

özlüyündə

  t

ə

biə

t,  humanitar  v

ə

  sosial  elmlər  olmaqla  üç  əsas  qrupa    ayrılır. 

İnsan  adlı  ali,  biososilal  varlıq  qeyd  olunan  qruplara  daxil  edilən  bir  çox 

elml

ə

rin tədqiqat obyektidir. Lakin insanı öyrə

n

ən elml

ər özlə


rinin predmetin

ə

 görə

, y


əni insanı hansı cə

h

ətd

ən öyrə


nm

ə

lə

rin


ə

 

görə bir-birind

ə

n fə

rql


ə

nirl


ə

r. 


M

ə

sə

l

ən,  insan anatomiy

ası insanın ayrı

-

ayrı bə


d

ən orqanlarının quruluşunu 

öyrəndiyi  halda,  insan  fiziologiyası    ayrı

-

ayrı  orqanların    işini,  funksiyalarını t

ə

dqiq etmə

kl

ə m

əşğuldur. Və

ziyy

ə

t himanitar və

 ya sosial elm sah

ə

l

ərind

ə

 də

 

eynidir. Psixologiya  elmi  elml

ər  üçbucağında 

 

ə

n  zirvə

d

ə 

dayanır.  Onun 

öyrə

ndiyi  hadisə

l

ər  özlərinin  mahiyy

ə

tinə

 

görə,  h

ər  cür  tə

bi

ə

t  və

  c


ə

miyy


ə

hadisə

l

ərind

ə

n  fə

rql


ə

nir,  n


ə

 is


ə

 

xüsusi hadisəl

ə

r kimi nə

z

ərd

ən keçirilir. Belə

  

hadis


ə

l

ər  “psixi  hadisəl

ər”  kimi  fə

rql

ə

ndirilir  və

 

insanın  ruhi  aləminin 

t

əzahürlərind

ə

n ibarə

tdir. 


 

Psixologiya  elmi  müstəqil  bir  bilik  sah

ə

sinə

  XIX 


ə

srin  70-ci  ill

ə

rind


ə

n  


çevrilmə

y

ə 

başlamışdır  ki,    bu  pr9sesdə

  d

ə

  onun  tə

bi

ətşünaslıq  elmi  ilə 

möhkə


ml

ə

nə

əlaq

ə

lərinin müstəsna rolu olmuşdur.

 

“Psixologiya”  söxü  bir  termin  kimi  XVIII 

ə

srdən  başlayaraq  Alman 

psixoloqu  Xristian  Volfun  “Emprik  psixologiya”  (1732)  və

 

“Rasional psixologiya”  (1734)  adlı  ə

s

ərl

əri  çap  edildikdə

n  sonra  v

ə

təndaşlıq  hüququ 

qazanmış və

 

yalnız XIX əsrin  sonlarında müstəqil  bir elm

ə

 çevrilmişdir.

 

Psixologiya  elmi  nisbə

t

ən  g

ənc  bir  elom  olsa  da,  onun  öyrə

ndiyi  psixi, 

ruhi hadis

ə

l

ər daim insanları düşündürmüşdür. Bir çox alimlər XIX 

ə

srə

 q

əd

əpsixologiyanı dinlə

 

bağlı, ruhiyyət v

ə

 ilahiyyət haqqında  elm hesab edirdilə

r. 


Onların  fikrincə,  insanı  Allah  yaratmışdır    və

  onun  ruhi  al

ə

mini,  taleyini  və

 

qismə

tini  d


ə

 

O  müəyy

ən  edir.  İnsanın  psixi  aləmini  öyrə

nm

ə

k  təşəbbüslə

ri 


ə

b

əs c

ə

hdlə

rd

ən başqa bir şey deyildir. 

İlk psixoloji biliklə

rin v

ə

 tə

s

əvvürlərin tarixi uzaq keçmişə, şüurlu insanın “homosapiens”  yarandığı  3

0-25  min  il 

ə

vv

əl

ə

 gedib  çıxır.  Ona  görə

  d


ə

,  XX 


ə

srin 


ə

vv

əll

ə

rində

 

yaşamış görkəmli Alman  psixoloqu Ebbinhauz haqlı olaraq demişdir:  “Psixologiya  uzun  keçmişi,  lakin  qısa  tarixi  olan  bir  elmdir”.  XIX 

əsrin sonlarına qə

d

ə

r psixoloji fikirlə

r, ideya v

ə

 

baxışlar  çox bəsit v

ə

 ə

sl elmi 


mahiyy

ə

tdən  uzaq  idi.  İlk  psixoloji  tə

s

əvvürlər

ə

  qədim  Çin,  Hind,  Şumer, 

Babil, Yunan, Roma v

ə

 

s. filosoflarının əs

ə

rlə

rind


ə

 rast g


ə

lm

ək mümükündür. Bunlardan 

ə

n məşhiri Yunan filosofu Aristotelin (b.e.ə

. V 


əsr) “Ruh haqqında” 

ə

sə

ridir.  Q

ədim  dövrlə

rd

ə  psixoloji  bilikl

ə

r  fə

ls

əf

ə

  elminin  tə

rkibind


ə

   


inkişaf 

edirdi. 


“Psixologiya”  sözü  iki  Yunan    mənşəli  sözün   

“psiyuxe”  və 

“loqos” 


sözlə

rinin birl

əşmə

sind


ən yaranmışdır. “Psiyuxe” 

“ruh”, “ruhi aləm”, “loqos”“elm”  demə

kdir.  Bel

ə

liklə

,  qeyd  etm

ək  olar  ki,  psixologiya  “ruh”  haqqında 

elmdir.  Psixologiyanın  öyrə

ndiyi  hadis

ə

lər    insanın  özü  qə

d

ər  mer

ə

kkə

bdir. 


Biz h

ə

r hansəı konkret insanı görür, onun haqqında  müxtə

lif fikirl

ər yürüdür,  

daha  çox  onun  təzahürü  ə

lam

ə

tlə

rini  t


ə

svir  edirik.  Bu  c

ə

h

ətd

ən  insanı  

Aysberqlə

 

müqayisə  etm

ə

k  olar.  Biz  Aysberqin  suyun    sə

thind


ən    yuxarıda 

olan  hiss

əsini  görürük,  onun    su  altındakı  hissə

sin


ə

  ya  fikir  vermirik,  ya  da 

c

əhd göstərs

ə

k belə

,  onu t


ə

svir etm


ək imkanına  malik deyilik. İnsanın psixi 

al

əmi,  ruhi  al

ə

mi  də

  bel


ədir.  Biz  insanın  boyu,    saçının,  gözlə

rinin,  d

ə

risinin 


r

ə

ngi  və

 

s.  haqqında  fikir  söyləs

ə

k  də

,  onun  psixi  al

əmi  haqqında  heç  də

 

asanlıqla  doğru  fikir  söyləy

ə

  bilmirik.  Onun  xarakteri,  arzu  və

  nityy


ə

tl

əri, 

qabiliyy


ə

tl

əri  v

ə

 s.  haqqında  doğru  fikir  yürütmə

kd

ə 

aciz  qalırıq.  Bu,    bir 

t

ə

rə

fd

ən d

ə

, psixi hadisə

l

ərin mahiyy

ə

tcə

 

gizli olması, psixologiyanın çətin bir 

elm  sah


əsi olması ilə

 

bağlıdır. Psixologiyanın çətin bir elm olmasını dahi fizik Albert  Eynişteyn  də

   


etiraf  etmişdir. XX  ə

srin    50-ci  ill

ə

rind


ə

  m


əşhur İsveçrə

 

psixoloqu  Jan  Piajenin    “Uşaqlarda  qabiliyətl

əri    ölçülməsi”  adlı  ə

s

ə

rinin əlyazmasını oxuduqdan sonra  dahi fizik fikrə

 

getmiş və 

demişdir: “Sə

n dem

əpsixologiya  fizikadan da çətin elm imiş”.

 

Belə

likl


ə

,  deyil


ən  sözləri    üm

umil


əşdirəörə

k  bu  fikr

ə

  g


ə

lm

ək  olar  ki,  

psixologiya elminin t

ə

dqiqat obyektində

 insan,  onun psixi al

ə

minin k


ə

miyy


ə

və

  keyfiyy

ət  baxımından    xarakterizə

 

olunan  konkret  faktları  durur.  Onun predmetini  is

ə

 obyektiv  gerçə

kliyin  insan  beynind

ə

 

inikasından  ibat

ə

r  olan psixikanın faktları, qanunauyğunluqları və

 mexanizml

ə

ri t


əşkil edir.

 

Müasir  dövrdə 

psixologiya  nüfuzlu  elmlə

rd

ən  biridir.  Ötəə

srin  50-ci ill

ə

rində

 

görkəmli rus psixoloqu  A.N.Leontyev  yazmışdı: “XXI əsr psixologiya 

əsri  olacaqdır”.  Məşhur  rus  fizioloqu,  Nobel  mükafatı  laureatı,  akademik 

İ.P.Pavlov psixologiyanı insan haqqında son elm hesab edirdi. XX ə

srin  30-

cu  ill

ə

rində

   


görkəmli  rus  psixoloqu  L.S.  Vıqodski  yazırdı  ki,    gə

l

əc

əc

ə

miyyə

tl

ərd

ə

 psixologiya insan haqqında həqiqi elm olacaqdır.  

Psixoanalizin 

banisi,  m

əşhur  Avstriya  psixatrı  və

  psixoloqu  Z.Freyd  is

ə

 psixologiyanı 

t

əbi

ətşünaslıqdan sonra  həqiqi elm adlandırmışdır. 

 

Hal-


hazırda    psixologiya  insan  həyatının  və

  ictimai  t

əcrübənin  bir  çox 

sah


ə

l

ərin

ə

  də

rind


ən  nüfuz etmişdir. İndi psixoogiyanın   geniş diferensiasiya  

olunmuş 60

-

dan artıq sahəsi mövcuddur. 

 

Psixika  canlı  orqanizmlərin,  xüsusilə,  onurğalı  canlıların  beynin xass

əsidir.  Psixika  anlayışı  şüur  anlayışından    daha  geniş  və

  tutumludur. 

Şüur  psixikanın  zirvə

si, 

ən  yüksək  v

ə

 yalnız

  insana    m

ə

xsus    ali  inikas formasıdır.  Həssaslıq  və

 

qıcıqlanmadan  tutmuş  şüura  qəd

ər  bütün  inikas 

formaları psixikaya daxildir. Psixikanın mə

zmumuna  

ə

traf xarici alə

min  real 

cism  v

ə

  hadisə

l

ərinin  obrazları  daxildir.  Psixikanın  məzmununa 

ə

traf  xarici al

ə

min  real cism və

  hadis


ə

l

ərinin obrazları daxildir. Onlar obyektiv xarakter daşıyır,  bilavasitə

  bizd


ən  asılı  deyildir.  Lakin    onlar  insanların    keçmiş 

t

əcrübəsind

ən,  yaşından,  maraqları  və

  hissl

ə

rindən,  dünyagörüşündə

n, 


f

əallığı  və

  t

əlabatları  sistemindəə

hə

miyy


ə

tli  d


ə

r

əc

ə

də

 

asılıdır.  Deməli, 

psixika obyektiv al

əmin subyektiv inikasıdır. 

 

Psixi inikas formaları  aktiv, fəal inikas formalarıdır. Onlar  passiv inikas formaları  olan  kölgə

,  qar  v

ə

 

ya  toz  üzərind

ə

ki  izlə

rd

ən,  güzgüdəki 

ə

ksdə

n,  


fotoşə

kild


ə

n v


ə

 s. 


əsaslı şə

kild


ə

 f

ərql

ənir. Psixi inikas doğru, düzgün inikasdır. 

O, canlı  orqanizmlərin davranış və

 f

əaliyy

ə

tinin tənzim olunmasında mühüm 

amil rolunda çıxış edir.

 

Psixika təkamül prosesi nə

tic


ə

sind


ə

  t


əkamül tapmış beynin xassə

sidir. 


Beyin  is

ə

,  psixikanın  maddi  əsası,  yəni  substaksiyasıdır.  Demə

li,  beyin 

olmasa,  psixikanın  mövcudluğundan    danışmaq  ə

b

əsdir.    Beyin  müxtəlif 

üzvlə


rin  el

ə

 mürə

kk

əb  sistemidir  ki,  onların  fəaliyy

əti  ali  heyvanların  və

 

insanların psixikasını şərtl

ə

ndirir. İnsanın  qavrama,  düşünmə

,  d


ə

rketm


ə,  başqa  sözlə

  des


ə

k,  idrak 

qabiliyy

ə

tlə

ri    bilavasit

ə

  beyinin,  onun  xassəsi  olan  psixikanın  nə

tic


ə

sidir. 


Beyin psixikanın əsasını təşkil edə

n maddi v

ə

 h

əm d

ə

 üzvi bir orqandır. Onun 

əsasını  sinir    hüceyrə

l

ə

ri  olan  neyronlar  və

 

onların,  mürəkk

əb  funksiyaları 

t

əşkil  edir.  Beyində 

baş  verən  mürə

kk

ə

b  neyrofizioloji  proseslə

r  n


ə

tic


ə

sind


ə

 

biz  cisimlə

ri  v


ə

  hadis


ə

l

əri,  habel

ə

 onların  rəngini,  ölçüsünü,  formasını,  

aralarındakı daxili asılılıqları, ə

laq

ə

 və

 

münasibərl

əri qavrayırıq.

 


 

Müasir  elmi  təs

əvvü


rl

ə

rə

 

görə,  insan  beynind

ə

  10-16  mlrd.  Sinir hüceyrə

si, y


əni neyron vardır. Onlar insan beyninin 1500

-

1550 qram  çəkid

ə

 ümumi kütləsini yaradır. Neyronlar mikroskopik quruluşa malik  ən kiçik canlı  

hüceyrə


l

ərdir. Onların sayə

sind

ə

 insan beyni mürə

kk

əb sini

r maşını kimi daim 

çalışır,  bioenerji  hasil  edir.  Fizioloqların  fikrincə

,  insann  beyni  mini  elektrik 

stansiyadır.  O,  100vt

-

lıq  lampanı    yandıra  biləc

ə

k  gə

rginliy


ə

  malik  bioenerji 

hasil edir. Orqanizmin psixi f

ə

aliyyəti çoxsaylı xüsusi cismani üzvlə

r vasit


ə

sil


ə

 

həyata  keçirilir.  Onlardan  biri  tə

svirl


əri  qavrayır,  başqaları  onları  siqnala 

çevirir,    davranış  planı  qurur  və

  ona  n

ə

zarət  edir,    üçüncülə

r  is


ə

 

davranışa  enerji  v

ə

  cə

ldlik  b


əxş  edir.  Üzvü  alə

min  t


əkamülü  prosesində

   


amöbdə

tutmuş  insana  qəd

ə

r  davranışın  fizioloji  mexanizmlə

ri  fasil

ə

siz  olaraq  mürə

kk

əbl

əşmiş,  bir

-birind

ə

n  fə

rql


ənmiş,  daha  çox  çevik  və

  operativ 

olmuşdur.

 

Bütün onurğalı canlılarda  psixi fəaliyy

ə

tin əsasını mə

rk

əzi sinir sistemi 

t

əşkil  edir.  Mərk

ə

zi  sinir  sistemi  sinir  proseslə

rind


ə

 

“baş  idarəetm

ə

 pultu” 

rolunu oynayır. Onun ə

sas elementl

əri oyanmanı qə

bul etm

ə

k  və

 n

əql etm

əqabiliyy

ə

tinə

  malik  neyronlardan  ibar

ə

tdir.  Neyron  3  hissə

d

ən:  hüceyrə 

cismind


ə

n,  dendritl

ə

rd

ən  (şaxəli  tell

ə

r)  və

 

uzun  çıxıntı  olan  aksondan ibar

ə

tdir. Aksonlar oyanmanı bir neyrondan digə

rin


ə

 n

əql edir. Aksonun dig

əheceyr

ə

 cismi ilə

  

toxunduğu sahə  

sinaps adlanır. Bu sahə

d

ə

 neyronlararası  

funksional 

ə

laq


ə

l

ər h

əyata keçirilir. 

 

Sinapslarda  baş  verən    kimy

ə

vi  və

  ya  struktur  d

əyişmə

l

əri  oyanma 

impulslarını  müə

yy

ə

n  istiqamə

t

ə 

ötürür.  Neyronların  bir  hissəsi  oyanmanı 

reseptorlardan  m

ə

rkə

zi  sinir  sistemin

ə

,  dig


ə

r  hiss


ə

si  is


ə

  ondan  effektorlara 

ötürür. Neyronlar baş və

 

onurğa beyindən  ibar

ə

t olan mə

rk

əzi sinir sisteminin 

müxtə


lif m

ə

ntə

q

əl

əri arasında  rabitə

 

yaradır. Baş beyinin yuxarı hissəsi qabıq adlanan  altılaylı  neyronlar  kütlə

si  il


ə

 

örtülmüşdür  və 

böyük  beyin 

yarımkürə

l

ərini 

ə

mə

l

ə  g

ətirir.  Qabıq    psixi  fə

aliyy

ə

tin  yeganə

  olmayan,  lakin 

ən  mühüm  üzvüdür.  Böyük  yarımkürə

l

ərd

ən  aşağıda,  ə

ns

ə

  hissə

d

ə  h

ə

lə

lik 


 

funksiyaları tam şə

kild


ə

 

öyrənuilm

əmiş  beyincik adlanan sahə

 yerl

əşir. Onun əsas  funksiyası  ə

z

əl

ə

  fə

aliyy


ə

tini  v


ə

 

müvazinəti  t

ə

nzim    etmə

kd

ən  ibar

ə

tdir. Böyük yarımkürə

l

ər

ə

 beyin kötüyü birləşir. Onun yuxarı hissə

si olan talamus 

onurğa beyindən böyük beyin yarımkürə

l

ərin

ə

 gedən  bütün sinir yolları üçün 

“aralıq  stansiya”  rolunu  oynayır.  Beyin  kötüyünün  aşağı  hissə

si  hipotalamus 

adlanır. Burada orqanizmin su mübadilə

si, qida t

əlabatı və

 dig

ər funksiyaları t

ə

nzim edə

n m


ə

rk

əzl

ə

r yerləşmişdir. Qeyd etmək lazımdır k

i, psixi f

ə

aliyy


ə

tin 


əsasını təşkil edə

n m


ə

rk

əzi sinir sisteminin qeyd olunan hiss

ə

lə

ri  son d

ə

r

əc

ə

 mürə

kk

əb  quruluşa  mailikdir.  Onların  öyrənilm

ə

si  ilə

  anatomiya,    histologiya 

v

ə

  neyrofiziologiya elmlə

ri m


əşğul olur.

 

İnsanın sinir sisteminin əsasını təşkil ed

ən böyük beyin yarımkürə

l

ə

rinin işinin qanunauyğunluqları rus fizioloqu İ.P.Pavlov tə

r

əfind

ə

n kəşf olunmuşdur.

 

İnsanın psixi fəaliyy

ə

tində

 

baş beyinin alın şöbəsinin xüsusi rolu vardır. Bu,  ümumi  beyin  sə

thinin  30%-ni  t

əşkil  edir.  Alın  payının  zə

d

əl

ə

nmə

si 


müxtə

lif  t


əzahürlü  psixi  pozğunluqlara  sə

b

əb  ola  bil

ə

r.  Belə

  hallarda  psixi 

f

ə

aliyyətin    elementar  deyil,  ali  formalarında  pozğunluqlar,  patalogiya 

meydana  g

ə

lir.  Belə

  x


ə

st

əl

ə

r  mə

s

əl

ə

  hə

ll  ed


ə

rk

ən    çətinlik  çəkir,    h

əll  planı 

qurark

ən sonuncu sualı yaddan çıxarırlar. Çoxsaylı klinik faktlar sübut edir ki,  insanda  alın  payının  zə

d

əl

ə

nmə

si 


ə

qli  qabiliyy

ə

tl

ərin    z

ə

iflə

m

əsi  il

ə

 yanaşı,  

şə

xsiyyə

t  keyfiyy

ə

tl

ərind

ə

,  xarakterində

  d


ə

   


bir  sıra  pozğunluqların  

yaranmasına sə

b

əb olur. Əvvəll

ə

r normal, sə

mimi v


ə

 n

əzak

ə

tli olan adamlar x

ə

stə

likd


ə

n sonra  t

ə

mkinsiz, kobud və

 

tez özündən çıxan olurlar. 

Psixologiyanın  öyrə

ndiyi  hadis

ə

ləri  şə

rti  olaraq  3 

əsas  qrupa  ayırmaq 

olar: 


1.  Psixi prosesl

ə

r; 2.  Psixi v

ə

ziyyə

tl

ər v

ə

 ya hallar; 3.  Psixi xass

ə

lə

r v


ə

 

ya xüsusiyyətl

ə

r. 
Yüklə 159,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə