HÜMBƏtov hüMBƏt sərxoş oğlu


İSТİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAТYüklə 2,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix01.01.2017
ölçüsü2,06 Mb.
#4036
1   2   3   4   5   6   7   8   9

İSТİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAТ 
1. Abbasov P. M., Məmmədov F.  M. Xına - Həna // Elm 
və həyat jurnalı № 10, 1974, s. 31. 
2.Abutalıbov  M.  H.,  Hacıyev  V.  C.  Azərbayсanın  bitki 
örtüyü. Bakı, 1976, 48 s. 
3.Aqrometeoroloji  bületenlər.  Azərbaycan  Respublikası 
Dövlət  Hidrometerologiya  komitəsinin  operativ    poliqafiya 
şöbəsi № 1 36, 1991 -1993- cü illər. 1091 s. 
4.Asanov  S.  A.  Kazımov  V.  Z.  Xına  yarpaqlarının  hava 
separasiyası // Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, № 12, 1994.  s. 
43 - 44. 
5.Asanov  S.  A.,  Eminbəyli  M.  Z.  Xına  yarpaqlarının 
qurudulması  üçün  polietilen  təbəqədən  hazırlanmış  günəş 
kollektoru //  K/Т elmi xəbərləri, № 6, 1990, s. 72 - 74. 
6.Asanov  S.  A.,  Kazımov  S.  Т.,  Orucov  İ.  K.  Xına 
yarpağının üyüdülməsi // Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı, № 8, 
1991, s. 36 - 38.   
7.Asanov  S.  A.,  Kazımov  V.  Z.  Xına  yarpaqlarını 
gövdədən  ayıran  qurğu.  Kənd  təsərrüfatı  texnikasının 
istifadəsi və təmiri effektivliyinin artırılması / AKТA nın elmi 
əsərləri. Gəncə -, 1992, s. 132 - 134.  
8.Asanov  S.  A.,  Kazımov  V.  Z.  Xına  yarpaqlarını 
gövdədən ayıran qurğunun işçi orqanlarının yarpaqla qarşılıqlı 
əlaqəsinin 
təhlili. 
Yeyinti 
sənayesinin 
texnika 
və 
texnologiyasının   aktual problemləri / Az.ТI nin elmi əsərləri, 
III buraxılış. Gəncə, 1995, s. 166 - 170. 
9.Azərbaycan florası I - VIII cild. Bakı, 1950; 1961. 
10.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası  IV çild. Bakı, 1980, 
444 s, X çild, Bakı, 1978, 89 s. (Baş redaktor C. B. Quliyev). 
11.Azərbaycan SSR in atlası. Bakı. Moskva, 1979, 40 s. 
12.Budaqov B. Ə. Geomorfoloji xəritə. Azərb. SSR Atlası. 
Moskva, 1979. s. 12. 
13.Budaqov 
B.  Ə.  Sovet  Azərbaycanının  təbiəti. 
Bakı,”Maarif”, 1988, 20 s. 

 
125
 
 
14.Dəmirov  İ.  A.,  Şükürov  C.  Z.  Abşeronun  şəfaverici 
inciləri. Bakı, “Elm” 1981, s. 46 - 48. 
15.Əfəndiyev S. Т., Rəcəbov A. K. Azərbaycan xalq təba-
bətindən. Bakı, 1992. s. 123. 
16.Əhmədbəyli  F.  S.  Seysmik  sxem.  Azərb.  SSR  Atlası. 
Moskva, 1979, s. 12. 
17.Ələkbərov  U.  K.,  Bayramov  A.  Ə.,  Mirzəliyev  C.  D. 
Azərbaycan  SSRdə  həna  bitkisinin  becərilməsi  və  ondan 
istifadə edilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 1988, 25 s. 
18.Əliyev  H.  Ə.  Тorpaq  xəritəsi.  Azərbaycan  SSR  atlası. 
Baş geodeziya və kartoqrafiya idarəsi. Moskva, 1979, s. 17. 
19.Əzizbəyova  Z.S.,Allahverdiyev  S.R.,  Mirzəliyev  C.  D. 
Xına. Bakı, Azərnəşr, 1985, 50 s. 
20.Göyüşov N. Xalq təbabəti xəzinəsindən . Bakı, 1992, s. 
201 - 203. 
21.Güləhmədov  Ə.  N.  Kirovabad    Qazax  zonası 
torpaqlarında  mikroelementlər.  Az  SSR  EA  nəşriyyatı,  Bakı, 
1968, 153 s. 
22.Güləhmədov Ə. N., Mikayılov M. Ə. və s. Xına müalicə 
və bəzək bitkisidir //  Elm və həyat jurnalı, № 6, 1977, s. 27 - 
28. 
23.Hacıyev Q. Ə, Rəhimov V. Ə. Azərbaycan SSR inzibati 
rayonlarının iqlim səçiyyəsi. Bakı, “Elm” , 1977, 269 s. 
24.Haçıyev  V.  C.,  Məmmədbəyova  L.  F.  Azərbaycanın 
bitki  örtüyü  xəritəsi.  Azərbayçan  respublikası  Deövlət 
Geodeziya komitəsi, 1992. 
25.Hümbətov  H.  S.  Həna  və  basma  bitkilərinin  meyvə-
vermə  xüsusiyyətləri  /  AKTA-nın    Aqronomluq  fakültəsinin 
elmi əsərlər toplusu. Bakı, 1999, s. 51. 
26.Hümbətov H. S. Azərbaycanın Gəncə - Qazax və Şirvan 
bölgələrində  həna  və  basma  bitkilərinin  becərilməsinin 
aqrotexniki xüsusiyyətləri. K/t elm. nam. .... dis. Avtoref., Bakı, 
1999, 25 s. 

 
126
 
 
27.Hümbətov  H.  S.  Həna  və  basma  bitkilərinin  generativ 
çoxaldılması. Kür  vadisinin ekoloji  problemləri.  Azərbaycan 
Aqrar  Ekologiya  institutunun  elmi  əsərləri,  II  buraxılış.  Bakı, 
“Ekologiya” nəşriyyatı, 1996, s. 123. 
28.Hümbətov  H.  S.  Gəncə  -  Qazax  bölgəsinin  qroekoloji 
şəraitinin həna tozunun rəngləmə qabiliyyətinə təsiri / AKTA-
nın  Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2002, 
s. 64 - 66. 
29.Hümbətov  H.  S.  Həna  bitkisinin  böyümə  və  inkişafına 
qida  sahəsinin  təsiri    /  AKTAnın    Aqronomluq  fakül.    elmi 
əsərlər toplusu. Bakı, 2001, s. 81-82. 
30.Hümbətov  H.  S.  Həna  qiymətli  bitkidir  /  AKTAnın  
Aqronomluq və  Texnologiya  fakültəsinin elmi  əsərlər toplusu. 
Bakı, 2003, s. 142 - 143. 
31.Hümbətov  H.  S.  Həna  populyasiyasında  baş  verən 
fenotipik  növdaxili  dəyişgənlik  /  AKTA-nın  75  illiyinə  həsr 
olunmuş elmi əsərlər toplusunun xüsusi buraxılışı. Bakı, 2004.    
s. 113 - 115. 
32.Hümbətov  H.  S.  Həna  toxumlarının  aqrobioloji 
xüsusiyyətləri    /  AKTA-nın    Aqronomluq  fakültəsinin  elmi 
əsərlər toplusu. Bakı, 2000, s. 110 - 111. 
33.Hümbətov  H.  S.  Həna  və  basma  bitkiləri  yeni 
aqroekoloji  şəraitdə.  Kür  vadisinin  ekoloji  problemləri  / 
Azərbayçan  Aqrar  Ekologiya  institutunun  elmi  əsərləri,  I 
buraxılış. Bakı, “Ekologiya” nəşriyyatı, 1996, s. 87 
34.Hümbətov H. S. Həna və basma bitkilərinin xəstəlikləri, 
ziyanveriçiləri  və  onlara  qarşı  mübarizə  tədbirləri.  Bitki 
mühafizəsi və xeyirli həşaratlardan istifadə edilməsi / ADKТA  
nın elmi əsərləri. Gəncə, 1993, s. 88 - 89. 
35.Hümbətov  H.  S.  Həna  və  basma  bitkilərinin  toxum 
məhsuldarlığı  //  Azərbayсan  Aqrar  Elmi  jurnalı,  №  34,  Bakı, 
1998,  s. 45 - 46. 
36.Hümbətov  H.  S.,  Xəlilov  X.  Q.  Texniki  bitkilər.  Bakı, 
“Aytac”, 2010, s. 344-359. 

 
127
 
 
37.Hüseynov   R. Q. Azərbaycanın     suvarılan   torpaqları-
nın aqrokimyəvi xarakteristikası. Bakı, Azərnəşr, 1976, 134 s. 
38.Hüseynova  Ü.  Azərbaycan  xınası  //  Elm  və  həyat 
jurnalı, № 10, 1976, s.16-17.  
39.Xalq  təbabətinin  izi  ilə  (tərtibçi  H.  Mehdiyeva).  Bakı, 
Azərnəşr, 1987, s. 103. 
40.Xoxlaçov  V.  V.  Çay  aləmi.  Bakı,  Azərbaycan  dövlət 
nəşriyyatı, 1990, s. 120. 
41.Kazımov  S.  Т.  Xına  yarpaqlarının  üyüdülməsi 
məsələsinin  öyrənilməsi  //  Gənc  alimlərin,  mütəxəssislərin  və 
tələbələrin Ümumittifaq konfransının tezisləri. Gəncə, 1991, s. 
27. 
42.Kazımov  V.  Z.  Yarpaqayıran  qurğu.    Az.  EТEТİİ  -nin 
inform. vərəqi. № 21. Bakı, 1994. 
43.Kərimov  O.  A.  Şirvan  düzü  landşaftının  bəzi  qanu-
nauyğunluqlarına  dair.  Az.  EA  Coğrafiya  inistitutu  gənc 
alimlərinin  XI  elmi  konfransının  materialları.  Bakı,  “Elm”, 
1976, s. 79  - 81. 
44.Qasımov  M.  Ə.  Azərbaycanın  boyaq  bitkiləri.  Bakı, 
1987, s. 112. 
45.Quliyev  V.  Ş.  Qərbi  Azərbaycanın  bitki  örtüyünün 
xüsusiyyəti. Kirovabad, 1983, 48 s. 
46.Quliyev  V.  Ş.,  Hümbətov  H.  S.  Həna  və  basma  bitki-
lərinin  vegetativ  çoxaldılması.    Kür  vadisinin  ekoloji 
problemləri  //  Azərbaycan  Aqrar    Ekologiya  İnstitutunun  elmi 
əsərləri. II buraxılış. Bakı, “Ekologiya” nəşriyyatı, 1996, s. 10. 
47.Quliyev  V.  Ş.,  Hümbətov  H.  S.  İstixana  şüalan-
dırıcısının  köməyi  ilə  həna  şitillərinin  yetişdirilməsi  //  Azər-
baycan Aqrar Elmi jurnalı, № 56, 1993, s. 57. 
48.Qurbanov  A.  A.  Yurdumuzun  sərvətləri.  Bakı,  1984, 
128 s. 
49.Mikayılov  M.  Ə.  Xına  Azərbaycanda  yeni  texniki 
bitkidir // Elm və həyat jurnalı, № 2, 1965, s. 19. 

 
128
 
 
50.Mikayılov  M.  Ə.  Sadiqov  Т.  M.  Naxçıvan  MSSR 
şəraitində həna bitkisi // Elm və həyat jurnalı, № 3, 1979, s. 32- 
33. 
51.Mikayılov  M.  Ə.,  Məmmədov  F.  Ə.,  Sadiqov  Т.  M. 
Azərbaycan şəraitində xına və basma. Bakı, “Bilik”, 1983, 25 s. 
52.Mirzəliyev  C.  D.  Azərbaycanda  həna  plantasiyası  // 
Azərbaycan təbiəti jurnalı, № 2, 1983, s. 39 - 40. 
53.Mirzəliyev  C.  D.  Həna  bitkisinin  toxumla  çoxaldılması 
biologiyası.  Bitkilərin  introduksiyası  və  iqlimləşdirilməsi. 
Botanika bağının əsərləri, III cild. Bakı,     “ Elm”, 1991, s. 114 
- 130. 
54.Mustafaev  İ.  D.,  Qasımov  M.  Ə.  Azərbaycanın  faydalı 
bitki sərvətləri. Bakı, 1992, s. 150. 
55.Rüstəmov  S.  H.  Azərbaycan  SSR  ərazisinin  hidroloji 
rayonlaşdırılması. Bakı, 1981, 92 s. 
56.Sadiqov  Т.  M.  Naxçıvan  MSSR  şəraitində  xına  bitkisi. 
Sovet kəndi qəzeti. 19 noyabr, 1977. 
57.Sadiqov  Т.  M.  Naxçıvan  MSSR  şəraitində  xına 
bitkisinin aqrotexnikası haqqında təlimat. Naxçıvan, 1985, 21 s. 
58.Sadiqov  Т.  M.,  İbrahimov  A.  Ş.,  Quliyev  A.  M.  Xına 
qiymətli boyaq bitkisidir. AzEТEТII nin informasiya vərəqi, № 
43. Bakı, 1984. 
59.Sadiqov  Т.  M.,  Məmmədov  Q.  Naxçıvan  MSSR 
şəraitində    xınanın  becərilməsi  metodları.  AzEТEТİİ-nin 
məlumatlar toplusu, k/t seriyası. Bakı, 1983, 30 s. 
60.Salayev  M.  Ə.  və  b.  Kirovabad  -  Qazax  massivinin 
torpaqları. Bakı,1967, 72 s. 
61.Samux 
rayonu 
Gəncə 
metroloji 
stansiyasının 
aqrometroloji məlumat cədvəlləri.  Gəncə, 1991 - 1993, 216 s. 
62.Səlimov  Ə.  A.  Xına  bitkisinin  cərgəarası  becərmə 
texnologiyasının  bəzi  məsələləri    //  Azərbaycan  Aqrar  Elmi 
jurnalı, № 36. Bakı, 1995, s. 87 - 88. 
63.Şıxəllbəyli  Ə.  Ş.,  Məmmədov  Ə.  V.  Geoloji  xəritə. 
Azərb. SSR atlası, M:. 1979, s. 12. 

 
129
 
 
64.Şıxlınski Ə. M. Yığıntılar, havanın temperaturu, küləyin 
istiqaməti,  əsas  iqlim  tipləri.  Azərbaycan  SSR  atlası,  Moskva, 
1979, s. 15 - 16. 
65.Vəliyev  K.  N.  Elin  yaddaşı,  dilin  yaddaşı.  Bakı, 
“Gənclik”, 1988,  s. 229. 
66.
 
Аббасов  P.  M.,  Ахундзаде  И.  М  и  др. 
Агроуказания по культурам хны и басмы в  Азербайджане. 
Баку, «Элм», 1979 г.  24 с. 
67.Аббасов P. M., Машанов В. И., Мамедов Ф. М. Хна 
перспективная культура для возделывания в Азербайджане 
// журнал Известия АН Аз. ССР. серия биологических наук, 
№ 3, 1976 г. с. 25 -29. 
68.Акимцев В. В. Материалы по районированию Азерб. 
ССР. том 2. Почв Гянджинского района. Баку, 1928, 108 с. 
69.Акимцев  В.  В.  Почвы  прикаспиской  низменности 
Кавказа. РостовДон,1957 г. 492 с. 
70.Алексеев  В.  П.  Хна.  Lawsonia  inermis  L.  // 
Субтропические культуры,  № 4, 1960 г. с. 68 - 70. 
71.Атлас  теплового      баланса  Азербайджанской  ССР. 
Москва, 1978. 92 с. 
72.Ахундзаде    И.  М,  Ивашенко  А.  И.  Опыт  освоения 
культуры  хны  в  Азербайджане.  Труды  Аз  НИИМН,  1  т. 
1949, с. 81 -85. 
73.Ахундзаде  И.  М.  Натурализация  и  акклиматизация 
субтропических  растений  в  Азербайджане.  Изд.  во  Азерб. 
ССР. Баку, 1960, с. 107 -113. 
74.Бабиченко  В.  Н.,  Мадатзаде  В.М.  Климат  Кирова-
бада. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987, с. 121 . 
75.Бейдеман  И.Н.      Методика    изучения  фенологии    и 
растительных сообшеств. Новосибирск, «Наука», 1974, 153 
с. 
76.Большая Советская Енциклопедия. Т. XVIII,  1953 г. 
с. 12 14; Т. XXXXVI, № 1. 1957 г. с. 251; Т.Х, 1972 г. с. 190; 
т. XXVIII , 1978 г. с. 321. 

 
130
 
 
77.Будагов Б. А. Ландшафтная карта Азербайджанской 
ССР.  Изд.во  АН  Азерб.  ССР.  серия  наука  о  земле,  Баку, 
1970 г. с. 75- 83. 
78.Будагов  Б.  А.  Мусейибов  М.  А.  Физикогеогра-
фическое  районирование.  Атлас  Азербайджанской  ССР, 
Москва, 1979 г.  с. 19. 
79.Букин  В.  П.,  Садигов  Т.  М.    Некоторые    итоги 
интродукции хны Нахчевансого природно экономического 
района  Аз  ССР.  Бюллетень  Никитинский  сад.  1985,  вып. 
58, с. 67 -71. 
80.Васильченко  И.  Т.  Всходы  деревьев  и  кустарников, 
(определитель) М. Л. изд. во АН СССР, 1960, 301 с. 
81.Волобуев  В.  Р.  Почва  и  климат.  Баку,  изд.  во    АН 
Аз. ССР. 1953, с. 320. 
82.Волобуев 
В.  Р.  Экологогенетический  анализ 
почвенного  покрова  Азербайджана.  Баку,  изд.  во  АН 
Азерб. ССР. 1962,  с. 72 . 
83.Волобуев  В.  Р.  Система  почв  мира.  Баку  «Элм», 
1973, с. 308 . 
84.Вульф  Е.  В.,  Малеева  О.  Ф.  Мировые  ресурсы 
полезных  растений,  (пищевые,  кормовые,  технические, 
лекарственные и др). Справочн. Л:. «Наука», 1969, с. 219.     
85.Головко  Д.  Н.  и  др.  Сбор,  сушка,  хранение  и 
упаковка  лекарственного  сырья  .  Москва,  Медгиз,  1950  г. 
211 с. 
86.Гросгейм  А.  А.  Растительный  покров  Кавказа.  М.  :  
МОИЛ, 1948 г. 267 с. 
87.Гюльахмедов  А.  Н.  Микроэлементы  в  почвах, 
растениях и их применение в растениеводстве. Баку, «Элм» 
1986, с. 131 -137. 
88.Гюльахмедов  А.  Н.,  Мамедов  Д.  Ш.,  Агаев  Н.  А. 
Влияние  различных  доз  и  соотношений  минеральных 
удобрений  на  рост,  развитые  и  урожайность  хны 

 
131
 
 
неколючей  в  условиях  Апшерона.  Доклады  АН  Аз.  ССР 
том XXXIV, № 4. Баку. «Элм», 1978 г. с. 85 - 89. 
89.Гюльахмедов А. Н. Садигов Т. М., Ибрагимов А. Ш. 
Влияние  комплексных микроэлементов  (  ДТВ)  на  продук-
тивность  хны  и  басмы  в  условиях  Нахичеванской  АССР  / 
Тезисы  и  доклады  II  республиканской  конференции 
«Микроэлементы  в  сельском  хозяйстве  и  медицине» 
посвященной 150 лет. со дня рожд. Д. И. Менделеева. Баку, 
1984 г. с. 63. 
90.Дадашева Р. О. О первых опытах   выращивания хны 
в  условиях  Азербайджана,    Краски  зеленного  листа. 
Вышка. 30 ноября, 1977. 
91.Дамиров  И.  А.,  Прилипко  Л.  И.  Лекарственное 
растения Азербайджана. Баку, «Маариф» 1988, с. 162 - 264. 
92.Джураев  Х.  Ш.,  Нуралиев  Ю.  В,  Курбанов  М.  К., 
Ахмедова  Л.  Ф.  Качественный  состав  листьев,  стеблей, 
семян,  шелухи,  плодов  и  цветков  хны,  выращениях  в 
различных  климато  географических  условиях  Таджик-
истана. Известия АН Таджик. ССР, отд. био. наук, 1981, № 
4 (85). 
93.Дорофеев Ф. Ф., Витовский В. И., Машанов В. И. О 
поездке в Иран / Труды по прикладной ботанике, генетике 
и селекции, том 42, вып. 2. Л:, 1970, с. 193 -194. 
94.Доспехов  Б.  А.  Методика  полевого  опыта.  Москва, 
1985, 351 с. 
95.Жизнь растений. т.V ч. 2ое. Москва, 1981, с. 209. 
96.Заборовски Е. П., Лисин С.С, Соболев С. С. Лесные 
культуры  и  лесомелиорация.  Москва,  «Лесная  промыш-
ленность», 1972, с. 331. 
97.Иваненко 
Б. 
И. 
Фенология 
древесных 
и 
кустарниковых пород. Москва, сельхозгиздат, 1962 г. 184 г. 
с. 24 - 29. 
98.Климат Азербайджана (Под редакцией А. Р. Мадат-
заде, Э. М. Шыхлинского) Баку, 1968 г. 341 с. 

 
132
 
 
99.Колесников  В.  А.  Корневая  система  плодовых  и 
ягодных  растений  и  методы  ее  изучения.  Москва, 
сельхозгиздат, 1962 г. 190 с. 
100.Колесников  В.  А.  Корневая  система  плодовых  и 
ягодных растений. Москва, « Колос», 1974 г. 509 с. 
101.Комисаров  Д.  А.  Биологические  основы  размно-
жения  древесных  растений  черенками.    Москва,  Лесная 
промышленность, 1964 г. 292 с. 
102.
 
Кравцов  А.  А.,  Голыпин  Н.  М.  Химические  и 
биологические  средства    зашиты  растений.  Справочник. 
Москва, Агропромиздат, 1989 г. 176 с.  
103.
 
Кязымов В. З. Разработка и обоснование парамет-
ров рабочих органов устройства для отделения листьев хны 
от стеблей: Автор. дис.. кан. тех. наук. Гянджа,1995, 25 с. 
104.
 
Кязымов В. З. Разработка и обоснование парамет-
ров  рабочих  органов  устройства,  для  отделения  листьев 
хны  от  стеблей.  Дис.  …  канд.  технич.  наук  (  на  правах 
рукописи). Гянджа, 1995 г. 159 с. 
105.
 
Кязымов  В.  З.  Установка  для  отделения  хны  от 
стеблей  /  Тезисы  докладов  республиканской  научно  
технической конференции на тему:    «Производство, пер-
еработка и сохранение сельско хозяйственной продукции». 
Баку, 1991г. с. 59 - 60. 
106.Лобанов  В.  И.  Определение  посевных  качеств 
семян. М:. «Колос», 1964 г. 112 с. 
107.
 
Лобанов  В.  Й.,  Козелкова  И.  Н.  Определение  
посевных  качеств  семян.  Москва, « Колос», 1958 г. 111 с. 
108.Мамедов Д. Ш. Влияние мангана на рост, развитие, 
урожайность  хны  неколючей.  Материалы  научной 
конференции  аспирантов  АН  Аз.ССР.  Баку,  «Элм»,1978 
г.51 - 58. 
109.Мамедов  Д.  Ш.  Развитие  хны  в  условиях 
Апшерона.  Материалы  научной  конференции  аспир-
антов АН Аз ССР. Баку. «Элм», 1977 г. с. 205 - 209. 

 
133
 
 
110.Мамедов Д. Ш. Эффективность внесения макро 
и  микроудобрений  под  культуры  хны  на  Апшероне  :  
Автореф. дис. … канд. с/х наук. Баку, 1980 г. 20 с. 
111.Мамедов  Д.  Ш.,  Букин  В.  П.,  Садигов  Т.  М.  К 
вопросу  интродукции  хны  в  Нахичванском  природ-
ноэкономическом районе.  Материалы научной конфер-
енции  молодых  ученых  Института  Почвоведения  и 
Агрохимии  АН  Азерб.  ССР,  посвященной  60  летию 
установлении  Советской  власти  в  Азербайджане  и 
образования    компартии    Азербайджане.  Баку,  1978  г.  
с. 100 -102. 
112.Мамедов  Д.  Ш.,  Мамедов  Ф.  М.  Влияние 
микроэлементов  на  всхожесть  семян  хны  неколючей.  
Материалы  конференции  молодых  ученых  Института 
Почвоведения  и  Агрохимии  АН  Азерб.  ССР,  посв-
ященной  60  летию  установлении  Советской  власти  в 
Азербайджане. Баку, 1978 г. с.104 -105. 
113.Машанов  В.  И.Методические  указания  по 
возделиванию хны и басмы. Ялта,1976 г. 26 с. 
114.Машанов  В.  И.  Ядыгеров  Т.  Н.  Некоторые 
результаты  изучение  хны  и  басмы  в  условиях 
Таджикской  ССР  //  Масло  Жировая  промышленность,  
№ 8, 1975.  с. 22 - 23. 
115.Машанов  В.  И.  Испытание  хны  и  басмы  в 
Крыму  //  Журнал  Масло  -  жировая    промышленность, 
№ 9, 1973 г. с. 25- 26. 
116.Машанова Н. С., Машанов В. И., Куракина Т. В. 
Некоторые биохимические особенности Крымской хны. 
Науч. технический реферативный сборник парфюмерно  
косметической промышленности, 1977, № 2. с. 9 - 11. 
117.Микаилов М. А. Биология  размножения хны на 
Апшероне.  Научные  отчеты  за  1963  -  1967  г,  Рукопис 
42 с. 

 
134
 
 
118.
 
Микаилов  М.  А.  Биология  вегетативного 
размножения хны. Доклады АН. Азерб. ССР, том XXV, 
№ 4, Баку, 1969 г. с. 76 - 81. 
119.
 
Микаилов М. А. Перспективные культуры хна 
и басма. Газета Бакинский рабочий. 21 января, 1976 г. 
120.Микаилов  М.  А.  Повышение  всхожести  семян 
хны.  Доклады АН. Азерб. ССР, том XXVI, Баку, 1970.  
с. 68 - 73. 
121.Микаилов  М.  А.,  Аллахвердиев  С.  Р.  Исследо-
вание  содержания  лавсона  в  порошке  хны.  Доклады 
АН.  Азербайдж.  ССР.  т.  XXXIX,  № 3,  Баку,  1983,  
с. 54 - 60. 
122.Микаилов М. А., Мамедов Г. М., Садигов Т. М. 
Интродукция 
хны 
в 
клинических 
условиях 
Нахчеванской  АССР.  Инфор.  НИИНТИ  по  сельскому 
хозяйству // Растениводство, № 1, 1979, с. 18-21. 
123.
 
Микаилов М. А., Мирзалиев Д.   Д.,  Рагимова 
З.  Г.  Некоторые  биологические  особенности  хны  в 
условиях Апшерона и Ширвана. В сборнике IV Съезда 
генетиков и селекционеров Азербайджана. Баку, «Элм», 
1981 г. с. 93 -94. 
124.
 
Микаилов  М.  А.,  Рагимова  З.  Г.  К  биологии 
вегетативного размножения хны. Доклады АН Аз ССР, 
том XXV. № 2. Баку. «Элм», 1979 г. с. 65 - 69. 
125.
 
Мирзалиев  Д.  Д.  Опытно  производственное 
выращивание  хны  и  басмы  в  условиях  сухих   
субтропиков  Азербайджана.  XIX  сессия  советов 
ботанических  садов  Закавказья  по  вопросам      интро-
дукции      растений  и  зеленого  строительства.  Баку, 
«Элм», 1983 г. с. 71- 72. 
126.
 
Муравева Д. А., Гаммерман А. Ф. Тропические 
и  субтропические  лекарственные  растения.  Москва. 
«Медицина», 1974, с. 216. 

 
135
 
 
127.
 
Огиевский  В.  Д.  Избранные  труды  Москва, 
1996, 356 с. 
128.
 
Почвы Азербайджанской ССР.  Изд. во АН Аз 
ССР,  (ответственные  редакторы  Алиев  Г.  А.  и  
Волобуев В. Р.), Баку, 1953, 450 с. 
129.
 
Правдин  Л.  Ф.  Вегетативное  размножение 
растений. Ленинград. 1939 г. 231 с. 
130.
 
Прилипко  Л.  И.  Растительный  покров 
Азербайджана. Баку, «Элм», 1970, 170 с. 
131.
 
Садигов 
Т. 
М. 
Влияние 
Дарыдагской 
термальной  воды  на  всхожесть  семян  хны  и  их 
продуктивность  в  условиях  Нахичеванской  АССР. 
Научно-производственная  конференция  по  охране  и 
рациональному  использованию  источников  минераль-
ных вод Азерб, ССР. Баку, «Элм», 1981. с. 54. 
132.
 
Садигов  Т.  М.  Влияние  минеральных  и 
органических удобрений на рост, развитие , качество и 
урожайность  хны  в  условиях  Нахчеванской  АССР:  
Автореф. дис. …канд. с/х наук. Баку, 1984, 20 с. 
133.
 
Садигов  Т.  М.  Влияние  минеральных  и 
органических удобрений на рост, развитие , качество и 
урожайность хны в условиях Нахчеванской АССР: Дис. 
… канд. с/х наук. Баку, 1984, 148 с. 
134.
 
Садигов  Т.  М.  Внесение  удобрений  под 
растения  хны  и  басмы  в  условиях  Нах.  АССР.    Комп-
лексное  использование  природных  ресурсов  Нах. 
АССР.  Труды  Нахичеванского  Научного  Центра  АН 
Азерб. ССР. Баку, «Элм», 1983. с. 111. 
135.
 
Салаев  М.  А.  Почвы  Малого  Кавказа  (в 
пределах  Азербайджанской  ССР)    Издательство  АН 
АзССР. Баку, 1966, 328 с.  
136.
 
Серебяков  И.  Г.  Морфология  вегетативных 
органов высших растений. Москва, 1952, 391 с. 

 
136
 
 
137.
 
Синягин  И.  И.  Площади  питания  растений. 
Изд. 2, М: Россельхоз. дат,1970, 232 с. 
138.
 
Смирнов  Логинов  В.  И.,  Волобуев  В.  Р., 
Салаев  М.  А.  Почвы  Азербайджанской  ССР  и  почвен-
ная  карта  в  масштабе  1  :  500000.  Издательство  АН 
АзССР. Баку, 1945. 
139.
 
Советский  Союз:  Азербайджан.  (Ответств. 
редактор Алиев Г. А.), Москва, «Мысль» 1971, 317 с. 
140.
 
Турецкая  Р.  Х.  и  др.  Вегетативное  размн-
ожение  растений  с  применением  стимуляторов  роста. 
Москва, «Наука», 1968,  94 с. 
141.
 
Турецкая  Р.  Х.  Инструкция  по  применению 
стимуляторов  рост  при  вегетативном  разложении 
растений . Москва, 1962, 69 с. 
142.
 
Турецкая  Р.  Х.  Физиология  корнеобразования 
у черенков и стимуляторы роста, Москва, издательство 
АНССР. 1961, 277 с. 
143.
 
Федоров  А.,  Розин  Б.  Красильные  растения 
СССР, т. I . Москва, издателство АНСССР, 1950, 349 с. 
144.
 
Фирсова М. К. Методы исследования и оценка 
качества семян. Москва, сельхозгиз, 1955, 367 с. 
145.
 
Фирсова  М.  К.  Методы  определения  качества 
семян. М:. сельхозгиз. 1959, 351 с. 
146.
 
Флора  СССР,  том  XI,  Москва,  Ленинград, 
1945, с 298 - 300. 
147.
 
Энциклопедический  словарь  лекарственных, 
эфиромасличных и ядовитых растений ( составитель Г. 
С. Оголовец).  М.: 1951 г. с. 413 -414. 
148.
 
Agriculture  in  the  Sudan.  A  Handbook  of 
Agriculture  as    practiced  in  the  AngloEgypt.  Sudan, 
London. Oxford. 1948. p. 368. 
149.
 
Aguwa  C.  N.  (1987).  Toxic  effects  of  the 
methanolic extract of Lawsonia inermis roots. International 
Journal Of Crude Drug Research 25 (4) : 241-245.  

 
137
 
 
150.
 
Ahmed S., A. Rahman, et al. (2000). Evaluation of 
the  efficacy  of  Lawsonia  alba  in  the  alleviation  of  carbon 
tetrachloride-induced 
oxidative 
stress. 
Journal 
of 
Ethnopharmacology. Feb. 69 (2): 157-164. {Department of 
Medical Elementology and Toxicology, Faculty of Science, 
Jamia  Hamdard  (Hamdard  University),  Hamdard  Nagar, 
New Delhi, 110 062, India.  
151.
 
Albert  L.  Isolation  of  a  vitamin  k  active  
compound      from  the  leaves  of  Lawsonia.      Chemical  
composition  of    the    air  dried  leaves.  Indian    J.  Agro.  Su.
vol. 29. 1956, p. 23. 
152.
 
Ali  B.  H.,  A.  K.  Bashir,  et  al.  (1995).  Anti-
inflammatory,  antipyretic,  and  analgesic  effects  of 
Lawsonia  inermis  L.  (henna)  in  rats.  Pharmacology  Basel 
51  (6)  :  356-363.  /  P.O.  Box  17777,  Al  Ain,  United  Arab, 
United Arab Emirates.  
153.
 
Ali  M.  and  M.  R.  Grever  (1998).  A  cytotoxic 
naphthoquinone from Lawsonia inermis. Fitoterapia 69 (2) : 
181-183.  /  Fac.  Pharm.,  Jamia  Hamdard,  PO  Hamdard 
Nagar, New Delhi 110 062, India.  
154.
 
Ali R. and S. A. Sayeed (1990). A plant dye from 
Lawsonia inermis  for protein staining after polyacrylamide 
gel electrophoresis. Electrophoresis 11 (4) : 343-344.  
155.
 
Baba  M.  F.,  O.  Nacoulma,  et  al.  (1997). 
Antibacterial  activity  of  total  aqueous  extracts  of 
Combretum  micranthum,  Lawsonia  inermis  and  Waltheria 
indica, plants  from  west  African pharmacopoeia.  Revue de 
Medecines et Pharmacopees Africaines 12: 197-203. / Lab. 
Biol.  Veg.  Mycol.,  U.F.R.  Pharm.,  Univ.  Reims,  51  rue 
Cognacq-Jay, 51096 Reims cedex, France.  
156.
 
Bakkali  A.  T.,  M.  Jaziri,  et  al.  (1997).  Tannin 
production  in  hairy  root  cultures  of  Lawsonia  inermis. 
Journal of Plant Physiology 151 (4) : 505-508. / Univ. Libre 

 
138
 
 
Bruxelles,  Lab.  Plant  Morphol.,  1850  Chaussee  Wavre,  B-
1160 Bruxelles, Belgium.  
157.
 
Burkill    I.  H.  A  dictionary  of  the  economic   
products   of   the Malay peninsula. London, 1935, p.1232 - 
1239; 1323.  
158.
 
Chevalier  A.  Des    productions    vegetales    du  
Sahara.  Revue  de  Bot.  Apl.  1932,      № 12,  p.  856. 
159.
 
Chopra  R.  Glossary  of  Indian  medicinal  plants. 
Council  or  scientific  and  industrial  Research.  New  Dehli, 
1956, p. 151. 
160.
 
Chourasia L. O., P. K. Sardar, et al. (1989). Study 
of quality characteristics of henna. Indian Perfumer 33 (1) : 
54-59.  
161.
 
Cortesi  F.  Plante    officinale    e    della    medicina  
popolaredelie  colonie  Italiane  d'  Africa.  Rassegna  Econ. 
Colon.,   XXIV, № 12, 1936, p.100. 
162.
 
Cox H. The   chemistry   and   analysis of   henna.   
Analysis 63. 1938, p. 397 - 404. 
163.
 
Dalziel  I.  M.  The  useful  Plants  of  west  Tropical 
Africa, London, 1937, p. 248. 
164.
 
Ellrihidi  M.  and  oth.  Khalifa  spectrophotometris  
estimation of lawsone in biological fluides. Egypt, phaarm. 
Bull. № 41, 1909, p. 105 -110. 
165.
 
Engler  A.  Lawsonia  inermis  L.  Die  naturiellen 
Pfianzenfamilien. Leipzig,1938, p. 15. 
166.
 
Etienne  A.,  P.  Piletta,  et  al.  (1997).  Ectopic 
contact  dermatitis  from  henna.  Contact  Dermatitis  37  (4)  : 
183.  Dep.  Neurosci.  Dermatol.,  Clin.  Dermatol.,  Hop. 
Cantonal  Univ.  Geneve,  Rue  Micheli-Ducrest,  1205 
Geneve, Switzerland.  
167.
 
Fahim  S.  and  oth.  A  contribation  to  the  study  of 
Lawsonia    inermis,  Proc.  pharm.  soc.  Egypt,  seied  56,  p. 
104 -107. 

 
139
 
 
168.
 
Garcia  O. J. D., M.  Terron, et  al.  (1997). Contact 
allergy  to  henna.  International  Archives  of  Allergy  and 
Immunology  114  (3)  :  298-299.  /  Hosp.  Los  Montalvos, 
Servicio de Algeria, E-37192 Salamanca, Spain.  
169.
 
Goyal  A.  K.,  S.  C.  Rastogi,  et  al.  (1997).  Herbal 
oral contraceptives: Retrospects and prospects. Advances in 
Plant  Sciences  10  (2)  :  141-143.  /  Dep.  Bot.,  Govt.  P.G. 
Coll., Rishikesh-249 201, India.  
170.
 
Gupta  S.,  M.  Ali,  et  al.  (1992).  24-beta-
Ethylcholest-4-en-3-beta-ol  from  the  roots  of  Lawsonia 
inermis. Phytochemistry 31 (7) : 2558-2560.  
171.
 
Gupta,  S.,  M.  Ali,  et  al.  (1992).  A  new  aliphatic 
hydrocarbon  from  Lawsonia  inermis  Bark.  Indian  Journal 
of  Chemistry  Section  B  Organic  Chemistry  Including 
Medicinal  Chemistry  31  (10)  :  705-707.  /  Fac.  Pharm., 
Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi 110 062. 
172.
 
Gupta S., M. Ali, et al. (1993). A naphthoquinone 
from  Lawsonia  inermis  stem  bark.  Phytochemistry  Oxford 
33 (3)  :  723-724.  /  Fac.  Pharm., Hamdard Univ., Hamdard 
Nagar, New Delhi 110 062, India.  
173.
 
Gupta S., M. Ali, et al. (1993). Evaluation of anti-
inflammatory  activity  of  some  constituents  of  Lawsonia 
inermis. Fitoterapia 64 (4 ) : 365 - 366. / Fac. Pharm., Jamia 
Hamdard, New Delhi-110062, India.  
174.
 
Hamdi P. Y., M. Benazzouz, et al. (1997). Healing 
effect of Lawsonia inermis L. (henna) as exemplified by the 
third  degree  burns.  Revue  de  Medecines  et  Pharmacopees 
Africaines 12: 151-156. / Inst. Sci. Vet., Univ. Constantine, 
Constantine, Algeria.  
175.
 
Hofmann O. and oth.  Bacteriostatis guinohes and 
other antibiotiks. Monatch. chem. 77, 1947, p. 86 - 96. 
176.
 
Iyer  M.  R.,  S.  C.  Pal,  et  al.  (1998).  Effect  of 
Lawsonia  inermis  on  memory  and  behaviour  mediated  via 
monoamine 
neurotransmitters. 
Indian 
Journal 
of 

 
140
 
 
Pharmacology  30  (3)  :  181-185.  /  Dep.  Pharmacol.,  Coll. 
Pharmacy, Nashik- 422 002, Maharashtra, India.  
177.
 
Kandil  H.  H.,  G.  M.  M.  Al,  et  al.  (1996).  Henna 
(Lawsonia  inermis  Linn.)  inducing  haemolysis  among 
G6PD-deficient  newborns.  A  new  clinical  observation. 
Annals  of  Tropical  Paediatrics  16  (4)  :  287-291.  /  Dep. 
Paediatr., Al-Jahra Hosp., PO Box 40206, 01753 Al-Jahra, 
Kuwait.  
178.
 
Kawamura  T.,  Y.  Hisata,  et  al.  (2000).  Quality 
evaluation  of  plant  dye  henna  with  glycosides.  Natural 
Medicines.  [print]  April  54  (2)  :  86-89.  /  Faculty  of 
Pharmacy,  Meijo  University,  Yagotoyama  150,  Tempaku, 
Nagoya, 468-8503, Japan.  
179.
 
Korayem  A.  M.  and  H.  A.  Osman  (1992). 
Nematicidal  potential of the henna plant  Lawsonia inermis 
against  the  root  knot  nematode  Meloidogyne  incognita. 
Anzeiger 
Fuer 
Schaedlingskunde 
Pflanzenschutz 
Umweltschutz 65 (1) : 14-16.  
180.
 
Lal  I.,  Duut  S.    Constitution  of  the  coiovring 
matter  of  lawsonia    inermis  L.,  Indigofera  tinctoria  L.  or 
Indian method. India soc. chem. № 10, 1933, p. 58;             
181.
 
Lestringant  G.  G.,  A.  Bener,  et  al.  (1999). 
Cutaneous  reactions  to  henna  and  associated  additives. 
British  Journal  of  Dermatology.  Sept.  141  (3):  598-600.  / 
Department  of  Dermatology,  Faculty  of  Medicine  and 
Health  Sciences,  Tawam  University  Hospital,  Al  Ain, 
United Arab, United Arab Emirates 
182.
 
Manetti  O.  La  coltivazione  deli  Henna  in 
Tripolitania.  La  Mesoine  Franchetti  in  Tripolitania. 
Appendice 11. Memorie ed Indagini Scientifiche. 1915. 
183.
 
 Nirmalan  M.  and  J.  Baldwin  (1997).  Anaesthetic 
implications 
of 
henna. 
European 
Journal 
of 
Anaesthesiology  14  (6)  :  665  -  666.  /  Manchester  Royal 
Infirmary, Manchester UK. 

 
141
 
 
184.
 
Novruzova  Z.  A.  and  M.  A.  Shikhieva  (1986). 
Anatomical  and  morphological  analysis  of  Lythraceae 
Jaume species. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi 
Ssr Seriya Biologicheskikh Nauk (3) : 46-51.  
185.
 
Perrot  E.  Des  matieres  premieres  usuelles  du 
reigne vegetal. Tome II. Paris1944, p. 1582 - 1589. 
186.
 
Pratibha  G.  and  G.  R.  Korwar  (1999).  Estimation 
of  lawsone  in  henna  (Lawsonia  inermis).  Journal  of 
Medicinal and Aromatic Plant Sciences. Sept. 21  (3):  658-
660.  /  Central  Research  Institute  for  Dryland  Agriculture, 
Santoshnagar, Hyderabad, 500059, India.  
187.
 
Rao  V.  R.,  M.  S.  Rao,  et  al.  (1993).  Synthesis  of 
some  new  type  of  naphthothiazolotriazoles  from  lawsone. 
Indian  Journal  of  Chemistry  Section  B  Organic  Chemistry 
Including  Medicinal  Chemistry  32(3):  365-366.  /  Dep. 
Chem., Kakatiya Univ., Warangal 506 009, India.  
188.
 
Rasulova  M.  R., A. A. Madaminov, et  al.  (1986). 
Prospects  for  the  introduction  of  Lawsonia  inermis, 
Indigofera  tinctoria  and  Indigofera  articulata  into  the 
Tadzhik  SSR  (USSR).  Rastitel  Nye  Resursy  22  (2)  :  227-
233.  
189.
 
Sharma S. K. (1997). “Henna” of Bhils. Journal of 
Economic  and  Taxonomic  Botany  21  (1)  :  250.  Aravilli 
Afforestation Project, Jhadol 313 702, India.  
190.
 
Sharma S. K. (1999). Plants used as henna dye by 
Bhils  of  southern  Rajasthan.  Journal  of  Economic  and 
Taxonomic  Botany.  [print]  September  23  (2)  :  257.  / 
Aravalli Afforestation Project, Jhadol 313 702 (F.), District 
Udaipur, RAJ, India.  
191.
 
Sharma  V.  K.  (1990).  Tuberculostatic  activity  of 
henna (Lawsonia inermis L.) Tubercle 71 (4) : 293-296.  
192.
 
Shidhaye  S.  and  A.  Damle  (1996).  Radiation 
sterilisation  of  henna  and  its  ointment.  Indian  Journal  of 

 
142
 
 
Pharmaceutical  Sciences  58  (2):  55-58.  /  Dep.  Pharm., 
Bombay Coll. Pharm., Kalina, Bombay 400 098, India.  
193.
 
Siddiqui  M.  B.  and  W.  Husain  (1994).  Medicinal 
plants of wide use in India with special reference to Sitapur 
district  (Uttar  Pradesh).  Fitoterapia  65  (1):  3-6.  Dep. 
Botany, Aligarh Muslim Univ., Aligarh 202002, India. 
194.
 
 Srivastava  R.  C.  and  A.  N.  Singh  (1990).  The 
family  Lythraceae  in  Madhya  Pradesh  (India).  Journal  Of 
Economic And Taxonomic Botany 14 (2): 409-420.  
195.
 
Takeda  Y.  and  M.  O.  Fatope  (1988).  New 
phenolic  glucosides  from  Lawsonia  inermis.  Journal  Of 
Natural Products 51 (4) : 725-729.  
196.
 
Tommasi  G.  Henna  (Lawsonia  inermis  L.) 
chemical  constititon  of  lawsone.  Gaz.  chem.  Italia,  №  50, 
1920, p. 263 - 272. 
197.
 
Tosti  A.,  M.  Pazzaglia,  et  al.  (2000).  Allergic 
contact  dermatitis  caused  by  mehindi.  Contact  Dermatitis. 
[print]  June  42  (6)  :  356.  /  Department  of  Dermatology, 
University  of  Bologna,  Via  Massarenti  1,  40138,  Bologna, 
Italy . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
143
 
 
MÜNDƏRİCAT
 
Giriş ............................................................................................... 3 
I Fəsil. Təcrübə aparılan bölgələrin təbii  şəraiti ........................... 6 
II Fəsil. Həna bitkisinin (Lawsonia)  öyrənilməsi və 
introduksiya   tarixi  (ədəbiyyat icmali) ........................................ 15 
III Fəsil. Həna  bitkisinin  aqrobioloji  xüsusiyyətləri ................... 35 
3. 1. Müxtəlif şəraitdə yetişdirilən həna toxumlarının 
laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti ................... 35 
3. 2. Saxlanma müddətindən asılı olaraq həna toxumlarının 
laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti ................... 38 
3. 3. Müxtəlif yaruslardan toplanmış həna toxumlarının 
laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti ................... 41 
3. 4. Cücərtilərin morfologiyası .................................................... 43 
3. 5. Çiçəkləmənin biologiyası ...................................................... 44 
3. 6. Meyvəvermə xüsusiyyətləri .................................................. 47 
IV Fəsil. Həna bitkisinin becərilmə üsulları .................................. 49 
4. 1. Səpin müddətinin standart həna şitillərinin alınmasına 
təsiri ............................................................................................... 49  
4. 2. Səpin normasının standart həna şitillərinin alınmasına 
təsiri ............................................................................................... 53 
4. 3. Тoxumların basdırılma dərinliyinin standart həna 
şitillərinin alınmasına təsiri ........................................................... 55 
4. 4. Həna qələmələrinin əkilmə vəziyyətinin onlardan alınan 
şitillərin yerüstü və yeraltı hissələrinin böyüməsinə təsiri ............ 59 
4. 5. Həna şitillərinin açıq sahədə əkin vaxtı və onun yarpaq 
məhsuldarlığına təsiri .................................................................... 65 
4. 6. Müxtəlif torpaq - iqlim şəraitinin həna bitkilərinin böyümə 
və inkişafına təsiri ......................................................................... 70 
4. 7. Qida sahəsi, bitki sıxlığı və biçin vaxtlarının həna 
bitkilərinin yarpaq məhsuldarlığına təsiri ..................................... 78 
4. 8. Meyvə orqanlarının  qoparılmasının  həna bitkisinin 
yarpaq məhsuldarlığına təsiri ........................................................ 85 
4. 9. Qida sahəsi və bitki   sıxlığının həna bitkilərinin toxum  
məhsuldarlığına təsiri .................................................................... 88 

 
144
 
 
V Fəsil. Həna populyasiyasinda baş verən fenotipik növdaxili  
dəyişkənlik ..................................................................................... 90 
5. 1.  Müxtəlif həna formalarının botaniki  təsviri ......................... 95  
5. 2. Həna bitkisinin növdaxili dəyişkən fenotipik  əlamətləri-
nin  irsiyyətdə saxlanılması ........................................................... 114 
5. 3. Тəsərrüfat sınağının nəticələri ............................................... 115 
VI Fəsil. Həna bitkisi   becərilməsinin  iqtisadi səmərəliliyi ......... 118 
Nəticələr ......................................................................................... 121 
İstehsalata təkliflər ......................................................................... 123 
İstifadə olunan ədəbiyyat ...............................................................  124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
145
 
 
                       Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu 
 
                               
                         H  Ə  N  A  (Lawsonia
                                 (monoqrafiya) 
 
 
                     Гумбатов Гумбат Сархош оглы 
 
 
                         Х    Н    А  (Lawsonia
                                 (монография) 
 
Redaksiya - nəşriyyat şöbəsinin baş redaktoru  F. Ə. Namazov 
 
    
Redaktor: R. S. Kərimova 
    Korrektor: A. A. Əliyeva 
 
                                Kompüter  tərtibatçısı: M. İ. Məmmədov 
                      Kompüter  operatoru: S. H. İsgəndərova 
 
                      Kağız formatı
   4/8.  
Tirajı:  200 
                               
Yığılmağa verilmişdir: 20.V 2011 
                               
Çapa imzalanmışdır: 09. VI 2011  
                               
Çap vərəqi  9,1;
   
Sifariş  № 137
 
_______________________________________________  
 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsində yığılmış, 
rezoqrafiya üsulu ilə nəşr edilmişdir. 
 
 Ünvan: Gəncə şəhəri, Ozan küçəsi 102, ADAU- nun nəşriyyatı 
 
                       Elektron ünvan: www.adau.edu.az 
                       e - mail:               info@adau.edu.az 
 

 
146
 
 
 

Yüklə 2,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə