H‹perosmolar nonketot‹k d‹abet komasi


H‹PEROSMOLAR NONKETOT‹K D‹ABET KOMASIYüklə 44,59 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix25.12.2016
ölçüsü44,59 Kb.
#3228
1   2   3   4   5   6
H‹PEROSMOLAR NONKETOT‹K D‹ABET KOMASI


lebilir ve %55 üzerindeki de¤erler nadir de¤ildir. Kontrol edilmemifl diabetik-

lerde kolesterol ve trigliserid düzeyleri yükselir. Lipemi baz› laboratuar tek-

niklerinde metodolojik engellemeye neden olarak serum albumin, amilaz, bi-

lirubin, kalsiyum total protein, SGOT, SGPT ve BUN de¤erlerinde art›fla ne-

den olur. Serum trigliseridlerinde ve flilomikronlarda çok belirgin art›fllar se-

rum sodyum konsantrasyonunun yanl›fll›kla düflük bulunmas›na (psödohipo-

natremi) neden olabilir. Bu durum di¤er suda erir elektrolitler için de geçerlidir.

TEDAV‹

Komay› h›zland›r›c›/bafllat›c› enfeksiyon gibi nedenler araflt›r›l›p h›zla te-

davi edilmelidir. Yafll› hastalarda ve kardiovasküler hastal›¤› olanlarda sant-

ral venöz bas›nc›n izlenmesi gereklidir. Koma ya da stupor halindeki hastaya

idrar  kateteri  tak›lmal›d›r.  ‹leus,  gastrik  distansiyon  ve  hafif  gastointestinal

kanama olabilece¤inden %50 olguda nazogastrik intübasyon gereklidir. Ge-

rek lökosit say›m› gerekse atefl bu hastalarda infeksiyon aç›s›ndan güvenilir

göstergeler olamayaca¤›ndan uygun kültürler ile infeksiyondan çok flüphele-

nilir  ise  antibiotik  tedavisine  bafllanabilir.  Hipotansiyon  ve  flok  durumunda

kristaloid solüsyonlar ya da volüm geniflleticiler (albümin, dekstran, tüm kan)

kullan›lmal› ve hipoperfüzyonun düzeltilmesi tüm di¤er tedavi modaliteleri-

nin önüne geçmelidir.

Periferik  perfüzyonun  yeterli  olmad›¤›  durumlarda  insülinin  intravenöz

yoldan verilmesi daha do¤rudur. Ancak, injeksiyon yerindeki perfüzyon ye-

terli ise intramüsküler ya da subkutan yol da uygun görülmektedir. ‹nsülinin

bolus olarak verilmesi hem etkisiz hem de güvenilmeyecek bir tedavi fleklidir.

Bu flekilde verilen insülinin yar›lanma ömrü 4-5 dk’d›r ve plazmadan 40 dk

içinde tamamen kaybolacakt›r. Daha çok önerilen uygulama 10-15 Ü kristali-

ze insülinin ‹V bolus olarak verilmesinden sonra 0.1 Ü/kg saat’lik dozda de-

vaml› insülin infüzyonudur (ortalama eriflkinde 5-10 Ü/saat’e karfl›l›k gelir).

Herhangi bir neden ile IV infüzyon yap›lam›yor ise 0.15 Ü/kg insülin ‹M en-

jekte  edilir  ve  bir  saat  sonra  ayn›  miktar  tekrarlan›r.  ‹M enjeksiyonlar  daha

sonra 4 saatte bir 10-20 Ü aras›nda uygulan›r.

Tedavinin ilk saatlerinde plazma glukoz konsantrasyonunda görülen düfl-

me rehidratasyonun ve renal kan ak›m›n›n yeniden sa¤lanmas›n›n bir göster-

gesidir. Plazma glukozunun düflmemesi yetersiz volüm ekspansiyonunu ya da

renal  fonksiyon  bozuklu¤unu  gösterir.  Renal  yetersizli¤i  olan  hastada  BUN

ve kreatinin de¤erleri yüksektir. E¤er anürik renal yetersizlik bafllang›çta tefl-

his edilemez ise h›zl› s›v› replasman›, konjestif kalp yetersizli¤i ve/ya da pul-

moner ödeme neden olur. Bu tür hastalarda tek bafl›na yüksek doz insülin te-

126Yüklə 44,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə