Horadiz s əni unutmadımYüklə 29,48 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/41
tarix27.06.2017
ölçüsü29,48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 

 

Ərşad Namazalı  

 

 

        

 

                         

       

Ərşad Namazalı 

 

  

 

  

 

H

H

 

 

O

O

 

 

R

R

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

İ

İ

 

 

Z

Z

 

  

 

  

S

S

Ə

Ə

N

N

İ

İ

 

 

 

 

U

U

N

N

U

U

T

T

M

M

A

A

D

D

I

I

M

M

.

.

.

.

.

.

 

 

 

                                     

 (

 İ

K

İNC

İ

  NƏ

Ş

R ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

”Müəllim” nəşriyyatı 

Bakı – 2013 

    

 


Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 

 

     Redaktor:     M

əhəmməd  Məhərrəmov 

 

  

      

Ərşad Namazalı. 

H

H

O

O

R

R

A

A

D

D

İ

İ

Z

Z

,

,

 

 

S

S

Ə

Ə

N

N

İ

İ

 

 

U

U

N

N

U

U

T

T

M

M

A

A

D

D

I

I

M

M

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

            “Mü

əllim” nəşriyyatı, Bakı: 2012, 410 s.  

     


  Kitabda  Füzuli rayonun  Horadiz k

əndinin  toponomiyası  haqqında 

b

əhs edərək, onun yerləşdiyi  relyefi,  şəraiti, yeri-yurdu,  dağı, d

ərələri, dəmyə  torpaq sahələri,  pambıq  və  üzüm sahələri haqda, 

sah

əsi, abidələri,  yaşayış  məhəllələri,  çayları,  sərin kəhrizləri və bulaqları,  məscidləri, məktəbləri,  İmam  Piri  və  ocaqları  haqda, 

tanınmış  və  görkəmli elm xadimləri,  seçilmiş  deputatları,  Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanları  və  Qəhrəman Analar haqda, müstəqillik 

dövründ


ə  “Həccə”, “Kərbala”-ya və  “Məhşət”-ə  ziyarətə  gedənlər 

haqda m


əlumat vermişdir.  

      Mü


əllif  Qarabağımızın  və  ətraf  rayonların  nankor erməni 

qoşunları tərəfindən işğalı, başımıza gətirilən ağrı-acılı müsibətlərdən 

x

əbər verməklə  bərabər, Horadiz kəndimizdən  olan  Qarabağ şəhidləri, girov düşənlər və əlillər haqda məlumatları toplayıb, geniş 

oxucu kütl

əsi üçün nəzərdə tutulan bu kitab, həm də gələcək nəsillərə 

yer-


yurd adlarının yaddaşdan silinməməsi, unudulmaması haqda bir 

töhv


ədir. Bu kitab müəllifin üçüncü kitabıdır.  

 

  

2411144 – 2013 

    9952 – 413 

 

 

© 

Ə.Namazalı, 2012 

 


Ərşad Namazalı  

 

  

  

ƏRŞAD NAMAZALI 

  

 

 

 


Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 

                               

  

                              Mü

əllif  haqqında 

Ərşad Namazalı (Ərsad Mösü oğlu Məhərrəmov) – 1940-cı il 

aprelin 21-d

ə Horadiz kəndində mexanizator ailəsində anadan ol-

muşdur.  

1960-66-

cı  illər Kür-Araz  Su  Tukuntisinin  9  saylı  Tikinti 

Quraşdırma İdarəsində sürücü işləmişdir. 

1966-2002-ci ill

ər  Bakı  şəhər Nəqliyyat Departamentində 

sürücü, briqadir, H

əmkarlar  təşkilatı  sədrinin  müavini və  Əmək 

Şurasının sədri vəzifələrində çalışmışdır. 

Əmək fəaliyyati  zamanı  yüksək nəticələr  əldə  etdiyinə  görə, 

1978-ci ild

ə “Əmək Şöhrəti” ordeni təltif edilmiş, 1985-ci ildə SSRİ 

Dövl

ət Mükafatı laureatı adına layiq görülmüş, 1985-ci ildə “Əmək 

Veteranı”  medalı    ilə  təltif edilib. X və  XI  –  beşilliklərin  “Əmək 

Z

ərbəçisi” döş nişanlarına və 1975-85-ci illər “Sosializm yarışının 

qalibi” döş nişanlarına layiq görülmüşdür.  

Ərşad Mösü oğlu Məhərrəmovun briqadir kimi iş təcrübəsini 

işıqlandıran  plakatlar,  1984-85-86-cı  illərdə  çap edilərək bütün 

n

əqliyyat müəssisələrinə yayılmışdır. 

Müxt

əlif illərdə  qabaqcıl  əmək fəaliyyəti  zamanı  Azərbaycan 

N

əqliyyat Nazirliyi,  Həmkarlar  İttifaqı,  Bakı şəhərı  Nəqliyyat De-

partamentinin  v

ə  eləcə  də  2  saylı  Avtobus  parkınin  rəhbərliyi 

t

ərəfindən 20  dəfə  fəxri fərmanlarla, 4 dəfə  diplomlarla  və  pul 

mükafat

larına layiq görülmüşdür. 

Az

ərbaycanda çıxan “Kommunist”,” Vışka”, “Bakinskiy rabo-

çiy”,“Bakı”,  “Baku”,  “Xalq  qəzeti”, və  “Magistral” qəzetlərində 

onun haqqında oçerklər, məqalələr yazılmışdır. 

Bütün bunlardan 

əlavə Ərşad Namazalı ədəbi yaradıcıllıqla da 

m

əşğul olaraq “Namazalılar” (2005-ci il) və “Torpaq həsrəti” 

(2007-ci il) 

kitablarının müəllifidir.  

2002-ci ild

ən əmək təqaüdçüsüdür. 

                                                                                  Redaktor 

 

 

Ərşad Namazalı  

 

 

 

Kitab haqqında rəy 

 

 Kiçik  Qafqazın  cənub-şərqində,  dağlar  ətəyində  yerləşən, 

füsünkar t

əbiətli və soyuq bulaqları, kəhrizləri ilə məhşur olan Füzuli 

rayonunun Horadiz k

əndi haqqında Ərşad Namazalının (Ərşad Mösü 

oğlu  Məhərrəmov)  yazdığı  üçüncü  kitabı  “Horadiz,  səni 

unutmadım”-ı  oxuyarkən çox kövrəldim, eyni zamanda məmnun 

oldum. Kövr

əlməyimin  əsas səbəbi məlumdur, çünki  uşaqlıq 

ill


ərimdə  boya-başa  çatdığım,  heç  vaxt  yaddaşımdan  silinməyən, 

lakin 


əsirlikdə inildəyən Horadiz kəndimizin məhəllələri, əzizlərimin 

d

əfn  olduğu  qəbirstanı,  Qarabağ  müharibəsində  şəhid  olanları  və girov düşənləri yad etmək mənim üçün həddindən artıq ağırdır. 

Ərşad  Namazalı  Horadiz kəndinin

 

ərazisində  olan ata-baba-larımızın bizlərə gətirib çıxardığı yer adlarının, çayların, bulaqların, 

k

əhrizlərin,  dağ  və  təpələrin, dərə  və  düzlərin, tarla və  bağların, ç

əmən və  çöllərin, məscidlərin və  İmam  Pirinin,  Ocaq  və  ziyarət-

gahların  adlarını  toplayaraq  bizlərə  çatdırmağı  özünə  vacib  hesab 

etmişdir. 

əllif ata-babalarımızın  dilindən  eşitdiyi  Horadiz kəndinin 

tarixini, onun göz

əlliklərini, yerləşdiyi  ərazini və  şəraitini, torpaq-

larımızın məkanı və mövqeyini, bağlarını, sularını və dərələrini, tayfa 

v

ə məhəllələrini, yer adlarını yerli-yerində yazması, onun müşahidə qabiliyy

ətinin, məntiqi təfəkkürünün  inkişafında,  özünü  dərk 

etm

əsində, hadisə  və  proseslərdən düzgün əqli nəticə  çıxarmasında mühüm rol oynayır. 

O,  oxuculara v

ə  həmkəndlilərinə  kənd  haqqında  məlumatları 

bütün t


əfərrüatı ilə, sadə və aydın dildə çatdırılmasını təmin etmişdir. 

Yüz ill


ər bundan əvvəl  deyilmiş  yer  adları  bizim  ağsaqqalların 

dilind


ə  müxtəlif dövrlərdə  yaşamış,  onların  dilində  işlənə-işlənə, 

qoruna-qoruna parlaq bir inciy

ə dönmüş, əsrlərin sərt sınaqlarından 

çıxmış, söz-söhbətlərində, şifahi bir şəkildə nəsildən-nəsilə keçərək, 

öz adını saxlayaraq bizlərə gəlib çıxmışdır. 

Ərşad  Namazalı,  mən deyərdim  ki, belə  bir məsuliyyətli  işin 

öhd

əsindən çox məharət  və  bacarıqla  gəlib. Bu kitabda o, Horadiz Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 k

əndi  haqqında  məlumat  xarakterli bilgilərlə  bərabər, kəndimizin tanınmış  akademikləri,  professorları,  alimləri, dəyərli  ziyalıları, 

görk


əmli  şəxsiyyətləri ilə  bərabər,  Qarabağ  müharibəsində  şəhid 

olmuş  və  girov düşmüş,  həm də  əlil  olan  övladları  haqqında  oxu-

culara bir daha m

əlumatlar vermişdir. 

K

əndin tarixi ilə bağlı olan bu kitabda ermənilərin 

işğalına qədər 

(3 sentyabr 1993-

cü  il)  vaxtı  ilə  bu kənddə  yaşamış  tayfaların, 

n

əsillərin, eləcə  də  kənd ilə  bağlı  dağ,  dərə, düz, təpə, çay, qobu, bulaq, k

əhriz və  sairə  adların  mənsubiyyəti barədə  izahlı  şərhlər 

verm

əsi çox məqsədə uyğundur.  əllif  Horadiz kəndinin toponimini toplayarkən, onun xüsu-

siyy

ətini, düzgün və dolğun məlumatlarını öyrənmək üçün müxtəlif insan

larla,  ziyalılarla,  ağsaqqallarla  görüşüb  və  məsləhətləşmişdir. 

Çünki bu cür böyük, d

əyərli və ulu insanların dilində, söhbətlərində, 

fikirl

ərində, bəzən tarixi təcrübənin  sınağından  çıxmış,  ölçülü-biçili h

əqiqətlər də  faydalı olur. Bir mənada onların  gözünü keçmişimizə 

körpü olmaqla, tarixin b

əzi dərin və  qaranlıq  səhifələrinə  işıq 

saçmadadır. 

H

ər hansı bir coğrafi obyektə müxtəlif səbəblərdən müəyyən ad verilir; iqlimin

ə, rənginə, relyefinə,  xarici  görünüşünə, bitki və 

heyvanat al

əminə  və  sairəyə  görə  müəllif məhz  bu  adların  düzgün 

izahını verməyə çalışmışdır.  

Horadiz k

əndinın  toponimi  və  görkəmli  şəxsləri  haqqında 

yazmaq, seçm

ək və  toplu  halda  oxucuya  çatdırmaq  xeyirxah  iş 

olduğu kimi, həm də çətindir. 

Bu  iş  müəllifdən dərin mənalı  fikri  tutmağı,  ona  lazımınca 

qiym


ət verməyi, elmin müxtəlif sahələrində görkəmli şəxsiyyətlərini 

tanış etməyi, səbr və təmkinlə axtarışlar aparmağı tələb edir. 

Ərşad  Namazalının  yazdığı  bu  kitabı  “Horadiz  kəndinin 

ensiklopediyası” adlandırsaq heç də səhv etmərik. Mənim fikrimcə, 

kitabda daha böyük diqq

əti cəlb edən  ən mühüm cəhətlərdən biri 

k

əndimizdə  tarix  boyu  adlandırılan  məhəllələr və  orada yurd-yuva salıb  yaşayan  tayfalar  barədə  dolğun  və  düzgün məlumatların 

verilm


əsidir. 

Ərşad Namazalı  

 

 10 

M

ən tam əminəm ki, həmyerlimiz  Ərşad  Namazalının gərgin əməyi nəticəsində ərsəyə gətirilmiş bu kitab hər bir vətən həsrətində 

olan horadizlil

ərin “Stolüstü kitab”-ı  olmaqla  yanaşı,  gələcək 

n

əsillərə  -  bədnam  qonşularımızın  öz  xarici  havadarlarının  birbaşa köm

əyilə  xalqımızın  başına  gətirilən müsibətlər,  əzəli Azərbaycan 

torpağı olan İrəvan, Zəngəzur, Göyçə, Basarkeçər, Dərbənd mahalını 

itir


ə-itirə, indidə  Qarabağımızın  ağır  və  çətin  halına  gəldiyimiz bu 

dövrd


ə  toponimik  araşdırma  və  tədqiqatların  toplanıb  öyrənil-məsi, 

çapı,  toponimik  lüğəti,  eləcədə  coğrafi  terminlərin,  lüğətinin tərtib 

edilm

əsi müəllifin  qarşısında  duran  əsəs vacib məsələlərdəndir. Kitabın  gələcək nəsillərimiz üçün əvəzedilməz vəsait kimi dəyərli 

m

ənbədir və torpaqlarımızın, həm də insanlarımızın başına gətirilən bu müsib

ətləri çatdırmaqda müstəsna əməyi vardır. 

Ə.Namazalının yazdığı “Horadiz, səni unutmadım” kitabı əsasən 

dörd hiss

ədən ibarətdir: 

I  –  hiss

ədə  Horadiz kəndimizin  tarixi,  adının  yaranması, 

iqtisadiyyatı  və  torpaqlarımızın  itirilməsi haqda bəzi  qaranlıq  olan 

vacib hadis

ələri araşdırır və məlumat verilir. 

II  –  hiss

ədə  Horadiz kəndimizin  yer  adları,  çaylar,  bulaqlar  və 

k

əhrizləri, dərələri,  bağları,  üzüm  və  taxıl  əkin sahələri, tayfa və m

əhəllələri, İmam piri, ocaqlar və məscidlər, məktəblər, mədəniyyət 

v

ə məişət binaları, kənd icra nümayəndəliyi və  kənd idarə binaları, k

ənd xəstəxanası  və  ambulatoriya haqda məlumatlar  yazılmaqla 

b

ərabər, onların harda yerləşdiyi haqda dəqiq xəbər verilir. III  –  hiss

ədə  isə  Horadiz kəndimizdən  Qarabağ  müharibəsi 

şəhidləri,  girov  düşənlər və  əlillər, kəndimizin  Sosialist  Əməyi 

Q

əhrəmanları,  Azərbaycan SSR-in Ali Sovetinə  müxtəlif illərdə seçilmiş deputatlar, kəndimizin Respublika, Füzuli rayonu və xarici 

dövl


ətlər səviyyəsində tanınmış şəxsləri, eyni zamanda 

“Q

əhrəman analar”, həmçinin kəndimizdən “ Həcc”, “Kərbala” v

ə “Məşhəti” ziyarətində olanlar haqda məlumatlar verilmişdir. 

IV  –  hiss

ədə  isə  Horadiz kəndimizin erməni  işğalı  zamanı  3 

sentyabr 1993-cü ild

ə  girovluqda  qalmış  evlər və  onların  sahibləri, 

hansı məhəllədə yerləşdiyi dəqiq verilmişdir. 


Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 11 

Bütün  bunları  oxuduqca  ümid  edirəm ki,  Ərşad  Namazalının 

yazdığı bu kitab geniş oxucuların marağına səbəb olacaq və əminəm 

ki,  h


əmyerliləri  onu sevə-sevə  oxuduqca hərə  öz elini, yurdunu, 

evl


ərini və  əsirlikdə  qalan  doğma  Horadiz  kəndimizdə  keçirdiyi o 

əziz günlərini xatırlayacaq. 

Bu  kitab h

əm indiki nəsilə, həm də gələcək nəsillərə lazımınca 

bilgil

ər verəcək və dəyərli məlumatlar öyrədəcəkdir. Bel

ə  hesab edirəm ki, həmyerlilərimiz  bu  kitabı  böyük  ruh 

yüks

əkliyi ilə  qəbul edəcək və  ona sərf  etdiyi vaxta heç vaxt t

əəssüflənməyəcəklər. 

Əziz həmyerlilərim,  inanıram  ki,  Sizi  düşündürən müxtəlif 

suallara bu kitabda cavab tapacaqsınız.  

İNŞALLAH!  

 

 

B

əhlul Surxay oğlu Cəfərov 

Az

ərbaycan Dövlət Pedoğoji Universitetinin 

dosenti, coğrafiya elmiləri namizədi 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 Ərşad Namazalı  

 

 12 

 

                                  

Əziz oxucum  

 

Ululardan 

biz


ə nə qalıbsa, onlar bizlərə əzizdir, toxunulmazdır. 

Bu yadigarlar qanı-qanımızdan, canı-canımızdan olanlara böyük 

sayğıdır, eyni zamanda tarixdən gələn səslər sevgi dolu bağlılıqdır. 

Yer adları tariximizin yaddaş kitabıdır. Bu kitabın yarpaqlarında 

bir  elin,  bir  oymağın  keçmişi,  kökü,  sevinc  dolu  yaşantısı,  günü-

güzaranı  yaşayır.  Yer  adlarını  öyrəndikcə  elimizin yüzilliklər arxa-

sında qalmış keçmişi sanki göz önündə canlanır. 

İnsanın  tapdığı  adlar,  gördüyü,  duyduğu  aləmin hər məqamı 

onun üçün 

əziz və unudulmazdır. 

K

əndimizdə  yer  adları  ulularımızdan  bizə  qalan bir əmanətdir, onu qoruyub saxlamaq v

ə onu yaşatmaq bizim hamımızın ən ümdə 

borcumuzdur. 

Horadiz k

əndini keçmişlə bağlayan və keçmişdən gələn yollarını 

işıqlandırmaqda  yer-yurd  adlarının  əvəzi  varmı?  Ulu  babalarımızın 

keçmişi, təkcə  qədim yazarlarda, kitabələrdə, uca tikintilərdə 

qalmaqla b

ərabər,  yaşayış  məskənlərinin,  çayların,  bulaqların, 

k

əhrizlərin,  bağların,  çəmənlərin,  örüşlərin, dərələrin,  yamacların, cığırların  adında  babalarımızın  nəfəsi  qalıb,  nəsillərin təpəri  qalıb, 

qanlı-qadalı  illərin  izi  qalıb,  ala  gözlü,  qara  gözlü  gözəllərin gözü 

qalıb, nağıllar qalıb, söz –söhbətləri qalıb yer adları ilə bağlı.  

Ulularımızın,

 

oğula,  qıza  ad  verdiyi  kimi,  yaşadığımız  yerə, çaylağına,  bulağına,  bağ-bağatına,  bərlı-bərəkətli  torpağına  ad 

ver


ərək yaşatmışlar. 

İndi Horadiz kəndimizi mən ancaq yuxularımda görürəm:- ...Göz işlədikcə yol uzanır. Ağappaq yol. Bu yola elə bil heç insan ayağı 

d

əyməyib. Bu yol Horadizdən  qopub  harasa  uzanır,  uzaq  bir 

m

əmləkətə  gedir. Bu yolu  indi görürəm ki, göylə  yerin birləşdiyi, 

h

əmdəm  olduğu  bir  məchulluğa  uzanır.  Bu  yolla  hey  Horadizə 

gedir

əm. 

Horadiz m

əni bağrına çəkdikcə özü uzaqda qalır, özü məndən 

uza

qlaşır.  Ağlayıram,  gözlərimdən  yaş  gəlmir, gülürəm, gülə  bil-

mir

əm. Heç yeriyə də bilmirəm. Gücüm də yoxdur...  

Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 13 

Bir d

ə görürəm ki, Horadizdə bir otağın içindəyəm. Bu ev elə 

bil m

əsciddir, ancaq yorğan-döşək də var. Taxçada qab-qacaq var. 

Bir t

ərəfdən samavarın səsi gəlir. Nənəqız nənəm də buradadır. 

Döşəkçədə  oturub təsbeh çevirir və  məni görcək içini çəkib 

deyir:- 

Ay  insafsızlar!..  Neçə  illərdir ki, yolunuzu gözləyirik, heç 

bizim q

əbrimizi ziyarətə  gəlmirsiniz,  ancaq  siz  hamınız  qaçıb 

yurdumuzu 

boş qoymusunuz! Sonra bikef halda oğlu Fərzalı dayı-

mı  soruşur.  Dalınca  kiçik  dayım  Həsəni  soruşur.  Arxasınca  ah 

ç

əkib  qızları  Səkinə  və  Şöhlət xalalarımı  xəbər  alır  və  axırda  da 

n

əvəsi kiçik qardaşım Əhədi soruşur. Ardınca heç kimi soruşmur. 

Deyir ay bala, s

ən hara,  bura hara, necə  gəlib  bura  çıxmısan? 

Əllərin  niyə  soyuqdur,  ver  əlini  salım  qoynuma  qızdırım.  Sən 

birinci sinif

ə  gedəndə  yolda  donduğun  vaxt  olduğu  kimi  yadın-

damı? Lap donub barmaqların. 

 Üzüm

ə baxıb deyir:-Sizlərdən olduqca çox narazıyıq, çünki bir 

quruca da olsa bizl

əri yad etmirsiniz. Ata-babalarınız,  qohum-

əqrabalarınız  hamısı  yanımdadır  –  nə  vaxt  qayıdacaqsınız 

yurdunuza, axı yolunuzu gözləyirik!.. 

Gözü  yollarda  qalan  babalarımızın,  nənələrimizin,  atalarımızın, 

analarımızın,  bacılarımızın  və  qardaşlarımızın  ruhu  –  gözləyirsiniz, 

tezlikl


ə  gələrik gözləyin!..  Oğul,  döyüşkən  oğul  gözləyirsiniz? 

Gözl


əyin! Toy gözləyirsiniz? Nəvə gözləyirsiniz? Gözləyin! 

Gözl


əyin, görək  bu  dünyanın  başımıza  ələdiyi kül nə  vaxt 

tük


ənəcək. Gözləyək görək ürəklər nə  vaxt  yumşalıb  hərəkətə 

g

ələcək. Bu axıdılan qanlar nə vaxt kəsiləcək.  Torpaqlarimız üğrunda şəhid olan balalar, ruhunuz şad olsun! 

Ruhunuz neyl

əsin? Torpaqlarımız neçə illərdir ki, düşmən əsir-

liyind


ədir, ancaq baxıb-baxıb,  için-için təəssüf keçiririk,  gözləyirik 

v

ə səbr edirik.  Göy

ərçin uçmayan göylərindən, bül-bül  ötməyən  bağlarından, 

tüstü 

çıxmayan bacalarından, insan  yaşamayan evlərindən, göz  yaşı axıdan bulaq və kəhrizlərindən, azan səsi gəlməyən məscidlərindən, 

it h


ənirtisi gəlməyən, qoyun-quzu və  inək  mələşməsi gəlməyən  – 

Horadizd


ən indi barıt iyi gəlir!.. 

Ərşad Namazalı  

 

 14 

Horadiz  bağlarında  həmişəlik  payızdır.  Ağaclar  qış  gəlməmiş 

saralıb-solub, yarpaqlar xəzəl olub yerə döşənib. Bir belə sükuta, bir 

bel


ə ağrıya yarpaqmı dözər? Bir belə göz yaşına, bir belə adamların 

ah-nal


əsinə ağacmı dözər?  

Dünyanın  sirli-sehrli möcüzəsi çoxdur. Onlardan birincisi 

Allahın  yaratdığı  insandır.  Dünyanın  içində  dünyadır  insan.  Hələ 

neç


ə-neçə  yüzilliklər keçəcək,  insan  övladı  neçə-neçə  müəmmanın 

sirrini açacaq, ancaq öz sirrind

ən, sehrindən xəbərsiz qalacaq. Bunun 

özü d


ə təbiidir.  

       Mü

əmmalar fövqündə durur bəşər övladı öz insanlığı ilə. İnsan 

dünya


da yaşadıqca özünü kəşf edir. Çünki, ətrafdakı bütün hadisələr, 

başımıza  gətirilən  ağrı-acılar,  doğma  torpağımızdan  köçürmələr, 

çoxlu itgil

ər və şəhidlər, bəzi müəmmalar ancaq öz təsdiqini insanda 

tapır. 

      Beləcə,  insan  daxili  dünyası  ilə  ətrafda,  ətraf aləm isə  öz sirli 

göst


ərmələri ilə insanda yaşayır. Biz bu aləmə nə qədər yaxınıqsa, bir 

o q


ədər də  uzağıq  ondan.  Bu  görünməz, dilsiz “ünsiyyəti” bərpa 

etm


ək üçün bizdə  möcüzəli dünyayla əlaqə  var və  həmişə  də  olub. 

Sad


əcə özümüzü o yerə qoymamışıq, yaxına buraxmaq istəməmişik 

bu inamı. Amma qəlbimizdə bu inamı yaşatmışıq. 

      Deyil

ənlərin təsdiqini görəndə inanmışıq, söylənilənlər qarşımıza 

çıxanda inanmışıq. Lakin təsdiqində ehtiyatlanmışıq. Ehtiyatlanmışıq 

ki, mill


ətpərəst deyərlər, fanatik damğası vurarlar. 

      


Yadımdadır, rəhmətlik molla Oruc deyərdi ki, vaxt gələcək bizim 

bu etdikl

ərimiz, tikdiyimiz evlər, bəslədiyimiz bu bağlar, məscidlər, 

m

əktəblər, idarələr hamısı tar-mar olacaq!       S

ən demə, deyilənlərin hamısı olacaq imiş. Ataların dediyi kimi 

“olacağa  çarə  yoxdur”. Nədir bu olacaq?  Bu  kitabı  oxusanız  dəqiq 

m

əlumat alarsınız.                                                                               

 Mü

əllif  

 

  

  

  

Horadiz s

əni unutmadım... 

 

 15 

 

 HORADİZİM 

 

M

ən yazdim ki, qoy itməsin, Adı qalsın, hər bir kəsin. 

İstər yerin, istər səsin, 

Sorağıydı Horadizim! 

Dayağıydı Horadizim! 

*** 

Xatir


əmdə qalan da var, 

Silin


ən də, yanan da var. 

Ayrılıqda qalan da var, 

Hamısını Horadizim! 

Dey


əmmədim Horadizim! 

*** 


R

əhmət deyib ölüsünə,  

Baş əyirəm dirisinə. 

Kövr


əldikcə yanır sinə, 

Qaldı darda Horadizim! 

Yandı bağrım, Horadizim! 

*** 


S

ənə göy üzü qurbandır, 

Göyün ulduzu qurbandır. 

Ərşad de, quzu qurbandır, 

İmam Pirə, Horadizim!  

K

əndimizə Horadizim! *** 

 

  

 Yüklə 29,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə