Hocalarimiz 73Yüklə 1,54 Mb.
səhifə1/7
tarix23.07.2017
ölçüsü1,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

BÖLÜM 2 HOCALARIMIZ


HOCALARIMIZ


73


 • Lofçalı Derviş Bey*

1277 (1860)'de Lofça'da doğdu.

1292 (1875)'de Lofça Mal Müdürlüğü vazifesi.

 1. (1877) istifa ederek İstanbul'a geliş.

Evkaf nezareti mektebi kalemine girdi.

 1. (1878)'de muhacirin idaresi sevk komisyon katibi vazife-
  si. Tıp Fakültesine giriş, 29 Mayıs 1301 (1885)'de 105 numaralı


tıp diploması 1301 (1886)'de Beylerbeyi Hastanesi (Askeri) tabipliği 1302 (1886)'de Bursa Belediye Tabibi.

1887'de Mülkiye İdadisi hikmet-i tahşiye muallimi ve doktorluk.

1900 Haseki Hastanesi tabibi.

1902'de Bimarhane tabibi 1893'de emraz-ı hariciye muallim muavini.

1897'de emraz-ı asabiye muallimi ve tımarhane akıl hastalıkları mütehassısı .. ilaveten 1901'de Beylerbeyi, 1890'da Dördüncü Osmani... 1325 (1909)'de vefat etti.

1895'den itibaren Kadırgadaki Mekteb-i Mülkiye Tıbbiye diye anılan sivil tıp okulunda Raşit Tahsin Hoca'mn yardımcısı olarak nöroloji dersleri vermeye başlamış ve müderris muavini olmuştur. 1909'da kadırgadaki sivil tıbbiye Haydarpaşa'ya taşınıp Askeri tıbbiye ile birleştikten sonra Adli tıpta çalışmaya başlamıştır. Lofçalı Haşan Derviş, paşalığa yükselmiştir.


(Dr. Faruk Bayülkem Türkiye ' de Psikiyatri-Nöroloji ve Nöroşirürji' nin Tarihi Gelişimi. İstanbul 2002 adlı
eserinden sadeleştirilerek özetlenmiştir.)

 • Pepo Akşiyoti*

Doğum : 1870
Ölüm : 1916


1307'de Tabip olmuştur. Paris'te Charcot ve Viguro' nun yanın-
da nöropsikiyatri öğrenmiş, 1903'de kadırgadaki sivil tıp mekte-
binde nöroloji dersleri verirken Fakültenin Haydarpaşa'da
kurulması üzerine 1910'da Raşit Tahsin'in başkanı bulunduğu


kürsüye müderris muavini olmuştur. Birinci Dünya savaşında orduya alınmış,
askerde tifüse yakalanmış ve 1916'da vefat etmiştir.c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image44.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image45.jpeg


(Dr. Faruk Bayülkem Türkiye ' de Psikiyatri-Nöroloji ve Nöroşirürji' nin Tarihi Gelişimi. İstanbul 2002 adlı eserinden sadeleştirilerek özetlenmiştir.)74


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


 • Müderris Hilmi Kadri Bey*

Babası Tüccardan Kadri Bey. İlk öğretim Vefa, Orta öğretim
Fatih, Liseyi' de Kuleli Askeri okulunda bitirmiş, 1882 yılında
Askeri Tıbbiyeye girmiş, 1887 yılında yüzbaşı rütbesi ile mezun
olmuş.


2 yıl Haydarpaşa Hastanesinde staj yaptıktan sonra 1890
yılında Brizot, Charcot, Matyan gibi ünlü nöroloji hocalarının


yanına Paris'e nöroloji öğrenmeye gitmiş, 1902'de ülkemize dönmüş ve Askeri has-
tanesine açılan ruh ve sinir hastalıkları servisinde çalışmaya başlamıştır. 1913'de
albay rütbesi ile Haydarpaşa Hastanesine atanmıştır. 1916'da ölen Pepo
Akşiyoti'nin yerine Haydarpaşa'daki Fakültenin-nöroloji derslerini kendi ölümüne
(18.07.1920) kadar vermiştir. 54 yaşında vefat etmiştir.


Müderris Hilmi Kadri Bey 1918'de kurulan Tababet-i Ruhiye cemiyetinin de 2. Başkanı olmuştur.


(Dr. Faruk Bayülkem Türkiye ' de Psikiyatri-Nöroloji ve Nöroşirürji' nin Tarihi Gelişimi. İstanbul 2002 adlı
eserinden sadeleştirilerek özetlenmiştir.)

 • Prof. Dr. Raşit Tahsin
  (18704936)


Raşit Tahsin, Gülhane Asabiye ve Akliye Şubesi'nin kurucu-
su ve ilk hocası ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültes'inin ilk a-
sabiye ve akliye Profesörüdür.


Orman Nezareti memurlarından Trabzonlu Tahsin Bey'in oğ-
lu olan Raşit Tahsin, 1870 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya


gelmiştir. 1892'de Askeri Tibbiye'yi yüzbaşı rütbesiyle ve sınıf birincisi olarak bi-
tirmiştir. 1893'te Almanya'ya gönderilmiş ve orada 3 yıl kalarak Joly, Mendel,
Binswanger, Kraepelin ve Fleichsig gibi dönemin büyük isimlerinin yanında çalış-
mıştır. 1898’de kurulan Gülhane'nin Nöropsikiyatri Kliniği (Asabiye ve Akliye Se-
ririyatı) muallimliğine ve ikinci tabipliğine getirilmiştir. Ayrıca elektrikle teşhis ve
tedavi derslerini vermiştir. O sırada Kadırga'da bulunan sivil tıp okuluna da (Mek-
tebi Tıbbiye-i Mülkiye) nöropsikiyatri dersleri konulmuş ve hocalığını Raşit Tah-
sin üstlenmiştir. 1908'de meşrutiyetin ilanından sonra sivil tıp okulu, Haydarpa-
şa'daki Askeri Tıp Okulu ile birleştirilip Darülfunun’a (Üniversite) bağlı İstanbul
Tıp Fakültesi kurulmuş ve Raşit Tahsin hoca 11 arkadaşı ile birlikte ordudan ayrı-
larak İstanbul Tıp Fakültesi'ne geçmiş ve 1933 yılma kadar bu görevine devam et-
miştir. Hocalığı süresince "Seririyatı Akliye Dersleri" adlı bir kitap yazmış ve
Tepebaşı'ndaki tiyatro binasında içkinin zararları konusunda halka açık konferans-
lar vermiş, Tababeti Akliye ve Asabiye ve Hilali Ahdar (Yeşilay) cemiyetlerininc:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image46.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image47.jpegHOCALARIMIZ


75


kurucuları arasında yer almıştır. Oğlu Esat Raşit'i büyük bir ihtimamla yetiştirmiş,
Galatasaray'da okutmuş ve daha sonra Askeri Tıbbiye'ye vermiştir. Esat Raşit ön-
ce dahiliye sonra asabiye ihtisası yapmış ve 1933 Üniversite Reformu'yla birlikte
İstanbul Üniversitesi Asabiye Doçentliği'ne alınmıştır. Ancak bu hareket esnasın-
da Raşit Tahsin Hoca üniversite kadrosu dışında bırakılmıştır. Memlekette asabi-
ye ve akliye kliniklerini kurmuş, 38 yıl hocalık yapmış ve çok sayıda uzman yetiş-
tirmiş olan Hoca bu haksız muameleden sonra içine kapanmış ve son günlerini ü-
züntü içinde geçirmiştir. Kalp hastası olduğu anlaşılınca Gureba Hastanesi'ne ya-
tırılmış ve 1936 yılında 66 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. Ölüm döşe-
ğinde onu yalnız bırakmayan öğrencilerine hasta kalbini bağışlamış ve vasiyeti ye-
rine getirilmiştir. Hocanın bu hüzünlü ve erken ölümünün teselli veren tek tarafı
ise bütün ümitlerini bağladığı sevgili oğlu Doç. Dr. Esat Raşit'in 2 yıl sonra, daha
38 yaşındayken yakalanmış olduğu pnömoniden kurtulamayarak vefatının tevlit
ettiği felaketi görmemiş ve bu büyük acıyı tatmamış olmasıdır.


 • Ord. Prof. Dr. Hayruliah Diker

İ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Direktörü
Dr.Diker (Mustafa Hayruliah) 1875’de İstanbul’da doğmuştur. Şeh-
remaneti memurlarından Mehmet Salih Efendinin oğludur.Ilk,orta ve
lise tahsillerini Üsküdar Rüstem Paşa İptidai Mektebi’nde Fatilı askeri
rüştiyesinde mülkiye idadisinde , bitirdikten sonra da 1897 senesinde
yüzbaşı rütbesiyle askeri tıbbiyeden diploma almıştır.


Mektepten çıktıktan sonra, sırasıyla bir sene Manastır Askeri

Hastanesi’nde, 1898’de İşkodra fırkasına mensup bir tabur tabipliğine , 1900’de Kas-
tamonu vilayeti frengi mücadele tabipliğinde 1905’te Bahariye merkez hastanesinde
vazife görmüştür. 1910’da Akliye ve asabiye hastalıklan ihtisasını yapmak için Parise
gitmiş, orada tam üç sene müddetle çalışmıştır. Pariste bulunduğu üç senenin ilk yılın-
da Paris Üniversitesi Tababeti Adliye ve Akliye Enstitüsüne girerek Prof. Gilbert Bal-
letin servisinde akıl hastalıklan tahsil ettiği gibi aynı zamanda enstitünün bütün ders-
lerini takip etmiş ve kanuni imtihanlarını muvaffakiyetle verdikten sonra adli tıp dip-
lomasını almıştır. Diğer mütebaki iki senesini de Prof. Dejerine diğer taraftan Dr. Mag-
nan ve Dupre’ye mülazemet ederek sinir hastalıklan ihtisasını kazanmıştır. Memleke-
te döndükten sonra, Bahriye merkez hastanesi mütehassıskğma tayin olan Dr. Mus-
tafa Hayruliah Diker birinci cihan harbi sonralannda rütbesi firkateyn tabipliğine ter-
fi etmiştir.


1924’te İstanbul Darulfünun sinir hastalıkları muallimliğinin kaldırılması üzerine askerlik vazifesinden Albay iken ayrılmış ve tedris hayatına geçmiştir.

Darulfünün lağviyle' üniversitenin teşkilinde aynı ünvanı ile kürsüsü muhafaza edilmiş, 1936’da profesörlük ünvanı ordinaryüslüğe çıkarılmıştır.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image48.jpeg76


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


 1. senesine kadar fakültede talebe yetiştirmekle meşgul olan Dr.Mustafa Hayrullah Diker, yaş haddi hasebiyle ordinaryüslükten emekliye ayrılmış, 1941’de Kastamonu Mebusluğuna ve yedinci devrede İstanbul Milletvekilliğine seçilmiştir.

Profesör Dr. Hayrullah Diker’in, tababeti adliyeyi mecani, Freud’m psikolojya- sı hakkında tecrübeyi tetebbüiye, Pazartesi takrirleri, Emrazi asabiye (iki cilt), Yarının Hekimlerine Tababeti Adliye ve Akliye dersleri, Gazi inkılabının psikolojisi adlı kıymetli eserler yazmış ve Dr.Tuğsavul ile beraber sinir hastalıkları ders kitabını ve Prof. N. C. İdelp ile birlikte Tıbbi Semiyoloji telif etmiştir. Bundan başka Rimbaud’dan sinir hastalıkları ve Bing’den Ruhi Hayatta Laşuur kitaplarını tercüme etmiştir. 1950’de hakkın rahmetine kavuşmuştur.


Ord.Prof.Dr.Hayrullah Diker benimde hocamdı.Nörolojinin teorik ve pratik derslerinden çok şeyler öğrendim.Imtihan Jürimde de o bulundu. Gerek öğrenciliğim ve gerekse uzman olduktan sonra daima iltifat ve teveccühüne ve özellikle sevgisine mazhar oldum. Büyük kişilik ve nazik tutum ve örnek davranışları ile herkes tarafından çok sevilen sayılan bir hocamızdı. Onu her vesile ile rahmetle anıyorum.


Kaynak:’’Türkiye’de Nöroloji-Nöroşirurji ve Psikiyatrinin Tarihi gelişimi” Dr.Faruk Bayülkem (Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Eski Başhekimi) Ruh Hastalarını Re-
adaptasyon Demeği Yayınlarından Istanbul-1998

 • Prof. Dr. Şükrü Yusuf Sarıbaş

(1 Ocak 1962 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Şükrü Yusuf Sarıbaş'ın kendi kaleminden yaşam öyküsü)


"Haltercümem

1883 yılında eski Selanik velayetinin Ustrumca kasabasında
doğdum. İlk öğrenimimi bu kasabada aldıktan sonra Selanik ve
İstanbul Vefa İdadi okullarında orta öğrenimimi bitirdim.


1911'de İstanbul Askeri Tıbbiye Okulu'na müsabaka ile girdim.

13/5/1917’de tabip üsteğmen olarak Harbiye Nezareti Sıhhiye İstihbarat Dairesi'ne Müdür Muavinliğine tayin edildim.

1918'de Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi tarafından Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildim. Berlin Tıp Fakültesi'nin Fiziologi Enstitüsü'nde ve Nöroloji Polikliniği'nde 15/5/1920'ye kadar asistan olarak çalıştım.

1/5/1920'de yüzbaşılığa terfi edildim.

15/5/1920'den itibaren Ağustos ayma kadar İstanbul Gülhane Askeri Tatbikat Mektep ve Seririyatı’nda Sinir-Akıl Hastalıkları Kliniği'nde asistan, baş asistan ve muallim vekili olarak çalıştım.

1923 Ağustos'undan 1927 Ağustos'una kadar Ankara-Cebeci Askeri Hastanesi'nde Sinir-Akıl Hastalıkları Mütehassısı olarak vazife gördüm.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image49.jpegHOCALARIMIZ


77


1927 Ağustos'unda askerlikten istifa ederek Ankara Numune Hastanesi Sinir- Akıl Hastalıkları Mütehassıslığına tayin edildim: Vazifede 1945'e kadar çalıştım.


1945'te yeni kurulan Ankara Tıp Fakültesi Profesörler kurulu kararile Nörologi Profesörlüğüne seçildim.


Neşir edilen eserlerim:

 1. "Sıtma Komaları" I. Milli Türk Tıp Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. 1925 Kongre Zabıtları

 2. "Elektrikle Teşhis ve Tedavi", 94 sayfa, 1927, Ankara Matbaası

 3. "Tetanos Hastalığının Suboksipital Serum Şırıngalar ile Tedavisi" Milli Türk Tıp Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. 1929 Kongre zabıtları

 4. "Bir Hekimin Tababet Hakkında Düşünceleri", A. Bier, Almancadan tercüme, 1932, Ankara, İdeal Matbaa, 239 Sayfa

 5. "Afiyon Morfin Heroin Kokain ve Esrarın Menşeleri Kullanış Şekilleri ve Tiryakiler" 6. Milli Türk Tıp Kongresi raporlarından, 1935, İstanbul Kader Matbaası. 56 Sayfa

 6. "Komaların Görülen Araza Göre Hangi Hastalıklardan İleri Geldiğinin • Ayrılması" Anadolu Kliniği dergisi, 7/7/1939 sayısı


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image50.jpeg78TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ Ci 3


 1. "En Mühim Koma Vakalarında Yapılacak İlk Tedavi Tedbirleri" Anadolu Kliniği dergisi, 7.10.1939 sayısı

 2. "Tababette Teleologi ve Uzviyetteki Şifa Kudretinin Hududu Hakkında" Anadolu Kliniği dergisi, 9 Nisan 1941 sayısı

 3. "Cases of Hyatid cysts in the spina", Açta Medica Turda dergisi, Vol I, No:

 1. 1947

10'"Gluteal Klonus Refleksi" hasta üzerinde
original araştırma, Ankara Numune Hastanesi Mart 1947 toplantısında tebliğ edilmiş; İstanbul Seririyatı dergisinin Mayıs 1947 sayısında yayınlanmıştır.

 1. "On Tumours of Spinal Cord Treated by Surgical Procédures" communication, Vol II'IV Congres Neurologique International, 5-10 Septembre 1949, Masson et C. Editeurs, Paris

 2. "Ameliyatla Tedavi Edilen 25 Omurilik Uru Vakası" Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt IV, Sayı 1-2-1950

 3. "Tüberkülos Spondilitisinden İleri Gelen Parapleginin Ameliyatla Tedavisi" Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt V, Sayı 3-4, 1951. "HOCALARIMIZ'


79


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image51.jpeg80


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image52.jpegHOCALARIMIZ


81


 • Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman

(1884-1951)

Mazhar Osman 1884 yılında Trakya'da, o zaman İmparator-
luğun sınırları içinde bulunan Sofulu'da dünyaya gelmiştir. İlk
ve ortaokulu Kırklareli'de, liseyi Üsküdar'da okumuştur. 1904 yı-
lında Askeri Tıbbiye Okulu'nu yüzbaşı rütbesiyle ve sınıf birin-
cisi olarak bitirmiştir. Gülhane'de bir yıl staj, yaptıktan sonra ak-


liye ve asabiye şubesine asistan olarak girmiş, 1906'da Askeri Tıbbiye Okulu Mu-
allim Muavinliği'ne getirilmiştir. 1908'de hocası Raşit Tahsin'in ordudan ayrılıp fa-
külteye geçmesiyle onun yerini almıştır. Aynı yıl Almanya'ya gitmiş, 3 yıl süreyle
Berlin ve Münih'te Kraepelin, Spielmayer, Spatz, Jacob ve Garletti gibi dünyaca
ünlü bilim adamlarının yanında çalışmıştır. 1911 yılında yurda dönerek tekrar Gül-
hane'deki görevine başlamıştır. Birinci Dünya Harbi'nin başlamasıyla birlikte 1918
yılında Haydarpaşa Askeri Hastanesi Asabiye Mütehassıslığına atanmıştır.c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image53.jpeg


Bu dönemde Haseki Müşahedehanesi'nde ve Şişli'deki Fransız La Paix Hasta- nesi'nde kurulan İstanbul Emrazı Akliye Hastanesi'nde baştabiplik görevlerinde bulunmuş ve 1920 yılında Toptaşı Bimarhanesi'nin (Akıl Hastanesi) baştabiplik görevini de üstlenmiştir. Çok ilkel ve hastalara eziyet veren yöntemlerin uygulandığı bu kuruma Mazhar hoca asistanlığı döneminde girememiştir. Hatta modern psikiyatrinin dünyadaki kurucusu meşhur Kreapelin, İstanbul'u ziyareti sırasında Toptaşını gezmek istemiş ancak izin alamamıştır. Mazhar Osman Hoca, başta Dr.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image54.jpeg82


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


Refik Saydam olmak üzere dönemin hükümetinin büyük yardımlarıyla Balar-
köy'de çok geniş bir arazisi olan Reşadiye Süvari kışlasını almış ve hastane haline
getirerek 1927 yılında Toptaşı Bimarhanesi'ni buraya taşımıştır. 1933 Üniversite
Reformu'nda İstanbul Tıp Falcültesi'ne Ordinaryüs Profesör olarak atanmış ve
1951 yılında ölümüne kadar bu görevini sürdürmüştür.


"Tababeti Ruhiye", "Asabiye ve Akıl Hastalıkları" adlı kitapları vardır. Türkçe
ve muhtelif yabancı dillerde yazılmış 300'den fazla medikal ve paramedikal maka-
lesi bulunuyor. Ölümüne kadar ayda bir çıkardığı "İstanbul Seririyatı" adlı tıp der-
gisi, dönemin en çok okunan ve aranan dergisi olmuştur. Tababeti Akliye ve Asa-
biye Hilali Ahdar (Yeşilay) cemiyetlerinin kurucularındandır. Fransız Nöroloji
Demeği, Fransızca Konuşan Ülkeler Akıl ve Sinir Hastalıkları Demeği, Alman
Psikiyatri Derneği ve NewYork Nöroloji Akademisi üyesidir.


Son yıllarında önce prostat hipertrofisinin verdiği rahatsızlıklar baş göstermiş,
daha sonra hemiparezi geçirmiş ve nihayet yakalandığı kalp yetmezliğinden 31
Ağustos 1951 gecesi vefat etmiştir.


Ölümü dünya bilim çevrelerinde geniş yankılar uyandırmıştır. Revue Neurolo-
gique'de çıkan biyografisi şu cümleyle bitmiştir:


"Cetait un homme de bien, aime et honore partous"

 • Prof. Dr. Ihsan Şükrü Aksel

Ord.Prof.Dr. Ihsan Şükrü Aksel 5 Aralık 1899 yılında istan-
bulda doğmuştur. Harbiye Nezareti Piyade Dairesi Mümeyyiz-i
evveli Ahmed Şükrü Bey’in ve Fatıma Abide Hanım’m oğludur.
İlk öğrenimini Numune-i Irfani-i Hamidi Hadıka-i Meşveret ,
Darüt Tedris Mekteplerinde, ortayı Haydapaşa Osmanı İttihat
Mektebinde, liseyi Kadıköy Sultanisinde okumuştur. 1919 yılın-
da Tıp Fakültesinden diploma aldı. Emraz-ı Akliye ve Asabiye


Hastanesinde (Toptaşı) yani o zaman ki Bimarhaneye asistan , iki yıl sonrada ba-
şasistan olmuştur. Bir yıl sonra , 1922 yılında bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere
Almanyaya gitmiştir. Münih ve Hamburg Akliye ve Asabiye Kliniklerinde Profe-
sör Kraepelin ve Profesör Spielmayer , daha sonrada Profesör Weygand ve Profe-
sör Jakob’un yanında özellikle nöropatoloji alanında çalışmış , bir süre Fransa’da
bulunmuştur. 1925 yılında yurda dönmüş , İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye
Hastanesin’e (Bakırköy) şef olarak tayin edilmiş ve burada nöropatoloji laboratu-
varını kurmuştur.


Gerek Bakırköy’de gerekse Kuduz Müessesinde özellikle nöropatoloji alanında çalışmıştır.

1933 Üniversite Reformunda Patalojik Anotomi Enstitüsüne Ord.Prof.Dr. Ph. Schwartz’m yanma doçent olarak tayin edilmiştir. Buradan 1935 yılında ayrılmış


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image55.jpegHOCALARIMIZYüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə