HeydəR ƏLİyev ndu-nun rektoru, amea-nın müxbirYüklə 2,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix31.01.2017
ölçüsü2,5 Mb.
  1   2   3   4

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCANIN ƏN DƏYƏRLİ, QABAQCIL ALİ MƏKTƏBLƏRİNDƏN BİRİDİR

NDU-NUN “FİKİR” İNFORMASİYA BÜLLETENİNƏ ƏLAVƏ                        22 oktyabr 2015-ci il.№4(13) 

HEYDƏR ƏLİYEV

NDU-nun rektoru,

AMEA-nın müxbir

üzvü, Saleh

Məhərrəmovun 50 illik

yubileyi qeyd olunub

Gürcüstanda keçirilən

beynəlxalq simpozium-

da Naxçıvan Dövlət

Universiteti də uğurla

təmsil olunub

Naxçıvan Dövlət

Universitetində seçmə

yarışlara start verilib

Müstəqilliyi

əbədiləşdirən lider

səhifə-2-də

səhifə-3-də

səhifə-3-də

səhifə-4-də

Məmməd Araz: Bu da

belə bir ömürdü 

səhifə-5-də

N

axçıvan Dövlət UniversitetindəHeydər Əliyev Universitetinin

“Ulu öndər Heydər Əliyev və milli-

mənəvi  dəyərlər”    mövzusunda

199-cu məşğələsi keçirilib.

Məşğələni giriş sözü ilə açan

universitetin  rektoru,  AMEA-nın

müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov ulu

öndərin  hakimiyyətə  qayıdışından

əvvəl ölkəmizin üzləşdiyi acınacaqlı

vəziyyətdən  və  dahi  rəhbərin

hakimiyyətə gəlişindən sonra üzərinə

götürdüyü  xilaskar  missiyasının

öhdəsindən  böyük  məharətlə

gəlməsindən söz açıb. Rektor bildi-

rib  ki,  dövlət  və  xalq  qarşısındakı

əvəzsiz xidmətləri ümummilli lider

Heydər Əliyevin şərəfli ömrünü ta-

riximizin  şanlı  səhifəsinə  çevirib,

ona əbədiyaşarlıq hüququ qazandırıb.

Görkəmli  dövlət  xadimi  Heydər

Əliyev 

milli 


dəyərlərimizin

öyrənilməsini, qorunub saxlanılma-

sını,  inkişaf  etdirilməsini  əsas

vəzifələrdən biri kimi irəli sürürdü.

Dahi  şəxsiyyət  deyirdi  ki,  milli

dəyərləri  qoruyub  saxlayan  xalq

həmişə müstəqillik yolu ilə getmək və

müstəqilliyini qorumaq əzmində ola-

caqdır. Saleh Məhərrəmov, dövlətimiz

tərəfindən  hər  zaman  milli-mənəvi

dəyərlərimizə yüksək qayğı və diqqət

göstərildiyini nəzərə çatdırıb.

Universitetin “Fənlərin tədrisi,

metodikası  və  texnologiya  müəl -

limliyi” kafedrasının müdiri, professor

Elbəyi Maqsudov “Ulu öndər Heydər

Əliyev  və  milli-mənəvi  dəyərlər”

adlı məruzəsinə dahi rəhbərin dəyərli

fikirləri ilə başlayıb: - “Hər xalqın öz

adət-ənənəsi var, öz milli-mənəvi və

dini  dəyərləri  var.  Biz  öz  milli-

mənəvi dəyərlərimizlə fəxr edirik. Bi-

zim xalqımız yüz illərlə, min illərlə

adət-ənənələrimizi,  milli-mənəvi

dəyərlərimizi yaradıblar və bunlar indi

bizim  mənəviyyatımızı  təşkil  edən

amillərdəndir”.  Natiq  məruzəsində

ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin

milli dəyərlərimizi təkcə milli varlı-

ğımızın yox, həmçinin dövlət quru-

culuğu  prosesinin  mühüm  atributu

kimi  dəyərləndirdiyini  söyləyib.

Azərbaycanda 1969-cu il iyulun 14-

də siyasi hakimiyyətə gələn ümum-

milli lider Heydər Əliyev ilk gündən

hər  cür  ideoloji-siyasi  çətinliklərə

sinə  gərərək  Azərbaycan  xalqının

milli özünüdərki üçün bütün zəruri

tədbirləri  həyata  keçirməyə  səy

göstərmiş, cəmiyyəti bütün sahələr

üzrə  gələcək  mənəvi  yüksəlişlərə

ruhlandırmağa çalışmışdır. Bildirilib

ki,  dahi  rəhbər  xalqın  milli

heysiyyətini  gücləndirmək,  onu  öz

şanlı  keçmişinə,  soykökünə

qaytarmaq, habelə zəngin bədii irsini,

mədəniyyətini,  incəsənətini,  adət-

ənənələrini yaşatmaq, ana dilini in-

kişaf etdirmək üçün bir sıra mühüm

tədbirlər həyata keçirmişdir.  Profes-

sor  vurğulayıb  ki,  bütün  görülən

işlərlə  yanaşı,  müdrik  rəhbərimiz

Heydər  Əliyevin  böyük  qayğı  və

diqqəti  nəticəsində  2000-ci  ildə

“Kitabi–Dədə Qorqud”un 1300 illik

yubileyinin  UNESKO  xətti  ilə

beynəlxalq miqyasda təntənəli qeyd

edilməsi də Heydər Əliyevin milli-

mənəvi dəyərlərimizə olan hörmət və

ehtiramının növbəti parlaq təcəssümü

idi. Vurğulanıb ki, ulu öndər Heydər

Əliyevin müdrik dövlətçilik kursunun,

strateji inkişaf konsepsiyasının layiqli

davamçısı, Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin

milli-mənəvi dəyərlərimizə olan qay-

ğıkeş münasibəti bu gün eyni ənənəni

yaşadır. Bu baxımdan, ölkə Prezidenti

İlham  Əliyevin  xalqımızın  mədəni

sərvətlər xəzinəsində müstəsna yer

tutan və əsrlərdən bəri milli-mənəvi

varlığın  ayrılmaz  tərkib  hissəsinə

çevrilən  “Kitabi-Dədə  Qorqud”un

alman  dilində  ilk  tərcüməsi  və

nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi

haqqında” bu il fevral ayının 20-də

imzaladığı  Sərəncam  da  diqqəti

xüsusi cəlb edir. Natiq məruzəsinin

sonunda qeyd edib ki, ulu öndərin la-

yiqli davamçısı Cənab Prezidentimiz

İlham Əliyev milli dövlətçiliyimizin,

onun ərazi bütövlüyünün qorunması

ilə yanaşı, həm maddi sərvətlərimizin,

həm də milli mənəvi dəyərlərimizin

qorunmasına sədaqətlə xidmət edir.

Mina Qasımova

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin

əməkdaşı

Ulu öndər Heydər Əliyev və 

milli-mənəvi dəyərlər

N

axçıvan Dövlət UniversitetindəBakı  Dövlət  Universitetinin

Beynəlxalq  münasibətlər  kafedra-

sının  dosenti,  siyasi  elmlər  üzrə

fəlsəfə  doktoru  Rza  Talıbovun

“Asiya  ölkələri  beynəlxalq

münasibətlər  sistemində”  adlı

kitabının təqdimat mərasimi keçi-

rilib. Universitetin rektoru, AMEA-

nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov

tədbiri  giriş  sözü  ilə  açaraq  yeni

nəşrin  Asiya  ölkələrinin  dünya

siyasətində  və  beynəlxalq  mü -

nasibətlər  sistemindəki  yeri,

mövqeyi  və  əhəmiyyətindən  bəhs

edən,  bunu  beynəlxalq  mü -

nasibətlərin üzvi tərkib hissəsi olan

Azərbaycan Respublikasının Asiya

ölkələri  ilə  çoxcəhətli  əlaqələri

kontekstində  təqdim  edən  faydalı

dərslik olduğunu vurğulayıb. Kitab

Naxçıvan  Dövlət  Universitetində

də tədris olunan müvafiq ixtisasın

müəllim və tələbələri, tədqiqatçılar,

siyasi xadimlər üçün sanballı elmi

mənbə, stolüstü kitab rolunu oyna-

yacaq. Kitabın böyük elmi maraq

doğurması,  rus  dilinə  tərcümə  və

nəşri bunu bir daha təsdiq edir. 

Universitetin  Beynəlxalq

münasibətlər  kafedrasının  müdiri,

fəlsəfə  üzrə  fəlsəfə  doktoru,  do-

sent Yusif Hüseynov dərsliyi ətraflı

təhlil  edərək  qeyd  edib  ki,  dünya

siyasətində  Asiya  ölkələrinin

çəkisinə  və  roluna  artan  maraq

çərçivəsində bu ölkələrin geostrtateji

və geosiyasi cəhətdən araşdırılma-

sı baxımından boşluq mövcuddur.

Dərslik  bu  boşluğu  aradan

qaldırmağa  xidmət  edən  sanballı

elmi-tədqiqat əsəridir. 6 fəsildən, 27

yarımfəsildən ibarət kitabda Asiya

ölkələrinin  dünya dövlətləri ilə si-

yasi-diplomatik münasibətləri, iq-

tisadiyyat, elm, təhsil, səhiyyə kimi

çoxçəhətli  əməkdaşlıqları  araşdı-

rılmış, bu dövlətlərin tarixi keşmi-

şi, bügünkü sosial-iqtisadi vəziyyəti,

siyasi strtategiyaları haqqında əhatəli

məlumat  verilmışdir.  Kitab  bü -

tövlükdə Xəzər hövzəsi ölkələri, o

cümlədən  Azərbaycan  ilə  əmək -

daşlığa xüsusi əhəmiyyət verən Çin

Xalq Respublikası, dünya siyasətinin

cazibə qüvvəsi hesab olunan Yapo-

niya, texnologiyalar ölkəsi Koreya

Respublikası, müstəqil dövlət kimi

geniş iqtisadi islahatlar aparmaqla

inkişafın  ən  yüksək  səviyyəsini

təşkil edən Sinqapur, Cənub-Şərqi

Asiyanın,  eləcə  də  Sakit  Okean

hövzəsinin  ən  böyük  müsəlman

dövlətlərindən olan Malaziya, son

dövrlərdə  xarici  siyasətində  Qərb

dövlətlərinə  meyl  edən  Vyetnam

Sosialist  Respublikası  haqqında

zəngin, dərin məzmunlu bilik verir.

Müəllif  gərgin  elmi  ax ta -

rışların,  tədqiqatların  nəticəsində

bu  mühüm  elmi  qənaətə  gəlir  ki,

Asiya  beynəlxalq  münasibətlərin

tənzimlənməsində  aparıcı  qüvvə,

dünya  siyasətinin  əsas  mərkəz -

lərindən biri, böyük iqtisadi fırtınalar

məkanı, elm, təhsil, texnologiyanın

tərəqqisi ilə fərqlənən bir qitədir. Bö-

yük siyasi uzaqgörənlik və analitik-

siyasi  təfəkkürün  məhsulu  olan

əsərdə  Asiya  ölkələrinin  gələcək

müqəddaratı barədə də maraqlı si-

yasi  proqnozlar  verilir.  Kitab

Azərbaycan Respublikasının Şərq və

Qərb arasında “qızıl körpü” rolu oy-

naması  elmi  qənaəti, Asiya  qitəsi

ölkələrinin beynəlxalq münasibətlər

sistemindəki özünəməxsus yerinin

müəyyənləş diril məsi  baxımından

siyasətşünaslıq  elminə  qiymətli

töhfə hesab oluna bilər. 

Təqdimat 

mərasimində

Beynəlxalq  münasibətlər  kafedra-

sının dosentləri, tarix üzrə fəlsəfə

doktorları Şamxal Məmmədov və

Emin Şıxəliyev çıxış edərək çoxsaylı

yerli  və  xarici  elmi,  elmi-kütləvi

mənbələrə əsaslanaraq yazılan yeni

dərsliyin elmi məziyyətlərindən da-

nışıblar.  Qeyd  olunub  ki,  kitabda

geosiyasi əhəmiyyətinə görə müa-

sir  dünya  siyasətinin  diqqət

mərkəzində dayanan Asiya qitəsinin

beynəlxalq  siyasi  arenadakı  çəki -

sindən, ayrı-ayrı Asiya ölkələrinin

müasir  inkişaf  modelindən  bəhs

olunur. Dərslikdə ümummilli lider

Heydər  Əliyevin  rəhbərliyi  ilə

müstəqil Azərbaycanın  yürütdüyü

diplomatik siyasət, Asiya ölkələri ilə

qarşılıqlı və çoxşaxəli əlaqələri, bu

əməkdaşlığın  Prezident  İlham

Əliyev  tərəfindən  uğurla  davam

etdirilməsi  ilə  bağlı  dəyərli

məlumatlar  da  öz  əksini  tapıb.

Çıxışçılar müəllifi bu əhəmiyyətli

elmi nəşr üçün təbrik edib, yeni-yeni

uğurlar arzu ediblər. 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə dok-

toru,  dosent  Rza  Talıbov  tədbirin

təşkilatçılarına  minnətdarlıq  edib,

müasir  dünyada  baş  verən  siyasi

proseslərdə Asiyanın müstəsna ye-

rinin  olduğunu  diqqətə  çatdırıb.

Müəllif bildirib ki, belə bir dərsliyə

olan  zəruri  elmi  təlabatdan  sonra

gələcəkdə Asiya ölkələrinin hər bi-

rinin  ayrı-ayrılıqda  müasir  dünya

siyasətindəki  mövqeyi  haqqında

yeni elmi nəşrlər üzərində işləməyi

düşünür. 

Sonda  rektor,  AMEA-nın

müxbir  üzvü  Saleh  Məhərrəmov

ali  məktəb  kollektivi  adından

müəllifi təbrik edərək gələcək elmi-

pedaqoji fəaliyyətində ona uğurlar

arzulayıb.  Universitetin  müəllim

və  tələbələrinə  yeni    dərsliklər

hədiyyə edilib. Mehriban Sultan

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin

müdiri

Siyasətşünaslıq elminə qiymətli töhfə

2  / GÜNDƏM                       

YENİ FİKİR

OKTYABR 2015

N

axçıvan Muxtar Respub likasıAli Məclisi Sədrinin 2015-ci il

27 iyul tarixli “Ali və orta ixtisas

təhsili müəssisələrində ixtisasların

müvafiq  təşkilatlara  hamiliyə

verilməsi  haqqında”  Sərəncamına

uyğun olaraq, muxtar respublikada

fəaliyyət göstərən müxtəlif nazirlik

və  təşkilatların  nümayəndələri

Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin

müvafiq ixtisaslarının tələbələri ilə

görüşlər keçirir.

Növbəti  görüş  Naxçıvan

Dövlət  Universitetinin  Təbiətşü -

nas lıq və kənd təsərrüfatı fakültə -

sinin  yenicə  yaradılımış  Torpaq -

şünas lıq  və  aqrokimya,  habelə

Coğrafiya  müəllimliyi,  Biologiya

müəllimliyi  ixtisaslarının    I  kurs,

Ekologiya  ixtisasının  isə  III  kurs

tələbələri ilə keçirilib. Görüşdə uni-

versitetin elmi işlər üzrə prorektoru,

fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent

Mübariz Nuriyev sərəncamın mux-

tar respublikada kadr potensialının

formalaşması,  yüksək  intellektli

mütəxəssislərin müəyyənləş dirilməsi

və  gələcəkdə  iş  yerləri  ilə  təmin

olunması  baxımından  əhəmiy -

yətindən danışıb.

Naxçıvan  Muxtar  Respubli-

kasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq

Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin

sədri Müslüm Cabbarzadə 2015-ci

il 27 iyul tarixli sərəncamın muxtar

respublikada  fəaliyyət  göstərən

təşkilatlarla ali təhsil müəssisələri

arasında  əməkdaşlığın  inkişafı,

tələbələrə  təcrübi  biliklərin

öyrədilməsi baxımından zəruriliyini

vurğulayıb.  Məlumat  verilib  ki,

komitənin bu məqsədlə hazırladığı

tədbirlər planında tələbələrə dərslik,

dərs vəsaitləri, elektron nəşrlər və

əyani vəsaitlərin hədiyyə olunması,

virtual  dərslərin  təşkili,  istehsalat

bazasında  təcrübələrin  təşkili

nəzərdə tutlur.

Sonra,  iqtisad  üzrə  fəlsəfə

doktoru, dosent  Müslüm Cabbar -

zadə  tələbələrə  “Ümummilli  lider

Heydər Əliyevin torpaq islahatı və

aqrar sektorun inkişafı” mövzusunda

mühazirə keçib. İnformasiya-kom-

munikasiya texnologiyaları vasitə -

silə,  slaydlar  şəklində  keçirilən

mühazirənin  sonunda  tələbələrin

sualları cavablandırlıb.

Sonda  tələbələrə  dərslik  və

monoqrafiyalar, xəritələr, elektron

nəşrlər hədiyyə edilib.Mehriban Sultan

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin

müdiri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət

Komitəsi NDU-nun Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsindəki 

müvafiq ixtisasları  hamiliyə götürüb

A

MEA  Naxçıvan  BölməsindəNaxçıvan Dövlət Universiteti-

nin  rektoru,  AMEA-nın  müxbir

üzvü,  biologiya  elmləri  doktoru,

professor,  Əməkdar  elm  xadimi

Saleh  Məhərrəmovun  anadan  ol-

masının 50 illiyinə həsr olunmuş yu-

biley yığıncağı keçirilmişdir. 

Tədbiri bölmənin sədri, aka-

demik İsmayıl Hacıyev açaraq Saleh

Məhərrəmovun  keçdiyi  ömür  yo-

lundan, onun Azərbaycan elminin,

təhsilinin  inkişafındakı  xidmət -

lərindən danışmışdır.

Tədbirdə  Naxçıvan  Dövlət

Universitetinin prorektoru, professor

Məmməd  Rzayev  “Əməkdar  elm

xadimi Saleh Məhərrəmovun ömür

yolu, elmi və pedaqoji fəaliyyəti”

mövzusunda məruzə etmişdir. 

Qeyd  edilmişdir  ki,  Saleh

Məhərrəmov 101 elmi məqalənin, 3

monoqrafiyanın, 2 dərs vəsaitinin,

2  proqram,  2  təklif  və  1  metodik

vəsaitin müəllifidir. Onun rəhbərliyi

altında 10 fəlsəfə doktoru disserta-

siya işi yerinə yetirir.

Yığıncaqda AMEA-nın vitse-

prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli,

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun

rektoru,  professor  Oruc  Həsənli,

“Naxçıvan” Universitetinin rektoru,

professor İsmayıl Əliyev, Naxçıvan

Dövlət  Universitetinin  Sosial

idarəetmə  və  hüquq  fakültəsinin

dekanı, dosent Qərib Allahverdiyev,

Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin

Tibb  fakültəsinin  dekanı,  dosent

Bəhruz  Məmmədov  çıxış  edərək

Saleh 

Məhərrəmovun elmi

fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş

və  ona  gələcək  işlərində  uğurlar

arzulamışlar. 

Sonda Saleh Məhərrəmov ona

göstərilən  diqqətə  və  elmi  fəaliy -

yətinə verilən yüksək qiymətə görə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin  Sədri  cənab  Vasif

Talıbova  öz  dərin  minnətdarlığını

ifadə etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, 

AMEA-nın müxbir üzvü, Saleh Məhərrəmovun 

50 illik yubileyi qeyd olunub

N

axçıvan Dövlət Universitetində2015-2016-ci tədris ilinin birinci

semestrinə aid pedaqoji təcrübənin

başlanğıc  konfransı  keçirilib.  Uni-

versitet kollektivinin, təhsil nazir li -

yi nin  əməkdaşlarının,  təcrübəçi

tələbələrin iştirak etdiyi konfransı uni-

versitetin rektoru, AMEA-nın müx-

bir üzvü Saleh Məhərrəmov açaraq

vurğulayıb ki, pedaqoji təcrübənin

tələbələrin ali təhsil zamanı aldıqları

nəzəri bilikləri sınaqdan çıxarmala-

rı,  pedaqoji  mühitə  alışmaları,

müəllimlik sənətinin sirlərinə daha

dərindən yiyələnmələri, ümumtəhsil

məktəbləri ilə əməkdaşlığı möhkəm -

lətmək, yüksək intellektli müəllim,

mütəxəssisi hazırlanması baxımından

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rektor,

pedaqoji təcrübə zamanı davamiyyət

və  nizam-intizamın,  məsuliyyətin

vacib  amil  olmasından  bəhs  edib,

dərslərin  informasiya-kommunika-

siya  texnologiyaları  vasitəsilə

keçirilməsi,  tərbiyəvi  tədbirlərin

təşkili ilə bağlı tövsiyələrini çatdırıb

Tədris şöbəsinin müdiri, tarix

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rafiq

Rəhimov bildirib ki, cari semester

ərzində universitetin 6 fakültəsinin

pedaqoji profilli 16 ixtisası üzrə 365

nəfər  III - IV kurs tələbəsi muxtar

respublikanın 17 tam orta məktə bin -

də, o cümlədən Babək rayonunun

Şıxmahmud və Kərimbəyli kəndlə -

rin dəki tam orta məktəblərdə təcrü -

bə də olacaq. Rafiq Rəhimov sənəd -

ləş mə işləri – təcrübə jurnallarının,

məktəb  rəhbərlərinin  və  təcübə -

çilərin  iş  planlarının,  icmal  və

gündəliklərin,  hesabatların  hazır-

lanması,  qiymət ləndirmə  sistemi,

açıq  dərslərin,  kütləvi  tədbirlərin

təşkili  barədə  məlumat  verib,

təcrübəçi tələbələrin, metodistlərin,

məktəb  müdiriyyə tinin  üzərinə

düşən vəzifələrdən danışıb.

Konfransda  Fənlərin  tədrisi

və metodikası və texnologiya müəl -

limliyi  kafedrasının  baş  müəl limi

Rövşən  Bağırov  “Metodist lərin

təcrübə dövründə yerinə yetirə cə yi

işlər”, Pedaqogika və psixologiya ka-

fedrasının  əməkdaşı,  psixologiya

üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Orucova

“Təcrübə dövründə pedaqogika və

psixologiya  üzrə  görüləcək  işlər”

barədə məruzələr ediblər.

Naxçıvan  Muxtar  Respubli -

kası Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri

Rəşad  Xudiyev  konfransa  yekun

vuraraq vurğulayıb ki, muxtar respub -

likada təhsilin inkişafına göstərilən

dövlət qayğısı öz bəhrəsini vermək -

dədir.  Bunu  son  onilliyin  statistik

göstəriciləri də təsdiq edir. Belə ki,

muxtar  respublikanın  ümumtəhsil

məktəblərinin  məzun ların dan  ali

məktəblərə yüksək balla qəbul olan-

ların sayı 2004-2005-ci illərdə   87

nəfər idisə, 2014-2015-ci illərdə bu

rəqəm  313-ə  çatıb.  Fərəhləndirici

haldır ki, onlardan 144 nəfəri ali təhsil

almaq üçün məhz Naxçıvan Dövlət

Universitetini seçib. Bu il tələbə adı

qazanıb  muxtar  respublikanın  ali

təhsil  ocaqlarında  təhsil  alacaq  8

nəfər  Azərbaycan  Respublikası

Preziden tinin fərdi təqaüdünə layiq

görülüb. Muxtar respublikanın tam

orta  məktəblərində  təcrübəçi

tələbələrin  pedaqoji  prosesi  əyani

şəkildə  öyrənmələri,  bilik  və  peşə

vərdişlərini  yaxşı  mənimsəmələri

üçün hər cür şərait yaradılıb.

Konfransda ötən tədris ilindəki

pedaqoji  təcrübələri  əks  etdirən

slaydlar nümayiş olunub. 

Pedaqoji təcrübənin başlanğıc

konfransı

N

axçıvan  Muxtar  RespublikasıAli Məclisi Sədrinin 2015-ci il

iyulun  27-də  imzaladığı  “Ali  və

orta ixtisas təhsili müəssisələrində ix-

tisasların  müvafiq  təşkilatlara

hamiliyə  verilməsi  haqqında”

Sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan

Muxtar  Respublikası  Təhsil

Nazirliyinin  tədbirlər  planı  hazır-

lanmışdır.  Naxçıvan  Muxtar

Respublikası  Təhsil  naziri  Piri

Nağıyev və nazirliyin əməkdaşları

həmin  Sərəncamdan  irəli  gələn

vəzifələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan

Dövlət Universitetinin pedaqoji pro-

filli  hamiliyə  götürülmüş  ixtisas -

larında təhsil alan tələbələrlə görüş

keçirib.

Tədbiri universitetin rektoru,

AMEA-nın  müxbir  üzvü  Saleh

Məhər rəmov açaraq, Azərbaycanda

təhsilin  inkişaf  strategiyasından,

ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin

təhsil siyasətinin uğurlu davamından

danışıb. Qeyd olunub ki, Naxçıvan

Dövlət  Universiteti  tarixi  inkişaf

yolu  keçən,  çoxillik  ənənənlərə

söykənən,  yüksək  ixtisaslı  mütə -

xəsisslər yetişdirən, güclü maddi-tex-

niki bazaya malik olan, beynəlxalq

əlaqələrini günbəgün genişləndirən

ali  təhsil  ocağıdır.  Rektor,  27  iyul

2015-ci il tarixli Sərəncamın təhsil

tarixindəki mühüm əhəmiyyətindən

danışıb. 

Naxçıvan  Muxtar  Respubli -

kasının təhsil naziri Piri Nağıyev təd -

birdə çıxış edərək vurğulayıb ki, bu

gün muxtar respublikamızda təhsilə

diqqət və qayğı ən yüksək səviy yə -

dədir. Yeni məktəb binalarının tikilib

istifadəyə verilməsi, onların yüksək

maddi-texniki baza və ən müasir in-

formasiya  kommunikasiya  texno-

logiyaları ilə təchizatı bu qayğının

bariz nümunəsidir. Nazir, Naxçıvan

Muxtar  Respublikası  Ali  Məclisi

Sədrinin  2015-ci  il  iyulun  27-də

imzaladığı “Ali və orta ixtisas təhsili

müəssisələrində ixtisasların müvafiq

təşkilatlara  hamiliyə  verilməsi

haqqında”  Sərəncamın  çox  böyük

tarixi  əhəmiyyəti  olduğunu  bildi-

rib.  Nazir,  Sərəncamın  ali  və  orta

ixtisas təhsili müəssisələri, nazirliklər,

komitələrlə  belə  əlaqəli  tədbirlər,

bilik və təcrübə mübadiləsi, mövcud

problemlərin  aradan  qaldırılması,

gələcək 


pedaqoji 

fəaliyyət

prinsiplərinin düzgün müəyyən ləş -

dirilməsi  baxımın dan,  həmçinin

tədrisin və təhsilin daha da yüksək

səviyyədə  qurulmasında  mühüm

əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. 

Ali və orta ixtisas məktəblərinə

həm sənədvermə, həm də qəbulun

nəticələrinin  ilbəil  yaxşılaşdığını

vurğulayan təhsil naziri qeyd edib ki,

2014-cü  ildə  117  ümumtəhsil

məktəbinin  məzunları  qəbul  imta-

hanlarında  yüksək  nəticələr

göstərmişdisə,  2015-ci  ildə  belə

məktəblərin sayı 129-a çatıb. Piri Na-

ğıyev vurğulayıb ki, məzunlar ixti-

sas seçimi zamanı muxtar respub -

likada  fəaliyyət  göstərən  ali  təhsil

müəssisələrinə  daha  çox  üstünlük

veriblər.  2015-ci  ildə  1137  nəfər,

yaxud qəbul olanların 72 faizi Nax-

çıvan  Muxtar  Respublikasında

yerləşən  ali  təhsil  müəssisələrini

seçiblər. Nazir bir faktı da diqqətə

çatdırıb  ki,  bu  il  yüksək  balla  ali

məktəbə  qəbul  olaraq,  Prezident

təqaüdünə  layiq  görülən  8  nəfər

tələbənin 4-ü Naxçıvan Dövlət Uni-

versitetinin tələbəsidir. 

Tədbirdə, muxtar respublikada

müəllim  əməyinin  qiymətləndiril -

məsinin  daim  diqqət  mərkəzində

saxlanıldığını nəzərə çatdıran Piri Na-

ğıyev vurğulayıb ki, Naxçıvan Mux-

tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının

dövlət ümumi təhsil müəssisələrində

çalışan,  bilik  və  bacarıqlarının

qiymətləndirilməsi aparılan müəllim -

lərin dərs yükünün və əmək haqqı-

nın artırılması haqqında” 2015-ci il

22 iyun tarixli Sərəncamı müəllim

əməyinə,  ümumilikdə,  təhsilə

göstərilən  dövlət  qayğısının  bariz

nümunəsidir.

Sonda  Nazir  tələbə-gənclərə

vətənpərvər,  dövlətçiliyə  və  xalqa

sədaqətli gənc nəsil kimi yetişmə -

lərini arzulayaraq onlara, bu yolda

uğurlar diləyib.

Naxçıvan  Muxtar  Respub -

likası  Təhsil  Nazirinin  müavini

Məmməd Qəribov bildirib ki, Təhsil

Nazirliyinin əməkdaşları Sərəncam -

dan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə

bağlı,  dəfələrlə  Naxçıvan  Dövlət

Universitetində  olaraq  tələbələrlə

görüşüb və onlarla söhbətlər aparıb,

yeni təlim metodu olan kurikuluma

aid  metodiki  vəsaitlər,  Naxçıvan

Muxtar Respublikası Təhsil Nazir-

liyinin tabeliyində olan ümumtəhsil

məktəbləri 

haqqında 

yazılı


məlumatlar tələbələrə paylanılıb. 

Qeyd  edək  ki,  bu  dəfə  də

tələbələrlə  görüş  zamanı  onlara,

ümumtəhsil məktəblərində məktəb -

daxili qiymətləndirmənin tətbiqi adlı

metodik vəsait paylanılıb.
Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə