HastaliklariYüklə 229,74 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü229,74 Kb.
#5041

 

OPTİK SİNİR ve 

HASTALIKLARI 

 

Dr.Muhammed ŞAHİN  

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları AD 

 

OPTİK SİNİR ve HASTALIKLARI 

   Optik disk 

 

2. CN 


 

Çevresinde beyin kılıfları (dura, araknoid ve 

pia) 

 

Stratum optikum dışındaki tüm retinal katlardan yoksun 

 

FİZYOLOJİK ÇUKURLUK  

Kör Nokta 

 

1.5 mm çap sarı-beyaz dairesel alan  

Retinanın sinir lifleri lamina kribrozadan 

geçerek 

     optik siniri oluşturur,  

OPTİK SİNİR ve 

HASTALIKLARI 

 

Optik sinir; gerçekte bir kafa çifti siniri olmayıp beynin uzantısı 

 

Göz içi ya da optik disk (1mm)  

Orbita içi (25-35 mm) 

 

Optik foramen içi (7 mm)  

Kranium içi (10-15 mm) olmak üzere 4 bölüm 

 OPTİK SİNİR ve HASTALIKLARI 

Optik disk önden arkaya doğru 

 

Sinir lifleri katı  

Prelaminar bölge 

 

Lamina kribroza olmak üzere 3 bölüm OPTİK SİNİR ve HASTALIKLARI 

 

Lamina kribroza; skleranın devamı, içindeki 

çok sayıdaki delikten sinir lifleri  geçer 

 

Optik sinir, lamina kribrozadan sonra miyelinli, çapı artar (3-4 mm) 

 

Göz küresi ile optik foramen arasındaki orbita içi bölümü rektus kas konisi içinde; sinirin en 

uzun bölümü (25-35 mm) 

 

Optik foramende ilerleyen sinir lifleri (7 mm) kraniuma geçerek, 10-15 mm’lik  son kısmı 

 OPTİK SİNİR ve 

HASTALIKLARI 

 

Göz içi bölümü, retina arteriyollerinden ve kısa posterior siliyer arterin dallarından 

beslenir 

 

Orbita içi bölümü pial damarlar ve retina santral arterinin dallarıyla beslenir 

 

 Optik sinir iletim hızı göz içindeki liflerde saniyede 1 m iken göz dışında saniyede 8 

m’ye ulaşır 

 
OPTİK SİNİR ve 

HASTALIKLARI 

PRİMER 


 

Konjenital optik disk anomalileri (megalopapilla, 

aplazi, hipoplazi, tilte disk sendromu, çift papilla, 

kolobom, optik pit, optik disk druzenleri, hyalinoz, 

miyelinli sinir lifleri gibi) 

 

Primer optik atrofiler SEKONDER 

 

Papil ödemi  

Optik nöropatiler (inflamatuar, demiyelinizan, iskemik, 

kompresif, toksik nedenlerle) 

 

Optik sinir tümörleri  

Optik sinir yaralanmaları 

 

OPTİK SİNİR HASTALIĞININ 

KLİNİK BULGULARI 

 

Görme keskinliğinde azalma (yakın ve uzak görme düzeyi azalır) 

 

Afferent pupil defekti  

Tam ya da kısmi görme alan defektleri  

 

Diskromatopsi (özellikle kırmızı ve yeşil görme)  

Işık parlaklığında azalma 

 

Azalmış kontrast sensitivitesi  

 

MUAYENE BULGULARI 

 

Direkt  bakıda pupil asimetrisi, ışık refleksi ve yakın refleksi değerlendirmesi, afferent pupil defekti 

 

Görme keskinliğinde azalma   

Görme alanı defekti  

 

Fundoskopik değerlendirme;  

FUNDOSKOPİ 

 

Normal disk (Tipik olarak retrobulber nöritte, ayrıca erken dönem Leber’in optik nöropatisi 

ve kompresif lezyonlarda) 

 

Disk ödemi (Papil ödemi, anterior iskemik optik nöropati, papillit, Leber’in akut 

döneminde) 

 

Optosiliyer şant damarları  

Optik atrofi 

 

 

    OPTİK ATROFİ  

Optik sinir liflerinin dejenerasyonu, aksonlarının 

kaybolması ve demiyelinizasyonun meydana gelmesi 

ile karakterize 

 

Lateral genikülat nukleusa kadar olan bölgedeki lezyonlarda 

 

Görme kaybı ve papillada tam veya kısmi solukluk  

Atrofi tanısı papillanın görünümünden çok görme 

fonksiyonundaki kayıp ve görme alanı değişiklikleri ile 

konulur.  

 

Oftalmoskopik görünümlerine göre atrofi primer ve sekonder olmak üzere 2’ye ayrılır.  

 

 Optik atrofi sebepleri 

 

Kronik papil ödem  

İnflamatuar  

 

İskemik Optik Nöropati (Arteritik, nonarteritik) 

 

Toksik ve nütrisyonel (İlaçlar ; kloramfenikol, etambutol, vigabatrin, tütün- alkol) 

 

Travmatik  

Kompresif veya infiltratif (lenfoma,RES Hast)  

 

Granülomatöz ve  tüm sistemik hastalıklar   

Glokomatöz optik disk atrofisi 

 

PAPİL ÖDEM  

Venöz baskı gelişimine bağlı ortaya çıktığı  

kabul edilmekte 

 

Serebrospinal sıvı basıncının yükselmesi optik sinir kılıfları yoluyla sinir  basısına  neden 

olur. 


 

 

PAPİL ÖDEM  

Baskı, sinirin en dar yeri olan lamina 

kribrozada en fazla 

 

V. sentralis retinaya basının olması dolaşım bozukluğuna yol açar.  

 

Ayrıca yüksek basınç sinir fibrillerindeki aksoplazmik akımın durmasına neden olur, 

dokunun şişmesi papil ödem görünümünü 

ortaya çıkarır. 

 

PAPİL ÖDEM A) OKÜLER NEDENLER: 

 

Göz içi basıncında ani düşme: Diskin prelaminer bölgesini besleyen koroidal 

damarlardan, effüzyonla meydana gelir 

 

Perforan göz yaralanmalarından sonra  

Katarakt ameliyatını takiben 

 

Glokom operasyonundan sonra  

Akut açı kapanması glokomu 

 


 

PAPİL ÖDEM 

B) ORBİTAL NEDENLER: 

 

 Neoplazmlar 

 

Oftalmik arter anevrizması  

Orbita iltihapları ve apseler 

 

Ekzoftalmus  

 

PAPİL ÖDEM C) İNTRAKRANİAL NEDENLER: 

Kafa içi basıncını arttıran tüm nedenler 

 

Kafa içi yer kaplayan oluşumlar    

Neoplaziler (Primer, Metastatik) 

 

Beyin absesi  

SSS enfeksiyonları (menenjit, ensefalit) ve 

Granülamatöz hastalıklar ( Tbc, Sifiliz) 

 

Kistler (parazitik enfestasyonlar)  

İntra kranyal hematom ve serebral infarkt 

 

Pseudotümör serebri  

Anevrizmalar 

 

Sinovenöz hastalıklar  

 

PAPİL ÖDEM D) EKSTRAKRANİYAL NEDENLER 

 

 SİSTEMİK HASTALIKLAR:  

Hipertansiyon 

 

Kalp yetmezliği  

Kan diskrazileri (Lösemi, İTP, PA,  

makroglobulinemi) 

 

Endokrin bozukluklar  

Diğer sistemik hastalıklar (sarkoidoz, SLE, 

PAN) 

 

Siyanotik konjenital kalp hastalığı  

Polisitemi 

 

PAPİL ÖDEM  

Bir gözde papil ödem diğer gözde optik atrofi 

varlığı Foster Kennedy sendromunu akla 

getirmeli 

 

 

İntrakranial orjinli papil ödemini, kazanılmış diğer papil ödem nedenlerinden ayıran majör 

bulgular: 

 

Görme alanı  

Görme keskinliği  

Pupiller reaksiyon korunmuş olmasıdır. İON 

ve Papillit de bu fonksiyonlar genellikle 

bozulmuştur 

 

 

PAPİL ÖDEM Pseudotümör Serebri 

 

İdiyopatik intrakranyal hipertansiyon  

10-50 yaşlarında, doğurgan çağda, 

hormonal olarak aktif kadınlarda 

 

Bulantı- kusma, başağrısı mutlaka akla gelmeli 

 

Görme genellikle korunmakta ancak sıkı kontrol 

 

Bilateral OD ödemi  

Tedavi nöroloji ile ortak 

 

 

OPTİK NÖROPATİLER  

Optik sinirinin önemli bir hastalık grubu  

 

Önceleri  optik nörit    

Son zamanlarda optik nöropati terimi   

Farklı nedenlerle ortaya çıkmasına rağmen 

pek çoğunda klinik tablo benzer  

 

Bu nedenle günümüz literatüründe optik nöropati terimi tercih edilmekte 

 

Ancak klinikte kullanım farklı   

 

OPTİK NÖROPATİLER  

Optik sinirin fokal enflamasyon, enfeksiyon 

veya demiyelinizasyonuna bağlı optik nörit  

 

     Oftalmolojik sınıflama: 

 

Retrobulber nörit (MS)  

Papillit (optik disk etkilenmiştir, disk 

hiperemik ve ödemli, peripapiller hemorajiler, 

çocukluk çağında sık) 

 

Nöroretinit (makulada yıldız şeklinde sert eksuda) 

 

 OPTİK NÖROPATİLER 

   Optik nöritte etyolojik sınıflama 

 

Demiyelinizan  

Enfeksiyöz-paraenfeksiyöz 

 

Non -enfeksiyöz    Ancak çoğu durumda etyoloji kesin değil 

 

 OPTİK NÖROPATİLER 

 

Neden ne olursa olsun klinik olarak  birbirinden farklı iki görünüm ortaya çıkar 

 

 Anterior ON 

 

Posterior ON  

 

OPTİK NÖROPATİLER OFTALMOSKOPİ 

Anterior optik nöropatide : 

 

Papillada ödem, sınırlarda silikleşme  

Damar kıvrımlarında artış 

 

Peripapiller retinada ödem  

Bazen mum alevi şeklinde kanama ve 

eksudalar 

 


 

OPTİK NÖROPATİLER 

OFTALMOSKOPİ 

 

Posterior optik nöropatide:  

Başlangıçta fundus normal görünümde, ancak optik 

atrofi geliştiğinde papilla soluk renkte 

 

Optik Nöritte klinik bulgular:  

Ani veya günler içinde ilerleyen tek taraflı görme 

kaybı. 

 

Nadiren, çocuklarda, viral enfeksiyona bağlı, bilateral olabilir 

 

Globda hassasiyet  

Göz hareketleri ile ortaya çıkan derin orbital ağrı 

 

 

 Klinik bulgular: 

 

 Disk 2/3 olguda normal (retrobulber nörit) 

 

Renkli görme ve kontrast sensitivitesi azalır  

Görme keskinliği normal ya da azalır 

 

Derinlik persepsiyonunun bozulur  

APD 


 

Görme alanında santral veya çekosantral skotom , 

altitudinal defektler ve genel daralma 


 

 

    Demiyelinizan Optik Nöritler  

En yaygın tip 

 

100,000 de 1-3  

Akut idiyopatik demiyelinizan optik nörit 

 

20-50 yaş  saatler veya günler içinde gelişen görme azlığı 

 

7-10 içinde maksimuma ulaşır  

Egzersizle ve vücut ısısı artışıyla görme kaybında artış 

 

% 90 bulgular kendiliğinden düzelir  

Atipik optik nörit görme 2 haftadan sonra daha da 

kötüleşir. Etyolojik araştırma gerekli 

 

Tanı anamnez fizik muayene ve MR ile konur  

 

    MS - Optik Nörit ilişkisi  

ONTT(The optic neuritis treatment trial): 

 

15 . Yıl sonuçları: MR da en az 1 tane 3 mm veya daha büyük plak olan hastalarda MS 

gelişme riski % 72 

 

Lezyonu olmayanlarda %25  

İV metilprednizolon+ oral prednizolon 

 

    Nöromiyelitis Optica: Devic hastalığı  

MS‘in akut ve ağır formu olarak kabul 

edilir 

 

Ani veya subakut başlangıçlı bilateral ON  

Bunu takip eden günlerde tranvers miyelit, 

parapleji 

 

   Enfeksiyöz ON  

Nadir ve atipik vakalarda akılda tutulmalı 

 

Kedi tırmığı, Lyme, sifiliz, VZV, kriptokokal menenjit, paranazal sinüs 

enfeksiyonları 

 

Genellikle nöroretinitle prezente olur     Paraenfeksiyöz ON 

 

Genellikle çocuklarda ve papillit şeklinde  

1-3 hafta öncesi geçirilmiş viral 

enfeksiyon 

 

Prognoz genelde iyidir, tedavisiz izlenebilir 

 

    Non-enfeksiyöz ON  

En sık sebep sarkoidoz  

Diğer sebep ise Behçet hastalığı 

 

Beraberinde vitreus etkilenmesi olabilir İSKEMİK OPTİK 

NÖROPATİ

 

 Optik sinirin akut iskemisi 

 

Anterior iskemik ON     posterior silier arteler etkilenir 

 

Posterior iskemik ON     Pial damarlar etkilenir 

 

ANTERİOR İSKEMİK OPTİK NÖROPATİ 

 

60-70 yaşlarında pik yapar  

Monoküler , ağrısız görme kaybı 

 

Simultane bilateral disk infarktı nadir (kranial arterit, renovasküler  HT) 

 

Arteritik (Dev Hücreli Arterit) ve non arteritik (HT, DM) olmak üzere 2’ye ayrılabilir  

 

Nonarteritik tip en sık  

 

 

 NONARTERİTİK ANTERİOR İSKEMİK 

OPTİK NÖROPATİ 

 

Görme keskinliği azalır  

Altitudinal ve diğer görme alanı defektleri ani başlar 

 

Optik disk ödemli  

Ağrı ve diğer belirtiler atipik 

 

Optik atrofi disk ödemi çözüldükten sonra ortaya çıkar  

Retrospektif tanısında arteryel incelme patognomonik 

 

Sentral retinal arter kalibrasyonunun %17-24 oranında daralma 

 

Bir gözde NAİON (+), diğerinde  %30-40  

 

ARTERİTİK ANTERİOR İSKEMİK OPTİK NÖROPATİ                 ( Dev Hücreli 

Arterit ) 

 

 

Büyük ve orta boy arterler  

 

Dev Hücreli Arterit:  

 

70-80 yaş  

Saçlı deri hassasiyeti 

 

Başağrısı  

Çene kladikasyosu 

 

Polimiyalji   

Boyun ağrısı 

 

Kilo kaybı  

İştahsızlık 

 

Ateş 


 

Gece terlemeleri 

 

 

Dev Hücreli Arterit:  

Monoküler ani ve ağır görme kaybı 

 

Perioküler ağrı  

Işık çakmaları 

 

Göz bulguları birkaç hafta sonra ortaya çıkar  

Optik disk soluk ve ödemli 

 

Disk etrafında hemorajiler izlenebilir  

Takipte 1-2 ay içinde ödem geriler ve optik atrofi 

gelişir 

 

     Dev Hücreli Arterit Laboratuvar Bulgusu 

 

 Sedim yüksekliği 

 

CRP artışı  

 

Temporal arter biyopsisi histolojik tanı için gerekli 

(segmental tutulum olduğu için uzun bir arter 

parçasının patolojik incelenmesi uygun) 

 

Tedavide yüksek doz steroid  

 

 Posterior İskemik Optik Nöropati; 

 

Nadir  

Diğer sebepler dışlandıktan sonra 

konulabilir 

 

Pial damarların etkilenmesi sonucu  

Normal disk görüntüsü 

 

RAPD ve renk görme bozulmuş  

TOKSİK NEDENLER 

 

Tütün-Alkol Ambliyopisi:  

 

Tipik olarak alkol ve tütün bağımlılarında izlenir  

Protein ve Vit B1( tiamin) ve B12 alım bozukluğu 

belirgin 

 

Ağrısız, yavaş seyirli, progresif, bilateral görme keskinliğinde ve renkli görmede azalma 

 

Erken dönemde çoğunlukla optik disk normal veya 

minimal disk ödemi görülebilir 

 

 Erken tedavi ile prognoz iyidir  

Geç dönemde başvuran olgularda optik atrofi ve kalıcı 

görme kaybı gözlenir 

 

 TOKSİK NEDENLER 

İlaçlar: 

 

Kloramfenikol prototip ilaçtır  

Etambutol 

 

İsoniazid  

Streptomisin 

 

Vigabatrin  

Amiodaron 

 

Klorpropamid  

 

     Herediter Optik Nöropati 

 

En sık Leber’in Optik Nöropatisi   

Genellikle erkek 18-23 yaş  

 

Önce bir gözde sonra diğerinde santral görme kaybı  

Görme alanında santral, çekosantral skotom  

 

Optik disk hiperemik, ödemli   

Disk kenarından yayılan retinal striasyonlar, maküler 

ödem, retinal hemorajiler  

 

Peripapiller telenjiektazik damarlar   

Haftalar içinde optik atrofi   

 

Anneden mitekondrial DNA   

 

    OPTİK SİNİR YARALANMALARI  

Orbita gerisinde yerleştiğinden yaralanmaları nadir 

 

Trafik kazalarında ileri derecede orbita hasarında veya yüksekten düşmelerde özellikle foramen optikum 

bölgesinde optik sinir kesisi şeklinde  

 

Tam bir kesi varsa tam körlük    

Pupilla midriatik ve direkt IR (-)  

 

Kısmi kesi ; kesi yerine ve miktarına göre görme keskinliğinde ve görme alanında kayıp 

 

Optik sinir çevresindeki kılıflar arasında hemotom görülebilir. Bu genellikle geçici görme kayıplarına yol 

açar. 


 

 

   OPTİK DİSK ANOMALİLERİ  

İntrauterin optik sinirin gelişim bozukluğu sonucu 

 

Megalopapilla, aplazi, hipoplazi, tilte disk sendromu, çift papilla, kolobom, optik pit, optik disk druzenleri, 

hyaloid sisteme ait kalıntılar, miyelinli sinir lifleri gibi 

patolojiler 


 

 

 TİLTED DİSK 

 

KORYORETİNAL İNCELME  

Optik disk kolobomu 

 

 

Morning glory sendromu  

 

Disc hipoplazisi  

Vasküler tortuosite  

Korpus kollosum agnezisi  

 


Yüklə 229,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə