Güner atmacaoğlu destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Aralık 2011Yüklə 1,11 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix26.05.2017
ölçüsü1,11 Mb.

 

Güner ATMACAOĞLU

 

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı

 

Aralık 2011 ġubat 2012 Faaliyet Raporu

 

Toplantı Konu BaĢlıkları

 Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler

 Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları Dilek ve Temenniler Genel Bilgilendirme TaĢınır Mal Müdürlüğü 2011 Yılı Sarf ve DemirbaĢların GerçekleĢme Tutarları 

 

 

 GerçekleĢen ĠĢler– 

(16 Aralık 2011 2 ġubat 2012)

 

 

 

 

  

 

  

S.No 

ĠĢlem ÇeĢidi

 

Tarih 

Miktar 

(Kalem) 

Tutar 

(USD) Ġstek Belgesi

 

17.12.11 

02.02.12 

611 

  

TaĢınır ĠĢlem Belgesi

 

17.12.11 

02.02.12 

 

144 

 

Tüketim

 

Defteri GiriĢ

 

17.12.11 

02.02.12 

96 

178.034,70 Dayanıklı TaĢ. Defteri GiriĢ

 

17.12.11 

02.02.12 

48 

710.838,26 

S.No 

Sarf Malzemeler 

Tesis, Makine ve Cihazlar 

Demirbaşlar 

Genel Toplam 

 41.389.816,94 (Som) 

47.247.156,72 (Som) 

24.105.326,02 (Som) 

2.450.919,00 (USD) 

Birimlerin 2011 Yılı Malzeme Talep Miktarları 

0  9 


117 

10 


76 55 69 

30 


60 

28 9 


147 

36 


330 

141 86 

112 


42 

94 


211 

73 73 


211 

109 


30 

95 


310 

58 


26 12 

62 


13 

39 36 26 24 

36 


11 

72 


32 

112 


167 

18 27 


67 

104 


535 

39 


148 

586 


46 

100 


96 

67 


106 

28 12 


518 

B

IRIM

LER

 

A

NKA

R

A

 İR

TİB

AB

Ü

R

O

SU

 

A

NT

R

ENÖ

RK

 B

ÖM

Ü

 

B

A

SIN 

VH

A

LK

LA

 İL

İŞ

K

İL

ER

 B

Ü

R

O

SU

 

B

ED

EN İTİM

İ VSP

O

R

 Ö

Ğ

R

ETM

ENL

İĞ

İ 

B

İL

G

İ İŞ

LE

M

 D

A

İR

ES

İ B

A

ŞK

A

NL

B

İL

G

İS

A

YA

R

 M

Ü

H

END

İS

LİĞ

İ 

B

Ü

R

O

 YÖN

ETİM

İ P

R

O

G

R

A

MÇ

EV

RM

Ü

H

END

İS

LİĞ

İ 

D

ES

TEK

 H

İZM

ETL

ER

İ D

A

İR

ES

İ B

A

ŞK

A

NL

D İL

İŞ

K

İL

ER

 B

Ü

R

O

SU

 

ED

EB

İY

AFA

K

Ü

LTES

İ 

FEB

İL

İM

LE

R

İ E

NSTİTÜS

Ü

 

FEFA

K

Ü

LTES

İ 

G

A

ZE

TEC

İL

İK

 B

ÖM

Ü

 

G

ENEL 

SE

K

R

ETER

LİK

 

G

IDA

 M

Ü

H

END

İS

LİĞ

İ 

G

Ü

ZESA

NA

TL

A

R

 F

A

K

Ü

LTES

İ 

İDA

R

İ İŞ

LE

R

 M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

İK

TİS

A

D

İ VİDA

R

İ B

İL

İM

LE

R

 F

A

K

Ü

LTES

İ 

İL

ETİŞ

İM

 F

A

K

Ü

LTES

İ 

İNŞ

A

ATEK

NİS

YE

NL

İĞ

İ P

R

O

G

R

A

MK

A

NT

İN 

K

A

FE

TER

YA

 İŞ

LE

R

İ M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

K

O

NSE

R

V

A

TU

V

A

R

 M

Ü

D

.Y

Ü

K

.OKU

LU

 

K

Ü

TÜP

H

A

NE 

VD

O

K

Ü

M

A

NT

A

SYON

 …

 

M

A

NAÖ

SYM

 

M

A

SA

Ü

STÜ

 YA

YI

NC

IL

IK

 

M

ES

LE

K

 YÜ

K

SE

K

 O

K

U

LU

 M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

M

U

H

A

SE

BK

ES

İN 

H

ES

.R

A

P

.M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

M

U

H

A

SE

BP

R

O

G

R

A

MM

Ü

H

END

İS

LİK

 F

A

K

Ü

LTES

İ 

Ö

Ğ

R

ENC

İ İŞ

LE

R

İ D

A

İR

ES

İ B

A

ŞK

A

NL

Ö

Ğ

R

ENC

İ K

O

NSE B

A

ŞK

A

NL

P

A

SA

P

O

RB

IR

IMP

ER

SO

NEL 

D

A

İR

ES

İ B

A

ŞK

A

NL

P

SİK

O

LO

JİK

 D

A

N.VR

EH

.NE

R

K

EZİ

 

R

A

D

YO 

M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

R

A

D

YO 

TV

 S

İNE

M

A

 B

ÖM

Ü

 

R

EKR

 

R

EKR

 V

EK

İL

İ  

R

EKR

 YA

R

D

.1

 

R

EKR

 YA

R

D

.2

 

SA

Ğ

LIK

 K

Ü

L.VSP

O

R

 D

A

İR

ES

İ B

A

ŞK

A

NL

SA

Ğ

LIK

 M

ER

K

EZİ

 

SA

TIN

 A

LM

A

 M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

SO

SYAB

İL

İM

LE

R

 E

NSTİTÜS

Ü

 

SO

SYATES

İS

 L

O

JM

A

LA

RTA

ŞINIR

 M

AM

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

TEK

NİK

 İŞ

LE

R

 M

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

TER

C

Ü

MB

Ü

R

O

SU

 

TUR

İZM

 VO

TEL

C

İL

İK

  YÜ

K

SE

K

O

K

U

LU

 

V

ETER

İNE

R

 F

A

K

Ü

LTES

İ 

V

İL

LA

 B

İNA

 U

YG

U

LA

M

A

 TES

İS

İ 

YA

B

A

NC

I D

İL

LE

R

 YÜ

K

SE

K

 O

K

U

LU

 

YA

P

I İŞ

LE

R

İ D

A

İR

ES

İ  

B

A

ŞK

A

NL

YA

ZI 

İŞ

LE

R

İ B

İR

İM

İ 

YE

R

LE

ŞKM

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 YE

C

EK

 VİÇ

EC

EK

 İŞ

LE

TM

EC

İL

İĞ

İ B

ÖM

Ü

 

YU

RM

Ü

D

Ü

RĞ

Ü

 

ZİR

A

AFA

K

Ü

LTES

İ 

Malzeme Talepleri 

Series1 


Birimler Bazında Kullanılan Malzeme Harcama Tutarları 

Birimler Bazında Kullanılan Malzeme Harcama Tutarları

 


Birimler Bazında Kullanılan Malzeme Harcama Tutarları

 


Genel Bilgilendirme Satınalma 

Müdürlüğü

 GerçekleĢen ĠĢler – (01 Ocak -

31 Aralık 2011)

 

 

 

  

S.No 

Satınalma

 

ÇeĢidi

 

Tutar   (USD) 

Açıklama

 

 

Sonuç

 

 2011 Yılı Temin Edilen 

Toplam Malzeme ve 

Hizmet Alımı Tutarı

 

3.504.901,00 

Akademik ve Ġdari 

Birimlere Malzeme / 

Hizmet Alımı vb.

 

GerçekleĢti.

 Teklif 

Ġsteme ve Pazarlık 

Usulü

 

811.086,00 

Akademik ve Ġdari 

Birimlere Malzeme / 

Hizmet Alımı vb.

 

GerçekleĢti.

 Radyo Vericisi Alımı

 

Pazarlık

 

Usulü

 

12.000,00 

Radyo Müdürlüğü

 

GerçekleĢti.

 Temizlik ve Çay Ocakları

 

Hizmet Alımı/Pazarlık 

Usulü ile uzatıldı.

 

292.374,00 

Kemer 

Günsoy

 

GerçekleĢti

 

Genel Bilgilendirme 2011 Yılı

  

GerçekleĢen

 

Ġhaleler

 

 

ĠHALE BĠLGĠLERĠ  

SONUÇ 

Yılı 

Ġhalenin Adı 

Ġhale Bedeli 

(USD) 

 

Müteahhit Firma/KiĢi 

2011 


Entom. ve Nemot. Lab. 

66.286,00  

Ayber Medikal 

Sonuçlandı. 

2011 


Fitopatoloji Lab. 

160.528,00  

Ayber Medikal 

Sonuçlandı. 

2011 


Bahçe ve Tarla Bitk. Lab. 

62.980,00  

Nanotek Lab. Ürünleri 

Sonuçlandı. 

2011 


Veteriner Fak. Lab. 

208.701,00  

Ayrancı Veterinerlik 

Sonuçlandı. 

2011 


Temel Morfoloji Lab. 

149.850,00  

Ayber Medikal 

Sonuçlandı. 

2011 


Kimya Müh. Lab. 

97.965,00  

Zara Test Cihazları 

Sonuçlandı. 

2011 


Bilgisayar Malz.  

99.663,00  

Ultima, Logic, Brant 

Sonuçlandı. 

2011 


Kimyasal Malz.  

52.123,00  

Ayrancı Veterinerlik 

Sonuçlandı. 

2011 


Çevre ve Gıda Müh. Lab. 

42.377,00  

Nanotek Lab. Ürünleri 

Sonuçlandı. 

2011 


Beton Lab. Malz. 

44.000,00  

Vommak Makine 

Sonuçlandı. 

2011 


Dijital Baskı Makinası Alımı 

97.100,00  

OAO Logic 

Sonuçlandı 

2011 


Peyzaj İşletmeciliği 

100.099,00  

Osoo Black 

Sonuçlandı 

2011 


Teknoloji Merkezi Tefriş 

255.124,00  

Mobilsoft A.Ş. 

Sonuçlandı 

2011 


Traktör Ve Ekipman Alımı 

41.587,00  

Avto  Radyator 

Sonuçlandı 

2011 


Reometre Cihaz Alımı 

62.651,00  

Antoon Par 

Sonuçlandı 

2011 


Veteriner  Fakültesi Lab. 

23.407,00  

Matek Ltd.Şti 

Sözleşme İmzalandı 

2011 


TV Stüdyo İhalesi 

825.000,00 

Akfa Teknoloji Ltd.Şti 

Sözleşme İmzalandı 

Toplam

 

2.389.441,00

 


Satın Alma İlan Örneği 

 


Genel Bilgilendirme YerleĢke Müdürlüğü GerçekleĢen ĠĢler 

 

 

 Sıra

 No 

ĠĢlem Türü

 

Tarih 

Miktar 

Yeni ç

imlendirilen alan 

Çim Alan Genel

 Toplam 


2011 yılı içerisi

 

2012 yılına kadarki 

1000 m2 


31.682 m2 

 Ağaç

 ve fidan, 

Gül

 

ve çalılar 

2012 


yılına kadarki

 

2011 yılı içerisi

 

2011 yılı içerisi 

Genel toplam 

3.076 adet 

1.600 adet 

11.374 adet 

Üniversite imkanları ile yetiştirilen Ağaç ve Çiçek 

Fidanı


 

 

 2011 

yılı içerisi

 

 

 1.370 Adet 

Destek verilen Organizasyon sayısı

 

16.12.11 02.02.12 

 

 123 Adet 

Genel Bilgilendirme 

Ağaç, Çalı ve Güllerin Cins ve Adetleri

  

Sıra 

No 

Ağacın Cinsi 

(Türkçe) 

Ağacın Cinsi 

(Rusça) 

Adedi 

(01.01. 2011 tarihine 

kadar dikilenler) 

Adedi 

(01.01.2011-22.03. 

2011 arası 

dikilenler) Adedi 

(22.03. 2011-

26.04.2011 arası 

dikilenler) Adedi 

(01.11. 2011-

15.11.2011 arası 

dikilenler) 

Ihlamur 


Lipa 

228-29 


30 Tatar Akç ve Dişb. 

Klyon Tat i yasin 

540-1 

25 


151 

Safora Safora japonika 

23 


Karaağaç Viyaz 

445-122 


30 

1138 


Akkayın (Huş) 

Biruza 

42-1 


Çınar Platon 

156-6 


Ceviz Areh 

242-6 


70-1 

19 


Meşe Dup 

398-47 


270-46 Söğüt 

İva 


18 10 

Ardıç 


Majevelnik 

405-45 


50-1 

90 


11 

Ardıç yatay 

Majevelnik lijay 

2-2 


12 


Mazı 

Tuya pramidnay 

96 

10 


13 

Köknar  


Yel (Tyanşanski) 

18 


30 

14 Çam 

Sasna 


61 

150-17 


1170 fide 

15 


Kavak 

Topol 


175 

16 Gladiçya 

Gladiçya 

83-6 17 Akçaağaç dişbudak  

Klyon Yasen 

91 

326 


18 

Akç. çınar yapraklı 

Klyon Ostralistni 

283 


40 

19 Akçaağaç şeker 

Klyon saharni 

183 20 Dağ akçaağacı 

Klyon Dalinski 

183 21 Aylant 

 Aylant 


56 Ağaç, Çalı ve Güllerinin Cins ve Adetleri

  

 

22 Hatmi 

Gibiskus 

46 23 Akasya 

Akasya 


337-26 

24 Leylak 

Siren 


46 

60 


25 


Kustarnik 

Kustarnik 

343-17 

400 


26 


İğde 

Cigde (Zliy. loh) 

34 

308 


27 

Kayısı 


Örük(Abrikoz) 

15 


28 


Armut 

Almurut 
29 

Şeftali 


Şabdalı (Persik) 

2-2 


30 


Dut 

Tıtovnik 31 Elma 

Alma (Yablaka) 

23 32 Geyik dikeni 

Dolono 


33 Kiraz 

Alça (Çereşniya) 

2-1 34 Kadın Ağacı 

Katalpa 


154-64 

35 Kızıl ağaç 

Aleha 


36 Kağıt ağacı 

Bumajni deriva 37 At Kestanesi 

Kaştan 


16 

20 


38 


Beyaz yapraklı akç. 

Klyon flamingo 

45-14 39 Ziraat fakültesi 

255 40 


Mavi Ladin 

Galuboy yel 200 fide 41 

Sarmaşık gül 

Viyuşeya Roza 

280 


42 


Gül 

Roza 


700 

820 


43 


Badem 

Mindal 
230 

Ara Toplam 

5768 

783 

1636 

3627 

Merkez bina 504 

Toplam Kuruyan -944 

GENEL TOPLAM 

11374 

Genel Bilgilendirme YerleĢke Müdürlüğü GerçekleĢen ĠĢler – 

(16 Aralık 2011 –

 

2 ġubat 2012)

 Rektörlük 

binası,

 

ĠĠBF

 

binası,

 

ĠF

 

binası,

 

Öğrenci

 

yurtları,

  MYO 

binası,

  Lojmanlar  ve 

Teknoloji merkezi olmak 

üzere

 40.612 m2 alan da temizlik 

iĢleri

 

yapılmaktadır8 adet çay

 

ocağı

 ile hizmet vermektedir. 3 adet santral ile haberleĢme

 hizmetleri verilmektedir. Genel Peyzaj iĢleri

. ( Merkez bina 

çevresi

 ve 

bütün

 

yerleĢke

 

alanı)

 YerleĢke 

Bölgesi’nde

  bulunan 

Ġ

.

Ġ

.B.F.  Ve 

Ġ

.

F’nde

  bulunan  idari  personellerin 

günlük

  sabah 

öğle

 

akĢam

 devam 

çizelgelerinin

 

tutulması

 ve 

kontrolü

.   Üniversite genelinde 

taĢıma

 

iĢleriÜniversitemizin 

bütün

 

organizasyonlarında

 gerekli destek hizmetlerinin verilmesi. 

 


Yürütülmekte Olan ĠĢler

 TaĢınır Mal 

Müdürlüğü

 Devam Eden ĠĢler

 DemirbaĢ  malzemelerin  2011 

sayımı

 

baĢlatılmıĢ

  olup 

sayımın

  bitimini 

müteakiben

  tamiri 

mümkün

 olan 

demirbaĢların

 tespit 

iĢi

 devam edecektir. TaĢınır Otomasyon sisteminde 

güncelleme

 

çalıĢmaları

 devam etmektedir. Kullanım 

dıĢı

  kalan 

demirbaĢların

  terkini  ve  hurda 

satıĢ

 

iĢlemlerine

  ait  listelerin 

oluĢturulması

 devam etmektedir.  Satınalma 

Müdürlüğü

 Devam Eden ĠĢler

 ĠletiĢim 

Fakültesi

 TV 

Prodüksiyon

 

Stüdyosu,

 Video, Kamera, 

IĢık

 ve Ses 

Teçhizatı

 

Ġhalesi

 

14.12.2011  tarihinde 

yapıldıYüklenici

  firma  ile 

sözleĢme

 

imzalandı

.  Montaj  ve  alt 

yapı

 

çalıĢmaları

 

için

 gerekli malzeme 

alımı

 

baĢlatılmıĢtırAraĢtırma Merkezlerinin 

tefriĢi

  tamamlanarak  gerekli malzeme listeleri 

Rektörlük

  oluruna 

sunulmuĢtur2011 yılı

 

hesapları

 

kapatıldı

. 2012 

yılında

 Akademik ve 

Ġdari

 birimlerden gelen 

demirbaĢ

 ve 

sarf malzeme taleplerinin 

satın

 

alım

 

süreci

 

baĢlatılmıĢtır2012 yılında

 

satın

 

alınacak

  malzeme listeleri 

üniversitemiz

 web 

sayfasında

 

yayınlanmaya

 

baĢlanmıĢtır

.  

 

Yürütülmekte Olan ĠĢler

 Mevcut satın alma ihale otomasyon sistemi üzerine raporlama modülü 

eklenmesi için firma ile görüĢmeler baĢlatılmıĢtır.

 Yeni yapılacak olan yemekhane ve yurt binası tefriĢ malzemeleri ile ilgili ihale dosyası hazırlanmaya baĢlandı.

 2012 yılı itibariyle piyasa araĢtırma ve gerçekleĢtirme görevlileri arasında birim içi rotasyon uygulamasına baĢlanmıĢtır.

 Peyzaj iĢletmeciliği iĢi ihale dosyası hazırlanmıĢ olup ihale süreci baĢlatılmıĢtır. 

 Radyo Müdürlüğü cihazları ve Y.D.Y.O. Tercüme sınıfı cihazları alımı iĢi ile ilgili firma (Akfa Ltd.ġti) ile görüĢmeler devam etmektedir. 

 YerleĢke Müdürlüğü Devam Eden ĠĢler Mart 2012 itibariyle peyzaj çalıĢmalarına baĢlanarak bahar döneminde 1000 adet fidan, 1000 adet sarmaĢık gül, güz döneminde ise 1500 adet fidan dikimi 

planlanmaktadır.

 Genel taĢıma hizmeti ve yeĢil alan bakım iĢleri devam etmektedir. 

 


Talepler ve Ġhtiyaçlar

 Üniversitemiz 

taĢınır

 istekleri ve 

satın

 alma 

iĢlerinin

 daha 

sağlıklı

 ve 

doğru

  

yapılabilmesi

 

için

 

Teknik 

ġartnamelerinin

 

iĢin

 

uzmanı

 

kiĢiler

 

tarafından

 

hazırlanmasının

 

sağlanmasıLojman  ve  Misafirhanelerin  devir  teslimi  ile  ilgili  olarak  Turizm  Otelcilik Yüksekokulu

  ile 

koordineli bir 

Ģekilde

 

çalıĢma

 

gerçekleĢtirilmesinin

 

sağlanmasıBarkot  sistemi geliĢtirme

 

çalıĢması

 

yapılmıĢ

  olup 

satın

 

alınması

  gerekmektedir. 

YaklaĢık

 

cihaz bedeli asgari 2.500 USD . 

Yazılımı

 ise asgari 5.000 USD. Yönetici otomasyon modülü yaptırılması asgari 3.000 USD. Satın alma ve ihale otomasyon sistemi için özet icmal ve rapor modülü yaptırılması.  Sulama sistemimizde bulunan plastik fıskiyelerin dayanıksız olması nedeniyle  metalleri ile değiĢtirilmesi gerekmektedir. (900 adet fıskiye ve 50 adet vana)

 Mevcut sulama sistemine 300 metre sistem ilave edilmesi gerekmektedir.  YerleĢke alanı içerisine belirli aralıklarla logolu çöp kovalarının ve oturma banklarının 

yerleĢtirilmesi. 

 Çatılarda akan yerlerin yaptırılması ve dıĢ cephelerin boyanması. ĠletiĢim Fakültesinde ki arızalı klima santralının bakım ve tamiratının yaptırılması gerekmektedir. 

 

 

GeliĢtirme ÇalıĢmaları

 Kaynakların ekonomik ve etkin  

kullanımı

 

için,

 Birim mal mutemetleri ile 2012 

yılında

 Genel 

Sekreterimiz 

baĢkanlığında

 bilgilendirme 

toplantılarına

 devam edilecektir.   Barkot  sistemine geçiĢ

 

çalıĢması

 

yapılmıĢ

  olup 

sayım

  sonucunda  gerekli 

cihazın

  ve 

yazılımın

 

alınmasını

 

müteakip

 uygulamaya 

baĢlanacaktır

.   TaĢınır Otomasyon sisteminin 

doğru

 bir 

Ģekilde

 

kullanılması

 

için

 

görüntülü

 

anlatım

 sistemi 

hazırlanmıĢtır

.  Yönetici otomasyon 

modülü

 

yaptırılması

 Satın alma otomasyon 

için

 

özet

 icmal ve rapor 

modülü

 

yaptırılması

 Telefon santralının

  tek  bir  santralda  toplanarak  dijital  sisteme 

dönüĢtürülmesi

 

gerekmektedir. YerleĢke 

alanı

 

içerisine

 belirli 

aralıklarla

 

çöp

 

kovası

 ve oturma 

bankı

 

konulması

.  Saat ücretli

 

öğrenci

 

çalıĢtırılarak

 

yetiĢmesine

 

katkı

 

sağlanmaktadır28  Mart  2012  tarihinde yapılması

  planlanan 

ağaç

  dikimi  ile  ilgili, 

Üniversitemiz

 

personellerine 

“Benimde

 bir dikili 

ağacım

 

var”

 

sloganı

 

adı

 

altında

 

ağaç

 

bağıĢ

 

kampanyası

 

düzenlenmesi

 

düĢünülmektedirAyrıca

  bu  organizasyonun  daha 

geniĢ

  kitlelere 

duyurulması

 

planlanmaktadırTamiri mümkün

 olan 

demirbaĢların

 tamirlerinin 

yaptırılarak

 

kullanıma

 sokmak. 

 

Denetim ve Değerlendirme

 Birimlerin  her 

 

günü

  sonunda,  kendi 

içinde

 

yaptığı

  ve 

yapacağı

  Denetim  ve 

Değerlendirme

  sonucunda  bir  sonraki  

gününün

  daha  verimli  ve 

sağlıklı

 

olacağı

 

inancı

  ile  denetim  ve 

değerlendirmeler

 

baĢkanlığımız

 

bünyesinde

 

günlük,

 

haftalık

 ve 

aylık

 olarak 

yapılmaktadırDilek ve Temenniler 

 Bulunduğumuz 

coğrafya

 

Ģartları

  sebebi  ile 

ürün

  tedariklerinde 

karĢılaĢılan

 

aksaklıklardan

 

oluĢan

  durumlardan 

dolayı,

 

diğer

 

tüm

  birim  yetkilileri  ve 

idaremizden 

anlayıĢ

 beklemekteyiz. Kırgızistan-

Türkiye

  Manas 

Üniversitesi

 

için

 

çalıĢan,

 

baĢta

 

öğrencilerimiz

  ve 

yöneticilerimiz

  olmak 

üzere

 

tüm

 

üniversitemiz

 

çalıĢanlarına

 

sağlıklı,

  mutlu, 

huzurlu ve 

baĢarılarla

 dolu bir 

yaĢam

 dileriz. 


Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə