Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilən təlim modullarıYüklə 215 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü215 Kb.
Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilən təlim modulları

Modulun adı


Modullun tərkib hissələri


AQRONOMIYANIN ƏSASLARI

I.Torpaqşünaslıq və əkinçiliyin əsasları

1.1.Torpaqşünaslığın əsasları

1.1.1Torpaq və onun münbitliyi haqqında anlayış

 • Torpaq və onun münbitliyi

 • Torpaqda olan qida maddələri və onlardan istifadə

 • Təbii və süni münbitlik
1.1.2. Torpaqəmələgəlmə prosesinin ümumi sxemi

 • Süxurların aşınması – torpaqəmələgəlmə prosesinin ilk mərhələsidir

 • Torpaqəmələgətirən amillər

 • Torpaqəmələgətirən süxurlar

 • Torpaqda qida maddələrinin bioloji dövranı
1.1.3. Torpağın tərkibi

 • Torpağın qranulometrik tərkibi və strukturu

 • Torpağın fiziki xassələri

 • Torpağın rütubət tutumu, susızdırma və suqaldırma qabiliyyəti, su balansı

 • Torpağın məsaməliyi, bitişkənliyi, qranulometrik tərkibi

 • Torpaq havası və onun tərkibi

 • Torpağın istilik xassələri və istilik balansı

 • Torpağın həcm və xüsusi kütləsi

Torpağın sıxlıgı, yapışqanlıgı və plastikliyi1.1.4. Torpaqda qida elementləri və onlardan istifadə

 • Torpaq mühiti (PH) haqqında anlayış

 • Torpağın üzvi və mineraloji tərkibin öyrənilməsi

 • Canlı orqanizmlər və üzvi qalıqlar

Uducu Torpaq Kompleksi

1.1.5. Azərbaycanın torpaq resursları

 • Respublikada yayılmış əsas torpaq tipləri

 • Torpaq tiplərinin bioekoloji xüsusiyyətlərı

 • Torpaqların iqtisadi rayonlar üzrə qruplaşması

1.1.6. Azərbaycan torpaqlarının mühafizəsi

 • Azərbaycan torpaqlarının ümumi ekoloji vəziyyəti

 • Eroziya və ona qarşı mübarizə

 • Şorlaşma və ona qarşı mübarizə

 • Şorəkətləşmə və ona qarşı mübarizə

 • Şumaltı qatın sıxlaşması və ona qarşı mübarizə

 • Çirklənmə və ona qarşı mübarizə

1.2. Əkinçiliyin əsasları

1.2.1. Əkinçilik sistemləri

 • Əkinçilik sistemləri haqqında anlayış

 • Xamaqoyma əkinçilik sistemləri

 • Herik əkinçilik sistemləri

 • Əkindəyişmə sistemi

 • Siderat əkinçilik sistemləri

 • Ottarlalı əkinçilik sistemləri

 • İntensiv əkinçilik sistemi
1.2.2. Növbəli əkinlər

 • Növbəli əkin sistemi və onların əhəmiyyəti

 • Monokultura

 • Bitkilərin növbələnmə qaydaları və onların sələfləri

 • Tarla növbəli əkinləri

 • Xüsusi növbəli əkinlər
1.2.3. Alaq otları və onların idarəolunması

 • Alaq otları haqqında anlayış

 • Alaq otlarının xeyirli və zərərli xüsusiyyətləri

 • Tarlaların alaqlarla zibillənmə mənbələri

 • Alaqların təsnifatı və bioloji xüsusiyyətləri

 • Alaqlarla mübarizə üsulları

1.2.4. Torpağın becərilməsi

 • Torpağın becərilməsinin əhəmiyyəti

 • Becərmə üsulları - sumlama, malalama, üzləmə, kultivasiya, diskləmə, frezləmə

 • Torpağın əsas becərilməsi

 • Səpin qabağı becərmə

 • Cərgəarası becərmələr

1.2.5. Torpağın suvarılması

 • Suvarmanın əhəmiyyəti

 • Suvarma üsulları

 • Suvarma normaları

 • Müxtəlif bitkilərin suvarılması

1.2.6. Torpagın gübrələnməsi

 • Üzvi və mineral gübrələrin əhəmiyyəti

 • Gübrələrin tətbiqi üsulları

 • Peyin – hazırlanması, saxlanılması, tətbiqi

 • Quş zılı və digər üzvi gübrələr

 • Mineral gübrələr - azot, fosfor, kalium

2.7. Şoran torpaqların meliorasiyası

 • Şoranlıq və onu əmələ gətirən amillər

 • Şoranlığın aradan qaldırılması üzrə tədbirlər

2.8. Eroziyaya məruz qalmış torpaqların meliorasiyası

 • Eroziyanın növləri - külək, su, yarğan

 • Eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri
II. Bitkiçilik

2.1. Tarla bitkilərinin becərilməsi

 • Bitkilərin vegetasiya müddəti, böyümə və inkişaf

 • Becərmə texnologiyaları

 • Növbəli əkin

 • Qulluq işləri

 • Məhsulun yetişməsi

2.1.1. Dənli taxıl bitkiləri

 • Dənli taxıl bitkilərinin ümumi xarakteristikası

 • Payızlıq taxıllar və onların becərilməsi

 • Yazlıq taxıllar və onların becərilməsi

2.1.2. Dənli paxlalı bitkilər

 • Dənli paxlalı bitkilərin ümumi xarakteristikası

 • Dənli paxlalı bitkilərin becərmə texnologiyası

2.1.3. Texniki bitkilər


 • Pambığın becərilməsi

 • Digər texniki bitkilər və onların becərilməsi

2.1.4. Yem bitkiləri

 • Yem bitkilərinin təsnifatı

 • Kökümeyvəlilər və onların becərilmə texnologiyası

 • Ərzaq və yem məqsədi ilə kartofun becərilməsi

 • Yemlik bostan bitkiləri, onların becərilməsi

 • Yağlı bitkilər, onların əhəmiyyəti və becərilməsi

 • Yemlik otların əhəmiyyəti və becərilməsi

2.2. Tərəvəz bitkiləri

 • Tərəvəz bitkilərinin xarakteristikası

 • Səbzələr

 • Açıq və örtülü sahədə tərəvəzin becərilməsi

 • Şitilliyin hazırlanması

 • Ekoloji tərəvəz istehsalı

2.3. Meyvə və üzümün becərilməsi

 • Meyvə bitkilərinin təsnifatı – tumlu və çəyirdəkli meyvələr

 • Calaqvurma

 • Meyvə tingliyinin salınması

 • Meyvə bağının salınması

 • Bağa qulluq işləri

 • Üzümün əhəmiyyəti

 • Tənəyin böyüməsi və inkişafı

 • Üzüm bağlarının salınması

 • Üzüm bağına qulluq işləri
III. Toxumçuluq

3.1. Toxumun əhəmiyyəti

 • Toxumçuluğun nəzəri əsasları və toxumçuluq sistemləri

 • Sort və toxum nəzarəti

3.1.1. Toxumun keyfiyyət göstəriciləri

 • Keyfiyyət göstəriciləri haqqında anlayış

 • Orta nümunənin götürülməsi

 • Toxumların təmizliyinin, cücərməsinin, nəmliyinin, həcm və mütləq kütləsinin təyini

 • Səpin normasının təyini

3.1.2. Toxumun yetişdirilməsi

 • Toxumçuluq sahələrinin becərilməsi

 • Toxumluq sahələrdə aprobasiyanın aparılması

 • Toxum nəzarət işinin təşkili

 • Yem bitkilərinin toxumçuluğu
IV. Bitki mühafizəsi

4.1. Bitki xəstəlikləri

 • Bitki xəstəlikləri haqqında anlayış

 • Taxıl bitkilərinin xəstəlikləri

 • Paxlalı bitkilərin xəstəlikləıri

 • Yem bitkilərinin xəstəlikləri

 • Bitki xəstəliklərinə qarşı aqrotexniki mübarizə

 • Bitki xəstəliklərinə qarşı biolojı mübarizə

 • Bitki xəstəliklərinə qarşı fiziki və mexaniki mübarizə

 • Bitki xəstəliklərinə qarşı kimyəvi mübarizə

4.2. Bitki zərərvericiləri

 • Zərərvericilərin təsnifatı

 • Taxıl və paxlalı bitkilərin zərərvericiləri

 • Yem bitkilərinin zərərvericiləri

 • Tərəvəz və meyvə bitkilərinin zərərvericiləri

 • Bitki zərərvericilərinə qarşı aqrotexniki mübarizə

 • Bitki zərərvericilərinə qarşı bioloji mübarizə

 • Bitki zərərvericilərinə qarşı fiziki və mexaniki mübarizə

 • Bitki zərərvericilərinə qarşı kimyəvi mübarizə

4.3. Alaq otları

 • Alaq otlarının təsnifatı

 • Alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə

 • Alaq otlarının aqrotexniki və ekoloji idarəetmə üsulları
II. HEYVANDARLIĞIN ƏSASLARI

V. Yetişdirmə

5.1. Azərbaycanda heyvandarlığın ümumi vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

5.2. K/t heyvanlarının anatomiya və fiziologiyası

 • Ürək və ağ ciyər sistemi

 • Mədə və bağırsaq sistemi

 • Qanın formalı elementləri, qan dövranı

 • Vəzilər (süd, daxili və xarici, limfa)

 • Əzələ və sinir sistemi

5.3. Heyvanların yetişdirilməsinin əsasları

 • Boy və inkişafın uçotu və tezyetişkənlik

 • Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsinin əsasları

 • Konstitusiya, interyer və eksteriyer haqqında anlayış

 • Heyvanların məhsuldarlığı-süd, çəki, ət, yun, yumurta məhsuldarlığı

 • Balavermə

 • Kökəltmə üsulları (intensiv, otlaqda, bordaqda)
5.3.1. Heyvanların yetişdirilmə növləri və yetişdirmə texnikası

 • Çarpazlaşdırmalar

 • Qanuducu və qanqatma çarpazlaşdırmaları

 • Zavod (yaradıçı) və sənaye çarpazlaşdırmaları

 • Dəyişən çarpazlaşdırmalar

 • K/t heyvanlarının cinsi yetişkənliyi

 • Heyvanların hövrə gəlməsi

 • Cütləşdirmə üsulları

 • Süni mayalandırma

 • Xətt və ailə. Qohumluqda və qohumolmayan yetişdurmə

 • Heyvanların bönitrə edilməsi, məqsəd və normativlər

5.4. Damazlıq işi

 • Seçmə və taylaşdırma

 • Törədicilərin seçilməsi və qiymətləndirilməsi

 • Cins haqqında anlayış və cinsyaratma

 • Azərbaycanda heyvan cinslərinin rayonlaşdırılması

 • Cinslərin rayonlaşdırma planı və məqsədi

 • Damazlıq işinin formaları

 • Heyvandarlıq sərgiləri

 • Zootexniki uçot

 • Sürünün, naxırın tərkibi (strukturu)
VI. Yemləndirmə

6.1. K\t heyvanlarının yemləndirilməsinin əsasları

 • K\t heyvanlarının yemləndirilməsinin nəzəri əsasları

 • Yemlərin kimyəvi tərkibi – su, protein, sulu karbonlar, yağlar, minerallar, mikroelementlər və vitaminlər

 • Müxtəlif amillərin yemə təsiri (iqlim, torpaq, gübrə, aqrotexnika, sort, yemlərin saxlanması və s.)

6.1.1. Yemlərin həzm olunması anlayışı

 • Müxtəlif maddələrin həzmi (protein, yağlar, sulu karbonlar, və s.)

 • Yemlərin həzm olunma əmsalı

 • Yemlərin həzm olunmasına təsir edən amillər – heyvanın növü, heyvanın yaşı, yemin verilmə miqdarı, yemin tərkibi.

 • Yemlərin hazırlanması
6.1.2. Yemlərin xarakteristikası və yemləmə

 • Yemlərin təsnifatı – sirəli yemlər, yaşıl yemlər, senaj

 • Yaşıl yem konveyeri haqqında anlayış

 • Bostan bitkiləri

 • Qaba yemlər – quru ot, ot unu, saman, küləş

 • Kökümeyvəlilər – çuğundur, yerkökü və s.

 • Köküyumrular - kartof, topinambur (yeralması)

 • Otun biçilmə müddəti və samanın hazırlanması

 • Silos və siloslaşdırma

 • Qüvvəli yemlər – dənlik yemlər, sənaye tullantıları, qarışıq yem
6.1.3. Norma ilə yemləndirmə

 • Heyvanların qidalı yemə olan tələbatı

 • Norma ilə yemləmənin əsasları

 • Yem norması və yem payı haqqında anlayış

 • Yem rasiyonunun strukturu və yemləmə tipi

 • Yemlərin qeydiyyatı və saxlanılması

VII. Maldarlıq

7.1. Qaramalın bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri

 • Qaramalın bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri haqqında anlayış

 • Qaramalın cinslərinin təsnifatı

 • Südlük, qarışıq və ətlik istiqamətli cinslər

7.2. İribuynuzlu qaramalın yetişdirilmə texnikası

 • Qaramalın cinsi yetişkənliyi, boğazlıq müddəti

 • İnək və buğanın cütləşməyə hazırlanması

 • Camış, zebu və s heyvanların yetişdirmə xüsusiyyətləri
7.3. İribuynuzlu qaramalın yemləndirilməsi

 • Qaramal üçün yem rasionunun tərtibi qaydaları

 • Subay və boğaz inəklərin yemləndirilməsi

 • Müxtəlif saxlama sistemlərində qaramalın yemləndirilmə xüsusiyyətləri

 • Törədici buğaların yemləndirilməsi

 • Camış, zebu, at və digər heyvanların yemləndirilməsi

 • Kökəldilən heyvanların yemləndirilməsi

7.4. Qaramalın məhsuldarlığı

 • Laktasiya haqqında anlayış və südün əmələgəlmə prosesi

 • Süd məhsuldarlığı və ona təsir edən amillər

 • Südün tərkibi və ona təsir edən amillər

 • Ət məsuldarlığı və ona təsir edən amillər

 • Süd və ət məhsuldarlığının qeydiyyatı

 • Süd emalı texnologiyası
VIII. Qoyunçuluq

8.1. Qoyunların yetişdirilməsi

 • Qoyunların bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri

 • Azərbaycanda yetişdirilən qoyun cinslərinin xarakteristikası

 • Qoyunçuluqda hibridləşdirmə

 • Sürünün təşkili və çoxaldılması

 • Təsərrüfat yetişkənliyi, çoxaldılması

 • Döl kompaniyasının təşkili

 • Quzuların bəsləınməsi
8.2. Qoyunların yemlənməsi

 • Boğaz qoyunların yemlənməsi

 • Törədici quzuların yemlənməsi

 • Əmizdirən qoyunların yemləndirilməsi

 • Quzuların südəmər dövürdə yemləndirilməsi və anadan ayrılması, əlavə yemə öyrədilməsi

 • Qışlaq və yaylaqlarda yemləndirmə

 • Qoyunların saxlama üsulları

 • Köçəri qoyunçuluğun xüsusiyyətləri

8.3. Qoyunçuluq məhsulları

 • Azərbaycanın ənənəvi qoyunçuluq məhsulları

 • Yun

 • Xəz

 • Kürk

 • Ət

 • Süd

 • Südün ev şəraitində emalı
IX. Quşçuluq

9.1. Quşların yetişdirilməsinin əsasları

 • Quşların bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri

 • Quş cinslərinin hesabatı təsnifatı

 • Quş sürüsünün təşkili

 • Quşların təsərrüfatda istifadəlik müddəti

9.2. Quşçuluqda damazlıq işi

 • Damazlıq işinin üsul və qaydaları

 • Seleksiya üsulları

 • Sürüdə toyuq-xoruz nisbəti

 • Damazlıq işinin palanı

9.3. Quşların yemlənməsi

 • Quşlar üçün yem norması

 • Quşçuluqda əsas yemlər

 • Quşların yemlənmə tipi

 • Broylerlərin bəslənməsi

 • Cücələrin bəslənməsi

 • Quşların döşəmə və qəfəsdə bəslənməsi

9.4. Quş əti və yumurta istehsalı

 • Quşların yumurta məhsuldarlığı

 • Yumurta məhsuluna təsir edən amillər

 • İnkubasiya və dietik yumurta istehsalı

 • Yumurtanın qidalılıq dəyəri, kimyəvi tərkibi

 • Quş əti istehsalı

 • Digər quş cinsləri (hind toyuğu, qaz, ördək) üzrə ət istehsalı

 • Broyler ət istehsalı xüsusiyyətləri
X. Zoogigiyenanın əsasları

10.1. Ümümi gigiyena

 • Hava, torpaq, suya qoyulan sanitar-gigiyenik tələblər

 • Yem və yemlənməyə qoyulan sanitar-gigiyenik tələblər

 • Heyvandarlıq tikililərinə qoyulan sanitar-gigiyenik tələblər

 • Heyvanların saxlanılmasına və yetişdirilməsinə qoyulan sanitar-gigiyenik tələblər

10.2. Xüsusi gigiyena

 • Qaramalın gigiyenası

 • Qoyunların gigiyenası

 • Quşların gigiyenası
XI. Baytarlığın əsasları

11.1. Yoluxmayan xəstəliklər

 • Xəstəliklər haqqında ümumi anlayış

 • Yoluxmayan xəstəliklər, onların profilaktikası və müalicəsi

 • Həzm sistemi orqanlarının xəstəlikləri

 • Tənəffüs sistemi orqanlarının xəstəlikləri

 • Zəhərlənmələr və zədələnmələr zamanı ilkin yardım

 • Diaqnostika üsulları
11.2. Yoluxan xəstəliklər

 • Infeksiya və infeksion xəstəliklər

 • Bakteriya, göbələk, maya göbələkləri və viruslar tərəfindən törədilən xəstəliklər

 • Müalicə və proflaktika tədbirlərinin mahiyyəti

 • Xəstəliklərin diaqnostikası haqqında anlayış
11.3. İnvaziya və invazion xəstəliklər

 • Qurdlar tərəfindən törədilən xəstəliklər

 • Gənələr və cücülər tərəfindən törədilən xəstəliklər

 • İptidai parizitlər tərəfindən törədilən xəstəliklər

 • Dioqnostika üsullarının tətbiqi

 • Müalicə proflaktika və mübarizə tədbirləri

11.4. Mamalıq və ginekoloji xəstəliklər

 • Cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri

 • Boğazlıq dövrünün xəstəlikləri

 • Çətin doğuş və ilkin yardım

 • Yelin xəstəlikləri

 • Diaqnostika, müalicə və proflaktika tədbirləri
III EKOLOJI KƏND TƏSƏRRÜFATININ ƏSASLARI


XII. Ekoloji əkinçilik

12.1. Ekoloji kənd təsərrüfatıını əsas prinsipləri

 • Sağlamlıq prinsipi

 • İqtisadi prinsip

 • Sosial prinsip

 • Ekoloji prinsip
12.2. Ekoloji bitkiçilik
 • Ekoloji bitkiçiliyin əsas aspektləri

 • Ekoloji bitkiçilikdə torpaq münbitliyi

 • Üzvü gübrələrdən istifadə

 • Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı ekoloji mübarixzə

 • Ayrı-ayrı bitkilərdən ekoloji məhsul istehsalı yolları

 • Ekoloji bitkiçilik standartları

XIII. Ekoloji heyvandarlıq

13.1. Ekoloji heyvandarlığın əsas aspektləri
 • Ekoloji heyvandarlıqda yem istehsalı

 • Ekoloji bəslənmə

 • Xəstəliklərə qarşı ekoloji mübarizə

IV.KƏND TƏSƏRRÜFATI ISTEHSALININ IQTISADIYYATI VƏ İDARƏEDILMƏSI

XIV. K/t İqtisadiyyatı


14.1. Ölkə iqtisadiyyatında aqrar sektor

14.2. K\t istehsalının biznes planlaşdırması

14.3. Mənfəət və zərərlər

14.4. Rentabellik
XV. K/t məhsullarının maketinqi

15.1. Tələb və təklif anlayışları

15.2. Bazar seqmentləri

15.3. Reklam

15.4. Qablaşdırma və markalama

15.5. Qiymərqoyma

15.6. K/t məhsullarının sertifikatlaşdirmasi
XVI. K/t müəssisələrinin idarəedilməsi

16.1. K/t müəssisələrinin hüquqi formaları

16.2. Fermer təsərrüfatlarının idarəedilməsi

16.3. Ailə təsərrüfatlarının idarəedilməsi

16.4. Kooperativlərin, assosiasiyalarin və MMC-lərin idarəedilməsi

16.5. K/t müəssisələrinin sənədləşdirilməsi və uçot


Yüklə 215 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə