Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı kalbin cerrahi anatomiSİYüklə 445 b.
tarix29.03.2017
ölçüsü445 b.
#12886


Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

 • KALBİN CERRAHİ ANATOMİSİ


Konumu

 • Orta mediastende

 • Komsulukları; Timüs, akciğerler, plevralar, sternum, göğüs duvarı, diyafragma aracılığı ile mide ve karaciğer

 • Facies sternocostalis (facies anterior)

 • Facies diyafragmaticus (facies inferior)

 • Facies pulmonalis

Şekil ve Büyüklük

 • Tabanı arkaya, sağa ve yukarıya bakar

 • Tepesi (apex) sola ve asağıya yönelir

 • Önden arkaya doğru daralan bir koni gibi

 • Uzun eksen çapı 12-13 cm

 • Sağ- sol genişliği 9-10.5 cm

 • Ön-arka çapı 6-7 cm

 • Erkeklerde 280-340 gr

 • Kadınlarda 230-280 gr

Kalbin Duvar Yapısı

 • Dışta fibröz Perikard, içte parietal perikard, arada 20-30 cc sıvı

 • Sinuslar;

 • Transvers Sinüs; aort ve pulmoner trunkusların posteriorunda, interatriayal oluğun anteriorunda

 • Oblik sinüs; sol atrium arkasında,

 • pulmoner venler ile VCİ’un posteriorunda

 • Histolojik Katmanlar;

 • Epikard:

 • Myokard:

 • Endokard:Oblik SinusTransvers SinusKalp Boşlukları ve Kapakçıklar

 • Sağ atrium, Sol atrium, Sağ ventrikül ve Sol ventrikül

 • İnteratriyal septum;

 • Fossa ovalis; foramen ovalenin falx septi ile kapanması

 • İnterventriküler septum;

 • Myokard lifleri (pars muscularis)

 • Bağ dokusundan (pars membrancea)

 • Atrioventriküler septum; triküspit kapak mitral kapağa göre inferior yerlesimli  sağ atrium ile sol ventrikülü ayıran septum

Sağ Atrium 1. Venöz komponent;

 • V.cava süperior ve V.cava inferiorun sağ atriuma açıldığı bölge

 • İç yüzeyi düz, beyazımtırak ve parlak

 • Üst sınırını ostium vena cava süperior, alt sınırını ostium vena cava inferior (eustachi), arka sınırını tuberculum intervenozum (Lower), ön sınırını crista terminalis

 • Fossa ovalis ve onun üst- ön kabarıklığını oluşturan limbus fossa ovalisSağ Atrium 2. Atrium proprium (vestibül);

 • Fossa ovalis ile eustachius katlantısının önünde

 • Triküspit kapak ostiumunun hemen üstünde

 • Coronarius ostiumu ve valvula sinüs coronoria (thebessian)

 • Todaro ligamanı (tendon valvulae v.cava inferiorus)

 • Koch üçgenini; todaro ligamanı, triküspit kapak septal leafleti, ostium coronarii

 • A-V düğüm ve his demeti baslangıcıSağ Atrium 3. Appendix (auricula);

 • Geniş tabanlı

 • Üçgen biçiminde

 • İç yüzeyinde m. pectinatiRA şematik görünümRA cerrahi görünümSol Atrium

 • 1. Venöz komponent;

 • Her iki sağ ve sol pulmoner venler açılır

 • Ostium venorum pulmonalisler

 • 2. Atrium proprium (vestibül);

 • Mitral kapak ostiumunun önünde

 • Valvula foramina ovalis

 • 3. Appendix (auricula);

 • İç yüzeyinde muskularis pectinalis

 • Atrial fibrilasyonda, cerrahi tedavisinde önemli

 • Sağ atrium appendixine göre küçükSağ atrium, vena cava süperior ve pulmoner venlerSağ Ventrikül

 • İnlet (giris);

 • Trabeküler kısım;

 • Trabeculae carnea

 • Muscularis Papilleris

 • Chorda tendinealar

 • Outlet (çıkış); (infindubulum : conus arteriosus)

 • Nontrabeküler, düz bir yapı

 • Crista supraventrikularis; İnfindubulum baslangıcında, triküspit kapak ile pulmoner kapak sınırını belirler

 • Trabecula septomarginalis; (his demetinin sağ bacağı)

 • Moderatör band

Sol Ventrikül

 • İnlet (Giriş);

 • Mitral kapak kordalaları ile sınırlı

 • Medial duvarı mitral kapağın anterior leafleti

 • Anterior ve posterior papiller kaslar ile korda tendinialar

 • Trabeküler Kısım;

 • Serbest duvarların tümü ile septum 2/3 trabeküler kısmı

 • Outlet (Çıkış);

 • Aort semilunar leafletlerin altında

 • Mitral kapak anterior leafleti ile septumun üst düz kısmı arasında

 • Giriş ve çıkış kısımları birbiriyle sırt sırta ve mitral kapak anterior laefleti tarafından ayrılırLV inlet ve outletKalp Kapakları

Triküspit Kapak (Atrioventrikularis valve dextra):

 • Köşeleri üçgenimsi: anterior, posteror ve septal leaflet

 • Açıklık ~ 3-3.5 cm

 • Annulus ~ 11 cm

 • Annulusa yakın bölgeler kalın, uç kısımlar ince (şeffaf zone)

 • Anteropostero komissur, anteroseptal komissur, posteroseptal komissur

 • His huzmesi anteroseptal komissurun 5 mm altından geçer

 • ~ 25 adet chordae tendinia yapışırMitral Kapak (Atrioventrikularis valve sinistra):

 • Annulus çapı ~ 2.5- 3 cm

 • Anterior ve posterior leaflet; Anterolateral ve posteromedial komissur

 • Histolojik yapı; basal zone, clear zone ve distal zone

 • Dar, oval, kalın, sağlam ve temas alanları(koaptasyon) daha fazla

 • Anterior leaflet LV inlet - outlet ayırımını oluşturur

 • daha büyük ve hareketli

 • Posterior leaflet yarım ay seklinde

 • ~ 25 adet chordae tendinia; 14 tanesi posteror leaflete, 9 tanesi anterior leaflete ve 2 tanesi komissurlara yapısır

 • Chordaelar daha kalın

 • Papiller adeleler

 • Muscularis papilleris anterior (kalbin en büyük papiller kası)

 • diastolde giriş yolu, sistolde çıkış yolu oluşturur

 • oblitere olup LV ejeksiyonunda volum atımını sağlar

 • LV kavitesine volumde diyastolde %5-8, sistolde %15-30 katkı

 • sempatik ve parasempatik uyarı n.vagus ile

 • Posteromedial kaslar genelde sağ koroner arterden

 • Anterolateral adeleler LAD ve Cx’den beslenirAort Kapak

 • Sağ koroner cusp, sol koroner cusp ve non koroner cusp üç leaflet (semilunar)

 • Leafletler aort duvarı arasındaki bölge: sinüs valsalva

 • Ostium (açıklığı) 3 cm

 • Kapak alanı 2.5-3 cm²

 • Non koroner cusp ile sol koroner cusp, mitral kapağın anterior leafleti ile komşu

 • Semilunar leafletlerin tam ortasında arantius nodu

 • Pasif kapak mekanizması

 • Açılıp kapanma kan akımı ve basınç farkı ile olur

Pulmoner Kapak

 • Çapı ~ 3 cm

 • İntraluminal basınç az; daha ince ve zayıf

 • Anterior, sol ve sağ leaflet

 • Leafletlerin ortasında morgagni nodülleriAort ve Pulmoner KapakKalbin Fibröz İskeleti

 • Ventrikülleri atriumlardan ayıran düzlemde

 • Bağ dokusundan

 • Atrium ve ventriküllerin myokard lifleri fibröz iskeletlerden baslar ve fibröz iskeletlerde sonlanır; atriumlar ve ventriküller bağımsız çalışır

 • Orta kısmındaki (central fibröz body) 2 mm’lik bir delikten geçen his demeti atriumlardan başlayan myokardial uyarıyı ventriküller’e iletirir

 • - trigonum fibrozum sinustrum: aort ile mitral kapak arasında

 • - trigonum fibrozum dextrum: aort, mitral ve triküspit kapak arasında

 • - tendo infindubularis: aort ile pulmoner arter arasında

 • İnterventriküler septumun ve atrioventriküler septumun membranöz parçaları ile todaro ligamanıda fibröz iskeletin devamıdır

Kalbin duvar yapısı:

 • Endokard:

 • Katlanarak kapakcıkları meydana getirir

 • En kalın olduğu bölge aortun ağzı

 • Myokard:

 • Spiral kas dizilimi ve spiral kasılma

 • Duvar kalınlıkları: Atriumlar: 2-4 mm

 • RV: 4-8 mm

 • LV: 10-15 mm

 • Epikard:

 • Tek sıra yassı epitel hücreleri ile çevrili

 • Kollajen ile elastik lifleri ihtiva eder

 • Gerçek bir bağ dokusundan ibaret

 • Perikard:

 • Sürtünmeleri azaltır

 • Seröz sıvı ~ 20-30 cc

 • Sıvı seröz yaprak tarafından filtrasyon/rezorpsiyon prensibi ile dengede tutulur

Kalbin İleti SistemiKalbin İleti Sistemi

 • Sinoatrial nod: (Keith flack düğümü)

 • Atrioventriküler Nod (Aschoff- Tawara düğümü)

 • Fasiculus atrioventrikularis (His demeti)

 • Crus sinistrum fasciculus atrioventrikularis

 • Crus dextrum fasciculus atrioventrikularis

 • Rami subendocardialis (purkinje lifleri)Sinoatrial nod: (Keith flack düğümü)

 • Atrial apendix ile vena cava süperior ‘un yan yana geldiği sulcus terminalis içinde

 • subepikardial konumda

 • 15 x 5 x 1,5 mm

 • RCA’nın prominant nodal arter dalından kanlanır (%55 )

 • Nodal hücreler kesintisiz bir sekilde çevredeki myokard hücreleri ile devam ederAtrioventriküler Nod: (Aschoff- Tawara düğümü)

 • Sağ atrium içinde

 • Trigonum nodi atrioventrikülarede (Koch üçgeni)

 • Ostium sinus coronari önünde

 • Subepikardial

 • A-V nod  His demeti  Trigonum fibrozum dextrum  İnterventriküler septumFasiculus atrioventrikularis (His demeti)

 • Triküspit kapağın septal lifletini önden arkaya doğru çaprazlar

 • Septum atrioventrikulare ve kısmende septum interventrikulare içinde seyreder

 • Membranöz ventriküler septal defekt onarımlarında zedelenme ihtimaliKoroner Dolaşım AnatomisiSağ koroner arter

 • Rami nodi sinoatrialis

 • R. Coni arteriozis (Vieussens halkası= Conal dal - LAD kollaterali)

 • R. atrialis intermedius

 • R.marjinalis dextrum

 • R.interventricularis posterior (posterior descending artery) ile arka septal dalcıkları ve “AV-node branch” dalını üstlenir

 • R.posterolateralis dexter (LV arka duvar uç dalları)

 • “Sağ Dominant”: Cx arter kısa, R.posterior ventriculi sinistri ile bazı marginal dalcıkları gelişmemiş

 • “Sol Dominant” : Cx arter iyi gelişmiş, diyafragmatik yüzde crux cordis’e ulaşırSol Ana Koroner Arter (LMCA)

 • Sol aort sinus’undan ve truncus pulmonalis ile auricula arasından çıkarak kalbin ön yüzüne

 • %0.5-1 yoktur; ön dessedan ve sirkumfleks arterler doğrudan aort sinus’undan ayrı ayrı veya ortak ağızla doğarSol Ana Koroner Arter (LMCA)Left anterior dessending artery (LAD)

 • Ön interventriküler oluktan apicis cordis’e

 • R. İnterventricularis anterior: “Left anterior descending coronary artery” (LAD)

 • Vieussens halkası: RV infundibulumda R. Coni arteriosi (left conus branch), sağ koroner conal dal kollaterali

 • Diagonal branchs: (2 - 3 adet) Rr. Laterales sol tarafa dar açı ile ayrılır (LV ön duvarı besler)

 • R. İntermedius (bisecting branch): İlk diagonal arter bifurkasyon yerinden baslar (trifurkasyon)

 • Rr.interventriculares septales: (4-6 adet) Septumun 2/3 ön kısmını besler

 • İlk septal dal dik açı yaparak ayrılır

 • %4 çift LAD-arteriLeft circumflex coronary artery (Cx)

 • Koroner (atrioventriküler) olukta, sola doğru seyreder, sol kenarı dolanır ve diyafragmatik yüzde son bulur

 • R.atrialis anastomoticus (Kugel arteri): interatrial septum, AV düğüme

 • R.atrialis intermedius: (Atrium duvarlarına)

 • R.marginalis sinister: LV duvarı kenarına

 • R.posterior ventriculi sinistri: LV arka yüzüne

 • Obtuse branches: Sol marginal arterler

 • Rr.atriales ve Rr.atrioventriculares: fibroz iskelete ve çevresine yönelirArterial Dominans

 • “Sağ dominant”

 • Sağ koroner arterin diyafragmatik yüzdeki alanı sol kalp kenarına kadar genişler

 • Septum’ 2/3 kısmı da bu artere ait

 • R.posterolateralis dexter: LV arka duvardaki uç dalları

 • Sirkumfleks arter kısa

 • Cx R.posterior ventriculi sinistri dalı ile bazı marginal dalcıkları gelişmemiş

 • “Sol dominant”

 • Sirkumfleks arter iyi gelişmiş

 • Diyafragmatik yüzde crux cordis’e ulaşır

 • R.interventricularis posterior (posterior descending artery) ile arka septal dalcıkları ve “AV-node branch” dalını üstlenirKalbin Venleri

 • Sinüs coronarius dısındaki venlere “kardiyak venler” (vv.cardiacae) denir

 • Sinüs coronarius:

 • Venöz kanın %85’ini toplar

 • RA arka alt bölümüne açılır

 • Diyafragmatik yüzde, koroner (atrioventriküler) olukda, subepikardial

 • 1 cm çapında ve 4 cm uzunkuğunda

 • Koroner sinus’a dökülen venler:

 • V.cardiaca magna = v.coronaria sinistra : v.interventricularis ant + v.marginalis sinistra  v. Cardiaca magna  koroner sinus

 • V.cardiaca media = v.interventricularis posterior = v.cordis media :

 • V.cardiaca parva = v.coronaria dextra : v.marginalis dextra olarak başlar

 • V.ventriculi sinistri posterior :

 • V.obliqua atrii sinistri (Marshall veni) :V.cava superior sinistra’nın kalıntısı. Fibröz perikarda uzanır (lig.venae cavae sinistrae)

 • Vv.cardiacae anteriores :RA ön duvarda (“Galenos” venleri = vv.ventriculi dextri anteriores = vv.cordis anteriores) doğrudan sağ atriuma açılır veya v.cardiaca parva’ya katılır

 • Vv.cardiacae minimae = Vv.cordis minimae = “Thebesius” venleri : Doğrudan kalp boşluklarına dökülürlerKalbin VenleriKalbin Lenfatikleri

 • Koroner damarlar paralelinde

 • Porta arteriosa içerisinde

 • Aorta ile truncus pulmonalis arasından geçer, üst mediastendeki düğümlere drene olur

 • Lig.arteriosum (Botallo) önündeki lenf düğümü (nodus ligamentiarteriosi)

 • Porta venosa yolu ile ayrılan lenfatikler arka mediastendeki düğümlere drene olur

 • Fibröz perikard lenfatik damarı önde “nodi lymphoidei prepericardiaci”, lateralinde “nodi lymphoidei pericardiaci laterales” ve arkasında “nodi lymphoidei juxtaoesophageales” e gider  lenfa truncus bronchomediastinalis  boyun köküne ulaşır


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə