G to ko tə DƏYüklə 206,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.07.2017
ölçüsü206,67 Kb.

 

 

 

 

 G

TO

KOBu 


dair

Kom

torp


201

son


sah

haz


201

məl


kom

CQ

işləmüq

Bu 


bölm

Bu 


təfs

uyğ


Bu 

bilə


SCP

BP 


Por

Nef


AZ1

Azə


 

Tel:


ƏNUB

ENİŞL

ORPA

OMPE

ƏLİMA

ƏYİŞİ

sənəd Azə

r  həyata  k

mpensasiy

paq icarəs

5-ci il tarix

nra yeni əld

həsində ixti

zırlanmışdı

5-ci il ta

lumatlarla 

mpensasiya

BKG üzrə


rinə  tətbiq

qavilələrinə

sənədi e

məsində də

sənəd İng

siri zamanı 

ğunsuzluq (

sənəd ilə 

r:  

P Co. 


Xəzər Mər

rt Bakı 


ftçilər prosp

1010 Bakı 

ərbaycan 

: (+994) 12Bİ QA

LƏND

AQ SA

ENSA

AT KİT

İKLİK 

ərbaycanda

keçirilən fə

yaların Öd

i və  məhs

xli redaksi

də olunan t

isaslaşmış

r.   


rixli redak

yenilənir. 

aların ödə

ə bütün ye

q olunur. 

ə tətbiq olu

yni zaman

ə tapmaq o

gilis və Azə

İngilis və A

(fikir ayrılığ

əlaqədar 

rkəzi 

pekti 153  2 599 3000

FQAZ

DİRİLM

AHƏLƏ

ASİYA

TABÇ

1

 

a Cənubi Q

əaliyyətlər 

dənilməsi

sula görə 

yada olan

torpaq sah

ş müstəqil 

ksiyadakı 

Təlimat  K

nilməsi ilə

eni torpaq 

Bu dəyiş


unmur.     

nda 


www.

olar. 


ərbaycan  d

Azərbayca

ğı) olduğu 

suallar/so

 

0 (KommutZ BOR

MƏSİ 

ƏRİNİ

LARIN

ÇASI –

Qafqaz Bo

üçün haz

nə dair T

kompensa


  Təlimat  K

hələrinə şa

məsləhətç

Təlimat  K

Kitabçası 

bağlı olan

sahələrin

iklik sənə

.bp.com/ca

dillərində t

an dillərind

təqdirdə İn

orğular aşa

tator) 


RU KƏ

LAYİH

İN ƏL

N ÖDƏ

– Azə

oru Kəməri

zırlanmış

Təlimat Kit

asiya dərəc

Kitabçasını

amil edilir. B

çilərin təhli

Kitabçasınd

çərçivəsin

n bütün di

in  əldə  ed

ədi mövcu

aspian

 inte


əqdim olu

ə olan vers

ngilis dili ve

ağıdakı  ünƏMƏR

HƏSİ 

DƏ E

ƏNİLM

rbayc

nin GenişlTorpaq  S

tabçasına

cələrinə  də

ı yeniləyir 

Bu sənəd t

li əsasında

da olan m

ndə torpaq

igər məlum

dilməsi və

d icarə  m

ernet səh

nur. Bu sə

siyaları ara

ersiyası də

nvana və  y

RİNİN 

 

DİLMƏ

MƏSİN

can 

əndirilməsSahələrinin

dəyişiklik 

əyişikliklər

və 1 apre

torpaq sah

a SCP Co


müvafiq  m

q sahələrin

matlar dəy

kompens


müqavilələr

ifəsinin He

ənədin hər 

asında hər

əqiq, üstün 

ya telefon 

 

ƏSİ V

NƏ DA

si (CQBKGn  Əldə  E

k  sənədidir

ri nəzərə  a

el 2017-ci 

hələrinin əl

. (CQBKŞ


məlumatlar

nin  əldə  e

işməz olar

sasiyaların 

rinə  və  y

esabatlar 

r hansı mü

r hansı zidd

 tutulan sə

nömrəsin
 

 

VƏ 

AİR 

G) layihəsindilməsi  v

r. Bu sənə

almaq üçü

il tarixində

ldə edilməs

) tərəfində

r  aşağıdak

edilməsi  v

raq qalır  v

ödənilməs

ya istifadəç

və  Nəşrlə

üddəalarını

diyyət və y

ənəd sayılır

ə göndəril

nə 

və 

əd 


ün 

ən 


si 

ən 


kı 

və 


və 

si 


çi 

ər 


ın 

ya 


r.     

lə 


  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ƏLAVƏ 1 – LAYİHƏ ÜZRƏ KOMPENSASİYA DƏRƏCƏLƏRİ  

(2017-Cİ İL TARİXLİ DƏYİŞİKLİKLƏRLƏ) 

Layihə çərçivəsində torpaq sahələrinin icarəsinə görə kompensasiya dərəcəsi 

Bir il üçün: kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə olunan orta illik gəlirinin 100%-i   

 

Bölgə 1 (Abşeron, Ağsu, Qaradağ, Hacıqabul) 

 

İldə bir hektar üçün AZN   

Bölgə 2 (Ağdaş, Goranboy

Kürdəmir, Tərtər, Ucar, Yevlax)

 

İldə bir hektar üçün AZN   

Bölgə 3 (Ağstafa, Samux, 

Şəmkir, Tovuz) 

 

İldə bir hektar üçün AZN   

1 580 

3 770 

5 240 

 

Layihə çərçivəsində dolanışıq vasitəsi bərpası üçün kompensasiya dərəcəsi 

Orta illik kənd təsərrüfatı gəlirinin üç ilə vurulmuş məbləğinin 30%-i (bir dəfə ödənilir) 

 

Bölgə 1 (Abşeron, Ağsu, 

Qaradağ, Hacıqabul) 

 

Hektar/ AZN   

Bölgə 2 (Ağdaş, Goranboy, 

Kürdəmir, Tərtər, Ucar, Yevlax)

 

Hektar/ AZN   

Bölgə 3 (Ağstafa, Samux, 

Şəmkir, Tovuz) 

 

Hektar/ AZN   

1 422

 

3 393 

4 716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MƏHSULLAR 

 

Layihə üzrə İllik Məhsul üçün Kompensasiya Tarifləri 

 

Məhsulun İngilis dilində 

adı 

Məhsulun Azərbaycan 

dilində adı 

2017-ci ildə bir əkin dövrü üçün Layihə 

üzrə məhsulun bir hektara görə dərəcəsi 

(Azərbaycan manatı ilə) 

  

  Bölgə 1 

Bölgə 2 

Bölgə 3 

Bean 


Lobya 

 22 000  

 22 000  

 22 000  

Beetroot 

Çuğundur 

 30 000  

 30 000  

 30 000  

Broom 


Süpürgə 

 6 848  


 6 848  

 11 803  

Cabbage 

Kələm 


 6 765  

 6 765  


 16 365  

Cotton 


Pambıq 

 871  


 871  

 871  


Garlic 

Sarımsaq 

 18 779  

 18 779  

 46 200  

Irrigated Grazing Land 

Suvarılan otlaq sahəsi 

 643  


 643  

 760  


Lucerne* 

Yonca* 


 4 746  

 8 407  


 9 174  

Maize 


Qarğıdalı 

 2 490  


 2 490  

 3 083  


Melons 

Bostan məhsulları 

 3 776  

 3 897  


 6 671  

Onion 


Soğan 

 7 070  


 7 070  

 16 330  

Pasture 

Örüş 


 203  

 203  


 203  

Pepper 


Bibər 

 24 000  

 24 000  

 24 000  

Potato 

Kartof 


 5 335  

 5 335  


 27 833  

Rice 


Düyü 

 2 503  


 2 503  

 2 503  


Sunflower 

Günəbaxan 

 2 906  

 2 906  


 4 701  

Tobacco 


Tütün 

 3 033  


 3 033  

 3 033  


Tomato 

Pomidor 


 5 314  

 7 034  


 5 314  

Vegetable 

Tərəvəz 

 9 520  


 13 216  

 19 117  

Wheat 

Taxıl 


 469  

 785  


 1 304  

 

Bölgə 1 Abşeron, Ağsu, Qaradağ və Hacıqabul rayonlarından ibarətdir. Bölgə 2 Ağdaş, Goranboy, Kürdəmir, Tərtər, Ucar və Yevlax rayonlarından ibarətdir. 

Bölgə 3 Ağstafa, Samux, Şəmkir və Tovuz rayonlarından ibarətdir. 

*Yonca üçün kompensasiya dərəcəsi üç il üçün hesablanıb.  


  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layihə üzrə çoxillik məhsullar üçün kompensasiya dərəcələri 

Yetişkən məhsuldar meyvə ağacları – bir ağaca görə Azərbaycan manatı ilə 

Ağacın adı 

Bölgə 1 (Abşeron, Ağsu, 

Qaradağ, Hacıqabul) 

Bölgə 2 (Ağdaş, Goranboy, 

Kürdəmir, Tərtər, Ucar, Yevlax) 

Bölgə 3 (Ağstafa, Samux, 

Şəmkir, Tovuz)  

  

Yetişkən Bəhrə 

verməyən 

Ting Yetişkən 

Bəhrə 


verməyən

Ting Yetişkən 

Bəhrə 

verməyən


Ting 

Alça 


 443  

 89  


10 

 443  


 89  

10 


 443  

 89  


10 

Alma 


 121  

 24  


10 

 164  


 32  

10 


 164  

 32  


10 

Ərik 


 553  

 110  


10 

 423  


 84  

10 


 423  

 84  


10 

Gilas 


 445  

 89  


10 

 445  


 89  

10 


 715  

 143  


10 

Xurma 


 194  

 39  


10 

 410  


 82  

10 


 626  

 125  


10 

Əncir 


 625  

 125  


10 

 496  


 99  

10 


 625  

 125  


10 

Üzüm 


 135  

 27  


10 

 135  


 27  

10 


 192  

 39  


10 

Əzgil 


 38  

 11  


10 

 38  


 11  

10 


 92  

 11  


10 

Fındıq 


 4 698  

 940  


10 

 3 092  


 618  

10 


 4 698  

 940  


10 

Şaftalı 


 283  

 56  


10 

 283  


 56  

10 


 391  

 78  


10 

Armud 


 391  

 78  


10 

 391  


 78  

10 


 391  

 78  


10 

Xırnik 


 227  

 45  


10 

 281  


 56  

10 


 497  

 99  


10 

Gavalı 


 497  

 99  


10 

 443  


 89  

10 


 605  

 121  


10 

Nar 


 982  

 197  


10 

 982  


 197  

10 


 982  

 197  


10 

Heyva 


 713  

 143  


10 

 983  


 197  

10 


 1  253  

 251  


10 

Albalı 


 227  

 45  


10 

 308  


 62  

10 


 389  

 78  


10 

Qoz 


 3 092  

 618  


10 

 3 895  


 780  

10 


 3 092  

 618  


10 

 

Digər ağaclar 

Yetişkən 

Bəhrə 


verməyən 

Ting Yetişkən

Bəhrə 

verməyən


Ting Yetişkən 

Bəhrə 


verməyə

Ting Tut 

 228  


 46  

10 


 228  

 46  


10 

 228  


 46  

10 


Palıd, Qovaq, Akasiya 

və digər  tikintiyə yararlı 

və dekorativ ağaclar 

 41  


 20  

10 


 41  

 20  


10 

 41  


 20  

10 


Bu dərəcələr sıra və ağaclar arasında kifayət qədər ara qoyulması ilə normal aqronomik təcrübəyə əsasən əkilmiş 

yetişkən və  bəhrə verən ağaclara tətbiq edilir. Müvafiq şəkildə  əkliməyən ağac və sahələr üçün kompensasiya 

ödənilməyəcəkdir. Məsələn, sıxlığın Azərbaycanda tətbiq edilən qaydalara əsasən tövsiyyə edilən sıxlıqdan çox 

olduğu (bax: Əlavə 2) və ya ağacların adi əkin mövsümündə deyil, yaxın zamanlarda əkilmiş olduğu hallar.  

Yuxarıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi: Bir il və ya daha az yaşı olan ağaclar (tinglər) (ilkin inventarlaşdırma zamanı aparılmış qeydə əsasən), növündən asılı olmayaraq, hər biri üçün 10 (on) Azərbaycan Manatı olmaqla kompensasiya 

ediləcəkdir. Bir ildən çox yaşı olan və  bəhrə verməyən ağaclar bar verən ağaclarla bağlı kompensasiya dərəcəsinin 20%-i qədər məbləğdə kompensasiya ediləcəkdir.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si

Yüklə 206,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə