Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76

köy

g

kаgkog

kug

kıg

kig

keg

küg

kəg

kög

c

kаckoc

kuc

kıc

kic

kec

küc

kəc

köc

s

kаskos

kus

kıs

kis

kes

küs

kəs

kös

IV

zkаz

koz

kuz

kız

kiz

kez

küz

kəz

köz

j

kаjkoj

kuj

kıj

kij

kej

küj

kəj

köj

ç

kаçkoç

kuç

kıç

kiç

keç

küç

kəç

köç

V

kkаk

kok

kuk

kık

kik

kek

kük

kək

kök

ş

kаşkoş

kuş

kış

kiş

keş

küş

kəş

köş

VI

nkаn

kon

kun

kın

kin

ken

kün

kən

kön

VII


m

kаm kom

kum

kım

kim

kem

küm kəm

köm

VIII


r

kаr

kor

kur

kır

kir

ker

kür

kər

kör

q

kаqkoq

kuq

kıq

kiq

keq

küq

kəq

köq

k’

kаk’kok’

kuk’

kık’

kik’

kek’

kük’

kək’

kök’

IX

ğkаğ

koğ

kuğ

kığ

kiğ

keğ

küğ

kəğ

köğ

x

kаxkox

kux

kıx

kix

kex

küx

kəx

köx

h

kаhkoh

kuh

kıh

kih

keh

küh

kəh

köh

ümumi


6

6

1

6

3

7

4

5

Fe`l


1

1

1

1

Cəmi


38

46

Cədvəl 4 – 16

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

şаlşol

şul

şıl

şil

şel

şül

şəl

şöl

b

şаbşob

şub

şıb

şib

şeb

şüb

şəb

şöb

II

vşаv

şov

şuv

şıv

şiv

şev

şüv

şəv

şöv

p

şаpşop

şup

şıp

şip

şep

şüp

şəp

şöp

f

şаfşof

şuf

şıf

şif

şef

şüf

şəf

şöf

d

şаdşod

şud

şıd

şid

şed

şüd

şəd

şöd

t

şаtşot

şut

şıt

şit

şet

şüt

şət

şöt

III


y

şаy

şoy

şuy

şıy

şiy

şey

şüy

şəy

şöy

g

şаgşog

şug

şıg

şig

şeg

şüg

şəg

şög

c

şаcşoc

şuc

şıc

şic

şec

şüc

şəc

şöc

s

şаsşos

şus

şıs

şis

şes

şüs

şəs

şös

IV

zşаz

şoz

şuz

şız

şiz

şez

şüz

şəz

şöz

j

şаjşoj

şuj

şıj

şij

şej

şüj

şəj

şöj

ç

şаçşoç

şuç

şıç

şiç

şeç

şüç

şəç

şöç

V

kşаk

şok

şuk

şık

şik

şek

şük

şək

şök

ş

şаşşoş

şuş

şış

şiş

şeş

şüş

şəş

şöş

VI

nşаn

şon

şun

şın

şin

şen

şün

şən

şön

VII


m

şаm

şom

şum

şım

şim

şem

şüm

şəm

şöm

VIII


r

şаr

şor

şur

şır

şir

şer

şür

şər

şör

q

şаqşoq

şuq

şıq

şiq

şeq

şüq

şəq

şöq

k’

şаk’şok’

şuk’

şık’

şik’

şek’

şük’

şək’

şök’

IX

ğşаğ

şoğ

şuğ

şığ

şiğ

şeğ

şüğ

şəğ

şöğ

x

şаxşox

şux

şıx

şix

şex

şüx

şəx

şöx

h

şаhşoh

şuh

şıh

şih

şeh

şüh

şəh

şöh

ümumi


8

1

3

1

5

2

1

3

feil


1

cəmi


24

47

Cədvəl 4 – 17

Qrup

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

nаlnol

nul

nıl

nil

nel

nül

nəl

nöl

b

nаbnob

nub

nıb

nib

neb

nüb

nəb

nöb

II

vnаv

nov

nuv

nıv

niv

nev

nüv

nəv

növ

p

nаpnop

nup

nıp

nip

nep

nüp

nəp

nöp

f

nаfnof

nuf

nıf

nif

nef

nüf

nəf

nöf

d

nаdnod

nud

nıd

nid

ned

nüd

nəd

nöd

t

nаtnot

nut

nıt

nit

net

nüt

nət

nöt

III


y

nаy

noy

nuy

nıy

niy

ney

nüy

nəy

nöy

g

nаgnog

nug

nıg

nig

neg

nüg

nəg

nög

c

nаcnoc

nuc

nıc

nic

nec

nüc

nəc

nöc

s

nаsnos

nus

nıs

nis

nes

nüs

nəs

nös

IV

znаz

noz

nuz

nız

niz

nez

nüz

nəz

nöz

j

nаjnoj

nuj

nıj

nij

nej

nüj

nəj

nöj

ç

nаçnoç

nuç

nıç

niç

neç

nüç

nəç

nöç

V

knаk

nok

nuk

nık

nik

nek

nük

nək

nök

ş

nаşnoş

nuş

nış

niş

neş

nüş

nəş

nöş

VI

nnаn

non

nun

nın

nin

nen

nün

nən

nön

VII


m

nаm

nom

num

nım

nim

nem

nüm

nəm

nöm

VIII


r

nаr

nor

nur

nır

nir

ner

nür

nər

nör

q

nаqnoq

nuq

nıq

niq

neq

nüq

nəq

nöq

k’

nаk’nok’

nuk’

nık’

nik’

nek’

nük’

nək’

nök’

IX

ğnаğ

noğ

nuğ

nığ

niğ

neğ

nüğ

nəğ

nöğ

x

nаxnox

nux

nıx

nix

nex

nüx

nəx

nöx

h

nаhnoh

nuh

nıh

nih

neh

nüh

nəh

nöh

ümumi


5

2

2

1

5

1

Fe`l


Cəmi

16

48

Cədvəl 4 – 18

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

mаlmol

mul

mıl

mil

mel

mül

məl

möl

b

mаbmob

mub

mıb

mib

meb

müb

məb

möb

II

vmаv

mov

muv

mıv

miv

mev

müv

məv

möv

p

mаpmop

mup

mıp

mip

mep

müp

məp

möp

f

mаfmof

muf

mıf

mif

mef

müf

məf

möf

d

mаdmod

mud

mıd

mid

med

müd

məd

möd

t

mаtmot

mut

mıt

mit

met

müt

mət

möt

III


y

mаy

moy

muy

mıy

miy

mey

müy

məy

möy

g

mаgmog

mug

mıg

mig

meg

müg

məg

mög

c

mаcmoc

muc

mıc

mic

mec

müc

məc

möc

s

mаsmos

mus

mıs

mis

mes

müs

məs

mös

IV

zmаz

moz

muz

mız

miz

mez

müz

məz

möz

j

mаjmoj

muj

mıj

mij

mej

müj

məj

möj

ç

mаçmoç

muç

mıç

miç

meç

müç

məç

möç

V

kmаk

mok

muk

mık

mik

mek

mük

mək

mök

ş

mаşmoş

muş

mış

miş

meş

müş

məş

möş

VI

nmаn

mon

mun

mın

min

men

mün

mən

mön

VII


m

mаm mom mum mım

mim

mem müm məm möm

VIII


r

mаr

mor

mur

mır

mir

mer

mür

mər

mör

q

mаqmoq

muq

mıq

miq

meq

müq

məq

möq

k’

mаk’ mok’ muk’ mık’mik’

mek’ mük’ mək’ mök’

IX

ğmаğ

moğ

muğ

mığ

miğ

meğ

müğ

məğ

möğ

x

mаxmox

mux

mıx

mix

mex

müx

məx

möx

h

mаhmoh

muh

mıh

mih

meh

müh

məh

möh

ümumi


8

1

2

4

4

3

2

Fe`l


1

Cəmi


24
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə